TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2015


ISO 14001:2015Петък, 19 януари 2018 / ОБЯВИ и СЪОБЩЕНИЯ-Устройство на територията
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

2018 година


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ОБ-ТСУ-2/17.01.2018 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията съобщава, че e изготвен проект за изменение на подробен устройствен план в обхват на УПИ I-общ., УПИ II–общ, УПИ III–общ., УПИ V–общ., УПИ VI–общ., УПИ VII–общ., УПИ VIII–общ. и УПИ IX–общ. в квартал 13, кв. Запад 3, гр. Търговище.
Проектът може да бъде разгледан на сайта на общинската администрация и в стая № 8 на I етаж в Община Търговище.                                         
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Гл. специалист в отдел ТСУ:
/Т. Петкова/

Обявление

План за регулация

План за застрояване


Съобщение от Министерство на околната среда и водите за постъпила административна преписка за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от от язовир "Съединение"

Публикувано на 11 януари 2018 година


2017 година

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ОБ-ТСУ- 51 /11.12.2017 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал.1 и ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване в обхват на УПИ VI-„за трафопост” и УПИ VII-„за мелница” в кв. 2, гр. Търговище, с който двата урегулирани поземлени имота да се обединят в един нов УПИ X, а УПИ VI-„за трафопост” и УПИ VII-„за мелница” в кв. 2 се заличават. За новообразувания УПИ Х се определя ново предназначение „за търговска и складова дейност” и предимно производствена устройствена зона (Пп), в съответствие с предвижданията на предварителния проект на ОУП на Община Търговище.
Информация по Проекта е поместена на интернет страницата на общината: www.targovishte.bg,  линк – Общинска администрация / обяви и съобщения/ устройство на територията/. Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Началник отдел ТСУ:
/инж. Т. Керемидчиева/

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ОБ-ТСУ-43./03.11.2017 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията Община Търговище съобщава, за изготвен проект на подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Оптична кабелна линия Търговище-Омуртаг”. Проектът е представен с парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и специализирана план-схема за елементи на техническата инфраструктура към действащите ПУП на населени места за обект „Оптична кабелна линия Търговище – Омуртаг”. Проектът е представен за следните землища на населени места: гр. Търговище, с. Лиляк, с. Пайдушко, с. Божурка в община Търговище.
Обявлението за изработения проект е публикувано в „Държавен вестник”, бр. 88 от 03.11.2017 г. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от публикуването на обявление в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Информация по Проекта е поместена на интернет страницата на общината: www.targovishte.bg,  линк – Общинска администрация / обяви и съобщения/ устройство на територията/. Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище.
 
Началник отдел ТСУ:
/инж. Т. Керемидчиева/

Документи


ОБ-ТСУ-48 / 09.11.2017 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхват на УПИ VII594, УПИ VIII154 и УПИ ХIII154 в кв. 33, кв. Въбел, гр. Търговище, с който регулационните граници между урегулираните поземлени имоти се поставят в съответствие с кадастралните граници между поземлени имоти с идентификатори 73626.501.252, 73626.501.238 и 73626.501.239.

С плана за застрояване за УПИ ХIII154 в кв. 33, кв. Въбел, гр. Търговище, се определя допустимото застрояване в съответствие с ОУП на Община Търговище и правилата и нормативите за прилагането му.

Информация по Проекта е поместена на интернет страницата на общината: www.targovishte.bg,  линк – Общинска администрация / обяви и съобщения/ устройство на територията/. Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Началник отдел ТСУ:  /П/
/инж. Т. Керемидчиева/

Обявление

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване


ОБ-ТСУ-47 / 09.11.2017 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал.1 и ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ II3727, УПИ III4346, УПИ IV3734 и УПИ I-„за детски дом” в кв. 142, гр. Търговище, с което регулационните граници между урегулирани поземлени имоти да се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземлени имоти №73626.507.498, №73626.507.717, 73626.507.500 и №73626.507.467. Действащия план за застрояване остава в сила.

Информация по Проекта е поместена на интернет страницата на общината: www.targovishte.bg,  линк – Общинска администрация / обяви и съобщения/ устройство на територията/. Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Началник отдел ТСУ:  /П/
/инж. Т. Керемидчиева/

Обявление

Обяснителна записка

Извадка от действащия регулационен план

Частично изменение на  ПУП - План за регулация


ОБ-ТСУ-45 / 09.11.2017 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал.1 и ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ ХI3982, УПИ ХII3991 и УПИ XXII4001 в кв. 193, гр. Търговище, с който регулационните граници между урегулираните поземлени имоти се поставят в съответствие със съществуващите кадастрални граници на поземлените имоти с идентификатори 73626.511.309, 73626.511.310 и 73626.511.307. Урегулираните поземлени имоти: УПИ ХI3982 и УПИ ХII3991 се обединяват в един нов УПИ XХХI-„за жилищно застрояване” в кв. 193, а УПИ ХI3982, УПИ ХII3991 се заличава.

За новообразувания УПИ XXXI – „за жилищно застрояване” в кв. 193 се определя допустимото застрояване с ограничителни линии на застрояване на минимум 3 м от уличната регулация и при условията на чл. 31, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ, в съответствие с ОУП на Община Търговище и правилата и нормативите за прилагането му.

Информация по Проекта е поместена на интернет страницата на общината: www.targovishte.bg,  линк – Общинска администрация / обяви и съобщения/ устройство на територията/. Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Началник отдел ТСУ:  /П/
/инж. Т. Керемидчиева/

Обявление

Обяснителна записка - част 1

Обяснителна записка- част 2

Извадка от действащия регулационен план

Частично изменение на  ПУП - План за регулация

План за застрояване


ОБ-ТСУ-44 / 09.11.2017 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване в обхват на УПИ VIII-“за автосалон, автосервиз и хотел” в кв. 21, Промишлена зона, гр. Търговище, с който се определя ново предназначение на УПИ VIII-„за производствени и складови дейности и общежитие”, запазва се Предимно производствена устройствена зона (Пп) с устройствени показатели в съответствие с ОУП на Община Търговище и допустимото застрояване с ограничителни линии на застрояване.

Информация по Проекта е поместена на интернет страницата на общината: www.targovishte.bg,  линк –         Общинска администрация / обяви и съобщения/ устройство на територията/. Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Началник отдел ТСУ:  /П/
/инж. Т. Керемидчиева/

Обявление

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ОБ-ТСУ-41/25.10.2017 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхват на УПИ II-3560, УПИ III-„за административни услуги” и УПИ V-„за комплексно жилищно застрояване, търговия, адвокатски офиси и трафопост” в кв. 138, гр. Търговище.
Информация по Проекта е поместена на интернет страницата на общината: www.targovishte.bg,  линк – Общинска администрация / обяви и съобщения/ устройство на територията/. Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Началник отдел ТСУ:
/инж. Т. Керемидчиева/

План за регулация

План за застрояване


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –6 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-79 от 20.10.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 106 от 19.10.2017г.
обект: ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ДЕВЕТ БРОЯ ГАРАЖИ – ГРУПА „Б”
Трасе: от ТП „Ком” до електромерно табло тип ТЕПО с кабел тип NAYY-j 4x95мм2
Обща дължина  на трасето през общински имоти 58м
местонахождение: УПИ V, кв. 1, ПИ 73626.508.280, кв. „Запад-3”, гр. Търговище
2. № РС- 01 – 107 от 19.10.2017г.
обект: ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
Обща дължина  на трасето през общински имоти 64м
местонахождение: УПИ X, кв. 9, кв. „Запад-3”, ПИ № 73626.508.263  пo KK на гр. Търговище, Трасе: от ТП „Рожен” до нова РК-3 пред ПИ 73626.508.263 с кабел тип NAYY-j 4x50мм2;
от нова РК-3 до електромерно табло тип ТЕПО с кабел тип NAYY 4x16мм2
3. № РС- 01 – 108 от 19.10.2017г.
обект: СКЛАДОВА БАЗА ЗА ИНВЕНТАР И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ЗП = РЗП = 401.50м 2
местонахождение: УПИ XI356, кв. 43, с. Буховци, общ. Търговище
4. № РС- 01 – 109 от 19.10.2017г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЖИЛИЩЕ В КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
ЗП ПРЕУСТР. ОБЩО = 131,39 м2, ЗП ПРЕУСТР. СУТЕРЕН = 43,39 м2, ЗП ПРЕУСТР. ПЪРВИ ЕТ. = 88,00 м2
местонахождение: УПИ ХV1145, кв. 76 (ПИ № 73626.506.426), ул. ”Братя Миладинови” № 26, гр.Търговище
5. № РС- 01 – 110 от 19.10.2017г.
обект: ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА на ул. ”Бенковски” № 7, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г, гр. Търговище, по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”
местонахождение: УПИ IV за жил. застрояване, админ. сграда, търговия, адм. услуги, кв. 136, (ПИ 73626.507.447.8), гр. Търговище, общ. Търговище
6. № РС- 01 – 111 от 20.10.2017г.
обект: ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА на ул. ”Кюстенджа” № 79, вх. А и вх. Б, гр. Търговище, по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”
местонахождение: УПИ ХV за компл. жил. застрояване, подземни гаражи, комплекс търговия, услуги, общ. хранене и спортни дейности, кв. 192, (ПИ 73626.511.311.7), гр. Търговище, общ. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.


гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-77 от 06.10.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 104 от 04.10.2017г.
обект: ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА на бул. ”Митрополит Андрей” № 83, вх. А, вх. Б и вх. В, гр. Търговище, по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”
местонахождение: УПИ I за жил. застрояване, кв. 28, (ПИ 73626.506.126.1), гр. Търговище,                       общ. Търговище;
2. № РС- 01 – 105 от 04.10.2017г.;
обект: ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА на бул. ”Цар Освободител” № 32, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г, гр. Търговище, по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”
местонахождение: УПИ II за компл. жил. застрояване, тафопост, кв. 177, (ПИ 73626.510.305),                                  гр. Търговище, общ. Търговище.

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –4 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-73 от 04.10.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 100 от 14.09.2017г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗП = 161.22 м2
местонахождение: УПИ XIX, кв. 5, (ПИ 73626.508.201), кв. „Запад”, гр. Търговище
2. № РС- 01 – 101 от 19.09.2017г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = РЗП = 181,90 м2
местонахождение: УПИ ХIV321, кв. 28, с. Стража, общ. Търговище
3. № РС- 01 – 102 от 19.09.2017г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = 187,40 м2, РЗП = 370,50 м2 и ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2,20м в УПИ V3205 към УПИ III 3203, УПИ IV 3204 и УПИ VI за детска ясла,                 кв. 65, гр. Търговище
местонахождение: УПИ V3205, кв. 65, (ПИ73626.507.23), ул. „Панагюрище” № 8, гр. Търговище
4. № РС- 01 – 103 от 19.09.2017г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – етап 1,  ЗП = 108,20 м2, РЗП = 342,16 м2
местонахождение: УПИ VII-132, кв. 182, (ПИ 73626.511.132), ул. „Мургаш” № 8, гр. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01-99 от 29.09.2017г., изпратено с писмо изх.№ 24-00- 72 от 29.09.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
на обект СКЛАД ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И АВТОВЕЗНА,
ЗП СКЛАД = 818.00м2, ЗПАВТОВЕЗНА = 130.40м2,РЗП = 948.40м2
местонахождение:  поземлен имот  с № 000162 в землището на с. Ловец, общ. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед №З-Д-49/29.09.2017 г. на Кмета на Община Търговище е разрешено изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Жилищна сграда в УПИ XIII – „за жилищно застрояване”, кв. 58, гр. Търговище”, който да съдържа следните съставни части:
1. Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация в обхват на УПИ II1266, УПИ Х1263, УПИ ХI1264 и УПИ XII1265 в кв. 58, гр. Търговище, с който:
регулационните граници между  УПИ II1266, УПИ Х1263, УПИ ХI1264 и УПИ XII1265 в кв. 58 да се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземлени имоти с идентификатори 73626.506.316, 73626.506.602, 73626.506.313 и 73626.506.315;
от УПИ ХI1264 и УПИ XII1265 в кв. 58 да се образува нов урегулиран поземлен имот - УПИ ХIII–„за жилищно застрояване” в кв. 58, а УПИ ХI1264 и УПИ XII1265 да се заличат.
За УПИ ХIII–„за жилищно застрояване” в кв. 58 да се изработи План за застрояване, да се определи  устройствена зона за жилищно застрояване със средна височина до 15 м (до 5 етажа) (Жс), с устройствени показатели в съответствие с Общия устройствен план на Община Търговище. Бъдещото застрояване в УПИ ХIII–„за жилищно застрояване” в кв. 58 да се определи с ограничителни линии на застрояване, при условията на чл. 31, ал. 2 и ал. 5, и чл. 32 от ЗУТ.
2. Инвестиционен проект за обект: „Жилищна сграда в УПИ ХIII–„за жилищно застрояване” в кв. 58, гр. Търговище”.
На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –4 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-71 от 19.09.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 95 от 14.09.2017г.
обект: МТТ – 100kVA; 20/ 0,4kV и КЛ-СрН за ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ОБЕКТ: „ПУНКТ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ И РЕМОНТ НА ППС” в УПИ I 4676, кв. 5, (ПИ 73626.504.85),                      гр. Търговище Трасето на кабелната линия СН е с обща дължина 107,00м – от стълб № 4 на ЕП „Сива” до ново МКТТ, ЗПМТТ = 1,37м2
местонахождение: УПИ I 4676, кв. 5, (ПИ 73626.504.85), гр. Търговище
2. № РС- 01 – 96 от 19.09.2017г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = РЗП = 181,90 м2
местонахождение: УПИ ХIV321, кв. 28, с. Стража, общ. Търговище
3. № РС- 01 – 97 от 19.09.2017г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = 187,40 м2, РЗП = 370,50 м2 и ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2,20м в УПИ V3205 към УПИ III 3203, УПИ IV 3204 и УПИ VI за детска ясла,                 кв. 65, гр. Търговище
местонахождение: УПИ V3205, кв. 65, (ПИ73626.507.23), ул. „Панагюрище” № 8, гр. Търговище
4. № РС- 01 – 98 от 19.09.2017г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – етап 1,  ЗП = 108,20 м2, РЗП = 342,16 м2
местонахождение: УПИ VII-132, кв. 182, (ПИ 73626.511.132), ул. „Мургаш” № 8, гр. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


О Б Я В Л Е Н И Е

№ 37/19.09.2017 г.

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията Община Търговище съобщава за изготвен проект на подробен устройствен план – план за застрояване за обект: „ХРИСТИЯНСКО ГРОБИЩЕ в с. Лиляк, поземлени имоти №089019, 089021, №089022 и части от поземлени имоти №089020, №014005 и №014010, с. Лиляк, община Търговище”.
Проектът може да бъдат разгледан на сайта на общинската администрация и в стая №14 на първи етаж в сградата на Община Търговище.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

ИНЖ. ТАТЯНА КЕРЕМИДЧИЕВА
Началник отдел ТСУ
Община Търговище

Изтегляне


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
 
№ 36 /18.09.2017 г.

Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава за изработен проект на подробен устройствен план – план за застрояване в обхват поземлен имот (ПИ) №73626.312.101, кв. Въбел, местността „Юртлук” с цел промяна на предназначението „за съоръжение на техническата инфраструктура” (за базова станция на „Теленор България” ЕАД).
    Проектът може да бъдат разгледан на сайта на общинската администрация и в стая №14 на първи етаж в сградата на Община Търговище.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
                                                   

ИНЖ. ТАТЯНА КЕРЕМИДЧИЕВА
Началник отдел ТСУ

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 94 от 13.09.2017г., изпратено с писмо изх.№ 24-00- 69 от 13.09.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
на обект: ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
на ул. „Република” № 24 и № 26 по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”
местонахождение: УПИ I за компл. жил. застрояване, трафопост, гаражи, кв. 173, (ПИ 73626.510.318.5                      и ПИ 73626.510.318.6), гр. Търговище, общ. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –3 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-68 от 12.09.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 91 от 07.09.2017г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = РЗП = 80 м2
местонахождение: УПИ XVI-61, кв. 116, ПИ № 73626.509.62, гр. Търговище;
2. № РС- 01 – 92 от 11.09.2017г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
ЗП 1етаж= 117,10 м2, ЗП 2етаж= 76,31 м2 и РЗП = 193,41 м2
местонахождение: УПИ ХVIII-667, кв. 162, (ПИ 73626.510.131), ул. „Добрич” № 5,                                  гр. Търговище;
3.  № РС- 01 – 93 от 12.09.2017г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2,20 м
местонахождение: УПИ X 3801 към УПИ XIII 3802, кв. 167, ул. „Троян" № 5, гр. Търговище.


В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-35 / 13.09.2017 г.
 

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект на подробен устройствен план – парцеларен план за външно електрозахранване на ПИ № 73626.155.199 по КК на землището на гр. Търговище през ПИ № 73626.155.436 - за селскостопански път, общинска собственост. 
Проектът може да бъде разгледан в приемно време, стая № 14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
МЛ.ЕКСПЕРТ-ОТДЕЛ ТСУ:   /П/
/С. Мустафова/

Обявление

Обяснителна записка

Парцеларен план за електрозахранване на ПИ 73626.155.199

Регистър на засегнатите имоти от трасето и сервитута на обект Външно електрозахранване на ПИ 73626.155.199


СЪОБЩЕНИЕ

Община Търговище на основание чл. 140, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава за издадена виза с изх. №СК-ТСУ-859/05.09.2017 г. за изработване на идеен проект за учредяване на право на пристрояване към съществуващ търговски обект на основание чл. 134, ал. 6 от ЗУТ.  
Визата може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на Административнопроцесуален кодекс пред Административен съд гр. Търговище чрез Община Търговище.

Приложение: скица с изх. №СК-ТСУ-859/05.09.2017 г.


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед №З-Д-44/05.09.2017 г. на Кмета на Община Търговище е разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват на УПИ VII594, УПИ VIII154 и УПИ ХIII154 в кв. 33, кв. Въбел, гр. Търговище, с което регулационните граници между урегулираните поземлени имоти да се поставят в съответствие с кадастралните граници между поземлени имоти с идентификатори 73626.501.252, 73626.501.238 и 73626.501.239.
С плана за застрояване за УПИ ХIII154 в кв. 33, кв. Въбел, гр. Търговище, да се определи допустимото застрояване в съответствие с ОУП на Община Търговище и правилата и нормативите за прилагането му.
На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.


ОБЯВЛЕНИЕ
 

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-67 от 04.09.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 89 от 01.09.2017г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА при условията на чл. 50, т. 1, буква „б” и чл. 53 от ЗУТ
ЗП = 88,00 м2; РЗП = 170,53 м2
местонахождение: в УПИ V1508, кв. 51 (ПИ № 73626.505.107), ул. „Руен” № 12, ет. 1, гр.Търговище;
2. № РС- 01 – 90 от 04.09.2017г.
обект: УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД ПО УЛИЦА с О.Т. 878-879, КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА УПИ ХХI за производствени и складови дейности И ПОДМЯНА НА УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИЯ НА ул. „ТРЕТИ МАРТ”     между О.Т. 826-825
Дължини водопровод: уличен водопровод L=75.00м, СВО L=5.50м;
Дължини канализация: улична канализация L=40.00м, СКО L=129.00м
местонахождение: за УПИ ХХI за производствени и складови дейности в кв. 319, кв. „Запад-2”, гр. Търговище.

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


О Б Я В Л Е Н И Е

№ ОБ-ТСУ -33 /04.09.2017 г.

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията Община Търговище съобщава, за изготвен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация в обхват на УПИ XIV3993 и УПИ XVII3996 в кв. 193, гр. Търговище, с който вътрешна регулационната граница между урегулирани поземлени имоти се поставя в съответствие с кадастралната граница между поземлени имоти №73626.511.336 и №73626.511.333.
Проектът може да бъдат разгледан на сайта на общинската администрация и в стая №14 на първи етаж в сградата на Община Търговище.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

ИНЖ. ТАТЯНА КЕРЕМИДЧИЕВА
Началник отдел ТСУ

  Обявление

  План за регулация


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-66 от 30.08.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 87 от 30.08.2017г.
обект: ЦЕХ ЗА ПРАНЕ И БАГРЕНЕ НА ГОТОВИ КОНФЕКЦИОНИРАНИ ОБЛЕКЛА
ЗП = РЗП = 3877,20 м2,
местонахождение: в УПИ ХХI за производствени и складови дейности в кв. 319, кв. „Запад-2”, гр. Търговище
2. № РС- 01 – 88 от 30.08.2017г.
обект: НАВЕС ЗА ПЧЕЛАРСКИ ИНВЕНТАР, ЗП = РЗП = 60,00 м2
местонахождение: в имот № 026050, землище с. Пролаз, общ. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


О Б Я В Л Е Н И Е

№ ОБ-ТСУ -32 /29.08.2017 г.


На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията Община Търговище съобщава, че изготвен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват УПИ I-„за джамия”, УПИ II-1250, УПИ III-1251, УПИ IV-1252, УПИ VII-1253, УПИ VIII-„за озеленяване” и УПИ IX-„за ГОЦ” в кв. 59, гр.Търговище. С проекта регулационните линии между урегулираните поземлени имоти се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлени имоти. УПИ IX се отрежда „за обществено обслужващи дейности”..
Проектът може да бъдат разгледан на сайта на общинската администрация и в стая №14 на първи етаж в сградата на Община Търговище.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

ИНЖ. ТАТЯНА КЕРЕМИДЧИЕВА
Началник отдел ТСУ

  Обявление

  План за регулация


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 86 от 25.085.2017г., изпратено с писмо изх.№ 24-00- 63 от 25.08..2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
на обект: ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА гр.Търговище ЕТАП 35
Първи етап – Газоразпределителна мрежа гр.Търговище – Етап 35.1
Обща дължина на Газоразпределителна мрежа гр.Търговище - Етап 35.1 – 609.10м
с включени 4 бр. участъци с обща дължина – 69.10 м и 41 бр. отклонения с обща дължина – 540.00 м, съответно:

Участък по ул. „Ал.Стамболийски” 
Отклонение към ул. „Ал. Стамболийски” №18
Отклонение към ул. „Алеко Константинов” №3
Отклонение към ул. „Антим I” №4
Участък по ул. „Антим I”
Отклонение към ул. „Антим I” №29, вх.Г
Отклонение към ул. „Първи май” №12, вх.Б
Отклонение към ул. „Братя Миладинови” №14
Отклонение към ул. „Брегалница” бл.2, вх.Б
Отклонение към ул. „Брегалница” №5а
Отклонение към ул. „Бузлуджа” №12
Отклонение към ул. „Г. С. Раковски” №86
Отклонение към ул. „Г. С. Раковски” №102
Отклонение към ул. „Граф Игнатиев” №9
Отклонение към ул. „Граф Игнатиев” №14, вх.А
Отклонение от ул. „Орловец” към ул. „Богомил” №1
Отклонение към ул. „Граф Игнатиев” №25
Отклонение към ул. „Граф Игнатиев” №34
Отклонение към ул. „Кюстенджа” №8
Отклонение към ул. „Епископ Софроний” №20, вх.А
Отклонение към ул. „Епископ Софроний” №3
Отклонение към ул. „Епископ Софроний” №35
Отклонение към ул. „Здравец”, бл.1, вх.Г
Отклонение към ул. „Клокотница” №3
Отклонение към ул. „Лилия” №8, вх.Б
Отклонение към ул. „Любен Каравелов” №43
Участък по ул. „Стара планина”
Отклонение от ул. „Стара планина” към ул. „Морава” №3
Отклонение към ул. „Никола Симов” №2, вх.В
Отклонение към ул. „Никола Симов” №23
Отклонение към ул. „Осъм” №14
Отклонение към ул. „П. Р. Славейков” №5-7
Отклонение към ул. „П. Р. Славейков” №37а
Отклонение към ул. „Отец Паисий” №3, вх.Г
Отклонение към ул. „Отец Паисий” №17, вх.А
Отклонение към ул. „Спиридон Грамадов” №37
Отклонение към ул. „Трайко Китанчев” №45, вх.А
Отклонение към ул. „Трапезица” №53
Отклонение към ул. „Трети март” №53а
Отклонение към ул. „Урвич” №1
Отклонение към ул. „Христо Ботев” №20
Участък по ул. „Цар Шишман” и ул. „Велико Търново”
Отклонение от ул. „Велико Търново” към ул. „Цар Шишман” №24
Отклонение към бл.3, вх.Б, ж.к. „Запад”
Отклонение към бл.5, вх.А, ж.к. „Запад”

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Обявление № ОБ-ТСУ-31/25.08.2017 г.,

Община Търговище, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за изменение на подробен устройствен план в обхват на УПИ V-„за музей“ и УПИ XII-70 в кв. 15 по регулационния план на с.Съединение.

  Обявление

  План за регулация

  План за застрояване


СЪОБЩЕНИЕ

Община Търговище съобщава, че Парцеларния план за обект: „Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс-България” ЕООД на територията на община Търговище”, е одобрен с Решение № 9 по Протокол № 25 от 27.07.2017 г. на Общински съвет Търговище.

Решение

Обяснителна записка

Обща ситуация

Регистър на засегнатите имоти


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед №З-Д-40/23.08.2017 г. на Кмета на Община Търговище е разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация в обхват на на УПИ V–„за музей“ и УПИ XII-70 в квартал 15, с.Съединение, общ. Търговище. С проекта УПИ V да се преотреди „за църква, параклис“ и регулационната граница между УПИ V–„за църква, параклис“ и УПИ XII-70 да се постави в съответствие с кадастралната граница между поземлените имоти. 
За УПИ V – „за църква, параклис“ да се изработи подробен устройствен план – план за застрояване, с който бъдещото застрояване да се определи с ограничителни линии на застрояване, които да отстоят минимум на 3 м от границите на урегулирания поземлен имот и да се определи жилищна устройствена зона с малка височина - Жм със следните показатели: Пзастр. ≤ 60%, Кинт. ≤ 1,2, Позел. ≥ 40%, Н ≤ 10 м (3 ет.), Нкамбанария ≤15 м.

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед №З-Д-39/23.08.2017 г. на Кмета на Община Търговище е разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация в обхват на УПИ I-„за джамия”, УПИ II-1250, УПИ III-1251, УПИ IV-1252, УПИ VII-1253, УПИ VIII-„за озеленяване” и УПИ IX-„за ГОЦ” в кв. 59, гр.Търговище. С проекта регулационните линии между урегулираните поземлени имоти да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти. УПИ IX да се отреди „за обществено обслужващи дейности”.
На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –4 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-60 от 17.08.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 82 от 15.08.2017г.
обект: СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
със ЗП=55,0 м2 и ЗП подпокр. ниво=55,0 м2
местонахождение: в УПИ IX-499, кв. 18, ПИ № 73626.502.75, кв. Въбел, гр. Търговище;
2. № РС- 01 – 83 от 16.08.2017г.
обект: ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и ГАРАЖ    ЗП = 269,24м 2, РЗП = 345,24м 2
местонахождение: в УПИ IХ378, кв. 148, ПИ 73626.509.230, ул. „Хр. Самсаров” № 1,                                    гр. Търговище;
3.  № РС- 01 – 84 от 16.08.2017г.
обект: ГАРАЖ № 10 от група „В”,  ЗП = 17,82м 2
местонахождение:  в УПИ XV ЗА КОМПЛ. ЖИЛ. ЗАСТРОЯВАНЕ, ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, КОМПЛЕКС ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ, ОБЩ. ХРАНЕНЕ И СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ, кв. 192, ПИ 73626.511.311, гр. Търговище;
4.  № РС- 01 – 85 от 16.08.2017г.
обект: ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА СТРОЕЖ: „ЖИЛИЩНА СГРАДА в ПИ 73626.117.530, по КК на гр. Търговище, местност „Войнишка градина”,
трасе на кабелна линия НН с обща дължина 175,00м
местонахождение: от БКТП „Войнишка градина” до РК2, монтирана на метална стойка на ново ел. табло ТЕПО 1Т+Ч

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –4 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-58 от 03.08.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 78 от 09.08.2017г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = РЗП = 187,44 м2
местонахождение: УПИ X-431, кв. 35 по плана на с. Руец, общ. Търговище;
2. № РС- 01 – 79 от 09.08.2017г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина Н ≤ 2,20м към УЛИЦА с о.т. 2 - 22
местонахождение: УПИ I-51, кв. 12, ул. „Опълченска”№ 11, с. Пресиян, общ. Търговище;
3.  № РС- 01 – 80 от 11.08.2017г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СМЕСЕН МАГАЗИН И ПЛЪТНА ОГРАДА с височина Н ≤ 2,20м към УПИ VI-254, УПИ V-259 и УПИ VIII-255                                                                      ЗП 1етаж= 115,65 м2, ЗП 2етаж= 119,55 м2 и РЗП = 235,20 м2
местонахождение УПИ VII-254, кв. 31 по плана на с. Дралфа, общ. Търговище;
4. № РС- 01 – 81 от 11.08.2017г.
обект: ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД за захранване на ПИ № 000162                                                                           трасе: от съществуващ водопровод Ф 80 АЦ по улица с о.т. 27-51 през ПИ № 000113
до ПИ № 000162 с обща дължина 199 м
местонахождение: в землище с. Ловец с ЕКАТЕЕ 43935, общ. Търговище.


В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията Община Търговище съобщава, че със Заповед №3-О-39/10.08.2017 г. на Кмета на Община Търговище е одобрен проект за измениние на подробен устройствен план- план за регулация и застрояване, в обхват на урегулиран поземлен имот IV-203 в кв. 19, поземлен имот №73626.502.440, кв. Въбел, гр. Търговище.

Информацията по Проекта е поместена на интернет страницата на общината: www.tarhovishte.bg, линк- Общинска администрация/ Заповеди на кмета, към Заповед №3-О-39/10.08.2017г.

В 14- дневен срок от съобщението Заповедта може да бъде обжалвана по реда на чл.215, ал. 4 от ЗУТ чрез Община Търговище пред Търговищки Административен Съд.

 Началник отдел ТСУ:   /П/

/инж. Т.Керемидчиева/

  Обявление

  Обяснителна записка

  План за регулация

  План за застрояване

  Организация на движение


Обявление № ОБ-ТСУ-29/10.08.2017 г

Община Търговище, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект на ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за обект: АМ „Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци” при пресичане с път III-5102) до км 327+260 (начало пътен възел „Белокопитово”). На територията на община Търговище Парцеларният план засяга поземлени имоти, находящи се в землищата на с.Буховци и с. Макариополско.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Файлове по проекта


ОБЯВЛЕНИЕ


Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –3 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-58 от 03.08.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 75 от 02.08.2017г.
обект: БАЗОВА СТАНЦИЯ № 4725 тип „Тelemоb 35” с честотен обхват 900, 1800 и 2100 МНz на “ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД
местонахождение: имот № 000125, местност „Коренежа” в землището на с.Руец с ЕКАТТЕ 63241, общ.Търговище;
2. № РС- 01 – 76 от 03.08.2017г.
обект: СКЛАД ЗА МАСЛА И ИНВЕНТАР, ЗП = 36,00 м2
местонахождение: ПИ 73626.38.365 по КК на гр. Търговище, отреден „за автокомплекс”, местност ”Шуменско шосе”, общ. Търговище;
3.  № РС- 01 – 77 от 03.08.2017г.
обект: ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА с мощност до 30 kW върху покрива на съществуваща сграда с идентификатор 73626.504.365.3 по КК гр.Търговище
местонахождение: УПИ XXVI за мебелно производство, кв. 20, Промишлена зона, гр.Търговище.

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-28 / 04.08.2017 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект за изменение на план-схема за техническа инфраструктура за ГАЗОСНАБДЯВАНЕ към действащия ПУП в регулационните граници на гр.Търговище,  за обект: Разширяване на изградената Газоразпределителна мрежа на гр.Търговище в урбанизираната територия.

Проектът може да бъде разгледан в приемно време, стая № 14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.


ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
МЛ.ЕКСПЕРТ-ОТДЕЛ ТСУ:   /П/
/С. Мустафова/

Обявление

План-схема Търговище записка

План-схема Търговище карта


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Търговище на основание чл. 129, ал. 5  от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че Специализирана план-схема за елементи на техническата инфраструктура към действащия Подробен устройствен план на гр.Търговище – за подземна тръбна и кабелна мрежа за оптична свързаност на „Електроника НС“ ЕООД на територията на гр. Търговище, е одобрен с Решение № 10 по Протокол № 25 / 27.07.2017 г., Общински Съвет – гр. Търговище.

Решение

Обяснителна записка

Специализирана план - схема за елементи на техническата инфраструктура - 1

Специализирана план - схема за елементи на техническата инфраструктура - 2

Специализирана план - схема за елементи на техническата инфраструктура - 3


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2  от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че с Решение № 11 по Протокол № 25 / 27.07.2017 г. на Общински Съвет – гр. Търговище се разрешава да се изработи Проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за електрозахранване на ПИ № 73626.155.199 по Кадастралната карта за землището на гр. Търговище, с който се определя трасе преминаващо през поземлен имот № 73626.155.436 - собственост на Община Търговище, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път.

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 74 от 28.07.2017г., изпратено с писмо изх.№ 24-00- 55 от 31.07.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район за
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА БАЗОВА СТАНЦИЯ В БАЗОВА СТАНЦИЯ с честотен обхват 900–2100 МНz на “МОБИЛТЕЛ” ЕАД TGV0023.A001 ”SIZA”
върху сграда с идентификатор 73626.504.229.13 по КК на гр. Търговище
местонахождение: УПИ XVI-3051, кв. 4, Промишлена зона, гр. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-55 от 26.07.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 72 от 25.07.2017г.
обект: “”КАБЕЛНА ЛИНИЯ НН ЗА ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И ИЗМЕСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ КАСЕТИ № 1 и № 2 С ПРИЛЕЖАЩИТЕ ИМ КАБЕЛИ ЗА СТРОЕЖ: „ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ПЕТ ЕТАЖА в УПИ I3788, 3789, кв. 166, ПИ 73626.511.373, ул. „П. Р. Славейков” № 5-7, гр. Търговище”

2. № РС- 01 – 73 от 25.07.2017г.
обект:   ГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ с дължина 10.00м
за ПИ 73626.506.265, ул. „Велико Търново”, гр. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 3 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-53 от 21.07.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 69 от 18.07.2017г.
обект: СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ОТОПЛИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И НАВЕС
местонахождение: ПИ 73626.501.210, кв. 24, кв. „Въбел”, гр. Търговище;
2. № РС- 01 – 70 от 20.07.2017г.
обект:   ПАРАКЛИС, ЗП = 34,64м2
местонахождение: УПИ IVЗА ПАРАКЛИС, кв. 22, с. Мировец, общ. Търговище;
3.  № РС- 01 – 71 от 21.07.2017г.
обект:  ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2,20м към УПИ II, УПИ VII и УПИ IV, кв. 316
местонахождение: УПИ III, кв. 316, ПИ 73626.508.169, кв. „Запад – 2”, гр. Търговище.

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-27/07.2017 г.

Община Търговище, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване в обхват на УПИ XIII, УПИ XV, УПИ XVI – „за производствени и складови дейности” и УПИ XII – „за Специален терен”, кв. 319 по плана на кв. „Запад 2”, гр. Търговище и план-схеми за елементи на техническата инфраструктура – водоснабдяване и канализацията, електроснабдяване, преместване на съобщителен кабел.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване

Техническа инфраструктура


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 4 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-829 от 12.07.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 65 от 10.07.2017г.
обект: СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА РАСТИТЕЛНА ПРОДУКЦИЯ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ, ЗП = 144,74 м2, РЗП = 232,91 м2
местонахождение: ПИ № 73626.180.101, местност „Кованлъка”, по КК на гр. Търговище;
2. № РС- 01 – 66 от 11.07.2017г.
обект ПРЕУСТРОЙСТВО НА АПТЕКА В АГЕНЦИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ, ПРИЕМЕН ПУНКТ НА ОБЩЕСТВЕНА ПЕРАЛНЯ И ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ ЗА ПРОДАЖБА НА ПЕРИЛНИ ПРЕПАРАТИ,  ЗП ПРЕУСТР. = 55,40 м2
местонахождение: УПИ IV-3540,4394, кв. 107, ПИ № 73626.507.451, ул. „Хан Кубрат”№ 18, ет. 1, гр.Търговище;
3.  № РС- 01 – 67 от 11.07.2017г. - Kомплексен инвестиционен проект в условията на чл.150, ал.4 от ЗУТ
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА
Подземен етаж – 20 бр. избени помещения;
Първи етаж – 10 бр. гаражи и 1 бр. офис;
Втори, Трети, Четвърти и Пети етажи – общо 20 бр. жилища;
Места за паркиране: 20  броя за паркиране и гариране на автомобили (гаражи), като 10 бр. от тях са покрити, а 10 бр. са в рамките на имота; 29 бр. велосипедни паркоместа.
ЗП = 272.76 м2, РЗП = 1574.80 м2
местонахождение: УПИ XIII,  кв. 72, ул. „Родопи” № 11, гр.Търговище;
4. № РС- 01 – 68 от 11.07.2017г. 
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина Н ≤ 2,20м към УПИ IX –„за Училище” и към УЛИЦА с о.т. 90 – 135 с Дължина на оградата L общо = 46,65 m;
местонахождение: УПИ X-150, кв. 25, ул. „П. К. Яворов” № 1, с. Дългач, общ. Търговище.

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ № УО-ТСУ-181/21.06.2017 г.

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Търговище съобщава, че е изготвен проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване в обхват на  урегулиран поземлен имот УПИ IV-203, в кв. 19, поземлен имот  № 73626.502.440, кв.Въбел, гр.Търговище.

Проектът може да бъде разгледан в приемно време, стая № 14 на първи етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Обявление

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване

част Пътна - Комуникационно - транспортен план - ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕ

част Пътна - Комуникационно - транспортен план - СИГНАЛИЗИРАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ РЕМОНТНИ РАБОТИ


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 4 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-50 от 30.06.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 61 от 29.06.2017г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ 73626.510.439.1.29 и 73626.510.439.1.30 в ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, ЗП ПРЕУСТР. = 110,18 м2
местонахождение: УПИ VI, кв. 170, ул. ”Трети март” № 4, гр. Търговище;
2. № РС- 01 – 62 от 29.06.2017г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = 104,14м2, РЗП = 227,97м2
местонахождение:УПИ VII1405, кв. 44, ПИ 73626.505.31,ул. „Опълченска” № 33, гр. Търговище;
3. № РС- 01 – 63 от 29.06.2017г.
обект: ГАРАЖ № 3, ЗП = РЗП = 17,82м 2
местонахождение: УПИ I-ЗА КОМПЛ. ЖИЛ. ЗАСТРОЯВАНЕ, ТРАФОПОСТ, ГАРАЖИ, кв. 173, ПИ 73626.510.321, ул. „Република”, гр. Търговище;
4. № РС- 01 – 64 от 30.06.2017г.
обект: ПРИСТРОЙКА И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА В МАГАЗИН И ОФИС ЗА ОФИС ТЕХНИКА и ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2,20м и обща дължина 32м, към УПИ XVIII 895 и УПИ XIII,      ЗП СЪЩ. СГРАДА = 91м2, ЗППРИСТРОЙКА = 37м2, като ЗП МАГАЗИН И ОФИС = 58м2, ЗП ЖИЛИЩЕ=70м2,ЗП ОБЩО = РЗП ОБЩО = 128м2,
местонахождение: УПИ XIX 896, 897, кв. 152, ПИ № 73626.510.281, ул. ”Трети март”№ 53,
гр. Търговище.

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 61 от 27.06.2017г., по одобрен комплексен инвестиционен проект в условията на чл.150, ал.4 от ЗУТ, изпратено с писмо изх.№ 24-00- 49 от 27.06.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район за
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ
Подземен етаж – 9 бр. места за паркиране на автомобили и 18 бр. паркоместа за велосипеди;
Първи етаж – 3 бр. магазини и 11 бр. избени помещения;
Втори, Tрети и Четвърти етажи – общо 9 бр. жилища;
ЗП = 138.44 м2, РЗП = 657.92 м2
местонахождение: УПИ VII3626, кв. 133, ПИ 73626.507.380, ул. „Трапезица” № 7, гр. Търговище   
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 3 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-48 от 26.06.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 57 от 23.06.2017г.
обект: ИНФОРМАЦИОНЕН ЕЛЕМЕНТ – БИЛБОРД с размери 3,0/4,0м и двустранна реклама площ по 12 м2, общо 24 м2
местонахождение: ПИ № 73626.508.128, кв. 310, кв. „Запад 2”, гр.Търговище
2. № РС- 01 – 58 от 23.06.2017г.
обект: ИНФОРМАЦИОНЕН ЕЛЕМЕНТ – БИЛБОРД
 с размери 3,0/4,0м и двустранна реклама площ по 12 м2, общо 24 м2
местонахождение:. ПИ № 73626.506.125 (улица), кв.39, гр.Търговище на кръстовището на ул.”Велико Търново”и ул.”Цар Симеон”, гр.Търговище
3. № РС- 01 – 59 от 23.06.2017г.
обект: СТОПАНСКА СГРАДА ЗА ПЪРВИЧЕН ДОБИВ НА ПЧЕЛЕН МЕД
ЗП СЪЩ. СГРАДА = 266,38м 2, ЗП НОВА СГРАДА = 454,17м 2, РЗП ОБЩО = 720,55м 2
местонахождение: УПИ VIII ЗА ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ НА ПЧЕЛЕН МЕД, кв. 26, с. Алваново, общ. Търговище.

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Обявление

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект за изменение на Специализирана план-схема за техническа инфраструктура за оптична свързаност на „Електроника НС” ЕООД към действащия ПУП в регулационните граници на гр. Търговище.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Обяснителна записка

Допълнение план-схема 1

Допълнение план-схема 2

Допълнение план-схема 3


Обявление
 

ОБ-ТСУ-26  / 29.06.2017 г.

Обявление

ПУП


Обявление

Община Търговище съобщава, че със Заповеди № З-Д-47/16.12.2016 г. и № З-Д-29/26.06.2017 г. на Кмета на Община Търговище, е разрешено изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват на УПИ XIII, УПИ XV, УПИ XVI – „за производствени и складови дейности” и УПИ XII – „за Специален терен”, кв. 319 по плана на кв. „Запад 2”, гр. Търговище и план-схеми за елементи на техническата инфраструктура.

З-Д-47/16.12.2016 г.

З-Д-29/26.06.2017 г.


ОБ-ТСУ-25/23.06.2017 г.

Община Търговище, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект на ПУП – план за застрояване за ПИ № 73626.176.992 (проектен, представляващ част от  ПИ № 73626.176.278 и ПИ № 73626.176.605) по КК за землището на гр. Търговище и план-схема за елементи на техническата инфраструктура.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Записка

ПУП


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Търговище на основание  чл. 129, ал. 5 от ЗУТ съобщава, че проекта на ПУП - Парцеларен план за електрозахранване на ПИ № 73626.518.111 в землището на гр. Търговище, който е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в условията  на чл. 150, ал. 2  от ЗУТ за обект:  „ МТТ-100 KVA, 20/0,4 KV и СрН за електрозахранване на ПИ № 73626.518.111,  гр. Търговище“,  с който се засягат поземлени имоти № 73626.316.50 и № 73626.317.92 в землището на,  гр. Търговище,  е одобрен с Решение № 15 по Протокол № 23 / 31.05.2017 г., Общински Съвет – гр. Търговище.

Препис от Решение 15

Обяснителна записка

ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за елементи на техническата инфраструктура - електрозахранване на ПИ 73626.518.111


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Търговище на основание  чл. 129, ал. 5 от ЗУТ съобщава, че проекта на ПУП - Парцеларен план за водопровод към поземлен имот  с идентификатор № 73626.316.38 по Кадастралната карта за  землището на гр. Търговище (м-ст „Джевизлика“), през поземлени имоти общинска и частна собственост (№ 73626.317.92, № 73626.316.40, № 73626.316.19 и № 73626.317.89) в землището на гр. Търговище,  е одобрен с Решение № 14 по Протокол № 23 / 31.05.2017 г., Общински Съвет – гр. Търговище.

  Препис от Решение 14 

Схема на Водопровод за ПИ 73626.316.38 - чертеж 1

Схема на Водопровод за ПИ 73626.316.38 - чертеж 2

Схема на Водопровод за ПИ 73626.316.38 - чертеж 3

Схема на Водопровод за ПИ 73626.316.38 - чертеж 4

Техническа записка към обект - Водопровод към ПИ с идентификатор 73626.316.38

Трасе на Водопровода - чертеж 1

Трасе на Водопровода - чертеж 2

Трасе на Водопровода - чертеж 3

Трасе на Водопровода - чертеж 4

Трасе на Водопровода - чертеж 5


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 4 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-45 от 14.06.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 53 от 12.06.2017г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ (с идентификатори 73626.506.731.1.5 и 73626.506.731.1.6) В ИГРАЛНА ЗАЛА” , ЗП ПРЕУСТР. = 216.20 м2,
местонахождение: ПИ № 73626.506.731, УПИ XXIз а обществено обслужване, кв. 61, ул. „Цар Симеон” № 1, гр. Търговище
2. № РС- 01 – 54 от 12.06.2017г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ № 73626.507.97.11.8 – ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ, В АТЕЛИЕ, ЗП ПРЕУСТР. = 60,80 м2
местонахождение: УПИ ХV ЗА КОМПЛ. ЖИЛ. ЗАСТРОЯВАНЕ, ПОЛУПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, кв. 68, гр. Търговище
3. № РС- 01 – 55 от 14.06.2017г.
обект: ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, със ЗП=25,0 м2, по чл. 46 от ЗУТ
местонахождение: УПИ IV-201,  кв. 67 по плана на с. Лиляк, общ. Търговище
4. № РС- 01 – 56 от 14.06.2017г.
обект: БАЗОВА СТАНЦИЯ № 4530 на “ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД
местонахождение: върху съществуваща ж.р. кула и в сграда с идентификатор № 73626.507.552.1 по КК на гр. Търговище, общ. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-21/07.06.2017 г.

Община Търговище, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване в обхват на УПИ II-263, УПИ III-264, УПИ ХХIV-270, УПИ XXV-263 в кв. 27, с.Стража, община Търговище. Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Обяснителна записка

Становище

ПУП


ОБ-ТСУ-23/09.06.2017 г.

Община Търговище, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект за ИЗМЕНЕНИЕ на Специализирана план-схема за техническа инфраструктура за оптична свързаност на „Електроника НС” ЕООД към действащия ПУП в РЕГУЛАЦИОННИТЕ ГРАНИЦИ на гр. Търговище.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Обяснителна записка

Допълнение към план- схема 1

Допълнение към план- схема 2

Допълнение към план- схема 3


 


ОБ-ТСУ-22/09.06.2017 г.

Община Търговище, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект на ПУП – парцеларен план за обект: „Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс-България” ЕООД на територията на община Търговище” в обхвата на селскостопански и местни пътища - Общинска собственост в землището на гр. Търговище. Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

 

Обяснителна записка

Ситуация

Регистър засегнати имоти

Парцеларен план, част 1/1

Парцеларен план, част 1/2

Парцеларен план, част 1/3

Парцеларен план, част 2/1

Парцеларен план, част 2/2

Парцеларен план, част 3 


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени
I. Заповед № 3-01-381 от 05.06.2017г., по чл. 154 от ЗУТ, изпратена с писмо изх. № ТСУ-24-00-42 от 05.06.2017г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район, към Разрешение за строеж № РС- 01-11 от 26.02.2016г.
на обект: ЗАВОД ЗА ОБРАБОТЕНО И АВТОМОБИЛНО СТЪКЛО;
подобект: Цех за рязане на автомобилни стъкла (производствена и складова зона), административно–битова сграда, сграда за трансформатор, сграда компресорно и деминерализация на вода с два резервоара за вода по 100м3,
в ПИ 73626.533.9, кв. „Въбел”, Промишлена зона, гр.Търговище”;
като се обособяват следните етапи:
Първи етап: Подобект „ЦЕХ ЗА РЯЗАНЕ НА АВТОМОБИЛНИ СТЪКЛА (производствена и складова зона), АДМИНИСТРАТИВНО – БИТОВА СГРАДА, СГРАДА КОМПРЕСОРНО И ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ НА ВОДА С ДВА РЕЗЕРВОАРА ЗА ВОДА ПО 100м3
Втори етап: Подобект „СГРАДА ЗА ТРАНСФОРМАТОР”
II. Разрешение за строеж № РС- 01- 52 от 02.06.2017г., като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в съставната си част инвестиционен проект  по чл. 150, ал.2, т.2 от ЗУТ, изпратено с писмо изх.№ ТСУ- 24 - 00 - 43 от 05.06.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
за обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА
Първи етаж – 8 бр. гаражи и 15 бр. избени помещения;
Втори, Tрети и Четвърти етажи – общо 12 бр. жилища;
Пети етаж – 3 бр. ателиета;
Места за паркиране: 16  броя за паркиране и гариране на автомобили, като 8 бр. от тях са покрити, а 8 бр. са в рамките на имота; 25 бр. велосипедни паркоместа в съответствие с чл. 24 ал. 1 от Наредба № 2 за планиране и проектиране на комуникационно – транспортните системи на урбанизираните територии.
ЗП = 260.82 м2, РЗП = 1371.00 м2,
местонахождение: УПИ V105, кв. 203, ПИ 73626.509.94, бул. „Митрополит Андрей” № 52, гр.Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 51 от 30.05.2017г., изпратено с писмо изх.№ 24-00- 41 от 30.05.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
на обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина 2,20 м към УПИ IV3090, УПИ XXI 4665 и УПИ XI
местонахождение: в УПИ III3057, кв. 9, ПИ 73626.504.154, Промишлена зона, гр. Търговище,
 
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени
I. Разрешение за строеж № РС- 01- 50 от 22.05.2017г., изпратено с писмо изх.№ ТСУ- 24 - 00 - 39 от 22.05.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
за обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = 82,60м 2, РЗП = 148,10м 2
местонахождение: УПИ XVII109, кв. 15, с. Буховци, общ. Търговище
II. Заповед № 3-01-345/ 22.05.2017г., по чл. 154 от ЗУТ, изпратена с писмо изх. № ТСУ-24-00-40 от 22.05.2017г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район, към Разрешение за строеж № РС- 01-9 от 16.02.2017r. на обект: ДЕСТИЛЕРИЯ ЗА ЕТЕРИЧНО – МАСЛЕНИ КУЛТУРИ и СОНДАЖЕН КЛАДЕНЕЦ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ,
в УПИ Х за безвредни производствени дейности, кв. 44, с. Ралица, община Търговище ЗП = Рзп = 200,56 м2,
ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2,20м в УПИ Х за безвредни производствени дейности, кв. 44 към УПИ V186
 
В 14-дневен срок от датата на писмото заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-38 от 19.05.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 48 от 18.05.2017г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ ЗА ПРОДАЖБА НА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ при усл. на чл. 53 от ЗУТ, ЗП ПРЕУСТР. = 26,37 м2
местонахождение: УПИ IV329, кв. 22, с. Вардун, общ. Търговище
2. № РС- 01 – 49 от 18.05.2017г.
обект: БАЗОВА СТАНЦИЯ № 4644 на “ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, върху съществуваща базова станция „Кралево” TGV 0008 на “МОБИЛТЕЛ” ЕАД
местонахождение: имот №000356, с. Кралево, ЕКАТТЕ 39390, общ. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-35 от 16.05.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 46 от 15.05.2017г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2,20 м към УПИ XIX, УПИ XVIII, УПИ XVII, УПИ XVI, УПИ XV, УПИ XIII, УПИ IX, УПИ VIII, УПИ II, УПИ III, УПИ IV и УПИ XX, кв. 1,                       с. Буйново, общ. Търговище
местонахождение УПИ X, кв. 1, с. Буйново, общ. Търговище
2. № РС- 01 – 47 от 15.05.2017г.
обект: ГАРАЖ ЗП = РЗП = 41,53м 2
местонахождение: ПИ 73626.117.523, местност „Войнишка градина”, гр. Търговище;
 
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-33 от 11.05.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 44 от 11.05.2017г.
обект: ПОДПОРНА СТЕНА с височина от 1,20м до 2,00м и дължина L = 22,13м по част от източната и северната граници на застрояване на ПИ № 000162
местонахождение: поземлен имот  с № 000162, землище с. Ловец, общ. Търговище,
2. № РС- 01 – 45 от 11.05.2017г.
обект: ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА,
трасе на кабелна линия НН: от ел. табло ТЕПО 1Т на фасадата на ТП 2 Момино и захранването му от свободно поле НН на трафопоста.  Обща дължина на трасето 183.40м
местонахождение: УПИ III-92, кв. 22, с. Момино, общ. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ


Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-30 от 05.05.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 42 от 04.05.2017г.
обект: КОНТРОЛНО – ПРОПУСКВАТЕЛЕН ПУНКТЗП = 15.00 м2
местонахождение: ПИ 73626.85.29 по КК на гр. Търговище, местност „Гинов кладенец”
2. № РС- 01 – 43 от 05.05.2017г.
обект: ГАРАЖ при условията на чл.49, ал.2 и чл.50, т.2, буква „в” от ЗУТ, ЗП = РЗП = 60,00м2
местонахождение: УПИ II, кв. 317, ПИ 73626.508.176, кв. „Запад – 2”, гр. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 3 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-29 от 03.05.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 39 от 02.05.2017г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА – ФУРНА В МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ при усл. на чл. 53 от ЗУТ
ЗП ПРЕУСТР. = 195,00 м2
местонахождение: УПИ VII310, кв. 27, с. Буховци, общ. Търговище
2. № РС- 01 – 40 от 02.05.2017г.
обект: ОТОПЛИТЕЛНА И ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ В СГРАДАТА НА АРХИВОХРАНИЛИЩЕ
местонахождение: УПИ XVІ - за училище, кв. 192, ПИ 73626.511.342.9, ул. „Кюстенджа” № 87,
гр. Търговище;
3. № РС- 01 – 41 от 03.05.2017г.
обект: ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА, ПОДПОРНА СТЕНА, при усл. на чл.147, ал.1, т.5 и ал.2 от ЗУТ в УПИ X с максимална височина 1.70м от по-ниския прилежащ терен към УПИ IX, УПИ IV и УПИ V от кв. 7, кв. „Въбел”, гр. Търговище и ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ с кабел НН на УПИ X, кв. 7, кв.„Въбел”, гр.Търговище,ЗП ОБСЛ. СГРАДА = РЗП = 67, 21м 2
местонахождение: УПИ X, кв. 7, ПИ 73626.501.421, кв. „Въбел”, гр. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-19/28.04.2017 г.

Община Търговище, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект на ПУП – план за застрояване за поземлен имот № 73626.157.991 по КК за землището на гр. Търговище. Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Обяснителна записка

ПУП


ОБ-ТСУ-20/02.05.2017 г.

Община Търговище, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект на ПУП – парцеларен план за водопровод към ПИ №73626.316.38 по KK за землището на гр. Търговище (м-ст „Джевезлика”) през поземлени имоти: № 73626.317.92, № 73626.316.40, № 73626.316.19 и № 73626.317.89 в землищeтo на гр. Търговище. Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Обяснителна записка

Регистър имоти

Геодезическа ситуация

Парцеларен план 1

Парцеларен план 2

Парцеларен план 5


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 38 от 25.04.2017г., изпратено с писмо изх.№ 24-00-26 от 26.04.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
за обект: ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
Жилищна сграда 1
Подземен етаж – 23 бр. избени помещения;
Приземен етаж – 4 бр. офиси, 2 бр. гаражи;
Първи, Втори, Tрети, Четвърти и Тавански етажи  – 14 бр. жилища;
ЗП СГРАДА 1  = 206,04 м2, РЗП СГРАДА 1 = 1338,32м2,ЗП ПРОХОД = 60,05 м2, РЗП ПРОХОД = 120,10м2
Жилищна сграда 2
Подземен етаж – подземен паркинг за 14 бр. места за паркиране на МПС и 27 бр. велосипеди;
Полуподземно ниво – 1 бр. офис;
Първи, Втори, Трети и Четвърти етажи – 8 бр. жилища;
ЗП СГРАДА 2 = 130,31 м2,  РЗП СГРАДА  2 = 555,92м2,
ЗП ОБЩО  = 396,40 м2,  РЗП ОБЩО = 2014,34 м2,
местонахождение: УПИ XI 3558, кв. 135, гр.Търговище
 
В 14-дневен срок от датата на писмото заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-17/21.04.2017 г.

Община Търговище, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект на ПУП – план за застрояване и план-схема за елементи на техническата инфраструктура за поземлен имот № 73626.517.7 по КК за землището на гр. Търговище (Стопански двор, кв. Въбел). Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище.На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен  срок от обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Обяснителна записка

Регистър имоти

План за застрояване

План схема ел.

План схема ВиК


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 37 от 21.04.2017г., изпратено с писмо изх.№ 24-00-25 от 21.04.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
на обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА
Полуподземен етаж – 8 бр. гаражи с 9 бр. места за паркиране, 12 бр. велосипедни паркоместа и
17 бр. складови помещения (мази);
Първи етаж – 5 бр. жилища;
Втори, Tрети и Четвърти етажи – общо 12 бр. жилища;
Тавански етаж – 2 бр. ателиета;
ЗП = 247.10 м2, РЗП = 1235,67 м2
местонахождение: УПИ VI, кв. 110, ПИ 73626.509.639, ул. „Сливница” № 8, гр.Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 3 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-24 от 20.04.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 34 от 19.04.2017г.
обект: ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА – ГАРАЖ, ЗП = РЗП = 141,78м 2
местонахождение: ПИ 73626.80.38 по КК на гр. Търговище;
2. № РС- 01 – 35 от 19.04.2017г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина Н ≤ 2,20 м към УПИ XL -за мебелно производство;
местонахождение: УПИ VI-3089, 3284 за хранително-вкусова промишленост, кв. 9, Промишлена зона гр. Търговище, ПИ № 73626.504.559 по КК на гр. Търговище, бул. „29-ти януари”;
3. № РС- 01 – 36 от 19.04.2017г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина Н ≤ 2,20 м към УПИ VIII – 1345, УПИ IX - 1346 и УПИ XI - 1348
местонахождение: УПИ X -1347, кв.42, ПИ № 73626.506.233 по КК на гр. Търговище, ул. „Велико Търново”№ 9, гр. Търговище.

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ


Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 8 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-23 от 12.04.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 26 от 07.04.2017г.
обект: ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩ СКЛАД И МАГАЗИН ЗА МЕБЕЛИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ЗП ПРИСТР. = 558,14м 2, ЗП СЪЩ. СГРАДА = 2217,70м 2, ЗП ОБЩО = 2775,84м 2, РЗП ПРИСТР. = 1139,06м 2, РЗП СЪЩ. СГРАДА = 2377,68м 2, РЗП ОБЩО = 3516,74м 2 ;
местонахождение: ПИ № 73626. 31. 33,  местност „Джумаекинни”, гр. Търговище;
2. № РС- 01 – 27 от 11.04.2017г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ
местонахождение: УПИ VI177, кв. 14, с. Васил Левски, общ. Търговище,
3. № РС- 01 – 28 от 11.04.2017г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ, ЗП = 150,49м 2, РЗП = 275,47м 2,
местонахождение: УПИ XVI143, кв. 24, с. Стража, общ. Търговище,
4. № РС- 01 – 29 от 11.04.2017г.
обект: БАЗОВА СТАНЦИЯ № 4688 с честотен обхват 900 MHz, 1800 MHz и 2100 MHz на “ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД
местонахождение: на покрива на сграда с идентификатор 73626.507.229.17,  ул.”Стефан Караджа” № 4, вх. А и вх. Б, гр. Търговище
5. № РС- 01 – 30 от 11.04.2017г.
обект: ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА СЪС СКЛАДИРАНЕ КЪМ АВТОСЕРВИЗ,
ЗП обсл. сграда = РЗП обсл. сграда = 475.50 кв.м. ЗП същ. сграда = 1079 кв.м., РЗП същ. сграда = 1188 кв.м. ЗП общо = 1554.50 кв.м., РЗП общо = 1663.50 кв.м.
местонахождение: ПИ 73626.30.44, местност “Джумаекинни”, гр. Търговище
6. № РС- 01 – 31 от 11.04.2017г.
обект: ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА, трасе:от ТП„Квартал 47” до ШК тип ШК–4 пред ПИ 73626.509.620 с кабел тип NAYY-j 4x185мм2.Обща дължина на трасето 41м
местонахождение: УПИ V, кв. 114, ПИ 73626.509.620, ул. „Г.С. Раковски” № 80,  гр.Търговище 
7. № РС- 01 – 32 от 11.04.2017г.
обект: ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, трасе: от съществуващ ШК, електрозахранен от ТП „Конфекция 63” до ШК тип ШК – 4 пред ПИ 73626.509.632 с кабели тип NAYY-j 4x185мм2 и от нов кабелен шкаф до електромерни табла тип ТЕПО пред имотите ще се изтеглят кабели тип NAYY-j 4x95мм2 и тип NAYY-j 4x185мм2. Обща дължина  на трасето 80м
местонахождение: ПИ 73626.509.637 по КК на гр.Търговище  УПИ XIII, кв. 122 ул. „Ангел Кънчев” № 4 и в ПИ 73626.509.632 по КК на гр.Търговище  УПИ V, кв. 122 ул. „Г.С. Раковски” №60
8. № РС- 01 – 33 от 11.04.2017г . на основание чл.150 от ЗУТ
обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ С ПРИСТРОЙКА В АДМИНИСТРАТИВНО – УЧЕБНИ СГРАДИ И ПРОЕКТИРАНЕ НА НОВА СГРАДА С МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ,  ЗП ПРЕУСТР. = 225,40 м2, РЗП ПРЕУСТР. = 254,60 м2, ЗП НОВА СГРАДА = 340,90 м2, РЗП НОВА СГРАДА = 679,00 м2,ЗП ОБЩО = 566,30 м2, РЗП ОБЩО =933,60 м2
местонахождение: УПИ ХV-406 в кв. 40, с. Надарево, общ. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 25 от 04.04.2017г., изпратено с писмо изх.№ 24-00-21 от 05.04.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
на обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА
Първи етап – ПЪРВИ И ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ
Втори етап – ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ
Първи етап ЗП = 164.88 м2, РЗП = 422.81м2
Втори етап ЗП = 164.88 м2, РЗП = 428.81м2
местонахождение: УПИ Х1347, ПИ № 73626.506.233, кв. 42, ул. „Велико Търново” № 9,                       гр. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 4 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-19 от 31.03.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 21 от 30.03.2017г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА – ХОТЕЛ В ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ХОСПИС, ЗП = 654,50 м2, РЗП = 3081,00 м2
местонахождение: УПИ ХХVI, кв. 9, Промишлена зона гр. Търговище, ПИ №73626.504.173 по КК на гр.Търговище;
2. № РС- 01 – 22 от 31.03.2017г. обект:
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ТРИ БРОЯ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТА (с идентификатори 73626.506.730.2.20, 73626.506.730.2.21, 73626.506.730.2.22 ) В ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ОБСЛУЖВАНЕ (фаст фуудс) ОТ ВЕРИГАТА „АЛАДИН ФУУДС”, ЗП ПРЕУСТР. = 78.30 м2;
местонахождение: ПИ № 73626.506.730.2, УПИ XX за обществено обслужване, кв. 61, ул. „Цар Симеон”№ 4, гр. Търговище;
3. № РС- 01 – 23 от 31.03.2017г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ 73626.506.466.1.6 (ОФИС) В ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ  ЗППРЕУСТР. = 30,00 м2
местонахождение: УПИ III 288, 289, кв. 99, , ул. ”Братя Миладинови” № 31, гр. Търговище;
4. № РС- 01 – 24 от 31.03.2017г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА,  ЗП = 356.46 м2, РЗП = 2053.94
местонахождение:УПИ XII, кв.140, ПИ 73626.507.485, ул.„П. Р. Славейков” №23, гр.Търговище.

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ- 4/24.03.2017 г.

Община Търговище, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвено Частично изменение на ПУП – план за регулация и застрояване и Работен устройствен план в обхват на УПИ VI-4195,  УПИ VII-4196, УПИ VIII-4197 в кв. 182 по плана на гр. Търговище.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен  срок от обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Записка

РУП

РУП Силуети

План за регулация

План за застрояване


ОБЯВЛЕНИЕ


Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 20 от 21.03.2017г., изпратено с писмо изх.№ 24-00- 16 от 22.03.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
на обект: ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
Сграда 1(Външно тяло),      ЗП СГРАДА 1  = 151,42 м2, РЗП СГРАДА 1 = 765,08м2,
Сграда 2 (Вътрешно тяло), ЗП СГРАДА 2   = 138,73 м2, РЗП СГРАДА  2 = 571,88 м2,
ЗП СГРАДА 1 И 2  = 290,15м2,  РЗП СГРАДА 1 И 2 = 1336,96м2
местонахождение: УПИ V- 3254, 3255 в кв. 70, ПИ №73626.507.156, гр.Търговище
 
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.


гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-13/23.03.2017 г.

Община Търговище, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвено Частично изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ I – „за търговско-административно обслужване и банка” в кв. 125, гр. Търговище.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен  срок от обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Записка ПР

Записка ПЗ

План за регулация

План за застрояване


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:

I. Разрешения за строеж – 4 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-14/17.03.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 16 от 17.03.2017г.
обект: ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ за сграда с ид.№73626.506.129.2, oт ПИ № 73626.506.136 (ул.„Радецки”-общинска публична собственост) до ПИ № 73626.506.129, с дължина L=12,00m
местонахождение:в УПИ VI-трафопост и общ. обслужване, кв.28, ПИ № 73626.506.129 по КК гр. Търговище, ул.„Цар Симеон” № 22 „А
2. № РС- 01 – 17 от 17.03.2017г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = РЗП = 215.22 м 2
местонахождение: ПИ № 73626.117.515, местност „Войнишка градина”, гр. Търговище
3. № РС- 01 – 18 от 17.03.2017г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗП = 174,20м 2, РЗП = 339,60м 2
местонахождение: УПИ II3705, кв. 183, ПИ 73626.507.392, гр. Търговище, ул. „Антим I” № 43
4. № РС- 01 – 19 от 17.03.2017г.
обект: ЕДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ИНВЕНТАР, при условията на Наредба №19 от 25.10.2012г. за СЗЗ без промяна на предназначението им, ЗП = РЗП = 141,78м 2,
местонахождение: имот с идентификатор 73626.111.12, местност „Узун орман”, по КК на гр. Търговище

II. Заповед по чл. 154 от ЗУТ – 1 брой, изпратена с писмо изх. № ТСУ-24-00-15/17.03.2017г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район,
1. Заповед № 3-01-183/17.03.2017г., към № РС-01-16 от 28.01.2015г., за обект СГРАДА НА ЧЕТИРИ ЕТАЖА, ЗП= 195.15 м2, РЗП= 801.78м2 и ПОДПОРНА СТЕНА с височина Н=2,50м, към УПИ VII-312, УПИ VIII-308 и УПИ IX-306, кв. 122, ПИ 73626.509.307, гр.Търговище, в УПИ III, кв. 122, ПИ № 73626.509.307, гр. Търговище, ул. „Ангел Кънчев” № 4”

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Заповед по чл. 154 от ЗУТ – 1 броя, изпратена с писмо изх. № ТСУ-24-00-12/09.03.2017г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район,
1. Заповед № 3-01-164/08.03.2017г., към № РС-01-99 от 29.11.2016г., за
обект:„ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА ЗА ТРАНСФОРМАТОРИ – Пристройка, преустройство и промяна на предназначението на част от съществуваща сграда с ид. № 73626.533.9.63, в ПИ 73626.533.9, кв.„Въбел”, Промишлена зона, гр. Търговище”,
2. Разрешение за строеж  1 брои, изпратено с писмо изх№ ТСУ-24-00-13/09.03.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 15 от 09.03.2017г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина Н≤2,20 м към УПИ IV-147, при условията на чл.48, aл.4 и ал. 5 от ЗУТ; НАВЕС, при в условията на чл.46, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и БАСЕЙН с обем до 100м3,
ЗП НАВЕС = 4,00 м2
местонахождение: УПИ III – 146, кв. 21 по плана  на с. Овчарово, общ. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-12 / 06.03.2017 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че за урегулираните поземлени  имоти УПИ III-3203, УПИ IV-3204, УПИ V-3205 и УПИ VI-за детска ясла  в кв.65, гр.Търговище, община Търговище, е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация, с който регулационните граници между урегулираните поземлени имоти се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземлени имоти с идентификатори 73626.507.22, 73626.507.38, 73626.507.23 и 73626.507.66.

Проектът може да бъде разгледан в приемно време, стая № 14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище и на интернет страницата на общината: www.targovishte.bg, линк - обяви и съобщения, линк - устройство на територията към обявление № ОБ-ТСУ-12/06.03.2017 г.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.


ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
МЛ.ЕКСПЕРТ-ОТДЕЛ ТСУ:   /П/
/С. Мустафова/

Обявление

Обяснителна записка

План за регулация


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-11 от 02.03.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 13 от 28.02.2017г.
обект: ОСНОВЕН РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ  НА СПОРТНА СГРАДА с идентификатор 73626.506.574.1, ул.” Христо Ботев”, гр. Търговище, ЗП = 976,76 м2, РЗП = 1967,66 м2
местонахождение: УПИ VII, кв.123, ПИ № 73626.506.574 по КК на гр. Търговище,
2. № РС- 01 – 14 от 02.03.2017г.
обект: ПРИСТРОЙКА и ПЛЪТНА ОГРАДА с височина Н ≤ 2,20 м, към УПИ VI-198, при условията на чл. 48, aл. 4 и ал. 5 от ЗУТ, ЗП = РЗП = 6,30м2
местонахождение: УПИ VII-199, кв. 111, ПИ №73626.509.634, ул.„Сливница”№ 7, гр.Търговище
 
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-9 от 22.02.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 11 от 21.02.2017г.
обект: ЛЕКА ПОСТРОЙКА ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИНВЕНТАР, в условията на чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, ЗП= 26,02 м2
местонахождение: УПИ VI – 315,  кв. 37 по плана на кв. Бряг, гр. Търговище;
2. № РС- 01 – 10 от 17.02.2017г.
Обекти : СГРАДА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ИНВЕНТАР с височина Н=3,00м,
НАВЕС № 1 с височина Н=3,00м, НАВЕС № 2 с височина Н=2,50м, НАВЕС № 3 с височина Н=2,50м и БЕСЕДКА с височина Н=2,50м, ЗП СГРАДА ЗА ИНВЕНТАР=21м2, ЗП НАВЕС №1=60м2, ЗП НАВЕС №2=24м2, ЗП НАВЕС № 3=3,72м2 и ЗП БЕСЕДКА=6,30м2
местонахождение: ПИ с идентификатор 80741.59.10 по КК за с. Черковна, общ. Търговище
 
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, , изпратени с писмо изх.№ ТСУ-24-00-8 от 20.02.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 9 от 16.02.2017г., в условията на чл.150 от ЗУТ (комплексен инвестиционен проект)
обект: ДЕСТИЛЕРИЯ ЗА ЕТЕРИЧНО – МАСЛЕНИ КУЛТУРИ и СОНДАЖЕН КЛАДЕНЕЦ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ, ЗП = РЗП = 200,56 м2,
ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2,20м към УПИ V186, УПИ I183 и северната регулационна граница на населеното място
местонахождение: УПИ Х за безвредни производствени дейности, кв. 44, с. Ралица, община Търговище;
2. № РС- 01 – 10 от 17.02.2017г.
обект: МТП 20/ 0.4 kV и КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20 kV
за присъединяване на ПИ 73626.38.365 по КК на гр. Търговище отреден „за автокомплекс”.
 
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, в условията на чл.150 от ЗУТ (комплексен инвестиционен проект), изпратени с писмо изх.№ ТСУ-24-00-7 от 16.02.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 7 от 14.02.2017г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА с ид.№ 73626.504.93. 1 и СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА с ид.№ 73626.504.93. 3 В ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕЛЕТИ
ЗП ПРЕУСТР. = 260 м2
местонахождение:ПИ №73626.504.93, УПИ XX-за производствено-складова база, кв.5, Промишлена зона, гр. Търговище
2. № РС- 01 – 8 от 14.02.2017г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = РЗП = 160,68 м 2 
местонахождение: ПИ № 04159.100.2, землище с. Бистра, общинаТърговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 6 от 09.02.2017г., изпратено с писмо изх.№ 24-00- 6 от 09.02.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район на:
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В МАГАЗИН, ЗППРЕУСТР. = 47.70м2 местонахождение: УПИ I- 66, кв. 37, ул. „Цар Симеон” № 4, с. Мировец, общ. Търговище
 
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх.№ ТСУ-24-00- 5 от 07.02.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 4  от 02.02.2017г.
обект:АВТОМИВКА със ЗП = 40.00 м2
местонахождение: УПИ ХI 1454, кв. 53, ПИ 73626.505.79, ул. „Одрин” № 30, гр. Търговище
2. № РС- 01 – 5  от 06.02.2017г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА със ЗП = 126.00 м2 и РЗП = 583.74 м2
Първи етап – Подземен паркинг
Втори етап – Жилищна сграда
местонахождение: УПИ XIІI, кв. 122, ПИ 73626.509.637, ул. „Поп Сава Катрафилов”№ 15, гр.Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-9/07.02.2017 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ап. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че за урегулираните поземлени имоти (УПИ) III-109 и XV-109 в кв. 15, с, Буховци, община Търговище, е за изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план — план за регулация, с който УПИ III-109 и УПИ XV-109 в кв.15 се обединяват в един нов УПИ XVI1-109 в кв. 15, без промяна на предназначението „за жилищно застрояване с малка височина” и регулационната граница между УПИ XVII-109 и УПИ IX-108, кв. 15, се поставя по кадастралната граница между поземлени имот с №109 и №108.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище и на интернет страница на общината: www.targovishte.bg, линк - обяви и съобщения, линк - устройство на територията към обявление № ОБ-ТСУ-9/07.02.2017г.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Обявление

Обяснителна записка

План за регулация


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-8/07.02.2017 г.

Община Търговище на основание чл.128, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че за урегулиран поземлен имот (УПИ) 1-123 в кв. 10, с.Подгорица, община Търговище, е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване, с който за УПИ I-123 се определя ново предназначение „за джамия” и допустимото застрояване.
Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище и на интернет страница на общината: www.targovishte.bg, линк - обяви и съобщения, линк - устройство на територията към обявление № ОБ-ТСУ-8/07.02.2017г.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Обявление

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване


СЪОБЩЕНИЕ

Община Търговище на основание чл. 140, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издадена виза с изх. №СК-ТСУ-71/02.02.2017 г. за изработване на идеен проект за учредяване на право за пристрояване към съществуващ търговски обект на основание чл. 134, ал.6 от ЗУТ.

Визата може да бъде обжалвана в 14- дневен срок от съобщаването и по реда на Административнопроцесуален кодекс пред Административен съд гр. Търговище чрез Община Търговище.

Приложение: скица с изх. №СК-ТСУ-71/02.02.2017 г.

Началник отдел ТСУ:             /П/

/инж. Т.Керемедчиева/

Съобщение

Скица с изх. №СК-ТСУ-71/02.02.2017 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх.№ ТСУ-24-00- 3 от 01.02.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 2  от 31.01.2017г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2,20м към УПИ V 1844, кв. 12, гр. Търговище
местонахождение: в УПИ IV1845, кв. 12, гр. Търговище ул. „Ивайло” № 16
2. № РС- 01 – 3  от 31.01.2017г.
обект: ЕДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ИНВЕНТАР с височина Н = 3.00 м, ЗП = 35.00 м2
местонахождение:имот № 007043, местност „Кору аркасъ”, землище с. Стража, общ. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ- 5/25.01.2017 г.
 

Община Търговище, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвено Частично изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ V, УПИ VI, УПИ VII, кв. 110, гр. Търговище и част от уширение на улица с о.т. 358-385 (ул. „Митрополит Андрей”), и РУП за УПИ IV, УПИ V и УПИ VI, кв. 110, гр. Търговище.Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен  срок от обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване

РУП

РУП разрези

РУП силуети


О Б Я В Л Е Н И Е, публикувано на 12 януари 2017 г.

Община Търговище на основание чл.124б, ал.2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-02-15-3/05.01.2017 г. на заместник-министър на Министерството на регионалното развитие и благоустройството се разрешава на Агенция „Пътна инфраструктура” да изработи проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект: АМ „Хемус”, участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци” при пресичане с път III-5102) до км 327+260 (начало пътен възел „Белокопитово”, в землищата на с. Макариополско и с. Буховци, община Търговище и с. Черенча и с. Градище, община Шумен.


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 1 от 09.01.2017г., изпратено с писмо изх.№ 24-00 - 2 от 09.01.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район,
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ (МАГАЗИН № 4) В КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ при усл. на чл. 38 от ЗУТ, ЗП преустр. I етаж = 59.50 м2, ЗПпреустр. общо = 109.33 м2
местонахождение: УПИ I, кв.151, в сграда с идентификатор 73626.509.536.1, ул. „Сп. Грамадов” № 39, гр. Търговище
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-2/06.01.2017 г.
Община Търговище на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на с.Васил Левски, община Търговище, в обхват на УПИ IV, УПИ V, УПИ VI и УПИ VII в кв.14.
Проектът може да бъде разгледан в приемно време, стая №14 на 1 етаж, в сградата на Община Търговище.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
МЛ.ЕКСПЕРТ-ОТДЕЛ ТСУ: /П/
/С. Мустафова/

Обявление

Обяснителна записка ПР

Обяснителна записка ПЗ

План за регулация

План за застрояване


ОБ-ТСУ-1 /06.01.2017 г.
Община Търговище, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен нов проект за Частично изменение на ПУП – план за застрояване в обхват на УПИ III-3539, кв.107, гр. Търговище.
Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Обява

Обяснителна записка

Опорен план

План за застрояване


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 107 от 29.12.2016г., изпратено с писмо изх.№ 24-00-80 от 30.12.2016г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район,
обект: ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩ БАНКОВ ОФИС В ИГРАЛНА ЗАЛА ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ С АВТОМАТИ ЗП ПРЕУСТР. = 130.00м2
местонахождение: УПИ V – обществено-обслужващи дейности, кв. 136, сграда с идентификатор 73626.507.475.1 по КК на гр. Търговище, бул. ”Митрополит Андрей”№ 21
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


2016 година


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
Разрешения за строеж– 4 броя, изпратени с писмо изх.№ ТСУ-24-00-77 от 20.12.2016г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 103 от 16.12.2016г., издадено в условията на чл. 150 от ЗУТ (Комплексен проект за инвестиционна инициатива)
обект: ИЗГРАЖДАНЕ НА СИЛОЗНО – СКЛАДОВО СТОПАНСТВО
Застроени площи на съоръжения и обекти
ЗП СИЛОЗ ЗА БЪРЗО РАЗТОВАРВАНЕ = 36,00 м2,
ЗП СИЛОЗ ЗА МОКРО ЗЪРНО = 45,00 м2,
ЗП КОНТРОЛЕН ПУНКТ ЗА ЕЛ. ТАБЛО = 71,00 м2,
ЗП СИЛОЗ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ = 24,00 м2,
ЗП СИЛОЗИ - ТРИ БРОЯ ОБЩО = 1578,00 м2,
ЗП ЕЛЕВАТОРНА КУЛА = 64,00 м2,
ЗП РАЗТОВАРИЩЕ = 93,00 м2,
ЗП ОБЩО = РЗП = 1911,00 м2
местонахождение: УПИ III, кв. 85, Стопански двор, с. Макариополско, общ. Търговище
2. № РС- 01 – 104 от 20.12.2016г.
обект:
ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА
ЗП ПЪРВИ ЕТАЖ = 63.75 м2, ЗП ВТОРИ ЕТАЖ = 63.96 м2 и РЗП = 127.71 м2
местонахождение: УПИ VII 177, кв. 26, с. Руец, общ. Търговище
3. № РС- 01 – 105 от 20.12.2016г.
обект:
ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
ЗП = 135.28 м2, РЗП = 208.58 м2,
местонахождение: УПИ VIII 139, кв. 20, с. Ловец, общ. Търговище
4. № РС- 01 – 106 от 20.12.2016г.
обект
: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЦЕХ ЗА ЗАКУСКИ В 1 БРОЙ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ
ЗП ПРЕУСТР. в ТЪРГ. ОБЕКТ =82,54 м2
местонахождение: УПИ III-за жил. стр., паркинги, магазини и общ. обслужване, кв. 5, ПИ № 73626.508.441.1 по КК на гр. Търговище, бул. ”Сюрен”№ 1, гр. Търговище
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com