TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2008


ISO 14001:2004


С лице към хората
Сряда, 01 април 2015 / ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ-Телефонен указател
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 650 - "Горещ телефон", на който гражданите могат да се обаждат с въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения/8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/

0882 100 612 – „Горещ телефон” за подаване на сигнали по чистотата
0601 68 725 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.
http://targovishte.ipgvr.eu/ - сайт за подаване на предложения за включване в интегрирания план за възстановяване и развитие, който се изработва по проект на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

 

Длъжност / служба

Служител

Стая №

Тел. №

Кмет

Техн.сътрудник-секретар

д-р Красимир Мирев

Анжела Панайотова

30

31

68606

68606

Заместник-кмет

Заместник-кмет

Техн.сътрудник-секретар

Деян Дечев

Свилен Василев

Красимира Стойчева

57

55

56

68675

68668

68650

Заместник-кмет

Техн.сътрудник-секретар

Емине Якубова

Елена Станчева

2

3

68605

68714

Главен секретар

Валери Симеонов

46

68689

Главен архитект

Дияна Стефанова-Тузсузова

4

68737

Общински съвет

 

 

Председател                                 

Орг. обслужване на Общ. съвет    

Севим Али

Красимира Миланова

32

33

68656

68655

Главен портал

Портал ЦАО

 

 

 

 

68643

68736

 Дежурни - гражданска защита

 

92

68691

Сектор „Вътрешен одит”

 

 

 

Н-к сектор

Одитор

Генади Ангелов

Румяна Неделчева

84

84

68633

68633

Финансов контрольор

Петя Цанева

70

68677

Обща администрация
 
 

І. Дирекция „Административно и информационно обслужване”

 

 

Директор

Диан Цонев

45

68698

Главен юрисконсулт

Рая  Матева

43

68646

1. Център за административно обслужване

 

 

Началник ЦАО

Общо

деловодство

Деловодство ТСУ, архитектура, инвестиции и екология

Гражданско състояние и гражданска регистрация

Каса админ.-технически услуги

Удостоверения по МДТ

Декларации по МДТ

Каси МДТ

Павлинка Иванова

 

 

 

 

 

 

 

68711, 705

68716

68717

68715

68718

68707

68708

68641

68703

68704

68702

2. Отдел ГРАО”

 

 

Началник отдел

Картотека ЕСГРАОН

Раждания, граждански бракове

Удостоверения за наследници

Филип Петров

Снежана Господинова, Ирина Иванова

Силвия Георгиева, Николета Александрова

Малина Пенева, Венета Иванова

7

8

10

6

68753

68754

68756

68760

3. Отдел Канцелария”

 

 

Началник отдел

PR

Домакин

Телефонен и електротехник

Архив

Паро-котелно отделение

Зала 54

Почивна база - Балчик

Димитър Средков

Светослава Русева

Илияна Стойнева

Стефан Атанасов

Йорданка Стоянова

Александър Стефанов

 

Цветан Цветков

73

50

73

49

ІІ ет.ВТ

ПКО

54

68662

68604

68662

68666

68750

68795

68639

      0579 7 50 21

Длъжност / служба

Служител

Стая №

Тел. №

Човешки ресурси

Личен състав

Меглена Цанкова, Ганка Велчева

Добромира Миланова

63

64

68739

68745

Обслужване на компютърни с-ми

Любомир Любомиров, Пламен Стефанов
80
68630

Сигурност и ОМП

Гражданска защита

Кирил Керев

Кънчо Маринов

77

V ет. ВТ

68781

68782

ІІ. Дирекция Финансово-счетоводна”
 
 
Директор
Милко Петров
60
68660
1. Отдел Счетоводен”
 
 

Главен счетоводител

Счетоводство – плащания

Счетоводство – приходи

Счетоводство – ДДС

Сводиране на счет. нформация

Главна каса

Анна Панова

Тодорка Карамфилова, Симеонка Симеонова

Златка Иванова, Мар. Вацова, Добр. Иванова

Лена Богоева

Наташа Атанасова, Милена Ненчева

Иванка Маринова

58

61

59

72

72

66

68680

68652

68669

68720

68720

68613

2. Отдел Бюджет и финансови програми”

 

 

Бюджет

СФУК

Добринка Аначкова, Снежана Аврамова

Мария Димитрова

62

70

68644

68677

Специализирана администрация

 

 

 I. Дирекция „Инвестиции, екология, ТСУ и архитектура”

 

 

Главен инженер

инж. Валентина Йорданова

51

68651

Юрисконсулт

Любомир Желязков

8

68648

1. Отдел „Строителство и архитектура”

 

 

Началник отдел

Инвестиционно проектиране и разрешаване на строителство

Контрол по

строителството

Инвестиции и капит. разходи

Контрольори хигиена

Даниела Крумова

Марина Дойчева

Станислав Станчев

Васил Тотев

Валентин Стоянов, Даниела Бакърджиева

Димо Димов, Иван Грозев

Ем.Илиев, П.Енчев, Т.Мехмедов

17

17

16

13

15

48

ІV ет.ВТ

68692

68692

68685

68673

68627

68679

68610

2. Отдел  „Т С У”

 

 

Началник отдел

Кадастър и регулация

Въвеждане на строежи в експлоат.

Поддръжка на ПУП

Чертожници

Енергийна ефективност

ВиК

Татяна Керемедчиева

Цветанка Павлова

Сание Мустафова

Татяна Петкова

Цветанка Велинова, Христина Чаушева

Иван Божков

Татяна Илиева

14

14

13

8

10

48

49

68663

68663

68673

68648

68619

68679

68686

3. Отдел „Екология”

 

 

Началник отдел

Хигиенно и комун. стопанство

Ландшафтна архитектура

Озеленяване

Опазване на околната среда

инж. Иван Иванов

Фериде Чакър

Десислава Спасова

Веселин Тодоров

Христина Младенова, Йоана Стефанова

6

18

ІІ ет.ВТ

18

49

68744

68658

68638

68658

68686

ІІ. Дирекция  „Икономическа политика и хуманитарни дейности”

 

 

Директор 

Пламен Петров

39

68612

1. Отдел  „Евроинтеграция и хуманитарни дейности

 

 

Началник отдел

Юрисконсулт

Разработване на проекти

Копирни машини

Полина Василева

Десислава Петрова

Яна Кръстева, Дончо Петков, Иван Бонев

Евгения Йотова

65

40

82

36

68653

68697

68733

68620

2. Отдел Общинска собственост и обществени поръчки

 

 

Началник отдел

Иван Иванов

85

68664

Длъжност / служба

Служител

Стая №

Тел. №

Юрисконсулт

Юрисконсулт

Наемни отношения

Общинска собственост

Концесии

Обществени

поръчки

Нели Николова

Десислава Кръстева

Мирослава Владимирова

Атанаска Панова, Румяна Ганева

Димитър Колев

Марияна Тодорова, Теодора Димитрова,

Галина Георгиева

Константин Щерев

34

40

41

83

83

35

34

41

68701

68697

68602

68769

68769

68751

68701

68602

Общински жилища

Веселина Николова, Билял Чолаков

V ет. ВТ

68757

ОС за борба с наркоманиите

Антон Атанасов

V ет. ВТ

68779

МКБПП на  малол. и непълнол.

Татяна Петрова

ІV ет. ВТ

68706

IІІ. Дирекция  Земеделие, транспорт, търговия и социални дейности”

 

 

Директор

Десислава Мирева

53

68785

Юрисконсулт „Жалби”

Тодор Тодоров

ЦАО

68725

Транспорт и съобщения

Шофьори

Станчо Стоянов

 

42

гараж

68732

68795

Животновъдство и земеделие

Земеделски земи по §4 от ЗСПЗЗ

Румяна Савова, Галина Дочева

Женя Николова, Несрин Черкезова

81

44

68672

68625

Търговия

Социални дейности

Цветелина Герова, Михаил Миланов

Миглена Сотирова, Мария Маринова

75

V ет. ВТ

68734

68780

ІV. Дирекция Местни данъци и такси

 

 

Директор

Станислава Йорданова

20

68755

1. Отдел  „Отчитане на приходи от МДТ”

 

 

Началник отдел

Старши специалист

Иво Пенев

Даниела Петрова

20

20

68755

68755

2. Отдел “Обслужване и ревизии по МДТ”

 

 

Началник отдел

Инспектори

 

 

Касиер

Красимир Каракачанов

Данаил Зарев

Богомил Богданов, Красимир Манасиев

Катя Захариева

Александър Георгиев

67

67

68

19

19

68622

68622

68731

68684

68684

Култура

 

 

Култура

Читалища

Вероизповедания, социология

Счетоводство

Марияна Хаджиева

Янета Димитрова

Данаил Антонов

Веска Цветанова, Татяна Стоева

86

90

6

91

68694

68693

68744

68659

Здравеопазване

 

 

Здравеопазване

Гл.счетоводител

Мл. счетоводител

Личен състав

д-р Виолета Стоянова

Василка Нончева

Валентина Емануилова

Райна Якимова

89

87

87

88

68690

68710

68710

68661

Образование

 

 

Предучилищно възпитание

Средно образование

Извънкласна работа

Бюджет и ТРЗ

Гл.счетоводител – училища

Гл.счетоводител – дет. градини

Счетоводстводетски градини

 

Ани Кушева

Станиянка Петкова

Силвия Доманова

Параскева Колева

Емилия Михова

Галина Георгиева,

Св. Станчева, Л. Панайотова, Мал. Николова

Снежана Цанева, В. Иванова, В. Каравелова

ІІІ ет. ВТ

ІІІ ет. ВТ

 ІІІ ет. ВТ

ІІІ ет. ВТ ІІІ ет. ВТ ІV ет. ВТ

ІV ет. ВТ

 ІІІ ет. ВТ

68774

68774

68764

68792

68765

68767

68768

68726

Военен отчет

Илия Илиев

V ет. ВТ

68783

ОМ „Социален патронаж”

Главен счетоводител

ІV ет. ВТ

68671

Длъжност / служба

Служител

Тел. №

Обединен детски комплекс

Директор

6 45 38

Регионален музей

Директор

6 41 47

Регионална библиотека

Директор

6 45 07

ОП „Социални и охр. дейности”

Директор

2 22 21

ОП Флора”

Директор

6 48 03

ОМ „Ученическо столово

         хранене”

Директор

Общински стол

6 49 63

68642

 ОМ „Обредни домове и зали”

Директор

Гробищен парк

6 65 53

6 20 76

ОМ „ЦМДИ”

Директор

6 52 14

„БКС” ЕООД

Директор

6 40 40

„Общински пазари” ЕООД

Директор

6 46 78

„Адапт” ЕООД

Директор

6 22 41

„Знаме” ЕООД

Гл. редактор

6 21 55

Областна

администрация

Областен управител

Главен секретар

6 36 25

6 76 94

  РУ на МВР

Централа

6 00 91

  ТД на НАП

Директор

6 90 11

  ТП на НОИ

Директор

6 06 10

  ТУ  „ГРАО”

Н-к сектор

6 31 03

 


Дневен дом за възрастни хора
                                                                                           6 30 88


 

 

 

 

 

КМЕТСТВА      
 АЛВАНОВО  ХРИСТИНА АТАНАСОВА  КМЕТСКИ Н-К 06025 2222
 АЛЕКСАНДРОВО  ХЮСЕИН ХАЛИЛОВ ХЮСЕИНОВ  КМЕТСКИ Н-К 06020 2330
 БАЯЧЕВО  МЕХМЕД МЕХМЕДОВ ХАСАНОВ  КМЕТ  06063 2222
 БИСТРА  СТИЛИЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ  КМЕТСКИ Н-К  06065 2222
 БРАТОВО  АХМЕД МЕХМЕДОВ АХМЕДОВ  КМЕТСКИ Н-К  06068 2224
 БОЖУРКА  ГЮЛТЕН РАИМОВА ХАСАНОВА   КМЕТ  06068 2222
 БУЙНОВО  НЕВЗИЕ РАГУБОВА ХАЛИЛОВА  КМЕТ  06066 2222
 БУХОВЦИ  ЗДРАВКА НИКОЛАЕВА БОНЕВА  КМЕТ  06021 2222
 ВАРДУН  НИКОЛАЙ АЛЕКСИЕВ  СЛАВОВ  КМЕТ  06028 222
 ВАСИЛ ЛЕВСКИ  ДИМИТЪР ИВАНОВ ЙОРДАНОВ  КМЕТСКИ Н-К  06069 2222
 ГОЛЯМО НОВО  НИЛЮФЕР ХАДЖИИБРЯМОЛУ  КМЕТ  06064  2222
 ГОЛЯМО СОКОЛОВО  АЛИМЕ САЛИЕВА  КМЕТ  06061  
 ГОРНА КАБДА  ГЮНЕР БАЙРАМАЛИЕВ ХАЛИЛОВ  КМЕТСКИ Н-К  06006 2210
 ДАВИДОВО  СЕРГЕЙ ПЕТРОВ  КМЕТ 0601 672 92
 ДРАГАНОВЕЦ  АДЕМ АДЕМОВ  КМЕТ  06003 2522
 ДРАЛФА  КОЛЮ ИВАНОВ  КМЕТ  06027 2300
 ДЪЛГАЧ  АЛИШ ЛЬОТИН  КМЕТ  06029 2360
 ЗДРАВЕЦ  ХРИСТО МАРИНОВ  КМЕТ  06023 2215
 КОПРЕЦ  ЗИЛЯ МЕХМЕДОВА АХМЕДОВА  КМЕТСКИ Н-К  06003 2325
 КОШНИЧАРИ  ДЕНЧО ДЕНЧЕВ  КМЕТСКИ НАМЕСТНИК  06027 2422
 КРАЛЕВО  ХИКМЕТ АХМЕДОВ  КМЕТ  06067 2222
 КРЪШНО  МУСТАФА РУФАТ АХМЕД  КМЕТСКИ Н-К  06027  2400
 ЛИЛЯК ЖИВКО АНТОНОВ  КМЕТ  06020 2222
 ЛОВЕЦ  ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ  КМЕТ  06029  2240
 МАКАРИОПОЛСКО  ПЕТЪР ПЕТРОВ  КМЕТ  06026 2222
 МАКОВО  МЕХМЕД ФАИК ЕЛЕБАШЪ КМЕТСКИ Н-К  06004 2222
 МИЛАДИНОВЦИ  САЛИХ МУСОВ ДЖИВГОВ КМЕТСКИ Н-К  06004 2266
 МИРОВЕЦ  КОЛЬО ЯНКОВ КОЛЕВ  КМЕТСКИ НАМЕСТНИК  06026 2620
 МОМИНО  КЯШИФ ИСМАИЛОВ АЛИЕВ  КМЕТСКИ Н-К 0601  640 98
 НАДАРЕВО  МЕХМЕД МЕХМЕДОВ  КМЕТ  06029 2222
 ОВЧАРОВО  СЕБАХАТИН ЗЮЛКЯРНИЕВ  КМЕТ  06060 2222
 ОСЕН  ЖИВКО ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ  КМЕТСКИ НАМЕСТНИК  06029 2245
 ОСТРЕЦ  КОЛЬО КРЪСТЕВ  КМЕТ  06029 2364
 ПАЙДУШКО  ФАТМЕ АХМЕДОВА МЕХМЕДОВА  КМЕТСКИ Н-К  06068 2223
 ПЕВЕЦ  ДИМИТЪР АТАНАСОВ СТЕФАНОВ  КМЕТСКИ НАМЕСТНИК  06063  2333
 ПОДГОРИЦА  ХЮСЕИН ХЮСЕИНОВ  КМЕТ  06023 2222
 ПРЕСЕЛЕЦ  НИКОЛИНКА ЖЕЛЕВА  КМЕТ  06003 2222
 ПРЕСИЯН  ШЮКРИЕ АХМЕДОВА  КМЕТ  06006 2222
 ПРЕСЯК  АПТУЛА АПТУЛА  КМЕТ  06066 2265
 ПРОБУДА  ГЕРАСИМ ХРИСТОВ  КМЕТ  06022 2222
 ПРОЛАЗ  ИСМЕТ АЛИЕВ  КМЕТСКИ НАМЕСТНИК  06028 219
 РАЗБОЙНА  СЕВГИН МУСТАФОВ  КМЕТ 0601  639 09
 РАЛИЦА  ТОШКО ДЕНЕВ НИКОЛОВ  КМЕТСКИ Н-К  06007 2222
 РОСИНА  ЮЛИЯ ХРИСТОВА  КМЕТ  06027 2266
 РУЕЦ  БАЙРАМАЛИ ЧЕРКЕЗОВ  КМЕТ  06024 2222
 СЪЕДИНЕНИЕ  ТОТЬО ТОТЕВ  КМЕТ  06002 2322
 СТРАЖА  РУХАН ХЮСЕИНОВ  КМЕТ  06062 2222
 ТВЪРДИНЦИ  РИДВАН НИЯЗИЕВ СЕЙФУЛЛОВ  КМЕТСКИ Н-К  06066 2219
 ТЪРНОВЦА  РАЙМЕ АДЕМОВА  КМЕТ  06003 2322
ЦВЕТНИЦА  ИСМАИЛ МУСТАФОВ МУСТАФОВ КМЕТСКИ НАМЕСТНИК  06006 2322
ЧЕРКОВНА АЙРЕ ЧАУШЕВА КМЕТ  06001 2222
КВАРТАЛ БРЯГ  ЕКАТЕРИНА КУМПЕЛОВА КВАРТАЛЕН СЪТРУДНИК 0601 672 74
КВАРТАЛ ВЪБЕЛ ЯНКА ХРИСТОВА КВАРТАЛЕН СЪТРУДНИК 0601 6 40 34

 

 

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com