TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2008


ISO 14001:2004


С лице към хората
Петък, 27 март 2015 / ОКОЛНА СРЕДА-Натура 2000
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 650 - "Горещ телефон", на който гражданите могат да се обаждат с въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения/8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/

0882 100 612 – „Горещ телефон” за подаване на сигнали по чистотата
0601 68 725 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.
http://targovishte.ipgvr.eu/ - сайт за подаване на предложения за включване в интегрирания план за възстановяване и развитие, който се изработва по проект на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Натура 2000

„Натура 2000” представлява мрежа от защитени зони в Европа. Нейната цел е да осигури дългосрочно опазване на определени ценни растителни и животински видове, както и местообитанията им.
Тя включва защитени райони, определени съгласно Директивата за опазване на природните местообитания и Директива за опазване на дивите птици.
Обект на защита по двете директиви са около 140 природни местообитания и над 600 вида растения и животни, приоритетни по значимост за ЕС.
Националната екологична мрежа е част от европейската екологична мрежа „Натура 2000” и е регламентирана съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр. 77/ 2002 г.).

Защитената зона «Овчарово»
- се намира между общините Велики Преслав и Търговище и заема площ от 1478 хектара. Мястото е от международно значение за опазване на гнездящия тук световно застрашен вид ливаден дърдавец. Срещат се и видовете червеногърба сврачка, сива овесарка, черночела сврачка. Към настоящия момент защитена зона «Овчарово» е обявена със Заповед № РД-844/ 17.11.2008 г. (ДВ бр.12/ 13.02.2009 г.), в която съгласно разпоредбите на Закона за биологичното разнообразия / ЗБР /се посочва местоположението на защитената зона, предметът и целите й на опазване, опис на имотите, включени в съответната защитена зона, забрани или ограничения на дейности.

Информация - изтегли

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com