TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2008


ISO 14001:2004


С лице към хората
Понеделник, 30 май 2016 / ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-Проект на наредби на ОС
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0879 917071 – „Зелен телефон” за подаване на сигнали по чистотата
0601 68 725 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/. http://targovishte.ipgvr.eu/ - сайт за подаване на предложения за включване в интегрирания план за възстановяване и развитие, който се изработва по проект на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

2016 година


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за осъществяване на търговската дейност на територията на община Търговище, публикуван на 12 май 2016 г.

Мотиви към предложение за изменение и допълнение на Наредба за осъществяване търговската дейност на територията на община Търговище, публикувани на 12 май 2016 г.

Мотиви към предложение за изменение и допълнение на „Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за извършване разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на община Търговище”, публикувани на 12 май 2016 г.

Мотиви към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Търговище
(Приета на заседание на Общински съвет Търговище с Решение № 2 по Протокол № 8 от 24.04.2008г. в сила от 07.05.2008 г.), публикувани на 12 април 2016 година


Мотиви към предложение за приемане на нова Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на Община Търговище, публикувани на 11 април 2016 година


Проеркт на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на Община Търговище
Приложение 1 - зони град Търговище


 ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА  НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА 2016 – 2020 г., публикувана на 15 март 2016 година


Мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество в община Търговище, публикувани на 14  март 2016 година


ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ Т.1 „ПРИЧИНИ, КОИТО НАЛАГАТ ПРИЕМАНЕТО, 1. НИВИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ”  ОТ МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА БАЗИСНИТЕ ЦЕНИ ПРИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ, публикувани на 12.02.2016 г.


 Мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество в община Търговище, публикувани на 12 февруари 2016 година


 Мотиви към Проект за изменение на Правилник за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище, публикувани на 14 януари 2016 г.


 Проект на Правилник за органиацията и дейността на Общински съвет - Търговище


 Мотиви към предложение за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за извършване разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на община Търговище, публикувани на 27 май 2015 г.

Мотиви към предложение за допълнение на Наредбата за символиката на община Търговище, публикувани на 11 март 2015 г., с допълнение:

Историческа справка и обосновка към предложението за приемане на официален празник на Търговище

Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Търговище, публикувано на 11 март 2015 г.

Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Търговище, публикувано на 11 март 2015 г.

Мотиви към предложение за изменение на „Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища”, публикувани на 10 март 2015 г.

Мотиви към предложение за изменение  на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите  на територията на Община Търговище

Мотиви към предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Търговище

 Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище

Икономическа обосновка за освобождаване от такси за ЦДГ от 3 годишна до 6 годишна възраст, включително

 

Мотиви към Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Търговище

Приложение 1 - примерно дневно меню и калкулация в ЦДГ
Приложение 2 - писмо на Министерство на образованието, младежта и науката

Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Търговище

Проект на Общинска програма за закрила на детето 2014 


Мотиви към Наредбата за базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество

Стратегия за развитие на социалните услуги в община Търговище 2011 -16 г. - проект

Годишен план за действие за 2015 г. по изпълнение на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Търговище 2011-16 г. - проект


Докладна записка от Николай Даскалов, общински съветник от МК "Обединени за Търговище", относно изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище, публикувана на 11 март 2014 година

Проект на Наредба за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Търговище, публикувана на 6 март 2014 г.

Мотиви към предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Търговище, публикувани на 6 март 2014 г.
Приложение 1 - примерно дневно меню и калкулация в ЦДГ
Приложение 2 - писмо на Министерство на образованието, младежта и науката

Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Търговище


 

Mотиви към проект за изменение и допълнение на наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Tърговище, публикувани на 06.12.2012

Мотиви към предложение за изменение и допълнение на Наредба за базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество, публикувани на 06.12.2012

Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Търговище в търговските дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел, публикувана на 05.12.2012
 

Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, публикувана на 05.12.2012

Мотиви към предложение за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, публикувани на 13.11.2012 г.
 

    Мотиви към Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Търговище (Приета на заседание на Общински съвет Търговище с Решение № 2 по Протокол № 8 от 24.04.2008г. и влиза в сила от 07.05.2008 г.)
 

 

        МОТИВИ към проект  за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Търговище, публикувани на 12,07,2011

      Мотиви към проект за изменеие на Наредба за базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество, публикувани на 12,07,2011

       Проект СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 2011г. – 2016г.

       Проект ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2011г.

       Изменение и допълнение на „Наредба  за управление на общинските пътища на Община Търговище” в глава шеста „Административно наказателни разпоредби", публикувано на 10.06.2010

       Предложение за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, пибликувано на 09.05.2011

       ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, публикувано на 09.05.2011

       ПРОЕКТ за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Търговище, публикуван на 09.05.2011


За теглене

ГОДИШНА ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през бюджетната 2009 г.
Програма
Списък приложение 1
Списък приложение 2
Списък приложение 3
Списък приложение 4
Списък приложение 5

СТРАТЕГИЯ за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2008 – 2011 г.

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com