TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2008


ISO 14001:2004


С лице към хоратаСъбота, 26 юли 2014 / ОКОЛНА СРЕДА-Обяви и съобщения
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 650 - "Горещ телефон", на който гражданите могат да се обаждат с въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения/8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/

0882 100 612 – „Горещ телефон” за подаване на сигнали по чистотата
0601 68 725 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.
http://targovishte.ipgvr.eu/ - сайт за подаване на предложения за включване в интегрирания план за възстановяване и развитие, който се изработва по проект на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

 

 

 

Информация по Приложение № 2,

към чл. 6 ,ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие на околната среда на „ ТАЙФУН – БГ „ ООД, град Търговище за „ Разкриване и експлоатация на кариера за добив на мергелна глина за производство на строителна керамика от находище „Александра „ в землището на село Ловец, община Търговище.

Изтегляне


ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 има следното инвестиционно намерение:

 

 

„Частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/  за изграждане на автогара в кв.8 и кв.9, УПИ - І,ІІ,ІІІ,ІV,V,VІ,VІІ,VІІІ, ІХ в регулационните граници на гр.Търговище”

 

 

Мнения и възражения се приемат в сградата на РИОСВ-Шумен- гр.Шумен, ул.”Съединение” №71, ет.3 и в сградата на Община Търговище, площад „Свобода” ет.2, ст.№5


 

„Агродимекс” ООД гр.Търговище,организира обществено обсъждане на ОУП за имот №73626.510.386 по плана на гр.Търговище,

 

Във връзка с чл.127/1/ от ЗУТ.Обсъждането ще се проведе на 5 юни от 14.30 в офиса на фирмата.-гр.Търговище,Индустриална зона-зърнобаза.

2 юни 2014г.


 

                                                   ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

                                           има следното инвестиционно намерение:

 

 

          „ Изграждане на площадка за компостиране на растителни и биоразградими отпадъци, площадка за третиране и оползотворяване на строителни отпадъци и площадка за събиране на едрогабаритни и опасни отпадъци от домакинствата” в кв.23- УПИ Х, УПИ ХІІ и УПИ ХІ, в землището на гр.Търговище

 

Ø  Площадката за компостиране на растителни и биоразградими отпадъци ще бъде изградена в УПИ Х, имот №73626.504.725 с обща площ  5 000 кв.м.       

На площадката ще се приемат следните видове отпадъци: зелени отпадъци, хранителни отпадъци; отпадъци от агро/хранителната промишленост;  оборска тор;битови биоразградими отпадъци;

Компостирането на отпадъците ще се извършва по открит способ или т.н. „Открита система”, при която материала за компостиране се смесва в съотношение 60/40 въглерод/ азот и се подреждат в трапецовидни купове.

Ø  Площадката за събиране на едрогабаритни и опасни отпадъци ще бъде изградена в УПИ ХІ в имот № 73626.504.724 в границите на гр.Търговище със площ 5 000 кв.м. В нея ще се събират временно отпадъци от домакинствата, включващи едрогабаритни отпадъци и опасни. Отпадъците ще се събират временно, след което ще се предават на оторизирани фирми и/или организации за последващо третиране.

Ø  Площадката за оползотворяване на строителни отпадъци  ще бъде изградена в УПИ ХІІ, в имот №73626.504.723 с обща площ 9 999 кв.м. в границите на гр.Търговище. На нея ще се извършват дейности по подготовка за оползотворяване на строителни отпадъци.

 

Мнения и възражения се приемат в сградата на РИОСВ-Шумен- гр.Шумен, ул.”Съединение” №71, ет.3 и в сградата на Община Търговище, площад „Свобода” ет.2, ст.№5 

 

        Община Търговище има следното инвестиционно предложение: „Основен ремонт и обновяване на ЦДГ №7 "Снежанка", жк „Запад” 1, енергийно обследване, внедряване на мерки за енергийна ефективност, достъпна архитектурна среда, благоустрояване на двор, детски площадки”.

 

            Мнения и възражения относно инвестиционното предложение се приемат в сградата на РИОСВ, ул. „Съединение №71, ет. 3, град Шумен.

 

 


 

Община Търговище има следното инвестиционно предложение:

 

„Реконструкция и разширение на ул. „Гладстон” и ул. „Велико Търново” от ул. „Васил Левски” до бул. „Митрополит Андрей” за подобряване на градската среда в зона с обслужващи обществени функции – района на общинския пазар, включително изграждане на велоалея, тротоари и градско обзавеждане – част ул. „Велико Търново”.

 

               Мнения и възражения относно инвестиционното предложение се приемат в сградата на РИОСВ, ул. „Съединение”,  №71, ет. 3, град Шумен.

 


 

              Община Търговище има следното инвестиционно предложение:

 

Цялостна реконструкция и разширение на бул. „Трайко Китанчев” от ул. „3 март” до бул. „Цар Освободител” с прилежаща зеленина и велоалея, като елемент с обслужващи обществени функции, допълващ градската среда”.

           

Мнения и възражения относно инвестиционното предложение се приемат в сградата на РИОСВ, ул. „Съединение №71, ет. 3, град Шумен.

 

 

 


 

Община Търговище има следното инвестиционно предложение:

 

„Цялостно обновяване и благоустрояване на вторичен градски център – бул. „Сюрен”, включително пътни настилки, тротоари, улично осветление, озеленяване и градско обзавеждане”.            Мнения и възражения относно инвестиционното предложение се приемат в сградата на РИОСВ, ул. „Съединение №71, ет. 3, град Шумен.

 

 

 


 

Община Търговище има следното инвестиционно предложение :

 

 Основен ремонт и цялостно обновяване на ОУ „Христо Ботев", енергийно обследване, внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и озеленяване на двор, спортни площадки, осветление и достъпна архитектурна среда”.

 

               Мнения и възражения относно инвестиционното предложение се приемат в сградата на РИОСВ, ул. „Съединение” №71, ет.3, град Шумен.

 

 


 

Община Търговище има следното инвестиционно предложение:

 

            „Основен ремонт на сградата на Обединен детски комплекс, енергийно обследване, внедряване на мерки за енергийна ефективност и достъпна архитектурна среда”.

 

              Мнения и възражения относно инвестиционното предложение се приемат в сградата на РИОСВ, ул. „Съединение №71, ет. 3, град Шумен.

 

 

 


 

 

Община Търговище има следното инвестиционно предложение: „Основен ремонт и цялостно обновяване на сградата на IV ОУ „Иван Вазов” и ПГИЧЕ „Митрополит Андрей”, енергийно обследване, внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и озеленяване на двор, спортни площадки, осветление и достъпна архитектурна среда”.

 

               Мнения и възражения относно инвестиционното предложение се приемат в сградата на РИОСВ, ул. „Съединение” №71, ет. 3, град Шумен.

 

 

 


 

               Община Търговище има следното инвестиционно предложение:

 

„Реконструкция и разширение на ул. „Гладстон” и ул. „Велико Търново” от ул. „Васил Левски” до бул. „Митрополит Андрей” за подобряване на градската среда в зона с обслужващи обществени функции – района на общинския пазар, включително изграждане на велоалея, тротоари и градско обзавеждане – част ул. „Гладстон”.

 

 

               Мнения и възражения относно инвестиционното предложение се приемат в сградата на РИОСВ, ул. „ Съединение „ №71, ет.3, град Шумен.

 

 


 

Община Търговище има следното инвестиционно предложение:

 

Основен ремонт и обновяване на ЦДГ №9 „Приказка", жк „Запад” 2, енергийно обследване, внедряване на мерки за енергийна ефективност, достъпна архитектурна среда, благоустрояване на двор, детски  площадки.

 

 

               Мнения и възражения относно инвестиционното предложение се приемат в сградата на РИОСВ, ул. „Съединение” №71, ет. 3, град Шумен.

 

 


 

Община Търговище има следното инвестиционно предложение:

 

„Цялостна реконструкция и разширение на ул. „3 Март” от бул. „Трайко Китанчев” до връзката с околовръстния път за подобряване градската среда в социална зона с озеленяване, пътни настилки, тротоари, улично осветление и градско обзавеждане” .

 

              Мнения и възражения относно инвестиционното предложение се приемат в сградата на РИОСВ, ул. „Съединение”, №71, ет. 3, град Шумен.

 

 


 

 Община Търговище има следното инвестиционно предложение:

„  Укрепване на свлачище път TGV1053 / Омуртаг- Търговище / - граница община / Омуртаг-Търговище / - Божурка - Пайдушко- / TGV 1017 от км 6+440 до км 6+500 с регистрационен № 25.5520.01„ .

                Мнения и възражения относно инвестиционното предложение се приемат в сградата на РИОСВ, ул. „ Съединение „ №71, ет.3, град Шумен.

  


 

Заповед за допускане товарене, транспортиране и разтоварване на 239 плътни куб. метра дърва за огрев - изтегли

Заповед за определяне "ВАС МАР" ЕООД за спечелил конкурса за "товарене, транспортиране и разтоварване на 239 плътни куб. м. дърва за огрев - изтегли

Годишен план за ползване на дървесина на Община Търговище за 2013 г. - изтегли


 

Обществено обсъждане на Доклад по ОВОС за инвестиционно предложение 

 

„Изграждане на газопровод „Южен поток” на територията на Република  България” - изтегли

 

Съобщение след състоялото се обществено обсъждане от страна на "Южен поток  България" АД   - изтегли


 

Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба за ОВОС на Шермин Исметова Ахмедова за отглеждане на орехови дървета в землището на село Пролаз, ПИ № 021018 в местността "Дере Йолу"

Изтегляне


Обява за заинтересованите лица и общественост - изтегли

Информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС на Мехмед Хюсеин Байърлъ за създаване на трайни насаждения - орехова градина - изтегли1, изтегли2, изтегли3, изтегли4

Уведомление за инвестиционно предложение на „ЕнерСис” АД – гр. Търговище - изтегли

Информация за състоянието на атмосферния въздух в района на "ЕнерСис"АДизтегли

Подробна информация, относно картирането на НАТУРА зоните, попадащи на територията на Община Търговище - изтегли, Приложение - изтегли


 

Становище на "Тракия Глас България"ЕАД относно ДОВОС на инвестиционно намерение" Увеличение капацитета на съществуваща пещ за производство на домакинско стъкло и изграждане на втора производствена мощност за домакинско стъкло" ►-

изтегляне на становището

 

 

 


Становище - доклад за въздействие върху околната среда  "Изграждане на конна база за спорт и атракция" - изтегли

Обява за открит обществен достъп/17.05.2011 - изтегли

Обява на МОСВ - изтегляне на обявата

 

Съобщение за инвестиционно намерение/ 26.04.2011

 

 

 

           Изтегляне на съобщението

 

Съобщение за инвестиционно намерение / 1. 02. 2011

 

 

 

           Изтегляне на съобщението

 

 Съобщение за открит обществен достъп / 14.12. 2010

 

 

 

           Изтегляне на съобщението

 

Съобщение за открит обществен достъп / 17.09.2010

 

 

 

             Изтегляне на съобщението

 

 Съобщение за обществен достъп / 30.09.2010

 

 

 

              Изтегляне на съобщението

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Съобщение / 09.09.2010

 

 

 

На основание чл. 62 ал. 1 директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район обявява инициатива на "Спортен риболов" ЕООД, гр Исперих, за ползване на ползване на воден обект - язовир "Лиляк"

Изтегляне на съобщението


 

 Обява / 28.01.2010

 

 

 

Община Търговище и Община Попово уведомяват обществеността, че имат намерение да реализират следните инвестиционни предложения:

Реконструкция и модернизация на съществуващото депо на община Търговище“/в землището на с. Пайдушко, община Търговище/ - ще обслужва общините Търговище и Попово. На съществуващото депо ще бъде осъществена реконструкция, модернизация и разширение. По предварителна експертна оценка регионалното съоръжение се очаква да бъде предвидено за депониране на около 700 000 т. отпадъци, генерирани на териториите на двете общини.

Предвижданията са експлоатацията на реконструираната и модернизирана част на депото и на разширението му да бъде за период най-малко 20 години.

Предвижданията са новоизграденото регионално депо да бъде съоръжено с тръбопроводна мрежа за улавяне и събиране на инфилтрата и отделяния биогаз, както и съоръжения за тяхното третиране. На площадката на депото ще бъдат осигурени защитен зелен пояс и подходяща обваловка. Дъждовните и другите повърхностни води ще бъдат улавяни с цел недопускане до обема на депото.

 

 

Изграждане на Претоварна станция за обслужване на община Попово“ /в землището на с.Светлен, община Попово / - за отпадъци ще бъде една и ще обслужва община Попово. Общината е определила терен 00173 от 57,030 дка, частна общинска собственост, трета, пета и седма категория на земята, в землището на село Светлен (на около 1,7 км извън регулацията на селото в посока гр. Търговище). Като алтернатива ще бъде разгледан и оценен и допълнително предложеният от община Попово терен 0091 от 54,233 дка, общинска собственост, в землището на гр. Попово (в близост до регулацията, СИ от града, вляво от пътя за с. Кардам).

 

 

Рекултивация на съществуващото регламентирано депо на община Попово /в землището на с. Славяново, община Попово/- Общината е преустановила експлоатацията му и депонира събраните отпадъци на регионалното депо в Търговище. Закритото депо е в границите на имот 427 с размер 49,428 дка.

Мнения и възражения относно инвестиционното предложение се приемат в сградата на РИОСВ- Шумен, ул. „Съединение „ № 71, ет. 3.

Изтегляне на обявата


 

Обява / 25.11.2009

Община Търговище има следното инвестиционно предложение "Рехабилитация, реконструкция и благоустрояване на бул. „Цар Освободител" , град Търговище от о.т. 5,84 до 7,33 / 7,32 /".
Мнения и възражения относно инвестиционното предложение се приемат в сградата на РИОСВ, ул."Съединение" №71, ет.3 град Шумен.
Обява / 07.09.2009

Община Търговище има следното инвестиционно предложение: „ Изграждане на обществен паркинг с 81 броя паркоместа в УПИ І, кв. 101, ул. „Стефан Караджа"" , град Търговище .
Мнения и възражение се приемат в сградата на РИОСВ град Шумен, ул. „Съединение" № 71, ет.3 .
Обява / 09.10.2009

Община Търговище има следното инвестиционно предложение: „ Рехабилитация на главни колектори на Търговище, изграждане на канализационна и реконструкция на водопроводна мрежа на квартал „Въбел" /зона север от ул. „Александър Стамболийски”/ .
Мнения и възражение се приемат в сградата „Въбел” и в сградата на РИОСВ град Шуме
н , ул.„Съединение" № 71, ет.3 .

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com