TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2008


ISO 14001:2004


С лице към хората
Неделя, 04 октомври 2015 / ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ-Телефонен указател
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 650 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0879 917071 – „Зелен телефон” за подаване на сигнали по чистотата
0601 68 725 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/. http://targovishte.ipgvr.eu/ - сайт за подаване на предложения за включване в интегрирания план за възстановяване и развитие, който се изработва по проект на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ВЪРЕШЕН ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

 

 

Длъжност / служба

Служител

Стая №

Тел. №

 

Кмет

Техн.сътрудник-секретар

д-р Красимир Мирев

Анжела Панайотова

30

31

68 606

68 606

 

Заместник-кмет

Заместник-кмет

Техн.сътрудник-секретар

Деян Дечев

Свилен Василев

Красимира Стойчева

57

55

56

68 668

68650

 

Заместник-кмет

Техн.сътрудник-секретар

Емине Якубова

Елена Станчева

2

3

68605

68714

 

Главен секретар

Валери Симеонов

46

68689

 

Главен архитект

Дияна Стефанова-Тузсузова

4

68737

 

Общински съвет

 

 

 

Председател                                 

Орг. обслужване на Общ. съвет    

Севим Али

Красимира Миланова

32

33

68656

68655

 

Главен портал

Портал ЦАО

 

 

 

 

      68643

68736

 

 Дежурни - гражданска защита

 

92

     68691

 

Сектор „Вътрешен одит”

 

 

 

 

Н-к сектор

Одитор

Генади Ангелов

Румяна Неделчева

84

84

68633

68633

 

Финансов контрольор

Петя Цанева

70

68677

 

Обща администрация
 
 

 

І. Дирекция „Административно и информационно обслужване”

 

 

 

Директор

Диан Цонев

45

68698

Главен юрисконсулт

Рая  Матева

43

68646

1. Център за административно обслужване

 

 

 

Началник ДАО

Общо

деловодство

Деловодство ТСУ, архитектура, инвестиции и екология

Гражданско състояние и гражданска регистрация

Каса админ.-технически услуги

Удостоверения по МДТ

Декларации по МДТ

Каси МДТ

Павлина Иванова

 

 

 

 

 

 

 

68711, 705

716

717

715

718

707

708

641

703

704

702

 

2. Отдел ГРАО”

 

 

 

Началник отдел

Картотека ЕСГРАОН

Раждания, граждански бракове

Удостоверения за наследници

Филип Петров

Снежана Господинова, Ирина Иванова

Силвия Георгиева, Николета Александрова

Малина Пенева, Венета Иванова

7

8

10

6

753

754

756

760

 

3. Отдел Канцелария”

 

 

 

Началник отдел

PR

Домакин

Телефонен и електротехник

Архив

Паро-котелно отделение

Зала 54

Почивна база - Балчик

Димитър Средков

Светослава Русева

Илияна Стойнева

Стефан Атанасов

Йорданка Стоянова

Александър Стефанов

 

Цветан Цветков

73

50

73

49

ІІ ет.ВТ

ПКО

54

68662

604

662

666

750

795

639

 

      0579 7 50 21

 

Длъжност / служба

Служител

Стая №

Тел. №

 

Човешки ресурси

Личен състав

Меглена Цанкова, Ганка Велчева

Добромира Миланова

63

64

68739

745

 

Обслужване на компютърни с-ми

Любомир Любомиров, Пламен Стефанов
80
630

 

Сигурност и ОМП

Гражданска защита

Кирил Керев

Кънчо Маринов

77

V ет. ВТ

68781

782

 

ІІ. Дирекция Финансово-счетоводна”
 
 

 

Директор
Милко Петров
60
660

 

1. Отдел Счетоводен”
 
 

 

Главен счетоводител

Счетоводство – плащания

Счетоводство – приходи

Счетоводство – ДДС

Сводиране на счет. нформация

Главна каса

Анна Панова

Тодорка Карамфилова, Симеонка Симеонова

Златка Иванова, Мар. Вацова, Добр. Иванова

Лена Богоева

Наташа Атанасова, Милена Ненчева

Иванка Маринова

58

61

59

72

72

66

68688

652

669

720

720

613

 

2. Отдел Бюджет и финансови програми”

 

 

 

Бюджет

СФУК

Добринка Аначкова, Снежана Аврамова

Мария Димитрова

62

70

68644

677

 

Специализирана администрация

 

 

 

 I. Дирекция „Инвестиции, екология, ТСУ и архитектура”

 

 

 

Главен инженер

инж. Валентина Йорданова

51

651

Юрисконсулт

Любомир Желязков

8

648

1. Отдел „Строителство и архитектура”

 

 

 

Началник отдел

Инвестиционно проектиране и разрешаване на строителство

Контрол по

строителството

Инвестиции и капит. разходи

Контрольори хигиена

Даниела Крумова

Марина Дойчева

Станислав Станчев

Васил Тотев

Валентин Стоянов, Даниела Бакърджиева

Димо Димов, Иван Грозев

Ем.Илиев, П.Енчев, Т.Мехмедов

17

17

16

13

15

48

ІV ет.ВТ

68692

692

685

673

627

679

610

 

2. Отдел  „Т С У”

 

 

 

Началник отдел

Кадастър и регулация

Въвеждане на строежи в експлоат.

Поддръжка на ПУП

Чертожници

Енергийна ефективност

ВиК

Татяна Керемедчиева

Цветанка Павлова

Сание Мустафова

Татяна Петкова

Цветанка Велинова, Христина Чаушева

Иван Божков

Татяна Илиева

14

14

13

8

10

48

49

68663

663

673

648

619

679

686

 

3. Отдел „Екология”

 

 

 

Началник отдел

Хигиенно и комун. стопанство

Ландшафтна архитектура

Озеленяване

Опазване на околната среда

инж. Иван Иванов

Фериде Чакър

Десислава Спасова

Веселин Тодоров

Христина Младенова, Йоана Стефанова

6

18

ІІ ет.ВТ

18

49

68744

658

638

658

686

ІІ. Дирекция  „Икономическа политика и хуманитарни дейности”

 

 

 

Директор 

Пламен Петров

39

612

1. Отдел  „Евроинтеграция и хуманитарни дейности

 

 

 

Началник отдел

Юрисконсулт

Разработване на проекти

Копирни машини

Полина Василева

Десислава Петрова

Яна Кръстева, Дончо Петков, Иван Бонев

Евгения Йотова

65

40

82

36

68653

697

733

620

2. Отдел Общинска собственост и обществени поръчки

 

 

 

Началник отдел

Иван Иванов

85

664

Длъжност / служба

Служител

Стая №

Тел. №

Юрисконсулт

Юрисконсулт

Наемни отношения

Общинска собственост

Концесии

Обществени

поръчки

Нели Николова

Десислава Кръстева

Мирослава Владимирова

Атанаска Панова, Румяна Ганева

Димитър Колев

Марияна Тодорова, Теодора Димитрова,

Галина Георгиева

Константин Щерев

34

40

41

83

83

35

34

41

68701

697

602

769

769

751

701

602

Общински жилища

Веселина Николова, Билял Чолаков

V ет. ВТ

757

ОС за борба с наркоманиите

Антон Атанасов

V ет. ВТ

779

МКБПП на  малол. и непълнол.

Татяна Петрова

ІV ет. ВТ

706

IІІ. Дирекция  Земеделие, транспорт, търговия и социални дейности”

 

 

 

Директор

Десислава Мирева

53

785

Юрисконсулт „Жалби”

Тодор Тодоров

ЦАО

725

Транспорт и съобщения

Шофьори

Станчо Стоянов

 

42

гараж

732

795

Животновъдство и земеделие

Земеделски земи по §4 от ЗСПЗЗ

Румяна Савова, Галина Дочева

Женя Николова, Несрин Черкезова

81

44

672

625

Търговия

Социални дейности

Цветелина Герова, Михаил Миланов

Миглена Сотирова, Мария Маринова

75

V ет. ВТ

734

780

ІV. Дирекция Местни данъци и такси

 

 

 

Директор

Станислава Йорданова

20

755

1. Отдел  „Отчитане на приходи от МДТ”

 

 

 

Началник отдел

Старши специалист

Иво Пенев

Даниела Петрова

20

20

755

755

2. Отдел “Обслужване и ревизии по МДТ”

 

 

 

Началник отдел

Инспектори

 

 

Касиер

Красимир Каракачанов

Данаил Зарев

Богомил Богданов, Красимир Манасиев

Катя Захариева

Александър Георгиев

67

67

68

19

19

68622

622

731

684

684

Култура

 

 

 

Култура

Читалища

Вероизповедания, социология

Счетоводство

Марияна Хаджиева

Нели Николова

Данаил Антонов

Веска Цветанова, Татяна Стоева, Велислава Стоянова

86

90

6

91

68694

693

744

659

Здравеопазване

 

 

 

Здравеопазване

Гл.счетоводител

Мл. счетоводител

Личен състав

д-р Виолета Стоянова

Василка Нончева

Валентина Емануилова

Райна Якимова

89

87

87

88

68690

710

710

661

Образование

 

 

 

Предучилищно възпитание

Средно образование

Извънкласна работа

Бюджет и ТРЗ

Гл.счетоводител – училища

Гл.счетоводител – дет. градини

Счетоводство – детски градини

Счетоводство – детски градини

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 

Ани Кушева

Станиянка Петкова

Силвия Доманова

Параскева Колева

Емилия Михова

Галина Георгиева, Любомир Боянов

Св. Станчева, Л. Панайотова

М.Николова, Сн.Цанева, В.Иванова В.Каравелова

Татяна Петрова

 

ІІІ ет. ВТ

ІІІ ет. ВТ

 ІІІ ет. ВТ

ІІІ ет. ВТ ІІІ ет. ВТ ІV ет. ВТ

ІV ет. ВТ

 ІІІ ет. ВТ

68774

774

764

792

765

767

768

726

 

 

 

 

 

 

 

68 609

 

 

 

Военен отчет

Илия Илиев

V ет. ВТ

783

ОМ „Социален патронаж”

Главен счетоводител

ІV ет. ВТ

671

Длъжност / служба

Служител

Тел. №

Обединен детски комплекс

Директор

6 45 38

Регионален музей

Директор

6 41 47

Регионална библиотека

Директор

6 45 07

ОП „Социални и охр. дейности”

Директор

2 22 21

ОП Флора”

Директор

6 48 03

ОМ „Ученическо столово

         хранене”

Директор

Общински стол

6 49 63

642

 ОМ „Обредни домове и зали”

Директор

Гробищен парк

6 65 53

6 20 76

ОМ „ЦМДИ”

Директор

6 52 14

„БКС” ЕООД

Директор

6 40 40

„Общински пазари” ЕООД

Директор

6 46 78

„Адапт” ЕООД

Директор

6 22 41

„Знаме” ЕООД

Гл. редактор

6 21 55

Областна

администрация

Областен управител

Главен секретар

6 36 25

6 76 94

  РУ на МВР

Централа

6 00 91

  ТД на НАП

Директор

6 90 11

  ТП на НОИ

Директор

6 06 10

  ТУ  „ГРАО”

Н-к сектор

6 31 03

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

Насел. място

Длъжностно лице

Длъжност

Служ. GSM

Служ. телефон

Алваново

Христина Атанасова

Км. наместник

0882 100 621

06025-2222

Александрово

Хюсеин Хюсеинов

Км. наместник

0882 100 622

06020-2330

Баячево

Мехмед  Хасанов

Кмет

0882 100 623

06063-2222

Бистра

Стилиян Стоянов

Км. наместник

0882 100 624

06065-2222

Божурка

Гюлтен Хасанова

Кмет

0882 100 625

06068-2222

Братово

Ахмед М. Ахмедов

Км. наместник

0882 100 626

06068-2224

Буйново

Невзие Халилова

Кмет

0882 100 627

06066-2222

Буховци

Здравка Бонева

Кмет

0882 100 628

06021-2222

Вардун

Иван Г. Иванов

Кмет

0882 100 629

06028-222

Васил Левски

Димитър Йорданов

Км. наместник

0882 100 630

06069-2222

Голямо Ново

Нилюфер Хаджиибрямолу

Кмет

0882 100 631

06064-2222

Гол. Соколово

Алиме Ахмедова

Кмет

0882 100 632

06061-2222

Горна Кабда

Гюнер Халилов

Км. наместник

0882 100 633

06006-2210

Давидово             

Сергей Петров

Кмет

0882 100 634

6 72 92

Драгановец

Адем Адемов

Кмет

0882 100 635

06003-2522

Дралфа

Колю Иванов

Кмет

0882 100 636

06027-2300

Дългач

Алиш Льотин

Кмет

0882 100 637

06029-2360

Здравец

Христо Маринов

Кмет

0882 100 638

06023-2215

Копрец

Зиля Ахмедова

Км. наместник

0882 100 639

06003-2325

Кошничари

Денчо Денчев

Км. наместник

0882 100 640

06027-2422

Кралево

Хикмет Ахмедов

Кмет

0882 100 641

06067-2222

Кръшно

Мустафа Ахмед

Км. наместник

0882 100 642

06027-2400

Лиляк

Живко Антонов

Кмет

0882 100 643

06020-2222

Ловец

Димитър Алексиев

Кмет

0882 100 644

06029-2240

Макариополско

Петър Петров

Кмет

0882 100 645

06026-2222

Маково

Мехмед Елебашъ

Км. наместник

0882 100 646

06004-2222

Миладиновци

Салих Дживгов

Км. наместник

0882 100 647

06004-2266

Мировец

Кольо Колев

Км. наместник

0882 100 648

06026-2620

Момино

Кяшиф Алиев

Км. наместник

0882 100 649

6 40 98

Надарево

Мехмед Мехмедов

Кмет

0882 100 650

06029-2222

Овчарово

Себахатин Зюлкярниев

Кмет

0882 100 651

06060-2222

Осен

Живко Илиев

Км. наместник

0882 100 652

06029-2245

Острец

Кольо Кръстев

Кмет

0882 100 653

06029-2364

Пайдушко

Фатме Мехмедова

Км. наместник

0882 100 654

06068-2223

Певец

Димитър Стефанов

Км. наместник

0882 100 655

06063-2333

Подгорица

Хюсеин Хюсеинов

Кмет

0882 100 656

06023-2222

Преселец

Николинка Желева

Кмет

0882 100 657

06003-2222

Пресиян

Шюкрие Ахмедова

Км. наместник

0882 100 658

06006-2222

Пресяк

Аптула Аптула

Кмет

0882 100 659

06066-2265

Пробуда

Герасим Христов

Кмет

0882 100 660

06022-2222

Пролаз        

Елшан Мехмедов   

Км. наместник

0882 100 661

  06028-219

Разбойна

Севгин Мустафов

Кмет

0882 100 662

6 39 09

Ралица

Тошко Николов

Км. наместник

0882 100 663

06007-2222

Росина

Юлия Христова

Кмет

0882 100 664

06027-2226

Руец

Ибрям Ахмедов

Кмет

0882 100 665

06024-2222

Стража

Рухан Хюсеинов

Кмет

0882 100 666

06062-2222

Съединение

Тотьо Тотев

Кмет

0882 100 667

06002-2322

Твърдинци

Ридван Сейфуллов

Км. наместник

0882 100 668

06066-2219

Търновца

Райме Адемова

Кмет

0882 100 669

06003-2322

Цветница

Исмаил Мустафов

Км. наместник

0882 100 670

06006-2322

Черковна

Айрие Чаушева

Кмет

0882 100 671

06001-2222

кв. Бряг

Екатерина Кумпелова

Кв. специалист

0882 100 672

6 72 74

кв. Въбел

Янка Илиева

Кв. специалист

0882 100 673

6 40 34

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com