TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2008


ISO 14001:2004


С лице към хората
Четвъртък, 11 февруари 2016 / ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ-Телефонен указател
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0879 917071 – „Зелен телефон” за подаване на сигнали по чистотата
0601 68 725 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/. http://targovishte.ipgvr.eu/ - сайт за подаване на предложения за включване в интегрирания план за възстановяване и развитие, който се изработва по проект на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ВЪТРЕШЕН ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

 

Длъжност / служба

Служител

Телефонен номер

Кмет

д-р Дарин Димитров

6 86 06

Техн.сътрудник-секретар

Анжела Панайотова

6 86 06

Заместник-кмет

Диян Дечев

6 86 75

Заместник-кмет

Валентин Велчев

6 86 68

Техн. сътрудник-секретар

Красимира Стойчева

6 86 50

Заместник-кмет

Емине Якубова

6 86 05

Техн. сътрудник-секретар

Елена Станчева

6 87 14

Главен секретар

Христалина Халачева

6 86 89

Главен архитект

Дарина Димитрова

6 86 96

Връзки с обществеността

Весела Илиянова

6 87 37

Общински съвет

 

Председател                                

Хатидже Алиева

6 86 56

Обслужване на Общински съвет

Красимира Миланова

6 86 55

Дежурни - гражданска защита

6 86 91

Сигурност и ОМП

Кирил Керев

6 87 81

Гражданска защита

Кънчо Маринов

6 87 82

Главен портал

 

6 86 43

Портал ЦАО

 

6 87 36

Сектор „Вътрешен одит”

 

 

Н-к сектор

Генади Ангелов

6 86 33

Одитор

Румяна Неделчева

6 86 33

Финансов контрольор

Петя Цанева

6 86 77

І. Дирекция „Административно, правно и стопанско обслужване”

 Отдел „Деловодно и административно обслужване”

Началник отдел

инж. Павлина Иванова

6 87 11

Обслужване на компютърни системи

инж. Любомир Любомиров
Пламен Стефанов

6 86 30

Обслужване на копирна техника

Серхат Исмаилов

6 86 20

Архив

Йорданка Стоянова

6 87 50

Център за административно обслужване

1. ГРАО

Дежурен служител

6 87 08

2. Административно-технически услуги

Деловодство

Петя Райкова

6 87 15

Рени Стефанова

6 87 18

Павлина Захариева

6 87 16

3. Деловодство на общинска администрация

Ганка Велчева

6 86 12

Ивелина Златева

6 87 05

4. Удостоверения по МДТ

Веска Андреева, Кремена Станчева

6 87 09

5. Декларации по МДТ

Пенка Илиева, Мерал Лютвиева

6 87 04

6. Каси МДТ

Софка Стойкова, Магдалена Цвяткова Илияна Динева

Николинка Тодорова

6 34 75

 

2 00 55

7. Каса СОД

Стела Йорданова

6 87 02

8. Каса административно-технически услуги

Янка Костадинова

2 00 55

Отдел ГРАО”

Началник отдел

Филип Петров

6 87 53

Картотека ЕСГРАОН

Снежана  Господинова, Весела Христова

6 87 54

Раждания, граждански бракове

Силвия Георгиева, Ирина Иванова

6 87 56

Удостоверения за наследници

Николета Александрова
Венета Иванова

6 87 60

 Отдел „Правно и нормативно обслужване”

Началник отдел

Рая Матева

6 86 46

Старши юрисконсулт

Тодор Тодоров

6 87 25

Юрисконсулт „Общ. поръчки”

Нели Николова

6 87 01

Юрисконсулт „Общ. собственост”

Десислава Кръстева

6 86 97

Юрисконсулт „ТСУ”

Любомир Желязков

6 86 48

Юрисконсулт „Земеделие”

Десислава Мирева

6 87 85

Обществени поръчки

Марияна Тодорова, Теодора Димитрова

6 87 51

Човешки ресурси

Меглена Цанкова, Ганка Велчева

6 87 39

Личен състав

Добромира Миланова

6 87 45

 Отдел Канцелария и стопанско обслужване”

Началник отдел

Димитър Средков

6 86 62

Домакин

Илияна Стойнева

6 86 62

Телефонен и електротехник

Стефан Атанасов

6 86 66

Паро-котелно отделение

Александър Стефанов

6 87 95

Главен специалист „Ведомствен транспорт“

Михаил Михайлов

6 86 22

Шофьори

Георги Пенев, Милко Палев,
Йордан Николов, Венелин Атанасов

6 87 95

Почивна база – Балчик

Цветан Цветков

 

 

 

 

Дирекция „Бюджет, финанси и МДТ
Директор
Милко Петров
6 86 60
 Отдел „Бюджет и счетоводство

Началник отдел

Анна Панова

6 86 80

Счетоводство – плащания

Тодорка Карамфилова,
Симеонка Симеонова

6 86 52

Счетоводство – приходи

Златка Иванова, Марияна Вацова, Добринка Иванова

6 86 69

Счетоводство – ДДС

Лена Богоева

6 87 20

Сводиране на счетоводната информация

Наташа Атанасова, Милена Ненчева

6 87 20

Главна каса

Снежана Аврамова

6 86 13

Бюджет

Добринка Аначкова

6 86 44

Организатор по СФУК

Мария Димитрова

6 86 77

Отдел „Местни данъци и такси”

Началник отдел

Станислава Йорданова

6 87 55

Отчитане на приходи

Даниела Петрова

6 87 55

Инспектори

Богомил Богданов, Красимир Манасиев

6 87 31

К. Захариева, Здр. Владимиров, М. Маринова

6 86 84

Мобилен касиер

Александър Георгиев

6 86 84

Отдел „Общинска собственост”

Началник отдел

Иван Иванов

6 86 64

Наемни отношения

Галина Георгиева

6 86 02

Саниране и концесии

Димитър Колев

6 87 69

Картотека общинска собственост

Румяна Ганева

6 87 69

Контрол по ползването на об.с-ст

Георги Георгиев

6 86 72

Общински жилища

Веселина Николова

6 87 57

Дирекция  „Икономическо развитие”

Директор

Емел Исуфова

6 87 12

Разработване на проекти

Яна Кръстева, Дончо Петков,
Иван Бонев

6 87 33

Транспорт

Станчо Стоянов

6 87 32

Търговия

Цветелина Герова, Михаил Миланов

6 87 34

Животновъдство и земеделие

Румяна Савова, Галина Дочева

6 86 72

Земеделски земи по §4 от ЗСПЗЗ

Несрин Черкезова

6 86 25

Дирекция „Устройство на територията

Главен инженер

инж. Димо Димов

6 86 51

 Отдел „Строителство, архитектура и околна среда”

Началник отдел

Инж. Даниела Крумова

6 86 92

Инвестиционно проектиране и разрешаване на строителство

Инж.Марина Дойчева

6 86 92

Станислав Станчев

6 86 85

Контрол по строителството

Васил Тотев

6 86 73

Валентин Стоянов,
инж. Даниела Бакърджиева

6 86 27

Христина Чаушева

6 86 19

Хигиенно и комунално стопанство

инж. Фериде Чакър

6 86 58

Контрольори хигиена

Емил Илиев, Петър. Енчев, Т. Мехмедов, Дан. Илиев, Ник. Данчев, Дес. Димитров, Мариян Стефанов

6 86 10

Екология

инж. Иван Иванов

6 87 44

Опазване на околната среда

Христина Младенова, Йоана Стефанова

6 86 86

Ландшафт

ланд.арх. Десислава Спасова

6 86 38

 2. Отдел „ТСУ”

 

Началник отдел

инж. Татяна Керемедчиева

6 86 63

Кадастър и регулация

инж.Цветанка Павлова

6 86 63

Поддръжка на ПУП

Татяна Петкова

6 86 48

Въвеждане на строежи в експлоатация

Сание Мустафова

6 86 73

Фикрие Мехмед

6 86 85

инж. Георги Георгиев

6 86 27

Чертожник

Цветанка Велинова

6 86 19

Инвестиции и капит. Разходи

инж.Иван Грозев, Сафка Василева

6 86 79

Енергийна ефективност

Инж.Иван Божков

6 86 79

ВиК

Инж. Татяна Илиева

6 86 86

Озеленяване

Веселин Тодоров

6 86 38

Дирекция Хуманитарни дейности

Култура

Светослава Русева, Ивелина Ботева

68 604, 6 86 94

Образование

Силвия Доманова

6 87 64

Предучилищно възпитание

Ани Кушева

6 87 74

Международни връзки

Полина Василева

6 86 53

Социални дейности

Йоана Славева

6 87 80

Жилищно настаняване

Билял Чолаков

6 87 57

МКБПП на  малол. И непълнол.

Татяна Петрова

6 86 09

ОС за борба с наркоманиите

Антон Атанасов

 

Военен отчет

Илия Илиев

6 87 83

ОМ „Култура”

 

Читалища

Нели Николова

6 86 93

Вероизповедания, социология

Данаил Антонов

6 87 25

Счетоводство

Веска Цветанова, Велислава Стоянова

6 86 59

ОМ „Здравеопазване

 

Счетоводство

Василка Нончева, Валентина Емануилова

6 87 10

Личен състав

Райна Якимова

6 86 61

ОМ „Образование

 

Бюджет и ТРЗ

Параскева Колева

6 87 92

Гл.счетоводител – училища

Емилия Михова

6 87 65

Гл.счетоводител – детски градини

Галина Георгиева

6 87 67

Счетоводство – детски градини

Любомир Боянов

6 87 67

Св. Станчева, Л. Панайотова

6 87 68

М.Николова, Сн.Цанева, В.Иванова В.Каравелова

6 87 26

ОМ „Социален патронаж”

 

Директор

 

6 74 78

Главен счетоводител

Силвия Стоименова

6 86 71

Счетоводство

Димитринка Тасева, Венета Александрова

6 86 23

ОМ „Ученическо столово хранене”

 

Директор

Анжела Георгиева

6 49 63

Главен счетоводител

Красимира Петрова

6 49 62

Общински стол – управител

Снежана Иванова

6 86 42

ОМ „Обредни домове и зали”

 

Директор

Миролюб Георгиев

6 65 53

Главен счетоводител

Марияна Димитрова

6 65 52

Гробищен парк

Дежурен ритуалчик

6 20 76

ОМ „ЦМДИ”

 

Директор

Даниела Марчева

6 52 14

Главен счетоводител

Милка Тодорова

6 55 28

 

 

 

Обединен детски комплекс

Директор

6 45 38

Регионален музей

Директор

6 41 47

Регионална библиотека

Директор

6 45 07

ОП „Социални и охр. дейности”

Директор

2 22 21

ОП Флора”

Директор

6 48 03

„БКС” ЕООД

Директор

6 40 40

„Общински пазари” ЕООД

Директор

6 46 78

„Адапт” ЕООД

Директор

6 22 41

„Знаме” ЕООД

Гл. редактор

6 21 55


 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com