TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2008


ISO 14001:2004


С лице към хората
Сряда, 10 февруари 2016 /
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0879 917071 – „Зелен телефон” за подаване на сигнали по чистотата
0601 68 725 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/. http://targovishte.ipgvr.eu/ - сайт за подаване на предложения за включване в интегрирания план за възстановяване и развитие, който се изработва по проект на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.
Национална програма за енергийна ефективност на много фамилни жилищни сгради
Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Търговище
Форум „Модерна и устойчива инфраструктура в Търговище”
 
НОВИНИ

Кметът д-р Дарин Димитров бе гост на пчеларите от община Търговище

19 кг. мед от пчелно семейство е средният добив през минала 2015 година - съобщиха пчеларите от общинския браншови съюз "Нектар" в Търговище. Това стана по време на среща, организирана в библиотеката за Деня на пчеларя - 10 февруари.

Срещата е традиционна. Тя бе проведена за осми пореден път с цел - популяризиране на пчеларството и празника сред местната общественост. Тази година темата бе свързана с историята и ролята на пчеларството за развитие на човечеството.

Интересният и увлекателен разказ бе съпроводен с поставяне на въпроси, които вълнуват пчеларите. Споделен бе опит от тежката за тях минала 2015 година. Показани бяха и добри практики в пчеларството, като присъстващите на място се запознаха с "Пчеларя на годината" на общинско ниво Мюхтебер Есад от с. Голямо Ново.

Младата дама отглежда 385 пчелни семейства и е получила лиценз за производител на пчелни майки и отводки.

На място бяха дегустирани и различни видове пчелни продукти.

Кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров разговаря с пчеларите и отправи към тях своите поздравления по повод професионалния им празник. Пожеланията му бяха: "да са пълни кошерите, да е благодатна годината".

Музикалната изненада за всички бе поднесена от групата за автентичен фолклор в Стража, носител на много национални награди от народни събори.


2016-02-10
Кметът д-р Дарин Димитров бе гост на пчеларите от община Търговище
2016-02-09
Община Търговище съдейства за настаняването в дом на възрастен и болен самотник
2016-02-08
Предстои традиционен базар за продажба на мартеници
2016-02-05
Кметът поздрави писателя Неда Антонова за трилогията „Възкресените“
2016-02-05
Община Търговище осигури заетост на 55 млади безработни
ПРЕДСТОЯЩО
АКТУАЛНО

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ  „НОВИ ХОРИЗОНТИ“
ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН

ОТ 10.02.2016 г. ДО 26.02.2016 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО,

ОТ 9:00 Ч. ДО 16:00 Ч. В  ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.

За кандидатстване, подбор и наемане на предоставящи услугите „личен асистент“, „социален асистент” и „домашен помощник” по проект BG05M9OP001-2.002-0182-C001,“НОВИ ХОРИЗОНТИ” :

Документи: Заявление 1; (ИЗТЕГЛИ)

Желаещите за включване ще обслужват една от следните групи:

·        Хора с увреждания и техните семейства, вкл. деца;

·        Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

Желаещите да предоставят услугата „личен асистент”, „социален асистент” или „домашен помощник” подават необходимите документи по настоящ адрес в Община Търговище, „Център за административно обслужване”, в срок от 10.02.2016 г. до 26.02.2016 г., включително.

Необходими документи към Заявление 1:

·         копие на документ за самоличност;

·        автобиография (по образец -  Приложение № 1 А);

·        декларация (по образец - Приложение № 1 Б);

·        копие на документи за придобита образователна степен и/или обучение по друг проект за „личен/социален асистент” или „дом. помощник" (при наличие на такива);

·        служебна бележка от месторабота (ако е приложимо);

·        пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);


За повече информация:

 

0876 26 73 99 - С. Мехмедова, С. Стефанова,  М. Пеева или  0601/ 6 87 00 –  Д. Петков;


 SС   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ „НОВИ ХОРИЗОНТИ“

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН

ОТ 10.02.2016 г. ДО 26.02.2016 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО,

ОТ 9:00 Ч. ДО 16:00 Ч. В  ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.

 За кандидатстване и подбор на потребители за интегрирана социална услуга, нуждаещи се от „личен асистент“, „социален асистент” или „домашен помощник” по проект BG05M9OP001-2.002-0182-C001,“НОВИ ХОРИЗОНТИ”

Документи: Заявление 2; (ИЗТЕГЛИ)

Желаещите за включване е необходимо да попадат в една от следните групи:

  • Хора с увреждания и техните семейства, вкл. деца;
  • Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

и желаещи да бъдат включени в проекта подават необходимите документи по настоящ адрес в Община Търговище, „Център за административно обслужване”, в срок от 10.02.2016 г. до 26.02.2016 г., включително.

Необходими документи към Заявление 2:

  • документ за самоличност (копие);
  • за дете - удостоверение за раждане (копие); документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител(копие);
  • експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК, протокол от ЛКК или друг медицински документ, (копие), ако е приложимо;
  • удостоверение за настойничество/ попечителство (копие), ако е приложимо;
  • други документи, ако е приложимо

 За повече информация:

 

0876 26 73 99 -  С. Мехмедова, С. Стефанова, М. Пеева или  0601/ 6 87 00 –  Д. Петков; 


 

О Б Я В Л Е Н И Епубликувано на 22 януари 2016 година - изтегли обявлението

Община Търговище стартира процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата „личен асистент“ по Проект „Нови възможности за грижа“ за периода от 01.02.2016 г. до 29.02.2016 г.
Медицинските специалисти, които желаят да бъдат наети по проекта подават необходимите документи по настоящ адрес в Община Търговище, стая 31, етаж 5, 2 тяло в срок от 22.01.2016 г. до 26.01.2016 г.

Необходими документи:

1.                Заявление за кандидатстване от медицински специалист по Проект „Нови възможности за грижа“ (Приложение 1) -изтегли заявлението

2.                Документ за самоличност (за справка)

3.                Автобиография

4.                Диплома за базово медицинско образование

5.         Документ, доказващ професионален медицински опит минимум 1 година (служебна бележка от работодател/трудова книжка/др.)

6.                Служебна бележка от месторабота, удостоверяваща, че кандидатът работи (ако е трудово ангажиран)

7.                Пенсионно разпореждане (ако кандидатът е пенсионер)

 

За повече информация: тел. 0601/68780 - Билял Чолаков

 

 


 

Подаването на заявленията във връзка с предстоящия  през 2016 г.  традиционен  базар за продажба на мартеници ще става по електронен път на e-mail: obshtina@targovishte.bg и в Центъра за административно обслужване  на Община Търговище.

 

Редът на подаване на заявлението, не е определящ за заеманото място в базара. Местата ще бъдат установени на лотариен принцип с изтегляне на номер, при получаване на разрешенията и заплащане на таксата.  

 


 

Община Търговище има сключен договор с „Елтехресурс” АД за организиране, изграждане и прилагане на система за събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране и предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Мобилни екипи на фирмата подизпълнител „Сплавкомерс” АД започват събиране на заявки от гражданите за непотребна и ненужна електрическа и електронна техника и уреди.

 

Записване на телефони: 0800 14 100, 0887 77 19 73 и e-mail: order@makmetal.eu

 

Автомобил на фирмата ще минава по адреси да събира заявеното непотребно оборудване на 21 число от всеки месец.

Услугата е безплатна.

 

Прилагане на график за разделно събиране на електрическо и електронно оборудване

 


 

Община Търговище има  сключен   договор и  с фирма „Марекс” ООД за безвъзмездно предаване на разделно събирани отпадъци от домакинствата, в т.ч. опасни и едрогабаритни. Това е във връзка с изискванията на чл.19, ал.3, т.11 от Закона за управление на отпадъците.

Площадката, на която ще приемат опасни и едрогабаритни отпадъци от гражданите, се намира в промишлената зона на град Търговище, ул. „Железничарска”, срещу фирма „Гласко”.

Ето списък на отпадъците.

 


 

Строителните отпадъци, образувани от ремонтна дейност от домакинствата в община Търговище до 1 куб.м., се извозват по график. За тях не се заплаща такса от гражданите, само ако са в рамките до 1 куб.м.

Заявките се подават до общинска администрация- Търговище, която изготвя график за тяхното събиране по адреси.

Заявките се събират през цялата седмица, като през последния работен ден се извършва и самото прибиране на отпадъците от фирмата, ангажирана с извозването.

Заявки се приемат на тел. 0601/ 68 686; 68 658, като е необходимо предоставяне на точен адрес , име и фамилия, както и тел.за връзка със заявителя.

 


           Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Търговище  2014 - 2020 г. /окончателен вариант/

 


 

 


 

Идеи за функционално интегриране на бившия военен терен на 45 тутраканска корпусна артилерийска бригада в границите на град Търговище:

 

Изтегли обяснителна записка

 


 

План за действие за устойчива енергия (ПДУЕ) на Община Търговище, изготвен в рамките на ангажиментите по подписано Споразумение на кметовете (Covenant of Mayors) с централен офис в гр. Брюксел:

 


 

 

 

 

 

 

 

 

НОВО В САЙТА

Актуализиран общински план за развитие на община Търговище 2014-2020 г.


Актуализирана програма за реализация на актуализиран Общински план за развитие на община Търговище 2014-2020 г.


График за прибиране и извозване на паднали клони по улиците в град Търговище

 

График за почистване на инертни материали по улиците в гр. Търговище за периода 01.02.2016-05.02.2016


 

Проверка на размера на дължимите местни данъци и такси

 

 

Проверката се извършва и от раздел еУслуги.

Данните за задълженията са до 2015 г. Предстои годишно облагане за 2016 г.


Указания:
1. Ако се зареди страница, в която се споменава, че има проблем със сертификата, моля изберете втория вариант - "Продължете към този уеб сайт";
2. ПИН можете да получите лично от МДТ - Търговище.

 


Правила за прием в детските градини в община Търговище 2016 г. - изтегли 

Правила за ползване на базата за отдих и спортен риболов на яз. "Пресиян", община Търговище - изтегли

Заповед за извеждане на домашните любимци - кучета, на разходка - изтегли


 Засилване на вниманието за болестта "антракс" при животните  - изтегли


График за почистване на дъждоприемните улични шахти в Търговище - изтегли

Заповед за определяне районите за организирано сметосъбиране и сметоизвозване в община Търговище през 2016 г. -

изтегли


Заповед за предприемане на превантивни действия  за  намаляване на последствията за населението и осигуряване на ефективно функциониране на инфраструктурата на община Търговище при усложнена  зимна обстановка през сезон 2015 – 2016 г. - изтегли


Обява за вакантни длъжности за Сухопътните войски - изтегли

Обява за провеждане на конкурс за матроски длъжности - изтегли

Заповед  за  правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите - изтегли

Заповед за отмяна на защитните мерки по отношен ие на птичия грип - изтегли

Заповед за забрана пашата на селскостопански животни в горски територии - изтегли

Заповед за осигуряване на пожарна безопасност - изтегли


Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г. - изтегли

Общинска програма за закрила на детето 2015 г. - изтегли

Общински план за младежта 2015 г. - изтегли

Общински план за интегриране на ромите 2015 - 2020 г. - изтегли


Отчет на Община Търговище във връзка с изпълнението на Годишния план за младежта 2013 г. - изтегли

Таблица

 


 

ОТЧЕТ НА  МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ  - изтегли 2011 г изтегли 2012 г., изтегли 2013 г., изтегли 2014 г.

 

 


                                               

  Стратегия за развитие на социалните услуги в община Търговище 2011 - 2016 г.

 


 

 
  Програма за опазване на околната среда на община Търговище 2009 - 2014 
  За теглене

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com