TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2008


ISO 14001:2004


С лице към хоратаЧетвъртък, 05 март 2015 / ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ-Телефонен указател
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 650 - "Горещ телефон", на който гражданите могат да се обаждат с въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения/8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/

0882 100 612 – „Горещ телефон” за подаване на сигнали по чистотата
0601 68 725 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.
http://targovishte.ipgvr.eu/ - сайт за подаване на предложения за включване в интегрирания план за възстановяване и развитие, който се изработва по проект на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

 

 

Длъжност / служба

Служител

Стая №

Тел. №

 

Кмет

Техн.сътрудник-секретар

д-р Красимир Мирев

Анжела Панайотова

30

31

606

606

 

Заместник-кмет

 

Заместник-кмет

Техн.сътрудник-секретар

Деян Дечев

Свилен Василев

Красимира Стойчева

57

55

56

675

668

650

 

Заместник-кмет

Техн.сътрудник-секретар

Емине Якубова

Елена Станчева

2

3

605

714

Главен секретар

Валери Симеонов

46

689

Главен архитект

Дияна Стефанова-Тузсузова

4

737

 

Общински съвет

 

 

Председател

Орг. обслужване на Общ. съвет

Севим Али

Красимира Миланова

32

33

656

655

 

Главен портал

 

Портал ЦАО

 

Централа

 

 

 

 

 

643

 

736

687 00

 

Дежурни - гражданска защита

 

92

691

 

Сектор „Вътрешен одит”

     

Н-к сектор

Одитор

Генади Ангелов

Румяна Неделчева

84

85

633

633

 

Финансов контрольор

Петя Цанева

70

677

 
Обща администрация
 
 
 

 

І. Дирекция Административно и информационно обслужване

 

 

Директор

Диан Цонев

45

730

 
Главен юрисконсулт
 

 

 

Рая Матева

43

646

1. Център за административно обслужване

 

 

Началник ЦАО

Общо

деловодство

Деловодство ТСУ, архитектура, инвестиции и екология

Гражданско състояние и гражданска регистрация

Каса админ.-технически услуги

Удостоверения по МДТ

Декларации по МДТ

Каси МДТ

Павлинка Иванова

Павлина Захариева

 

Петя Райкова

Рени Стефанова

 

Янка Костадинова

Веска Андреева, Кремена Станчева

Катя Захариева

Софка Стойкова, Николина Пейчева

 

711, 705

716

717

715

718

707

719

712

702

703

704

 

2. Отдел ГРАО”

 

 

Началник отдел

Картотека ЕСГРАОН

Раждания, граждански бракове

Удостоверения за наследници

 

Филип Петров, Сн. Господинова, Ир. Иванова

Силвия Георгиева

Малина Пенева, Николета Неделчева

7

8

10

6

753

754, 785

756

760

3. Отдел Канцелария”

 

 

Началник отдел

PR

Домакин

Телефонен и електротехник

Архив

Паро-котелно отделение

Зала 54

Зала 28

Димитър Средков

Светослава Русева

Илияна Стойнева

Стефан Атанасов

Йорданка Стоянова

Александър Стефанов

 

73

50

73

49

ІІ ет.ВТ

ПКО

54

28

662

604

662

666

750

795

639

785

Почивна база - Балчик

Цветан Цветков

0579 7 50 21

 

     

Обслужване на компютърни системи

 
 

Пламен Стефанов

 
80
 

80

 
630
 

630

Човешки ресурси

Личен състав

Меглена Цанкова, Ганка Велчева

Добромира Миланова

63

64

739

665

ОМП

Гражданска защита

Кирил Керев

Кънчо Маринов

77

V ет. ВТ

781

782

 
ІІІ. Дирекция Финансово-счетоводна”
 
 
 
Директор
Милко Петров
60
660
 
1. Отдел Счетоводен”
 
 
 

Главен счетоводител

Счетоводство – плащания

Счетоводство – приходи

Счетоводство – ДДС

Сводиране на счет. информация

Главна каса

Анна Панова

Тодорка Карамфилова, Симеонка Симеонова

Златка Иванова, М. Вацова

Лена Богоева

Наташа Атанасова

Иванка Маринова

58

61

59

72

72

66

680

652

669

720

720

613

2. Отдел Бюджет и финансови програми”

 

 

Бюджет

СФУК

 Добринка Аначкова

Мария Димитрова

62

70

644

677

 

Специализирана администрация

 

 

 

 

I. Дирекция „Инвестиции, екология, ТСУ и архитектура”

 

 

 

Главен инженер

 

инж. Валентина Йорданова

 

51

651

Юрисконсулт

Любомир Желязков

8

648

1. Отдел „Строителство и архитектура”

 

 

Началник отдел

Инвестиционно проектиране и разрешаване на строителство

Контрол по

строителството

Инвестиции и капиталови разходи

 

Енергийна ефективност

Хигиенно и комун. стопанство

Озеленяване

Контрольори хигиена

Даниела Григорова

Марина Дойчева

Станислав Станчев

Васил Тотев

Валентин Стоянов, Даниела Бакърджиева

Димо Димов, 

Димитричка Петрова

Иван Божков, Иван Грозев

Фериде Чакър

Веселин Тодоров

 


17

17

16

13

15

48

ІІ ет.ВТ

48

18

18

 

ІV ет.ВТ

692

692

685

673

627

679

638

679

658

658

 

610

2. Отдел „Т С У”

 

 

Началник отдел

Кадастър и регулация

Въвеждане на строежи в експлоат.

Поддръжка на ПУП

Чертожници

 

Опазване на околната среда

ВиК

Ландшафтна архитектура

Татяна Керемедчиева

Цветанка Павлова

Сание Мустафова

Татяна Петкова

Цветанка Велинова, Христина Чаушева

 

инж. Иван Иванов 

Христина Младенова, Йоана Стефанова

 Татяна Илиева

Десислава Спасова

14

14

13

8

10

49

49

ІІ ет.ВТ

663

663

673

648

619

686

744,686

 

 

638

 

ІІ. Дирекция „Икономическа политика и хуманитарни дейности”

 

 

Директор

 Пламен Петров

39

612

1. Отдел Общинска собственост и обществени поръчки

 

 

Началник отдел

Юрисконсулт

Наемни отношения

Общинска собственост

Общински жилища

Обществени

поръчки

Иван Иванов

Нели Николова

Мирослава Владимирова

Атанаска Панова, Румяна Ганева

 

Веселина Николова

Марияна Тодорова, Теодора Димитрова,

 

83

41

41

83

V ет. ВТ

35

35

769

602

602

769

757

751

751

Длъжност / служба

Служител

Стая №

Тел. №

2. Отдел „Евроинтеграция и хуманитарни дейности

 

 

Началник отдел

Юрисконсулт

Разработване на проекти

Копирни машини

Полина Василева

Десислава Петрова

Яна Кръстева

Евгения Йотова

65

75

82

36

653

734

733

620

 

ОС за борба с наркоманиите

 

 

Десислава Цанева, Маринела Недялкова

 

 

V ет. ВТ

 

779

 

МК за борба с противообщ. прояви на малол. и непълнол.

Татяна Петрова

V ет. ВТ

706

 

 

IІІ. Дирекция Земеделие, транспорт, търговия и социални дейности”

 

 

Директор

Ферихан Ахмедова

42

641

 

Юрисконсулт

 

Десислава Мирева

 

 

785

Транспорт и съобщения

Шофьори

Станчо Стоянов

 

42

гараж

641

795

Животновъдство и земеделие

 

Земеделски земи по §4 от ЗСПЗЗ

Румяна Савова, Галина Дочева

Женя Николова

44

81

672

625

Търговия

Социални дейности

Цветелина Герова, Михаил Миланов

Миглена Сотирова

40

V ет. ВТ

697

780

 

ІV. Дирекция Местни данъци и такси

 

 

Директор

Станислава Йорданова

69

755

Юрисконсулт

Тодор Тодоров

53

725

1. Отдел „Отчитане на приходи от МДТ”

 

 

Началник отдел

Касиер

 

Илияна Динева

20

20

755

2. Отдел “Обслужване и ревизии по МДТ”

 

 

Началник отдел

Инспектори

Красимир Каракачанов

 

Богомил Богданов

Катя Захариева

67

67

68

19

622

622

731

684

 

Военен отчет

 

 

Военен отчет

Илия Илиев

V ет. ВТ

784

 

Култура

 

 

Култура

Читалища

Вероизповедания, социология

Счетоводство

Марияна Хаджиева

Янета Димитрова

Данаил Антонов

Веска Цветанова, Татяна Стоева

86

90

77

91

694

693

744

659

 

Здравеопазване

 

 

Здравеопазване

Гл.счетоводител

Мл. счетоводител

Счетоводство, личен състав

д-р Виолета Стоянова

 

Даря Христова

Райна Якимова, Валентина Емануилова

89

87

87

88

690

710

710

661

 

Образование

 

 

Предучилищно възпитание

Средно образование

Извънкласна работа

Бюджет и ТРЗ

МТС

Гл.счетоводител – училища

Гл.счетоводител – дет. градини

Счетоводстводетски градини

Ани Кушева

Станиянка Петкова

Силвия Доманова

Параскева Колева

Тодор Костадинов

Емилия Михова

Галина Георгиева

ІІІ ет. ВТ

ІІІ ет. ВТ

ІІІ ет. ВТ

ІІІ ет. ВТ ІІІ ет. ВТ ІІІ ет. ВТ ІV ет. ВТ

ІV ет. ВТ

774

774

764

792

764

765

767

768

Длъжност / служба

Служител

Тел. №

Обединен детски комплекс

Директор

6 45 38

Регионален музей

Директор

6 41 47

Регионална библиотека

Директор

6 45 07

ОП „Социални и охранителни дейности”

Директор

Гл. счетоводител

2 22 21

ОМ “Ученическо столово

хранене”

Директор

Общински стол

6 49 63

642

ОМ “Обредни домове и зали”

Директор

Гробищен парк

6 65 53

6 20 76

ОМ “Социален патронаж”

Директор

671

ОМ “ЦМДИ”

Директор

6 52 14

БКС” ЕООД

Директор

6 40 40

Общински пазари” ЕООД

Директор

6 46 78

Флора”

Директор

6 48 03

Адапт” ЕООД

Директор

6 22 41

Знаме” ЕООД

Гл. редактор

6 21 55

Дневен дом за възрастни хора                                                                                            6 30 88


 

 

 

 

 

КМЕТСТВА      
 АЛВАНОВО  ХРИСТИНА АТАНАСОВА  КМЕТСКИ Н-К 06025 2222
 АЛЕКСАНДРОВО  ХЮСЕИН ХАЛИЛОВ ХЮСЕИНОВ  КМЕТСКИ Н-К 06020 2330
 БАЯЧЕВО  МЕХМЕД МЕХМЕДОВ ХАСАНОВ  КМЕТ  06063 2222
 БИСТРА  СТИЛИЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ  КМЕТСКИ Н-К  06065 2222
 БРАТОВО  АХМЕД МЕХМЕДОВ АХМЕДОВ  КМЕТСКИ Н-К  06068 2224
 БОЖУРКА  ГЮЛТЕН РАИМОВА ХАСАНОВА   КМЕТ  06068 2222
 БУЙНОВО  НЕВЗИЕ РАГУБОВА ХАЛИЛОВА  КМЕТ  06066 2222
 БУХОВЦИ  ЗДРАВКА НИКОЛАЕВА БОНЕВА  КМЕТ  06021 2222
 ВАРДУН  НИКОЛАЙ АЛЕКСИЕВ  СЛАВОВ  КМЕТ  06028 222
 ВАСИЛ ЛЕВСКИ  ДИМИТЪР ИВАНОВ ЙОРДАНОВ  КМЕТСКИ Н-К  06069 2222
 ГОЛЯМО НОВО  НИЛЮФЕР ХАДЖИИБРЯМОЛУ  КМЕТ  06064  2222
 ГОЛЯМО СОКОЛОВО  АЛИМЕ САЛИЕВА  КМЕТ  06061  
 ГОРНА КАБДА  ГЮНЕР БАЙРАМАЛИЕВ ХАЛИЛОВ  КМЕТСКИ Н-К  06006 2210
 ДАВИДОВО  СЕРГЕЙ ПЕТРОВ  КМЕТ 0601 672 92
 ДРАГАНОВЕЦ  АДЕМ АДЕМОВ  КМЕТ  06003 2522
 ДРАЛФА  КОЛЮ ИВАНОВ  КМЕТ  06027 2300
 ДЪЛГАЧ  АЛИШ ЛЬОТИН  КМЕТ  06029 2360
 ЗДРАВЕЦ  ХРИСТО МАРИНОВ  КМЕТ  06023 2215
 КОПРЕЦ  ЗИЛЯ МЕХМЕДОВА АХМЕДОВА  КМЕТСКИ Н-К  06003 2325
 КОШНИЧАРИ  ДЕНЧО ДЕНЧЕВ  КМЕТСКИ НАМЕСТНИК  06027 2422
 КРАЛЕВО  ХИКМЕТ АХМЕДОВ  КМЕТ  06067 2222
 КРЪШНО  МУСТАФА РУФАТ АХМЕД  КМЕТСКИ Н-К  06027  2400
 ЛИЛЯК ЖИВКО АНТОНОВ  КМЕТ  06020 2222
 ЛОВЕЦ  ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ  КМЕТ  06029  2240
 МАКАРИОПОЛСКО  ПЕТЪР ПЕТРОВ  КМЕТ  06026 2222
 МАКОВО  МЕХМЕД ФАИК ЕЛЕБАШЪ КМЕТСКИ Н-К  06004 2222
 МИЛАДИНОВЦИ  САЛИХ МУСОВ ДЖИВГОВ КМЕТСКИ Н-К  06004 2266
 МИРОВЕЦ  КОЛЬО ЯНКОВ КОЛЕВ  КМЕТСКИ НАМЕСТНИК  06026 2620
 МОМИНО  КЯШИФ ИСМАИЛОВ АЛИЕВ  КМЕТСКИ Н-К 0601  640 98
 НАДАРЕВО  МЕХМЕД МЕХМЕДОВ  КМЕТ  06029 2222
 ОВЧАРОВО  СЕБАХАТИН ЗЮЛКЯРНИЕВ  КМЕТ  06060 2222
 ОСЕН  ЖИВКО ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ  КМЕТСКИ НАМЕСТНИК  06029 2245
 ОСТРЕЦ  КОЛЬО КРЪСТЕВ  КМЕТ  06029 2364
 ПАЙДУШКО  ФАТМЕ АХМЕДОВА МЕХМЕДОВА  КМЕТСКИ Н-К  06068 2223
 ПЕВЕЦ  ДИМИТЪР АТАНАСОВ СТЕФАНОВ  КМЕТСКИ НАМЕСТНИК  06063  2333
 ПОДГОРИЦА  ХЮСЕИН ХЮСЕИНОВ  КМЕТ  06023 2222
 ПРЕСЕЛЕЦ  НИКОЛИНКА ЖЕЛЕВА  КМЕТ  06003 2222
 ПРЕСИЯН  ШЮКРИЕ АХМЕДОВА  КМЕТ  06006 2222
 ПРЕСЯК  АПТУЛА АПТУЛА  КМЕТ  06066 2265
 ПРОБУДА  ГЕРАСИМ ХРИСТОВ  КМЕТ  06022 2222
 ПРОЛАЗ  ИСМЕТ АЛИЕВ  КМЕТСКИ НАМЕСТНИК  06028 219
 РАЗБОЙНА  СЕВГИН МУСТАФОВ  КМЕТ 0601  639 09
 РАЛИЦА  ТОШКО ДЕНЕВ НИКОЛОВ  КМЕТСКИ Н-К  06007 2222
 РОСИНА  ЮЛИЯ ХРИСТОВА  КМЕТ  06027 2266
 РУЕЦ  БАЙРАМАЛИ ЧЕРКЕЗОВ  КМЕТ  06024 2222
 СЪЕДИНЕНИЕ  ТОТЬО ТОТЕВ  КМЕТ  06002 2322
 СТРАЖА  РУХАН ХЮСЕИНОВ  КМЕТ  06062 2222
 ТВЪРДИНЦИ  РИДВАН НИЯЗИЕВ СЕЙФУЛЛОВ  КМЕТСКИ Н-К  06066 2219
 ТЪРНОВЦА  РАЙМЕ АДЕМОВА  КМЕТ  06003 2322
ЦВЕТНИЦА  ИСМАИЛ МУСТАФОВ МУСТАФОВ КМЕТСКИ НАМЕСТНИК  06006 2322
ЧЕРКОВНА АЙРЕ ЧАУШЕВА КМЕТ  06001 2222
КВАРТАЛ БРЯГ  ЕКАТЕРИНА КУМПЕЛОВА КВАРТАЛЕН СЪТРУДНИК 0601 672 74
КВАРТАЛ ВЪБЕЛ ЯНКА ХРИСТОВА КВАРТАЛЕН СЪТРУДНИК 0601 6 40 34

 

 

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com