TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2008


ISO 14001:2004


С лице към хората
Неделя, 29 март 2015 / ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ-Вътрешни нормативни актове
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 650 - "Горещ телефон", на който гражданите могат да се обаждат с въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения/8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/

0882 100 612 – „Горещ телефон” за подаване на сигнали по чистотата
0601 68 725 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.
http://targovishte.ipgvr.eu/ - сайт за подаване на предложения за включване в интегрирания план за възстановяване и развитие, който се изработва по проект на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Вътрешни нормативни актове

            Кодекс за етично поведение на служителите в Община Търговище, утвърден със заповед З-01-1059/19.11.2013 г.

Вътрешни правила организация на административното обслужване в Община Търговище
Вътрешни правила организация за пропускателния режим в сградата на Община Търговище
Вътрешни правила за реда за разглеждане на предложения и сигнали подадени до Община Търговище
Инструкция за  деловодно-информационната  дейност в общинска администрация Търговище

             Вътрешни правила за планиране и организация на провеждане на процедурите и контрол на изпълнение на сключените договори за обществени поръчки

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в община Търговище

Вътрешни правила за работа със сигнали за корупция, нередности и измами, постъпили в Община Търговище

Вътрешни правила за създаване, водене, попълване, съхранение и достъп до публичните регистри в Община Търговище, утвърдени със заповед З-01-144/27.02.2014 г.

  Правилник за вътрешния трудов ред на общинска администрация Търговище, в сила от 1 септември 2012, изменен със заповед З-01-1007/06.11.2013 г. в сила от 07.11.2013 г.

         Инструкция за обработка на постъпили сигнали от граждани на  деноношен дежурен телефон 0601/635 85
            и сигнали, предадени чрез работната станция на Единен Европейски номер за спешни повиквания 112 /ЕЕНСП/
            към денонощния дежурен от Общински съвет за сигурност

              Инструкция относно механизма на обработване и защита на лични данни в Община Търговище

           

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com