TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2008


ISO 14001:2004


С лице към хората
Четвъртък, 25 май 2017 / ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-Съобщения
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 725 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/. http://targovishte.ipgvr.eu/ - сайт за подаване на предложения за включване в интегрирания план за възстановяване и развитие, който се изработва по проект на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против чл.8, ал.2, т.8 от Наредба за рекламната дейност на територията на община Търговище.
Протестът е подаден от прокурор при Окръжна прокуратура – Търговище.

Публикувано на 4 май 2017 г.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22, ал.2, изречение 2  от ЗМСМА съобщава, че с Решение № 20 от 28.04.2017 г. Административен съд Търговище отменя по протест на Окръжна прокуратура Търговище: чл. 29, ал. 3 и ал.4, чл. 30 и чл. 34, ал.5 и 6 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в детски градини и училищата на територията на община Търговище, приета от Общински съвет Търговище, като незаконосъобразни.

Публикувано на 3 май 2017 г.


 Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подадена касационна  жалба от Маринела Динева срещу Решение № 17/30.03.2017 г. по АД № 10/2017 г. на Административен съд – Търговище, в частта му, в която е отхвърлена като неоснователна.

Публикувано на 24 април 2017


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2, изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против разпоредбите на чл.39, ал.2 пр.5 и на т.5 от Приложение 2 към чл.39, ал.3(Декларация) от  Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в детски градини и училищата на територията на община Търговище. Протестът е подаден от прокурор при Окръжна прокуратура – Търговище.

Публикувано на 19 април 2017 г.


 Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подадена касационна  жалба от Хатидже Алиева против Решение № 17/30.03.2017 г. по АД № 10/2017 г. на Административен съд – Търговище, в частта му, в която съдът отменя разпоредбата на чл.20, ал.1, б.”а” от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище.

Публикувано на 13 април 2017 г.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2, изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Определение № 2713/06.03.2017 г.  по административно дело № 1955/2017  Върховен административен съд оставя в сила Определение №7 от 16.01.2017 г., постановено по адм. дело №5 от 2017 г. по описа на Административния съд Търговище.

Определението е окончателно.

Публикувано на 12 април 2017


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2, изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Определение № 4462/10.04.2017 г.  по административно дело № 2579/2017  Върховен административен съд оставя в сила Определение №19 от 02.02.2017 г., постановено по адм. дело №15 по описа за 2017 г. на Административен съд Търговище.

Определението не подлежи на обжалване.

Публикувано на 12 април 2017


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение  № 17/30.03.2017 г. по Административно дело № 10/2017 г. Административен съд гр. Търговище оставя без разглеждане жалбата на Маринела Динева от гр. Търговище против решение №7/ 22.12.2016 г. на Общински съвет Търговище в частта за отмяна на чл.19, ал.2 и изменение на чл.20, ал.1, б.”б” от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги като недопустима и прекратява производството в тази му част.

Отхвърля жалбата на Маринела Динева от гр.Търговище против Решение №7/22.12.2016 г. на ОС – Търговище в частта по чл.17, ал.1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище като неоснователна.

Отменя разпоредбата на чл.20, ал.1, б. „а” от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище като незаконосъобразна и връща делото в тази част на адм. орган за ново произнасяне съобразно дадените указания.

Осъжда Общински съвет Търговище да заплати направените разноски на Маринела Динева от гр. Търговище в размер на 10 лв.съставляващи внесена държавна такса и такса за публикация в неофициалния раздел на ДВ съгласно уважената част от жалбата.

Публикувано на 11 април 2017


Комисията за разглеждане и одобряване на исканията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище съобщава:

 На основание  чл. 9, ал. 1 и чл. 13, ал. 3 от Правилника за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище, ще проведе заседание за разглеждане на заявления, постъпили в периода от 01.03.2017г. до 31.03.2017г. и събеседване с кандидатите на 19.04.2017 г. от 13.00 ч. в кабинет на съветника, зала „Христо Самсаров” на Община Търговище.

публикувано на 5 април 2017 г.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против разпоредбите на чл.1 ал.2, чл.19  ал.1, чл.21 ал.4, чл.22, чл.23, чл.24 ал.2, чл.26 ал.2, чл. 27, чл.28 ал.1 и 2, чл.29 ал.2, чл.67, чл.68 и разпоредбите на Раздел IV от Глава трета (чл.31 – чл.34) от Наредба за управление на общинските пътища на община Търговище.  Протестът е подаден от прокурор при Окръжна прокуратура – Търговище.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2, изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение №2744/07.03.2017 г. по адм. дело №13911/2016 г. Върховен административен съд отменя решението от 03.11.2016 г. по адм.дело №96/2016 г. по описа на Административния съд – Търговище в частта, в която е отхвърлен протеста на прокурор при Районна прокуратура – Търговище срещу разпоредбите на чл. 25, ал.1 и 2 и чл.26, ал.2, т.3 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на Община Търговище и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ по протест на прокурор от Районна прокуратура – Търговище разпоредбите на чл.25, ал.1 и 2 и чл.26, ал.2, т.3 от от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на Община Търговище, приета с решение №7 по протокол №7 от заседанието на Общинския съвет – Търговище, проведено на 28 април 2016 г.


Комисията за разглеждане и одобряване на исканията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище съобщава:

На основание чл.8 от Правилника за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище, се обявява прием на заявления. Документите ще бъдат приемани от 01.03.2017 г. до 31.03.2017 г. в деловодството на Общината. Заявленията са по образец - видно от приложенията на Правилника.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против разпоредбите на чл.29, ал.3 и 4, чл.30 и чл.34, ал.5 и 6 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в детски градини и училищата на територията на община Търговище.

Протестът е подаден от прокурор при окръжна прокуратура – Търговище.


 Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Определение № 19/02.02.2017 г. по Ч. Адм. дело № 15/2017 г. Административен съд гр. Търговище оставя без уважение  искането на Маринела Динева  за спиране на предварителното изпълнение на  Решение № 7 /22.12.2016 г. на Общински съвет  – Търговище , с което е определен размера на ТБО на територията на община Търговище в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 – дневен срок от получаване на съобщението пред ВАС на Р. България.


 Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подадена касационна частна жалба от Маринела Динева срещу Определение №19 от 02.02.2017 г. по ЧАД 15/2017 г. на Административен съд – Търговище.

Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение  № 5/26.01.2017 г. по Административно дело № 178/2016 г. Административен съд гр. Търговище отменя по протест на Районна прокуратура – Търговище разпоредбите на чл. 25, ал.3, т. 2, ал.4, т.2 и чл. 49 II.,т.11 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище и Отхвърля протеста в останалата част като неоснователен. Решението подлежи на касационно обжалване в 14 – дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд на Република България.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Определение № 7/16.01.2017 г. по Административно дело № 5/2017 г. Административен съд гр. Търговище оставя без разглеждане жалбата от Невена Маджарова от гр. Търговище против Решение №21 по Протокол № 16 от 22.12.2016 г. на Общински съвет – Търговище, с което е приета Стратегия за предучилищното и училищното образование в Община Търговище за периода 2016-2020 г. Оставя без разглеждане искането от Невена Маджарова от гр. Търговище за спиране изпълнението на Решение  №21 по Протокол № 16 от 22.12.2016 г. на Общински съвет – Търговище, с което е приета Стратегия за предучилищното и училищното образование в Община Търговище за периода 2016-2020 г.

Прекратява производството по адм. дело №5 по описа за 2017 година на Административен съд – гр. Търговище.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подадена касационна частна жалба от Невена Маджарова срещу Определение №7 от 16.01.2017 г. по административно дело 5/2017 г. на Административен съд – Търговище.


 Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подадена касационна  жалба от Хатидже Алиева против Решение № 5/26.01.2017 г. по АД № 178/2016 г. на Административен съд – Търговище, в частта му, в която съдът отменя разпоредбите на чл.25, ал.3, т.2, ал.4, т.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение № 5/26.01.2017 г. по АД № 178/2016 г. на Административен съд – Търговище, отменя чл.49, II, т.11 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е заведена жалба от Маринела Динева срещу Решение № 7, по Протокол № 16 от 22.12.2016 г. на Общински съвет Търговище, с което е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Търговище.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е заведена жалба от Невена Маджарова срещу Решение № 21, по Протокол № 16 от 22.12.2016 г. на Общински съвет Търговище, с което е приета Стратегия за развитие на  предучилищното и училищно образование в община Търговище.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против разпоредбите на чл.17, ал.1, чл.25, ал.3, т.2 и ал.4, т.2, чл.49, II т.11  от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Търговище.  

Протестът е подаден от прокурор при Районна прокуратура – Търговище.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден касационен протест против решение №83 от 03.11.2016 г. по АД №96/2016 г.на Административен съд Търговище.Протестът е подаден от прокурор при Районна прокуратура – Търговище.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22, ал.2, изречение 2  от ЗМСМА съобщава, че с Решение № 83 от 03.11.2016 г. Административен съд Търговище отменя разпоредбите на чл. 18, ал. 5, т. 3 и чл. 26, ал. 2, т. 2 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на Община Търговище на Общински съвет Търговище, приета с Решение № 7 по Протокол № 7/28.04.2016 г. на Общински съвет Търговище.

Отхвърля протеста на прокурор при Районна прокуратура Търговище в частта му, в която се протестират чл. 25, ал. 1 и ал. 2 и чл. 26, ал. 2, т. 3 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на Община Търговище на Общински съвет Търговище, приета с Решение № 7 по Протокол № 7/28.04.2016 г. на Общински съвет Търговище, като неоснователен.

Осъжда Община Търговище да заплати на Районна прокуратура Търговище разноски по делото в размер на 10/десет/ лева.

Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от неговото съобщаване.


 Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против Разпоредбата на чл.4, ал.1, т.3 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Търговище с Решение № 1 по Протокол № 16 от 15.02.2005 г. Протестът е подаден от прокурор при Окръжна прокуратура – Търговище.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че със Определение №171/10.08.2016 г. по Административно дело №112/2016 г. Административен съд Търговище оставя без уважение искането на Ерджан Хасан Ереджеб за спиране на предварителното изпълнение на т.6 /изменена/ с Решение №10 по Протокол №10/30.06.2016 г. на Общински съвет Търговище Приложение №3 от II Условия за ползване мерите и пасищата от Общинския поземлен фонд, с която е прието мерите и ливадите, отдадени под наем за 5 години да не се ограждат и да се ползват само от животновъди с регистрирани пасищни животни в интегрираната система на БАБХ и платена общинска такса за ползване в срок 31 март на всяка година.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред ВАС на Р. България.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2  от ЗМСМА съобщава, че със Определение №272/10.10.2016 г. по Административно дело №102/2016 г. Административен съд Търговище оставя без разглеждане жалбата на Ерджан Хасан Ереджеб  против  т.6 /изменена/ с Решение №10 по Протокол №10/30.06.2016 г. на Общински съвет Търговище Приложение №3,  Условия за ползване мерите и пасищата от Общинския поземлен фонд по АД №102/2016 г. по описа на Административен съд – Търговище.

Прекратява производството по АД №102/2016 г. по описа на АС- Търговище.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението с частна жалба пред ВАС на Р. България.


СЪОБЩЕНИЕ
Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че е заведена жалба от Ерджан Ереджеб срещу Решение № 10, по Протокол № 10 от 30.06.2016 г. на Общински съвет Търговище, относно т.6 в Приложение № 3,от II,”Условия за ползване на мерите и пасищата от Общинския поземлен фонд”.
 


 • Общински съвет – Търговище на основание чл. 22, ал. 2, изречение 2 от ЗМСМА    съобщава,  че  с Решение №17209/19.12.2013 г. Върховен административен съд оставя в сила Решение №98/09.01.2013 г. на Административен съд – Търговище, съгласно което „ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 25, ал.2, т.1, б „в” от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище и  ВРЪЩА  делото на административния орган за ново произнасяне съобразно дадените указания”.
      
 • На основание чл. 22, ал. 2, изречение 2 от ЗМСМА  съобщаваме,  че с Решение №78  от 2 декември 2013 г. на Административен съд - Търговище  е отменено Решение №20 на  Общински съвет – Търговище  по Протокол  №22 от 28 март 2013 г. 
 • Препис от Решение №5, Протокол №38/26.06.2014 г.
 • Общински съвет - Търговище на основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че е оспорено Решение №14 на Общински съвет - Търговище по Протокол №42 от 10.10.2014 г. и е образувано АД №177 по описа на АС-Търговище за 2014 г.
 • Общински съвет - Търговище на основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че е отменено Решение №14 на Общински съвет - Търговище по Протокол №42 от 10.10.2014 г. съ Решение №39 от 26.05.2015 г. по АД №177  на АС-Търговище за 2014 г., влязло в законна сила на 12.06.2015 г.
 • Обръщение на Общински съвет - Търговище, 30 юли 2015 г.  - изтегли

 


 

 • Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл. 22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против т.1 от раздел II – „Екология” в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Търговище, приета с Решение № 2 по Протокол № 8 от 24.04.2008 г. Протестът е подаден от прокурор при Окръжна прокуратура – Търговище. 
 • Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че с Определение № 119/09.06.2016 г. по административно дело № 42/2016 Административен съд гр. Търговище оставя без разглеждане протест от прокурор при Окръжна прокуратура гр. Търговище против т.1 „Издаване на разрешение за разкопаване на зелени площи, улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства”, съдържаща се в ГЛАВА ВТОРА – МЕСТНИ ТАКСИ, РАЗДЕЛ ПЕТИ – Такси за технически услуги- II ЕКОЛОГИЯ от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Търговище.

  Прекратява производството по адм. дело № 42 по описа за 2016 година на Административен съд – гр. Търговище.

  Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.
 • СЪОБЩЕНИЕ
  Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против разпоредбите на чл. 18, ал. 5, т.3, чл. 25,ал.1 и ал.2, и чл.26, ал.2, т.2 и т.3 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на Община Търговище. Протестът е подаден от прокурор при Районна прокуратура – Търговище.

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com