TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2008


ISO 14001:2004


С лице към хоратаПонеделник, 22 декември 2014 / ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-Решения на ОС
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 650 - "Горещ телефон", на който гражданите могат да се обаждат с въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения/8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/

0882 100 612 – „Горещ телефон” за подаване на сигнали по чистотата
0601 68 725 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.
http://targovishte.ipgvr.eu/ - сайт за подаване на предложения за включване в интегрирания план за възстановяване и развитие, който се изработва по проект на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

ЗА 2014 г.


Протокол № 45 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 8 декември 2014 г. от 9 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище


 

Протокол № 44 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 28 ноември 201 4 г. от 9 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

1.      ПО РЕШЕНИЕ № 1: 
Приложение № 1 и
Приложение № 2;

2.      ПО РЕШЕНИЕ № 3: 1 брой – одобрени искания за кредит от фонд ФЛАГ на заседание на СД на 30.10.2014 г.

3.      ПО РЕШЕНИЕ № 7: Скица № К02405 / 09.10.2014 г.

4.      ПО РЕШЕНИЕ № 8: Скица № К00856 / 12.09.2014 г.; Скица № К00859 / 12.09.2014 г.; Скица № К00857 / 12.09.2014 г. и Скица № К00858 / 12.09.2014 г.;

5.     ПО РЕШЕНИЕ № 11: Скица –предложение.

6.     ПО РЕШЕНИЕ № 12: Скица с изх.№ 15-317857-08.09.2014 г. на СГКК Търговище и задание по чл.125 от ЗУТ.

7.      ПО РЕШЕНИЕ № 14: Обезпеченост с мери и пасища по населени места- Годишен план; Задължения на Община Търговище и ползвателите за поддържането на мери и пасища, общинска собственост; Проект на договор

8.     ПО РЕШЕНИЕ № 17: Проект на договор (Образец № 7); Банкова гаранция за авансово плащане (Приложение №3)

 

9.     ПО РЕШЕНИЕ № 18: Банкова гаранция за авансово плащане (Приложение №3)


Протокол № 43 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 7 ноември 2014 година от 9.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Приложения:

1.ПО РЕШЕНИЕ № 4:  Скица № 3876 / 16.09.2008 г., удостоверяваща местнонахождението на имота.
2.ПО РЕШЕНИЕ № 6: 2 броя скици
3. ПО РЕШЕНИЕ № 8: Скица № ТСУ-895/09.09.2014 г.
4. ПО РЕШЕНИЕ № 9:  Преценка на Кмета на Община Търговище
5. ПО РЕШЕНИЕ № 10: Скица № 15-299083/25.08.2014 г.
6.ПО РЕШЕНИЕ № 12: Специализирана план-схема            
7.ПО РЕШЕНИЕ № 16: Приложение 1
8.ПО РЕШЕНИЕ № 27: Предложение за ПУП-ПЗ.
9.ПО РЕШЕНИЕ № 28: Препис от Решение № 5, по Протокол № 18 от 29.11.2012 г. на Общински съвет Търговище. 


 

Протокол № 42 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 10 октомври 2014 г. от 9.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. ПО РЕШЕНИЕ № 1: 
Приложени
е 1 - Изпълнение на приходите по бюджета на Община Търговище към 30.06.2014
Приложение № 2 - 
Изпълнение на разходите по дейности и функции по бюджета на Община Търговище към 30.06.2014
Приложение №
3 - 
Изпълнение на разходите по параграфи и подпараграфи по бюджета на Община Търговище към 30.06.2014
Приложение №
4 - Справка за получените средства от община Търговище по ОП на ЕС за периода 01.01.2014-30.06.2014
Приложение №
5 - 
Справка за изразходваните средства от община Търговище по ОП на ЕС за периода 01.01.2014-30.06.2014
Приложение № 6 - Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2014 г. на Община Търговище

2. ПО РЕШЕНИЕ № 4:  Скица № 15-268884 / 04.08.2014 г.

3. ПО РЕШЕНИЕ № 5: Скица № 15-319215/09.09.2014 г.

4.ПО РЕШЕНИЕ № 7: Скица № К03327/22.08.2014 г.; Скица № К03328/22.08.2014 г.; Скица № К03329/22.08.2014 г.;
Скица № К03330/22.08.2014 г
.

5.ПО РЕШЕНИЕ № 8: Скица № К01304/27.08.2014 г.; Скица № К01305/27.08.2014 г.

6.ПО РЕШЕНИЕ № 9: Скица № К00558/12.09.2014 г.; Скица № К00559/12.09.2014 г.

7. ПО РЕШЕНИЕ № 10: Скица № К00357 / 06.08.2014 г.

8. ПО РЕШЕНИЕ № 11: Скица № К01059/08.09.2014 г.

9. ПО РЕШЕНИЕ № 12: Скица № К00556 / 13.08.2014 г.

10. ПО РЕШЕНИЕ № 13: Скица № ТСУ- 829 / 20.08.2014 г.

11.ПО РЕШЕНИЕ № 14: ЧИ на ПУП-ПЗ на кв. 8 и кв. 9; ЧИ на ПУП-ПР на кв. 8 и кв. 9.

12. ПО РЕШЕНИЕ № 15: План-схема за разполагане на преместваемите обекти; Правила за съвместна дейност между Община Търговище и Спортен клуб по ориентирене „Вариант 5” за стопанисване, ползване и поддържане на съоръженията, зелената система и алеите.

13. ПО РЕШЕНИЕ № 16: Скица № Ф00303/14.08.2014 г., издадена от Общинска служба по земеделие - Търговище.

 14. ПО РЕШЕНИЕ № 17: Искане от Общинска служба по земеделие гр. Търговище с
в
х. № 65-00-914/27.08.2014 г.; Решение № 380/07.06.2007 г. на Търговищки районен съд; Скица № Ф00581/25.07.2014 г. на имот № 012029 в землището на с. Осен, общ. Търговище; Удостоверение изх. № 01-1-4/62 от 24.07.2013 г. за избор на Мюсюлманско настоятелство в с. Острец, общ. Търговище.


 

Протокол № 41 от заседание на Общински съвет Търговище. проведено на 19 септември 2014 г. от 9.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Приложение: Решения №№ 546, 547 и 548 от 15.09.2014 г. на Общинска избирателна комисия Търговище


Протокол № 40 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 28 август 2014 г. от 9.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

1.ПО РЕШЕНИЕ № 1: Приложение № 1 и Приложение № 2

2.ПО РЕШЕНИЕ № 2: Скица извадка от кадастрален и регулационен план на с.Руец, общ. Търговище в обхват  на улица с о.т. 17 – 31, между кв.10 и кв.13.

3.ПО РЕШЕНИЕ № 3: Протокол от 11.08.2014 г. - 4 листа.

4.ПО РЕШЕНИЕ № 4: Протокол от 11.08.2014 г. - 4 листа.

5.ПО РЕШЕНИЕ № 7: Скица № К00521/11.06.2014; Скица № К00522/11.06.2014; Скица № К00523/11.06.2014; Скица № К00524/11.06.2014; Скица № К00525/11.06.2014; Скица № К00526/11.06.2014; Скица № К00520/11.06.2014

6.ПО РЕШЕНИЕ № 8:  Скица № К00518/16.05.2014 г.; Скица № К00519/16.05.2014 г.  7.ПО РЕШЕНИЕ № 9: Скица № Ф00448/25.07.2014

8.ПО РЕШЕНИЕ № 10: Скица № К01030/16.05.2014

9.ПО РЕШЕНИЕ № 11: Скица № К01065/25.06.2014; Скица № К01063/25.06.2014;Скица № К01064/25.06.2014

 10.ПО РЕШЕНИЕ № 12: Скица № К00859/22.07.2014; Скица № К00858/22.07.2014;Скица № К00857/22.07.2014


Протокол № 39 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 31 юли 2014 г. от 9.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Приложения към Протокол № 39

1. ПО РЕШЕНИЕ № 3:  Последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Търговище за периода 2007-2013 г.

2. ПО РЕШЕНИЕ № 4:  Отчет за изпълнение Решенията на Общински съвет Търговище за периода януари – юни 2014 г.

3. ПО РЕШЕНИЕ № 5: Скица № 15-39065 / 27.02.2014 г.

4. ПО РЕШЕНИЕ № 9: Скица № 15-209521 / 25.06.2014 г.

5. ПО РЕШЕНИЕ № 10: Скица № СК-ТСУ-599 / 13.06.2014 г.; Констативен протокол № ПрТСУ-12 / 19.06.2014 год.

6. ПО РЕШЕНИЕ № 11: Скица № СК-ТСУ-594 / 11.06.2014 г.

7. ПО РЕШЕНИЕ № 12: Скица № СК-ТСУ- 499 / 19.05.2014 г.

8. ПО РЕШЕНИЕ № 13: Скица – проект № К00696/18.07.2014 г. на имот № 000021 в землището на  с. Пресяк, общ. Търговище.

9. ПО РЕШЕНИЕ № 14:

1. Искане от Общинска служба по земеделие гр. Търговище с  вх. № 24-00-613/20.06.2014 г.

2. Решение № 600/01.10.2007 г. на Търговищки районен съд.

3. Решение № 255/26.11.2007 г. на Търговищки окръжен съд.

4. Скица № К01034/03.07.2014 г. на имот № 001007 в землището на с. Момино, общ. Търговище.

5. Скица № К01036/03.07.2014 г. на имот № 012015 в землището на с. Момино, общ. Търговище.

6. Скица № К01037/03.07.2014 г. на имот № 014025 в землището на с. Момино, общ. Търговище.

7. Скица № К01038/03.07.2014 г. на имот № 014031 в землището на с. Момино, общ. Търговище.

 10. ПО РЕШЕНИЕ № 15:

1. Искане от Общинска служба по земеделие гр. Търговище с вх. № 24-00-612/20.06.2014 г.

2. Решение № 238/08.11.2007 г. на Търговищки окръжен съд.

3. Скица № К01035/03.07.2014 г. на имот № 001003 в землището на с. Момино, общ. Търговище.

4. Скица № К01039/03.07.2014 г. на имот № 014033 в землището на с. Момино, общ. Търговище.

5. Скица № К01038/03.07.2014 г. на имот № 014031 в землището на с. Момино, общ. Търговище.

11.ПО РЕШЕНИЕ № 16: Извадка от Горска карта с предложение за обхвата на ПУП.


 Протокол № 38 от заседание на Общински съвет – Търговище на 26.06.2014 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Промяна в Протокол №37 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 29 май 2014 г., за промяна в  Решение № 9 по Протокол 37/29.05.2014 г.

Протокол № 37 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено  на 29.05.2014 г. от 9.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Приложения:

1.ПО РЕШЕНИЕ № 2: Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 6.
Приложение 1 - Изпълнение на приходите по бюджета на община Търговище към 31.12.2013
Приложение 2 - Изпълнение на разходите по дейности и функции по бюджета на община Търговище към 31.12.2013 г.
Приложение 3 - 
Изпълнение на разходите по параграфи и подпараграфи по бюджета на община Търговище към 31.12.2013 г.
Приложение 4 - Справка за получените средства от община Търговище по оперативни програми на ЕС за периода 01.01.2013 - 31.12.2013 г.
Приложение 5 - 
Справка за изразходваните средства от община Търговище по оперативни програми на ЕС за периода 01.01.2013 - 31.12.2013 г.
Приложение 6 - Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2013 г. към 31.12.2013 г.

2.ПО РЕШЕНИЕ № 3: Приложения №№ 1, 2.
Приложение 1 - Актуализирани приходи по бюджета на община Търговище към 31.03.2014 г.
Приложение 2 - 
Актуализирани разходи по бюджета на община Търговище към 31.03.2014 г.

3.ПО РЕШЕНИЕ № 4: Обосновка – 1 бр.

4.ПО РЕШЕНИЕ № 5: Обосновка – 1 бр.

5.ПО РЕШЕНИЕ № 6: Протокол от 08.05.2014 г. – 6 листа

6.ПО РЕШЕНИЕ № 8: отчет – обобщение за направените инвестиции от „Грийнфилд България” ООД за периода от 18.02.2008 г. до 31.12.2013 г. – 3 страници

7. ПО РЕШЕНИЕ № 9: Скица № 15-117090 / 23.04.2014 год.

8. ПО РЕШЕНИЕ № 13: Скица № СК-ТСУ-353 / 04.04.2014 год.

9. ПО РЕШЕНИЕ № 18: ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ III-202, IV-201, VII-201, V-406, VI-406 в кв.37, УПИ XI-136, XII-408a, XIII-407 в кв.38, УПИ VII-405, VIII-405, IX-405, X, XI-408 в кв.45, с.Стража, общ.Търговище.

10.  ПО РЕШЕНИЕ № 23: Скица № К01050/25.04.2014 г., Задание по чл.125 от ЗУТ, Предложение за ПУП-ПЗ за ПИ № 000052.

  Протокол № 36 от заседание на Общински съвет Търговище на 24.04.2014 г. от 9.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Приложения:

По Решение№  9 - скица 5 15-90166/03.04.2014
По Решение № 10 - Препис от Решение 14/29.05.2008, Скица 360/12.01.2014 г., АОС 44/25.01.2012 г.
По Решение № 13 - Скица 15-14660/03.02.2014 г. издадена от СГКК Търговище, Задание по чл. 125 от ЗУТ
По Решение № 14 - Скица 15-15144/03,02,2014 г. издадена от СГКК Търговище, Задание по чл. 125 от ЗУТ
По Решение № 15  - Скица 15-111951/28,01.2014 г. издадена от СГКК Търговище, Задание по чл. 125 от ЗУТ
По Решение № 19 - Общинска програма за закрила на детето 2014 г., Община Търговище


 Протокол № 35 от заседание на Общински съвет – Търговище на 27.03.2014 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 34 от заседание на Общински съвет – Търговище на 13.02.2014 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 33 от заседание на Общински съвет – Търговище на 30.01.2014 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ЗА 2013 г.


 Протокол № 32 от заседание на Общински съвет – Търговище на 18.12.2013 год. от 15.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 31 от заседание на Общински съвет – Търговище на 12.12.2013 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 30 от заседание на Общински съвет – Търговище на 28.11.2013 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 29 от заседание на Общински съвет – Търговище на 31.10.2013 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 28 от заседание на Общински съвет – Търговище на 26.09.2013 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 27 от заседание на Общински съвет – Търговище на 29.08.2013 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 26 от заседание на Общински съвет – Търговище на 25.07.2013 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 25 от заседание на Общински съвет – Търговище на 27.06.2013 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 24 от заседание на Общински съвет – Търговище на 30.05.2013 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 23 от заседание на Общински съвет – Търговище на 25.04.2013 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 22 от заседание на Общински съвет – Търговище на 28.03.2013 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 21 от заседание на Общински съвет – Търговище на 26.02.2013 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 20 от заседание на Общински съвет – Търговище на 31.01.2013 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ЗА 2012 г.


 Протокол № 19 от заседание на Общински съвет – Търговище на 20.12.2012 год. от 15.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 18 от заседание на Общински съвет – Търговище на 29.11.2012 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 17 от заседание на Общински съвет – Търговище на 01.11.2012 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 16 от заседание на Общински съвет – Търговище на 27.09.2012 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 15 от заседание на Общински съвет – Търговище на 17.09.2012 год. от 14.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 14 от заседание на Общински съвет – Търговище на 30.08.2012 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 13 от заседание на Общински съвет – Търговище на 26.07.2012 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 12 от заседание на Общински съвет – Търговище на 28.06.2012 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 11 от заседание на Общински съвет – Търговище на 31.05.2012 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 10 от заседание на Общински съвет – Търговище на 26.04.2012 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 9 от заседание на Общински съвет – Търговище на 29.03.2012 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 8 от заседание на Общински съвет – Търговище на 12.03.2012 год. от 14.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 7 от заседание на Общински съвет – Търговище на 20.02.2012 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 6 от заседание на Общински съвет – Търговище на 26.01.2012 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 5 от заседание на Общински съвет – Търговище на 12.01.2012 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ЗА 2011 г.


 Протокол № 4 от заседание на Общински съвет – Търговище на 22.12.2011 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 3 от заседание на Общински съвет – Търговище на 01.12.2011 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 2 от заседание на Общински съвет – Търговище на 17.11.2011 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 1 от заседание на Общински съвет – Търговище на 07.11.2011 год. от 10.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище


 Протокол № 55 от заседание на Общински съвет – Търговище на 19.09.2011 год. от 15.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 54 от заседание на Общински съвет – Търговище на 31.08.2011 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 53 от заседание на Общински съвет – Търговище на 28.07.2011 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 52 от заседание на Общински съвет – Търговище на 30.06.2011 год. от 17.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 51 от заседание на Общински съвет – Търговище на 09.06.2011 год. от 17.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 50 от заседание на Общински съвет – Търговище на 31.05.2011 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 49 от заседание на Общински съвет – Търговище на 28.04.2011 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 48 от заседание на Общински съвет – Търговище на 31.03.2011 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 47 от заседание на Общински съвет – Търговище на 21.02.2011 год. от 14.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 46 от заседание на Общински съвет – Търговище на 31.01.2011 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ЗА 2010 г.


Протокол № 45 от заседание на Общински съвет – Търговище на 21.11.2010 год. от 15.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 44 от заседание на Общински съвет – Търговище на 25.11.2010 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 43 от заседание на Общински съвет – Търговище на 28.10.2010 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 42 от заседание на Общински съвет – Търговище на 30.09.2010 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 41 от заседание на Общински съвет – Търговище на 20.08.2010 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 40 от заседание на Общински съвет – Търговище на 03.08.2010 год. от 17.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 39 от заседание на Общински съвет – Търговище на 29.07.2010 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 38 от заседание на Общински съвет – Търговище на 24.06.2010 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 37 от заседание на Общински съвет – Търговище на 08.06.2010 год. от 17.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 36 от заседание на Общински съвет – Търговище на 27.05.2010 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 35 от заседание на Общински съвет – Търговище на 30.04.2010 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 34 от заседание на Общински съвет – Търговище на 07.04.2010 год. от 16.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 33 от заседание на Общински съвет – Търговище на 26.03.2010 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 32 от заседание на Общински съвет – Търговище на 25.02.2010 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 31 от заседание на Общински съвет – Търговище на 17.02.2010 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

  Протокол № 30 от заседание на Общински съвет – Търговище на 29.01.2010 год. от 14.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 

ЗА 2009 г.


 

Протокол № 29 от заседание на Общински съвет – Търговище на 28.12.2009 год. от 17.00 ч. в зала “Христо Самсаров” на Община Търговище
Протокол № 28 от заседание на Общински съвет – Търговище на 22.12.2009 год. от 15.00 ч. в зала “Христо Самсаров” на Община Търговище
Протокол № 27 от заседание на Общински съвет – Търговище на 26.11.2009 год. от 09.00 ч. в зала “Христо Самсаров” на Община Търговище
Протокол № 26 от заседание на Общински съвет – Търговище на 29.10.2009 год. от 09.00 ч. в зала “Христо Самсаров” на Община Търговище
Протокол № 25 от заседание на Общински съвет – Търговище на 24.09.2009 год. от 09.00 ч. в зала “Христо Самсаров” на Община Търговище
Протокол № 24 от заседание на Общински съвет – Търговище на 30.07.2009 год. от 09.00 ч. в зала “Христо Самсаров” на Община Търговище
Протокол № 23 от заседание на Общински съвет – Търговище на 25.06.2009 год. от 09.00 ч. в зала “Христо Самсаров” на Община Търговище
Протокол № 22 от заседание на Общински съвет – Търговище на 28.05.2009 год. от 09.00 ч. в зала “Христо Самсаров” на Община Търговище
Протокол № 21 от заседание на Общински съвет – Търговище на 24.04.2009 год. от 09.00 ч. в зала “Христо Самсаров” на Община Търговище
Протокол № 20 от заседание на Общински съвет – Търговище на 27.03.2009 год. от 09.00 ч. в зала “Христо Самсаров” на Община Търговище
Протокол № 19 от заседание на Общински съвет – Търговище на 26.02.2009 год. от 09.00 ч. в зала “Христо Самсаров” на Община Търговище
Протокол № 18 от заседание на Общински съвет – Търговище на 22.01.2009 год. от 09.00 ч. в зала “Христо Самсаров” на Община Търговище


ЗА 2008 г.


 

Протокол № 17 от заседание на Общински съвет – Търговище на 18.12.2008 год. от 15.00 ч. в зала “Христо Самсаров” на Община Търговище
Протокол № 16 от заседание на Общински съвет – Търговище на 09.12.2008 год. от 10.00 ч. в зала “Христо Самсаров” на Община Търговище
Протокол № 15 от заседание на Общински съвет – Търговище на 27.11.2008 год. от 09.00 ч. в зала “Христо Самсаров” на Община Търговище
Протокол № 14 от заседание на Общински съвет – Търговище на 30.10.2008 год. от 09.00 ч. в зала “Христо Самсаров” на Община Търговище
Протокол № 13 от заседание на Общински съвет – Търговище на 23.09.2008 год. от 09.00 ч. в новата заседателна зала на Община Търговище
Протокол № 12 от заседание на Общински съвет – Търговище на 07.08.2008 год. от 13.30 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 11 от заседание на Общински съвет – Търговище на 24.07.2008 год. от 09.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 10 от заседание на Общински съвет – Търговище на 26.06.2008 год. от 09.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 9 от заседание на Общински съвет – Търговище на 29.05.2008 год. от 09.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 8 от заседание на Общински съвет – Търговище на 24.04.2008 год. от 09.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 7 от заседание на Общински съвет – Търговище на 27.03.2008 год. от 09.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 6 от заседание на Общински съвет – Търговище на 28.02.2008 год. от 09.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 5 от заседание на Общински съвет – Търговище на 15.02.2008 год. от 10.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 4 от заседание на Общински съвет – Търговище на 31.01.2008 год. от 09.00 ч. в зала 74 на Община ТърговищеЗА 2007 г.


Протокол № 3 от заседание на Общински съвет – Търговище на 17.12.2007 год. от 14.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 2 от заседание на Общински съвет – Търговище на 29.11.2007 год. от 9.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 1 от заседание на Общински съвет – Търговище на 12.11.2007 год. от 14.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 43 от заседание на Общински съвет – Търговище на 24.09.2007 год. от 16.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 42 от заседание на Общински съвет – Търговище на 30.08.2007 год. от 9.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 41 от заседание на Общински съвет – Търговище на 26.07.2007 год. от 9.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 40 от заседание на Общински съвет – Търговище на 28.06.2007 год. от 9.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 39 от заседание на Общински съвет – Търговище на 31.05.2007 год. от 9.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 38 от заседание на Общински съвет – Търговище на 26.04.2007 год. от 9.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 37 от заседание на Общински съвет – Търговище на 05.04.2007 год. от 9.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 36 от заседание на Общински съвет – Търговище на 08.03.2007 год. от 9.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 35 от заседание на Общински съвет – Търговище на 01.02.2007 год. от 9.00 ч. в зала 74 на Община Търговище


ЗА 2006 г.


Протокол № 34 от заседание на Общински съвет – Търговище на 28.12.2006 год. от 10.30 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 33 от заседание на Общински съвет – Търговище на 30.11.2006 год. от 09.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 32 от заседание на Общински съвет – Търговище на 02.11.2006 год. от 09.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 31 от заседание на Общински съвет – Търговище на 28.09.2006 год. от 09.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 30 от заседание на Общински съвет – Търговище на 27.07.2006 год. от 09.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 29 от заседание на Общински съвет – Търговище на 29.06.2006 год. от 09.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 28 от заседание на Общински съвет – Търговище на 25.05.2006 год. от 09.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 27 от заседание на Общински съвет – Търговище на 27.04.2006 год. от 09.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 26 от заседание на Общински съвет – Търговище на 30.03.2006 год. от 09.00 ч. в зала 74 на Община Търговище

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com