TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2008


ISO 14001:2004


С лице към хората
Вторник, 01 декември 2015 / ИКОНОМИЧЕСКО
РАЗВИТИЕ-Бюджет
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 650 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0879 917071 – „Зелен телефон” за подаване на сигнали по чистотата
0601 68 725 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/. http://targovishte.ipgvr.eu/ - сайт за подаване на предложения за включване в интегрирания план за възстановяване и развитие, който се изработва по проект на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

 

 

Покана за публично обсъждане на проектобюджета на Община Търговище за 2016 г.

 

Поканата за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Търговище за 2016 г. е във връзка с издадена Заповед №З-01-1305/17.11.2015 г. на кмета на община Търговище

 

Кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров отправя покана към местната общност за участие в публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Търговище за 2016 г.

Обсъждането ще бъде проведено на 30 ноември 2015 г., понеделник, от 16 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище.

 

Становища и предложения по проекта за общински бюджет за 2016 г. могат да се предоставят в Центъра за административно обслужване при Община Търговище, не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

 

 

 Разходи по дейности и функции в проекта за бюджет за 2016 г. на Община Търговище

Приходи по проекта за бюджет за 2016 на Община Търговище

Проект за финансиране на капиталовите разходи на Община Търговище през 2016 г.

 

 

 

 


 

Информация от годишния финансов отчет на Община Търговище за 2014 г. , съгласно т.34  от ДДС №16/13.12.2014 г. на Министерство на финансите, Дирекция "Държавно съкровище"                                               

 

Писмо от заместник-председателя на Сметната палата

Изтегли

Одитен доклад и одитно становище на Годишния финансов отчет на Община Търговище за 2014 г.

Изтегли одитен доклад
Изтегли одитно становище

Обяснителна записка към ГФО на Община Tърговище за 2014 г. за прилагане на счетоводната политика, състоянието и изменението на основните активи и пасиви

Изтегли

Обяснителна записка към отчета за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства  на Община Търговище към 31.12.2014 г.

 

Изтегли

 Баланс на Община Tърговище към 31 декември 2014 г.

Изтегли

Заверен отчет Б-3 за изпълнение на бюджета на Община Търговище за 2014 г.

Изтегли

Отчет за изпълнение на ИБСФ по пълна ЕБК СЕС-3-ДЕС

Изтегли

Отчет за изпълнение на ИБСФ по пълна ЕБК СЕС-3-КСФ

Изтегли

Отчет за изпълнение на ИБСФ по пълна ЕБК СЕС-3-РА

Изтегли

Отчет за изпълнение на ИБСФ по пълна ЕБК СЕС-3-ДМП

Изтегли

Отчет за изпълнение на ИБСФ по пълна ЕБК Б-3 с код 33

Изтегли

 Информация за изпълнението на бюджета на община Търговище, сметките за средствата от Европейския съюз, както и останалите показатели, сделки и операции по ал. 1, т.2 и т. 3 на чл. 137 от Закона за публичнете финанси за периода 01.01.2015 г. - 30.06.2015 г.

 Отчет

 Приложение 1

 Приложение 2

 Приложение 3

 Приложение 4

 Приложение 5


Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Търговище, сметките за средствата от Европейския съюз, както и за останалите показатели, сделки и операции по ал. 2, т. 2, т. 3 и ал. 3 на чл. 140 от Закона за публичните финанси за периода от 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г.

  Отчет

 Приложение №1- Изпълнение на приходите по бюджета към 31.12.2014

 Приложение №2- Изпълнение на разходите по дейности и функции по бюджета към 31.12. 2014

 Приложение №3- Изпълнение на разходите по параграфи и подпараграфи по бюджета към 31.12.2014 година

 Приложение №4 Справка за получените средства от община Търговище по Оперативните програми на ЕС и средствата от Европейски съюз на бенефициенти на Разплащателната агенция към държавен фонд "Земеделие" за периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г.

 Приложение №5- Справка за изразходваните средства от община Търговище по Оперативните програми на ЕС и средствата от Европейски съюз на бенефициенти на Разплащателната агенция към Държавен фонд "Земеделие" за периода от 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г.

 Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2014г. на община Търговище към 31.12.2014г


 

Информация за изпълнението на бюджета на община Търговище, сметките за средствата от Европейския съюз, както и останалите показатели, сделки и операции по ал. 1, т.2 и т. 3 на чл. 137 от Закона за публичнете финанси за периода 01.01.2015 г. - 30.06.2015 г.

Отчет

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5


Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Търговище, сметките за средствата от Европейския съюз, както и за останалите показатели, сделки и операции по ал. 2, т. 2, т. 3 и ал. 3 на чл. 140 от Закона за публичните финанси за периода от 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г.

  Отчет

Приложение №1- Изпълнение на приходите по бюджета към 31.12.2014

Приложение №2- Изпълнение на разходите по дейности и функции по бюджета към 31.12. 2014

Приложение №3- Изпълнение на разходите по параграфи и подпараграфи по бюджета към 31.12.2014 година

Приложение №4 Справка за получените средства от община Търговище по Оперативните програми на ЕС и средствата от Европейски съюз на бенефициенти на Разплащателната агенция към държавен фонд "Земеделие" за периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г.

Приложение №5- Справка за изразходваните средства от община Търговище по Оперативните програми на ЕС и средствата от Европейски съюз на бенефициенти на Разплащателната агенция към Държавен фонд "Земеделие" за периода от 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2014г. на община Търговище към 31.12.2014г


 БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2015 ГОДИНА, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 3 ПО ПРОТОКОЛ 48 ОТ 12.02.2015 Г.

            

Приложение № 1 – Приходи по проекто-бюджета на Община Търговище за 2015 година

Приложение № 2 – Разпределение на преходния остатък от 2014 година по функции и дейности по бюджета на Община Търговище за 2015 година

Приложение № 3 – Разходи по дейности и функции по проекто-бюджет 2015 г. на Община Търговище

Приложение № 4 – Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2015 година на Община Търговище

Приложение № 5 – Разчет за финансиране на капиталовите разходи с приходи от продажба на нефинансови активи за 2015 г. и преходен остатък от 2014 г. по § 40 от ЕБК

Приложение № 6.1 – Справка за числеността на персонала за 2015 г. и разходите за работни заплати за 2015 г. за делегираните от държавата дейности по бюджета на Община Търговище за 2015 г.

Приложение № 6.2 - Справка за числеността на персонала за 2015 г. и разходите за работни заплати за 2015 г. за  местните дейности по бюджета на Община Търговище за 2015 г.

Приложение № 6.3 - Справка за числеността на персонала за 2015 г. и разходите за работни заплати за 2015 г. за делегираните от държавата дейности  - дофинансиране с приходи от общински характер

Приложение № 7 – План сметка за 2015 година на Общинско предприятие „Флора”

Приложение № 8 – План сметка за 2015 година на Общинско предприятие „Социални и охранителни дейности”

Приложение № 9 – Списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски, съгласно чл. 40 от ПМС № 8/16.01.2015

Приложение № 10 – Индикативен годишен разчет за сметките за средства от европейски съюз на Община Търговище за 2015 г.

Приложение № 11 – Второстепенни разпоредители с бюджет за 2015 година

Приложение № 12 – Бюджетна прогноза за периода 2015 – 2017 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности


 

Информация за изпълнението на бюджета на община Търговище, сметките за средствата от Европейския съюз, както и за останалите показатели, сделки и операции по ал. 1, т. 2 и т. 3 на чл. 137 от Закона за публичните финанси за периода от 01.01.2014 г. - 30.06.2014 г.


 

 

Заповед № 3-0-32/28.07.2014 година - ЧИ на ПУП - ПРЗ на гр.Търговище, в обхват на УПИ IV,V,VI в кв.122 и РУП за УПИ III, V,VI в кв.122.

 Заповед

 РУП - 1

 РУП - 2

 План за регулация

 План за застрояване

 


 Отчет за  изпълнението на бюджета на община Търговище за 2013 г.

 

Допълнителна информация по докладна записка 08-00-116

Приемане на уточнен план към 31.12.2013 г. и отчет за изпълнението на бюджета на Община Търговище за 2013 г.

 

 


 

Информация от годишния финансов отчет на Община Търговище за 2013 г. , съгласно т.34  от ДДС №12/28.12.2013 г. на Министерство на финансите, Дирекция "Държавно съкровище", публикуванa на 5 август 2014 г.

Одитен доклад и одитно становище на Годишния финансов отчет на Община Търговище за 2013 г., прието с Решение № 074/09.07.2014 г.  на Сметна палата

Обяснителна записка към ГФО на Община Tърговище за 2013 г. за прилагане на счетоводната политика, състоянието и изменението на основните активи и пасиви

Обяснителна записка към отчета за касовото изпълнение на бюджета и ИБСФ на Община Търговище към 31.12.2013 г.

 Баланс на Община Tърговище към 31 декември 2013 г.

Заверен отчет за изпълнение на бюджета на Община Търговище за 2013 г.

Отчет за изпълнение на ИБСФ по пълна ЕБК код на ИБСФ 10
Отчет за изпълнение на ИБСФ по пълна ЕБК код на ИБСФ 11
Отчет за изпълнение на ИБСФ по пълна ЕБК код на ИБСФ 12
Отчет за изпълнение на ИБСФ по пълна ЕБК код на ИБСФ 33
Отчет за изпълнение на ИБСФ по пълна ЕБК код на ИБСФ 40
Отчет за изпълнение на ИБСФ по пълна ЕБК код на ИБСФ 42
 


Отчет за  изпълнението на бюджета на община Търговище за 2013 г.

Допълнителна информация по докладна записка 08-00-116

Приемане на уточнен план към 31.12.2013 г. и отчет за изпълнението на бюджета на Община Търговище за 2013 г.

 

 


БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ №1 ПО  ПРОТОКОЛ 34/13.02.2014 Г.

РЕШЕНИЕ №1 ПО  ПРОТОКОЛ 34/13.02.2014 Г.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2014 Г.

Приложение 1

ПРИХОДИ ПО ПРОЕКТО-БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Приложение 2

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕХОДНИЯ ОСТАТЪК ОТ 2013 ГОДИНА ПО  ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Приложение 3

РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ 2014 Г. НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Приложение 4

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ФУНКЦИИ – държавни дейности, местни дейности и дофинансиране

Приложение 5

ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Приложение 6

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2014 г. НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Приложение 7

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ С ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ ЗА 2014 Г. И ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2013 Г. ПО ПАРАГРАФ 40 ОТ ЕБК

Приложение 8.1

СПРАВКА ЗА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА ЗА 2014 Г. И РАЗХОДИТЕ ЗА РАБОТНИ  ЗАПЛАТИ ЗА 2014 Г. ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ  ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2014 Г.

Приложение 8.2

ЗА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА  ЗА 2014 Г. И РАЗХОДИТЕ ЗА РАБОТНИ  ЗАПЛАТИ  ЗА 2014 Г. ЗА  МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА  ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2014 Г. 

Приложение 8.3

СПРАВКА  ЗА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА ЗА 2014 Г. И  РАЗХОДИТЕ ЗА РАБОТНИ  ЗАПЛАТИ ЗА 2014 Г.  ЗА  ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА  ДЕЙНОСТИ - ДОФИНАНСИРАНИ С ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР

Приложение 9

ПЛАН -  СМЕТКА ЗА 2014 ГОДИНА на Общинско предприятие "Социални и охранителни дейности"  гр.Търговище от 01.01.2014 година

Приложение 10

ПЛАН -  СМЕТКА ЗА 2014 ГОДИНА на Общинско предприятие „Флора”

Приложение 11

СПИСЪК НА ДЛЪЖНОСТИТЕ И ЛИЦАТА, КОИТО ИМАТ ПРАВО НА ТРАНСПОРТНИ РАЗНОСКИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 50 ОТ ПМС № 3/15.01.2014 г. ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

СПИСЪК НА ДЛЪЖНОСТИТЕ И ЛИЦАТА, КОИТО ИМАТ ПРАВО НА ТРАНСПОРТНИ РАЗНОСКИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 50 ОТ ПМС № 3/15.01.2014 г. НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

СПРАВКА НА ДЛЪЖНОСТИТЕ И ЛИЦАТА ОТ ОМ „СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” – МЕСТНА ДЕЙНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 50 ОТ ПМС № 3/15.01.2014 г. ИМАЩИ ПРАВО НА ТРАНСПОРТНИ РАЗНОСКИ  ОТ МЕСТОЖИВЕЕНЕ ДО МЕСТОРАБОТА  И ОБРАТНО

Списък  на лицата от група „Култура” мероприятие „Оркестри и Ансамбли” при Община Търговище, имащи право на транспортни разходи  от  гр.Омуртаг до гр.Търговище и обратно през 2014 година , на основание чл.50  от ПМС № 3/15.01.2014 г. за изпълнение на държавния  бюджет на Р България за 2014 година

Приложение 12

С П Р А В К А за просрочените вземания на Община Търговище към 31.12.2013 г.

Приложение 13

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС

Приложение 14

ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ ЗА 2014 Г.

 

Приложение 15

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 5% РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ С ТРАНСФЕРИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ЦБ, ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2014 ГОДИНА, СЪГЛАСНО ФО № 1/28.01.2014 Г. НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Приложение 16

АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2014-2016 Г.

 


 Приемане на бюджета на Община Търговище за 2014 година


 

Покана за публично обсъждане на проектобюджета на община Търговище за 2014 г.

 

Кметът на община Търговище д-р Красимир Мирев отправя покана за участие в публичното обсъждане на проектобюджета на Община Търговище за следващата 2014 г., капиталовата програма и инвестиционния заем в размер на 2 млн. лв. за одобряване инфраструктурата на селата и града.

Обсъждането ще се състои на 29 ноември 2013 г., петък, от 17.00 часа в зала „Христо Самсаров” на Община Търговище

Населението може да прави писмени предложения до кмета и/или председателя на Общинския съвет, както и да присъства на заседанията на постоянните комисии към Общинския съвет, на които ще бъде разглеждан проектът за бюджет на Община Търговище за 2014 г.

Капиталова програма

Приложение 1

Приложение 2


Бюджет на Община Търговище за 2013 г.

Докладна записка от д-р Красимир Мирев- кмет на община Търговище

Приложение № 1- Приходи

Приложение № 2- Разпределение на преходен остатък за 2012 г

Приложение № 3 Разходи по дейности и функции

Приложение № 5 Първоначален бюджет

Приложение №6 Капиталови разходи

Приложение № 7 Kапиталови разходи  с  приходи от продажба на  нефинансови активи за 2013 г.

Приложение № 8 Фонд за покриване на разходите по приватизацията и следприватизационен контрол по чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗПСК за 2013 г. на Община-Търговище

Приложение № 9 Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи по чл. 10, ал. 1, т. 3 от ЗПСК за 2013 г. на Община-Търговище

Приложение № 10.1 Средства за работни заплати- държавни дейности

Приложение № 10.2 Средства за работни заплати- местни дейности

Приложение № 10.3 Средства за работни заплати- дофинансиране

Приложение № 11 ПЛАН -  СМЕТКА ЗА 2013 ГОДИНА на общинско предприятие "Социални и охранителни дейности" Търговище

Приложение № 12 План - сметка за 2013 година общинско предприятие "Флора" Търговище

Списък на лица с транспортни разходи

Училища и Детски градини, други

Култура

Социален патронаж

Приложение № 14 Второстепенни разпоредители с бюджетни и извънбюджетни кредити и средства за финансовата 2013 г.

Приложение № 15 Разплатени просрочени задължения

Всички Приложения


 

7 .08. 2013 г.

Информация от годишния финансов отчет на Община Търговище за 2012 г., съгласно т. 34 и т. 35 от ДДС №14/21.12.2012 г. на МФ, Дирекция "Държавно съкровище"

 

 Изтегляне - Одитен доклад на Сметната палата 

 

  Отчет за изпълнението на бюджета на община Търговище за 2012 г.

 


Бюджет на Община Търговище за 2012 година, приет Р Е Ш Е Н И Е  № 5 П Р О Т О К О Л  № 7 / 20.02.2012 г. на Общински съвет Търговище

Препис от Р Е Ш Е Н И Е  № 5 П Р О Т О К О Л  № 7 / 20.02.2012 г. на Общински съвет Търговище – изтегли

Изтегли

Приложения към Бюджет 2012

Изтегли


11.07. 2012 г.

Информация от годишния финансов отчет на Община Търговище за 2011 г., съгласно т. 34 и т. 35 от ДДС №13/29.12.2011 г. на МФ, Дирекция "Държавно съкровище"

Изтегляне - Становище на Сметната палата

Изтегляне - Одитен доклад на Сметната палата 

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Търговище за 2011 г.


Бюджет на Община Търговище за 2011 година

 • ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Красимир Мирев – кмет на община  Търговище

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА  ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2011 ГОДИНА.

Изтегляне

 •  Приложение 1

Изтегляне

 • Приложение 2

 Изтегляне

 • Приложение 3

Изтегляне

 • Приложение 4.1

Изтегляне

 • Приложение 4.2

Изтегляне

 • Приложение 4.3

Изтегляне

 • Приложение 5

Изтегляне

 • Приложение 6

Изтегляне

 • Приложение 7

Изтегляне

 • Приложение 8

Изтегляне

 


Отчет за изпълнението на бюджета на Община Търговище за 2010 г.

Докладна записка на д-р Красимир Мирев - кмет на община Търговище - Изтегляне

Приложение1 - Изтегляне                Приложение4 - Изтегляне                Приложение7 - Изтегляне

Приложение2 - Изтегляне                Приложение5 - Изтегляне                Приложение8 - Изтегляне

Приложение3 - Изтегляне                Приложение6 - Изтегляне


Бюджет на Община Търговище за 2010 година

Изтегляне на архив

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информация по т. 34 и т. 35 от ДДС №12/ 29.12. 2010 г. на МФ, Дирекция "Държавно съкровище"

изтегли1, изтегли2, изтегли3, изтегли4

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com