TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2008


ISO 14001:2004


С лице към хората
Четвъртък, 26 ноември 2015 / КМЕТ-Отчет
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 650 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0879 917071 – „Зелен телефон” за подаване на сигнали по чистотата
0601 68 725 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/. http://targovishte.ipgvr.eu/ - сайт за подаване на предложения за включване в интегрирания план за възстановяване и развитие, който се изработва по проект на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Отчет на кмета на община Търговище за мандат 2007 - 2011 г. - изтегли

Отчет на кмета на община Търговище за мандат 2003 - 2007г.


Основен и главен приоритет на изминалия мандат беше борбата за преодоляване на безработицата и решително подобряване на пътната мрежа в града и селата на общината.

Постигнатото в изпълнение на този приоритет се свежда до:

1. Активна и открита политика към инвеститорите –
публични търгове за терени, концесии и разпореждане с друга общинска собственост.

  • Привлечени инвестиции за над 200 млн. евро;
  • Реализирана най-голямата чуждестранна инвестиция - “Тракия Глас България” ООД - 230 млн. долара;
  • Създадени над 7 000 декара трайни насаждения – лозови и овощни масиви;
  • Реконструирани, модернизирани и изградени над 30 предприятия от малкия и среден бизнес / “Мебел Стил” ООИД, ”Гласко” ООД, “Мизия Милк” ООД, “Агрофрут” ООД, “Месни продукти”ООД и др/;
  • Реализиране на крупни инвестиции на стойност над 55 млн. лв. за рехабилитация и обновяване на общинската и републиканска пътна и улична мрежа;
  • Подготвена конкурсно документация за внасяне в Общински съвет гр. Търговище на концесия на минерален извор “сондаж №Р-77х” – “Терем Хан Крум ЕООД.
  • Оказано активно съдействие на фирми от строителния бранш в рамките на компетенциите на общината за реализиране на жилищно и търговско строителство

2. Развитие на общинските фирми – финансова стабилност

  • Постигнато устойчиво развитие на преобладаващата част от общинските фирми.
  • Започната модернизация на МТБ в общински фирми “БКС - Търговище” ЕООД, “Търговище Инвест” ЕООД, “ДКЦ-І- Търговище” ЕООД

3. Подкрепа и по-добри условия за развитието на аграрния сектор и хранително-вкусовата промишленост.

  • Реализирана политика за подкрепа за проспериращо развитие на аграрния сектор и ХВП;
  • Успешно развитие на арендната форма от селскостопански производители;

4. Запазване на стратегическите производства в “Терем-Хан Крум” ЕООД, възобновяване дейността на Летище “Търговище” и други стратегически производства.

  • Осигурена държавна поръчка за “Терем - Хан Крум” ЕООД на стойност над 10 млн. лв.
  • Запазени бяха стратегически производства – мебелна и ХВП промишленост, производство на вина и спиртни напитки, безалкохолни напитки, млечни продукти, плодове, мелничарство, с това се създават предпоставки за изграждането на клъстерите “храни и напитки”, предвидени в Общинския план за развитие – 2007 – 2013 г.
  • Включване в Националния план за развитие на България 2007 – 2013 за реконструкция и модернизация на летище “Търговище”, чрез отдаването му на концесия от държавата.

5. Завършване на изграждането на търговския център в кв.”Запад”.

  • Изграден търговски център в кв. “Запад” на булевард “Сюрен”;
  • Изграден търговски център в кв. “Запад” 3;
  • Започва строителството на хипермаркет “Кауфланд”.

6. Развитие и обогатяване съдържанието на Търговищкия пролетен панаир и “Изложение – Търговище”.

  • Постигна се по – нататъшно развитие и обогатяване на Търговищкия пролетен панаир и “Изложение – Търговище”. За втора поредна година панаирните дни започват с парад на земеделието. Започна да се поставя акцент върху развитието на туризма в общината.
  • Разширява се палитрата на участниците в „Изложение Търговище” – особено в сферата на селскостопанската и транспортна техника.

За превръщането на Община Търговище в просперираща социална общност с устойчиво развитие, съвременна инфраструктура и притегателен център за инвестиции

1. Проект за ергономично осветление на града и селата.

  • Завършен проект за ергономично осветление на града и всички села на стойност над 2,2 млн. лв. Продължава оптимизирането на осветителната мрежа.

2. Проекта за извозване и събиране на битови отпадъци от всички населени места.

  • Реализиран проект за събиране и извозване на битови отпадаци от всички населени места, изпълняван от общинската фирма “БКС-Търговище” ЕООД. Изпълнен е проект за поставяне на над 200 малки метални кошчета за отпадъци и над 650 контейнера тип “Бобър” в град Търговище и над 400 бр. в селата. Реализирани мероприятия на склад за ТБО в изпълнение на нормативните изисквания
  • Подписано споразумение със Съюза на пенсионерите в град Търговище за участие в хигиенизирането на междублоковите пространства и парковите зони,
  • Стартиране на програма “Малки инициативи за облагородяване на междублоковите пространства съвместно с гражданите и НПО.
  • През 2007 г. стартира проект за разделно събиране на битови отпадъци съвместно с фирма ЕКОБУЛПАК, чрез реализиране на ПЧП - общината продаде с конкурс общинска база и терен, която в момента се обновява и се монтира сепарираща техника. Разкриват се 30 нови работни места.

3. Отделяне на средства за ремонт на пътната мрежа и междублоковите пространства.

  • Ежегодно чрез бюджета на Общината се отделяха над 500 хил. лева за града и селата, като през последните две години сумите бяха увеличени значително;
  • Извършена основна рехабилитация и реконструкция на улици и булеварди – “Никола Маринов”,“Железничарска”, “29-ти януари”, “Паисий”, “Кюстенджа”, “Цар Освободител”, част от “Ал. Стамболийски”; част от “М. Андрей”. В момента продължава ремонта на други улици в гр. Търговище;
  • Реализира се проект по Програма “ФАР” за основна рехабилитация на двете платна на бул “Тр Китанчев”. Едновременно със завършването предстои изграждане на светофарна уредба на кръстовището пред РДВР и Болницата
  • Рехабилитация на над двадесет по- малки улици в град Търговище, съчетано с ремонт на тротоари и водопроводни мрежи;
  • Извършена основна рехабилитация на улици в селата: Макариополско, Баячево, Момино, Кралево,Васил Левски, Вардун, Търновца, Пресяк, Разбойна, Въбел, Лиляк, Алваново, Надарево, Руец, Давидово, Ралица, Овчарово;


4. Изграждане на „Градска пречиствателна станция” за отпадни води.

  • Одобрен проект – завършена конкурсна процедура и започнали подготвителни работи за изграждане на Градска пречиствателна станция по програма ИСПА за 16,4 млн.евро. Предстои първа копка и официално откриване на строителните работи..

5. Реализацията на проект за реконструкцията на водопроводната мрежа на гр. Търговище и съседните села.

  • Изготвени проекти за реконструкция на В и К мрежа в гр. Търговище съвместно с “В и К” ООД, като до момента е подменена водопроводната мрежа от 5 км.
  • Стартира инвестиционен проект с осигурено финансиране от МРРБ за свързване на водопроводната мрежа на гр. Търговище с района на вилната зона и селата Лиляк и Цветница.
  • Изпълнява се проект за ранна превенция на високите води на реките “Врана” и “Сива” по съвместен проект с френската държава
  • Осигурено финансиране за на 7.5 млн. евро от световната банка за цялостна подмяна на водопроводната мрежа в града и селата и допълнително включване на вода от Система “Дунав”.
  • Пуснат в експлоатация дълбок сондаж в с. Бистра. Предстоят пускове и включване в единния воден пръстен и на дълбок сондажи в селата Г. Соколово и Дралфа.


6. Продължи газификацията с ускорени и устойчиви темпове на общински, държавни и частни сгради.

  • Газифициране на първите пенсионерски клуба. Процеса продължава и за останалите
  • Спечелен Проект за енергийна ефективност на ЦДГ “8-ми март” от фонд “Козлодуй”. Предстои газификация.

7. Разработка и осъществяване на нова схема за транспортно обслужване на града и населените места.

  • Успешно функционираща транспортна схема за обслужване на града и съседните села. Оборудван съвременен автопарк.
  • Пуснати в експлоатация съвременна светофарна уредба на кръстовище между ул. “ Ал. Стамболийски” и бул. “ Митрополит Андрей”.
  • Извършен ремонт и модернизация на светофарната уредба в района на “Бряста”.


За утвърждаване социалния характер на политиката на общината, насочена към всички слоеве на населението.

Постигнатото в изпълнение на този приоритет се свежда до:

1. Проект “Център за Обществена подкрепа”.

  • Реализиран проект „Център за Обществена подкрепа” в кв. ”Запад” 3, изграден и функциониращ от 2005 г. за над 1 млн. лева - един от десетте пилотни проекта в цяла България
  • Осъществено ПЧП с НПО “Вяра , Надежда, Любов” за създаване на първото в страната защитено жилище за юноши и девойки;
  • Изграден Дневен център за възрастни хора на бул. Александър Стамболийски по проект на “СИФ” за 50 хил. лв.;
  • Пред пуск е Дневен център за възрастни хора в района на парк “Борово око” по проект на “СИФ” за над 250 хил. лв.,;
  • Изграждащ се по съвместен проект с Търговищко “Дружество за психично здраве” на Комплекс за социални услуги за хора с тежки психични растройства на стойност 216 хил. евро в кв. “Бряг”;
  • През 2007 г. бяха създадени условия за почивка на желаещи пенсионери на почивната общинска база в гр. Балчик;
  • Над два пъти разширен капацитет и обхват на социалният патронаж – над 500 души в града и селата. Предстои неговото по-нататъшно разширяване;
  • Ежегодно участие на общината в програмите за временна заетост и социален асистент.


2. Болницата

  • Извършена реконструкция и модернизация на част от “МБАЛ – Търговище” ООД;
  • Предоставяне от общинският съвет безвъзмездно право за пристрояване на сградния фонд с цел увеличаване капацитета и осигуряване съвременно медицинско обслужване;


3. Общински жилищен блок за социално слаби.

  • Подготвен работен и инвестиционен проект за реконструкция на “бивше общежитие” в жилищен блок за млади семейства заети в публичния сектор.
  • Построени 24 бр. фамилни къщи в кв.”М. Малчев” за пострадалите от наводнението през 2005 г.
  • Оказано съдействие за привличане на спонсори и организации за строителство и ремонт на къщи за пострадалите от наводненията в селата на общината - Давидово, Подгорица и др.


4. Образование

  • Извършени ежегодни ремонти и модернизация на сграден фонд за над 500 хил. лв., като за настоящата 2007 г. финансовия ресурс е почти 2 млн. лв;
  • Продължи реализацията на реформата в образованието в съответствие с Националната Стратегия. Оптимизира се мрежата от учебни заведения и се създадоха средищни училища;
  • Закупени нови 16 бр. училищни автобуса.


5. Столово хранене

  • Съхрани се и се разви системата на ученическото столово хранене.


6. Реализирана подкрепа за развитието на културата и утвърждаването на културните институции, на международните, национални и местни традиции и прояви. Превръщане в достояние на все по-голяма част населението на културните продукти на творческите институции и състави.

  • Реконструкция и ремонт на читалищен сграден фонд;
  • Подкрепа за реконструкция и ремонт на сграден фонд на културни институции.


7. Туризъм

  • Извършен ремонт и реконструкция на хижа “Младост” за над 100 хил. лв.;
  • Изградени и възстановени нови туристически пътеки по проекти на Програма “ФАР”;
  • Реализирано ПЧП с туристическо дружество “Н. Симов” и частния бизнес за възстановяване и пуск в експлоатация на хижа “Соколите”;
  • Извършване на ежегодни археологически разкопки в древния град “Мисионис.”


8. Спорт

  • Осъществяване системна политика за финансиране на спорт клубове в града и селата
  • Ремонт и реконструкция на спортна база за близо 1 млн. лв. за мандата


9. Повишаване на административния капацитет за обслужване на гражданите

  • Повишен административен капацитет по подготовката и изпълнението на проекти и административното обслужване на гражданите. В процес на изграждане е Център за обслужване на граждани, на принципа на „едно гише”, процес на въвеждане на ситемата за Обща рамка за оценка CAF и ISO 9001
 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com