TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2008


ISO 14001:2004


С лице към хората
Сряда, 01 април 2015 / ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ-Политика по Качеството и Околната среда
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 650 - "Горещ телефон", на който гражданите могат да се обаждат с въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения/8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/

0882 100 612 – „Горещ телефон” за подаване на сигнали по чистотата
0601 68 725 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.
http://targovishte.ipgvr.eu/ - сайт за подаване на предложения за включване в интегрирания план за възстановяване и развитие, който се изработва по проект на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Политика по качеството и околната среда


ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Ръководството на Община Търговище, в лицето на Кмета на Общината и неговия екип, декларира своята


ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА,

която произлиза от и съответства на визията, мисията и приоритетите на Община Търговище и е част от цялостната управленска политика за развитие на Търговище:

УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НУЖДИТЕ И ВИСОКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ  ПОСРЕДСТВОМ КОМПЕТЕНТНО ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ,
ИЗДАВАНЕ В СРОК НА ЗАКОНОСЪОБРАЗНИ ДОКУМЕНТИ,
ПРОЗРАЧНИ, ЕФЕКТИВНИ И ЕФИКАСНИ ДЕЙСТВИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯ,  В КОЯТО НЯМА КОРУПЦИЯ,
АНГАЖИРАНОСТ НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ.За успешно провеждане на Политиката по качеството, Ръководството определя своите основни

ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА:

 1.  Удовлетворяване изискванията на гражданите и оптимизиране на процеса на предоставяне на услуги на гражданите с цел осигуряване на адекватност, навременност, отчетност, надеждност, стремеж към качество и професионална етика при предоставянето на услуги;
 2. Спазване на нормативните изисквания към качеството на административните услуги и въздействието върху околната среда. Недопускане просрочване на нормативните срокове в изпълнение на служебни преписки по административно обслужване на гражданите и бизнеса;
 3. Непрекъснато подобряване на административните услуги чрез разработване и внедряване на нови и/или внасяне на непрекъснати целенасочени подобрения в процесите на системата за управление на качеството и околната среда.
 4. Ефективно използване на информационните технологии и въвеждане на нови методи за управление на процесите и базите данни по  осигуряването на  услугите;
 5. Осигуряване на адекватни мерки и повишаване на нивото на удовлетвореност на гражданите от предлаганите услуги, базирани на анализи на предложенията и сигналите, от местната общност при насърчаване на гражданското участие  в управлението
 6. Подобряване на координацията между институциите, партньорство с бизнеса  и гражданското общество за създаване на повече и по-добри възможности и осигуряване на улеснени, интегрирани и комплексни услуги, привличайки интереса на инвеститорите чрез оптимизирани административни процедури;
 7. Повишаване инициативността и мотивацията на общинската администрация за изпълнение на целите и политиката по качеството и околната среда. Подобряване на условията и процесите в общинската администрация за адекватното и пълно приложение на изискванията на нормативната база, регламентиращи предоставянето на административните услуги;
 8. Внедряване и усъвършенстване на управленската система, основаваща се на процесен подход при управление на дейностите, извършвани от общинската администрация. Специализирано и продължаващо обучение с цел подобряване на компетенциите, уменията и мотивацията на служителите;
 9. Изпълнение на програмните правителствени документи за борба с корупцията,  електронното правителство, модернизацията и реформата в администрацията;
 10. Непрекъснато подобряване на околната среда чрез анализ, мониторинг и управление на дейностите и процесите, влияещи върху нейните аспекти;
 11. Провеждане на политика за предотвратяване на замърсяванията на околната среда
 12. Извършване на периодичен екологичен преглед, с анализ на въпросите, свързани с околната среда и въздействието върху нея, при изпълнение на дейностите на общинска администрация, определяне, контрол и управление на аспектите въздействащи върху околната среда;
 13.  Постигане на резултатност спрямо околната среда, изразена в измерими резултати от управлението на аспектите на околната среда.
 14. Осигуряване на необходимите ресурси за функционирането и постоянното подобряване на системата за управление на качеството и околната среда в съответствие със стандартите ISO 9001:2008 И ISO 14001:2004, създаване на взаимни отношения с доставчиците и партньорите на Община Търговище за подобряване на ефикасността от съвместните дейности.
 15. Привличане на допълнителни ресурси по национални и международни програми и фондове, обединяване на усилията на всички заинтересовани страни за увеличаване на административния капацитет и осигуряване на материалния и духовен просперитет и европейския имидж на община Търговище.


         Във връзка с внедряването на интегрираната система на управление


ДЕКЛАРИРАМ:


     Личната си ангажираност в изпълнение на Политиката по качеството и околната среда. Убеден съм, че всеки един от колектива, съобразно своите правомощия, отговорности и компетентност ще допринесе за изпълнение на Политиката по качеството и околната среда, а с това и за развитието на община Търговище.

12 октомври 2010
гр. Търговище                                                            Кмет на община Търговище:  /п/
                                                                                                                                           /   Д-р Красимир Мирев /
 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com