TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2008


ISO 14001:2004


С лице към хората
Петък, 27 ноември 2015 / ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ-Телефонен указател
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 650 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0879 917071 – „Зелен телефон” за подаване на сигнали по чистотата
0601 68 725 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/. http://targovishte.ipgvr.eu/ - сайт за подаване на предложения за включване в интегрирания план за възстановяване и развитие, който се изработва по проект на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ВЪРЕШЕН ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

 

Длъжност / служба

Служител

Стая №

Тел. №

Кмет

д-р Дарин Димитров

30

606

Техн.сътрудник-секретар

Анжела Панайотова

31

606

Заместник-кмет

Диян Дечев

57

675

Заместник-кмет

Валентин Велчев

55

668

Техн.сътрудник-секретар

Красимира Стойчева

56

650

Заместник-кмет

Емине Якубова

2

605

Техн.сътрудник-секретар

Елена Станчева

3

714

Секретар

Христалина Халачева

46

689

Главен архитект

Дияна Стефанова-Тузсузова

4

737

Общински съвет

Председател                                 

Хатидже Алиева

32

656

Орг. обслужване на Общ. съвет

Красимира Миланова

33

655

Главен портал

 

 

643

Портал ЦАО

 

 

736

Дежурни - гражданска защита

 

92

691

Сектор „Вътрешен одит”

 

 

 

Н-к сектор

Генади Ангелов

84

633

Одитор

Румяна Неделчева

84

633

Финансов контрольор

Петя Цанева

70

677

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция „Административно и информационно обслужване”

Директор

Диан Цонев

45

698

Главен юрисконсулт

Рая  Матева

43

646

Юрисконсулт „Жалби”

Тодор Тодоров

ЦАО

725

Център за административно обслужване

Началник ЦАО

инж.Павлина Иванова

 

711

Общо деловодство
административно-технически услуги

Ивелина Златева

 

705

Павлина Захариева

 

716

Деловодство ТСУ, архитектура,

инвестиции и екология

Петя Райкова

 

715

Рени Стефанова

 

718

ГРАО

 

 

708

Каса административно-технически услуги

Янка Костадинова

 

2 00 55

Каса СОД

Стела Йорданова

 

702

Каси МДТ

 

 

6 34 75

Декларации по МДТ

 

 

704

Удостоверения по МДТ

 

 

709

Отдел ГРАО”

Началник отдел

Филип Петров

7

753

Картотека ЕСГРАОН

Снежана Господинова
Ирина Иванова,
Весела  Христова

8

754

Раждания, граждански бракове

Силвия Георгиева
Серхат Исмаилов

10

756

Удостоверения за наследници

Николета Александрова
Венета Иванова

6

760

Отдел Канцелария”

Началник отдел

Димитър Средков

73

662

PR

Светослава Русева

50

604

Домакин

Илияна Стойнева

73

662

Телефонен и електротехник

Стефан Атанасов

49

666

Архив

Йорданка Стоянова

ІІ ет.ВТ

750

Паро-котелно отделение

Александър Стефанов

ПКО

795

Почивна база - Балчик

Цветан Цветков

0579 7 50 21

Човешки ресурси

Меглена Цанкова,
Ганка Велчева

63

739

Личен състав

Добромира Миланова

64

745

Обслужване на компютърни системи

Любомир Любомиров
Пламен Стефанов
80
630

Сигурност и ОМП

Кирил Керев

77

781

Гражданска защита

Кънчо Маринов

V ет. ВТ

782

Клуб на инвалида

Диана Савова

0601 7 94 02

Зала 54

 

54

639

Дирекция Финансово-счетоводна”
Директор
Милко Петров
60
660
Отдел Счетоводен”

Главен счетоводител

Анна Панова

58

680

Счетоводство – плащания

Тодорка Карамфилова
Симеонка Симеонова

61

652

Счетоводство – приходи

Златка Иванова
Марияна Вацова
Добринка Иванова

59

669

Счетоводство   ДДС

Лена Богоева

72

720

Сводиране на счет. нформация

Наташа Атанасова
Милена Ненчева

72

720

Главна каса

Иванка Маринова

66

613

СФУК

Мария Димитрова

70

677

Отдел Бюджет и финансови програми”

Бюджет

Добринка Аначкова,
Снежана Аврамова

62

644

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция „Инвестиции, екология, ТСУ и архитектура”

Главен инженер

инж. Валентина Йорданова

51

651

Юрисконсулт

Любомир Желязков

8

648

Отдел „Строителство и архитектура”

Началник отдел

инж.Даниела Крумова

17

692

Инвестиционно проектиране и разрешаване на строителство

инж.Марина Дойчева

17

692

Станислав Станчев
Фикрие Мехмед

16

685

Контрол по строителството

Васил Тотев

13

673

Валентин  Стоянов
инж.  Даниела Бакърджиева

инж. Георги Георгиев

15

627

Инвестиции и капиталови разходи

инж. Димо Димов, инж. Иван Грозев

48

679

Контрольори хигиена

Емил Илиев, П. Енчев,
Т. Мехмедов, Даниел Илиев
,
Ник. Данчев, Десислав Димитров, Мар. Стефанов

ІV ет.ВТ

610

Отдел  „Т С У”

Началник отдел

инж.Татяна Керемедчиева

14

663

Кадастър и регулация

инж.Цветанка Павлова

14

663

Въвеждане на строежи в експлоатация

Сание Мустафова

13

673

Поддръжка на ПУП

Татяна Петкова

8

648

Чертожници

Цветанка Велинова
Христина Чаушева

10

619

Енергийна ефективност

Инж.Иван Божков

48

679

ВиК

Инж.Татяна Илиева

49

686

Отдел „Екология”

Началник отдел

инж. Иван Иванов

6

744

Хигиенно и комун. стопанство

инж.Фериде Чакър

18

658

Ландшафт, озеленяване

инж. Десислава Спасова
Веселин Тодоров

ІІ ет.ВТ

638

Опазване на околната среда

Христина Младенова,
Йоана Стефанова

49

686

Дирекция  „Икономическа политика и хуманитарни дейности”

Директор 

Пламен Петров

39

612

Отдел  „Евроинтеграция и хуманитарни дейности

Началник отдел

Полина Василева

65

653

Юрисконсулт

Десислава Кръстева

40

697

Разработване на проекти

Яна Кръстева
Дончо Петков
Иван Бонев

82

733

Копирни машини

Николинка Илиева

36

620

Отдел Общинска собственост и обществени поръчки

Началник отдел

Иван Иванов

85

664

Наемни отношения

Мирослава Владимирова

41

602

Общинска собственост

Вилислава Стоичкова,
Румяна Ганева

83

769

Концесии

инж. Димитър Колев

83

769

Контрол по ползването на об.с-ст

Георги Георгиев

81

672

Юрисконсулт „Общ. поръчки”

Нели Николова

34

701

Обществени поръчки

Марияна Тодорова,
Теодора Димитрова

35

751

Галина Георгиева

34

701

МКБПП на  малолетни и непълнолнолетни

Татяна Петрова

ІV ет. ВТ

706

Дирекция  Земеделие, транспорт, търговия и социални дейности”

Директор

Емел Исуфова

69

712

Юрисконсулт

Десислава Мирева

53

785

Транспорт и съобщения

Станчо Стоянов
Румен Петров

42

732

Шофьори

 

гараж

795

Животновъдство и земеделие

Румяна Савова
Галина Дочева

81

672

Земеделски земи по §4 от ЗСПЗЗ

Женя Николова
Несрин Черкезова

44

625

Търговия

Цветелина Герова
Михаил Миланов

75

734

Социални дейности

Йоана Славева

V ет. ВТ

780

Жилищно настаняване

Веселина Николова
Билял Чолаков

V ет. ВТ

757

Дирекция Местни данъци и такси

Директор

Станислава Йорданова

20

755

Отдел  „Отчитане на приходи от МДТ”

Началник отдел

Иво Пенев

20

755

Старши специалист

Даниела Петрова

20

755

Отдел “Обслужване и ревизии по МДТ”

Инспектори

Данаил Зарев

67

622

Богомил Богданов,
Красимир Манасиев

68

731

Катя Захариева

19

684

Мобилен касиер

Александър Георгиев

19

684

Култура

 

Култура

Марияна Хаджиева

86

694

Ивелина Ботева

91

659

Читалища

Нели Николова

90

693

Вероизповедания, социология

Данаил Антонов

ЦАО

725

Счетоводство

Веска Цветанова
Велислава Стоянова

91

659

Здравеопазване

Здравеопазване

д-р Виолета Стоянова

89

690

Гл.счетоводител

Василка Нончева

87

710

Мл. счетоводител

Валентина Емануилова

87

710

Личен състав

Райна Якимова

88

661

Образование

Предучилищно възпитание

Ани Кушева

ІІІ ет. ВТ

774

Средно образование

Станиянка Петкова

ІІІ ет. ВТ

774

Извънкласна работа

Силвия Доманова

ІІІ ет. ВТ

764

Бюджет и ТРЗ

Параскева Колева

ІІІ ет. ВТ

 

Гл.счетоводител – училища

Емилия Михова

ІІІ ет. ВТ

 

Гл.счетоводител – детски градини

Галина Георгиева,

ІV ет. ВТ

 

Счетоводство – детски градини

Любомир Боянов

ІV ет. ВТ

 

Св. Станчева, Л. Панайотова

ІV ет. ВТ

 

М.Николова, Сн.Цанева, В.Иванова В.Каравелова

 

 

Военен отчет

Илия Илиев

V ет. ВТ

783

 

ОМ „Социален патронаж”

Директор

6 74 78

Главен счетоводител

6 86 71

Счетоводство

6 86 23

ОМ „Ученическо столово хранене”

Директор

6 49 63

Главен счетоводител

6 49 62

Общински стол

68 642

ОМ „Обредни домове и зали”

Директор

6 65 53

Главен счетоводител

6 65 52

Гробищен парк

6 20 76

ОМ „ЦМДИ”

Директор

6 52 14

Главен счетоводител

6 55 28

Обединен детски комплекс

Директор

6 45 38

Регионален музей

Директор

6 41 47

Регионална библиотека

Директор

6 45 07

ОП „Социални и охр. дейности”

Директор

2 22 21

ОП Флора”

Директор

6 48 03

„БКС” ЕООД

Директор

6 40 40

„Общински пазари” ЕООД

Директор

6 46 78

„Адапт” ЕООД

Директор

6 22 41

„Знаме” ЕООД

Гл. редактор

6 21 55

Областна  администрация

Областен управител

Главен секретар

6 36 25

6 76 94

  РУ на МВР

Централа

6 00 91

  ТД на НАП

Директор

6 90 11

  ТП на НОИ

Директор

6 06 10

  ТУ  „ГРАО”

Н-к сектор

6 31 03

 

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

Насел. място

Длъжностно лице

Длъжност

Служ. GSM

Служ. телефон

Алваново

Христина Атанасова

Кмет

0882 100 621

06025-2222

Александрово

Хюсеин Хюсеинов

Кмет

0882 100 622

06020-2330

Баячево

Мехмед  Хасанов

Кмет

0882 100 623

06063-2222

Бистра

Стилиян Стоянов

Кмет

0882 100 624

06065-2222

Божурка

Гюлтен Хасанова

Кмет

0882 100 625

06068-2222

Братово

Ибрям М. Ахмедов

Кмет

0882 100 626

06068-2224

Буйново

Невзие Халилова

Кмет

0882 100 627

06066-2222

Буховци

Здравка Бонева

Кмет

0882 100 628

06021-2222

Вардун

Иван Г. Иванов

Кмет

0882 100 629

06028-222

Васил Левски

Димитър Йорданов

Кмет

0882 100 630

06069-2222

Голямо Ново

Нилюфер Хаджиибрямолу

Кмет

0882 100 631

06064-2222

Голямо Соколово

Алиме Ахмедова

Кмет

0882 100 632

06061-2222

Горна Кабда

Гюнер Халилов

Кмет

0882 100 633

06006-2210

Давидово             

Сергей Петров

Кмет

0882 100 634

6 72 92

Драгановец

Адем Адемов

Кмет

0882 100 635

06003-2522

Дралфа

Георги Цветков

Кмет

0882 100 636

06027-2300

Дългач

Алиш Льотин

Кмет

0882 100 637

06029-2360

Здравец

Георги Георгиев

Кмет

0882 100 638

06023-2215

Копрец

Зиля Ахмедова

Кмет

0882 100 639

06003-2325

Кошничари

Лиляна Стефанова

Км. наместник

0882 100 640

06027-2422

Кралево

Хикмет Ахмедов

Кмет

0882 100 641

06067-2222

Кръшно

Мирослав Стратев

Кмет

0882 100 642

06027-2400

Лиляк

Живко Антонов

Кмет

0882 100 643

06020-2222

Ловец

Димитър Алексиев

Кмет

0882 100 644

06029-2240

Макариополско

Петър Петров

Кмет

0882 100 645

06026-2222

Маково

Мехмед Елебашъ

Кмет

0882 100 646

06004-2222

Миладиновци

Салих Дживгов

Кмет

0882 100 647

06004-2266

Мировец

Стоян Стоянов

Км. наместник

0882 100 648

06026-2620

Момино

Кяшиф Алиев

Кмет

0882 100 649

6 40 98

Надарево

Мехмед Мехмедов

Кмет

0882 100 650

06029-2222

Овчарово

Себахатин Зюлкярниев

Кмет

0882 100 651

06060-2222

Осен

Борянка Стойчева

Км. наместник

0882 100 652

06029-2245

Острец

Огнян Андреев

Кмет

0882 100 653

06029-2364

Пайдушко

Фатме Мехмедова

Кмет

0882 100 654

06068-2223

Певец

Пенка Ангелова

Кмет

0882 100 655

06063-2333

Подгорица

Хюсеин Хюсеинов

Кмет

0882 100 656

06023-2222

Преселец

Аптула Аптулов

Кмет

0882 100 657

06003-2222

Пресиян

Шюкрие Ахмедова

Кмет

0882 100 658

06006-2222

Пресяк

Аптула Аптула

Кмет

0882 100 659

06066-2265

Пробуда

Герасим Христов

Кмет

0882 100 660

06022-2222

 

Пролаз        

Елшан Мехмедов   

Кмет

0882 100 661

  06028-219

Разбойна

Севгин Мустафов

Кмет

0882 100 662

6 39 09

Ралица

Тошко Николов

Кмет

0882 100 663

06007-2222

Росина

Юлия Христова

Кмет

0882 100 664

06027-2226

Руец

Ибрям Ю. Ахмедов

Кмет

0882 100 665

06024-2222

Стража

Руслан Стойнев

Кмет

0882 100 666

06062-2222

Съединение

Илия Георгиев

Кмет

0882 100 667

06002-2322

Твърдинци

Ридван Сейфуллов

Кмет

0882 100 668

06066-2219

Търновца

Райме Адемова

Кмет

0882 100 669

06003-2322

Цветница

Исмаил Мустафов

Кмет

0882 100 670

06006-2322

Черковна

Айрие Чаушева

Кмет

0882 100 671

06001-2222

кв. Бряг

Екатерина Кумпелова

Кв. специалист

0882 100 672

6 72 74

кв. Въбел

Янка Илиева

Кв. специалист

0882 100 673

6 40 34

 

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com