TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2008


ISO 14001:2004


С лице към хората
Събота, 23 юли 2016 / ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-Наредби на ОС
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 725 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/. http://targovishte.ipgvr.eu/ - сайт за подаване на предложения за включване в интегрирания план за възстановяване и развитие, който се изработва по проект на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

НАРЕДБИ И ПРАВИЛНИЦИ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЪРГОВИЩЕ

Наредба за опазване на обществения ред в  община Търговище, публикувана на 4 юли 2016 година
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения ред в  община Търговище, публикувана на 4 юли 2016 г.


  

 

Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за извършване на разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на община Търговище, публикувана на 8 юни 2016 година


Наредба за осъществяване на търговската дейност на територията на община Търговище, публикувана на 2 юни 2016 година

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осъществяване търговската дейност на територията на община Търговище, публикувана на 1 юни 2016 година


Наредба  за  определянето  и  администрирането  на местните такси и цени на услугите на територията на Община Търговище, публикувана на 3 май 2016 година

Наредба за изменение и допълнение на Наредба  за  определянето  и  администрирането  на местните такси и цени на услугите на територията на Община Търговище, публикувана на 3 май 2016 година


Наредба за базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество на Община Търговище, публикувана на 14 април 2016 година
Приложение 1, към чл. 6, ал. 1
приложение 2, към чл. 7, ал. 1


 Наредба за изменение и допълнение на Наредба за базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество на община Търговище, публикувана на 14 април 2016 година


 

 

 

Правилник за за финансово подпомагане на двойки, семейства  и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище

 

Приложения към Правилника:

Приложение № 1 - заявление
Приложение №  2 - декларация
Приложение № 3 - декларация
Приложение № 4 - декларация
Приложение № 5 - декларация


Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Търговище


 Н А Р Е Д Б А

 

за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане,изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище

 


 

 

 

Наредба  за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 


Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на община Търговище

 

 


 

 

 

 

 

Наредба за управление на отпадъците на територията на община Търговище

 


Наредба за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище

 

 

 

Искане за предоставяне на специална закрила на дете с изявени дарби

 

 

 

   - /изтегли искането/


 

 

Наредба за рекламната дейност на територията на община Търговище

 


 

 

Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на Община Търговище

 

Приложение № 1


 

Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Търговище

 


 

 

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Търговище

 


 

Наредба за организация и безопасност на движението в община Търговище

 


  НАРЕДБА за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на община - Търговище


 Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета 2012 - 2015 г.


 Наредба за реда за упражняване правата на собственост на Община Търговище в търговските дружества с общинско участие в капитала, за участието на Общината в граждански дружества и съвместна дейност по закона за публично-частно партньорство

 

 


 

 

 

Програма за управление на дейностите по отпадъците в община Търговище за периода 2008 – 2013 година /актуализация/, публикувана на 08.10.2009

 


 

НАРЕДБА за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на общинския дълг

 


 

ПРОГРАМА за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти - общинска собственост с участие на местно

 

 

то население

  

ПРАВИЛА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНАТА 

 


 

НАРЕДБА за управление на общинските пътища на ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 

 


 

НАРЕДБА за символиката на ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ, публикувана на 27.03.2015 г.

 


 

НАРЕДБА за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, публикувана на 27.03.2015

 


 

НАРЕДБА за стопанисване, управление и разпореждане с общински земеделски земи в община Търговище

 


 

НАРЕДБА за организацията и реда по набирането, разходването и контрола върху средствата, постъпили в община Търговище от приватизационни сделки и следприватизационен контрол

 


Наредба за определяне, предоставяне, поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в поземлени имоти, отредени по действащ план за жилищно или комлексно застрояване

 

 

 

 


СТРАТЕГИЯ И ПЛАН ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА МАЛЦИНСТВЕНИТЕ ГРУПИ В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 


СТРАТЕГИЯ  ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ  В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ    

 

2011г. – 2016г

 


НАРЕ 

ДБА за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Търговище

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 АРХИВ

 

 НАРЕДБА за опазване на обществения ред в община Търговище

, в архив от 4 юли 2016 година

 

Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за извършване разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на община Търговище, в архив от 8 юни 2016 година

Наредба за осъществяване на търговската дейност  на територията на община Търговище

, в архив от 2 юни 2016 година

 

 

 

 

Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Търговище, в архив от 09 май 2016 година

 


 

 Наредба за определянето и администрирарането на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище в архив от 3 май 2016 година


 

НАРЕДБА за БАЗИСНИТЕ ЦЕНИ ПРИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО - 

в архив от 14 април 2016 година

 

 

 

 приложение1  към Наредбата за базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество

 

 

 приложение2

  към Наредбата за базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество

 

 


П Р А В И Л Н И К за финансово подпомагане на двойки, семейства  и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище в архив от 16 февруари 2016 година

 П Р А В И Л Н И К за финансово подпомагане на двойки, семейства  и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище

Н А Р Е Д Б А ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ РАЗКОПАВАНЕ НА ТРОТОАРИ, УЛИЧНИ НАСТИЛКИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ,

в архив от 11 юни 2015 г.

 Наредба за определяне размера на местните  данъци на територията на община Търговище

, в архив от 24 февруари 2015г.

 

 


 

, в архив от 1 януари 2014 г.

 

 

 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси  и цени на услуги на територията на община Търговище

 

 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище

 

НАРЕДБА за осъществяване на търговска дейност на територията на община Търгови

 

ще

 

Наредба за р

 

екламната дейност на територията на община Търговище

 

 

 

НАРЕДБА за реда и условията за поставяне на преместваеми съоражения на територията на ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 

НАРЕДБА за организация и безопастност на движението в община Търговище

 

 

 

 

 НАРЕДБА за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Търговище

 

 

 

 

 

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище

 

 

 

 

НАРЕДБА за базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество на територията на община Търговище


 

 

 

 

 

Приложение 1


 

 

 

 

 

Приложение 2

 

 

 

 

 

 

Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - изменение и допълнение, публикувана на 15.06.2011

 

 

 

 

 

 

Наредба за реда за упражняване правата на собственост на община търговище в търговските дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел

 

 

 

 

 

 

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 

 

 

Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

 

 

 

 

 

 Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища

   

 

 

 

 

 

Наредба за управление на общинските пътища на община Търговище     

 

 

 

 

 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище, публикувана на 29.09.2009, влязла в архив на 29.12.2009

 

 

 

 

 

 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище, влязла в архив на 29.09.2009

 

 

 

 

 

 

 НАРЕДБА за спазване на обществения ред в община Търговище влязла в архив на 09.10.2009

 

 

 

 

 

 

НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на община Търговище за 2009 г

 

 

 

 

 

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище, влязла в архив на 16.02.2011

НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на община Търговище, влязла в архив на 16.02.2011

Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - изменение и допълнение, влязла в архив на 15.06.2011

 НАРЕДБА за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, влязла в архив на 16.06.2011

НАРЕДБА за базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество на територията на община Търговище, влязла в архив на 26.09.2011

 

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И В СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, влязла в архив на 04.01.2013

 

 

 

НАРЕДБА за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, влязла в архив на 04.01.2013

 

 

 

 

 

Наредба за определянето  и   администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Търговище

 

 

 

 

НАРЕДБА за за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Търговище

 

НАРЕДБА за рекламната дейност на територията на ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 Наредба за осъществяване на търговската дейност на територията на община Търговище

НАРЕДБА за предоставяне на общински концесии

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община ТЪРГОВИЩЕ, влязла в архив на 23.12.2011 г.
 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА ПЕРИОДА 2006 – 2013 ГОДИНА, влязла в архив на 08.10.2009
 

 

 

Наредба за определянето  и   администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Търговище, влязла в архив на 14.09.2012

 

НАРЕДБА за БАЗИСНИТЕ ЦЕНИ ПРИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО -влязла в архив на 08.02.2013

 

приложение1

 


 

 

приложение2

 

 НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на община Търговище, влязла в архив на 08.04.2013 г.

НАРЕДБА за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, влязла в архив на 30.09.2013 г.

 

 

 

Наредба за определянето и администрирарането на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище, влязла в архив на 27.06.2014 г.

 

 

НАРЕДБА за БАЗИСНИТЕ ЦЕНИ ПРИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО - влязла в архив на 08.07.2014 г.

 

 

 

НАРЕДБА за символиката на ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ- влязла в архив на 27.03.2015 г.

 

 

НАРЕДБА за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, публикувана на 16.06.2011, влязла в архив на 27.03.2015 г.

 


 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com