TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2008


ISO 14001:2004


С лице към хората
Четвъртък, 28 юли 2016 / ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-Решения на ОС
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 725 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/. http://targovishte.ipgvr.eu/ - сайт за подаване на предложения за включване в интегрирания план за възстановяване и развитие, който се изработва по проект на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

ЗА 2016 година


Протокол № 10 от заседание на Общински съвет търговище, проведено на 30 юни 2016 година от 9 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 3

Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет - Търговище за периода м. Ноември 2015г.- м. Май 2016г.

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 5

Скица № СК-ТСУ-490/12.05.2016 г.

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 14

Предложение с вх. № 29-00-141/23.06.2016 г. от Групова практика за специализирана медицинска помощ „Психично здраве“ – гр.Търговище.


 Протокол № 9 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 31 май 2016 година от 9 часа в зала "Христо самсаров" на Общински съвет

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 2

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 7.1

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 4

Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за извършване разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на община Търговище, публикувани на 12.05.2016г.

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 7

Решение № 10 по Протокол № 53 от 10.06.2015 г.; Скица № 15-193679/20.04.2016 г.

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 8

Скица № СК-ТСУ-503/17.05.2016 г.

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 10

Скица № К00059/13.05.2016 г. на имот № 000041 в землището на с. Буховци, общ. Търговище.; Скица № К00685/13.05.2016 г. на имот № 000139 в землището на с. Ловец, общ. Търговище

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 11

Годишен план за ползване на дървесина от горските територии, собственост на Община Търговище за 2016 г.; Финансов план за ползване на дървесина и недървесни горски продукти през 2016 година от горски територии – собственост на Община Търговище

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 13

Скица, задание по чл. 125 от ЗУТ

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 24

Скица, задание по чл. 125 от ЗУТ.


Протокол 8 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 14 май 2016 година от 11 часа в зала Христо Самсаров" на Община Търговище

П Р Е П И С   О Т   Р Е Ш Е Н И Е  № 20 П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №  7 / 28.04.2016 г.


 Протокол 7 от заседание на Общински съвет  Търговище, проведено на 28 април 2016 година от 9 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Кратки биографични данни на Хамди Илиязов; Предложение-подписка с Вх. № 94-00-867/18.04.2016 г.

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 2

Кратки биографични данни

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 6

Мотиви към проект на Наредба за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Търговище

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 7

Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на община Търговище

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 8

Доклад-анализ за дейността на общинските търговски дружества през 2015 година

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 15

Схема на трасето на ел. захранващ кабел.

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 16

Схема на трасето на водопровода

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 18

Годишен доклад за извършените дейности и изразходвани бюджетни средства от читалищата на територията на община Търговище за 2015 г

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 23

Отчет за изпълнението на Годишен план за действие за 2015 г.

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 24

Скица; Задание по чл. 125 от ЗУТ; Решение №11 по протокол №28/26.09.2013 г. на Общински съвет Търговище


Протокол № 6 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 31 март 2016 година от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Приложения

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Приложениe № 6а - Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2017–2019 г.

Приложениe № 6б - Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2017–2019 г.

Приложениe  № 6в - Прогноза на разходите на начислена основа  за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2017–2019 г.

Приложениe № 8 - ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 3

Годишен отчетен доклад за 2015 г. за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на Община Търговище за 2014-2020 г.

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 6

Скица № 15-321433/28.07.2015 г.;
Скица № 15-321439/28.07.2015

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 7

Скица № 15-297073/14.07.2015 г.

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 9

Скица № СК-ТСУ-14/07.01.2016 г.

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 11

Скица № 463/11.09.2008 г.; Фотоснимка на жилищната сграда

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 12

Решение № 15 по Протокол № 54 от 30.07.2015 г.; Удостоверение изх. № 7505001372/02.03.2016 г.

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 14

Решение № 20 по Протокол № 39 / 31.07.2014 г. на Общински съвет Търговище

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 15

Приложение № 1. Обезпеченост с пасища, мери и ливади по населени места – годишен план за паша;

Приложение № 2. Предложение за индивидуално и общо ползване на пасища, мери и ливади, общинска собственост-площи и пазарна оценка за всеки имот;

 Приложение № 3. Правила за ползване на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд;

Приложение № 4. Списъци на животновъдите, притежаващи и отглеждащи пасищни животни

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 16

Скица № К01959/06.01.2016 г. на имот № 030071 в землището на с. Надарево, общ. Търговище; Скица № К01960/06.01.2016 г. на имот № 030072 в землището на с. Надарево, общ. Търговище; Скица № К01961/06.01.2016 г. на имот № 030073 в землището на с. Надарево, общ. Търговище

11.              

ПО РЕШЕНИЕ № 17

Скица № К02559/04.06.2015 г. на имот № 000231 в землището на    с. Макариополско, общ. Търговище; Геодезическо заснемане, отразено върху плана за земеразделяне на с. Макариополско, общ. Търговище

12.              

ПО РЕШЕНИЕ № 19

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Търговище за периода 2016/2020 г.

13.              

ПО РЕШЕНИЕ № 21

Решение № 16 по Протокол № 5 /26.02.2016 г.

14.              

ПО РЕШЕНИЕ № 24

Стратегия за развитие на социалните услуги в община Търговище 2016 г.-2020 г.
Годишен план за действие по стратегията за 2016 г.-2017 г.

15.              

ПО РЕШЕНИЕ № 25

Писмо с вх..№26-00-227/22.03.2016 г.

16.              

ПО РЕШЕНИЕ № 26

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Търговище през 2016 г.


Протокол № 5 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 26 февруари 2016 година от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Приложения

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

приложение 1актуализирани приходи по бюджета на Община Търговище към 31.12.2015 година

приложение 2 - актуализирани разходи по бюджета на Община Търговище към 31.12.2015 година

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 5

Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2015 г.

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 6

Отчет за 2015 г по изпълнение на „Програма за опазване на околната среда на Община Търговище за периода 2015- 2020 г.”

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 7

Отчет за 2015 г. по изпълнение на „Програма за управление на отпадъците на територията на Община Търговище за периода 2015- 2020 г.”

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 8

Отчет за изпълнение на Програмата за развитие  на туризма на територията на община Търговище през 2015 г.;

Програма за развитие на туризма  на територията на община Търговище  през 2016 г.

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 9

Общински годишен план за младежта за 2016 г. на Община Търговище.

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 12

Скица № СК-ТСУ-143/19.02.2015 г.

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 13

3 броя скици №№ 000752, 000753, 000754/07.07.2015 г.

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 14

Скица № К00908/12.09.2015 г.

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 15

Задание по чл. 125 от ЗУТ.

11.              

ПО РЕШЕНИЕ № 16

Задание по чл. 125 от ЗУТ.

12.              

ПО РЕШЕНИЕ № 19

Решение №11 по протокол №2/26.11.2015г.

13.              

ПО РЕШЕНИЕ № 20

Копие на Решение № 17 по Протокол № 17 от 01.11.2012 г. на Общински съвет – Търговище.

14.              

ПО РЕШЕНИЕ № 21

Програма за мерките за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище за 2016 г.


Протокол № 4 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 28 януари 2016 година  от 9.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.                 

ПО ТОЧКА ПЪРВА

Програма за управление на община Търговище за срока на
мандат
2015-2019 г.

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2016 – 2019 година

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 2

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2016 година

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 3

Приложения с номера от 1 до 14 - бюджет на Община Търговище за 2016 година

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 4

Актуализиран Общински план за развитие на община Търговище 2014-2020 г.
Актуализирана Програма за реализация на актуализиран Общински план за развитие на община Търговище 2014-2020 г.

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 5

Жалба с Вх. № 99-00-307/21.12.2015 г.; Решение №29 по Протокол №54/30.07.2015 г. на Общински Съвет Търговище

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 6

Задание по чл.125 от ЗУТ;  предложение за ПУП-ПЗ, изработено от правоспособно лице.

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 7

Годишен план за одитните ангажименти на Звено “Вътрешен одит” в Община Търговище за 2016 година.
/Годишният план е утвърден на 15.12.2015 г. от Кмета на община Търговище при тогава действаща структура./

 


Протокол № 3 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 18 декември 2015 година от 10.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 6

Приложение № 1

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 7

Докладна записка от д-р Дарин Димитров – кмет на Община Търговище относно връщане за ново обсъждане на Решение  № 16 по Протокол № 2 от 26.11.2015 г.

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 8

Копие от писмо с вх.№ 26-00-1052/01.12.2015г. от Явор Миланов-управител на ВиК ООД


Протокол № 2 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 26 ноември 2015 година от 09.00 часа в зала 
"Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Търговище

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 2

Приложение № 1

Приложение № 2

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 6

Анекс № Д-01-294/19.10.2015 г.; Предавателно-приемателен протокол от 20.10.2015 г., одобрен от ВрИД Кмет на Община Търговище

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 8

Предложение за ПУП, изработено от правоспособно лице

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 9

Скица № 15-401905-15.09.2015 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - Търговище

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 10

Скица № 15-378230-02.09.2015 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - Търговище

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 12

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Търговище

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 17

Проект на специализирана план-схема за елементи на техническата инфраструктура  към ПУП

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 18

Приложение № 11

 


Протокол № 1 от заседание на на Общински съвет Търговище, проведено на 10 ноември 2015 година от 10.00 часа в зала "Христо Самсаров"


Протокол № 57 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 13 октомври 2015 година от  9.00 часа в зала "Христо Самсаров"


Протокол № 56 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 23 септември 2015 година от 9.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Приложение № 6a
Приложение № 6б
Приложение № 6в  

Приложене № 8

Доклад за актуализирана бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Търговище

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 3

Преценка на кмета на Община Търговище

3.                 

.ПО РЕШЕНИЕ № 4

Искане от Общинска служба по Земеделие гр. Търговище с вх. № 65-00-958/19.08.2015 г.; Решение № 1051/12.12.2005 г. на Районен съд гр. Търговище, за възстановяване собствеността върху земеделски земи на Юсуф Йълмаз /Исуф Ибрямов Зафиров/ в размер на 38,000 дка.; Решение № 117/14.03.2007 г. на ТРС; Скица № Ф01215/13.08.2015 г. за имот № 003076 в землището на с. Буйново,общ.Търговище.

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 5

Искане от Общинска служба по Земеделие гр. Търговище с вх. № 65-00-959/19.08.2015 г.; Решение № 162/14.06.2002 г. на Окръжен съд гр. Търговище, за възстановяване собствеността върху земеделски земи на Димитър Христов Димитров в размер на 1,838 дка.; Скица №  на имот № 050008 в землището на с. Васил Левски,общ.Търговище.


Протокол № 55 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 27 август 2015 година от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Приложение № 1 

Приложение № 2

Приложение № 6.1  

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 3

Решение № 6 по Протокол № 43 от 28.10.2010 г.; Скица № К01873/09.06.2015 г.

3.                 

.ПО РЕШЕНИЕ № 4

 Решение № 19 по Протокол № 54 / 30.07.2015 год.

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 6

Копие от скица – проект за делба на имот № 000196 в землището на с. Алваново, общ. Търговище; Копие от скица на проектен имот № 000237 в землището на с. Алваново, общ. Търговище.

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 8

Скица № 15-321379 / 28.07.2015 г.

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 10

Скица № СК-ТСУ 1196 / 29.10.2012 г.

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 11

Скица № СК-ТСУ-860 / 05.08.2015 г.

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 12

Скица № 15-297073 / 14.07.2015 г.; Фотоснимка на жилищната сграда

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 15

Скица №15-324576-30.07.2015 г. от СГКК-Търговище, задание по чл.125 от ЗУТ

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 16

Скица №Ф00368/14.04.2015 г., задание по чл.125 от ЗУТ.

11.              

ПО РЕШЕНИЕ № 17

Механизъм за управление и разпределяне на средствата за субсидии за вътрешноградски пътнически превози в Община Търговище

 


Протокол № 54 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 30 юли 2015 година от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Приложение № 1  - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕКЪМ 31.12.2014 ГОДИНА

Приложение № 2 - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31.12. 2014 ГОДИНА

 Приложение № 3 - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА

Приложение № 4 - Справка за  получените средства от община Търговище  по Оперативните програми на ЕС и средствата от Европейски съюз на бенефициенти на Разплащателната агенция към държавен фонд "Земеделие" за периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г.

Приложение № 5 - Справка за изразходваните средства от община Търговище по Оперативните програми на ЕС и  средствата от  Европейски съюз на бенефициенти на Разплащателната агенция  към Държавен фонд "Земеделие" за периода от 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г.

Приложение № 6 -  РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2014г. НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ към 31.12.2014 ГОДИНА

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 2

Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет - Търговище за периода януари-юни 2015

3.                 

.ПО РЕШЕНИЕ № 6

Програма за опазване на околната среда на Община Търговище 2015 г.-2020 г.;

Решение № ШУ-05-ЕО/2015 г. на РИОСВ-Шумен за извършена преценка на необходимостта от извършване на екологична оценка

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 7

Програма за управление на отпадъците на територията на Община Търговище 2015 г.-2020 г.;

Решение № ШУ-05-ЕО/2015 г. на РИОСВ-Шумен за извършена преценка на необходимостта от извършване на екологична оценка

 

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 14

Скица №15-244590/12.06.2015 г.; Скица №15-244452/12.06.2015 г.

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 15

Скица №15-233252/05.06.2015 г.

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 17

Скица №15-233252/05.06.2015 г.

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 19

Скица №000376/12.05.2015 г. за онагледяване на имотите

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 25

Скица №СК-ТСУ-537/25.05.2015 г.

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 26

Схема на трасето на довеждащ водопровод от КИ „Марина дупка” до ПС „Ягода” гр.Търговище”

11.              

ПО РЕШЕНИЕ № 27

Схема на трасето на напорен водопровод от ПС ”Калайджи дере” до НР 4000 м3.

12.              

ПО РЕШЕНИЕ № 28

Ситуационна скица за изготвяне на ПУП

13.              

ПО РЕШЕНИЕ № 29

Предложение за ПУП, задание по чл.125 от ЗУТ

14.              

ПО РЕШЕНИЕ № 30

Извадка от кадастрална карта, задание по чл.125 от ЗУТ

15.              

ПО РЕШЕНИЕ № 32

Приложение № 1. Обезпеченост с пасища, мери и ливади по населени места – годишен план за паша;

Приложение № 2. Списък на пасища, мери и ливади с предложение за индивидуално и общо ползване по имоти и населени места и пазарна цена за всеки имот;

Приложение № 3. Правила за ползване на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд;

Приложение № 4. Списък на животновъдите, притежаващи пасищни животни по землища на територията на Община Търговище, съгласуван от ОДБХ-Търговище  

 


Протокол № 53 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 10 юни 2015 година от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Приложение № 1

Приложение № 2

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 2

Приложение №  6.1

Приложение №  6.2

Приложение №  6.3

Приложение № 11

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 6

Доклад-анализ за дейността на общинските търговски дружества през 2014 година

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 8

6 бр.скици

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 9

Скица № К01451 / 01.09.2014 год.

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 10

Скица № 15-205418 / 19.05.2015 год.

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 11

     Скица № СК-ТСУ-469 / 05.05.2015 год.


Протокол № 52 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 19.05.2015 г. от 09.00 часа в зала "ХристоСамсаров" на Община Търговище

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Скица № 15-140720 / 06.04.2015 г.; Скица № 15-140723 / 06.04.2015 г.; Заповед №166 от 05.05.2015г. на Областен управител на област Търговище; Решение № 6 по Протокол № 50 от 28.04.2015г. на  Общински съвет Търговище

2.                 

.ПО РЕШЕНИЕ № 3

Препис от Решение №16 по Протокол №44/28.11.2014 г. на Общински съвет Търговище

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 7

Скица № СК-ТСУ-314 / 02.04.2015 год

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 8

Скица № СК-ТСУ-456 / 29.04.2015 год.

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 10

Решение №8 по Протокол №46 от 17.12.2014 г. на Общински съвет – Търговище.

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 12

Скица, задание по чл.125 от ЗУТ

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 13

Скица, задание по чл.125 от ЗУТ

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 14

Предложение за ПУП, задание по чл.125 от ЗУТ

 


Протокол № 51 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 14 май  2015 г. от 11.30 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище


Протокол № 50 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 28 април 2015 г. от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Покана за участие - 2 листа;
Процедура за заявяване на членство - 2 листа.

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 3

Искане Вх. № 99-00-82/27.03.2015 г. до Кмета на Община Търговище.

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 6

 Скица № 15-140720 / 06.04.2015 г.;
Скица № 15-140723 / 06.04.2015 г.

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 11

Скица № СК-ТСУ-204 / 10.03.2015 г.

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 14

Скица № СК-ТСУ-1096 / 19.11.2014 г.

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 16

Решения  № 12; № 13; № 14 и № 15 / 23.09.2008 г. и
 Решение № 6 / 28.05.2009 г.

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 17

Скица на предаваемата  част от улицата.

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 18

Решение  №32 по протокол №49/27.03.2015 г.

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 21

Годишен доклад за извършените дейности и изразходвани бюджетни средства от читалищата на територията на община Търговище за 2014 г.

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 22

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Търговище през 2015 г.


Протокол № 49 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 27.03.2015 год. от 9.00 ч. в зала “Христо Самсаров”  на Община Търговище

 Приложения:

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Приложение № 1 -  Актуализирани приходи по бюджета на община Търговище към 31.12.2014 г.

Приложение № 2 - Актуализирани разходи по бюджета на община Търговище към 31.12.2014 г.

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 2

Приложения № 8, № 6а, № 6б и № 6в

3.                 

.ПО РЕШЕНИЕ № 3

Приложение № 1: Правилник за устройството и дейността на фонд „Общинска солидарност”

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 5

Годишен отчетен доклад за 2014 г. за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на община Търговище за 2014-2020 г.

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 6

Препис от Решение № 5, по Протокол № 43 от 07.11.2014 г. на Общински съвет Търговище; Финансово-икономически анализ за определяне на цена за извършване на туристическа услуга спортен риболов в обект, публична общинска собственост, язовир „Пресиян, община Търговище; Финансово-икономически анализ за определяне на цена за извършване на услуга от център за младежки дейности и инициативи гр. Търговище – увеличаване на цена за Детски фолклорен ансамбъл Шарено герданче

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 8

Историческа справка

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 9

Обосновка – 1 бр

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 10

Преценка на Кмета на Община Търговище

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 11

Скица на предаваемата част от улицата

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 12

Скица № 15-59843 / 12.02.2015 г.; Скица № 15-59838 / 12.02.2015 г.

11.              

ПО РЕШЕНИЕ № 14

Скица № 15-70206 / 19.02.2015 г.

12.              

ПО РЕШЕНИЕ № 16

Скица № К01485 / 22.01.2015 г.

13.              

ПО РЕШЕНИЕ № 17

Скица № СКТСУ-63 / 29.01.2015 г.

14.              

ПО РЕШЕНИЕ № 18

Скица № 03369 / 09.10.2014 г.

15.              

ПО РЕШЕНИЕ № 19

Скица № К00577 / 22.01.2015 г.

16.              

ПО РЕШЕНИЕ № 20

Скица № 15-455078 / 10.12.2014 г.

17.              

ПО РЕШЕНИЕ № 23

Докладна записка от Диян Дечев – заместник кмет на Община Търговище с Вх. № 08-00-168/21.07.2014 г.; Решение № 8 по Протокол № 39/31.07.2014г.

18.              

ПО РЕШЕНИЕ № 24

Скица № К00870/06.02.2015 г. на имот № 000065 в землището на с. Твърдинци, общ. Търговище; Скица № К00871/06.02.2015.г. на имот № 000067 в землището на с. Твърдинци, общ. Търговище; Скица № К00872/06.02.2015 г. на имот № 000068 в землището на с. Твърдинци, общ. Търговище

19.              

ПО РЕШЕНИЕ № 26

Копие от искане с вх. № 24-00-360/12.03.2015 г. от директора на ОД „Земеделие”;

 Списък на полските пътища, които да се предоставят за стопанската 2014- 2015 г. – на магнитен носител

20.              

ПО РЕШЕНИЕ № 27

Копие от Отчет за дейността за 2014 г. по договор за управление на горските територии, собственост на Община Търговище; Копие от Годишен план за ползване на дървесина на Община Търговище за 2015 г.; Копие от Ценоразпис за продажба на добита дървесина; Копие от Годишен финансов план за ползване на дървесина и недървесни горски продукти от горски територии, собственост на Община Търговище

21.              

ПО РЕШЕНИЕ № 29

Отчет за изпълнение на Програмата за развитие  на туризма на територията на община Търговище  през 2014 г.; Програма за развитие на туризма  на територията на община Търговище  през 2015 г.

22.              

ПО РЕШЕНИЕ № 30

Общинска програма за закрила на детето 2015 г. на Община Търговище; Отчет по изпълнение на Общинска програма за закрила на детето 2014 г. на Община Търговище

23.              

ПО РЕШЕНИЕ № 32

Скица, задание по чл.125 от ЗУТ

24.              

ПО РЕШЕНИЕ № 33

Извадка от кадастрална карта, задание по чл.125 от ЗУТ

25.              

ПО РЕШЕНИЕ № 34

Скица, задание по чл.125 от ЗУТ

26.              

ПО РЕШЕНИЕ № 35

Копие от парцеларен план


Протокол № 48 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 12 февруари 2015 година от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Приложения

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Приложение № 1 Икономическа обосновка за освобождаване от такси за ЦДГ от 3 до 6 годишна възраст включително

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 3

Приложение № 1 – Приходи по проекто-бюджета на Община Търговище за 2015 година

Приложение № 2 – Разпределение на преходния остатък от 2014 година по функции и дейности по бюджета на Община Търговище за 2015 година

Приложение № 3 – Разходи по дейности и функции по проекто-бюджет 2015 г. на Община Търговище

Приложение № 4 – Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2015 година на Община Търговище

Приложение № 5 – Разчет за финансиране на капиталовите разходи с приходи от продажба на нефинансови активи за 2015 г. и преходен остатък от 2014 г. по § 40 от ЕБК

Приложение № 6.1 – Справка за числеността на персонала за 2015 г. и разходите за работни заплати за 2015 г. за делегираните от държавата дейности по бюджета на Община Търговище за 2015 г.

Приложение № 6.2 - Справка за числеността на персонала за 2015 г. и разходите за работни заплати за 2015 г. за  местните дейности по бюджета на Община Търговище за 2015 г.

Приложение № 6.3 - Справка за числеността на персонала за 2015 г. и разходите за работни заплати за 2015 г. за делегираните от държавата дейности  - дофинансиране с приходи от общински характер

Приложение № 7 – План сметка за 2015 година на Общинско предприятие „Флора”

Приложение № 8 – План сметка за 2015 година на Общинско предприятие „Социални и охранителни дейности”

Приложение № 9 – Списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски, съгласно чл. 40 от ПМС № 8/16.01.2015

Приложение № 10 – Индикативен годишен разчет за сметките за средства от европейски съюз на Община Търговище за 2015 г.

Приложение № 11 – Второстепенни разпоредители с бюджет за 2015 година

Приложение № 12 – Бюджетна прогноза за периода 2015 – 2017 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 4

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2015 г.

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 5

Годишен план за одитните ангажименти на Звено «Вътрешен одит» в Община Търговище за 2015 година

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 6

Отчет за 2014 г. и за плановия период по изпълнение на „Програма за опазване на околната среда на Община Търговище за периода 2009- 2014 г.”

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 7

Отчет за 2014 г. и за плановия период по изпълнение на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Търговище за периода 2008- 2013 г.”

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 10

Скица № 15-387108 / 27.10.2014 г.

 

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 11

Скици №№ К04810; К04811; К04812; К04813; К04814; К04815; К04816; К04817; К04818; К04819 и К04820 / 18.11.2014 г.

 

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 12

Скица № СК-ТСУ-999 / 13.10.2014 г.

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 13

Скица № К00784 / 18.11.2014 г.

 

11.              

ПО РЕШЕНИЕ № 14

Скица № СК-ТСУ-1172 / 17.12.2014 г.

12.              

ПО РЕШЕНИЕ № 15

Скица № СК-ТСУ-1096 / 19.11.2014 г.

13.              

ПО РЕШЕНИЕ № 16

Скица от 20.08.2014 г.

14.              

ПО РЕШЕНИЕ № 19

Актуализиран план за действие на Община Търговище в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2015 – 2020 г. година


Протокол № 47 от заседание на Общински съвет Търговище. проведено на 17 декември 2014 г. от 12.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Приложения към Протокол № 47

ПО РЕШЕНИЕ № 1: Отчет за изпълнение на Програна за управление през мандат 2011- 2015 г., за изминалата 2014 г.

ПО РЕШЕНИЕ № 2: Отчет за озпълнение на решенията на ОС Търговище за периода юли- декември 2014 г.

ПО РЕШЕНИЕ № 3: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2014 г.

ПО РЕШЕНИЕ № 5: Общински годишен план за младежта за 2015 г. на Община Търговище


ЗА 2014 г.


Протокол № 46 от заседание на Общински съвет Търговище. проведено на 17 декември 2014 г. от 12.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Приложения към Протокол № 46

ПО РЕШЕНИЕ 5

ПО РЕШЕНИЕ 6

ПО РЕШЕНИЕ 7

ПО РЕШЕНИЕ 9

ПО РЕШЕНИЕ 10


Протокол № 45 от заседание на Общински съвет Търговище. проведено на 08 декември 2014 г. от 9.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище


 Протокол № 44 от заседание на Общински съвет – Търговище на 28.11.2014 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище


Протокол № 43 от заседание на Общински съвет Търговище. проведено на 7 ноември 2014 г. от 9.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Приложения към Протокол № 43

ПО РЕШЕНИЕ 4: СКИЦА

ПО РЕШЕНИЕ 6: СКИЦА

ПО РЕШЕНИЕ 8: СКИЦА

ПО РЕШЕНИЕ 9: ПРЕЦЕНКА

ПО РЕШЕНИЕ 10: СКИЦА

ПО РЕШЕНИЕ 10: СКИЦА


ПО РЕШЕНИЕ 12: СПЕЦИАЛИЗИРАНА КАРТА

ПО РЕШЕНИЕ  16

ПО РЕШЕНИЕ  27: ПУП

ПО РЕШЕНИЕ  28: ПРЕПИС


 Протокол № 42 от заседание на Общински съвет – Търговище на 10.10.2014 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище


Протокол № 41 от заседание на Общински съвет Търговище. проведено на 19 септември 2014 г. от 9.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Приложение: Решения №№ 546, 547 и 548 от 15.09.2014 г. на Общинска избирателна комисия Търговище


Протокол № 40 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 28 август 2014 г. от 9.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

1.ПО РЕШЕНИЕ № 1: Приложение № 1 и Приложение № 2

2.ПО РЕШЕНИЕ № 2: Скица извадка от кадастрален и регулационен план на с.Руец, общ. Търговище в обхват  на улица с о.т. 17 – 31, между кв.10 и кв.13.

3.ПО РЕШЕНИЕ № 3: Протокол от 11.08.2014 г. - 4 листа.

4.ПО РЕШЕНИЕ № 4: Протокол от 11.08.2014 г. - 4 листа.

5.ПО РЕШЕНИЕ № 7: Скица № К00521/11.06.2014; Скица № К00522/11.06.2014; Скица № К00523/11.06.2014; Скица № К00524/11.06.2014; Скица № К00525/11.06.2014; Скица № К00526/11.06.2014; Скица № К00520/11.06.2014

6.ПО РЕШЕНИЕ № 8:  Скица № К00518/16.05.2014 г.; Скица № К00519/16.05.2014 г.  7.ПО РЕШЕНИЕ № 9: Скица № Ф00448/25.07.2014

8.ПО РЕШЕНИЕ № 10: Скица № К01030/16.05.2014

9.ПО РЕШЕНИЕ № 11: Скица № К01065/25.06.2014; Скица № К01063/25.06.2014;Скица № К01064/25.06.2014

 10.ПО РЕШЕНИЕ № 12: Скица № К00859/22.07.2014; Скица № К00858/22.07.2014;Скица № К00857/22.07.2014


Протокол № 39 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 31 юли 2014 г. от 9.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Приложения към Протокол № 39

1. ПО РЕШЕНИЕ № 3:  Последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Търговище за периода 2007-2013 г.

2. ПО РЕШЕНИЕ № 4:  Отчет за изпълнение Решенията на Общински съвет Търговище за периода януари – юни 2014 г.

3. ПО РЕШЕНИЕ № 5: Скица № 15-39065 / 27.02.2014 г.

4. ПО РЕШЕНИЕ № 9: Скица № 15-209521 / 25.06.2014 г.

5. ПО РЕШЕНИЕ № 10: Скица № СК-ТСУ-599 / 13.06.2014 г.; Констативен протокол № ПрТСУ-12 / 19.06.2014 год.

6. ПО РЕШЕНИЕ № 11: Скица № СК-ТСУ-594 / 11.06.2014 г.

7. ПО РЕШЕНИЕ № 12: Скица № СК-ТСУ- 499 / 19.05.2014 г.

8. ПО РЕШЕНИЕ № 13: Скица – проект № К00696/18.07.2014 г. на имот № 000021 в землището на  с. Пресяк, общ. Търговище.

9. ПО РЕШЕНИЕ № 14:

1. Искане от Общинска служба по земеделие гр. Търговище с  вх. № 24-00-613/20.06.2014 г.

2. Решение № 600/01.10.2007 г. на Търговищки районен съд.

3. Решение № 255/26.11.2007 г. на Търговищки окръжен съд.

4. Скица № К01034/03.07.2014 г. на имот № 001007 в землището на с. Момино, общ. Търговище.

5. Скица № К01036/03.07.2014 г. на имот № 012015 в землището на с. Момино, общ. Търговище.

6. Скица № К01037/03.07.2014 г. на имот № 014025 в землището на с. Момино, общ. Търговище.

7. Скица № К01038/03.07.2014 г. на имот № 014031 в землището на с. Момино, общ. Търговище.

 10. ПО РЕШЕНИЕ № 15:

1. Искане от Общинска служба по земеделие гр. Търговище с вх. № 24-00-612/20.06.2014 г.

2. Решение № 238/08.11.2007 г. на Търговищки окръжен съд.

3. Скица № К01035/03.07.2014 г. на имот № 001003 в землището на с. Момино, общ. Търговище.

4. Скица № К01039/03.07.2014 г. на имот № 014033 в землището на с. Момино, общ. Търговище.

5. Скица № К01038/03.07.2014 г. на имот № 014031 в землището на с. Момино, общ. Търговище.

11.ПО РЕШЕНИЕ № 16: Извадка от Горска карта с предложение за обхвата на ПУП.


 Протокол № 38 от заседание на Общински съвет – Търговище на 26.06.2014 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Промяна в Протокол №37 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 29 май 2014 г., за промяна в  Решение № 9 по Протокол 37/29.05.2014 г.

Протокол № 37 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено  на 29.05.2014 г. от 9.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Приложения:

1.ПО РЕШЕНИЕ № 2: Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 6.
Приложение 1 - Изпълнение на приходите по бюджета на община Търговище към 31.12.2013
Приложение 2 - Изпълнение на разходите по дейности и функции по бюджета на община Търговище към 31.12.2013 г.
Приложение 3 - 
Изпълнение на разходите по параграфи и подпараграфи по бюджета на община Търговище към 31.12.2013 г.
Приложение 4 - Справка за получените средства от община Търговище по оперативни програми на ЕС за периода 01.01.2013 - 31.12.2013 г.
Приложение 5 - 
Справка за изразходваните средства от община Търговище по оперативни програми на ЕС за периода 01.01.2013 - 31.12.2013 г.
Приложение 6 - Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2013 г. към 31.12.2013 г.

2.ПО РЕШЕНИЕ № 3: Приложения №№ 1, 2.
Приложение 1 - Актуализирани приходи по бюджета на община Търговище към 31.03.2014 г.
Приложение 2 - 
Актуализирани разходи по бюджета на община Търговище към 31.03.2014 г.

3.ПО РЕШЕНИЕ № 4: Обосновка – 1 бр.

4.ПО РЕШЕНИЕ № 5: Обосновка – 1 бр.

5.ПО РЕШЕНИЕ № 6: Протокол от 08.05.2014 г. – 6 листа

6.ПО РЕШЕНИЕ № 8: отчет – обобщение за направените инвестиции от „Грийнфилд България” ООД за периода от 18.02.2008 г. до 31.12.2013 г. – 3 страници

7. ПО РЕШЕНИЕ № 9: Скица № 15-117090 / 23.04.2014 год.

8. ПО РЕШЕНИЕ № 13: Скица № СК-ТСУ-353 / 04.04.2014 год.

9. ПО РЕШЕНИЕ № 18: ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ III-202, IV-201, VII-201, V-406, VI-406 в кв.37, УПИ XI-136, XII-408a, XIII-407 в кв.38, УПИ VII-405, VIII-405, IX-405, X, XI-408 в кв.45, с.Стража, общ.Търговище.

10.  ПО РЕШЕНИЕ № 23: Скица № К01050/25.04.2014 г., Задание по чл.125 от ЗУТ, Предложение за ПУП-ПЗ за ПИ № 000052.

  Протокол № 36 от заседание на Общински съвет Търговище на 24.04.2014 г. от 9.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Приложения:

По Решение№  9 - скица 5 15-90166/03.04.2014
По Решение № 10 - Препис от Решение 14/29.05.2008, Скица 360/12.01.2014 г., АОС 44/25.01.2012 г.
По Решение № 13 - Скица 15-14660/03.02.2014 г. издадена от СГКК Търговище, Задание по чл. 125 от ЗУТ
По Решение № 14 - Скица 15-15144/03,02,2014 г. издадена от СГКК Търговище, Задание по чл. 125 от ЗУТ
По Решение № 15  - Скица 15-111951/28,01.2014 г. издадена от СГКК Търговище, Задание по чл. 125 от ЗУТ
По Решение № 19 - Общинска програма за закрила на детето 2014 г., Община Търговище


 Протокол № 35 от заседание на Общински съвет – Търговище на 27.03.2014 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 34 от заседание на Общински съвет – Търговище на 13.02.2014 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 33 от заседание на Общински съвет – Търговище на 30.01.2014 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ЗА 2013 г.


 Протокол № 32 от заседание на Общински съвет – Търговище на 18.12.2013 год. от 15.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 31 от заседание на Общински съвет – Търговище на 12.12.2013 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 30 от заседание на Общински съвет – Търговище на 28.11.2013 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 29 от заседание на Общински съвет – Търговище на 31.10.2013 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 28 от заседание на Общински съвет – Търговище на 26.09.2013 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 27 от заседание на Общински съвет – Търговище на 29.08.2013 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 26 от заседание на Общински съвет – Търговище на 25.07.2013 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 25 от заседание на Общински съвет – Търговище на 27.06.2013 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 24 от заседание на Общински съвет – Търговище на 30.05.2013 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 23 от заседание на Общински съвет – Търговище на 25.04.2013 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 22 от заседание на Общински съвет – Търговище на 28.03.2013 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 21 от заседание на Общински съвет – Търговище на 26.02.2013 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 20 от заседание на Общински съвет – Търговище на 31.01.2013 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ЗА 2012 г.


 Протокол № 19 от заседание на Общински съвет – Търговище на 20.12.2012 год. от 15.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 18 от заседание на Общински съвет – Търговище на 29.11.2012 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 17 от заседание на Общински съвет – Търговище на 01.11.2012 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 16 от заседание на Общински съвет – Търговище на 27.09.2012 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 15 от заседание на Общински съвет – Търговище на 17.09.2012 год. от 14.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 14 от заседание на Общински съвет – Търговище на 30.08.2012 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 13 от заседание на Общински съвет – Търговище на 26.07.2012 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 12 от заседание на Общински съвет – Търговище на 28.06.2012 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 11 от заседание на Общински съвет – Търговище на 31.05.2012 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 10 от заседание на Общински съвет – Търговище на 26.04.2012 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 9 от заседание на Общински съвет – Търговище на 29.03.2012 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 8 от заседание на Общински съвет – Търговище на 12.03.2012 год. от 14.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 7 от заседание на Общински съвет – Търговище на 20.02.2012 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 6 от заседание на Общински съвет – Търговище на 26.01.2012 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 5 от заседание на Общински съвет – Търговище на 12.01.2012 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ЗА 2011 г.


 Протокол № 4 от заседание на Общински съвет – Търговище на 22.12.2011 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 3 от заседание на Общински съвет – Търговище на 01.12.2011 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 2 от заседание на Общински съвет – Търговище на 17.11.2011 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 1 от заседание на Общински съвет – Търговище на 07.11.2011 год. от 10.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище


 Протокол № 55 от заседание на Общински съвет – Търговище на 19.09.2011 год. от 15.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 54 от заседание на Общински съвет – Търговище на 31.08.2011 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 53 от заседание на Общински съвет – Търговище на 28.07.2011 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 52 от заседание на Общински съвет – Търговище на 30.06.2011 год. от 17.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 51 от заседание на Общински съвет – Търговище на 09.06.2011 год. от 17.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 50 от заседание на Общински съвет – Търговище на 31.05.2011 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 49 от заседание на Общински съвет – Търговище на 28.04.2011 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 48 от заседание на Общински съвет – Търговище на 31.03.2011 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 47 от заседание на Общински съвет – Търговище на 21.02.2011 год. от 14.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 46 от заседание на Общински съвет – Търговище на 31.01.2011 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ЗА 2010 г.


Протокол № 45 от заседание на Общински съвет – Търговище на 21.11.2010 год. от 15.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 44 от заседание на Общински съвет – Търговище на 25.11.2010 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 43 от заседание на Общински съвет – Търговище на 28.10.2010 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 42 от заседание на Общински съвет – Търговище на 30.09.2010 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 41 от заседание на Общински съвет – Търговище на 20.08.2010 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 40 от заседание на Общински съвет – Търговище на 03.08.2010 год. от 17.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 39 от заседание на Общински съвет – Търговище на 29.07.2010 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 38 от заседание на Общински съвет – Търговище на 24.06.2010 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 37 от заседание на Общински съвет – Търговище на 08.06.2010 год. от 17.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 36 от заседание на Общински съвет – Търговище на 27.05.2010 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 35 от заседание на Общински съвет – Търговище на 30.04.2010 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 34 от заседание на Общински съвет – Търговище на 07.04.2010 год. от 16.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 33 от заседание на Общински съвет – Търговище на 26.03.2010 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 32 от заседание на Общински съвет – Търговище на 25.02.2010 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 31 от заседание на Общински съвет – Търговище на 17.02.2010 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

  Протокол № 30 от заседание на Общински съвет – Търговище на 29.01.2010 год. от 14.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 

ЗА 2009 г.


 

Протокол № 29 от заседание на Общински съвет – Търговище на 28.12.2009 год. от 17.00 ч. в зала “Христо Самсаров” на Община Търговище
Протокол № 28 от заседание на Общински съвет – Търговище на 22.12.2009 год. от 15.00 ч. в зала “Христо Самсаров” на Община Търговище
Протокол № 27 от заседание на Общински съвет – Търговище на 26.11.2009 год. от 09.00 ч. в зала “Христо Самсаров” на Община Търговище
Протокол № 26 от заседание на Общински съвет – Търговище на 29.10.2009 год. от 09.00 ч. в зала “Христо Самсаров” на Община Търговище
Протокол № 25 от заседание на Общински съвет – Търговище на 24.09.2009 год. от 09.00 ч. в зала “Христо Самсаров” на Община Търговище
Протокол № 24 от заседание на Общински съвет – Търговище на 30.07.2009 год. от 09.00 ч. в зала “Христо Самсаров” на Община Търговище
Протокол № 23 от заседание на Общински съвет – Търговище на 25.06.2009 год. от 09.00 ч. в зала “Христо Самсаров” на Община Търговище
Протокол № 22 от заседание на Общински съвет – Търговище на 28.05.2009 год. от 09.00 ч. в зала “Христо Самсаров” на Община Търговище
Протокол № 21 от заседание на Общински съвет – Търговище на 24.04.2009 год. от 09.00 ч. в зала “Христо Самсаров” на Община Търговище
Протокол № 20 от заседание на Общински съвет – Търговище на 27.03.2009 год. от 09.00 ч. в зала “Христо Самсаров” на Община Търговище
Протокол № 19 от заседание на Общински съвет – Търговище на 26.02.2009 год. от 09.00 ч. в зала “Христо Самсаров” на Община Търговище
Протокол № 18 от заседание на Общински съвет – Търговище на 22.01.2009 год. от 09.00 ч. в зала “Христо Самсаров” на Община Търговище


ЗА 2008 г.


 

Протокол № 17 от заседание на Общински съвет – Търговище на 18.12.2008 год. от 15.00 ч. в зала “Христо Самсаров” на Община Търговище
Протокол № 16 от заседание на Общински съвет – Търговище на 09.12.2008 год. от 10.00 ч. в зала “Христо Самсаров” на Община Търговище
Протокол № 15 от заседание на Общински съвет – Търговище на 27.11.2008 год. от 09.00 ч. в зала “Христо Самсаров” на Община Търговище
Протокол № 14 от заседание на Общински съвет – Търговище на 30.10.2008 год. от 09.00 ч. в зала “Христо Самсаров” на Община Търговище
Протокол № 13 от заседание на Общински съвет – Търговище на 23.09.2008 год. от 09.00 ч. в новата заседателна зала на Община Търговище
Протокол № 12 от заседание на Общински съвет – Търговище на 07.08.2008 год. от 13.30 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 11 от заседание на Общински съвет – Търговище на 24.07.2008 год. от 09.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 10 от заседание на Общински съвет – Търговище на 26.06.2008 год. от 09.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 9 от заседание на Общински съвет – Търговище на 29.05.2008 год. от 09.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 8 от заседание на Общински съвет – Търговище на 24.04.2008 год. от 09.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 7 от заседание на Общински съвет – Търговище на 27.03.2008 год. от 09.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 6 от заседание на Общински съвет – Търговище на 28.02.2008 год. от 09.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 5 от заседание на Общински съвет – Търговище на 15.02.2008 год. от 10.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 4 от заседание на Общински съвет – Търговище на 31.01.2008 год. от 09.00 ч. в зала 74 на Община ТърговищеЗА 2007 г.


Протокол № 3 от заседание на Общински съвет – Търговище на 17.12.2007 год. от 14.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 2 от заседание на Общински съвет – Търговище на 29.11.2007 год. от 9.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 1 от заседание на Общински съвет – Търговище на 12.11.2007 год. от 14.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 43 от заседание на Общински съвет – Търговище на 24.09.2007 год. от 16.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 42 от заседание на Общински съвет – Търговище на 30.08.2007 год. от 9.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 41 от заседание на Общински съвет – Търговище на 26.07.2007 год. от 9.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 40 от заседание на Общински съвет – Търговище на 28.06.2007 год. от 9.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 39 от заседание на Общински съвет – Търговище на 31.05.2007 год. от 9.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 38 от заседание на Общински съвет – Търговище на 26.04.2007 год. от 9.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 37 от заседание на Общински съвет – Търговище на 05.04.2007 год. от 9.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 36 от заседание на Общински съвет – Търговище на 08.03.2007 год. от 9.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 35 от заседание на Общински съвет – Търговище на 01.02.2007 год. от 9.00 ч. в зала 74 на Община Търговище


ЗА 2006 г.


Протокол № 34 от заседание на Общински съвет – Търговище на 28.12.2006 год. от 10.30 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 33 от заседание на Общински съвет – Търговище на 30.11.2006 год. от 09.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 32 от заседание на Общински съвет – Търговище на 02.11.2006 год. от 09.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 31 от заседание на Общински съвет – Търговище на 28.09.2006 год. от 09.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 30 от заседание на Общински съвет – Търговище на 27.07.2006 год. от 09.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 29 от заседание на Общински съвет – Търговище на 29.06.2006 год. от 09.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 28 от заседание на Общински съвет – Търговище на 25.05.2006 год. от 09.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 27 от заседание на Общински съвет – Търговище на 27.04.2006 год. от 09.00 ч. в зала 74 на Община Търговище
Протокол № 26 от заседание на Общински съвет – Търговище на 30.03.2006 год. от 09.00 ч. в зала 74 на Община Търговище

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com