TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2015


ISO 14001:2015Неделя, 22 юли 2018 / ПРОЕКТИ ПО
ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ-ОПРЧР – проект "С грижа за теб"
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

                  

              Проектът  се осъществява с финансовата подкрепа на ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД.


Прессъобщения за проведена конференция по проекта         

Линк за проведена пресконференция по проекта на 30.10.2017

https://targovishtebg.com/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/17932-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%E2%80%9E%D1%81-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%B1%E2%80%9D


 

 Проект BG05М9ОР001-2.004-0048-С01 „С грижа за теб”, се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, по приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по процедура BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Общата стойност на договора е 660 000.00 лева, от които 561 000 лв. европейско и 99 000 лв. национално съфинансиране. Договорът е със срок на изпълнение  26 месеца, считано от 01.08.2016 г. до 01.10.2018 г. и е подписан от кмета на Община Търговище и Министерството на труда и социалната политика.

Проектът се явява продължение и надграждане на услугите, предоставяни по два предходни проекта на Община Търговище – „Комплекс за нови алтернативи” по ОПРЧР и „Създаване на интегрирани услуги за деца и семейства”, финансиран от Световна банка.

Основната цел е: Превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие - създаване и функциониране на Комплекс за здравни и социални услуги в общността, интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещиродители.

Специфичнитецели са:

1.Създаване на мрежа за интегрирани услуги за ранно детско развитие чрез функциониране на Комплекс за здравни и социални услуги в общността;

2.Предоставяне подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система чрез функциониране на ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ, ПОДКРЕПА И ЗДРАВЕ В СЕМЕЙСТВОТО (ЦКПЗС);

3. Предотвратяване н анастаняването на деца в специализирани институции чрез ЦЕНТЪР ЗА РАННА ИНТЕРВЕНЦИА ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ.

По проекта е създаден „КОМПЛЕКС ЗА ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА”.

            За повече информация изтегли резюме на проекта

Допълнителна информация относно предоставяните услугите може да получите на адрес: гр.Търговище, ул.”Росица” №2, КЗСУ (бившия Дом „Майка и дете”), телефон 0601/6 16 32 и в сградата на Община Търговище ет.3, стая 63 и на телефон: 0601/6 87 39

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com