TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2008


ISO 14001:2004


С лице към хората
Четвъртък, 25 май 2017 / ПРОЕКТИ ПО
ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ-ОП "Региони в растеж 2014-2020"
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 725 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/. http://targovishte.ipgvr.eu/ - сайт за подаване на предложения за включване в интегрирания план за възстановяване и развитие, който се изработва по проект на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

 

  

Проект: BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура”

 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.033 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Търговище”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020

 Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.033-0001-С01 №РД-02-37-254 от 14.11.2016 г.

 

Стойност на проектно предложение BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура“:

9 781 298,54 лв.

 

В това число:

 

 

Безвъзмездна финансова помощ (100%):

 

9 661 312,88 лв.

 

Собствен принос на бенефициента:       

 

119 985,66 лв.

 

Продължителност: 30 месеца

 Описание:

Проектното предложение по Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура” е един от петте основни проекта на Инвестиционната програма на община Търговище 2014-2020.

 Проектното предложение предвижда осигуряване на модерна, функционална, здравословна, достъпна и енергийно ефективна материалната база на общинската образователна инфраструктура в гр. Търговище чрез основен ремонт, цялостна реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградите на 4 обекта на образователната инфраструктура в града - Първо основно училище „Христо Ботев”, Целодневна детска градина №7 „Снежанка”, Целодневна детска градина №9 „Приказка” и Детска ясла №1 „Първи юни”.

 С изпълнението на проектното предложение ще се допринесе за:

§     реализацията на ИПГВР на гр. Търговище, насочен към трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в града.

§     постигането на тематична цел 10 „Инвестиции в образованието, обучението, включително професионално обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот”, съгласно Общия Регламент №1303/2013;

§     постигане на 6-тата конкретна цел на процедурата за БФП „Да се обнови и модернизира общинската образователна инфраструктура”.

 

Основни дейности по проекта:

Дейност 1 – Организация, управление и контрол

Дейност 2 – Подготовка на тръжни документации и избор на изпълнители по проекта

Дейност 3 – Изпълнение на строително-монтажни работи за цялостен ремонт и обновяване на 4 сгради от образователната инфраструктура в гр. Търговище

Дейност 4 – Доставка на оборудване и обзавеждане

Дейност 5 – Осъществяване на независим строителен надзор

Дейност 6 – Извършване на авторски надзор

Дейност 7 – Въвеждане на обектите в експлоатация

Дейност 8 – Публичност и визуализация

 Дейност 9 – Одит


Проект:  BG16RFOP001-8.001-0005 „Бюджетна линия за Община Търговище в качеството й на бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020”

 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-8.001-0005-С01 от 05.04.2016 г.

 Максимално общо финансиране на договора: 95 538,00 лв. (100% БФП)

В това число:

Съфинансиране от ЕФРР:                                                          81 207,30 лв. (85% от БФП)

Съфинансиране от националния бюджет:  14 330,70 лв. (15% от БФП)       

Продължителност: 66 месеца

Описание:

 Проектът предвижда обезпечаване на дейностите на Община Търговище по управление и изпълнение на Инвестиционната програма за периода до 2023 г. и функциите й на Междинно звено по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020 г.


 Проект: BG16RFOP001-1.040-0004Инвестиционна програма на Община Търговище за изпълнение на проекти за интегрирано и устойчиво градско развитие” - изтегли целия документ

 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020

 Споразумение за реализация на Инвестиционна програма: BG16RFOP001-1.040-0004-С01 от 01.03.2016 г.

 Максимално общо финансиране на споразумението:      18 271 228,11 лв., в това число:

Общ размер на безвъзмездна финансова помощ (100%):      17 774 897,93 лв.

Собствен принос/принос от финансови инструменти:                496 330,18 лв.

 Продължителност: 2014-2020 г.

 Одобрена инвестиционна програма на община Търговище по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. - изтегли целия документ

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com