TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2008


ISO 14001:2004


С лице към хората
Четвъртък, 02 април 2015 / ОБЯВИ и СЪОБЩЕНИЯ-ОБЯВИ и СЪОБЩЕНИЯ
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 650 - "Горещ телефон", на който гражданите могат да се обаждат с въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения/8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/

0882 100 612 – „Горещ телефон” за подаване на сигнали по чистотата
0601 68 725 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.
http://targovishte.ipgvr.eu/ - сайт за подаване на предложения за включване в интегрирания план за възстановяване и развитие, който се изработва по проект на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

2015 г. 


Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 31 март 2015 година до Боряна Александрова Алексиева


Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 31 март 2015 година до Боян Петров Асенов


Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 31 март 2015 година до Димитричка Йорданова Иванова


Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 31 март 2015 година до Силвия Левенова Маринова


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 5 от ЗУТ уведомява за издадено:

I. Разрешение за строеж – 1 броя, изпратено с писмо изх. № ТСУ-24-00-35 от 21.03.2015г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01- 40 от 21.03.2015г.
обект: ВТОРОСТЕПЕННИ ПОСТРОЙКИ-постройка за инвентар и тоалетни; беседка; чешма ПЛЪТНА ОГРАДА с максимална Н= 2.20м към съседните имоти и АЖУРНА ОГРАДА към улична регулация
местонахождение: УПИ I- 123, кв. 15, с. Г. Ново, общ. Търговище, ул. „Шести септември” № 25

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА : п
/ инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-8 /20.03.2015 г.

Община Търговище, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че e изготвен проект за частично изменение на Подробния устройствен план на гр. Търговище за УПИ XXI в кв.199.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация.

Обявление
ПУП


ОБ-ТСУ-7 /20.03.2015 г.

Община Търговище, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че e изготвен проект за частично изменение на Подробния устройствен план на кв.Запад 3 за УПИ II и IV в кв.9.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация.

Обявление
ПУП


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 5 от ЗУТ уведомява за издадени:

I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-33 от 18.03.2015г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01- 38 от 16.03.2015г.
обект: СКЛАДОВА БАЗА ЗА ЗЪРНОСЪХРАНЕНИЕ, ПОДПОРНИ СТЕНИ Тип „А” и Тип ”В” с височина до Н = 2,20м, АЖУРНА ОГРАДА с пана 1,75/2,00м над подпорните стени по приложена ситуация
местонахождение: УПИ IV, кв. 63, с.Буйново, общ.Търговище
2. № РС- 01- 39 от 17.03.2015г.
обект: ТЕХНИЧЕСКА И БИОЛОГИЧНА РЕКУЛТИВАЦИЯ И
ГАЗООТВЕЖДАЩА СИСТЕМА НА СЪЩЕСТВУВАЩА КЛЕТКА НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В С.ПАЙДУШКО ЗА ОБЩИНИТЕ ТЪРГОВИЩЕ И ПОПОВО
местонахождение: ПИ № 000044, с.Пайдушко с ЕКАТТЕ 55201, общ. Търговище


В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.


гл. експерт в отдел СА : п
/ инж. М. Дойчева / 

Изтегляне


Община Търговище удължава срока за подаване на професионални биографии за длъжност "щофьор" по проект "Създаване на интегрирани услуги за деца и семейства" до 20.03.2015 г.

Покана - изтегли,

Професионална автобиография - изтеглиОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 5 от ЗУТ уведомява за издадени:

I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-29 от 12.03.2015г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01- 36 от 12.03.2015г.
обект: МАСИВНА ОГРАДА с максимална Н= 2.20м на ПИ 73626.33.8 към източна, западна и северна граници на имота и АЖУРНА ОГРАДА с максимална Н= 2.20м към обслужващ път от юг
местонахождение: ПИ 73626.33.8, местност „Табакча”, Урбанизирана територия (Гробищен парк), по КК на гр. Търговище
2. № РС- 01- 37 от 12.03.2015г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ЗП ПРЕУСТРОЙСТВО= 30.83 м2
местонахождение: УПИ II- 55, кв. 12, с. Преселец, общ. Търговище

II. Заповед по чл. 154 от ЗУТ – 1 бр., изпратена с писмо изх. № ТСУ-24-00-30 от 12.03.2015г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район,
1. №З-01-216/12.03.2015г., за обект: СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, в УПИ ІІІ- за жил. нужди и общ. обслужване, кв. 151, ПИ 73626.509.622, гр. Търговище, ул.„Сп. Грамадов”, като неразделна част към Разрешение за строеж № РС-01-10 от 04.02.04.2014г.

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА : п
/ инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 5 от ЗУТ уведомява за издадено:

I. Разрешение за строеж – 1 броя, изпратено с писмо изх. № ТСУ-24-00-28 от 10.03.2015г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01- 35 от 05.03.2015г.
обект: ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ НА МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ
местонахождение: ПИ 73626.510.407, УПИ Х, кв. 177, гр. Търговище,
бул.”Цар Освободител”№ 44

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА : п
/ инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 5 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-25 от 05.03.2015г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01- 33 от 27.02.2015г.
обект: ЕДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА с помещение за обитаване, със ЗП= 100.00м2
местонахождение: ПИ 73626. 176. 369, местност „Драка”, землище Търговище

2. № РС- 01- 34 от 27.02.2015г.
обект: AВТОМИВКА,със ЗП= 201,52 м2 и РЗП= 435,22 м2,ПЛЪТНА ОГРАДА с височина H=2.20м към УПИ XII, УПИ III по цялата дължина, към УПИ XIV с дължина L= 4.0м,
ОГРАДА С ПЛЪТНА ЧАСТ 0,60м и АЖУРНА до H=2.20м, в останалата част към УПИ XIV, кв. 42, гр. Търговище
местонахождение: УПИ XIII-за автомивка, кв.42, ПИ № 73626.506.228 по КК гр.Търговище, ул. ”Велико Търново” № 15

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА : п
/ инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 5 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-22 от 27.02.2015г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01- 31 от 26.02.2015г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ЕДИН ЕТАЖ, със ЗП= 131,36 м2
местонахождение: УПИ ХI- 52, кв. 8, с. Стража, общ. Търговище
2. № РС- 01- 32 от 26.02.2015г.
обект: МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И ПИВНИЦА,със ЗП= 70.00 м2
местонахождение: УПИ V- 83, кв. 19, с. Кралево, общ. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА : п
/ инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 5 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 3 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-21 от 18.02.2015г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01- 28 от 17.02.2015г.
обект: СКЛАДОВО СТОПАНСТВО ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ
- три броя силози с обем 3 815м3- два броя силози за влажно зърно, силоз за сухо зърно
- експедиция, зърнопочистваща машина, зърносушилня
- съпътстващи съоръжения и навес
местонахождение: ПИ № 036017 по КВС за землището на с. Търновца, общ.Търговище,
2. № РС- 01- 29 от 18.02.2015г.
обект: МОБИЛНА ЧЕЛЮСТНА ТРОШАЧКА, МОДУЛНА ТРОШАЧНО-ПРЕСЕВНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ВТОРИЧНО ТРОШЕНЕ „METSO MINERALS” И ПОДПОРНИ СТЕНИ с височина от Н=2,20м до 5,50м В КАРИЕРА КРАЛЕВО
местонахождение: ПИ № 000320 в землището на с. Кралево с ЕКАТТЕ 39390,
общ. Търговище
3. № РС- 01- - 30 от 18.02.2015г
обект: ОСТЪКЛЯВАНЕ НА БАЛКОНИ северен балкон пред спалня и южен балкон-частично с „Г”образна форма пред дневна
местонахождение: УПИ І-кжз, кв. 200, ПИ 73626.511.160.3 по КК на гр. Търговище
ул. ”Граф Игнатиев”№ 9, ет. 4, ап. 7, ид. № 73626.511.160.3.19, гр. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 5 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж–2 броя, изпратени с писмо изх.№ТСУ-24-00-19 от 16.02.2015г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01- 26 от 12.02.2015г.
обект: ИЗМЕСТВАНЕ НА КАБЕЛ НН между РК-6 на ТП „Кв.12” и РК- 2 на ТП „ТХВП”
за захранване на обект „Пристройка на два етажа към съществуваща сграда за офиси и търговски обекти”
местонахождение: УПИ VII- за скл. дейност, кв. 9, ПИ 73626.506.677, Промишлена зона, гр. Търговище
2. № РС- 01- 27 от 13.02.2015г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА БАЗОВА СТАНЦИЯ НА „MОБИЛTEЛ” ЕАД - TGV 0010.A001 ”MAKARIOPOLSKO”монтирана на съществуваща Зърносушилня
местонахождение: УПИ II, кв. 83, стопански двор, с.Макариополско, общ.Търговище”

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.


гл. експерт в отдел СА : п
/ инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-6/13.02.2015 г.

Община Търговище на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изготвен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за застрояване на гр.Търговище, в обхват на УПИ I, II, III и XX в кв.183.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище.На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Нач. отдел ТСУ: /П/
/ инж.Т.Керемидчиева /

Обявление

Обяснителна записка

План за застрояване


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 5 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж–5 броя, изпратени с писмо изх.№ТСУ-24-00-16 от 12.02.2015г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01- 21 от 06.02.2015г.
обект: ДЖАМИЯ, РЗП= 67,47 м2
местонахождение: УПИ I- 123, кв. 15, с. , общ. Търговище,ул. „Шести септември” № 25, с. Г. Ново, общ. Търговище
2. № РС- 01- 22 от 09.02.2015г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ В АТЕЛИЕ ЗА ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ЗП преустр.= 20,08 м2
местонахождение: УПИ X-кжз, кв. 111, ПИ 73626.509.451.2 по КК на гр. Търговище, ул. ”Поп Сава Катрафилов”№ 5, вх. Б, гр. Търговище
3. № РС- 01- 23 от 10.02.2015г.
обект: АВАРИЕН РЕМОНТ на ЯЗОВИР АЛЕКСАНДРОВО 2 /ПРЕСИЯН/
Първи етап: ОТВЕЖДАЩ КАНАЛ, УДАРОУБИВАТЕЛ
Втори етап: ВОДОСТОК
местонахождение: имот № 000300, землище с.Александрово и имот № 000009, землище с. Цветница, общ. Търговище
4. № РС- 01- 24 от 10.02.2015г.
обект: БАЗОВА СТАНЦИЯ С ЧЕСТОТЕН ОБХВАТ 900 MHz НА „MОБИЛTEЛ” ЕАД-TGV 0073.В000 ”MISIONIS-M”, в сграда с идентиф. № 73626.506.41.2 по КК на гр.Търговище
местонахождение: УПИ I 4154, кв. 6 по плана на Курортен комплекс Парка „Север”, ПИ № 73626.506.41 по КК на гр.Търговище,
5. № РС- 01- 25 от 11.02.2015г.
обект: МАСИВНА ОГРАДА с максимална Н= 2.20 на УПИ VII към УПИ VI, кв. 120, гр. Търговище и СЛЪНЧЕЗАЩИТНА КОЗИРКА към съществуваща плътна ограда към УПИ VIII, кв. 120
местонахождение:УПИ VII, кв. 20, ПИ 73626.509.618, ул.„Т. Каблешков” № 17, гр.Търговище


В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


 СЪОБЩЕНИЕ

Община Търговище на основание чл. 140, ал. 3 от ЗУТ съобщава , че e издадена проучвателна виза за проектиране на пристройка в ПИ № 73626.508.437, по КК на гр. Търговище (УПИ III – „за жил. строителство, паркинги, магазини и общ. Обслужване”, кв. 5 в кв. «Запад-1», гр. Търговище).

Изтегляне


Община Търговище удължава срока за подаване на професионални автобиографии за длъжностите педиатър и юрист до 13.02.2015 г. по Проект "Създаване на интегрирани услуги за деца и семейства".Задания за предоставяне на услугите може да намерите в секция "Обяви и съобщения".


ОБ-ТСУ- 5 /09.02.2015 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на с. Пролаз, общ. Търговище, в обхват на УПИ IV-22 в кв. 9.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Обяснителна записка

План за регулация


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище удължава срока за набиране на кандидати за предоставяне на услугите по Проект "Създаване на интегрирани услуги за деца и семейства" до 20.01.2015 г.
Условия за участие в конкурса и задание за работа и обхват на услугите са публикувани в приложенията.

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище удължава срока за набиране на индивидуални консултанти по Проект "Създаване на интегрирани услуги за деца и семейства" за длъжностите специален педагог и шофьор до 13.02.2015 г.

Документация


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 5 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 4 броя, изпратени с писмо изх.№ ТСУ-24-00-13 от 05.02.2015г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01- 17 от 03.02.2015г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ПЕТ ЕТАЖА, ЗП= 591.30 м2, РЗП= 2281.67 м2 и ПЛЪТНА ОГРАДА с Н= 2.20м към УПИ IV, V, IX, X и XIII от кв. 121
местонахождение: УПИ XII, кв. 121, ПИ 73626.509.521, гр. Търговище, ул.„Ангел Кънчев” № 17
2. № РС- 01- 18 от 03.02.2015г.
обект: ЕДНОЕТАЖНА СТОПАНСКА СГРАДА С ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ОБИТАВАНЕ, ЗП=45,00 м2,
местонахождение: ПИ № 73626. 179. 1000 по КК на гр.Търговище, местност „Кованлъка”,
3. № РС- 01- 19 от 03.02.2015г.
обект: ЕДНОЕТАЖНА СТОПАНСКА СГРАДА С ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ОБИТАВАНЕ, ЗП=31,20 м2
местонахождение: ПИ № 73626. 179. 1001 по КК на гр.Търговище, местност „Кованлъка”
4. № РС- 01- 20 от 03.02.2015г.
обект:АВТОРЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА И ЖИЛИЩЕ, ЗП= 95,03 м2, РЗП= 195,03 м2
местонахождение: УПИ I- за обществено обслужване и жилище, кв. 81, ПИ 73626.506.286, гр. Търговище, бул. „М-т Андрей” № 69, гр. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 5 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж - 6 броя, изпратени с писмо изх.№ ТСУ-24-00-12 от 29.01.2015г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01- 11 от 24.01.2015г.
обект: МОДУЛНА ГАЗСТАНЦИЯ
местонахождение: УПИ IV-за бензиностанция, газстанция и общ. обслужване, кв.7, по плана на кв. Въбел, ПИ 73626.501.72 по КК на гр.Търговище ул.”Александър Стамболийски” № 129
2. № РС- 01- 12 от 24.01.2015г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ПОСТРОЙКА В РАБОТИЛНИЦА ЗА ПЧЕЛЕН МЕД, ЗП ПРЕУСТРОЙСТВО= 406.00 м2
местонахождение: УПИ VIII, кв. 26, с. Алваново, общ. Търговище
3. № РС- 01- 13 от 24.01.2015г.
обект: ВИЛНА СГРАДА с БАРБЕКЮ, ЗП СГРАДА = 243,00 м2, ЗП БАРБЕКЮ = 42,00 м2
и НАВЕС за инвентар, с размери 12/8 м
местонахождение: имот № 059010, с. Черковна, общ. Търговище
4. № РС- 01- 14 от 26.01.2015г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА с ГАРАЖ , ЗП= 137,32 м2,РЗП= 299,10 м2 ОГРАДА към съседните УПИ и улична регулация с плътна част до 0,60м
местонахождение: УПИ Х, кв. 7, с. Александрово, общ. Търговище
5. № РС- 01- 15 от 26.01.2015г.
обект: ЕДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, ЗП= 100.00м2
местонахождение: в ПИ 73626. 176. 368, местност „Драка”, землище Търговище
6. № РС- 01- 16 от 28.01.2015г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ЧЕТИРИ ЕТАЖА, ЗП= 195.15 м2, РЗП= 801.78 м2
местонахождение: УПИ III, кв. 112, ПИ 73626.509.307, гр. Търговище, ул. „А. Кънчев” № 4

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-4 /05.02.2015 г.

Община Търговище на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изготвен проект на Подробен устройствен план – план за застрояване и план-схема на техническата инфраструктура на с.Стража, общ.Търговище, в обхват на поземлен имот № 028018, масив № 28, местност „Дервиш Балкан” в землище с.Стража, общ.Търговище.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище.На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Нач. отдел ТСУ: /П/
/ инж.Т.Керемидчиева /

Обявление

Обяснителна записка

План за застрояване

План-схема на техническата инфраструктура


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 5 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –3броя, изпратени с писмо изх.№ ТСУ-24-00-10 от 24.01.2015г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01- 8 от 19.01.2015г.
обект: ЕДНОЕТАЖНА СТОПАНСКА СГРАДА С ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ОБИТАВАНЕ,
ЗП= 76,80 м2
местонахождение: ПИ 73626. 163. 474, местност „Драка”, землище Търговище
2. № РС- 01- 9 от 21.01.2015г.
обект: ПОЛАГАНЕ НА HDPE ТРЪБА И ОПТИЧЕН КАБЕЛ В СЪЩЕСТВУВАЩА КАНАЛНА МРЕЖА НА БТК АД
местонахождение: гр. Търговище
3. № РС- 01- 10 от 22.01.2015г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА И ПРИСТРОЙКИ КЪМ НЕЯ ЗА ТЪРГОВСКО-СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ ЗП ПРЕУСТР.= 332,78 м2, ЗП ПРИСТРОЙКИ= 410,65 м2, ЗП ОБЩО = 743,43 м2, РЗП СГРАДА= 1119,66м2
местонахождение: УПИ XLII, кв.20, по плана на Промишлена зона, гр. Търговище, ПИ № 73626.504.646 по КК на гр.Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-3 /28.01.2015 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на гр. Търговище, в обхват на УПИ VI – „за пазар и административна сграда”, XVIII, XIX – „за кооперативен пазар” в кв. 61.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Обявление

План за регулация

ПУП ПР

ПУП ПЗ

План за застрояване

Съдържание ПУП

Записка


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 5 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –3броя, изпратени с писмо изх.№ ТСУ-24-00-10 от 24.01.2015г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01- 8 от 19.01.2015г.
обект: ЕДНОЕТАЖНА СТОПАНСКА СГРАДА С ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ОБИТАВАНЕ,
ЗП= 76,80 м2
местонахождение: ПИ 73626. 163. 474, местност „Драка”, землище Търговище
2. № РС- 01- 9 от 21.01.2015г.
обект: ПОЛАГАНЕ НА HDPE ТРЪБА И ОПТИЧЕН КАБЕЛ В СЪЩЕСТВУВАЩА КАНАЛНА МРЕЖА НА БТК АД
местонахождение: гр. Търговище
3. № РС- 01- 10 от 22.01.2015г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА И ПРИСТРОЙКИ КЪМ НЕЯ ЗА ТЪРГОВСКО-СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ ЗП ПРЕУСТР.= 332,78 м2, ЗП ПРИСТРОЙКИ= 410,65 м2, ЗП ОБЩО = 743,43 м2, РЗП СГРАДА= 1119,66м2
местонахождение: УПИ XLII, кв.20, по плана на Промишлена зона, гр. Търговище, ПИ № 73626.504.646 по КК на гр.Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


О Б Я В Л Е Н И Е

№ ОБ-ТСУ-2/22.01.2015г.

На основание чл.140, ал.3 от ЗУТ Община Търговище съобщава, че за УПИ II, от кв.138 по плана на гр.Търговище е изготвена проучвателна виза на основание чл.134, ал.6 и действащ ПУП – изх. № СК-ТСУ-32/21.01.2015г., като е ситуирана застройка за 7 броя гаражи.

В десетдневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят справка в стая 8 на първи етаж, писмени възражения и предложения по визата до общинска администрация.

Обявление

Виза гаражи


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 5 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 5 броя, изпратени с писмо изх.№ ТСУ-24-00-3 от 13.01.2015г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01- 3 от 12.01.2015г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА БАЗОВА СТАНЦИЯ В БАЗОВА СТАНЦИЯ С ЧЕСТОТЕН ОБХВАТ 900-2100 MHz НА „MОБИЛTEЛ” ЕАД- TGV 0025.А002 ”SVETKAVITZA”; в сграда с идентиф. № 73626.506.172.3 по КК на гр.Търговище,
местонахождение: УПИ I-кжз, подз.гаражи, пл.сн. № 4467, кв. 35, ПИ 73626.506.172 по КК на гр.Търговище, ул.„Гладстон”№ 6, вх. А, гр. Търговище
2. № РС- 01- 4 от 12.01.2015г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ПЕТ ЕТАЖА, със ЗП=262.57м2, РЗП=1416.29м2
ПЛЪТНА ОГРАДА с Н= 2.20м към УПИ VI и УПИ VII от кв.95, МЕТАЛЕН НАВЕС за 3 бр. автомобили и Паркоместа-17бр. места за паркиране и гариране,
местонахождение: УПИ ІV- 47, кв. 5, с. Пролаз, общ. Търговище
3. № РС- 01- 5 от 12.01.2015г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА, със ЗП= 215.00 м2, РЗП= 440.00 м2,
местонахождение: УПИ ІV- 47, кв. 5, с. Пролаз, общ. Търговище
4. № РС- 01- 6 от 12.01.2015г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ЧЕТИРИ ЕТАЖА, със ЗП= 570.17 м2,РЗП= 3023.31 м2
ПЛЪТНА ОГРАДА с Н= 2.20м към УПИ III и УПИ IX от кв. 114 и Паркоместа- 36 бр. места за паркиране и гариране,
местонахождение:УПИ V, кв. 114, ПИ 73626.509.620, гр.Търговище,ул.„Г.С. Раковски”№ 80
5. № РС- 01- 7 от 13.01.2015г.
обект: КАФЕ-АПЕРИТИВ, със ЗП= 41.56 м2,
местонахождение: УПИ ІV-127, кв. 35, с. Буйново, общ. Търговище
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА: п
/ инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ- 1 /14.01.2015 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на гр. Търговище, в обхват на УПИ I – „за комплексно жилищно застрояване, търговия, транспорт, зала, полуподземни гаражи” в кв. 8.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Обявление

План за регулация

План за застрояване


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 5 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх.№ТСУ-24-00-2 от 09.01.2015г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01- 1 от 08.01.2015г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ЧЕТИРИ ЕТАЖА, със ЗП=340.97 м2, РЗП=1406.86 м2
ПЛЪТНА ОГРАДА с Н= 2.20м към УПИ II-503 от кв. 121 МЕТАЛЕН НАВЕС за 7бр. автомобили към ул. „Т. Каблешков”, разрешението за строеж е за комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ
местонахождение: УПИ І, кв. 121, ПИ 73626.509.289, гр. Търговище, ул.„Т. Каблешков”
2. № РС- 01- 2 от 09.01.2015г.
обект: КОГЕНЕРАЦИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОПЛИНА ОТ ПЕЩИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОСКО СТЪКЛО към ЗАВОД ЗА ПЛОСКО СТЪКЛО
местонахождение: ПИ 73626.533.9, кв. „Въбел”, Промишлена зона, гр.Търговище.

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

  Изтегляне


СЪОБЩЕНИЕ

Община Търговище на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ съобщава , че е одобрена специализирана план–схема за кабелна мрежа с оптични кабели, към действащия ПУП на гр. Търговище, с Решение № 12 по Протокол № 43 /07.11.2014 г. на Общински Съвет – гр. Търговище.

Решение

Инвестиционно предложение

План-схема 1

План-схема 2


2014 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 5 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-128 от 30.12.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01- 187 от 30.12.2014г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ЕДИН ЕТАЖ, ЗП= 118.50 м2
местонахождение: УПИ XVI- 81, кв. 21, с. Стража, общ. Търговище,
2. № РС- 01- 188 от 30.12.2014г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В ЖИЛИЩЕ И ПРИСТРОЙКА КЪМ НЕГО ЗП ПРИСТРОЙКА= 39.70 м2, ЗП ПРЕУСТР.= 58.64 м2
местонахождение: УПИ VII, кв. 5, с. Кралево, общ. Търговище

II. Заповед № З-01-1262/30.12.2014г. за етапно изграждане, съгласно чл.152, ал.2 от ЗУТ, изпратена с писмо изх. № ТСУ-24-00-129 от 30.12.2014 г. до PO НСК-Търговище при РДНСК Североизточен район за обект:„РАЗШИРЕНИЕ НА ЗАВОД ЗА ПЛОСКО СТЪКЛО-ИЗГРАЖДАНЕ НА ВТОРА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОСКО СТЪКЛО”, като неразделна част към Разрешение за строеж № РС-01-167 от 19.08.2011г.,

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-32 / 23.12.2014 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на Промишлена зона, гр. Търговище, в обхват на УПИ ХХХI в кв. 20.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Обявление

Обяснителна записка

План за регулация


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 5 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –4 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-126 от 23.12.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01- 183 от 22.12.2014г.
обект: ЕДНОЕТАЖНА ПРИСТРОЙКА СЪС СТОПАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА СТОПАНСКА СГРАДА, ЗП= 35,10 м2
местонахождение: ПИ 73626. 527.1028, местност „Драка”, землище Търговище
2. № РС- 01- 184 от 22.12.2014г.
обект:ЕДНОЕТАЖНА СТОПАНСКА СГРАДА С ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ОБИТАВАНЕ, със ЗП= 36,62м2
местонахождение: ПИ 73626. 176. 519, местност „Драка”, землище Търговище
3. № РС- 01- 185 от 22.12.2014г.
обект: ЛЯТНА КУХНЯ , със ЗП= 26,50 м2
местонахождение: УПИ I- 37, кв. 16 по плана на с. Осен, общ. Търговище,
4. № РС- 01- 186 от 23.12.2014г.
обект: ГАРАЖИ № 6, № 7 и № 8 ОТ ГАРАЖНА ГРУПА „Б”, със ЗП= 54.45м2
местонахождение: УПИ VІ- за гаражи, кв. 3, ПИ 73626.508.195, кв.„Запад-3” гр.Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 5 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж–5 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-124 от 18.12.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01- 178 от 16.12.2014г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЖИЛИЩЕ В ЗЪБОЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ
местонахождение: УПИ ІV, кв. 136, ПИ 73626.507.447.8.6 по КК на гр. Търговище, ул. ”Г. Бенковски” № 7, вх. Б, ет.1 ап.3,
2. № РС- 01- 179 от 17.12.2014г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ЧЕТИРИ ЕТАЖА, ЗП= 212.43 м2, РЗП= 815.07 м2
местонахождение: УПИ II- 1781, 109, кв. 29, ПИ 73626.506.109, гр. Търговище, ул. „Бяло море” № 1
3. № РС- 01- 180 от 17.12.2014г.
обект: ЕДНОЕТАЖНА СТОПАНСКА СГРАДА, с помещение за обитаване, ЗП= 100.00м2
местонахождение: ПИ 73626. 176. 364, местност „Драка”, землище Търговище
4. № РС- 01- 181 от 18.12.2014г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ЕДИН ЕТАЖ, ЗП= 183.00 м2
местонахождение: ПИ 73626.117.530, местност „Войнишка градина”, гр. Търговище
5. № РС- 01- 182 от 18.12.2014г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ГАРАЖ В САЛОН ЗА КРАСОТА
местонахождение:УПИ ІV, кв. 127, ПИ 73626.507.336.1 по КК на гр. Търговище, ул.”Царевец”№ 14

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Частично изменение на ПУП

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 5 от ЗУТ уведомява за издадени:

I. Заповед № З-01-1214/11.12.2014г- 1 бр., изпратена с писмо изх. № ТСУ-24-00-123 от 13.12.2014 г. до PO НСК-Търговище при РДНСК Североизточен район, за обект : „ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА-ЕТАП 30”, като неразделна част към Разрешение за строеж № РС-01-125 от 19.09.2014г.,
II. Разрешения за строеж – 5 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-124 от 13.12.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01- 173 от 11.12.2014г.
обект: ПОСТРОЙКА ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, със ЗП= 40,00 м2
местонахождение: УПИ Х 282, кв. 19, с. Здравец,ул.”Витоша”№ 2, с. Здравец, общ. Търговище
2. № РС- 01- 174 от 13.12.2014г.
обект: ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЖИЛИЩЕ със ЗП= 139,80 м2, в условията на чл. 38, ал. 6 от ЗУТ
местонахождение: УПИ І-кжз, кв. 200, ПИ 73626.511.160.3 по КК на гр. Търговище, ул. ”Граф Игнатиев” № 9, ет. 4, ап. 7
3. № РС- 01- 175 от 13.12.2014г.
обект: ДВА БРОЯ ГАРАЖИ- № 1 и № 2, ЗП= 33.00м2
местонахождение: УПИ І-за КЖЗ, търговия, трафопост и гаражи, кв. 143, ПИ 73626.507.497, ул. „Трапезица”, гр. Търговище
4. № РС- 01- 176 от 13.12.2014г.
обект: ТРИ БРОЯ ГАРАЖИ- № 3, № 4 и № 5, ЗП= 49.50м2
местонахождение: УПИ І-за КЖЗ, търговия, трафопост и гаражи, кв. 143, ПИ 73626.507.497, ул. „Трапезица”, гр. Търговище
5. № РС- 01- 177 от 13.12.2014г.
обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРИСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В ТЪРГОВСКО-АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР Първи етап: „УКРЕПВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА”;
местонахождение: УПИ I, кв. 125, ПИ № 73626.507.301 по КК на гр.Търговище,
ул.”П. Р. Славейков” № 47, гр. Търговище


В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п

                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 5 от ЗУТ уведомява за издаденa Заповед № З-01-1189/08.12.2014г- 1 бр., изпратена с писмо изх. № ТСУ-24-00-122 от 08.12.2014 г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район за обект:
„ОБЩЕСТВЕНО- ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА”, в УПИ I, кв. 109, ПИ № 73626.506.557, гр. Търговище, бул.”Митрополит Андрей”

Гореописаната заповед е неразделна част към Разрешение за строеж № РС-01-209 от 03.10.2011г.

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 5 от ЗУТ уведомява за издадени:

I. Разрешения за строеж -7 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-120 от 05.12.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01- 166 от 03.12.2014г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ЕДИН ЕТАЖ, ГАРАЖ и КАФЕ-АПЕРИТИВ, ЗПЖИЛ. СГРАДА= 206.85 м2; ЗПГАРАЖ=92.81м2; ЗПКАФЕ-АПЕРИТИВ=66.00м2; местонахождение: УПИ ХI-177, кв. 23, с. Дългач, общ. Търговище, ул. „Дунав” № 16;
2. № РС- 01- 167 от 03.12.2014г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ЕДИН ЕТАЖ, ЗП= 118.50 м2
местонахождение: УПИ ІI-120, кв. 71, с. Лиляк, общ. Търговище ;
3. № РС- 01- 168 от 03.12.2014г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА АТЕЛИЕ И ТРИ БРОЯ СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛИЩЕ ЗП преустр.= 48.90 кв.м.
местонахождение: УПИ ІII, кв. 80, ПИ 73626.506.653, по КК на гр. Търговище, ул. ”Урвич” № 2, гр. Търговище;
4. № РС- 01- 169 от 04.12.2014г.
обект: ЛЯТНА КУХНЯ и НАВЕС
местонахождение: УПИ VIII- 43, кв. 4, с. Стража, общ.Търговище;
5. № РС- 01- 170 от 04.12.2014г.
обект: ОГРАДА с плътна част до 0,60 м и ажурна част до Н=2,20м на УПИVI по северо-източна и северозападна регулация към УПИ IІ и улична регулация към О.Т. 107- О.Т. 108
местонахождение: УПИ VІ-обществено обслужване, кв. 36, с. Баячево, общ. Търговище,
6. № РС- 01- 171 от 04.12.2014г.
обект: ТРАСЕ НА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА НА „БЛИЗУ МЕДИЯ ЕНД
БРОУДБЕНД” ЕАД в съществуваща канална мрежа на БТК АД в гр. Търговище;
7. № РС- 01- 172 от 05.12.2014г.
обект: ОСТЪКЛЯВАНЕ НА БАЛКОН с югоизточно изложение, частично пред кухня и дневна
местонахождение: УПИ І-за кжз, кв. 200, ПИ № 73626. 511. 160. 4, гр.Търговище, ул. „Граф Игнатиев”№ 11, ет.2, ап.3.

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 5 от ЗУТ уведомява за издадени:

I. Разрешения за строеж–3 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-115 от 26.11.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01- 161 от 21.11.2014г.
обект: ПРИСТРОЙКА към ТП-МЕТАЛНО ЗАКРИТО УСТРОЙСТВО- МЕРЕНЕ НА СРЕДНОНАПРЕЖЕНИЕ /МЗУ- СрН/ с КРУ тип MMV(F)
местонахождение: имот № 100005, землище с. Стража с ЕКТТЕ 69599, общ. Търговище
2. № РС- 01- 162 от 24.11.2014г.
обект: ЕДНОЕТАЖНА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА,ЗП= 100.00м2
местонахождение: ПИ 73626. 176. 367, местност „Драка”, землище Търговище
3. № РС- 01- 163 от 25.11.2014г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА АТЕЛИЕ В ЖИЛИЩЕ
местонахождение: УПИ XІV, кв.71, ПИ 73626.507.637.2, по КК на гр. Търговище, ул. ”Кюстенджа” № 16

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-31 /05.12.2014 г.

Община Търговище на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изготвен проект за Частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на с.Момино, общ.Търговище, в обхват на УПИ VI-89 и УПИ VII-90 в кв.23.

Проектът може да бъде разгледан в стая №14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище.На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Нач. отдел ТСУ: /П/
/ инж.Т.Керемидчиева /

Обявление

План за регулация


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 5 от ЗУТ уведомява за издадени:

I. Разрешения за строеж–5 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-114 от 20.11.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01- 156 от 18.11.2014г.
обект: ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩ МАГАЗИН-ЗППРИСТР. = 89.42м2, Обща ЗП същ. и пристр.= 200.22 м2;
местонахождение:УПИ III, кв.6, ПИ73626.508.55, кв.„Запад-1”, гр.Търговище, бул. „Сюрен”,
2. № РС- 01- 157 от 18.11.2014г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ЧЕТИРИ ЕТАЖА-ЗП= 406,04 м2, РЗП= 2299,77 м2;
местонахождение: УПИ V, кв. 122, ул. „Г. С. Раковски”№ 60, гр. Търговище
3. № РС- 01- 158 от 18.11.2014г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА, ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ,
ПЛЪТНА ОГРАДА с Н=2.20м към УПИ XXIII-294, ЗП= 134.81 м2, РЗП= 246.94 м2
местонахождение: УПИ XIІ- 280, кв. 11, с. Вардун, общ. Търговище
4. № РС- 01- 159 от 18.11.2014г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ЧЕТИРИ ЕТАЖА
местонахождение: УПИ VI-3795, 3797, кв. 167, ПИ 73626.511.395, гр. Търговище
ул. „Кап. Данаджиев”, гр. Търговище
5. № РС- 01- 160 от 19.11.2014г.
обект: ТРАФОПОСТ – TПx2500 kVA, 6/0.4 kVA и КАБЕЛНИ ЛИНИИ 6 kV към СИСТЕМА ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ДИМНИ ГАЗОВЕ ОТ КОМИНИТЕ НА ЗАВОД ЗА ПЛОСКО СТЪКЛО - Линия 2
местонахождение: ПИ 73626.533.9, кв. „Въбел”, Промишлена зона, гр.Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 5 от ЗУТ уведомява за издадени:

I. Разрешениe за строеж–1 брой, изпратенo с писмо изх. № ТСУ-24-00-110 от 14.11.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01- 155 от 13.11.2014г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА GSM/UMTS БАЗОВА СТАНЦИЯ„РАЗБОЙНА - НОВА”TGV 0020.А005
местонахождение: ПИ № 73626.200.322 в землището на гр. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 5 от ЗУТ уведомява за издадени:

I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-108 от 13.11.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01- 153 от 11.11.2014г.
обект: ВЪНШНО ЕЛ ЗАХРАНВАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ЧЕТИРИ ЕТАЖА на ул. ”Т. Каблешков”№ 17, гр. Търговище, с обща дължина на трасето 64м
местонахождение: От ТП „БКС” с кабел тип NAYY- j 4х185мм2 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VІІ- 172, кв. 120, ПИ 73626.509.618, гр. Търговище
2. № РС- 01- 154 от 11.11.2014г.
обект: ВЪНШНО ЕЛ ЗАХРАНВАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ЧЕТИРИ ЕТАЖА на ул. ”Морава”№ 1, гр. Търговище, с обща дължина на трасето 56м
местонахождение: От съществуваща РК № 9 (ТП „Мургаш”) с кабел тип NAYY- j 4х95мм2 до ново електромерно табло, монтирано до обекта в УПИ ХV- 4156, кв. 180, ПИ 73626.511.375, гр. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

 

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 5 от ЗУТ уведомява за издадени:

I. Разрешения за строеж–4 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-105 от 07.11.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01- 149 от 05.11.2014г.
обект: РАЗДЕЛЯНЕ НА ЖИЛИЩЕ с ид № 73626. 510.322.3.7, С ЦЕЛ ОБОСОБЯВАНЕ НА ДВЕ САМОСТОЯТЕЛНИ ЖИЛИЩА, със ЗП =128,85 м2
местонахождение: УПИ І-кжз, трафопост и гаражи, кв. 173, ПИ 73626.510.322.3 по КК на гр. Търговище, ул.”Сава Доброплодни” № 2, ет.4, ап. 8, гр. Търговище
2. № РС- 01- 150 от 06.11.2014г.
обект: ОГРАДА към УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ с масивна част до 0,60 м и ажурна част до Н= 2,20м ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до Н= 2,20м, към УПИ XIІІ-293, УПИ V-292, УПИ IV-292 и УПИ III-291 от кв. 14, с.Стража
местонахождение: УПИ ХІV-293, кв. 14, с.Стража, общ. Търговище
3. № РС- 01- 151 от 06.11.2014г.
обект:СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА с размери 5,00/5,00м ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА с ид. №73626.163.493.1 с размери 2,00/7,00 м
местонахождение: ПИ №73626.163.493. по КК на гр.Търговище, местност „Драка” ,
4. № РС- 01- 152 от 06.11.2014г.
обект: МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЕ-КАНТАР /3х18м,60-80Т HIPPO-S-автомобилна везна/
местонахождение: имот № 031039, землище с. Бистра, ЕКАТТЕ 04159, общ. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

 

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-29 /07.11.2014 г.

Община Търговище на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изготвен проект за Частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на с.Голямо Ново, общ.Търговище, в обхват на УПИ I -123 в кв.15.

Проектът може да бъде разгледан в стая №14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище.На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Нач. отдел ТСУ: /П/
/ инж. Т. Керемидчиева /

Обявление

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 5 от ЗУТ уведомява за издадени:

I. Заповед по чл. 62, ал. 2 от AПK – 1 бр., изпратена с писмо изх. № ТСУ-24-00-100 от 04.11.2014 г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район,
1. №З-01-1041/03.11.2014г., за обект:„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ЮЖЕН КОЛЕКТОР в участъка ОТ 181 до ОТ 182, кв. 14, Промишлена зона, гр. Търговище като неразделна част към Разрешение за строеж № РС-01-44 от 11.04.2014г.

II. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-101 от 04.11.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01- 147 от 03.11.2014г.
обект: КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ
местонахождение: УПИ XXIII, кв. 9, ПИ 73626.504.654, Пром. зона, гр.Търговище,
2. № РС- 01- 148 от 04.11.2014г.
обект: КАНАЛИЗАЦИЯ НА ул. „БОЯНА”, гр. ТЪРГОВИЩЕ
местонахождение: в участъка от ул. „Богомил” до ул. „Боровец”


В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 5 от ЗУТ уведомява за издадени:

I. Разрешения за строеж – 3 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-99 от 31.10.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01- 144 от 29.10.2014г.
обект: ГОРСКИ АВТОМОБИЛЕН ПЪТ „МОМИНО” в ДГТ при ТП ДГС- Търговище, с дължина на трасето 1720 лин.м.
местонахождение: ПИ № 000135 по КВС за землището на с. Момино, общ. Търговище
2. № РС- 01- 145 от 29.10.2014г.
обект: ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЖИЛИЩЕсъс ЗП= 139,80 м2
местонахождение: УПИ І-кжз, кв. 200, ПИ 73626.511.160.3 по КК на гр. Търговище,
ул. ”Граф Игнатиев” № 9, ет. 4, ап. 7, гр. Търговище
3. № РС- 01- 146 от 31.10.2014г.
обект: ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА – ТОАЛЕТНА
местонахождение: УПИ XII, кв.14, Промишлена зона гр. Търговище, ПИ № 73626.504. 293 по КК на гр.Търговище, ”Никола Маринов”

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.


гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 5 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Заповеди по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ – 3бр., изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00- 95 от 29.10.2014 г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район,
1. №З-01-1002/27.10.2014г., за обект:„ОСНОВЕН РЕМОНТ И ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯ-ВЯВА НА IVОУ„ИВАН ВАЗОВ” И ПГИЧЕ„МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ”, ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, БЛАГО-УСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ДВОР, СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ, ОСВЕТЛЕНИЕ И ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА, ПРИСТРОЙКИ ЗА АСАНСЬОРИ И РАМПИ”, в УПИ I, кв. 314, ПИ №73626.508.83, кв.”Запад-2”, гр.Търговище, като неразделна част към Разрешение за строеж № РС-01-88 от 30.06.2014г.,
2. №З-01-1003/27.10.2014г., за обект: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС-„ШКОЛА ЗА ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА“, ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ДОСТЪПНА АРХИТЕК-ТУРНА СРЕДА, ЧРЕЗ ПРОЕКТИРАНЕ НА РАМПА”, в УПИVII, кв.136, ПИ №73626.507.554, като неразделна част към Разрешение за строеж № РС-01-89 от 30.06.2014г.,
3. №З-01-1004/27.10.2014г., за обект: „ОСНОВЕН РЕМОНТ И ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯ-ВАНЕ НА I ОУ„ХРИСТО БОТЕВ”, ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ДВОР,СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ, ОСВЕТЛЕНИЕ И ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА, ПРИСТРОЙКИ ЗА САНИТАРНИ ВЪЗЛИ, АСАНСЬОР И РАМПИ”, в УПИ I,кв.124, ПИ №73626.506.571, гр.Търговище , като неразделна част към Разрешение за строеж № РС-01-87 от 30.06.2014г.
II. Разрешения за строеж –3 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-96 от 29.10.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01- 141 от 28.10.2014г.
обект: РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА РЕГИОН ТЪРГОВИЩЕ
местонахождение: ПИ № 000044, с.Пайдушко с ЕКАТТЕ 55201
2. № РС- 01- 142 от 28.10.2014г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до Н= 2,20м по регулационни граници с ПИ № № 73626.117.515; 73626.117.26; 73626.117.527; 73626.117.505 и 73626.117.536
местонахождение: ПИ № 73626.117.516 по КК на гр.Търговище, местност „Войнишка градина”;
3. № РС- 01- 143 от 28.10.2014г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до Н= 2,20м, по регулационни граници с ПИ № № 73626.117.516; 73626.117.26 и 73626.117.514
местонахождение: ПИ № 73626.117.515 по КК на гр.Търговище, местност „Войнишка градина”,

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени:

I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-90 от 22.10.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01- 139 от 17.10.2014г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПРОМИШЛЕНА СГРАДА В ЦЕХ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДЕТАЙЛИ, ЧРЕЗ СТУДЕНА ОБРАБОТКА, ЗП=2459,64 м2
местонахождение: УПИ LХХ, кв. 4, ПИ №73626.504.576.1 по КК на гр. Търговище
2. № РС- 01- 140 от 20.10.2014г.
обект: ЦЕХ ЗА МЕСООБРАБОТВАНЕ ЗП= 685.80 м2
местонахождение: УПИ V, кв. 315, ПИ 73626.508.165, кв. „Запад- 2”, гр. Търговище,

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.


гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-28 /22.10.2014 г.

Община Търговище на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изготвен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на с.Бистра, общ.Търговище, в обхват на УПИ V-56 и УПИ VIII-56 в кв.10.

Проектът може да бъде разгледан в стая №14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище.На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Нач. отдел ТСУ: /П/

/ инж. Т. Керемидчиева /

Обявление

Обяснителна записка

План за регулация


ОБ-ТСУ-27 /22.10.2014 г.

Община Търговище на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изготвен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на с.Пролаз, общ.Търговище, в обхват на УПИ VII в кв.1.

Проектът може да бъде разгледан в стая №14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище.На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Нач. отдел ТСУ:   /П/

/ инж. Т. Керемидчиева /

Обявление

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени:

I. Акт за узаконяване № АУ- 01-9 от 14.10.2014г., изпратен с писмо изх. № ТСУ-24-00-88 от 17.10.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
обект: ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА
местонахождение: УПИ IV-34, кв.20, с. Голямо Соколово, общ. Търговище, ул.”Хр. Ботев”№ 59

II. Разрешения за строеж – 4 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-89 от 17.10.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01- 135 от 15.10.2014г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА БАЗОВА СТАНЦИЯ В БАЗОВА СТАНЦИЯ С ЧЕСТОТЕН ОБХВАТ 900-2100 MHZ НА „MОБИЛTEЛ” ЕАД TGV 0027.А002 ”TARGOVISHTE”, В СГРАДА с идентиф. №73626.507.331.2, ул. ”П.Р.Славейков” № 39, гр. Търговище
местонахождение: УПИ I-за поща, кв. 135, ПИ 73626.507.331 по КК на гр. Търговище
2. № РС- 01- 136 от 15.10.2014г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА БАЗОВА СТАНЦИЯ В БАЗОВА СТАНЦИЯ С ЧЕСТОТЕН ОБХВАТ 900 MHZ НА „MОБИЛTEЛ” ЕАД TGV 0037.А001 ”SHISHE DZHAM”
местонахождение: ПИ 73626.533.9 по КК на гр. Търговище, кв. Въбел, гр. Търговище
3. № РС- 01- 137 от 16.10.2014г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА, с височина до Н= 2,20м и дължина L= 8,0м по странична регулация между УПИ III и УПИ V, кв. 151, по плана на гр.Търговище
местонахождение: УПИ ІІІ- за жил. нужди и общ. обслужване, кв. 151, ПИ 73626.509.622, гр. Търговище
4. № РС- 01- 138 от 16.10.2014г.
обект: ОГРАДА към УЛИЦА с масивна част до 0,60м и ажурна част до Н= 2,20м, ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до Н= 2,20м, от улицата по странична регулация с УПИ XХІІ, L= 10,0м и от дъно на имот по странична регулация с УПИ XХІІ, L=11,0м и ОГРАДА с масивна част h=1,00м и ажурна част до Н= 2,20м в останалата средна част по регулацията към УПИ XХІІ, кв. 85, гр.Търговище
местонахождение: УПИ ХХІІІ, кв. 85, ПИ № 73626.509.424 по КК гр.Търговище,
ул.” Тутракан” № 17

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.


гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-26/20.10.2014 г.

Община Търговище на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изготвен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на гр.Търговище, в обхват на УПИ IV и УПИ V в кв.114, с който двата имота се обединяват в един нов УПИ V в кв.114 без промяна на предназначението му "за жилищно застрояване".Проект за изменение на плана за застрояване на града в обхват на УПИ III, V (нов) и VI в кв.114 и РУП в обхват на УПИ III,V (новообразуван) и VI в кв.114.

Проектът може да бъде разгледан в стая №14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище.На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Нач. отдел ТСУ: /П/
/ инж. Т. Керемидчиева /

Заповед

Обявление

Обяснителна записка

План за застрояване

План за регулация

РУП


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени:

I. Разрешения за строеж – 4 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-87 от 14.10.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01- 131 от 09.10.2014г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ЕДИН ЕТАЖ, ЗП= 80.00 м2
местонахождение: УПИ XV- 142, кв. 24, с. Стража, общ. Търговище
2. № РС- 01- 132 от 14.10.2014г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ЧЕТИРИ ЕТАЖА, ЗП= 150.89 м2, РЗП= 667.66 м2
местонахождение: УПИ VIII- 4197, кв. 182, ПИ 73626.511.133, гр. Търговище, ул. „Мургаш” № 6
3. № РС- 01- 133от 14.10.2014г.
обект: ИЗТЕГЛЯНЕ НА NDPE ТРЪБИ С ОПТИЧЕН КАБЕЛ В ТЯХ В НОВА ТЪРБНА МРЕЖА до ОО „КД - ДАИ” , с Обща дължина на тръбната мрежа - 250м
местонахождение: до ПИ № 73626.504.359 по КК на гр.Търговище
4. № РС- 01- 134 от 14.10.2014г.
обект: ГАЗИФИКАЦИЯ НА КОТЕЛНО на ОУ „Г. С. РАКОВСКИ”- с. Голямо Ново

местонахождение: УПИ І- за училище, кв. 27, с. Голям Ново, общ. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени:

I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-86 от 06.10.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01- 129 от 30.09.2014г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА МАГАЗИН В ЗАЛА ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ ЗП= 193.82кв.м.
местонахождение: УПИ І, кв. 73, ПИ 73626.507.139.1.2, по КК на гр. Търговище
ул. ”Еп. Софроний” № 15, ет. 1
2. № РС- 01- 130 от 03.10.2014г.
обект: ГАРАЖ за автомобил със специално предназначение със ЗП= 57.00м2
местонахождение: УПИ ХІХ, кв. 14, ПИ 73626.504.286, Промишлена зона, гр.Търговище
бул. „29 януари” № 3

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


СЪОБЩЕНИЕ, публикувано на 03 октомври 2014 г.

Уведомяваме Ви, че на 08.10.2014 г., от 11:00 часа, в стая № 4, ет. 1 в Община Търговище комисията, назначена със Заповед № З-ОП-110/18.09.2014 г. за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработването на проект за общ устройствен план на Община Търговище”, ще отвори плика с предлаганата цена в горепосочената процедура на участника, чиято оферта отговаря на изискванията на Възложителя.

С уважение:

арх. ДИЯНА СТЕФАНОВА,
Председател на комисия, назначена със заповед № З-ОП-110/18.09.2014 г.

Изтегли Съобщението


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени:

I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-8 от 25.09.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01- 127 от 23.09.2014г.
обект: ОСНОВЕН РЕМОНТ И КОНСТРУКТИВНО УКРЕПВАНЕ НА ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ, ЗП= 96,75 м2,
местонахождение: УПИ I, кв. 39, с. Стража, общ. Търговище
2. № РС- 01- 128 от 25.09.2014г.
обект: СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, със ЗП= 20.00м2,
местонахождение: ПИ № 73626.163. 495 по КК на гр.Търговище, местност „Драка”,

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.


гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-25 /26.09.2014 г.

Община Търговище на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изготвен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на с.Стража, общ.Търговище, в обхват на УПИ IV-277 и УПИ V-221 в кв.13.

Проектът може да бъде разгледан в стая №14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище.На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Обявление

Обяснителна записка

План за регулация


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени:

I. Разрешения за строеж - 3 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-83 от 19.09.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01- 124 от 18.09.2014г.
обект: ОСТЪКЛЯВАНЕ НА ТРИ БАЛКОНА, източно изложение пред дневна; северно изложение пред кухня; западно изложение пред трапезария.
местонахождение: УПИ V, кв. 132, ПИ 73626. 507. 390. 1, ул. „Антим I”№ 34, ет.1, ап.1, гр.Търговище
2. № РС- 01- 125 от 19.09.2014г.
обект: ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА- ЕТАП 30 - гр.Търговище,
с oбща дължина 593.30м,
3. № РС- 01- 126 от 19.09.2014г.
обект: ЛЕКА ПОСТРОЙКА с размери 2,0/2,0м И ВРЕМЕННА ТОАЛЕТНА с размери 3,0/4,0м
местонахождение: ПИ № 059010 в землището на с.Черковна, с ЕКАТТЕ80741,общ. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Удължен е срока до 10.10.2014 г. за подаване на професионални автобиографии за следните длъжности:

 • лекар-педиатър – 2 бр. в услугата Здравна консултация;
 • стоматолог – 1 бр. в услугата Здравна консултация;
 • лекар-педиатър – 1 бр. в услугата Ранна интервенция на уврежданията;
 • логопед – 1 бр. в услугата Ранна интервенция на уврежданията;
 • специален педагог – 1 бр. в услугата Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания.

Условията за участие в конкурса, задание за работа и обхват на услугата са публикувани в приложенията.

Приложения, CV


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище обявява свободни работни места по Проект “Създаване на интегрирани услуги за деца и семейства” в услугите Формиране и развитие на родителски умения и Семейно консултиране за длъжностите: акушерка – 1 бр., гинеколог – 1бр., юрист – 1бр., медиатори – 2бр., социални работници – 2 бр., медицинска сестра – 1бр., лекар-педиатър – 1бр. и психолог – 1бр.
Условията за участие в конкурса, задание за работа и обхват на услугата са публикувани в приложенията. Срокът за подаване на професионални автобиографии е до 10.10.2014 г.

Приложения, CV


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж - 3 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-81 от 12.09.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01- 121 от 10.09.2014г.
обект: ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ, със ЗП= 98.00 м2.
местонахождение: УПИ I, кв. 43, с. Пробуда, общ. Търговище
2. № РС- 01- 122 от 11.09.2014г.
обект: УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ С РЕГИСТРАЦИОНЕН № 25.55201.01
местонахождение: на ПЪТ TGV1053 / І-4, Омуртаг-Търговище/-граница Общини (Омуртаг-Търговище)- Божурка-Пайдушко /TGV1017/ от км 6+440 до км 6+500
3. № РС- 01- 123 от 12.09.2014г.
обект:ДЖАМИЯ, ОБСЛУЖВАЩА ПОСТРОЙКА, БЕСЕДКА, ПЛЪТНА ОГРАДА към съседните имоти с Н до 2,20м и ОГРАДА с плътна част до 0,60м към улица, със РЗП=187,50м2
местонахождение: УПИ VIII, кв. 22, ПИ 61676.512.182, с. Разбойна, общ. Търговище, ул. „Шести септември” № 25


В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ПРОТОКОЛ №5,

публикуван на 11.09.2014
Днес, 9 Септември 2014 г. в зала № 28 на Община Търговище се проведе втори етап (провеждане на интервю) от конкурса за длъжността “ Младши експерт” в Общинска администрация Търговище, отдел „Общинска собственост и обществени поръчки”, дирекция “Икономическа политика и хуманитарни дейности”.
...

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Заповед № З-01-812/08.09.2014г. по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ, изпратена с писмо изх.№ ТСУ-24-00-77 от 08.09.2014 г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район, като неразделна част към Разрешение за строеж № РС-01-500 от 14.11.2008 г., за обект: “АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ за 4 бр. Автомобили”, в УПИ VІI, кв. 173, ПИ № 73626. 510. 248, ул.”Цар Освободител”, гр. Търговище;

II. Акт за узаконяване № АУ-01-8 от 02.09.2014г.–1бр., изпратен с писмо изх.№ ТСУ-24-00-78 от 08.09.2014 г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район за
строеж: ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА И ЛЯТНА КУХНЯ
местонахождение: УПИ VIII-193, кв.5, с. Момино, общ. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмата, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж - 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-76 от 05.09.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01- 119 от 04.09.2014г.
обект:
ЕДНОЕТАЖНА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, със ЗП= 35.00м2
местонахождение: ПИ № 73626.176.549 по КК на гр.Търговище, местност „Драка ”,
2. № РС- 01- 120 от 04.09.2014г.
обект
: СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, със ЗП= 58.24м2
местонахождение: ПИ № 73626.159.180 по КК на гр.Търговище, местност „Драка ”

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж - 4 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-73 от 03.09.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01- 115 от 02.09.2014г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА, ГАРАЖ и БАРБЕКЮ; НАВЕС на осн. чл. 42, ал. 2 от ЗУТ
ЗПжил. сграда= 87,00 м2; ЗПгараж= 23,95 м2; ЗПбарбекю= 14,22 м2; ЗПнавес= 42,00 м2
местонахождение: ПИ 73626.91.481, местност ”Първи долап” по КК на гр.Търговище
2. № РС- 01- 116 от 03.09.2014г.
обект: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕМОНТ НА ВЪНШНИ СТЪПАЛА НА СГРАДАТА НА СЪДЕБНАТА ПАЛАТА
местонахождение: УПИ І, ПИ 73626.507.238.1, кв. 106, гр. Търговище
3. № РС- 01- 117 от 04.09.2014г.
обект: ОГРАДА с височина до 2.20м и плътна част до 0.60м на ПИ 73626.111.17 към съседните имоти
местонахождение: ПИ 73626.111.17 по КК на гр.Търговище, местност „Узун орман”,
4. № РС- 01- 118 от 04.09.2014г.
обект: ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ на ПУНКТ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ НА АВТОМОБИЛИ, АВТОМИВКА И КАФЕНЕ
местонахождение: за ПИ № 73626.155.876, местност „Драка Б”, землище гр.Търговище
от ТНН на МТП „Улично осветление” с кабел тип NAYY- J 4х185мм2, до РК нова

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.


гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-24 /05.09.2014 г.

Община Търговище на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изготвен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на Стопански двор в с.Буйново, общ.Търговище, в обхват на УПИ IV в кв.63.

Проектът може да бъде разгледан в стая №14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище.На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Нач. отдел ТСУ: /П/
/ инж.Т.Керемидчиева /

Обявление

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване


ОБ-ТСУ-23/03.09.2014 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект на ПУП – парцеларен план, за поземлен имот № 000135 (извън регулация, горска територия), по КВС за землището на с.Момино, общ.Търговище, с който е определено трасе на автомобилен горски път.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Разрешение ПУП парцеларен план

Обяснителна записка

Парцеларен план

ПУП


ПРОТОКОЛ № 4

Днес, 03 септември 2014 г., в зала № 28 на Община Търговище се проведе първи етап (решаване на тест) от конкурса за длъжността “Младши експерт” в Общинска администрация Търговище, отдел „Общинска собственост и обществени поръчки”, дирекция “Икономическа политика и хуманитарни дейности”.
След приключване на изпита, комисията в пълен състав провери тест (Вариант № 2).
Резултатите от решаването на Тест № 2 съгласно приетата от комисията Методика за оценяване са както следва:

1. Диана Христова Станева 39 точки
2. Снежана Иванова Димитрова 38 точки
3. Иван Дианов Бонев 40 точки
4. Лидия Генчева Кънева 36 точки
5. Галина Томчева Костова 42 точки
6. Тодор Бойков Крумов 31 точки
7. Десислава Аспарухова Димитрова 40 точки
8. Станислава Миткова Иванова 27 точки
9. Мергюл Хасанова Билялова 30 точки
10. Деница Пламенова Йорданова 26 точки
11. Фатме Ахмедова Ефраимова 12 точки
12. Незлихан Феимова Хасанова 36 точки
13. Николета Стефанова Николова 41 точки

 

Минималният резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали теста, съгласно Методиката за оценяване е 30 точки.
С оглед резултата от теста, в съответствие с приетата Методиката за оценяване на кандидатите при провеждане на конкурс за длъжността “Младши експерт”, комисията единодушно

РЕШИ:

1. Допуска до втори етап от конкурсната процедура:
Кандидата:
1.1 Диана Христова Станева, постигнал резултат 39 точки, като същият е над минималния определен с Методиката за оценяване.
1.2 Снежана Иванова Димитрова, постигнал резултат 38 точки, като същият е над минималния определен с Методиката за оценяване.
1.3 Иван Дианов Бонев, постигнал резултат 40 точки, като същият е над минималния определен с Методиката за оценяване.
1.4 Лидия Генчева Кънева, постигнала резултат 36 точки, като същият е над минималния определен с Методиката за оценяване.
1.5 Галина Томчева Костова, постигнал резултат 42 точки, като същият е над минималния определен с Методиката за оценяване.
1.6 Тодор Бойков Крумов, постигнал резултат 31 точки, като същият е над минималния определен с Методиката за оценяване.
1.7 Десислава Аспарухова Димитрова, постигнал резултат 40 точки, като същият е над минималния определен с Методиката за оценяване.
1.8 Мергюл Хасанова Билялова, постигнал резултат 30 точки, като същият е над минималния определен с Методиката за оценяване.
1.9 Незлихан Феимова Хасанова, постигнал резултат 36 точки, като същият е над минималния определен с Методиката за оценяване
1.10 Николета Стефанова Николова, постигнал резултат 41 точки , като същият е над минималния определен с Методиката за оценяване.

2. Не допуска до втори етап от конкурсната процедура:
Кандидата:
2.1. Станислава Миткова Иванова, постигнала резултат 27 точки , същият е под минималния определен с Методиката за оценяване.
2.2. Деница Пламенова Йорданова, постигнала резултат 26 точки , същият е под минималния определен с Методиката за оценяване.
2.3. Фатме Ахмедова Ефраимова, постигнала резултат 12 точки , същият е под минималния определен с Методиката за оценяване.

3. Вторият етап от конкурсната процедура – “интервю” ще се проведе на 09 септември 2014 г. от 09.00 часа в Зала № 28 на Общинска администрация – Търговище.
4. Извлечение от настоящия протокол, на основание чл.28, ал.2 от НПКДСл да се изпрати на кандидатите.

 


Подписи на членовете на конкурсната комисия:
1. Валери Симеонов-секретар на Община-Търговище ______П__________
2. Пламен Петров-директор дирекция ИПХД ______П__________
3. Мариана Сотирова-гл.експерт отдел „ОС и ОП” ______П__________
4. Десислава Кръстева-юрисконсулт дирекция ИПХД ______П__________
5. Ганка Велчева-главен експерт, дирекция АИО ______П__________


Дата: 04.09.2014 г.

Изтегляне


Община Търговище обявява свободнo работнo място по Проект "Създаване на интегрирани услуги за деца и семейства" за длъжността социален работник-координатор. Необходимата информация се съдържа в приложените документи.

Изтегли

Изтегли


 

 С П И С Ъ К
на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността
„Младши експерт” в Общинска администрация Търговище, отдел „Общинска собственост и обществени поръчки”, дирекция “Икономическа политика и хуманитарни дейности”,

В изпълнение на решение, взето в Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Младши експерт” за участие в конкурса, се допускат до явяване на тест, следните кандидати:

№ по ред Име, презиме и фамилия на допуснатите кандидати до участие в конкурса
1 Незлихан Феимова Хасанова
2 Фатме Ахмедова Ефраимова
3 Деница Пламенова Йорданова
4 Мергюл Хасанова Билялова
5 Лидия Генчева Кънева
6 Диана Христова Станева
7 Станислава Миткова Иванова
8 Иван Валентинов Иванов
9 Десислава Аспарухова Димитрова
10 Снежана Иванова Димитрова
11 Галина Томчева Костова
12 Тодор Бойков Крумов
13 Иван Дианов Бонев
14 Николета Стефанова Николова

  Допуснатите кандидати да се явят на 03. 09. 2014 г. в 09.00 часа в сградата на Община-Търговище, ет.2 зала №28 за решаване на теста.


ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

Изтегляне


С П И С Ъ К
на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността
„Младши експерт” в Общинска администрация Търговище, отдел „Общинска собственост и обществени поръчки”, дирекция “Икономическа политика и хуманитарни дейности”,

В изпълнение на решение, взето в Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Младши експерт” за участие в конкурса, не се допускат до явяване на тест, поради несъответствие на представените документи на кандидата с обявените изисквания за професионално направление – икономика за длъжността, следните кандидати:

№ по ред Име, презиме и фамилия на недопуснатите кандидати до участие в конкурса
1 Лидия Красенова Панайотова
2 Светлозар Николаев Панайотов
3 Пламен Григоров Николов

ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж- 3 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-70 от 15.08.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01- 111от 12.08.2014г.
обект: ЕДНОЕТАЖНА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА със ЗП=70,00 м2
местонахождение: ПИ 73626.91.481, местност ”Първи долап” по КК на гр.Търговище
2. № РС- 01- 112 от 14.08.2014г.
обект: ПУНКТ ЗА ИЗВАРЯВАНЕ НА РАКИЯ, ЗП= 57.50 м2
местонахождение: УПИ IІ- 124, кв. 17, с. Здравец, общ. Търговище
3. № РС- 01- 113 от 15.08.2014г.
обект: ЕДНОЕТАЖНА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, ЗП= 30.00м2
местонахождение: ПИ № 73626.151.16 по КК на гр.Търговище, местност „Чокя”.

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени:

I. Разрешения за строеж- 6 броя, изпратено с писмо изх. № ТСУ - 24-00- 69 от 11.08.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:

1. № РС- 01- 105 от 07.08. 2014г.
обект: РАЗШИРЕНИЕ НА ФЕРМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПТИЦИ/БРОЙЛЕРИ
местонахождение: УПИ V-за птицеферма, кв. 39, с. Кръшно, общ. Търговище

2. № РС- 01- 106 от 07.08. 2014г.
обект: СКЛАД- НАВЕС ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА И ИНВЕНТАР
местонахождение: УПИ V- за складови дейности, кв. 50, с. Буховци, общ. Търговище

3. № РС- 01- 107 от 07.08. 2014г.
обект: ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, в условията на чл. 29, т. 1 от ЗУТ с ОБИТАЕМ ТАВАН, ГАРАЖ със СКЛАД и ПЛЪТНА ОГРАДА с Н=2,20м на УПИ ХVI-247 към УПИ XV-248, VIII-255, VII-256, VI-257 и XVII-246, кв. 94
местонахождение: в УПИ ХVI-247, ПИ № 73626.506.494, кв. 94, гр. Търговище, ул. „Бузлуджа” №12 , гр. Търговище

4. № РС- 01- 108 от 07.08. 2014г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА
местонахождение: ПИ 73626.179.1007, местност „Кованлък”, гр. Търговище

5. № РС- 01- 109 от 08.08. 2014г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА с ГАРАЖ
местонахождение: УПИ XVI, кв. 43, ПИ 73626.502.210, кв. „Въбел”, гр. Търговище, ул. „Беброво” № 9, кв. „Въбел”, гр. Търговище

6. № РС- 01- 110 от 08.08. 2014г.
обект: МОНТАЖ НА ВИБРАЦИОННО СИТО /в съществуваща сграда/
местонахождение: УПИ V- 2133, кв.20, ПИ 73626.504.27, Промишлена зона, гр.Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА : п
/ инж. М. Дойчева /


Община Търговище обявява свободни работни места по проект "Създаване на интегрирани услуги за деца и семейства" за предоставяне на услугата "Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията" за длъжностите: социален работник, логопед, рехабилитатор, психолог, медиатор, специален педагог и лекар-педиатър. 

Условията за участие в конкурса,  задание за работа и обхват на услугата са публикувани в приложенията. Срокът за подаване на професионални автобиографии е до 25.08.2014 г.

 

 

Приложения - изтегли

 


 

ОБЯВА на Агенция Пътна Инфраструктура, публикувана на 11 август 2014 г.

за инвестиционно предложение "Рехабилитация на път Лиляк-Александрово-Пресиян-Долна Кабда"

изтегли обявата и картата


СЪОБЩЕНИЕ

Община Търговище на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №16 по Протокол №39/31.07.2014 г., Общински Съвет – гр. Търговище - одобрява задание по чл.125 от ЗУТ, за изработване на ПУП-ПП за поземлени имоти №000135 и №000136 по картата на възстановената собственост за землището на с.Момино, общ.Търговище и разрешава да се изработи ПУП-Парцеларен план за трасета на техническата инфраструктура - горски пътища.Трасетата да се предвидят в имоти №000135 и №000136 по картата на възстановената собственост за землището на с.Момино, общ.Търговище.

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Общинска администрация - Търговище, Община - Търговище, гр. Търговище, 7700, пл. “Свобода”, телефон 0601/ 6 87 00, на основание чл. 14, ал.1 и ал.2 от НПКДС и Заповед № З-ОП-82/04.08.2014 г. на кмета на община Търговище

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

за длъжността: “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в Общинска администрация – Търговище, Специализирана администрация, отдел „Общинска собственост и обществени поръчки”, дирекция “Икономическа политика и хуманитарни дейности“

1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

степен на завършено образование: висше – „бакалавър”;

професионално направление: икономика;

професионален опит: не се изисква;

2. Начинът за провеждане на конкурса е:

тест;

интервю;

Изтегляне на цялото обявление


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени :
I. Заповед № З-01-677 / 01.08.2014г., по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ – 1бр., изпратена с писмо изх.№ТСУ-24-00-62 от 01.08.2014 г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район, като неразделна част към Разрешение за строеж № РС-01-160 от 13.12.2013г., за обект: „ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ЧЕТИРИ ЕТАЖА”, в УПИ ХV- 4156, кв. 180, ПИ 73626.511.375, гр. Търговище
II. Разрешения за строеж –5 броя, изпратени с писмо изх. №ТСУ- 24-00-63 от 01.08.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
1. № РС- 01- 98 от 31.07.2014г.
обект: ПЛОЩАДКИ ЗА ТРЕТИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
подобекти:
1.ПЛОЩАДКА ЗА СЪБИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ, ПОДПОРНИ СТЕНИ с височина до 2,00 м към улица и УПИ II, кв. 23, Промишлена зона на гр. Търговище И ОГРАДА с плътна част до 60 см и пана от електрозаварена мрежа с метални стълбове с обща височина Н= 2,20 м по границите на имота, в УПИ XII, ПИ № 73626.504.723, кв. 23, Промишлена зона на гр. Търговище
2.ПЛОЩАДКА ЗА СЪБИРАНЕ НА ЕДРОГАБАРИТНИ И ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА И ОГРАДА с плътна част до 60см и пана от електрозаварена мрежа с метални стълбове с обща височина Н= 2,20м по границите на имота, в УПИ XI, ПИ № 73626.504.724, кв. 23, Промишлена зона на гр. Търговище
3.ПЛОЩАДКА ЗА КОМПОСТИРАНЕ НА РАСТИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ОГРАДА с плътна част до 60см и пана от електрозаварена мрежа с метални стълбове с обща височина Н= 2,20м по границите на имота, в УПИ X, ПИ № 73626.504.725, кв. 23, Промишлена зона на гр. Търговище
местонахождение: УПИ XII, ПИ №73626.504.723; УПИ XI, ПИ №73626.504.724 и УПИ X, ПИ №73626.504.723, кв. 23, Промишлена зона на гр. Търговище
2. № РС- 01- 99 от 01.08.2014г.
обект: НАДСТРОЯВАНЕ НА ВТОРИ ЕТАЖ НА ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и ГАРАЖ, ЗП втори етаж= 90.87 м2,ЗП гараж= 16.50 м2
местонахождение: УПИ III- 1492, кв. 85, ПИ 73626.509.423, гр. Търговище
3. № РС- 01- 100 от 01.08.2014г.
обект: СИСТЕМА ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ДИМНИ ГАЗОВЕ ОТ КОМИНИТЕ НА ЗАВОД ЗА ПЛОСКО СТЪКЛО- ЛИНИЯ 2
местонахождение: ПИ 73626.533.9, кв. „Въбел”, Промишлена зона, гр.Търговище
4. № РС- 01- 101 от 01.08.2014г.
обект: АВАРИЙНА КАНАЛИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА /сградно канализационно отклонение/
местонахождение: УПИ I, кв. 125, ПИ 73626.507.301, гр.Търговище
5. № РС- 01- 102 от 01.08.2014г.
обект: ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ ЗА СКЛАД, ЗП= 38.34 м2
местонахождение: УПИ I, кв. 106, ПИ73626.507.238.12, гр. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешениe за строеж –1 брой, изпратено с писмо изх. № ТСУ - 24-00- 61 от 28.07.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01- 97 от 28.07.2014г.
обект:
СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
подобекти: 1.Склад за селскостопанска продукция и обслужващи помещения, със ЗП= 112.98 м2; РЗП= 193.05 м2; 2.Жилищна сграда, със ЗП= 150.67 м2 и 3.Хидрофор, със ЗП= 11.56 м2
местонахождение: ПИ № 000136 по КВС, землище с. Копрец, общ. Търговище,

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –4 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ - 24-00- 58 от 22.07.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. №  РС- 01- 93 от 18.07.2014г.
обект: ЕДНОЕТАЖНА ПРИСТРОЙКА КЪМ ЖИЛИЩНА СГРАДА, със ЗП= 129,85 м2
местонахождение: УПИ VI-186, кв. 25, с. Ловец, общ. Търговище
2. №  РС- 01- 94 от 21.07.2014г.
обект: РАЗШИРЯВАНЕ НА НАВЕС, със ЗП= 56,00 м2
местонахождение: УПИ V, кв. 1, с. Пролаз, общ. Търговище
3. №  РС- 01- 95 от 21.07.2014г.
обект: ОГРАДА с височина Н= 2.20м, към УПИ IV, УПИ XIII, УПИ XII и УПИ X, кв. 120, гр. Търговище
местонахождение: УПИ IХ, ПИ№ 73626.509.155, кв.120, гр.Търговище, ул.”Черно море”№ 4
4. №  РС- 01- 96 от21.07.2014г.
обект:ЖИЛИЩНА СГРАДА със ЗП=101 м2
местонахождение: УПИ XVIII-184, кв. 13, с. Васил Левски, общ. Търговище
II. Акт за узаконяване – 1 брой, изпратен с писмо изх. № ТСУ - 24-00- 59 от 22.07.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
1. № АУ- 01- 6 от 18.07.2014г.
обект: ГАРАЖ със ЗП = 21,37 м2
местонахождение: УПИ ІІІ-651, ПИ № 73626.510.117, кв.162, гр.Търговище, ул.”Полк. Карганов” №16   
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет. 1, стая  № 17.
гл. експерт в отдел  СА :   п / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


СЪОБЩЕНИЕ

Община Търговище на основание чл. 127, ал. 6 от ЗУТ съобщава, че проектът на ЧИ на ОУП за поземлен имот с идентификатор 73626.510.386 по кадастрална карта на гр. Търговище (кв. 177, УПИ VI по плана на гр. Търговище), е одобрен с Решение № 12 по Протокол № 38 /26.06.2013 г., Общински Съвет – гр.Търговище. С проекта се определя „смесена централна устройствена зона” (Ц2), със съответните устройствени показатели за имота, и предназначение „Хотелски комплекс” с височина на застрояване – < 21 м (високо етажно застрояване).

Решение

План


СЪОБЩЕНИЕ

Община Търговище на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №13 по Протокол №38/26.06.2014 г., Общински Съвет – гр. Търговище, разрешава за поземлен имот с идентификатор №000320 по картата на възстановената собственост за землището на с.Кралево. общ.Търговище да се изработи подробен устройствен план – план за застрояване, с който имота да се отреди "за кариера".

Изтегляне


С П И С Ъ К
на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността
„Директор” на ЦДГ с.Търновца с филиали: с.Вардун, с.Черковна, с.Драгановец

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за длъжността „Директор” на ЦДГ с.Търновца с филиали: с.Вардун, с.Черковна, с.Драгановец, допуснати до явяване на тест са следните кандидати:

№ по ред Име, презиме и фамилия на допуснатите кандидати до участие в конкурса:
1 Снежана Радева Димитрова

 Допуснатият кандидат да се яви на 18.07.2014 г. в 10.30 часа в сградата на Община-Търговище, ет.2 зала №28 за решаване на теста.

 Резултатите от теста ще бъдат обявени на 18.07.2014 г. в 10.45 часа в същата зала.

При успешно издържал тест, кандидата следва да се яви на интервю на 18.07.2014 г. в 10.45 часа в сградата на Община-Търговище, етаж 2 зала №28.

 


С П И С Ъ К
на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността
„Директор” на ЦДГ с.Руец с филиали: с.Овчарова, с.Кралево, с.Баячево, с.Дългач

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за длъжността „Директор” на ЦДГ с.Руец с филиали: с.Овчарова, с.Кралево, с.Баячево, с.Дългач, допуснати до явяване на тест са следните кандидати:

№ по ред Име, презиме и фамилия на допуснатите кандидати до участие в конкурса:
1 Фатме Мустафова Тахирова

Допуснатият кандидат да се яви на 18.07.2014 г. в 09.00 часа в сградата на Община-Търговище, ет.2 зала №28 за решаване на теста.

Резултатите от теста ще бъдат обявени на 18.07.2014 г. в 9.45 часа в същата зала.

При успешно издържал тест, кандидата следва да се яви на интервю на 18.07.2014 г. в 9.45 часа в сградата на Община-Търговище, етаж 2 зала №28.

Изтегляне


СЪОБЩЕНИЕ

Община Търговище на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №23 по Протокол №37/29.05.2014 г., Общински Съвет – гр. Търговище, разрешава за поземлен имот с идентификатор №000052 по картата на възстановената собственост за землището на с.Дралфа. общ.Търговище да се изработи подробен устройствен план – план за застрояване, с който имота да се отреди "за инсталация за производство на ел.енергия от RDF и биомаса".

Решение

Обяснителна записка

Извадка ПУП

План за застрояване

Обяснителна записка- Парцеларен план

ПУП- парцеларен план


Препис от Решение № 12 - Протокол № 38 от 26.06.2014 година.

Заповед

Решение 12

Схема за озеленяване

План за регулация

ПРЗ

ПРЗ


Препис от Решение № 18 - Протокол № 37/29.05.2014 година./

Решение 18

План за застрояване

План за регулация

ПРЗ -Стража - опорен план


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ - 24-00- 57 от 11.07.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01- 91 от 07.07.2014г.
обект: ЕДНОЕТАЖНА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА със ЗП=70,00 м2
местонахождение: ПИ 73626.91.481, местност ”Първи долап” по КК на гр.Търговище
2. № РС- 01- 92 от 07.07.2014г.
обект: ЕДНОЕТАЖНА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА със ЗП=98,15 м2
местонахождение: ПИ 73626.90.8, местност ”Драка Б” по КК на гр.Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.


гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-21 /11.07.2014 г.

Община Търговище на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изготвен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на кв.Въбел, гр.Търговище, в обхват на УПИ I и II в кв.53.

Проектът може да бъде разгледан в стая №14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище.На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
МЛ.ЕКСПЕРТ- ТСУ: /П/
/С.Мустафова/

Обявление

Обяснителна записка

План за регулация


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –9 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ - 24-00- 56 от 04.07.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01- 82 от 30.06. 2014г.
обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА УЛ. „ГЛАДСТОН" И УЛ.„ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ОТ УЛ.„В. ЛЕВСКИ" ДО БУЛ.„М. АНДРЕЙ" ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ЗОНА С ОБСЛУЖВАЩИ ОБЩЕСТВЕНИ ФУНКЦИИ- РАЙОНА НА ОБЩИНСКИЯ ПАЗАР, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ВЕЛОАЛЕЯ, ТРОТОАРИ И ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ
местонахождение: гр. Търговище, ул. „Гладстон” от О.Т. 152 (кръстовище с ул.„В Левски”) до О.Т. 157 (кръстовище с ул.„Цар Симеон” и ул. „В. Търново”) от О.Т. 157 (кръстовище с ул.Цар Симеон”) до О.Т. 191 (кръстовище с бул.„Митрополит Андрей”)
2. № РС- 01- 83 от 30.06. 2014г.
обект: ЯЛОСТНА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА БУЛ.„ТРАЙКО КИТАНЧЕВ" ОТ УЛ.„3 МАРТ" ДО БУЛ.„ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ", С ПРИЛЕЖАЩА ЗЕЛЕНИНА И ВЕЛОАЛЕЯ, КАТО ЕЛЕМЕНТ С ОБСЛУЖВАЩИ ОБЩЕСТВЕНИ ФУНКЦИИ, ДОПЪЛВАЩ ГРАДСКАТА СРЕДА
местонахождение: гр.Търговище, бул.„Тр. Китанчев” от О.Т. 608, 609 (кръстовище с ул. „3 март”) до О.Т. 695, 696 (кръстовище с бул.„Цар Освободител”),
3. № РС- 01- 84 от 30.06.2014г.
обект:ЦЯЛОСТНА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕНА УЛ.„3 МАРТ" ОТ БУЛ.„ТРАЙКО КИТАНЧЕВ"ДО ВРЪЗКАТА С ОКОЛОВРЪСТНИЯ ПЪТ, ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ГРАДСКАТА СРЕДА В СОЦИАЛНА ЗОНА С ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ТРОТОАРИ, УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ И ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ
местонахождение: гр. Търговище, ул. „3 март” от О.Т. 609 (кръстовище с бул. „Тр. Китанчев”) до околовръстен път (Републикански път I – 4)
4. № РС- 01- 85 от 30.06.2014г.
обект: ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕНА ВТОРИЧЕН ГРАДСКИ ЦЕНТЪР - БУЛ. „СЮРЕН”,
ВКЛЮЧИТЕЛНО ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ТРОТОАРИ, УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ,ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ГРАДСКО OБЗАВЕЖДАНЕ
местонахождение: гр. Търговище, бул „Сюрен” от кръстовището с ул.„Тр. Китанчев” (от изток) до магазин СБА включително (от запад)
5. № РС- 01- 86 от 30.06.2014г.
обект: ОСНОВЕН РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА ЦДГ №7 „СНЕЖАНКА”, ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ДВОР, ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА НА ДЕЦА, ОСВЕТЛЕНИЕ И ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА, ПРИСТРОЯВАНЕ НА АСАНСЬОР И РАМПА
местонахождение: УПИ ІІ, кв. 6. ПИ № 73626.508.43, кв.”Запад-1”, гр.Търговище
6. № РС- 01- 87 от 30.06.2014г.
обект: ОСНОВЕН РЕМОНТ И ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ НА I ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”, ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ДВОР, СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ, ОСВЕТЛЕНИЕ И ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА,ПРИСТРОЙКИ ЗА САНИТАРНИ ВЪЗЛИ, АСАНСЬОР И РАМПИ
местонахождение: УПИ I, кв. 124, ПИ № 73626.506.571, гр.Търговище
7. № РС- 01- 88 от 30.06.2014г.
обект: ОСНОВЕН РЕМОНТ И ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕНА IV ОУ „ИВАН ВАЗОВ” И ПГИЧЕ „МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ”, ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ДВОР, СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ, ОСВЕТЛЕНИЕ И ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА,ПРИСТРОЙКИ ЗА АСАНСЬОРИ И РАМПИ
местонахождение: УПИ I, кв. 314, ПИ № 73626.508.83, кв.”Запад-2”, гр.Търговище
8. № РС- 01- 89 от 30.06.2014г.
обект: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС - „ШКОЛА ЗА ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА“, ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА,ЧРЕЗ ПРОЕКТИРАНЕ НА РАМПА
местонахождение: УПИ VII, кв. 136, ПИ №73626.507.554, гр.Търговище
9. № РС- 01- 90 от 03.07.2014г.
обект: ЕДНОЕТАЖНА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКАсъс ЗП= 32.00м2,
местонахождение: ПИ № 73626.163.513 по КК на гр.Търговище, местност „Драка”

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ - 24-00- 54 от 27.06.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01- 80 от 27.06. 2014г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА, със ЗП= 69.30 м2, РЗП= 119,43 м2
местонахождение: УПИ VI, кв. 1, с. Пролаз, общ. Търговище

2. № РС- 01- 81от 27.06. 2014г.
обект: OСНОВЕН РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА ЦДГ № 9 „ПРИКАЗКА”, ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ДВОР, ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА НА ДЕЦА, ОСВЕТЛЕНИЕ И ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА, ПРИСТРОЯВАНЕ НА АСАНСЬОР И РАМПА
местонахождение: УПИ III, кв. 306, ПИ №73626.508.91, кв.”Запад-2”, гр.Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ - 24-00- 51 от 24.06.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01- 78 от 19.06. 2014г.
обект: СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, със ЗП=24.75 м2 и СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА–НАВЕС, със ЗП=14.00 м2
местонахождение: ПИ № 73626.179.190 по КК на гр.Търговище, местност „Кованлъка”

2. № РС- 01- 79 от 23.06. 2014г.
обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА И ПРИСТРОЙКА КЪМ НЕЯ ЗА ПУНКТ ЗА ИЗВАРЯВАНЕ НА РАКИЯ ЗП= 197.00 м2
местонахождение: УПИ І- 39, кв. 9, с. Пресиян, общ. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


 ОБЯВЛЕНИЕ

 На основание ОБЯВЛЕНИЕ за КОНЦЕСИЯ за яз. „Търновца” с. Търновца, общ. Търговище, публикувано в електронната страница на “Държавен вестник” на 23.06.2014 г. под № 1 и в “Националния концесионен регистър” пореден  № А-000579,

ОБЯВЯВА, че ще се проведе процедура по предоставяне на концесия на обект яз. „Търновца ” с.  Търновца , общ. Търговище, при следните условия:

1. Предмет на концесията: Концесия за услуга –управление, експлоатация и поддържане на гореспоменатия обект-язовир.

2. Срок на концесията –20 години.

3. Процедура за предоставяне на концесията – Открита процедура.

4. Гаранция за участие в процедурата – 300 лв.

5. Срок за закупуване на конкурсни документи за участие в процедурата – до 16,30 часа на 18.07.2014 г. в  стая 83 на Общината.

6. Цена на конкурсните документи- 50 лв. без ДДС, които се внасят в брой в касата на Общината.

7. Срок за подаване на Заявленията и Офертите и съпровождащите ги документи- до 16,00 часа на 29.07.2014 г.

8. Място и дата за отваряне на Офертите - 10,00 часа на 01.08.2014 г. в Зала 74  на  Общината.

За по-подробна информация по процедурата на тел.

0601/68769  или стая 83 на Общината.

Гл.Експерт ОСОП

Инж.Димитър Колев 

 


 ОБЯВЛЕНИЕ

На основание ОБЯВЛЕНИЕ за КОНЦЕСИЯ за яз. „Вардун-2”, с. Вардун, общ. Търговище, публикувано в

електронната страница на “Държавен вестник” на 23.06.2014 г. под № 2 и в “Националния концесионен регистър” пореден

№ А-000580,

ОБЯВЯВА, че ще се проведе процедура по предоставяне на концесия на обект яз. „Вардун-2 ” с.  Вардун , общ. Търговище, при следните условия:

1. Предмет на концесията: Концесия за услуга –управление, експлоатация и поддържане на гореспоменатия обект-язовир.

2. Срок на концесията –20 години.

3. Процедура за предоставяне на концесията - Открита процедура.

4. Гаранция за участие в процедурата – 400 лв.

5. Срок за закупуване на конкурсни документи за участие в процедурата – до 16,30 часа на 18.07.2014 г. в  стая 83 на

Общината.

6. Цена на конкурсните документи- 50 лв. без ДДС, които се внасят в брой в касата на Общината.

7. Срок за подаване на Заявленията и Офертите и съпровождащите ги документи- до 16,00 часа на 29.07.2014 г.

8. Място и дата за отваряне на Офертите - 10,00 часа на 01.08.2014 г. в Зала 74  на  Общината.

За по-подробна информация по процедурата на тел.

0601/68769  или стая 83 на Общината.

 Гл.Експерт ОСОП

Инж.Димитър Колев 


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –4 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ - 24-00- 49 от 16.06.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01- 74 от 16.06. 2014г.
обект: МОНТАЖ НА СЛЪНЧЕЗАЩИТНО СЪОРЪЖЕНИЕ с размери 12.00м/ 10.00м.
местонахождение: УПИ ХХ, кв. 177, ПИ 73626.510.407, гр.Търговище

2. № РС- 01- 75 от 16.06. 2014г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В СКЛАД ЗА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И ОФИСИ, СКЛАД ЗА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И НАВЕС
първи етап: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В СКЛАД ЗА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И ОФИСИ, със ЗП=579м2
втори етап: СКЛАД ЗА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, със ЗП=505.13 м2
трети етап: НАВЕС, със ЗП=220 м2
местонахождение: УПИ ХХХІІ, кв.14, ПИ №73626.504.586 по КК на гр. Търговище

3. № РС- 01- 76 от 16.06. 2014г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА, ЗП=117.93 м2, РЗП=231.61 м2
ПЛЪТНА ОГРАДА с Н=2.20м. на УПИ ІХ- 51 към УПИ VIII- 49, 50 и УПИ Х- 51 от кв. 8
ОГРАДА с ПЛЪТНА ЧАСТ до 60см. към улична регулация
местонахождение: УПИ ІХ-51, кв. 8, с. В. Левски, общ. Търговище

4. № РС- 01- 77 от 16.06. 2014г.
обект: СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, със ЗП= 35.00м2
местонахождение: ПИ № 73626.176.419 по КК на гр.Търговище, местност „Драка”

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –7 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ - 24-00- 47 от 12.06.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
1. № РС- 01- 67 от 11.06. 2014г.
обект: НАВЕС, със ЗП= 15.00м2
местонахождение: УПИ ІІІ, кв. 55, ПИ 73626.506.227, гр. Търговище, ул.„В.Търново”№ 18
2. № РС- 01- 68 от 12.06. 2014г.
обект: ИЗМЕСТВАНЕ НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩ СИЛОВ КАБЕЛ 1 Kv ТИП САВТ 3х70+35 mm2, положен подземно, захранващ съществуващи търговски обекти
местонахождение: УПИ Х, кв. 318, ПИ 73626.508.134, кв. „Запад- 2”, гр.Търговище
3. № РС- 01- 69 от 12.06. 2014г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ЕДИН ЕТАЖ, ЗП= 113.05 м2
местонахождение: УПИ ІХ, кв. 58, 73626.502.347, гр.Търговище, ул. „Тополница” № 2А, кв. „Въбел”
4. № РС- 01- 70 от 12.06. 2014г.
обект: СЕДЕМ БРОЯ ГАРАЖИ, със ЗП= 128.98м2
местонахождение: УПИ І-за КЖЗ, гаражи, трафопост, кв. 191, ПИ73626.511.173, гр.Търговище,ул. „Кюстенджа”
5. № РС- 01- 71 от 12.06. 2014г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ТРИ БРОЯ ГАРАЖИ В ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ
ЗППРЕУСТР.= 64.26 м2
местонахождение: УПИ ХІІІ, кв. 152, ПИ № 73626.510.408, гр.Търговище, бул. „Тр. Китанчев”
6. № РС- 01- 72 от 12.06. 2014г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина Н= 2.20м и дължина 6.0м И НЕПЛЪТНА ОГРАДА с масивна част h=0.40м и ажурна до Н= 2.20 м в останалата част по граница с УПИ ХІІІ, кв. 147, гр.Търговище
местонахождение: УПИ ХІІ, ПИ 73626.509.204, кв. 147, гр. Търговище, ул.” Рила” № 3
7. № РС- 01- 73 от 12.06. 2014г.
обект: АЖУРНА ОГРАДА с височина Н= 2.20м, към съседните имоти № 001023, № 000091, № 00094, № 001012, № 001040, № 001007, № 001048, № 001049, № 001009 и № 001013 в землището на с.Буховци с ЕКАТТЕ 07154, местност „ЮКАРДА”, общ. Търговище,
местонахождение: Поземлен имот с ид. 07154.1.73 в землището на с.Буховци

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издаденo:
I. Разрешениe за строеж –1 брой, изпратено с писмо изх. № ТСУ - 24-00- 45 от 11.06.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
1. № РС- 01- 66 от 11.06. 2014г.
обект: ВЪНШНО ЕЛ ЗАХРАНВАНЕ НА ВЖБ с МАГАЗИНИ-ТЕЛА А, Б и В, в УПИ VII, кв.170, ПИ 73626.510.430, гр.Търговище, дължина на кабелните линии 62.00 м
трасе: От три свободни полета в табло НН на ТП ”Чавдар” с три броя кабели NAYY 4x185 мм до трите броя ел. табла ТЕПО, монтирани пред входове „А”, „Б” и „В” на ВЖБ с магазини на ул. ”Трети Март” № 20, гр.Търговище,

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-19 /09.06.2014 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на гр. Търговище, в обхват на УПИ I – „за комплексно жилищно застрояване, търговия, транспорт, зала, полуподземни гаражи”, и II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX – всички „за жилищно застрояване”, в кв. 8, улица с о.т. 16-40-42. С изменението се променят границите на кв. 9.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Обявление

Измениние в ПР

Изменение в ПЗ


ОБЯВЛЕНИЕ

Общинска администрация - Търговище, Община - Търговище, на основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 37, ал. 6 от Закона за народната просвета и Заповед № 3-01-457/04.06.2014 г. на Кмета на община Търговище

ОБЯВЯВАМ

Конкурс за длъжността: “Директор” на:

1. ЦДГ с. Руец с филиали: с. Овчарова, с. Кралево, с. Баячево, с. Дългач, община Търговище
2. ЦДГ с. Търновца с филиали: с. Вардун, с.Черковна, с. Драгановец, община Търговище

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –4 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ - 24-00- 43 от 05.06.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
1. № РС- 01- 62 от 04.06. 2014г.

обект: КОНСЕРВАЦИОННИ ДЕЙНОСТИПО ЗИДАРИИ, ПОДОВИ КЕРАМИЧНИ НАСТИЛКИ И ПОСТОЯННО МЕТАЛНО ПОКРИТИЕ НА БАЗИЛИКА № 3 В АНТИЧЕН ГРАД МИСИОНИС
местонахождение: ПИ № 73626.200.323 по кадастралната карта на гр. Търговище
2. № РС- 01- 63 от 04.06. 2014г.
обект: ЛЕКА ОГРАДА с височина Н= 2.20м, между ПИ73626.178.112 и ПИ73626.178.113
местонахождение: ПИ 73626.178.112 по КК на гр.Търговище, местност „Кованлък”.
3. № РС- 01- 64 от 04.06. 2014г.
обект: KАБЕЛНА ЛИНИЯ 20Kv БКТП до 1000kVA за ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС- ЕДНОФАМИЛНИ КЪЩИ, с дължина на трасето 62.00м
местонахождение: от съществуващ ЖР стълб № 9- ЬМ- 200 от ВЕЛ „Минерална вода” по селскостопански път ПИ 73626.88.1/селскостопански път/до БКТП-1000kVA в ПИ 73626.89.454
4. № РС- 01- 65 от 30.05. 2014г.
обект: ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА КЪМ БЮФЕТ със ЗП= 24.75 м2
местонахождение: в УПИ XIX-134, кв. 13 по плана на кв. Бряг, ПИ № 73626.503.134 по КК на гр.Търговище, ул.”Велес”№ 29

II. Акт за узаконяване № АУ - 01- 5 от 04.06.2014г., изпратен с писмо изх. № ТСУ - 24-00- 44 от 05.06.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район,
строеж: ГАРАЖ със ЗП = 23.64 м2
местонахождение: УПИ ІІ, ПИ 73626.510.116, кв.162, гр.Търговище, ул.”Никола Симов”№ 11

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне

 


 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище удължава срока за набиране на кандидати за предоставяне на услугата "Допълнителна подготовка за равен старт в училище". Длъжностите са: медиатори - 2 бр. и педагози - 2 бр.

Срокът е удължен до 15 .08 2014 г.

 

 


 

 

 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище удължава срока за набиране на кандидати за предоставяне на услугата "Здравна консултация за деца" по Проект "Създаване на интегрирани услуги за деца и семейства" до 15.08.2014 г. за длъжностите: медицински сестри - 2бр., медиатори - 2бр., лекари-педиатри-2бр., стоматолог - 1бр. 

 Условията за участие в конкурса и задание за работа и обхват на услугата "Здравна консултация за деца" може да намерите в раздел "Обяви и съобщения".

 

 


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище удължава срока за набиране на кандидати за предоставяне на услугата "Здравна консултация за деца" по Проект "Създаване на интегрирани услуги за деца и семейства" до 31.07.2014 г. за длъжностите: медицински сестри - 2бр., медиатори - 2бр., лекари-педиатри-2бр., стоматолог - 1бр. 

 Условията за участие в конкурса и задание за работа и обхват на услугата "Здравна консултация за деца" може да намерите в раздел "Обяви и съобщения".

 

 


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище удължава срока за набиране на кандидати за предоставяне на услугата "Здравна консултация за деца" по Проект "Създаване на интегрирани услуги за деца и семейства" до 20.06.2014 г. за длъжностите: медицински сестри - 2бр., медиатори - 2бр., лекари-педиатри-2бр., стоматолог - 1бр. 

 Условията за участие в конкурса и задание за работа и обхват на услугата "Здравна консултация за деца" може да намерите в раздел "Обяви и съобщения".

 

 

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище удължава срока за набиране на кандидати за предоставяне на услугата "Допълнителна подготовка за равен старт в училище". Длъжностите са: медиатори - 2 бр. и педагози - 2 бр.

Срокът е удължен до 31 .07. 2014 г.

 

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище удължава срока за набиране на кандидати за предоставяне на услугата "Допълнителна подготовка за равен старт в училище". Длъжностите са: медиатори - 2 бр. и педагози - 2 бр.

Срокът е удължен до 15.07. 2014 г.

 

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище удължава срока за набиране на кандидати за предоставяне на услугата "Допълнителна подготовка за равен старт в училище". Длъжностите са: медиатори - 2 бр. и педагози - 2 бр.

Срокът е удължен до 27.06. 2014 г.

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище обявява 4 свободни работни места по Проект "Създаване на интегрирани услуги за деца и семейства" за предоставяне на услугата "Допълнителна подготовка за равен старт в училище" за длъжностите: медиатори - 2бр. и педагози - 2бр.

 

 Условията за участие в конкурса и задание за работа и обхват на услугата са публикувани в приложенията. Срокът за подаване на професионални автобиографии е до 20.06.2014 г.

 

 Изтегли приложенията


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –5 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ - 24-00- 41 от 31.05.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
1. № РС- 01- 57 от 28.05. 2014г.

обект: РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА РЕГИОН ТЪРГОВИЩЕ, подобекти: 1. Стопански двор; 2. Пътища; 3. Депо за отпадъци нова клетка и 4.Закриване на депо за отпадъци
местонахождение: ПИ № 000044, с.Пайдушко с ЕКАТТЕ 55201

2. № РС- 01- 58 от 28.05. 2014г.
обект: МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ до 5 ТОНА ДНЕВНО И МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ , ЗП= 655.56м2, РЗП=825.25 м2
местонахождение: УПИ V-644, кв. 3, ПИ № 73626.505.644, гр. Търговище ул. ”Цар Симеон” № 49, гр. Търговище,

3. № РС- 01- 59 от 30.05. 2014г.
обект: ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА И ПРЕУСТРОЙСТВО В СЛАДКАРНИЦА, И КАФЕ- АПЕРИТИВ, със ЗППРИСТРОЙКА= 48.50 м2, РЗП= 183.65 м2
местонахождение: УПИ I- 298, кв. 61, с. Руец, общ. Търговище

4. № РС- 01- 60 от 30.05. 2014г.
обект: ПРИСТРОЙКА НА ДВА ЕТАЖА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА ЗА ОФИСИ И ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ, Първи етаж- 3 бр. магазини за промишлени стоки; Втори етаж- 5 бр. офиси; ЗППРИСТР.= 381.00 м2 ,РЗППРИСТР.= 781.00 м2
местонахождение: УПИ VII- за скл. дейност, кв. 9, ПИ 73626.506.677, Промишлена зона, гр. Търговище

5. № РС- 01- 61 от 30.05. 2014г.
обект: ГАРАЖ, ЗП= 199.06м2
местонахождение: ПИ 57008.300.1 по КК на Стопански двор, с. Подгорица, общ. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ - 24-00- 39 от 23.05.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
1. № РС- 01- 54 от 22.05. 2014г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ТРИ ЕТАЖА, със ЗП= 187.47 м2, РЗП= 536.11 м2
Първи етаж- кафе- аперитив, магазин за хранителни и промишлени стоки; 2 бр. гаражи
Втори етаж- 2 бр. жилища
Tрети етаж- 2 бр. жилища
Паркоместа- 7 бр. места за паркиране и гариране от които 5 бр. открити
местонахождение: УПИ І, кв. 76, 73626.506.449, гр. Търговище,ул. „Братя Миладинови” № 24
2. № РС- 01- 55 от 23.05. 2014г.
обект: ОБСЛУЖВАЩ ПЪТ КЪМ КАРИЕРА КРАЛЕВО от КМ 0+000 до КМ 2+236,61
местонахождение: ПИ № 000328 в землището на с.Кралево с ЕКАТТЕ 39390, общ. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –3 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ - 24-00- 36 от 14.05.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
1. № РС- 01- 51 от 13.05. 2014г.
обект: ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ на І-во СОУ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ”
местонахождение: УПИ І- за училище, кв.202, ПИ 73626.511.224.1, гр. Търговище, ул. „Кап. Данаджиев” № 22,
2. № РС- 01- 52 от 14.05. 2014г.
обект: ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА ТЕЖКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ ЗП ПРИСТР.=461.00 м2, РЗП ПРИСТР.= 599.00 м2
местонахождение: ПИ 73626.309.65 по КК кв. „Въбел”, гр. Търговище
3. № РС- 01- 53 от 14.05. 2014г.
обект: ИЗМЕСТВАНЕ НА ТП „БНБ” и КАБЕЛИ СрН и НН, за обект „Реконструкция и пристройка на съществуваща сграда в търговско- административен център”
местонахождение: УПИ І, кв. 125, ПИ 73626.507.301, гр.Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


О Б Я В Л Е Н И Е

№ ОБ-ТСУ-18/20.05.2014 г.

На основание чл.140, ал.3 от ЗУТ Община Търговище съобщава, че за УПИ I, от кв.143 по плана на гр.Търговище е изготвена проучвателна виза на осн. чл.134, ал.6, действащ ПУП и чл.41 от ЗУТ – изх. № СК-ТСУ-499/19.05.2014г., като е ситуирана застройка за 5 броя гаражи.

В едномесечен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят справка в стая 8 на първи етаж, писмени възражения и предложения по визата до общинска администрация.

Скица


ПРОЕКТ

"Създаване на интегрирани услуги за деца и семейства"

Покана за педиатър

Задание педиатър

Покана за стоматолог

Задание стоматолог

Покана за медиатор

Задание медиатор

Покана за мед. сестра

Задание мед. сестра

Автобиография


СЪОБЩЕНИЕ

Община Търговище на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №15 по Протокол №36/24.04.2014 г., Общински Съвет – гр.Търговище, разрешава да се изработи подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - електропровод към поземлен имот с идентификатор 10121.101.1 по кадастралната карта за землището на с.Вардун, общ.Търговище.

Изтегляне


СЪОБЩЕНИЕ

Община Търговище на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №13 по Протокол №36/24.04.2014 г., Общински Съвет – гр. Търговище, разрешава за поземлен имот с идентификатор 73626.91.480 по кадастралната карта на гр.Търговище, да се изработи подробен устройствен план – план за застрояване, с който в имота да се отреди за "Търговия, ремонт и поддръжка на МПС".

Изтегляне


СЪОБЩЕНИЕ

Община Търговище на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №14 по Протокол №36/24.04.2014 г., Общински Съвет – гр. Търговище, разрешава да се изработи подробен устройствен план – план за застрояване, за поземлен имот с идентификатор 73626.90.13 по кадастралната карта на гр.Търговище.

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ - 24-00- 35 от 30.04.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
1. № РС- 01- 49 от 30.04. 2014г.
обект: АВТОМОБИЛНА АЛЕЯ
местонахождение: между УПИ I и УПИ ІІ, кв. 6, Промишлена зона, гр. Търговище
2. № РС- 01- 50 от 30.04. 2014г.
обект: СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА-НАВЕС ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ИНВЕНТАР, ЗП= 720.00м2
местонахождение: ПИ 077008, Стопански двор, с. Баячево, общ. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешение за строеж –1 брой, изпратено с писмо изх. № ТСУ - 24-00- 34 от 29.04.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
1. № РС- 01- 28 от 28.04.2014г.
обект: ХАНГАР ЗА ЛОДКИ И КАЮТКОМПАНИЯ със ЗП= 98.64м2
местонахождение: имот 000140 в землището на с.Бистра с ЕКАТТЕ 04159, общ.Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадено:

I. Разрешениe за строеж –1 брой, изпратено с писмо изх. № ТСУ -24-00- 33 от 23.04.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
1. № РС- 01- 47 от 23.04. 2014г.
обект: БАЗОВА СТАНЦИЯ ОТ МОБИЛНА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА
TGV 002- АНДРЕЙ
местонахождение: ПИ 73626.509.462.10, УПИ Х-за кжз,трафопост,клуб,млечна кухня, кв. 83, гр.Търговище, бул. „Митрополит Андрей” № 74

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-17 / 29.04.2014 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за Частично изменение на ПУП – план за регулация и застрояване, и Работен устройствен план на гр. Търговище, в обхват на УПИ III, IV, V, VI в кв. 122.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Скица

ПР

ПЗ

РУП

Силуети кв 122 IV-V- 1

Силуети кв 122 IV-V- 2

Силуети кв 122 IV-V- 3


ОБ-ТСУ-16 / 25.04.2014 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект на ЧИ на ПУП – ПР на кв.Въбел, гр. Търговище в обхват на УПИ IX, X в кв. 58.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

ПУП


ОБ-ТСУ-15 / 25.04.2014 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект на ПУП – ПЗ за ПИ № 73626.200.166 (горска територия) по КК на гр. Търговище, без да се променя предназначението на имота.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска

ПУП


СЪОБЩЕНИЕ

Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава , че с Решение № 30 по Протокол № 35 /27.03.2014 г., Общински Съвет – гр.Търговище, разрешава за поземлен имот № 000136 по КВС за землището на с.Копрец, да се изработи подробен устройствен план – план за застрояване, с който да се обособи двор на застрояване без промяна на предназначение на земеделска земя.

Изтегляне


СЪОБЩЕНИЕ

Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава , че с Решение № 29 по Протокол № 35 /27.03.2014 г., Общински Съвет – гр. Търговище, разрешава да се изработи подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане на кабелна мрежа за оптична свързаност за територията на гр.Търговище и следните села: Голямо Ново, Дралфа,Подгорица, Здравец, Лиляк, Разбойна, Стража, Руец, Баячево, Овчарово, Ловец, Острец, Надарево, Певец, Дългач и Кралево.

Изтегляне


СЪОБЩЕНИЕ

Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава , че с Решение № 28 по Протокол № 35 /27.03.2014 г., Общински Съвет – гр.Търговище, разрешава за поземлен имот с идентификатор 73626.200.166 по кадастралната карта на гр.Търговище, да се изработи подробен устройствен план – план за застрояване за обект: "Транслационна точка за доставка на интернет-стълб НМГ 952+6, стълб НМГ 951 и кабина".

Изтегляне


СЪОБЩЕНИЕ

Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава , че с Решение № 27 по Протокол № 35 /27.03.2014 г., Общински Съвет – гр. Търговище приема Задание по чл. 125 от ЗУТ, за Частично изменение на ОУП на гр. Търговище и ПУП, за поземлен имот с идентификатор 73626.510.386, по кадастралната карта на гр. Търговище.

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени:

I. Разрешениe за строеж –1 брой, изпратено с писмо изх. № ТСУ - 24-00- 32 от 16.04.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
1. № РС- 01- 46 от 14.04. 2014г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА със ЗП=206.85 м2
местонахождение: ПИ 73626.117.536 по Кадастралната карта на гр.Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-14/17.04.2014 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава , че е изготвен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на с. Стража, общ. Търговище, в обхват на УПИ III-202, IV-201, V-406, VI-406, VII-201, VIII-199 в кв. 37; УПИ XI-136, XII-408, XIII-407 в кв. 38; УПИ VI-404, VII-405, VIII-405, IX-405, X, XI-408 в кв. 45.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в едномесечен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Нач. отдел ТСУ: /П/
                                инж.Т.Керемидчиева /

Записка

Скица

План за регулация

План за застрояване


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени:

I. Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ - 24-00- 31 от 14.04.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
1. № РС- 01- 44 от 11.04. 2014г.
обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ЮЖЕН КОЛЕКТОР покрай улица, с обща дължина на участъка 84.00м.
местонахождение: участък от ОТ 181 до ОТ 182, кв. 14, Промишлена зона, гр. Търговище
2. № РС- 01- 45 от 14.04. 2014г.
обект: ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ДЕЦА от 3 до 12години
местонахождение: УПИ VІ, кв. 178, ПИ 73626.511.268, парк „Борово око”, гр. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-12 /17.04.2014 г.

Община Търговище на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изготвен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на с.Вардун общ.Търговище, в обхват на УПИ III в кв.8.

Проектът може да бъде разгледан в стая №14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище.На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Нач. отдел ТСУ: /П/
                                инж.Т.Керемидчиева /

Обявление

Обяснителна записка

План за регулация


ОБ-ТСУ-13 /17.04.2014 г.

Община Търговище на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изготвен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за застрояване на гр.Търговище, в обхват на УПИ I, II, XV и XVI в кв.81 и Работен устройствен план, в обхват на УПИ I, II, XV и XVI в кв.81

Проектът може да бъде разгледан в стая №14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище.На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Нач. отдел ТСУ: /П/
                                     / инж.Т.Керемидчиева /

Обявление

Обяснителна записка- задание

  План за застрояване- озеленяване

  План за застрояване

РУП


ОБЯВЛЕНИЕ

На основание ОБЯВЛЕНИЕ за КОНЦЕСИЯ за яз.  Пресиян ” с. Пресиян, общ. Търговище, публикувано в

електронната страница на “Държавен вестник” на 17.04.2014 г. под № 1 и в “Националния концесионен регистър” пореден

№ А-000565,

ОБЯВЯВА, че ще се проведе процедура по предоставяне на концесия на обект яз. „Пресиян” с. Пресиян , общ. Търговище, при следните условия:

1. Предмет на концесията: Концесия за услуга –управление, експлоатация и поддържане на гореспоменатия обект-язовир.

2. Срок на концесията –20 години.

3. Процедура за предоставяне на концесията - Открита процедура.

4. Гаранция за участие в процедурата – 600 лв.

5. Срок за закупуване на конкурсни документи за участие в процедурата – до 16,30 часа на 12.05.2014 г. в стая 83 на

Общината.

6. Цена на конкурсните документи- 50 лв. без ДДС, които се внасят в брой в касата на Общината.

7. Срок за подаване на Заявленията и Офертите и съпровождащите ги документи- до 16,00 часа на 23.05.2014 г.

8. Място и дата за отваряне на Офертите - 10,00 часа на 26.05.2014 г. в Зала 74  на  Общината.

За по-подробна информация по процедурата на тел.

0601/68769  или стая 83 на Общината.

 Гл.Експерт ОСОП

Инж.Димитър Колев


 

 ОБЯВЛЕНИЕ 

 На основание ОБЯВЛЕНИЕ за КОНЦЕСИЯ за яз. „ Божурка ” с. Божурка, общ. Търговище, публикувано в

електронната страница на “Държавен вестник” на 17.04.2014 г. под № 2 и в “Националния концесионен регистър” пореден

№ А-000098,

ОБЯВЯВА, че ще се проведе процедура по предоставяне на концесия на обект яз. „Божурка ” с. Божурка , общ.

Търговище, при следните условия:

1. Предмет на концесията: Концесия за услуга –управление, експлоатация и поддържане на гореспоменатия обект-язовир.

2. Срок на концесията –20 години.

3. Процедура за предоставяне на концесията - Открита процедура.

4. Гаранция за участие в процедурата – 100 лв.

5. Срок за закупуване на конкурсни документи за участие в процедурата – до 16,30 часа на 12.05.2014 г. в стая 83 на

Общината.

6. Цена на конкурсните документи- 50 лв. без ДДС, които се внасят в брой в касата на Общината.

7. Срок за подаване на Заявленията и Офертите и съпровождащите ги документи- до 16,00 часа на 23.05.2014 г.

8. Място и дата за отваряне на Офертите - 10,00 часа на 26.05.2014 г. в Зала 74  на  Общината.

За по-подробна информация по процедурата на тел.

0601/68769  или стая 83 на Общината.

 Гл.Експерт ОСОП

Инж.Димитър Колев

 

 


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени:

I. Разрешениe за строеж –1 брой, изпратено с писмо изх. № ТСУ - 24-00- 29 от 11.04.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
1. № РС- 01- 43 от 11.04. 2014г.

обект: ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА за складов навес за суровини и ГАРАЖ за 2бр. Автомобили, ЗПСКЛ. НАВЕС= 376.45 м2,ЗПГАРАЖ= 41.74 м2
местонахождение: УПИ XXVI-за мебелно производство, кв.20, ПИ 73626.504.365, Промишлена зона, гр. Търговище, бул. „Тр. Китанчев”, гр. Търговище


В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

 

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Годишен план за ползване на дървесина от горските територии, собственост на Община Търговище за 2014 г. - изтегли

 


 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Заповед № З-01-275 / 09.04.2014г., по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ – 1бр., изпратена с писмо изх. № ТСУ-24- 00 - 28 от 09.04.2014 г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район, като неразделна част към Разрешение за строеж № РС- 01- 263 от 20.12.2012г.
за обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЦЕНТРАЛЕН ГРАДСКИ ПЛОЩАД „СВОБОДА” И РАЗШИРЕНИЕ НА ПЕШЕХОДНА ЗОНА- ІІІ ЕТАП

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени:

I. Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ - 24-00- 27 от 08.04.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
1. № РС- 01- 41 от 01.04. 2014г.
обект: БАЗОВА СТАНЦИЯ ОТ МОБИЛНА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА TGV001- Хан Кубрат
местонахождение: ПИ 73626.507.447.8, УПИ IV, кв. 136, гр. Търговище, ул. „Г. Бенковски” № 7, вх. Б, гр. Търговище
2. № РС- 01- 42 от 08.04. 2014г.

обект: РАМПА ЗА ДОСТЪПНА СРЕДА НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „НИКОЛА МАРИНОВ”
местонахождение: УПИ VІ, кв. 178, ПИ 73626.511.154, гр.Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-11 /02.04.2014 г.

 Община Търговище на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изготвен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на с.Васил Левски, общ.Търговище, в обхват на УПИ VIII 49,50 и УПИ IХ 51 в кв.8.

Проектът може да бъде разгледан в стая №14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище.На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Нач. отдел ТСУ:               /П/
                               / инж.Т.Керемидчиева /

Обявление

Записка

План за регулация


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени:

I. Разрешения за строеж –4 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ - 24-00- 25 от 28.03.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
1. № РС- 01- 37 от 26.03. 2014г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина Н= 2.20м на УПИ IV- 229 към УПИ ІIІ- 227
местонахождение: УПИ IV- 229, кв. 55, ПИ 73626.506.227, гр. Търговище
2. № РС- 01- 38 от 27.03. 2014г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ГАРАЖ В КНИЖАРНИЦА, ЗПпреустр.= 25.09м2;
местонахождение: УПИ I, кв. 200, ПИ № 73626.511.160.6, гр. Търговище
3. № РС- 01- 39 от 28.03. 2014г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ЧЕТИРИ ЕТАЖА със ЗП=167.14 м2, РЗП= 901.64 м2
местонахождение: УПИ ХІ, кв. 112, ПИ 73626.509.168, гр. Търговище,ул. „Ангел Кънчев” № 1
4. № РС- 01- 40 от 28.03. 2014г.
обект: СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА със ЗП= 36.60м2
местонахождение: УПИ ІІ-17, кв. 6 по плана на с.Момино, общ. Търговище, ул.”Пирин планина” №11

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

 

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени:

I. Разрешения за строеж – 5 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ - 24-00- 23 от 21.03.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
1. № РС- 01- 32 от 17.03. 2014г.
обект: ГАРАЖ КЪМ ГРУПА „А”със ЗП= 18.15м2
местонахождение: УПИ І - за КЖЗ, търговия и гаражи, кв. 36, ПИ 73626.506.617, ул. „Цар Симеон” и ул.”Радецки”, гр.Търговище
2. № РС- 01- 33 от 19.03. 2014г.
обект: ЛЕКА ОГРАДА с височина до Н= 2.20м от бетонови стълбове и отрадна мрежа
местонахождение: между УПИ III- 462 и УПИ ІV- 462, кв. 24 по плана на с.Вардун, общ. Търговище
3. № РС- 01- 34 от 20.03. 2014г.
обект: ГАЗИФИКАЦИЯ НА КАФЕ- АПЕРИТИВ
местонахождение: УПИ ІХ, кв. 166, ПИ № 73626.511.351.3, гр. Търговище, ул. ”Ст. Куцаров” № 6
4. № РС- 01- 35 от 20.03. 2014г.
обект: ЕДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА със ЗП= 40.00м2
местонахождение: ПИ 73626. 179.189, местност „Кованлъка”, землище Търговище
5. № РС- 01- 36 от 20.03. 2014г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА със ЗП= 77.65 м2
местонахождение: УПИ ХІ -206, кв. 19, ПИ 73626.502.29, кв.Въбел по КК гр.Търговище
ул. „Васил Друмев”, кв. Въбел, гр. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

 

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ на ПУП за кв. 192

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава , че е изготвен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на гр. Търговище, в обхват на УПИ ХV – „за комплексно жилищно застрояване, подземни гаражи, комплекс за търговия, услуги и обществено хранене” в кв. 192.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Заповед

Скица

План за регулация

План за застрояване


ОБ-ТСУ-8 /07.03.2014 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава , че е изготвен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на с. Братово, общ. Търговище, в обхват на УПИ II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI – „за ТКЗС”, в кв. 26.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Обявление

Заповед

Скица

План за регулация - скица


 

ОБ-ТСУ-7 /07.03.2014 г.

 

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава , че е изготвен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на с. Братово, общ. Търговище, в обхват на УПИ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI XVII, XVIII – „за ТКЗС”, в кв. 27.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Обявление

Заповед

Скица

План за регулация - скица


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени:

I. Разрешения за строеж –4 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ - 24-00- 21 от 14.03.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
1. № РС- 01- 28 от 11.03. 2014г.
обект: ЕДНОЕТАЖНА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА- НАВЕС, ЗП= 99.92м2
местонахождение: ПИ 73626.97.487, местност „Първи долап”, гр. Търговище
2. № РС- 01- 29 от 12.03. 2014г.
обект: СКЛАД ЗА СУРОВИНИ и СКЛАД ЗА ИНВЕНТАР
местонахождение: УПИ ІІ- за химическо производство, кв. 14, ПИ 73626.504.269, Промишлена зона, гр.Търговище
3. № РС- 01- 30 от 12.03. 2014г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА МАГАЗИН В ДВА МАГАЗИНА ЗА НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ
ЗП ПРЕУСТР.= 127.52м2
местонахождение: УПИ І, кв. 150, ПИ № 73626. 509. 616,гр.Търговище
ул. „Ангел Кънчев” № 14
4. № РС- 01- 31 от 13.03. 2014г.
обект: ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ на ІІ-ро СОУ„проф.Никола Маринов”
местонахождение: УПИ ХХV- за училище, ПИ 73626.510.86, кв.152, гр.Търговище
бул. „Тр.Китанчев” № 39

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

 

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава , че е изготвен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на с. Певец, общ. Търговище, в обхват на УПИ I и II в кв. 29.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Обявление

Заповед

Скица

План за регулация


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Заповед № З-01-160 / 05.03.2014г., по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ – 1бр., изпратена с писмо изх. № ТСУ-24-00-15 от 06.03.2014 г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район, като неразделна част към Разрешение за строеж № РС- 01- 134 от 30.09.2013г.
за обект: ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА- ЕТАП 29

II. Разрешения за строеж –6 броя, изпратени с писмо изх. №ТСУ - 24-00- 16 от 21.02.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
1. № РС- 01- 22 от 04.03. 2014г.
обект: ОГРАДА с максимална Н= 2.20м с плътна част 0.40м и пана от метални профили върху бет.основа, към УПИ XLIIІ и улица с ОТ 364 към ОТ 365
местонахождение: УПИ XLII, кв. 20, ПИ 73626.504.646, Промишлена зона, гр. Търговище
2. № РС- 01- 23 от 04.03. 2014г.
обект:ЕДНОЕТАЖНА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, със ЗП= 24.00м2
местонахождение: ПИ № 73626.180.126 по КК на гр.Търговище, местност „Кованлъка ”
3. № РС- 01- 24 от 04.03. 2014г.
обект: ЕДНОЕТАЖНА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, със ЗП= 24.00м2
местонахождение: ПИ № 73626.180.127 по КК на гр.Търговище, местност „Кованлъка ”
4. № РС- 01- 25 от 05.03. 2014г.
обект: СТОПАНСКА СГРАДА- НАВЕС ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА И ИНВЕНТАР, ЗП= 1406.00м2
местонахождение: Имот 077007, Стопански двор, с. Баячево, общ. Търговище, ЕКАТТЕ 03037
5. № РС- 01- 26 от 05.03. 2014г.
обект: ПОДЗЕМНА ТРЪБНА МРЕЖА И КАБЕЛНА МРЕЖА ЗА ОПТИЧНА СВЪРЗАНОСТ
местонахождение: На територията на гр. Търговище, кв. „Запад- 2”
6. № РС- 01- 27 от 05.03.2014г.
обект: ТРЪБНА И КАБЕЛНА СВЪРЗАНОСТ
местонахождение: От съществуваща кабелна шахта на “Електроника- НС” ЕООД до съществуваща кабелна шахта на „Мобилтел” ЕАД в ЦГЧ- ул. „Стефан Караджа”, гр. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

 гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ПРОЕКТ за организация на строителството на пл. Свобода и пешеходен достъп до сградите, публикуван на 11 март 2014 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени :
I. Разрешения за строеж –5 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ - 24-00- 16 от 21.02.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
1. № РС- 01- 17 от 27.02.2014г.
обект: ТРИ БРОЯ СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ ЗА ИНВЕНТАР И ЕДНА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА ЗА КУЧЕТА
местонахождение: имот № 000154, землище с. Ловец, общ. Търговище
2. № РС- 01- 18 от 27.02. 2014г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ И ПРИСТРОЙКА ЗА ШПРИЦОВАНЕ НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ПЛАСТМАСА
местонахождение: УПИ ХLIV- за производствени и складови дейности, кв. 20, ПИ 73626.504.720, Промишлена зона, гр.Търговище
3. № РС- 01- 19 от 28.02. 2014г.
обект: СТОПАНСКА СГРАДА, в усл. на чл. 42, ал. 2 от ЗУТ, ЗП= 55.00м2
местонахождение: УПИ ХІІІ- 94 към УПИ І- 93, кв. 12, с. В. Левски, общ. Търговище
4. № РС- 01- 20 от 28.02. 2014г.
обект: РЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА, ЗП= 290.40 м2
местонахождение: УПИ І, кв. 24, с. Голямо Ново, общ. Търговище
5. № РС- 01- 21 от 28.02. 2014г.
обект: ЕДНОЕТАЖНА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, ЗП= 46.00м2
местонахождение: ПИ 73626. 162. 471, местност „Драка”, землище Търговище


В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

 

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-6 /04.03.2014 г.

Община Търговище на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изготвен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на с.Здравец, общ.Търговище, в обхват на УПИ II124 и ХIV122 в кв.17.

Проектът може да бъде разгледан в стая №14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище.На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.


Нач. отдел ТСУ: /П/

                                     / инж. Т. Керемидчиева /

Обявление

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване


ОБЯВЛЕНИЕ

С П И С Ъ К
на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността
„Директор на дирекция” в Общинска администрация Търговище,
дирекция „Местни данъци и такси”

В изпълнение на решение, взето в Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Директор на дирекция” за участие в конкурса, се допуска до явяване на тест, кандидата:

№ по ред Име, презиме и фамилия
на допуснатите кандидати до участие в конкурса:
1 Станислава Върбанова Йорданова

 


 

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

На основание ОБЯВЛЕНИЕ за КОНЦЕСИЯ за яз.

Баячево ” с.  Баячево, общ. Търговище, публикувано в електронната страница на “Държавен вестник” на 24.02.2014 г. под № 1

ОБЯВЯВА, че ще се проведе процедура по предоставяне на концесия на обект яз. „Баячево   ” с. Баячево , общинаТърговище, при следните условия:

1. Предмет на концесията: Концесия за услуга – управление,

експлоатация и поддържане на гореспоменатия обект - язовир.

2. Срок на концесията –20 години.

3. Процедура за предоставяне на концесията – Открита процедура.

4. Гаранция за участие в процедурата – 400 лв.

5. Срок за закупуване на конкурсни документи за участие в процедурата –  до 16.30 часа на 21.03.2014 г. в  стая 83 на Общината.

6. Цена на конкурсните документи- 50 лв. без ДДС, които се внасят в брой в касата на Общината.

7. Срок за подаване на Заявленията и Офертите и съпровождащите ги документи -  до 16,00 часа 01.04.2014 г.

8. Място и дата за отваряне на Офертите -  10.00 часа на 04.04.2014 г. г. в Зала 74  на  Общината.

За по-подробна информация по процедурата на тел. 0601/68769  или стая 83 на Общината.

Гл.Експерт ОСОП

Инж.Димитър Колев


ОБ-ТСУ-5 /21.02.2014 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава , че е изготвен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на гр. Търговище, в обхват на УПИ VII, VIII, IX, X в кв. 164.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Заповед

Обява

Скица

План за регулация


ОБЯВЛЕНИЕ


Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени
I. Разрешения за строеж –3 броя, изпратени с писмо изх. №ТСУ - 24-00- 13 от 21.02.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
1. № РС- 01- 14 от 17.02.2014г.
обект: МОНТАЖ НА НОВ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕН ШКАФ „MSAN –Outdoor”
местонахождение: ул.”Ал.Стамболийски”№89, кв.Въбел, ПИ 73626.501.353 по КК на гр. Търговище
2. № РС- 01- 15 от 18.02. 2014г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ В АГРОАПТЕКА, ЗП= 36.20м2
местонахождение: УПИ VI, кв. 6, ПИ № 73626.508.53.4, гр. Търговище
кв. „Запад -1”, бл.26, вх.А, ет.1, гр. Търговище
3. № РС- 01- 16 от 20.02. 2014г.
обект: ВЪНШНО ЕЛ ЗАХРАНВАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ГАРАЖИ на ул.”Ангел Кънчев”№ 9, гр. Търговище , кабелни линии НН с обща дължина 177м, местонахождение: от съществуващ трафопост „БКС”, находящ се в УПИ XV, кв. 121 до нови присъединителни съоръжения (РК и ТЕПО- 2 броя) пред и в УПИ ХІІІ, кв. 121, гр. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

 

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-4 /19.02.2014 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава , че е изготвен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за застрояване на гр. Търговище, в обхват на УПИ V в кв. 95.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Обявление

  План за застрояване

  Обяснителна записка


ОБЯВЛЕНИЕ


Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени :

I. Заповед № З-01-104 / 12.02.2014г., по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ – 1бр., изпратена с писмо изх. № ТСУ-24-00- 12 от 12.02.2014 г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район, като неразделна част към Разрешение за строеж № РС-01-167 от 19.08.2011г., за обект: „РАЗШИРЕНИЕ НА ЗАВОД ЗА ПЛОСКО СТЪКЛО-ИЗГРАЖДАНЕ НА ВТОРА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОСКО СТЪКЛО” в ПИ 73626.533.9, кв. „Въбел”, Промишлена зона, гр.Търговище

II. Разрешения за строеж –3 броя, изпратени с писмо изх. №ТСУ - 24-00- 10 от 12.02.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
1. № РС- 01- 11 от 07.02.2014г.
обект: ЛЕКА ОГРАДА с височина Н= 2.20м, при условията на чл.48, ал.8 от ЗУТ, към ПИ 73626.176.592 (полски път) - по югоизточна и югозападна граница, към ПИ 73626.176.945 и ПИ 73626.176.510- по северозападна граница
местонахождение: ПИ 73626.176.570 по КК на гр.Търговище, местност „Драка”
2. № РС- 01- 12 от 10.02. 2014г.
обект: ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЗИРАНО СЪБИРАНЕ НА ДАННИ ЗА ТРАФИКА ПО АВТОМОБИЛНИТЕ ПЪТИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПОДОБЕКТ: 3073- кв.ВЪБЕЛ , гр.ТЪРГОВИЩЕ, МОНТАЖ НА РАМКА ЗА КАМЕРИ И ОБОРУДВАНЕ ”ТИП 1”
местонахождение: ПЪТ 74, ПИ 73626.501.321 по КК на гр. Търговище,
3. № РС- 01- 13 от 11.02. 2014г.
обект: МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ЗП= 21.30 м2
местонахождение: УПИ ХІХ, кв. 152, 73626.510.282, гр. Търговище,
ул. „Трети март” № 53

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

 

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Общинска администрация - Търговище, Община - Търговище, гр. Търговище, 7700, пл. “Свобода”, телефон 0601/ 6 87 00, на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № З-01-88/05.02.2014 г.

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

1. За длъжността: “ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ” Местни данъци и такси в Общинска администрация – Търговище, Специализирани администрация.

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени :
I. Заповед № З-01-75 / 31.01.2014г., по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ – 1бр., изпратена с писмо изх. №ТСУ-24-00- 7 от 04.02.2014 г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район, като неразделна част към Разрешение за строеж № РС- 01- 145 от 24.10.2013г.
за обект:„ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА ЗАХРАНВАНЕ на ПИ № 73626.510.292 по КК на гр.Търговище”
II. Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо изх. №ТСУ - 24-00- 8 от 04.02.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
1. № РС- 01- 9 от 03.02.2014г.
обект: СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА със ЗП= 35.00м2
местонахождение: ПИ № 73626.155.259 по КК на гр.Търговище, местност „Драка –Б”
2. № РС- 01- 10 от 04.02. 2014г.
обект: СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ЗП= 529. 77 м2, РЗП= 1938. 51 м2
местонахождение: УПИ ІІІ- за жил. нужди и общ. обслужване, кв. 151, ПИ 73626.509.622, гр. Търговище , ул. „Сп. Грамадов”

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

 

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ


Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени :
I. Разрешения за строеж – 4 броя, изпратени с писмо изх. ТСУ - 24-00- 6 от 30.01 .2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :

1. № РС- 01- 5 от 28.01.2014г.
обект: ОСТЪКЛЯВАНЕ НА БАЛКОН с югоизточно изложение, пред кухня
местонахождение: УПИ VI-868, кв. 174, ПИ 73626. 510.255.1, гр. Търговище ,ул. ”Пирин”№ 14, ет. 1, ап. 2

2. № РС- 01- 6 от 28.01.2014г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА , със ЗП= 240.00 м2
местонахождение: УПИ ІІ-57, кв.27, с. Лиляк, общ. Търговище

3. № РС- 01- 7 от 29.01.2014г.
обект: ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЗИРАНО СЪБИРАНЕ НА ДАННИ ЗА ТРАФИКА ПО АВТОМОБИЛНИТЕ ПЪТИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
подобект: 3038-БИСТРА,
МОНТАЖ НА РАМКА ЗА КАМЕРИ И ОБОРУДВАНЕ ”ТИП 1”
местонахождение: ПЪТ 49 Давидово-Бистра, км 7.420, с. Бистра, общ. Търговище

4. № РС- 01- 8 от 30.01.2014г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина Н= 2.20м,
към УПИ ХI-52, УПИ ІI-470 и ХІІІ-51, кв. 8, с.Стража ОГРАДА с плътна част Н=0.60м и ажурна до Н 2.20 м по улична регулация от ОТ 18 към ОТ 17 и ОТ 18 към ОТ 34
местонахождение: УПИ ХІІ- 52, кв. 8, по плана на с. Стража, общ. Търговище.


В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

 

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ


Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени :
I. Разрешения за строеж – 3 броя, изпратени с писмо изх. ТСУ - 24-00- 3 от 15.01.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :

1. № РС- 01- 2 от 14.01. 2014г.
обект: СКЛАД със ЗП= 609.00м2
местонахождение: имот № 555029, землище с. Руец, общ. Търговище,

2. № РС- 01- 3 от 14.01. 2014г.
обект: СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА с размери 3.50м/ 6.00м и ЗП= 21.00м2 в северозападната част на ПИ 57008.300.1
местонахождение: ПИ 57008.300.1 по КК на Стопански двор, с. Подгорица, общ. Търговище

3. № РС- 01- 4 от 14.01. 2014г.
обект: СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА с размери 3.50м/ 6.50м и ЗП= 22.75м2, долепена на северната фасада на същ. стопанска постройка на ПИ 57008.300.1
местонахождение: ПИ 57008.300.1 по КК на Стопански двор, с. Подгорица, общ. Търговище


В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

 

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадено :
I. Разрешения за строеж – 1 брой, изпратени с писмо изх. ТСУ - 24-00- 2 от 10.01.2014г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :

1. № РС- 01- 1 от 09.01.2014г.
обект: ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ДЕЦА от 3 до 12г.
местонахождение: УПИ І, кв. 8, ПИ 73626.506.2, гр. Търговище, ул. „Скопие”

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


СЪОБЩЕНИЕ

Община Търговище на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ съобщава , че проекта за Подробен устройствен план за терен на бивше военно поделение - гр.Търговище, поземлен имот № 73626.508.143 по кадастралната карта на гр.Търговище, е одобрен с Решение № 16 по Протокол № 30 /28.11.2013 г., Общински Съвет – гр.Търговище.

Проектът е публикуван към ОБ-ТСУ-49/23.10.2013 г.

Решение

План за регулация

План за застрояване


СЪОБЩЕНИЕ

Община Търговище на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ съобщава , че проекта за Подробен устройствен план-план за застрояване, в обхват на поземлен имот №73626.178.959 по КК на гр. Търговище, е одобрен с Решение № 19 по Протокол № 30 /28.11.2013 г., Общински Съвет – гр.Търговище.

Решение

ПУП

Парцелен план за водопровод за захранване


ОБ-ТСУ-2 /09.01.2014 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава , че е изготвен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на кв. Въбел, гр. Търговище в обхват на УПИ VI в кв. 58.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Съгласно чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ, днес 18.12.2013 год., ОД “Земеделие” гр. Търговище, обявява издадени заповеди по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за 47 броя землища в община Търговище, обл. Търговище.

Изтегляне на пълният файл с обявлението - 42 MB


С П И С Ъ К
на допуснатите кандидати до участие в интервю за заемане на длъжността
„Директор на дирекция” в Общинска администрация Търговище, дирекция „Икономическа политика и хуманитарни дейности”

В изпълнение на решение, взето от комисия назначена със заповед З-0П-148/12.12.2013 г. за провеждане на конкурса за длъжността „директор на дирекция”, се допускат до явяване на интервю, следните кандидати:

№ по ред Име, презиме и фамилия на допуснатите кандидати до участие в интервю:
1 Пламен Генчев Петров – 47 точки
2 Радослав Божидаров Радев – 33 точки

Допуснатите кандидати да се явят на 16.01.2014 г. от 9.00 часа в сградата на Община-Търговище, ет.3 зала № 74 за провеждане на интервюто.

ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

Изтегляне


СЪОБЩЕНИЕ

Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава , че с Решение № 18 по Протокол № 32 /26.12.2013 г., Общински Съвет – гр. Търговище, разрешава да се изработи подробен устройствен план – план за застрояване, за поземлен имот с идентификатор 73626.117.70 (извън регулация, земеделска територия) по кадастралната карта на гр. Търговище.

Решение


ОБ-ТСУ-1 /06.01.2014 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава , че е изготвен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на кв.«Запад2», гр.Търговище, в обхват на кв. 319, поземлени имоти №№ 73626.508.139, 73626.508.141, 73626.508.142, 73626.508.144, 73626.508.145, 73626.508.148, 73626.508.149, 73626.508.150.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Обявление

Обяснителна записка

ПУП


О Б Я В Л Е Н И Е

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект на ПУП – ПЗ за ПИ № 73626.200.322 (извън регулация, с НТП: Друг вид дървопроизводителна гора) по КК на гр. Търговище, за обект: „Базова станция на TGV0020.A на „МОБИЛТЕЛ” АД”.

Записка

ПУП


С П И С Ъ К
на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността
„Директор на дирекция” в Общинска администрация Търговище, дирекция „Икономическа политика и хуманитарни дейности”

В изпълнение на решение, взето в Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „директор на дирекция” за участие в конкурса, се допускат до явяване на тест, следните кандидати:

№ по ред Име, презиме и фамилия на допуснатите кандидати до участие в конкурса:
 
1 Пламен Генчев Петров
2 Радослав Божидаров Радев

 

Допуснатите кандидати да се явят на 08.01.2014 г. от 14.00 часа в сградата на Община-Търговище, ет.3 зала № 74 за решаване на теста.


ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Общинска администрация - Търговище, Община - Търговище, гр. Търговище, 7700, пл. “Свобода”, телефон 0601/ 6 87 00, на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № З-01-1147/11.12.2013 г.

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

1. За длъжността: “ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ”, „Икономическа политика и хуманитарни дейности” в Общинска администрация – Търговище, Специализирана администрация.

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени :
I. Разрешениe за строеж – 1 брой, изпратено с писмо изх. ТСУ - 24-00- 108 от 05.12.2013г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :

1. № РС- 01- 157 от 04.12.2013г.
обект: ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ ЗП= 118.23м2
местонахождение: УПИ VІ-за общ. обслужване, кв. 36 по плана на с.Баячево, общ. Търговище


В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ, уведомява за издадени 2 броя Заповеди по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ, изпратени с писмо изх. №ТСУ-24-00-106 от 02.12.2013 г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район, :
I. Заповед № З-01-1096 / 28.11.2013г., неразделна част към Разрешение за строеж № РС- 01- 134 от 30.09.2013г., за обект: ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА- ЕТАП 29
II. Заповед № З-01-1098 / 29.11.2013г., неразделна част към Разрешение за строеж № РС- 01- 107 от 29.11.2013г. за обект : НОВА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛЯНЕ НА ВЪЗДУХА SIGMA LL110 в ПИ 73626.533.9, кв. „Въбел”, Промишлена зона, гр.Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

Гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-52 /03.12.2013 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава , че е изготвен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застроявване на Промишлена зона, гр. Търговище, в обхват на УПИ I - „за хранително вкусова промишленост”, II - „за химическо производство”, VI - „за производство на строит. Материали, конструкции и изделия” в кв. 14.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Обявление

План за регулация -1

План за регулация - 2

План за застрояване - 1

План за застрояване - 2


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени :
I. Разрешения за строеж – 4 броя, изпратени с писмо изх. ТСУ - 24-00- 105 от 29.11.2013г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :

1. № РС- 01- 153 от 26.11.2013г.
обект: НАДЗЕМНО ЦИФРОВО РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ С НАЦИОНАЛЕН ОБХВАТ (DVB-T) , подобект: ID 3530 TBPC ”Голямо Ново ”
местонахождение: имот № 020052, местност „Кале Бунар”, с.Голямо Ново с ЕКАТТЕ 15895, общ.Търговище,

2. № РС- 01- 154 от 27.11.2013г.
обект: ГАРАЖ, ЗП гараж= 41.41 м2
местонахождение: УПИ VIII, кв. 50, ПИ 73626.502.246, гр.Търговище, ул. „Беброво” № 13, кв. „Въбел”, гр.Търговище

3. № РС- 01- 155 от 28.11.2013г.
обект: ПРИСТРОЙКА КЪМ ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, ЗП пристр.= 30.58 м2
местонахождение: УПИ VІ, кв. 1, с. Пролаз, общ. Търговище

4. № РС- 01- 156 от 28.11.2013г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2.20м, към УПИ XVII-276 и УПИ ХV-277, кв. 43, кв. „Въбел”, гр.Търговище ОГРАДА С ПЛЪТНА ЧАСТ до 0.60м и ажурна част до 2.20м към ул.”Адигея” и ул.”Беброво”
местонахождение: УПИ ХVІ- 277, кв. 43, ПИ 73626.502.210, кв.„Въбел”, гр.Търговище, ул.”Беброво” № 9


В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне

 


ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание ОБЯВЛЕНИЕ за КОНЦЕСИЯ за яз.

„Голямо Ново-1 ” с. Голямо Ново, общ. Търговище, публикувано в

електронната страница на “Държавен вестник” на 19.11.2013 г.

под № 2 и в “Националния концесионен регистър” пореден

№ А-000478,

ОБЯВЯВА, че ще се проведе процедура по предоставяне

на концесия на обект яз. „Голямо Ново-1   ” с. Голямо Ново , общ.

Търговище, при следните условия:

1. Предмет на концесията: Концесия за услуга –управление,

експлоатация и поддържане на гореспоменатия обект-язовир.

2. Срок на концесията –20 години.

3. Процедура за предоставяне на концесията - Открита

процедура.

4. Гаранция за участие в процедурата – 300 лв.

5. Срок за закупуване на конкурсни документи за участие в

процедурата – до 16,30 часа на 16.12.2013 г. в  стая 83 на

Общината.

6. Цена на конкурсните документи- 50 лв. без ДДС, които се

внасят в брой в касата на Общината.

7. Срок за подаване на Заявленията и Офертите и

съпровождащите ги документи- до 16,00 часа на 27.12.2013 г.

8. Място и дата за отваряне на Офертите - 10,00 часа на

02.01.2014 г. в Зала 74  на  Общината.

 

За по-подробна информация по процедурата на тел.

 0601/68769  или стая 83 на Общината.

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание ОБЯВЛЕНИЕ за КОНЦЕСИЯ за яз.
„Голямо Ново-2 ” с. Голямо Ново, общ. Търговище, публикувано в
електронната страница на “Държавен вестник” на 19.11.2013 г.
под № 3 и в “Националния концесионен регистър” пореден
№ А-000479,
ОБЯВЯВА, че ще се проведе процедура по предоставяне
на концесия на обект яз. „Голямо Ново-2 ” с. Голямо Ново , общ.
Търговище, при следните условия:
1. Предмет на концесията: Концесия за услуга –управление,
експлоатация и поддържане на гореспоменатия обект-язовир.
2. Срок на концесията –20 години.
3. Процедура за предоставяне на концесията - Открита
процедура.
4. Гаранция за участие в процедурата – 300 лв.
5. Срок за закупуване на конкурсни документи за участие в
процедурата – до 16,30 часа на 16.12.2013 г. в стая 83 на
Общината.
6. Цена на конкурсните документи- 50 лв. без ДДС, които се
внасят в брой в касата на Общината.
7. Срок за подаване на Заявленията и Офертите и
съпровождащите ги документи- до 16,00 часа на 27.12.2013 г.
8. Място и дата за отваряне на Офертите - 10,00 часа на
02.01.2014 г. в Зала 74 на Общината.


За по-подробна информация по процедурата на тел.
0601/68769 или стая 83 на Общината.
 

 


 

 ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание ОБЯВЛЕНИЕ за КОНЦЕСИЯ за яз.
„ Ралица” с. Ралица, общ. Търговище, публикувано в
електронната страница на “Държавен вестник” на 19.11.2013 г.
под № 1 и в “Националния концесионен регистър” пореден
№ А-000477,
ОБЯВЯВА, че ще се проведе процедура по предоставяне
на концесия на обект яз. „Ралица ” с. Ралица , общ.
Търговище, при следните условия:
1. Предмет на концесията: Концесия за услуга –управление,
експлоатация и поддържане на гореспоменатия обект-язовир.
2. Срок на концесията –20 години.
3. Процедура за предоставяне на концесията - Открита
процедура.
4. Гаранция за участие в процедурата – 400 лв.
5. Срок за закупуване на конкурсни документи за участие в
процедурата – до 16,30 часа на 16.12.2013 г. в стая 83 на
Общината.
6. Цена на конкурсните документи- 50 лв. без ДДС, които се
внасят в брой в касата на Общината.
7. Срок за подаване на Заявленията и Офертите и
съпровождащите ги документи- до 16,00 часа на 27.12.2013 г.
8. Място и дата за отваряне на Офертите - 10,00 часа на
02.01.2014 г. в Зала 74 на Общината.


За по-подробна информация по процедурата на тел.
0601/68769 или стая 83 на Общината.

 


 

ОБ-ТСУ-50 /23.10.2013 г.

Община Търговище на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава, че e изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на кв.Запад-1, гр.Търговище в обхват на урегулирани поземлени имоти I-за жилищно строителство, аптека, клуб на пенсионера и хотел и II-за търговия и обществено хранене в кв.7, с който се променя регулационната граница между уригулираните имоти.

Проектът може да бъде разгледан в стая №14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище.На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Нач. отдел ТСУ: /П/
/ инж. Т. Керемидчиева /

Обявление

План за регулация

План за регулация


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени :
I. Разрешения за строеж – 4 броя, изпратени с писмо изх. ТСУ - 24-00- 104 от 15.11.2013г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
1. № РС- 01- 149 от 12.11.2013г.
обект: НАВЕС ЗА ПАРКОМЯСТО със ЗП=80.0 м2 И ЛЯТНА КУХНЯ със ЗП=23.8 м2
местонахождение: УПИ І- 66, кв. 3, по плана на с. Пролаз, общ. Търговище
2. № РС- 01- 150 от 14.11.2013г.
обект: ОСТЪКЛЯВАНЕ НА ТЕРАСИс югоизточно и югозападно изложение
местонахождение: в УПИ І- за КЖЗ, кв. 200, ПИ 73626. 511. 160. 6.32, гр. Търговище
ул. „Богомил” № 4, ет. 2, ап. 2, гр.Търговище
3. № РС- 01- 151 от 15.11.2013г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА, СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА И ГАРАЖ
ЗПЖИЛ. СГРАДА= 188.00м2, ЗПСТОП. ПОСТР.= 461.60м2, ЗПГАРАЖ= 34.80м2
местонахождение: ПИ 57008.300.1 по КК на Стопански двор, с. Подгорица, общ. Търговище
4. № РС- 01- 152 от 15.11.2013г.
обект: БЕСЕДКА
местонахождение: имот № 304034, стопански двор с. Вардун с ЕКАТТЕ 10121, общ. Търговище,

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

 гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева / 

Изтегляне


       Внимание!

             Необходимо е уведомяването на ветеринарните лекари

 

с цел вземането и изпращането на проби за изследване за заболяването „бяс”:

 

 

Подробности 


 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени :
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. ТСУ - 24-00- 102 от 08.11.2013г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :

1. № РС- 01- 147 от 06.11.2013г.
обект: ВЪНШНО ЕЛ ЗАХРАНВАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА на ул.”Палаузов”№ 18, гр. Търговище, с трасе: от РК № 5 същ. на ТП „Бъкстон” по ул.”Перник”, ул.”Палаузов” до 2 бр. табла ТЕПО, обща дължина на трасето 153м
местонахождение: за УПИ V-3483, кв. 128, ПИ № 73626.507.673, гр. Търговище

2. № РС- 01- 148 от 07.11.2013г.
обект: ЛЯТНА КУХНЯ И СКЛАД ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ , ЗП= 81.77м2
местонахождение: УПИ ІІ- 878, кв. 172, ПИ № 73626.510.264 по КК на гр. Търговище, ул.”Трети март”№ 32

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


СЪОБЩЕНИЕ

Община Търговище на основание чл. 127, ал. 6 от ЗУТ съобщава , че проекта за изменение на Общ Устройствен план за терен на бивше военно поделение-гр. Търговище, в обхват на поземлен имот №73626.508.143 по КК на гр. Търговище, е одобрен с Решение № 10 по Протокол № 28 /26.09.2013 г., Общински Съвет – гр. Търговище.

  Решение

  Ел. схема

  Водопровод

  Канал

  Транспорт комуникация

  Озеленяване

  Прогноза за развитие

  Сборна


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадено :
I. Разрешение за строеж – 1 брой, изпратено с писмо изх. ТСУ - 24-00- 98 от 24.10.2013г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :

1. № РС- 01- 145 от 24.10.2013г.
обект: ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА ЗАХРАНВАНЕ на ПИ № 73626.510.292 по КК на гр.Търговище, с обща дължина на водопровода 734 м
местонахождение: От ПИ №73626.510-улица Общинска публична собственост, през ПИ №73626.510.407- производствен терен частна собственост, през ПИ №73626.510.357-производствен терен Общинска частна собственост, в ПИ №73626.97.452-водно течение Държавна публична собственост, до ПИ №73626.510.292 по КК на гр.Търговище,УПИ ХІ, кв. 177 по плана на гр.Търговище, бул. „Цар Освободител”.

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадено :
I. Разрешение за строеж – 1 брой, изпратено с писмо изх. ТСУ - 24-00- 99 от 29.10.2013г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :

1. № РС- 01- 146 от 29.10.2013г.
обект: БКТП-250kVA; 20 / 0,4kV и КАБЕЛНА ЛИНИЯ Ср Н-20 kV с обща дължина 130м
за ЕЛ ЗАХРАНВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНО- СКЛАДОВА БАЗА в УПИ ХІ, кв. 177, ПИ 73626.510.292, гр.Търговище, бул. „Цар Освободител”
местонахождение: От съществуващ стълб МТП ”Улично осветление”- ВЕЛ ”Минерална вода”, находящ се в ПИ №73626.97.135 - път І клас държавна собственост, през ПИ №73626.97.470 - алея общинска собственост, ПИ №73626.510.330–улица(улично озеленяване) общинска собственост и ПИ №73626.97.8 – селскостопански път общинска собственост до УПИ ХІ, кв.177, ПИ 73626.510.292, гр.Търговище,

 В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

 гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-49 /23.10.2013 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава , че е изработен Проект за подробен устройствен план за терен на бивше военно поделение - гр. Търговище, поземлен имот № 73626.508.143 по КК на гр.Търговище.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация .

Обяснителна записка

Съдържание

Подробен устройствен план

Опорен план

Схема на канална кабелна мрежа

Схема на озеленяване

Схема на подземна ВиК мрежа

Нивелетен план

План за застрояване

Организация на движението

Записка- Част Пътна

Записка- Част ЕЛ

Записка ВиК


О Б Я В А


На основание чл.129, ал.6 от Раздел II на Наредба № 6 от 05.02.2004 год. за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони в Република България на

04 ноември 2013 год. от 14.00 ч.


в сградата на Държавно горско стопанство „Търговище”, ще се проведе


ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на ГОРСКОСТОПАНСКИЯ ПЛАН на горите

собственост на община ТЪРГОВИЩЕ

 

Всички материали от извършената инвентаризация на общинските горски територии, изработените горскостопански карти и горскостопанския план, се намират в сградата на Община Търговище при г-жа Ферихан Амедова – стая 41 и са на разположение на заинтересуваните всеки работен ден от 8.30 ч. до 16.00 ч.


ОБЯВЛЕНИЕ

На основание ОБЯВЛЕНИЕ за КОНЦЕСИЯ за яз.„СТРАЖА” с. Стража, общ. Търговище, публикувано в електронната страница на “Държавен вестник” на 23.10.2013 г. под № 1 и в “Националния концесионен регистър” пореден
№ А-000470,
ОБЯВЯВА, че ще се проведе процедура по предоставяне на концесия на обект яз. „СТРАЖА ” с. Стража , общ. Търговище, при следните условия:
1. Предмет на концесията: Концесия за услуга –управление, експлоатация и поддържане на гореспоменатия обект-язовир.
2. Срок на концесията –20 години.
3. Процедура за предоставяне на концесията – Открита процедура.
4. Гаранция за участие в процедурата – 300 лв.
5. Срок за закупуване на конкурсни документи за участие в процедурата – до 16,30 часа на 18.11.2013 г. в стая 83 на Общината.
6. Цена на конкурсните документи- 50 лв. без ДДС, които се внасят в брой в касата на Общината.
7. Срок за подаване на Заявленията и Офертите и съпровождащите ги документи- до 16,00 часа на 28.11.2013 г.
8. Място и дата за отваряне на Офертите - 10,00 часа на 02.12.2013 г. в Зала 74 на Общината.
За по-подробна информация по процедурата на тел. 0601/68769 или стая 83 на Общината.

Гл.Експерт ОСОП
Инж.Димитър Колев……………


ОБЯВЛЕНИЕ

Допълнителен списък на Училища и Детски градини по села в Община Търговище за обекти, извън зоните по ИПГВР-Търгговище.

1. с.Буйново
Начално училище; кв.25, УПИ-I
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” ; кв.23, УПИ-I
заедно с Детска градина – (филиал на ЦДГ Макариополско)
стр.ст. за училищата - 500 000 лв.

2. с.Вардун
Основно училище; кв.21, УПИ-XIV
Начално училище, заедно с детска градина (филиал Търновца)
стр.ст. - 400 000 лв.

3. с.Голямо Ново
Основно училище „Г.С.Раковски” ; кв.27, УПИ-I
Физкултурен салон стр.ст- 350 000лв.
ЦДГ- кв.27 , УПИ II- стр.ст - 70 000лв.
Обща стр.ст. - 420 000 лв.

4. с.Лиляк
Основно училище „Христо Ботев”; кв.73. УПИ-I
Физкултурен салон
стр.ст. - 370 000лв.

ЦДГ „Приказка” ; кв.63б, УПИ-XVI
стр.ст. - 150 000лв.
Общa стр.ст. - 520 000лв.
 

5. с.Драгановец
Основно училище „Св.св. Кирил и Методий”- столова (отделна сграда); кв.24, УПИ-I

Общa стр.ст. - 100 000лв.


6. с.Дралфа
Основно училище „Св.св. Кирил и Методий” и Физкултурен салон; кв.32, УПИ- II
ст.ст. - 400 000лв.

ЦДГ „Зорница”; кв.35, УПИ- III
ст.ст. - 80 000лв.
Общa стр.ст. - 480 000лв.


7. с.Макариополско
Основно училище „Христо Ботев”; кв.20, УПИ-I
стр.ст. - 100 000лв.


ЦДГ „Първи юни”; кв.20, УПИ-I
стр.ст. - 120 000лв.
Общa стр.ст. - 220 000лв.


8. с.Надарево

Начално училище „Паисий Хилендарски”; кв.4, УПИ-XVII
Основно училище „Паисий Хилендарски”; кв.10, УПИ-II

Общa стр.ст – 150 000лв.

9. с.Подгорица

Основно училище „Паисий Хилендарски”; кв.20, УПИ-I
стр.ст. - 200 000лв.

10. с.Руец
Начално и основно училище „Христо Ботев” (заедно с Физкултурен салон); кв.34, УПИ-I
стр.ст. - 700 000лв.
ЦДГ - кв.40, УПИ-V
стр.ст. - 250 000лв.
Общa стр.ст. - 950 000лв.

11. с.Кралево
ЦДГ (филиал на с.Руец); кв.19, УПИ-IV
стр.ст. - 200 000лв.

12. с.Г.Соколово
ЦДГ- кв.1, УПИ-VIII
стр.ст. - 60 000лв.


13. с.Пробуда
ЦДГ (филиал Макариополско); кв.25, УПИ-VI
стр.ст - 60 000лв.

14. с.Дългач
ЦДГ кв.27. УПИ- IV
стр.ст - 50 000лв

 

Обща сума за обекти на образованието за селата:
Общо: 4,310 000лв.

 

 Допълнителен списък на обекти, от образователна и социална инфраструктура, извън зоните определени в ИПГВР - гр.Търговище

Училища - извън зоните по ИПГВР – гр.Търговище

1. Първо СОУ „Свети Седмочисленици”- кв.202, УПИ-I и общежитие

стр.ст. - 1 200 000лв.

2. Второ Средно образователно у-ще „ Професор Н.Маринов”
кв.152, УПИ-XXV
стр.ст. – 1 300 000лв.

3. II ОУ „Н.Й.Вапцаров”- (кв.” М.Малчев ”- гр.Търговище)
кв.50, УПИ-I
стр.ст. – 1000 000лв.


Детски градини (ясли), извън зоните по ИПГВР – гр.Търговище

1. Детска ясла № 2 „Щастливо детство”,
(кв.”М.Малчев”); кв.44, УПИ-I -стр.ст – 200 000лв.
2. ЦДГ № 5 „Червената шапчица”- гр.Търговище, кв.306, УПИ-III
стр.ст. – 300 000лв.
3. ОДЗ „Пчелица” – гр.Търговище, кв.161, УПИ-I
стр.ст. – 1 000 000лв.

4. ЦДГ № 1 – кв. Въбел,гр.Търговище, кв.24, УПИ-I, около 300м2 в
собствена сграда с БПощи.
стр.ст. – 150 000лв.

5. ЦДГ № 6 - „Пролет” – гр.Търговище (около ул.”Трети март” ),
кв.171, УПИ-I

стр.ст. – 300 000лв.

6. ЦДГ № 3 – „Здравец” – гр.Търговище, кв. 177 , УПИ-III

стр.ст. – 400 000лв.

Клубове – гр.Търговище
1.Клуб кв.М.Малчев – кв.23, УПИ-XXII
стр.ст. – 80 000лв.


Общо за гр.Търговище: 5,930 000лв.


Допълнителен списък на обекти от социална инфраструктура (пенсионерски клубове) в села от Община Търговище (извън зоните определени в ИПГВР - гр.Търговище)

1. с.Буйново (спешен цялостен ремонт)
2. с.Макариополско – (вътрешен ремонт)
3. с.Дралфа - (частичен ремонт)
4. с.Голямо Ново – (цялостен ремонт).
5. с.Лиляк – (частичен ремонт)
6. с.Острец – (текущ ремонт)
7. с.Алваново – (текущ ремонт)
8. с.Бистра – (текущ ремонт)
9. с.Съединение – (текущ ремонт)
10. с.Пресиян – (текущ ремонт)
11. с.Надарево – (текущ ремонт)
12. с.Буховци – (текущ ремонт)
13. с.Здравец – (текущ ремонт)
14. с.Ралица – (текущ ремонт)

Общо: 200 000лв.

 

 

 

 

 


 


ОБЯВЛЕНИЕ

Допълнителни обекти свързани с транспортна инфраструктура


В рамките на ОП „ Региони в растеж” 2014-2020, по допълнително завишение ресурса за градовете от 3-то ниво, се предвижда финансиране на системи за интегриран градски транспорт.
За допустимите дейности, могат да се включат обекти за финансиране допълнително, в рамките на Инвестиционен приоритет.
1.2 „Действия за подобряване на градската околна среда”, за територията на гр.Търговище, както следва:

1. - Проектиране и изграждане на цялостна схема за алтернативен екологичен транспорт, чрез изграждане на вело-алеи и прилежаща среда в гр.Търговище.
Проект и реализация на цялостна схема за организация на движението в гр.Търговище
Изграждане (рехабилитация) на пешеходни алеи, тротоари, указателни табели, знаци, маркировка, като част от градската схема за транспорт, видеонаблюдение.

Обща стойност: 2 500 000лв.

2. – Подобряване достъпност към градски автобусни спирки и инфраструктурата за гр.Търговище.

Обща стойност: 600 000лв.

3. – Подобряване пространствата пред ж.п гари, автогари и автобусни спирки за лесен трансфер между автобусен и ж.п транспорт.

Обща стойност: 330 000лв.


Общо: 3,430 000лв.


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени :
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. ТСУ - 24-00- 97 от 21.10.2013г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :

1. № РС- 01- 143 от 17.10.2013г.
обект: МОНТИРАНЕ НА НАВЕС /Нмах.= 3.00м/ НАД ПАРКОМЕСТА
местонахождение: УПИ LІX, кв. 4, ПИ № 73626. 504. 222, Промишлена зона, гр.Търговище

2. № РС- 01- 144 от 21.10.2013г.
обект: ГАРАЖ, ЗП= 22.00 м2
местонахождение: УПИ ХІХ, кв. 15, с. Г. Ново, общ. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

 

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издаденa:
I. Заповед № З-01-952 / 18.10.2013г., по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ – 1бр., изпратена с писмо изх. №ТСУ-24-00-96 от 18.10.2013 г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район, като неразделна част към Разрешение за строеж № РС- 01- 137 от 04.07.2012г.
за обект: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖИ НА гр. ТЪРГОВИЩЕ

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

Гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадено :
I. Разрешение за строеж – 1 брой, изпратено с писмо изх. ТСУ - 24-00- 95 от 15.10.2013г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :

1. № РС- 01- 142 от 15.10.2013г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА С ПРИСТРОЙКА В ЗАВЕДЕНИЕ- ПИЦАРИЯ И ДЮНЕР, ЗП преустр.= 133.00м2
местонахождение: УПИ IV, кв. 147, ПИ № 73626.509.213, гр.Търговище,
ул. ”Г.С. Раковски” № 53


В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

 Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издаденa:
I. Заповед № З-01-934 / 10.10.2013г., по чл.154, ал. 5 от ЗУТ – 1бр., изпратена с писмо изх. №ТСУ-24-00-94 от 10.10.2013 г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район, като неразделна част към Разрешение за строеж № РС-01-33 от 05.03.2012г.
за обект: ЗАВОД ЗА АВТОМОБИЛНО СТЪКЛО
Подобекти:

 • 1. ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕХ ЗА АВТОМОБИЛНИ СТЪКЛА
 • 2. СГРАДА ЗА ТРАНСФОРМАТОРИ И ГРТ

Първи етап:

 • Производствен цех за автомобилни стъкла L1- сграда
 • Помещение за трансформатори и ГРТ L2- сграда

Втори етап:

 • Монтиране на технологични линии и съоръжения в Производствен цех за автомобилни стъкла
 • Монтиране на оборудване с трансформатори и ГРТ в Помещение за трансформатори и ГРТ

местоположение: ПИ 73626.533.9, кв. „Въбел”, Промишлена зона, гр.Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

Гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени :
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. ТСУ - 24-00- 93 от 10.10.2013г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :

1. № РС- 01- 140 от 08.10.2013г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с максимална височина до 2.20м. и дължина 10.00м.
местонахождение: УПИ ХІІІ- 94 към УПИ І- 93, кв. 12, с. В. Левски, общ. Търговище

2. № РС- 01- 141 от 10.10.2013г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ГАРАЖ И ЧАСТ ОТ НАВЕС КЪМ ЛЯТНА КУХНЯ В МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ЗП= 50.85м2;
местонахождение: УПИ ІІІ- 68, кв. 6, с. Острец, общ. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-47/08.10.2013 г.

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщаваме, че е изготвен проект на: ПУП–ПЗ, специализирана план - схема към ПУП за елем. на технич. инфраструктура и Комуникационно-транспортен план на пътните връзки за ПИ №73626.111.17 и част от ПИ № 73626.202.176 по КК на гр. Търговище, находящи се извън регулация, с който за ПИ № 73626.111.17 се определя нов НТП: „обект за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника”, а частта от ПИ №73626.202.176 – „местен път”.

Обявление

Обяснителна записка

Път

Опорен план

План-схема на техническата инфраструктура

Профил

План за застрояване

Ситуация на пътен участък


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издаденa :
I. на Заповед № З-01-910 / 04.10.2013г., по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ – 1бр., изпратена с писмо изх. №ТСУ-24-00-91 от 04.10.2013 г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район, като неразделна част към Разрешение за строеж № РС- 01- 137 от 04.07.2012г.
за обект: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖИ НА гр. ТЪРГОВИЩЕ

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

 

Гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


С П И С Ъ К
НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДЕТЕГЛЕДАЧ”- 17 щ.бр. НА СОЦИАЛНА УСЛУГА „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП”-2БР

Изтегляне


С П И С Ъ К
НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДОМАКИН” НА СОЦИАЛНА УСЛУГА „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП”-2БР

Изтегляне


С П И С Ъ К
НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”-2 щ.бр. НА СОЦИАЛНА УСЛУГА „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП”-2БР

Изтегляне


С П И С Ъ К
НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК”- 2 щ.бр. НА СОЦИАЛНА УСЛУГА „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП”-2БР

Изтегляне


С П И С Ъ К
НА ЛИЦАТА, НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДЕТЕГЛЕДАЧ”- 17 щ.бр НА СОЦИАЛНА УСЛУГА „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП”-2БР

Изтегляне


С П И С Ъ К
НА ЛИЦАТА, НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДОМАКИН” НА СОЦИАЛНА УСЛУГА „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП”-2БР

Изтегляне


С П И С Ъ К
НА ЛИЦАТА, НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” 2 щ.бр. НА СОЦИАЛНА УСЛУГА „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП”-2БР

Изтегляне


С П И С Ъ К
НА ЛИЦАТА, НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ШОФЬОР” НА СОЦИАЛНА УСЛУГА „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП”-2БР

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал.1 и ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени :
I. Разрешения за строеж – 4 броя, изпратени с писмо изх. ТСУ - 24-00- 89 от 03.10.2013г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :

1. № РС- 01- 135 от 01.10.2013г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ЕДИН ЕТАЖ ЗП= 69.16м2
местонахождение: ПИ 73626.179.348, местност „Кованлъка”, гр. Търговище

2. № РС- 01- 136 от 03.10.2013г. , издадено на основание чл. 150, ал. 1 и ал.2 от ЗУТ
( Комплексен проект за инвестиционна инициатива)
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ В СКЛАДОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНО И ИЗГРАЖДАНЕ НА НАВЕС ЗА ТЕХНИКА
местонахождение: УПИ ІІ- за складова база, кв. 33, с. В. Левски, общ. Търговище

3. № РС- 01- 137 от 03.10.2013г.
обект: ГАРАЖ № 1 от група „А” ЗП= 18.15 м2
местонахождение: УПИ І- за КЖЗ и търговия, кв. 170, ПИ 73626. 510. 327, гр. Търговище, ул. “Беласица”

4. № РС- 01- 138 от 03.10.2013г.
обект: ПАМЕТНА ПЛОЧА НА ГЕНЕРАЛ КАЗИМИР ЕРНРОТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ ПРИЛЕЖАЩО ПРОСТРАНСТВОТО
местонахождение: УПИ ІІ- за озеленяване, кв. 169 по плана на гр. Търговище,

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица по чл. 131 и чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА : п
                                          / инж. М. Дойчева /

Обявление

Заповед

ПУП


ОБ-ТСУ-45/24.09.2013 г.

Община Търговище на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за застрояване на гр. Търговище, в обхват на УПИ VIII и IX в кв. 182 и Работен устройствен план за УПИ III, VIII и IX в кв.182.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация

Нач. отдел ТСУ: /П/

/ инж. Т. Керемидчиева /

Обявление

Обяснителна записка

План за застрояване

РУП


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени :
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. ТСУ - 24-00- 88 от 30.09.2013г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :

1. № РС- 01- 133 от 25.09.2013г.
обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЮЖЕН КОЛЕКТОР НА РЕКА ВРАНА местонахождение: участъка от ул. „Велико Търново” до ул. „Радецки”,
с обща дължина на новия участък 141.40м.

2. № РС- 01- 134 от 30.09.2013г.
обект: ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА- ЕТАП 29
с Обща дължина 1 814.00 м

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени :
I. Разрешения за строеж – 4 броя, изпратени с писмо изх. ТСУ - 24-00- 87 от 25.09.2013г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :

1. № РС- 01- 129 от 24.09.2013г.
обект: СКЛАД ЗА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКАЗП= 728.83м2 и ПЛЪТНА ОГРАДА с Н= 2.20м към имот 000104, при усл. на чл. 147, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗУТ
местонахождение: имот № 023016, местност „Бостанлък”, землище с. В. Левски, ЕКАТТЕ 10238, общ. Търговище

2. № РС- 01- 130 от 25.09.2013г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОФИС В ЖИЛИЩЕ ЗП= 86.95 м2
местонахождение: УПИ ІІ- 442, кв. 5, ПИ 73626.508.47. 7. 3, кв. ”Запад-1”, гр. Търговище

3. № РС- 01- 131 от 25.09.2013г.
обект: ВЕДОМСТВЕНО ГАЗОВО СТОПАНСТВО
местонахождение: УПИ ХІ- за складова база, търговия с безалкохолни и алкохолни напитки, и газоснабдителна станция с пропан- бутан, кв. 177, ПИ 73626.510.292, гр.Търговище, бул. „Освободител”, гр. Търговище

4. № РС- 01- 132 от 25.09.2013г.
обект: СЛЪНЦЕЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ /Нмах.= 2.20м/ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ПАРКОМЕСТА
местонахождение: УПИ VІІ- 493, 494, кв. 151, ПИ 73626.509.572, ул. ”Ангел Кънчев” № 15, гр. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-46/25.09.2013 г.

Община Търговище на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на гр.Търговище, в обхват на УПИ III и IV в кв.151 и Работен устройствен план за УПИ II, III и V в кв.151.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж в сградата на Община Търговище.На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Нач. отдел ТСУ: /П/

                                        / инж. Т. Керемидчиева /

Обявление

Обяснителна записка

  План за застрояване

План за регулация

РУП


ОБЯВЛЕНИЕ


Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени :
I. Разрешения за строеж – 4 броя, изпратени с писмо изх. ТСУ - 24-00-82 от 10.09.2013г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :

1. № РС- 01- 119 от 09.09.2013г.
обект: ГАРАЖ И СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, ЗПгараж= 27.00 м2 ЗПстоп.= 28.00 м2 местонахождение: УПИ ІІІ- 189, кв. 33, с. Руец, общ.Търговище

2. № РС- 01- 120 от 09.09.2013г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА, ЗП= 190.54 м 2 и РЗП=540.72м2
СГРАДНО ЕЛ ЗАХРАНВАНЕ И ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ
местонахождение: ПИ 73626. 201.465, местност „Кованлъка”, землище Търговище

3. № РС- 01- 121 от 10.09.2013г.
обект: ЖП ЛИНИЯ № 2 СОФИЯ- МЕЗДРА- ГОРНА ОРЯХОВИЦА- КАСПИЧАН- СИНДЕЛ- ВАРНА, МЕЖДУГАРИЕ ДРАЛФА- ТЪРГОВИЩЕ ПЪТ № 1 от КМ 376+ 780 до КМ 377+ 420- РЕКОНСТРУКЦИЯ
местонахождение: ПИ 000038, землище с. Подгорица, ЕКТТЕ 57008, общ. Търговище

4. № РС- 01- 122 от 10.09.2013г.
обект: МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ЗП= 34.10 м2
местонахождение: УПИ ХІІІ- 285, кв. 29, с. Голямо Ново, общ.Търговище

 

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

 

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


СЪОБЩЕНИЕ

Община Търговище на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ съобщава , че Частично изменение на специализирана план-схема за подземна кабелна мрежа на оптична свързаност на „Електроника – НС” ЕООД, гр.Търговище към действащия ПУП в рамките на кв. Запад-2, гр. Търговище, е одобрено с Решение № 13 по Протокол № 27 /29.08.2013 г., на Общински Съвет – гр. Търговище.

Решение

Записка

Проект


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени :
I. Разрешения за строеж – 3 броя, изпратени с писмо изх. ТСУ - 24-00-85 от 20.09.2013г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :

1. № РС- 01- 126 от 17.09.2013г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА
ВЪВ ФУРАЖНА КУХНЯ с капацитет - 1.6 т/ч фураж , ЗП=303.15м2
СКЛАД ЗА НЕГОРИМИ МАТЕРИАЛИ, ЗП=239.46 м2
местонахождение: имот № 304034 (с отреждане за птицеферма), стопански двор с. Вардун с ЕКАТТЕ 10121, общ. Търговище.

2. № РС- 01- 127 от 20.09.2013г.
обект: ГАРАЖ № 2 от група „В”, ЗП= 18.15 м2
местонахождение: УПИ X V- за КЖЗ, подземни гаражи. и компл. търговия и общ. хранене, кв. 192, ПИ 73626. 511. 311 по KK на гр. Търговище

3. № РС- 01- 128 от 20.09.2013г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ЧЕТИРИ ЕТАЖА
ЗП= 174.32 м2; РЗП= 923.41 м2
местонахождение: УПИ VІ- 774, кв. 122, ПИ 73626.509.311, гр. Търговище, ул. „Г. С. Раковски” № 58, гр. Търговище


В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

 

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени :
I. Разрешения за строеж – 3 броя, изпратени с писмо изх. ТСУ - 24-00-83 от 17.09.2013г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :

1. № РС- 01- 123 от 17.09.2013г.
обект: РАЗШИРЕНИЕ НА ЗАВОД ЗА ДОМАКИНСКО СТЪКЛО
Втори етап: СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ И ТОВАРНИ РАМПИ- Б8
местонахождение: ПИ 73626.533.9, кв. „Въбел”, Промишлена зона, гр.Търговище

2. № РС- 01- 124 от 17.09.2013г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА, ГАРАЖ И СКЛАД
Първи етап: ГАРАЖ и СКЛАД ЗП= 109.03м2
Втори етап: ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП= 110.00м2, РЗП= 317.03м2
местонахождение: УПИ ІІІ- 235, кв. 28, с. В. Левски, общ. Търговище,

3. № РС- 01- 125 от 17.09.2013г.
обект: ПРИСТРОЙКА ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ЦЕХ ЗА ПРАХОВО БОЯДИСВАНЕ
ЗП= 178.10 кв.м.
местонахождение: УПИ LІX, кв. 4, ПИ № 73626. 504. 222, Промишлена зона, гр.Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

 

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ


Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени :
I. Разрешения за строеж – 4 броя, изпратени с писмо изх. ТСУ - 24-00-82 от 10.09.2013г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :

1. № РС- 01- 119 от 09.09.2013г.
обект: ГАРАЖ И СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, ЗПгараж= 27.00 м2 ЗПстоп.= 28.00 м2 местонахождение: УПИ ІІІ- 189, кв. 33, с. Руец, общ.Търговище

2. № РС- 01- 120 от 09.09.2013г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА, ЗП= 190.54 м 2 и РЗП=540.72м2
СГРАДНО ЕЛ ЗАХРАНВАНЕ И ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ
местонахождение: ПИ 73626. 201.465, местност „Кованлъка”, землище Търговище

3. № РС- 01- 121 от 10.09.2013г.
обект: ЖП ЛИНИЯ № 2 СОФИЯ- МЕЗДРА- ГОРНА ОРЯХОВИЦА- КАСПИЧАН- СИНДЕЛ- ВАРНА, МЕЖДУГАРИЕ ДРАЛФА- ТЪРГОВИЩЕ ПЪТ № 1 от КМ 376+ 780 до КМ 377+ 420- РЕКОНСТРУКЦИЯ
местонахождение: ПИ 000038, землище с. Подгорица, ЕКТТЕ 57008, общ. Търговище

4. № РС- 01- 122 от 10.09.2013г.
обект: МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ЗП= 34.10 м2
местонахождение: УПИ ХІІІ- 285, кв. 29, с. Голямо Ново, общ.Търговище

 В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

 гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени :
I. Разрешения за строеж – 3 броя, изпратени с писмо изх. ТСУ - 24-00-85 от 20.09.2013г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :

1. № РС- 01- 126 от 17.09.2013г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА
ВЪВ ФУРАЖНА КУХНЯ с капацитет - 1.6 т/ч фураж , ЗП=303.15м2
СКЛАД ЗА НЕГОРИМИ МАТЕРИАЛИ, ЗП=239.46 м2
местонахождение: имот № 304034 (с отреждане за птицеферма), стопански двор с. Вардун с ЕКАТТЕ 10121, общ. Търговище.

2. № РС- 01- 127 от 20.09.2013г.
обект: ГАРАЖ № 2 от група „В”, ЗП= 18.15 м2
местонахождение: УПИ X V- за КЖЗ, подземни гаражи. и компл. търговия и общ. хранене, кв. 192, ПИ 73626. 511. 311 по KK на гр. Търговище

3. № РС- 01- 128 от 20.09.2013г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ЧЕТИРИ ЕТАЖА
ЗП= 174.32 м2; РЗП= 923.41 м2
местонахождение: УПИ VІ- 774, кв. 122, ПИ 73626.509.311, гр. Търговище, ул. „Г. С. Раковски” № 58, гр. Търговище


В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

 гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


С П И С Ъ К
НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА СОЦИАЛНА УСЛУГА „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП”-2БР

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за директор на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип”- 2бр, допуснат до явяване на теста е следния кандидат:
1. Диана Николова Маринова
Допуснатият кандидат да се яви за представянето на “Програма за развитие на Център за настаняване от семеен тип през периода 2013 -2014 година” и провеждане на интервю на 19 септември 2013 г. г. в 9.00 часа в сградата на Община-Търговище, ет.2 зала №28.

 
Подписи на членовете на конкурсната комисия:

Полина Василева-началник отдел „Евроинтеграция и хуманитарни
дейности” и ръководител на Проект „Не в дома, а у Дома” _______П______
Меглена Цанкова - главен експерт в отдел „КИО и ЧР”, дирекция “АИО” _____П_______
Рая Матева – главен юрисконсулт на община Търговище ______П______

Изтегляне


ОБ-ТСУ-43 /16.09.2013 г.

Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава , че с Решение № 12 по Протокол № 27 /29.08.2013 г., Общински Съвет – гр. Търговище разрешава за поземлен имот № 000223 по КВС за землището на с. Овчарово, общ. Търговище, да се изработи ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура (електропровод към ПИ №000223 по КВС за землището на с. Овчарово)

Решение

Задание


ОБ-ТСУ-44 /16.09.2013 г.

Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава , че с Решение № 12 по Протокол № 27 /29.08.2013 г., Общински Съвет – гр. Търговище разрешава за поземлен имот с идентификатор 73626.200.322 (извън регулация, горска територия) по КК на гр.Търговище да се изработи ПУП-ПЗ за обект: „Базова станция TGV0020.A на „Мобилтел” АД”.

Обявление

Решение

Задание от МТел


ОБ-ТСУ-41 /13.09.2013 г.

 Община Търговище на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изготвен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на гр.Търговище, в обхват на УПИ I,II, IV и V в кв.3

 Проектът може да бъде разгледан в стая №14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище.На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

 Нач. отдел ТСУ: /П/

                                / инж. Т. Керемидчиева /

Обявление

Обяснителна записка

Действащ ЗРП

План за регулация


ОБ-ТСУ-40 /12.09.2013 г.

 Община Търговище на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава, че за поземлени имоти с идентификатор: 73626.117.523 и 73626.117.525 в местност:„Войнишка градина”(извън регулация), землище на гр.Търговище са изготвени проекти на ПУП-ПЗ и специализирана план-схема за имоти: 73626.117.40; 73626.117.516; 73626.117.517 и 73626.117.527.

Проектът може да бъде разгледан в стая №14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище.На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

 Нач. отдел ТСУ: /П/

                                   / инж. Т. Керемидчиева /

Обявление

  Обяснителна записка - имот 73626.117. 523

Обяснителна записка - имот 73626.117. 525

  ПЗ- имот73626.117. 523

ПЗ- имот 73626.117. 525

Трасировачен план

  План-схема на техническата инфраструктура за поземлени имоти 73626.117.523 и 73626.117.525


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени :
I. Разрешения за строеж – 5 броя, изпратени с писмо изх. ТСУ - 24-00-81 от 04.09.2013г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :

1. № РС- 01- 114 от 02.09.2013г.
обект: СТОПАНСКА СГРАДА- НАВЕС ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА
с Н-било до 10.00 м
местонахождение: ПИ 73626.521.7, Стопански двор, кв. „Бряг”, общ. Търговище

2. № РС- 01- 115 от 02.09.2013г.
обект: ОГРАДА С ВИСОЧИНА ДО 2.20 М КЪМ УЛИЦА, с плътна част до 0.60 м и дължина L=43.20м
местонахождение: УПИ ІІІ- 235, кв. 28, по плана на с. Васил Левски, общ. Търговище

3. № РС- 01- 116 от 02.09.2013г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА БАЗОВА СТАНЦИЯ В БАЗОВА СТАНЦИЯ GSM/ UMTS № 4657, ТИП “COSMOSITE SMALL”
местонахождение: ПИ 73626.312.101, местност „Юртлук”, землище Търговище

4. № РС- 01- 117 от 03.09.2013г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩО ПОМЕЩЕНИЕ В ЧЕТИРИ БРОЯ МАГАЗИНИ ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ ЗП преустр.= 260.00м2
местонахождение: УПИ IV, кв. 136, ПИ № 73626.507.447.5, гр.Търговище
ул. ”Митрополит Андрей” № 25, гр. Търговище

5. № РС- 01- 118 от 04.09.2013г.
обект: СТОПАНСКА СГРАДА ЗП= 35.00 кв.м.
местонахождение: ПИ 73626.163.513, местност “Драка”, землище Търговище


В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

 

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадено :
I. Заповед № З-01- 806/30.08.2013г., по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ- 1 бр. , изпратена с писмо изх. № ТСУ-24-00-80 от 30.08.2013 г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район, към Разрешение за строеж № РС- 01- 52 от 05.04.2012г.
за обект: ЧЕТИРИ ЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ в УПИ ІІI, кв. 22, ПИ 73626.508.226, кв. „Запад- 3”, гр. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

Гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени :
I. Разрешения за строеж – 4 броя, изпратени с писмо изх. ТСУ - 24-00-76 от 22.08.2013г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :

1. № РС- 01- 110 от 22.08.2013г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА, ЗП= 83.62м2, РЗП= 185.18м2,  местонахождение: УПИ ІІ- 2105, кв. 123, ПИ 73626.506.717, гр. Търговище, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 8, гр. Търговище

2. № РС- 01- 111 от 22.08.2013г.
обект: 12 БРОЯ ГАРАЖИ от група „А” ЗП= 218.00 м2
местонахождение: УПИ І- за КЖЗ и търговия, кв. 170, ПИ 73626. 510. 327, гр. Търговище, ул. “Беласица”, гр.Търговище

3. № РС- 01- 112 от 22.08.2013г.
обект: ПОСТРОЙКА ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
местонахождение: имот № 000443 по КВС на с. Стража, общ.Търговище

4. № РС- 01- 113 от 22.08.2013г.
обект: ОСТЪКЛЯВАНЕ НА ТЕРАСА със североизт6очно изложение
местонахождение: УПИ ХXV, кв. 150, ПИ 73626. 509. 247. 1, гр. Търговище
ул. „Л. Каравелов” № 32, ет. 2, ап. 1, гр.Търговище


В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

 

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


СЪОБЩЕНИЕ

Община Търговище на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ съобщава , че ПУП-ПЗ за поземлен имот № 012082 по КВС за землището на с. Твърдинци, общ. Търговище., е одобрен с Решение № 15 по Протокол № 26 /25.07.2013г., Общински Съвет – гр. Търговище

Решение

ПП ел. захранване

ПП ВиК

Проект за ПУП


СЪОБЩЕНИЕ

Община Търговище на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ съобщава , че ПУП-ПЗ за поземлен имот № 009117 (нива) по КВС за землището на с. Голямо Соколово, общ. Търговище., е одобрен с Решение № 14 по Протокол № 26 /25.07.2013г., Общински Съвет – гр. Търговище.

Решение

ПУП


СЪОБЩЕНИЕ

Община Търговище на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ съобщава , че проекта на подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Ремонт и разширение на ВМрНН от МТП „Улично осветление“ местност „Драка“ – гр. Търговище“, е одобрен с Решение № 12 по Протокол № 26 /25.07.2013г., Общински Съвет – гр. Търговище.

Решение

  Парцелен план 1

  Парцелен план 2


ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и реализиране на договор BG051РО001-5.2.12-0004-С0001 „Не в дома, а у Дома” с бенефициент Община Търговище, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051РО001-5.2.12 „Да не изоставим нито едно дете”- Компонент 2: „Разкриване на социални услуги в общността”, финансирани по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и във връзка със Заповед №З-01-814/02.09.2013 г. на Кмета на община Търговище.

ОБЯВЯВАМ
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ:

 • „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” – 2 щ.бр.,
 • „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” – 2 щ.бр.
 • „ДЕТЕГЛЕДАЧ” – 17 щ.бр., „ДОМАКИН” – 1 щ.бр.
 • „ШОФЬОР” – 1 щ.бр.,
 • ЗА СОЦИАЛНА УСЛУГА „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП” - 2 броя

Изтегляне


ОБ-ТСУ-39 /26.08.2013 г.

 Община Търговище на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изготвен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на с.Ловец, общ.Търговище, в обхват на УПИ IV, VI и VII в кв.11.

Проектът може да бъде разгледан в стая №14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище.На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

 Нач. отдел ТСУ: /П/

/ инж. Т. Керемидчиева /

Обявление

Обяснителна записка

ПУП-ПР

ПУП-ПР2

Трасировъчен карнет


ОБ-ТСУ-38 /26.08.2013 г.

 Община Търговище на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изготвен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на гр. Търговище, в обхват на УПИ I, II и IX в кв.29.

Проектът може да бъде разгледан в стая №14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище.На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Нач. отдел ТСУ: /П/

/ инж. Т. Керемидчиева /

Обявление

  Обяснителна записка

  ПУП

  ПУП-ПЗ


ОБЯВЛЕНИЕ

 Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени :
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. ТСУ - 24-00-74 от 20.08.2013г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :

1. № РС- 01- 108 от 15.08.2013г.
обект: ОСТЪКЛЯВАНЕ НА ТЕРАСА с югозападно изложение, пред спални
местонахождение: УПИ ХІII, кв. 64, ПИ 73626. 507. 60. 6, гр. Търговище
ул. ”Кюстенджа”№ 14, ет. 6, ап. 17, гр.Търговище

2. № РС- 01- 109 от 15.08.2013г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2.20 м, на УПИ VII- 493, 494 към УПИ VІ- 496, кв. 151, гр. Търговище
местонахождение: УПИ VІІ- 493, 494, кв. 93, ПИ 73626.509.572, гр. Търговище
ул. ”Ангел Кънчев” № 15, гр. Търговище


В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

 Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени :
I. Разрешения за строеж – 3 броя, изпратени с писмо изх. ТСУ - 24-00-69 от 13.08.2013г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :

1. № РС- 01- 105 от 09.08.2013г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2.20м, към УПИ VII, УПИ VIII-66, кв. 3, с.Пролаз,ЧАСТИЧНО ПРОЗИРНА към УЛИЦА И ГРАДИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ за преграждане имот с височина до 2.20м
местонахождение: УПИ І- 66, кв. 3, с. Пролаз, общ. Търговище

2. № РС- 01- 106 от 12.08.2013г.
обект: РАМПА ЗА ДОСТЪП НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
местонахождение: ПИ № 73626.508.139 по КК на гр.Търговище, ул. ” Трети март” № 38, гр. Търговище

3. № РС- 01- 107 от 13.08.2013г.
обект: НОВА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛЯНЕ НА ВЪЗДУХА SIGMA LL110
местонахождение: ПИ 73626.533.9, кв. „Въбел”, Промишлена зона, гр.Търговище


В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

 гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и реализиране на договор BG051РО001-5.2.12-0004-С0001 „Не в дома, а у Дома” с бенефициент Община Търговище, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051РО001-5.2.12 „Да не изоставим нито едно дете”- Компонент 2: „Разкриване на социални услуги в общността”, финансирани по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и във връзка със Заповед №З-01-745/14.08.2013 г. на Кмета на община Търговище

Изтегляне


 ОБ-ТСУ-37 /09.08.2013 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава , че е изготвен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ на гр. Търговище, в обхват на УПИ I – „за мелница” в кв. 2

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администраци.

Обявление

Обяснителна записка

План за регулация

План за застроявяне


О Б Я В Л Е Н И Е

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава , че е изготвен проект на ПУП – ПЗ за ПИ № 73626.200. 167 (извън регулация, с НТП: Друг вид дървопроизводителна гора) по КК на гр. Търговище, за обект: „Базова станция на Глобул № 4926”.

Обяснителна записка

План


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени :
I. Заповед № З-01- 705/31.07.2013г., по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ- 1 бр. , изпратена с писмо изх. № ТСУ-24-00-65 от 31.07.2013 г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район, към Разрешение за строеж № РС- 01- 139 от 04.07.2012г.
за обект: ТЪРГОВСКО – СКЛАДОВА БАЗА”, в ПИ 73626.113.7, местност „Първи долап”, гр.Търговище

II. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. ТСУ - 24-00-66 от 02.08.2013г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
1. № РС- 01- 103 от 01.08.2013г.
обект: ПРИСТРОЙКА НА ДВА ЕТАЖА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП І ет. пристр.= 29.96 м2; ЗП ІІ ет. пристр.= 29.96 м2
местонахождение: УПИ ХІ, кв. 56, ПИ 73626.506.703, гр.Търговище,ул. “В. Търново” № 14
2. № РС- 01- 104 от 01.08.2013г.
обект: ЛЯТНА КУХНЯ И СКЛАД ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
местонахождение: УПИ V- 183, кв. 30, с. Давидово, общ.Търговище,

III. Акт за узаконяване – 1 брой, изпратен с писмо изх. ТСУ - 24-00-67 от 02.08.2013г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
за обект: ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА СКЛАД
местонахождение: в УПИ V- 1022, ПИ № 73626. 509.381, кв. 88, гр. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

 

Гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


О Б Я В Л Е Н И Е

Община Търговище на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ съобщава , че е изработен Проект за изменение на общ устройствен план (ОУП) за терен на бивше военно поделение - гр.Търговище, в обхват на поземлен имот №73626.508.143 по кадастралната карта на гр.Търговище.

Обяснителна записка

Решение

Инжинерна инфраструктура

Опорен план озеленяване

Решение озеленяване

Геодезическа схема

Общ устройствен план

Транспортно-комуникационна схема

Схема на сградния фонд

 


С П И С Ъ К
 

на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността  „Старши юрисконсулт” в Общинска администрация Търговище, отдел „Обслужване и ревизии”, дирекция “Местни данъци и такси”,

 В изпълнение на решение, взето в Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Старши юрисконсулт” за участие в конкурса, се допускат до явяване на тест, следните кандидати:

№ по ред Име, презиме и фамилия на допуснатите кандидати до участие в конкурса
1 Ивелина Кирилова Николова
2 Тодор Костадинов Тодоров

 

Допуснатите кандидат да се явят на 06.08.2013 г. в 09.00 часа в сградата на Община-Търговище, ет.2 зала №28 за решаване на теста.

 
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

 Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадено :
I. Заповед № З-01- 694/326.07.2013г., по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ- 1 бр. , изпратена с писмо изх. № ТСУ-24-00-63 от 26.07.2013 г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район, към Разрешение за строеж № РС- 01- 137 от 04.07.2012г.
за обект: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖИ НА гр. ТЪРГОВИЩЕ

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

 

Гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени :
I. Разрешения за строеж – 5 броя, изпратени с писмо изх. ТСУ - 24-00-62 от 24.07.2013г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
1. № РС- 01- 98 от 23.07.2013 г.
обект: РАЗШИРЕНИЕ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩО КОТЕЛНО Пристройка котелно със ЗП= 76.78 м2 и Навес със ЗП= 22.93 м2
местонахождение: ПИ № 73626.504.688, УПИ II-за мандра, kв. 5 от Промишлена зона гр.Търговище
2. № РС- 01- 99 от 23.07.2013 г.
обект: ОСТЪКЛЯВАНЕ НА БАЛКОНА източно изложение- пред кухня
местонахождение: в УПИ XII- за КЖЗ, ПИ № 73626. 506.414.1, кв. 78, гр. Търговище , ул.”Ал.Константинов” № 1, ет. 1, ап. 2
3. № РС- 01- 100 от 23.07.2013 г.
обект: ПРИСТРОЙКА ЗА СКЛАД ЗП= 375 м2
местонахождение: в УПИ XXV, ПИ № 73626.504.570, кв. 17 от Промишлена зона гр.Търговище,,ул.”29 януари” № 6
4. № РС- 01- 101 от 23.07.2013 г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В КУХНЕНСКИ БЛОК, на основание чл.53 от ЗУТ, ЗП = 570 м2
местонахождение: УПИ I-за лека хранително вкусова промишленост, ПИ № 73626.504.120.2, кв.24, по плана на гр.Търговище, ул.”Железничарска”
5. № РС- 01- 102 от 23.07.2013 г.
обект: РАЗДЕЛЯНЕ НА СГРАДИ И ИНСТАЛАЦИИ и ЛЕКА ОГРАДА с височина до 2.20м от оградна мрежа и метални колони между УПИ Х, и УПИ ХХ, кв. 177, гр. Търговище
местонахождение: УПИ ХІ- за складова база, търговия с безалкохолни и алкохолни напитки, и газоснабдителна станция с пропан- бутан, кв. 177, ПИ 73626.510.292, гр.Търговище със сгради с идентификатори: 73626.510.292.3; 73626.510.292.8; 73626.510.292.9; 73626.510.292.11 и 73626.510.292.12
УПИ Х- хранително- вкусова промишленост и складова база, ПИ 73626.510.406, кв. 177, гр.Търговище със сгради с идентификатори: 73626.510.406.1; 73626.510.406.3; 73626.510.406.7; 73626.510.406.8 и 73626.510.406.9, бул. ”Цар Освободител”, гр. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.


Гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-36 /24.07.2013 г.

 Община Търговище на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава, че за поземлени имоти с идентификатор 73626.117.528, 73626.117.530; 73626.117.532; 73626.117.533; 73626.117.534 и 73626.117.535 в землище на гр.Търговище е изготвен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за застрояване и специализирана план-схема.

Проектът може да бъде разгледан в стая №14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище.На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Обявление

Обяснителна записка

ПУП 1

ПУП 2

Скица


СЪОБЩЕНИЕ

Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава , че със Заповед № З-Д-39/ 11.07.2013 г. на Кмета на Община Търговище се разрешава изработване на: комплексен проект за инвестиционна инициатива, в условията на чл. 150, ал. 2 от ЗУТ, в обхват на УПИ V в кв. 39 по плана на с. Кръшно, общ. Търговище.

Заповед

Скица


ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 140, ал. 3 (последно изречение) от ЗУТ съобщаваме, че е издадена виза за проектиране с изх. № СК-ТСУ-577 / 04.07.2013 г. за УПИ III-68 в кв. 6 по плана на с.Острец, общ. Търговище, за проектиране на преустройство на гараж в магазин за хранителни стоки.

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени :
I. Разрешения за строеж – 3 броя, изпратени с писмо изх. ТСУ - 24-00-61 от 18.07.2013г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
1. № РС- 01- 95 от 17.07.2013 г.
обект: ГАРАЖ ЗП= 21.00 м2
местонахождение: УПИ І- 262, кв. 4, с. Макариополско, общ.Търговище
2. № РС- 01- 96 от 17.07.2013 г.
обект: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА
местонахождение: имот № 486, кв.20, с. Буховци, общ. Търговище
3. № РС- 01- 97 от 17.07.2013 г.
обект: ЛЯТНА КУХНЯ И СКЛАД ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ МАТЕТИАЛИ
местонахождение: УПИ VІ- 365, кв. 41, ПИ 73626.502.421, ул. ”Mилин Камък” № 1, кв. „Въбел”, гр.Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.


Гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

На основание ОБЯВЛЕНИЕ за КОНЦЕСИЯ за яз.„РАЛИЦА” с. Ралица, общ. Търговище, публикувано в електронната страница на “Държавен вестник” на 17.07.2013 г. под № 2 и в “Националния концесионен регистър” пореден № А-000461

ОБЯВЯВА

Че ще се проведе процедура по предоставяне на концесия на обект яз. „РАЛИЦА” с. Ралица , общ. Търговище, при следните условия:
1. Предмет на концесията: Концесия за услуга –управление, експлоатация и поддържане на гореспоменатия обект/язовир.
2. Срок на концесията – 20 години.
3. Процедура за предоставяне на концесията – Открита процедура.
4. Гаранция за участие в процедурата – 400 лв.
5. Срок за закупуване на конкурсни документи за участие в процедурата – до 16,00 часа на 6.08.2013 г. стая 40 на Общината.
6. Цена на конкурсните документи- 50 лв. без ДДС, които се внасят в брой в касата на Общината.
7. Срок за подаване на Заявленията и Офертите и съпровождащите ги документи- до 16,00 часа на 22.08.2013 г.
8. Място и дата за отваряне на Офертите - 10,00 часа на 26.08.2013 г. зала 74 на Общината.

За по-подробна информация по процедурата на тел.
0601/68697 или стая 40 на Общината.

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ


На основание ОБЯВЛЕНИЕ за КОНЦЕСИЯ за яз. „ПРЕСИЯН” с. Пресиян, общ. Търговище, публикувано в електронната страница на “Държавен вестник” на 17.07.2013г. под № 1и в “Националния концесионен регистър” пореден № A-000460

ОБЯВЯВА

Че ще се проведе процедура по предоставяне на концесия на обект яз. „ПРЕСИЯН” с. Пресиян , общ. Търговище, при следните условия:
1. Предмет на концесията: Концесия за услуга –управление, експлоатация и поддържане на гореспоменатия обект/язовир.
2. Срок на концесията –20 години.
3. Процедура за предоставяне на концесията – Открита процедура.
4. Гаранция за участие в процедурата – 600 лв.
5. Срок за закупуване на конкурсни документи за участие в процедурата – до 16,00 часа на 6.08.2013 г. в стая 40 на Общината.
6. Цена на конкурсните документи- 50 лв. без ДДС, които се внасят в брой в касата на Общината.
7. Срок за подаване на Заявленията и Офертите и съпровождащите ги документи- до 16,00 часа на 22.08.2013 г.
8. Място и дата за отваряне на Офертите - 10,00 часа на 26.08.2013 г. в Зала 74 на Общината.

За по-подробна информация по процедурата на тел.
0601/68697 или стая 40 на Общината.

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

На основание ОБЯВЛЕНИЕ за КОНЦЕСИЯ за яз. „МАКАРИОПОЛСКО” с. Макариополско, общ. Търговище, публикувано в електронната страница на “Държавен вестник” на 17.07.2013 г. под № 3 и в “Националния концесионен регистър” пореден № А-000462
ОБЯВЯВА:

Че ще се проведе процедура по предоставяне на концесия на обект яз. „МАКАРИОПОЛСКО ” с. Макариополско , общ.Търговище, при следните условия:

1. Предмет на концесията: Концесия за услуга –управление, експлоатация и поддържане на гореспоменатия обект/язовир.
2. Срок на концесията –20 години.
3. Процедура за предоставяне на концесията – Открита процедура.
4. Гаранция за участие в процедурата – 300 лв.
5. Срок за закупуване на конкурсни документи за участие в процедурата – до 16,00 часа на 6.08.2013 г. в стая 40 на Общината.
6. Цена на конкурсните документи- 50 лв. без ДДС, които се внасят в брой в касата на Общината.
7. Срок за подаване на Заявленията и Офертите и съпровождащите ги документи- до 16,00 часа на 22.08.2013 г.
8. Място и дата за отваряне на Офертите - 10,00 часа на 26.08.2013 г. в Зала 74 на Общината.

За по-подробна информация по процедурата на тел.
0601/68697 или стая 40 на Общината.

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени :
I. Разрешениe за строеж – 4 броя, изпратени с писмо изх. ТСУ - 24-00-59 от 12.07.2013г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
1. № РС- 01- 91 от 10.07.2013 г.
обект: ПРИСТРОЙКА КЪМ ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ
местонахождение: УПИ VІ, кв. 1, с. Пролаз, общ. Търговище
2. № РС- 01- 92 от 11.07.2013 г.
обект: ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ
І етап- Сграда 1; Сграда 2; Навес с външен двор; Открито заграждение за животни; Ограда; Благоустрояване; Площадкова ВиК мрежа и водопр. отклонение; Районно осветление и ел. захранване. Подетапи ІА и ІБ:ІА- Външно ел. захранване; Площадкови ел. инсталации за етапа; Сградно водопроводно отклонение и водомерна шахта; Площадкова водопроводна мрежа на етапа; Канализационна мрежа на етапа с изгребна яма и канализационни шахти; Ограда на имота; Навес 1 с външен двор /заграждения с навес/
ІІ етап- Сграда 3; Два броя навеси с външен двор
местонахождение: УПИ ІХ, кв. 23, ПИ 73626.504.706, Промишлена зона, гр. Търговище
3. № РС- 01- 93 от 11.07.2013 г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2.20 м , към УПИ VІІ- 227 и УПИ XІ, кв. 93, гр. Търговище
местонахождение: УПИ V-231.232, кв. 93, ПИ 73626.506.705
ул. ”Бузлуджа” № 11, гр. Търговище
4. № РС- 01- 94 от 11.07.2013 г.
обект: ВЪНШНО ЕЛ ЗАХРАНВАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА на ул.”Ангел Кънчев”№ 14, гр. Търговище
от същ. РК № 2 (ТП „Н. Симов”) до нова РК с кабел НН тип NAYY- j 4 х 185мм2, и от нова РК до ел. табло ТЕПО - 13М4Т с кабел НН тип NAYY- j 4 х 95мм2. Трасето минава по улици „Н.Симов”„Сп. Грамадов” и „А. Кънчев, с обща дължина 111м
местонахождение: УПИ I, кв. 150, ПИ № 73626.509.616, гр. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

Гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Общинска администрация - Търговище, Община - Търговище, гр. Търговище, 7700, пл. “Свобода”, телефон 0601/ 6 87 00, на основание чл.10а от Закона за държавния служител, и в изпълнение на чл.13 и чл. 14 от НПКДС и заповед № З-ОП-71/08.07.2013 г. на Кмета на община -Търговище

ОБЯВЯВА КОНКУРС:
За длъжността: “СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ” в Общинска администрация – Търговище, Специализирана администрация, отдел „Обслужване и ревизии”, дирекция “Мести данъци и такси“

Изтегляне


 

СЪОБЩЕНИЕ

Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава , че със Заповед № З-Д-38/ 05.07.2013 г. на Кмета на Община Търговище се разрешава изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 186006 (урбанизирана територия) по КВС за землището на с. Дралфа, общ.Търговище.

Заповед

Предложение

Скица


ОБ-ТСУ-35 /09.07.2013 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава , че е изготвен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на гр.Търговище в обхват на УПИ VII, VIII и IX в кв.182 и Работен устройствен план за УПИ III, VII, VIII и IX.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Нач. отдел ТСУ: /П/

/ инж. Т. Керемидчиева

 

            / ПУП 1

 ПУП 2

 ПУП 3

 ПУП 4

 ПУП 5

 

 

22.06.2013 г.

Списък на спечелили търга по т.1 от Заповед №3-01-37/ на кмета на община Търговище за арендуване на общински и училищни земеделски земи

 

 


 

ОБ-ТСУ-34 /09.07.2013 г.

Община Търговище на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ съобщава , че е изработен Проект за изменение на общ устройствен план (ОУП) за терен на бивше военно поделение - гр. Търговище, в обхват на поземлен имот №73626.508.143 по КК на гр.Търговище. Изменението на ОУП е допуснато с Реш. № 11 по Прот. № 18 /29.11.2012 г. на Общ. Съвет– гр. Търговище.

Във връзка с изискванията на чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, проектът ще бъде обявен за обществено обсъждане, което ще се проведе на 16.07.2013 г. в зала № 74 на Община Търговище от 14 00 часа. Материалите ще бъдат изложени в залата от 12 00 часа на същия ден за предварително запознаване.

 

Гл. архитект: /п/

                        /арх. Д. Стефанова/

Обявление

Проект


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадено :
I. Разрешениe за строеж – 1 брой, изпратено с писмо изх. ТСУ - 24-00-57 от 03.07.2013г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
1. № РС- 01- 90 от 03.07.2013 г.
обект: ОБНОВЯВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО ОКОЛО ВОЙНИШКИ ПАМЕТНИК, ПОСТАВЯНЕ НА ПАМЕТНА ПЛОЧА И ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА
местонахождение: УПИ ІІ, кв. 169, ПИ № 73626.510.227, гр. Търговище,

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

Гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


СЪОБЩЕНИЕ

Община Търговище на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ съобщава , че проекта за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на гр. Търговище, в обхват на кв.195, 196, 197 и 198, с който отпада разширението на улица „Граф Игнатиев“, в участъка от о.т. 665 до о.т. 670, е одобрен с Решение № 14 по Протокол № 25 /27.06.2013 г., Общински Съвет – гр.Търговище.

Решение

ПУП


СЪОБЩЕНИЕ

Община Търговище на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ съобщава , че проекта на ПУП-ПЗ и специализирана план-схема към ПУП за елементи на техническата инфраструктура за поземлен имот № 000140 (нива) по КВС за землището на с. Бистра, общ. Търговище, е одобрен с Решение № 17 по Протокол № 25 /27.06.2013 г., Общински Съвет – гр. Търговище.

Решение

План-схема

ПУП


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени :
I. Разрешения за строеж – 3 броя, изпратени с писмо изх. ТСУ - 24-00-55 от 27.06.2013 г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
1. № РС- 01- 87 от 27.06.2013 г.
обект: ГАЗИФИКАЦИЯ НА ЗАКУСВАЛНЯ
местонахождение:УПИ VІ, кв. 61, ПИ № 73626.506.640.5 , ул.”Гладстон”№1 гр. Търговище
2. № РС- 01- 88 от 27.06.2013 г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2.20 м към УПИ ХІІІ- 994, кв. 86, гр. Търговище,ул. ”Марица” № 13, гр. Търговище
местонахождение: УПИ XIV- 993, кв. 86, ПИ 73626.509.352
3. № РС- 01- 89 от 27.06.2013 г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ЕДИН ЕТАЖ със ЗП= 109.00м2 и СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ
местонахождение: ПИ 73626. 178. 108, местност „Кованлъка”, землище Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

Гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


СЪОБЩЕНИЕ

Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава , че с Решение № 15 по Протокол № 25 /27.06.2013 г., Общински Съвет – гр. Търговище разрешава изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Реконструкция и разширение на съществуващата ВМрНН в района на БКТП „Войнишка градина” и ТП „Мургаш”, местност „”Серсема” в землището на гр.Търговище”.

Решение


СЪОБЩЕНИЕ

Община Търговище на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ съобщава , че проекта на ПУП-ПЗ и специализирана план-схема към ПУП за елементи на техническата инфраструктура за поземлен имот № 000162 (нива) по КВС за землището на с. Ловец, общ. Търговище, е одобрен с Решение № 22 по Протокол № 23 /25.04.2013 г., Общински Съвет – гр. Търговище.

Решение

План

ПУП


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени :
I. Разрешения за строеж – 6 броя, изпратени с писмо изх. ТСУ - 24-00-54 от 24.06.2013 г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
1. № РС- 01- 81 от 19.06.2013 г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ТАВАНСКИ ЕТАЖ В 2 БРОЯ АТЕЛИЕТА И 2 БРОЯ ЖИЛИЩА
ЗП преустр.= 207.17м2
местонахождение: УПИ ХІІ- 4357, кв. 167, ПИ 73626.511.20.1, ул. ”Петра” № 4 гр. Търговище
2. № РС- 01- 82 от 21.06.2013 г.
обект : ЕДНОЕТАЖНА СТОПАНСКА СГРАДА
местонахождение: ПИ 73626.178.138, местност “Кованлъка”, землище Търговище
3. № РС- 01- 83от 21.06.2013 г.
обект: ОГРАДА с плътна част 0.60 м и пана от оградна мрежа с обща височина до 2.20 м
към ПИ № 73626. 113. 575 по КК на гр. Търговище
местонахождение: ПИ № 73626. 113. 21, местност ”Първи долап” по КК на гр. Търговище
4. № РС- 01- 84 от 24.06.2013 г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА GSM БАЗОВА СТАНЦИЯ В GSM / UMTS БАЗОВА СТАНЦИЯ № 4707, ЗП преустр.=11.10м2
местонахождение: имот 000225, м-т „Сотирско землище”, землище с. Дралфа, EKATTE 23546, общ.Търговище
5. № РС- 01- 85 от 24.06.2013 г.
обект: ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ВОДОНАЛИВЕН ЦЕХ В МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ
местонахождение: ПИ 73626.510.407.3, УПИ Х, кв. 177, гр. Търговище
6. № РС- 01- 86 от 24.06.2013 г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА със ЗП=127.54 м2 РЗП=268.24 м2
местонахождение: ПИ 73626. 157.527, местност „Серсем” по КК гр. Търговище
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

Гл. експерт в отдел СА :   п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността
„Директор” на Художествена галерия „Никола Маринов”- гр.Търговище

 

На основание чл.93 от Кодекса на труда, въз основа на преценка, отразена в Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Директор” на Художествена галерия „Никола Маринов” гр. Търговище, комисията допуска до конкурса следните кандидати:

№ по ред Име, презиме и фамилия на допуснатите кандидати до участие в конкурса:
1. Пламен Антонов Проданов
2. Цончо Стойнов Денев

 

Допуснатите кандидати да се явят за защита на Концепцията и събеседване на 10 юли 2013 г. в 14.00 часа в сградата на Община-Търговище, ет.2 зала №28.

 
Подписи на членовете на комисия за допускане до конкурс:


Председател: Валери Симеонов – секретар на община Търговище /п/
Членове: 1. Рая Матева – главен юрисконсулт на община Търговище /п/
2. Меглена Цанкова - главен експерт в община Търговище /п/


С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността
„Директор” на Регионален исторически музей- гр.Търговище

 

 На основание чл.93 от Кодекса на труда, въз основа на преценка, отразена в Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Директор” на Регионален исторически музей- гр.Търговище, комисията допуска до конкурса следните кандидати:

№ по ред Име, презиме и фамилия на допуснатите кандидати до участие в конкурса:
1. Тоня Димчева Иванова
2. Магдалена Николова Жечева

 

Допуснатите кандидати да се явят за защита на Концепцията и събеседване на 11 юли 2013 г. г. в 14.00 часа в сградата на Община-Търговище, ет.2 зала №28.

Подписи на членовете на комисия за допускане до конкурс:


Председател: Валери Симеонов – секретар на община Търговище /п/
Членове: 1. Рая Матева – главен юрисконсулт на община Търговище /п/
2. Меглена Цанкова - главен експерт в община Търговище /п/


ОБЯВЛЕНИЕ


Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени :
I. Разрешения за строеж - 3 броя, изпратени с писмо изх. ТСУ - 24-00-52 от 18.06.2013 г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
1. № РС- 01- 78 от 18.06.2013 г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА със ЗП= 118.00 м2 , СГРАДНО ЕЛ ЗАХРАНВАНЕ И ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ
местонахождение: ПИ 73626. 117.77, местност „Войнишка градина” по КК гр.Търговище
2. № РС- 01- 79 от 18.06.2013 г.
обект НАДСТРОЙКА, ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ЕДИН ЕТАЖ,
ПЛЪТНА ОГРАДА с Н до 2.20м, към УПИ ІІІ- 1007, кв. 84, гр. Търговище и НАВЕС- покрито паркомясто с площ 28.74м2, ЗП преустр.= 75.50м2; ЗП надстр.= 87.36 м2, РЗП= 162.86 м2 местонахождение: УПИ Х- 1008, ПИ 73626. 509.367, кв. 84, гр. Търговище
3. № РС- 01- 80 от 18.06.2013 г.
обект: ГАРАЖ № 2 от група „А” , ЗП= 18.15 м2
местонахождение: УПИ І- за КЗ и търговия, кв. 170, ПИ 73626. 510.327, гр. Търговище


В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

 

Гл. експерт в отдел СА : п
                                     / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-32 /17.06.2013 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава , че е изготвен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на Промишлена зона, гр. Търговище, в обхват на УПИ II - „за ГОЦ” в кв. 23, с което за сметка на урегулирания имот се образуват четири нови урегулирани имота: УПИ II – „за резервен промишлен терен”, УПИ Х – „за площадка за компостиране на растителни отпадъци”, УПИ XI- „за площадка за събиране на едрогабаритни и опасни отпадъци от домакинствата”, УПИ XII - „за площадка за съхранение и оползотворяване на строителни отпадъци”

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ  в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация .

Нач. отдел ТСУ:   /П/
                              / инж. Т. Керемидчиева /

Обявление

ПУП


ОБ-ТСУ-33 /17.06.2013 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава , че е изготвен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на гр.Търговище, в обхват на УПИ IХ- „за ГОЦ”, VIII- „ за озеленяване”, УПИ I-„за джамия” в кв. 59 и улица с о.т.157-197-198-199 (ул. „Велико Търново” и ул. „Арда”).

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ  в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Обявление

План


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени :
I. Акт за узаконяване № АУ-01- 1 /12.06.2013 г - 1 брой , изпратен с писмо изх. ТСУ-24-00-51от 12.06.2013 г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район.
за обект: ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със ЗП=85,56м2, РЗП=145,79м2
местонахождение: УПИ IV- 395, кв. 36, с. Стража, общ.Търговище

II. Разрешения за строеж - 3 броя, изпратени с писмо изх. ТСУ - 24-00-50 от 12.06.2013 г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
1. № РС- 01- 75 от 07.06.2013 г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2.20 м по северна и източна граница на ПИ № 57008. 300. 1 към съседните имоти
местонахождение: ПИ № 57008. 300. 1, Стопански двор с. Подгорица, общ. Търговище
2. № РС- 01- 76 от 10.06.2013 г.
обект: ГАРАЖ № 1 от група „В”, ЗП= 18.15 м2
местонахождение: УПИ XV- за КЖЗ, подземни гаражи, комплексна търговия, услуги, общ. хранене, кв. 192, ПИ 73626. 511. 311, гр. Търговище
3. № РС- 01- 77 от 11.06.2013 г.
обект: ВЪНШНИ ВИК ВРЪЗКИ И ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ ЕОП 20kV и МТТ 1х100 kVА, за обект : ТЪРГОВСКО - СКЛАДОВА БАЗА, с дължина съответно: водопровод (АЦ ф300) L = 260м и канализация (PVC SN8, DN 315) L = 79м,
местонахождение: ПИ 73626.113.7, местност Първи долап, гр.Търговище


В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

 

Гл. експерт в отдел СА : п
                                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени :

I. Разрешения за строеж -3 броя, изпратено с писмо изх. ТСУ - 24-00-48 от 06.06.2013 г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
1. № РС- 01- 72 от 05.06.2013 г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ЕДИН ЕТАЖ и СКЛАД , ЗПжил. сграда= 134.77м2; ЗПсклад= 23.10; РЗП= 157.87м2
местонахождение: УПИ ХІІ- 247, кв. 30, ПИ 73626.502.404, кв. „Въбел”, гр. Търговище
2. № РС- 01- 73 от 05.06.2013 г.
обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОКРИВ НА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
и ПЛЪТНА ОГРАДА с Н= 2.20м към УПИ ХІІІ- 1425, ПИ 73626.505.50, кв. 27, гр. Търговище
местонахождение: УПИ ХIV- 1423, 1424, кв. 27, ПИ 73626.505.48, гр. Търговище
ул. ”Опълченска” № 65, гр. Търговище
3. № РС- 01- 74 от 06.06.2013 г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ В КОМПЛЕКСНА АВТОСНАБДИТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА СВЕТЛИ ГОРИВА И ПРОПАН-БУТАН
- подземна цистерна за газ пропан-бутан с вместимост 10м3
- замяна на една бензиноколонка с колонка за зареждане с газ пропан-бутан
- навес за пълнени на газови бутилки с газ пропан-бутан; ЗП= 6.00м2
местонахождение: УПИ I, кв. 3, с. Разбойна, общ. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.

 

Гл. експерт в отдел СА :   п
                                             / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище съобщава , че със Заповед № 3-O-20 / 04.06.2013 г. на Кмета на Община Търговище е одобрен проект за Частична специализирана план-схема за за елементи на техническата инфраструктура към действащия подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на гр. Търговище за обект „Жилищна сграда в УПИ I в кв. 150 (ПИ73626.509.616)- Външно ел. Захранване”, в обхват на: ул. „Сава Катрафилов”, ул. „Ангел Кънчев”, ул. „Спиридон Грамадов” и ул. „Никола Симов”.

Заповед

Записка

  План


ОБ-ТСУ-29 /04.06.2013 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава , че е изготвен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на гр.Търговище, за улица с о.т. 609-610-612-611 (бул. „Тр. Китанчев”), с което западната улична регулационна линия да се измести по съществуващата граница на поземлен имот № 73626.510.139 – Училище за деца с увреден слух.

            Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ  в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация .

Обявление

  План


ОБ-ТСУ-28 /03.06.2013 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава , че е изготвен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на кв. „Запад- 1”, гр.Търговище в обхват на УПИ I – „за жил. строителство, магазини и полуподземни гаражи” в кв. 1.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ  в 14 - дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Обявление

Проект


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ  уведомява за издадени :
I. Заповед № № З-01-470/31.05.2013 г., по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ- 1 бр. ,  изпратена с писмо изх. ТСУ-24-00-46 от 31.05.2013 г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район. към Разрешение за строеж № РС- 01- 65 от 24.04.2012г.
за обект: „ ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ” местонахождение: УПИ II- 4572, кв. 32, гр. Търговище

II. Разрешениe за строеж - 1 брой, изпратено с писмо изх. ТСУ - 24-00-43 от 31.05.2013 г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
1. №  РС- 01- 71 от 31.05.2013 г.
обект: ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ
през ПИ 73626.508.182 и ПИ 73626.88.1 /имоти общинска собственост/,
 с дължина водопроводно отклонение 740м, дължина канализационно отклонение 700м
местонахождение:  за ПИ 73626.89.438, местност „Гинов кладенец”, землище Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА,  ет.1, стая  № 17.Гл. експерт в отдел  СА :   п
                                          / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ  уведомява за издадени :
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени  с писмо изх. ТСУ - 24-00-44 от 30.05.2013 г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
1. №  РС- 01- 69 от 29.05.2013 г.
обект: ПЛОЩАДКА С ФИТНЕС УРЕДИ НА ОТКРИТО
местонахождение:  УПИ XІV, кв. 121,  ПИ № 73626.509.452, гр. Търговище
№  РС- 01- 70 от 29.05.2013 г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА със ЗП= 169.17м2
местонахождение:  ПИ  73626. 178. 275,  местност „Кованлъка”,  землище  Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА,  ет.1, стая  № 17.Гл. експерт в отдел  СА :   п
                                     / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ  уведомява за издадени :
I. Заповед № №  З-01-463/28.05.2013 г., по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ- 1 бр. ,  изпратена с писмо изх. ТСУ-24-00-41 от 28.05.2013 г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район. към Разрешение за строеж № РС- 01- 301 от 24.11.2006г.
за обект: „ ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ” местонахождение: УПИ II- 4572, кв. 32, гр. Търговище,

II. Разрешениe за строеж - 1 брой, изпратено с писмо изх. ТСУ - 24-00-42 от 28.05.2013 г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
1. №  РС- 01- 68 от 28.05.2013 г.
обект: ЛЯТНА КУХНЯ, СКЛАД ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ МАТЕТИАЛИ  със ЗП=30 м2
И ОГРАДА С АЖУРНА И ПЛЪТНА ЧАСТ с Н до 2.20м, към обслужваща алея и озеленяване
местонахождение:  УПИ ХІ- 1554, кв. 33, ПИ 73626.501.251, гр.Търговище
ул. ”Захари Зограф” № 3, кв. „Въбел”, гр.Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА,  ет.1, стая  № 17.Гл. експерт в отдел  СА :   п
                         / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


 ОБ-ТСУ-26 /28.05.2013 г.

На основание чл. 140, ал. 3 (последно изречение) от ЗУТ съобщаваме, че е издадена виза с изх. № СК-ТСУ-442/ 27.05.2013 г.,  за проучване възможността за пристрояване към търговски обект, находящ се на ул. „В. Левски” № 41, в урегулиран поземлен имот I - „за комплексно жилищно застрояване, търговия, млечна кухня”, кв. 33, по плана на гр.Търговище.

Обявление

Скица


ОБ-ТСУ-27 /28.05.2013 г.

На основание чл. 140, ал. 3 (последно изречение) от ЗУТ съобщаваме, че е издадена виза с изх. № СК-ТСУ-440 / 27.05.2013 г.,  за проектиране на преустройство на колонада в магазини и офиси към съшествуваща сграда, находяща се на ул. „Преслав” № 2, в урегулиран поземлен имот I - „за съд, прокуратура, общ. хранене, подземни гаражи, медии и жилищно застрояване, тр. п.” в кв. 106, по плана на гр. Търговище.

Обявление

Скица


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ  уведомява за издадени :
I. Разрешения за строеж - 3 броя, изпратени с писмо изх. ТСУ - 24-00-38 от 20.05.2013 г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
1. №  РС- 01- 65 от 20.05.2013 г.
обект: ВЪНШНО ЕЛ ЗАХРАНВАНЕ на ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СМЕСЕН ТИП „А” от съществуваща касета (РК № 1, захранена от ТП „Рибарника”) с кабел тип NAYY- j 4Х95мм2, до нова разпредел.  кутия РК- 3 пред ПИ 73626.508.279 , Дължина на трасето 71 м
местонахождение: за УПИ I, кв. 6, ПИ № 73626.508.279, кв.”Запад 2”, гр. Търговище
2. №  РС- 01- 66 от 20.05.2013 г.
обект: ВЪНШНО ЕЛ ЗАХРАНВАНЕ на ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС  от ТП „Пазара” с кабел тип NAYY- j 4Х185мм2 до нова касета тип ШК ,  Дължина на трасето 64 м.
местонахождение: за УПИ VI, кв. 61, ПИ № 73626.506.640, гр. Търговище
3. №  РС- 01- 67 от 20.05.2013 г.
обект: НАВЕС
местонахождение:  в УПИ ХІ- 104, кв. 11, ПИ 73626.501.179, бул. ”Ал. Стамболийски” № 99, кв. „Въбел”, гр.Търговище
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА,  ет.1, стая  № 17.Гл. експерт в отдел  СА :   п
                    / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-25 /21.05.2013 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава , че е изготвен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на гр. Търговище, в обхват на УПИ I в кв. 125.

Обявление

Обяснителна записка

План


ОБ-ТСУ-24 /21.05.2013 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава , че е изготвен проект на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 009117 (нива) по картата на възстановената собственост за землището на с. Голямо Соколово, общ. Търговище.

Обявление

Обяснителна записка

План


                      О   Б   Я   В   А

 

 

                  Община Търговище обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на общински и училищни земеделски земи в землищата на Общината.

                  Срок на закупуване на тръжната документация – 1530часа на 31.05.2013 г., срок за представяне на предложението за участие 1600часа на 31.05.2013 г.

                  Цена на тръжната документация 10,00 лв.

                  Търгът ще се проведе на 03.06.2013г. от 1000 часа в зала № 74 в сградата на Общината.

                  Допълнителна информация -  стая № 81 и тел: 6-86-72.

 

 


 

УО-ТСУ-170 /15.05.2013 г.На основание чл. 140, ал. 3 (последно изречение) от ЗУТ съобщаваме, че е издадена виза с изх. № СК-ТСУ-1319 / 22.11.2012 г.,  за проучване възможността за разширение на съшествуваща сграда за обществено хранене, находяща се на ул. „Лилия” № 1, в урегулиран поземлен имот ХIV-„за комплексно жилищно застрояване, търговия, гаражи, сладкарски цех”, кв. 100, по плана на гр. Търговище.Нач. отдел ТСУ:   п

                      / Т. Керемидчиева /

Съобщение

  Скица


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява живущите, собствениците и носителите на ограничени вещни права в УПИ III-жс, паркинги, магазини и обществено обслужване, кв.5 по плана на кв. "Запад-1", ПИ № 73626.508.296, гр. Търговище за издадено Разрешение за строеж № РС-01-63 пт 10.05.2013 г. от главния архитект на община Търговище, изпратено с писмо изх. ТСУ-24-00-36 от 10.05.2013 до РО НСК- Търговище при РДНСК Североизточен район.

за обект: ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ с ЗП=107 кв.м.; РЗП= 214 кв.м.

местонахождение: УПИ III-жс, паркинги, магазини и обществено обслужване, кв.5 по плана на кв. "Запад-1", ПИ № 73626.508.296, гр. Търговище

  Разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект могат да бъдат обжалвани от заинтересуваните лица, пред началника на РДНСК- Североизточен район в 14 дневен срок от съобщението за издаване на съответния акт, на основание чл. 149, ал. 3 от ЗУТ.

  За справка по одобрения инвестиционен проект и документация на гореописания обект:

Административна сграда на Община Търговище, дирекция: ИЕ ТСУА, отдел СА, ет.1, стая № 17, тел 6 86 92.

 гл. експерт отдел СА:  п

                                       /инж. М.Дойчева/

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ  уведомява за издадени :
I. Разрешения за строеж - 3 броя, изпратени с писмо изх. ТСУ - 24-00-36 от 10.05.2013 г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
1. №  РС- 01- 62 от 10.05.2013 г.
обект: ЛЯТНА КУХНЯ
местонахождение: УПИ Х- 1458, кв. 52, ПИ 73626.505.83, гр.Търговище, ул. ”Драва” № 2
2. №  РС- 01- 63 от 10.05.2013 г.
обект: ТЪРГОВСКИ ОБЕКTИ с ЗП= 107 м2; РЗП= 214 м2
 местонахождение:  УПИ  ІІІ-жс,паркинги, магазини и обществено обслужване
кв. 5 по плана на кв.”Запад-1”, ПИ № 73626.508.296, гр. Търговище
3. №  РС- 01- 64 от 10.05.2013 г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В  КАФЕ-АПЕРИТИВ (ПИВНИЦА) с капацитет 41 бр. клиенти, ЗП преустр. = 105.60 кв.м.
местонахождение:  УПИ IV –7, кв.32,  с.Маково, ул.”Г. Димитров ”№ 28, общ.Търговище

В 14-дневен срок от датата на изходящото писмо заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА,  ет.1, стая  № 17.

Гл. експерт отдел  СА:   п

        / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 9 , ал. 5  от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед №З-01-379/29.04.2013 г. на Кмета на община Търговище


ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „НИКОЛА МАРИНОВ”

Място на работа-Художествена галерия „Никола Маринов „гр. Търговище
Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в галерията

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 9 , ал. 5  от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед №З-01-380/29.04.2013 г. на Кмета на община Търговище


ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА РЕГИОНАЛЕН
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ


Място на работа-Исторически музей гр. Търговище
Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея

Изтегляне


ОБ-ТСУ-17 /11.04.2013 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава , че е изготвена специализирана план – схема за елементи на техническата инфраструктура към действащия ПУП на гр. Търговище, за водопроводно отклонение за захранване на имот № 73626.510.292.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ  в едномесечен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация .

Нач. отдел ТСУ:           п

                        /инж. Т. Керемидчиева /

Обяснителна записка

План схема


ОБ-ТСУ-22 /07.05.2013 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава , че е изготвен проект на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 000140 (нива) по картата на възстановената собственост за землището на с. Бистра, общ. Търговище.

Обявление

Обяснителна записка

План

План


ОБ-ТСУ-20 /23.04.2013 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава , че е изготвен проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на кв. 122, гр. Търговище, с който регулационната граница на ул. ”Поп Сава Катрафилов” се измества по съществуващите граници на поземлените имоти.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ  в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация .

Нач. отдел ТСУ:  п
        /инж. Т. Керемидчиева/

Изтегляне

Частичен план

Частичен план


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ  уведомява за издадени :
I. Разрешения за строеж - 10 броя, изпратени с писмо изх. ТСУ - 24-00-33 от 29.04.2013 г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
1. №  РС- 01- 52 от 23.04.2013 г.
обект: ПРИСТРОЙКА НА ДВА ЕТАЖА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА , ЗП= 116.44м2; РЗП= 291.52м2
местонахождение: УПИ  ХІ- 442, кв. 49, с. Руец, общ. Търговище
2. №  РС- 01- 53 от 23.04.2013 г.
обект: ХРАМ- ПАРАКЛИСЗП= 34.30 м2
 местонахождение:  УПИ ХVІІ- параклис, кв. 21, с. Бистра, общ.Търговище
3. №  РС- 01- 54 от 23.04.2013 г.
обект: ГАРАЖ И НАВЕС  ЗП гараж= 18.90 м2; ЗП навес= 16.00 м2
местонахождение:  УПИ Х- 3934, кв. 192, ПИ 73626.511.392, гр.Търговище,                           ул. „Брегалница”
4. №  РС- 01- 55 от 25.04.2013 г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ В КОМПЛЕКСНА АВТОСНАБДИТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА СВЕТЛИ ГОРИВА И ПРОПАН- БУТАН                   
местонахождение:  УПИ I, кв. 3, с. Разбойна, общ. Търговище,
5. №  РС- 01- 56 от 25.04.2013 г.
обект: ИНСТАЛИРАНЕ НА ППС ЗА ГЛАС И /ИЛИ ДАННИ
КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА GSM СТАНЦИЯ  VN 4511 (TARGOVISHTE TVR2)
местонахождение:  ПИ 73626. 507. 552 по КК на гр. Търговище
6. №  РС- 01- 57 от 26.04.2013 г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА  ЗП= 322.55м2
местонахождение:  УПИ  XIV- 293, кв. 14, с. Стража, общ. Търговище
7. №  РС- 01- 58  от 26.04.2013 г.
обект: СТОПАНСКА СГРАДА ЗП= 33.54 кв.м.
местонахождение:  ПИ 73626.174.103, местност “Драка”, землище Търговище
8. №  РС- 01- 59 от 29.04.2013 г.
обект: РАМПА ЗА ДОСТЪПНА СРЕДА НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
местонахождение:  УПИ ХVІІ, кв. 20, Промишлена зона, гр.Търговище, бул. ”Ал. Стамболийски” № 29
9. №  РС- 01- 60 от 29.04.2013 г.
обект: ИЗГРЕБНА  ЯМА  с размери 3.0/ 3.0м и V =10м3
местонахождение:  УПИ ХV- 125, кв. 31, с. Макариополско, общ.Търговище 
10. №  РС- 01- 61 от 29.04.2013 г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА  с височина до 2.20 м
местонахождение:  между имот № 000443 и имот № 000444 по КВС на с. Стража, ЕКАТТЕ 69599, общ. Търговище
                                                  
В 14-дневен срок от датата на изходящото писмо заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕТСУА, отдел: СА,  ет.1, стая  № 17.

Гл. експерт отдел  СА: п
                       / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията Ви съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план- регулация на гр. Търговище, с който регулационните граници между урегулирани имоти XI, XII и XIII в кв.85 св поставят в съответствие с имотните граници на поземлените имоти 73626.509.409 (ул. Панайот Волов, № 2), 73626.509.405 (ул. Одрин, № 24) и 73626.509.406 (ул. Одрин, № 22).

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 ма 1 етаж в сградата на Община Търговище и на интернет страницата на общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта со общинската администрация.

инж. Татяна Керемидчиева:  п

/Началник отдел ТСУ/

Изтегляне

Кадастриален план


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ  уведомява за издадени :
I. Разрешения за строеж - 8 броя, изпратени с писмо изх. ТСУ - 24-00-30 от 17.04.2013 г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
1. №  РС- 01- 44 от 12.04.2013 г.
обект: ГАРАЖ № 2,  ЗП= 18.15 м2
местонахождение: УПИ І-за кжз, кв.74, ПИ 73626.507.131, гр.Търговище,                         ул. „Клокотница”
2. №  РС- 01- 45 от 12.04.2013 г.
обект: ГАРАЖ № 3, ЗП= 18.15 м2
местонахождение:  УПИ І- УПИ І- за кжз, кв. 74, ПИ 73626.507.131, гр.Търговище,                          ул. „Клокотница”
3. №  РС- 01- 46 от 12.04.2013 г.
обект: ГАРАЖ № 1. ЗП= 18.15 м2
местонахождение:  УПИ І- УПИ І-за кжз, кв. 74, ПИ 73626.507.131, гр.Търговище,               ул. „Клокотница”
4. №  РС- 01- 47 от 12.04.2013 г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В ПУНКТ ЗА ИЗВАРЯВАНЕ НА РАКИЯ,  ЗП преустр.= 94.78кв.м.
местонахождение:  ПИ 73626.504.330.10, по Кадастралната карта на гр. Търговище
5. №  РС- 01- 48 от 17.04.2013 г.
обект: ПУНКТ ЗА ИЗВАРЯВАНЕ НА РАКИЯ, ЗП= 67.74кв.м.
местонахождение:  ПИ 73626.113.21, местност „Първи долап”, гр. Търговище
6. №  РС- 01- 49 от 17.04.2013 г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА , ЗП= 139.03м2; РЗП= 294.61м2
местонахождение:  УПИ  ІІІ- 43, кв. 12, с. Момино, общ. Търговище
7. №  РС- 01- 50  от 17.04.2013 г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПУНКТ ЗА ХИМИЧЕСКО ЧИСТЕНЕ В МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ЗП преустр.= 16.50м2
местонахождение:  УПИ І, кв. 35, ПИ 73626.506.172.6, гр. Търговище
ул. ”Струма” № 1, гр. Търговище
8. №  РС- 01- 51 от 17.04.2013 г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2.20 м към УПИ Х-1535, VI- 1540, VII-1539 и VIIІ-1538,  кв. 50, гр.Търговище и ОГРАДА  С ПЛЪТНА ЧАСТ до 60 см и височина до 2.20 м към ул.”Хан Омуртаг”
местонахождение:  УПИ IХ-1537, ПИ №73626.505.119, кв. 50 по плана на  гр.Търговище
ул.”Хан Омуртаг” № 1, гр.Търговище
                                                  
В 14-дневен срок от датата на изходящото писмо заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административна сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА,  ет.1, стая  № 17.

Гл. експерт отдел  СА:  п

/ инж. М. Дойчева /

Изтегляне


С П И С Ъ К
на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността
„Младши експерт” в Общинска администрация Търговище, отдел „КИО и ЧР”,
дирекция “ Административно и информационно обслужване”

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ  уведомява за издадени :
I. Разрешения за строеж - 2 броя, изпратени с писмо изх. ТСУ - 24-00-27 от 11.04.2013 г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
1. №  РС- 01- 42 от 08.04.2013 г.
обект: СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА
местонахождение:  УПИ ІІІ- 5, кв. 10, с. Пролаз, общ.Търговище
2. №  РС- 01- 43 от 11.04.2013 г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МАГАЗИН В МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И ОФИС, ЗП= 63.30 кв.м.
местонахождение:  УПИ Х- 1810, кв. 34, ПИ 73626.506.124.1.8, гр. Търговище, ул. ”В. Левски” № 44
                                                  
В 14-дневен срок от датата на изходящото писмо заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административна сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА,  ет.1, стая  № 17.

Гл. експерт отдел  СА:  п
                     / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-18 /12.04.2013 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава , че е изготвен проект на подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Ремонт и разширение на ВМрНН от МТП „Улично осветление“ местност „Драка“ – гр. Търговище“.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ  в едномесечен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация .

 

Нач. отдел ТСУ:           п

                        /инж. Т. Керемидчиева/

Обявление

Парцелен план


ОБ-ТСУ-16 / 09.04.2013 г.

Община Търговище на основание чл. 124б,  ал. 2 от ЗУТ съобщава , че с Решение № 19 по Протокол № 22 /28.03.2013 г., Общински Съвет – гр. Търговище разрешава за поземлен имот с идентификатор 73626.200.167 да се изработи подробен устройствен план – план за застрояване за обект: „Базова станция на Глобул №  4926”.

 

Нач. отдел ТСУ:         п

                (инж. Т. Керемидчиева)

Изтегляне


 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ  уведомява за издадени :
I. Разрешения за строеж - 2 броя, изпратени с писмо изх. ТСУ - 24-00-25 от 05.04.2013 г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
1. №  РС- 01- 40 от 05.04.2013 г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СКЛАД В МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ
ЗП преустр.= 21.93м2
местонахождение:  УПИ ХІІ- 177, кв. 120, ПИ 73626.509.156, гр. Търговище
ул. ”Осъм” № 14, гр. Търговище
2. №  РС- 01- 41 от 05.04.2013 г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ЧЕТИРИ ЕТАЖА с ЗП= 202.18 м2, РЗП= 1107.16 м2
местонахождение:  УПИ VІІ- 172, кв. 120, ПИ 73626.509.618, гр. Търговище
ул. „Т. Каблешков” № 17, гр. Търговище
                                                  
В 14-дневен срок от датата на изходящото писмо заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административна сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА,  ет.1, стая  № 17.

Гл. експерт отдел  СА:   п

        / инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ПРОТОКОЛ №2 за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “Началник отдел”, отдел “Бюджет и финансови програми”, дирекция “ Финасово-счетоводна”, общинска администрация-Търговище, публикуван на 4 април 2013 г. 
  Изтегляне 


ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ  уведомява за издадени :
I. Разрешения за строеж - 4 броя, изпратени с писмо изх. ТСУ - 24-00-22 от 03.04.2013 г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
1. №  РС- 01- 36 от 01.04.2013 г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА  с височина до 2.20 м към УПИ ХІІ- 44, кв. 4, с. Бистра, общ.Търговище   ЛЕКА ОРГРАДА  с плътна част 60 см и  височина до 2.20 м към улица с ОТ 7 до ОТ 10 и ограда в имота с градински елемент
местонахождение:  УПИ ХІІІ- 45, кв. 4, с. Бистра, общ. Търговище
2. №  РС- 01- 37 от 01.04.2013 г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2.20 м към ОТ 13` до ОТ 19 и към ОТ 13` до ОТ 36` ЛЕКА ОРГРАДА  с плътна част 60 см и  височина до 2.20 м  на УПИ I- по южната регулационна граница
местонахождение:  УПИ I- за хранително- вкусова промишленост, кв. 33, Стопански двор, с. Съединение, общ. Търговище
3. №  РС- 01- 38 от 02.04.2013 г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА  с ЗП=137.07м2 и РЗП= 293.86м2
местонахождение:  УПИ  VІ -398,  ПИ  73626. 510. 7,  кв. 156, гр. Търговище, бул. ”Митрополит Андрей” № 16
4. №  РС- 01- 39 от 03.04.2013 г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ГАРАЖ В КАФЕ- АПЕРИТИВ,  ЗП преустр.= 41.40 кв.м.
местонахождение:  УПИ ХV, кв. 192, ПИ 73626.511.311.18, ул. „Кюстенджа” № 85, гр. Търговище
                                                                                           
В 14-дневен срок от датата на изходящото писмо заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административна сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА,  ет.1, стая  № 17.

Гл. експерт отдел  СА: п

/ инж. М. Дойчева /

 Изтегляне


 СЪОБЩЕНИЕ


            На основание чл. 140, ал. 3 (последно изречение) от ЗУТ съобщаваме, че е издадена виза за проектиране с изх. № СК-ТСУ-234 / 26.03.2013 г., на пристройка към съществуващ магазин в поземлен имотот с идентификатор 73626.508.55, в кв. 5, УПИ III на кв. „Запад-1”, гр. Търговище.

 

Нач. отдел ТСУ:      п

/ инж. Т. Керемидчиева /


ОБ-ТСУ-15 /29.03.2013 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава , че е изработен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на гр. Търговище, в обхват на УПИ I, II, III, IV и V в кв. 74.          

Проектът може да бъде разгледан в стая №14 на I етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ  в 14 - дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация .

Нач. отдел ТСУ:           п

/ Т. Керемидчиева /

Изтегляне


СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 140, ал. 3 (последно изречение) от ЗУТ съобщаваме, че е издадена виза за проектиране с изх. № СК-ТСУ-234 / 26.03.2013 г., на пристройка към съществуващ магазин в поземлен имотот с идентификатор 73626.508.55, в кв. 5, УПИ III на кв. „Запад-1”, гр. Търговище.
Нач. отдел ТСУ:      п

/ инж. Т. Керемидчиева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Общинска администрация - Търговище, Община - Търговище, гр. Търговище, 7700, пл. “Свобода”, телефон 0601/ 6 87 00, на основание чл. 14, ал.1 и ал.2 от НПКДС  и  Заповед № З-01-237/26.03.2013 г.


ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:


за длъжността: “МЛАДШИ  ЕКСПЕРТ” в Общинска администрация – Търговище, Обща администрация, отдел „Канцелария, информационно обслужване и ЧР”, дирекция “Административно и информационно обслужване“1.  Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

- Образование: висше в областта на техническите науки, информатика, информационни технологии, компютърни системи или математика.
-   Минимална степен на образование: бакалавър;
-   Професионален опит: не се изисква 

2.  Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

- Работа с различни операционни системи, мрежи и комуникации, мрежови услуги и протоколи.

3. Начинът за провеждане на конкурса:

тест и практически изпит;
интервю;

4.  Необходимите документи, които кандидатите следва да представят  за участие в конкурса са:

4.1. Заявление за участие в конкурса – образец /Приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/;

Към заявлението се прилагат:

4.2. Декларация от лицето по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;

4.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;

4.4.Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (ако има такъв);

5. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в срок до 13 април 2013 г. в Общинска администрация – Търговище, дирекция “Административно и информационно обслужване”, ет. 3, стая  № 63, телефон за контакти 0601/6 87 93.
6. С входящ номер и дата се регистрират само заявления, към които са
предоставени всички посочени в тях документи.
7. Заявленията подадени след изтичане на срока, посочен в т.5 от настоящата заповед, не се регистрират.
8.  Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят в  сградата на Община – Търговище, гр. Търговище, пл. “Свобода”, партерен етаж , Център за административно обслужване,  информационно табло и на електронната страница на Община –Търговище: www. targovishte.bg
9. Описание на длъжността – Извършва инсталиране, деинсталиране и конфигуриране на стандартни приложени програмни продукти. Следи за техническата изправност на наличната техника (компютри и периферни устройства) и извършва профилактика на програмните продукти. Подготвя изходна информация за отчети и анализи за състоянието на приложния софтуер.
Длъжностна характеристика ще бъде предоставена на всеки кандидат при подаване на документи за участие в конкурса.
10. Размер на основната месечна заплата за длъжността се определя на основание Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.   


Д-р Красимир Мирев /П/
Кмет на oбщина Търговище

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ  уведомява за издадени :
I. Заповед № З-01-211/19.03.2013 г., по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ- 1 бр. , изпратена с писмо изх. ТСУ-24-00-19 от 22.03.2013 г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район.
II. Разрешения за строеж - 2 броя, изпратени с писмо изх. ТСУ- 24-00-20 от 22.03.2013 г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
1. №  РС- 01- 31 от 21.03.2013г.
обект: АВТОСЕРВИЗ ЗА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ и преустройство на част от същ. сграда към него с  ЗП =  145.56 кв.м., ЗП преустр.= 30.00 кв.м.
местонахождение: УПИ  ХІІI, кв. 112, с. Лиляк, общ. Търговище
2. №  РС- 01- 32 от 21.03.2013г.
обект: ГАРАЖ С ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ, ПЛЪТНА ОГРАДА на УПИ VІ- 692 към УПИ V- 691 и УПИ VІІІ- 694 от кв. 164 и АЖУРНА ОГРАДА на УПИ VІ- 692 към УПИ VІІ- 693 от кв. 164 и към ул. „Л. Каравелов”, гр.Търговище
местонахождение: УПИ VІ- 692, кв. 164, ПИ 73626.510.424, гр.Търговище
                                                                                              
В 14-дневен срок от датата  на изходящите писма заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административна сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА,  ет.1, стая  №  17.

Гл. експерт отдел  СА:   п

/ инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ уведомява за издадени :


I. Разрешения за строеж - 4 броя, изпратени с писмо изх. ТСУ - 24-00-18 от 20.03.2013 г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
1. № РС- 01- 27 от 18.03.2013 г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2.20 м, между УПИ VI /ПИ 73626.501.104/ и УПИ V /ПИ 73626.501.103/, кв. 11, кв. „Въбел”, гр.Търговище, ЛЕКА ОРГРАДА с плътна част 60 см и височина до 2.20 м
местонахождение: ПИ 73626.501.104, по същ. кадастрални граници УПИ VІ- 73, кв. 11, ул. ”П. Берон” № 18А, кв. „Въбел”, гр. Търговище
2. № РС- 01- 28 от 18.03.2013 г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ЕДИН ЕТАЖ с ЗП=157.26 м2 и ГАРАЖ с ЗП=45.36 м2
местонахождение: УПИ ІХ -116, кв. 28, с.Момино, общ. Търговище
3. № РС- 01- 27 от 20.03.2013 г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В ЗАЛА ЗА ХАЗАРТНИ АВТОМАТИ - ЗП преустр. = 161,08 кв.м.
местонахождение: УПИ І- за компл. жил. застрояване, кв. 74, ПИ № 73626. 507. 131.27, гр.Търговище, ул. “Иван Асен“, гр.Търговище
4. № РС- 01- 30 от 20.03.2013 г.
обект: РАЗШИРЕНИЕ НА КАФЕ-АПЕРИТИВ С ПРИОБЩАВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - ЗП преустр.= 110 кв.м.
местонахождение: УПИ XIІI –за общ.обсл., кв.187, ПИ 73626.511.386, гр. Търговище ул.”Кап. Данаджиев”№ 10
В 14-дневен срок от датата на изходящото писмо заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административна сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА, ет.1, стая № 17.
Гл. експерт отдел СА: п

/ инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-14 /19.03.2013 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава , че е изготвен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на гр. Търговище, в обхват на кв.195, 196, 197 и 198, с който отпада разширението на улица „Граф Игнатиев“, в участъка от о.т. 665 до о.т. 670, и уличните регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите имотни граници.

Проектът може да бъде разгледан в стая №14 на I етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ  в едномесечен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация .

 

Нач. отдел ТСУ:           п

                        / инж. Т. Керемидчиева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ


Общинска администрация - Търговище, Община - Търговище, 
гр. Търговище, 7700, пл. “Свобода”, телефон 0601/ 6 87 00, на основание чл. 14 от НПКДС
и  Заповед №  3-01-178/13.03.2013 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

І.  За длъжността: “НАЧАЛНИК ОТДЕЛ” в Общинска администрация – Търговище, Обща администрация,  дирекция “Финансово-счетоводна”, отдел “Бюджет и финансови програми”

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ  уведомява за издадени :
I. Разрешения за строеж - 2 броя, изпратени с писмо изх. ТСУ - 24-00-17 от 13.03.2013 г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
1. №  РС- 01- 25 от 13.03.2013 г.
обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЮЖЕН КОЛЕКТОР НА РЕКА ВРАНА
местонахождение:  участъка от ул. „Даме Груев” до ул. „Братя Миладинови”,
2. №  РС- 01- 26 от 13.03.2013 г.
обект:  ПРЕУСТРОЙСТВО НА ТРИ БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА В ДВА МАГАЗИНА ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ
местонахождение: УПИ ІV, кв. 61, ПИ № 73626. 506. 366.2,  гр.Търговище,,ул. “Цар Симеон“
                                                                                              
В 14-дневен срок от датата на изходящото писмо заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административна сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА,  ет.1, стая  № 17.

Гл. експерт отдел  СА:   п

/ инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ  уведомява за издадени :
I. Разрешения за строеж - 5 броя, изпратени с писмо изх. ТСУ - 24-00-16 от 08.03.2013 г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
1. №  РС- 01- 20 от 07.03.2013г.
обект: ОСТЪКЛЯВАНЕ НА ДВА БАЛКОНА, източно изложение- пред кухня; западно изложение- пред хол
местонахождение: УПИ I, кв. 305, ПИ № 73626. 508.117.1, гр. Търговище, кв. ”Запад- 2”, бл. 36, вх. Д, ет. 3, ап. 91
2. №  РС- 01- 21 от 07.03.2013г.
обект: ОСТЪКЛЯВАНЕ НА ДВА БАЛКОН,   югозападно изложение- пред кухня; югоизточно изложение- пред хол
местонахождение: УПИ VIII- 401, кв. 156, ПИ № 73626. 510.10.3, гр. Търговище ,ул. ”Шипка” № 4, ет. 2, ап. 1
3. №  РС- 01- 22 от 07.03.2013г.
обект: ОСТЪКЛЯВАНЕ НА ДВА БАЛКОНА,   източно изложение- пред кухня; западно изложение- пред хол
местонахождение: УПИ I, кв. 310, ПИ № 73626.508.127.1, гр. Търговище, кв. ”Запад- 2”, бл. 39, вх. Б, ет. 1, ап. 18
4.    №  РС- 01- 23 от 07.03.2013г.
обект: СЕПТИЧНА ЯМА с размери 1.50/ 2.00м и дълбочина до 3.50 м
местонахождение: УПИ ХVІ- 108, кв. 31, с. Макариополско, общ.Търговище 
5. №  РС- 01- 24 от 07.03.2013г.
обект: НАВЕС ЗА ИНВЕНТАР - ЗП= 62.31 кв.м.
местонахождение: УПИ ІІ, кв. 7, ПИ 73626.506.17, гр. Търговище, бул. „Митрополит Андрей” № 93

                                                                                              
В 14-дневен срок от датата на изходящото писмо заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административна сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА,  ет.1, стая  №  17.

Гл. експерт отдел  СА:   п

/ инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-12 / 04.03.2013 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава , че е изготвен проект на ПУП – ПЗ и специализирана план-схема към ПУП за елементи на техническата инфраструктура за ПИ № 000162 по КВС за землището на с. Ловец, общ. Търговище.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ  в едномесечен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация .Гл. експерт отдел ТСУ:        п

/ инж. Ц. Павлова /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ  уведомява за издадени :
I. Разрешения за строеж - 3 броя, изпратени с писмо изх. ТСУ - 24-00-14 от 01.03.2013 г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
1. №  РС- 01- 17 от 01.03.2013г.
обект: РЕМОНТНИ РАБОТИ В СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ
местонахождение: УПИ І , кв. 107,  ПИ 73626. 507. 327, гр. Търговище, ул.”Васил Левски”№ 1
2. №  РС- 01- 18 от 01.03.2013г.
обект: ВЪНШНО ЕЛ ЗАХРАНВАНЕ на ПУНКТ ЗА ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ
местонахождение: УПИ II- 167, кв.316, ПИ № 73626.508.167, по плана на  кв.”Запад” 2, гр.Търговище , ул. ”Трети март”
3. №  РС- 01- 19 от 01.03.2013г.
обект: СЛЪНЦЕЗАЩИТНО СЪОРЪЖЕНИЕ КЪМ ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ   И ВЪТРЕШНА ПРЕГРАДА с Н до 2.20м
местонахождение: УПИ VІ, кв. 1, с.Пролаз, общ. Търговище     

II. Заповед № З-01-149/ 01.03..2013 г., по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ- 1 бр. , изпратена с писмо изх. ТСУ-24-00-13 от 01.03.2013 г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район.
                                                                                              
В 14-дневен срок от датата  на изходящите писма заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административна сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА,  ет.1, стая  №  17.

Гл. експерт отдел  СА:  п

/ инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-11 /21.02.2013 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава , че е изготвен Проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ на кв. „Запад- 1”, гр.Търговище в обхват на УПИ III, IV в кв. 5.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ  в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация .Нач. отдел ТСУ:           п

/ инж. Т. Керемидчиева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-10 /20.02.2013 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава , че е изготвен проект на ПУП – ПЗ и специализирана план-схема към ПУП за елементи на техническата инфраструктура за ПИ № 73626.201.465 (извън регулация) по КК на гр.Търговище, с който поземленият имот се отрежда „за жилищни нужди”.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ  в едномесечен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация .Гл. експерт отдел ТСУ:             п

/ Ц.Павлова /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ  уведомява за издадени :
I.Разрешения за строеж - 3 броя, изпратени с писмо изх. ТСУ - 24-00-11 от 22.02.2013 г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
1.№  РС- 01- 14 от 19.02.2013г.
обект: ТРИ  БРОЯ ГАРАЖИ - Гаражи № 1, № 2 и № 3 от група „А”
местонахождение: УПИ І-за КЖЗ, търговия и гаражи, кв. 36, ПИ 73626. 506. 617, гр.Търговище
2.№  РС- 01- 15 от 19.02.2013г.
обект: ГАРАЖ - Гараж № 4 от група „А”
местонахождение: УПИ І-за КЖЗ, търговия и гаражи, кв. 36, ПИ 73626. 506. 617, гр.Търговище
3.№  РС- 01- 16 от 19.02.2013г.
обект: ГАРАЖ - Гараж № 5 от група „А”
местонахождение: УПИ І-за КЖЗ, търговия и гаражи, кв. 36, ПИ 73626. 506. 617, гр.Търговище

II.Заповед № З-01-132 / 22.02.2013 г., по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ- 1 бр. , изпратена с писмо изх. ТСУ-24-00-12 от 22.02.2013 г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район.

В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административна сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА,  ет.1, стая  №  17.

Гл. експерт отдел  СА:    п

/ инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ  уведомява за издадени  2 броя Разрешения за строеж изпратени с писмо изх. ТСУ 24-00-10 от 15.02.2013 г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район :
1. №  РС- 01- 12 от 11.02.2013г.
обект: ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩ МАГАЗИН ЗА   ХРАНИТЕЛНИ  И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ с ЗП преустр.=89.25м2
местонахождение:  УПИ IІІ магазин, 408,  кв.27, с.Голямо Ново, общ. Търговище
2. №  РС- 01- 13 от 14 .02.2013г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2.20 м, към УПИ V- 30, кв.23, с. Буховци
местонахождение:  УПИ  VIІ - 31 кв.23,  с. Буховци, общ.Търговище
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация за гореописаните  Разрешения за строеж. 
За справки административна сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА, отдел: СА,  ет.1, стая  №  17.

Гл. експерт отдел  СА: п

/ инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ, Община Търговище уведомява за издадени  2 бр. Разрешения за строеж, изпратени с писмо Изх. ТСУ 24-00-8 от 08.02.2012 г. до POНСК - Търговище при  РДНСК Североизточен район :
1. №  РС- 01- 10 от 01.02.2013г.
обект: ДВА БРОЯ НАВЕСИ с височина Н до 2.20 м и ПРИСТРОйКА КЪМ ЛЯТНА КУХНЯ с Н до 2.20 м, на основание. чл. 46, ал.1 от ЗУТ
местонахождение:  УПИ ІІ - 688, ПИ 73626.510.150, кв. 164, гр. Търговище, ул.„Полковник Карганов” № 6
2. №  РС- 01- 11 от 07.02.2013г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОДПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО В ЖИЛИЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ
местонахождение:   УПИ IV- 1268, кв. 57, ПИ № 73626.506.272.1.2, гр. Търговище, ул.“Велико  Търново” № 4

В 14-дневен срок, считано от 08.02.2013г., за гореописаните  Разрешения за строеж  заинтересованите лица, на основание  чл. 149, ал. 2 от ЗУТ могат да получат  необходимата информация  при справка в административна сграда на Община Търговище, Дирекция : ИЕ ТСУА  отдел: СА,  ет.1, стая  №  17.

Изтегляне
 


Съобщение

            На основание чл. 140, ал. 3 (последно изречение) от ЗУТ съобщаваме, че е издадена виза за проектиране с изх. № СК-ТСУ-1427 / 21.12.2012 г., на стопанска сграда с височина Н до 10 м, в поземлен имот с идентификатор 73626.521.7, гр. Търговище, кв. Бряг.

 
Нач. отдел ТСУ:      п

/ инж. Т. Керемидчиева /

Изтегляне


Съобщение

            На основание чл. 140, ал. 3 (последно изречение) от ЗУТ съобщаваме, че е издадена виза за проектиране с изх. № СК-ТСУ-1421 / 21.12.2012 г., на гараж и плътна ограда в урегулиран поземлен имотот VI в кв. 164, гр. Търговище (ул. „Л. Каравелов” № 10), на вътрешна регулационна линия с УПИ V, кв. 164, гр. Търговище (ул. „Л. Каравелов” № 12).

 

            Нач. отдел ТСУ:      п

                        / инж. Т. Керемидчиева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-9 /06.02.2013 г.

         Община Търговище на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава , че е изготвен ПУП – ПЗ и специализирана план-схема към ПУП за елементи на техническата инфраструктура за поземлен имот № 73626.122.8 (извън регулация) по КК на гр.Търговище.

            Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ  в едномесечен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация .

 

Гл. експерт отдел ТСУ:             п

                                   / Ц. Павлова /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-7 /05.02.2013 г.

         Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава , че е изготвен проект на ПУП – ПЗ и специализирана план-схема към ПУП за елементи на техническата инфраструктура за ПИ № 000217 по КВС за землището на с. Стража, общ. Търговище.

            Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ  в едномесечен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация .

 

Гл. експерт отдел ТСУ:        п

                                / инж. Ц. Павлова /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-3 /23.01.2013 г.

         Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава , че е изготвен проект на подробен устройствен план – план за застрояване и специализирана план-схема към ПУП за елементи на техническата инфраструктура за Обект: „Регионално депо за общините Търговище и Попово” в обхват на поземлени имоти №№ 000031, 000022 и части от поземлени имоти №№ 000024, 000025, 000030 по картата на възстановената собственост за землището на с. Пайдушко, общ. Търговище.

            Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ  в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация .Нач. отдел ТСУ:           п

                        / инж. Т. Керемидчиева /

Изтегляне


Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс на длъжността "Директор на дирекция" в Общинска администрация Търговище, дирекция "Инвестиция, екология, териториално- селищно устройство и архитектура", публикуван на 13.12.2012

Списък на недопуснатите кандидати за участие в конкурс на длъжността "Директор на дирекция" в Общинска администрация Търговище, дирекция "Инвестиция, екология, териториално- селищно устройство и архитектура", публикуван на 13.12.2012


ОБ-ТСУ-40 / 07.12.2012 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава , че е изготвен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за застрояване на гр. Търговище, в обхват на УПИ VI и VII в кв. 120, с който за урегулираните имоти се определя устройствена зона с голяма височина (Жг).

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ  в едномесечен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация .Гл. експерт ТСУ:         п

                            (Ц. Павлова)

Изтегляне


Заповеди, издадени от ОД "Земеделие" съгласно разпоредбите на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл. 37-в.

 


З-О-43 /01.11.2012 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за застрояване и работен устройствен план на гр.Търговище в обхват на УПИ V и VI в кв.156.

Изтегляне


 ОБ-ТСУ-32/13.09.2012 г.


Община Търговище на основание чл.128, ал.3, ал.10 от ЗУТ съобщава , че Във връзка с внесени изменения по проекта за Частично изменение на подробен устройствен план – план за застрояване и работен устройствен план на гр.Търговище в обхват на УПИ VI в кв.156, се обявява новия вариант на проекта.

Проектът може да бъде разгледан в стая №14 на I етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ  в едномесечен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация .Гл.експерт „ТСУ”:         п

/Ц.Павлова/

Изтегляне


ОБ-ТСУ-27/25.07.2012 г.

         Община Търговище на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава , че е изготвен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на гр.Търговище в обхват на кв.107, кв.124 и кв.137 – централна градска част .

            Проектът може да бъде разгледан в стая № 8 на I етаж в сградата на Община Търговище. В едномесечен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация .Гл.експерт „ТСУ”:         п

                                   /Ц.Павлова/

Изтегляне

 


 ОБ-ТСУ-19 / 27.06.2012 г.

Община Търговище на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава , че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Път I-4 ,,Търговище-Белокопитово”-Рехабилитация на пътен участък от км 231+968,78 до км 238+238,52”, подобект „Реконструкция на пътен възел км 232+300”.

Проектът може да бъде разгледан в стая №14 на I етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ  в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация .Нач. отдел „ТСУ”:         п

                        / инж.Т.Керемидчиева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-17/ 19.06.2012 г.

         Община Търговище с настоящето уведомява, че със Заповед № 3-O-23 /15.06.2012 г. на Кмета на Община Търговище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на с.Баячево, общ.Търговище, в обхват на УПИ III-176, IV-175, VI-171, VII-172, VIII-172, IX-173, XI-174, XII-174 и XIV-178 в кв.12.

В 14 - дневен срок от съобщението Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК чрез Община Търговище пред ТАС .

 

Гл.експерт отдел „ТСУ”:           п

                                   / Ц.Павлова /

Изтегляне


 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 22, ал. 2, изр. 2 от ЗМСМА съобщаваме, че Решение №3 по Протокол №10 от 26.04.2012г. на Общински съвет - Търговище, в частта му по т.1-4, е оспорено от Областния  управител на Област Търговище.


ОБ-ТСУ-12 /04.05.2012 г.

 


Община Търговище на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава , че е изготвен проект на подробен устройствен план – план за регулация на с.Баячево, общ.Търговище, в обхват на УПИ III-176, IV-175, VI-171, VII-172, VIII-172, IX-173, XI-174, XII-174, XIV-178 в кв.12.

Проектът може да бъде разгледан в стая №14 на I етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ  в едномесечен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения,предложения и искания по проекта до общинска администрация .Гл.експерт отдел „ТСУ”:           п

                                   / Ц.Павлова /


ОБ-ТСУ-10/09.04.2012 г.

            Община Търговище на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава , че е изготвен проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на кв. „Запад”2, гр.Търговище в обхват на УПИ II и IV, отредени „за жилищно застрояване” в кв.316 .

            Проектът може да бъде разгледан в стая №14 на I етаж в сградата на Община Търговище .На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ  в едномесечен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения,предложения и искания по проекта до общинска администрация .Гл.експерт „ТСУ”:         п

                                   /Ц.Павлова/

Изтегляне


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че на 09.03.2012 г. от 10,00 часа в зала № 74 на Община Търговище комисията, назначена със Заповед № З-ОП-12/21.02.2012г. за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Доставка чрез покупка на хранителни продукти  за нуждите на бюджетните звена на Община Търговище по обособени позиции” ще отвори пликовете с предлаганите цени на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.

С уважение,

ДИЯН ДЕЧЕВ
Заместник-кмет
упълномощен със Заповед №З-01-1016/18.11.2011 г.
на кмета на Община Търговище

Изтегляне


ОБ-ТСУ- 4 /22.02.2012 г.

Община Търговище на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава , че е изготвен проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на с.Горна Кабда, общ.Търговище, в обхват на УПИ XVII – за автоспирка, VI - за читалище   в кв.13 и улица с о.т.26а – 26б – 28а.         Проектът може да бъде разгледан в стая №14 на I етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ  в едномесечен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения,предложения и искания по проекта до общинска администрация .Гл.експерт отдел „ТСУ”:           п

                                   / Ц.Павлова /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-5 /22.02.2012 г.

         Община Търговище на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава , че е изготвен проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на с.Стража, общ.Търговище, в обхват на УПИ I, II и XII в кв.41.

Проектът може да бъде разгледан в стая №14 на I етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ  в едномесечен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения,предложения и искания по проекта до общинска администрация .Гл.експерт отдел „ТСУ” :          п

                                   / Ц.Павлова /

Изтегляне


О Б Я В Л Е Н И Е


 Общински съвет Търговище, на основание чл. 22, ал.2, изречение второ от ЗМСМА съобщава, че е оспорено решение № 18 на Общински съвет гр.Търговище, прието с Протокол № 55 от 19.09.2011г. относно частично изменение на Решение №16 по Протокол №54 от 31.08.2011г. на Общински съвет –гр.Търговище за провеждане на конкурс за възлагане на превози по автобусни линии от транспортната схема на Община Търговище., по което е образувано адм.д. № 183/2011 г. по описа на Административен съд- Търговище.

 

 


О Б Щ И Н А  Т Ъ Р Г О В И Щ Е

О Б Я В Л Е Н И Е


На основание §4к, ал.7 от Преходните и Заключителни Разпоредби на Закона за собствеността и Ползването на Земеделски Земи, ще се извърши въвод във владение и трасиране на новообразуваните имоти  по параграф 4, в землището на кв.”БРЯГ”, кадастрален район 524 по следния график:
На 19.10.2011 г., имоти с номера – от 1 до 158 вкл.
На 20.10.2011 г., имоти с номера – от 159 до 322 вкл.
на 21.10.2011 г., имоти, пропуснали срока на 19 и 20 октомври

Въвод във владение и трасиране ще се извършва само на парцели, чиито ползватели са заплатили утвърдената оценка и са придобили собственост върху имота.
Сборен пункт – 9.00 ч. до рибарника, където е проведена анкетата, преди изготвяне   на плана.


ОБ-Т-78/06.10.2011 г.

Обява за проекти за водоснабдяване, съгласно Наредба № 3 за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците.

Изтегляне


ОБ-ТСУ-37/20.09.2011 г.

            Община Търговище на осн. чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава ,че са изготвени проекти на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти №№ 001065 и 001001 по картата на възстановената собственост (КВС) за землището на с.Божурка, общ.Търговище, и поземлени имоти №№ 013063 и 013015 по КВС за землището на с.Пайдушко,общ.Търговище като имотите се отреждат „за фотоволтаична електроцентрала”.  

Проектът може да бъде разгледан в стая №14 на I етаж в сградата на Община Търговище .На осн. чл.128, ал.5 от ЗУТ  в едномесечен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения,предложения и искания по проекта до общинска администрация .

 

Нач.отдел „ТСУ”:          п

                                   / Т.Керемидчиева/


ОБ-ТСУ-32/24.08.2011 г.

            Община Търговище на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава , че е изготвен проект на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 000136 по картата на възстановената собственост за землището на с.Копрец, общ.Търговище.

            Проектът може да бъде разгледан в стая №14 на I етаж в сградата на Община Търговище .На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ  в едномесечен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения,предложения и искания по проекта до общинска администрация .

 

Гл.експерт „ТСУ”:         п

                                   /Ц.Павлова/

Изтегляне на обявлението


ОБ-ТСУ-29/01.08.2011г

 

Община Търговище на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава , че е изготвен проект на подробен устройствен план – план за регулация на с.Лиляк, общ.Търговище, в обхват на УПИ IХ-232, Х-190, ХI-189 и ХIII-188  в кв.36.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ  в едномесечен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения,предложения и искания по проекта до общинска администрация .

Гл. експерт "ТСУ":     п

            /Ц.Павлова/

 

ОБ-ТСУ-31/08.08.2011г.

 

Община Търговище на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава , че е изготвен проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на кв.Въбел, гр.Търговище, в обхват на УПИ I, II, III, IV ,V ,XIX ,XX и XXI  в кв.1.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ  в едномесечен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения,предложения и искания по проекта до общинска администрация .

Гл. експерт "ТСУ":     п

            /Ц.Павлова/


2011-06-28

ОБ-ТСУ-20/24.06.2011 г.

Община Търговище на основание чл. 128 ал. 3 от ЗУТ, съобщава, че е изготвен подробен устройствен план- план за застрояване на поземлен имот № 73626.179.1004(извън регулация) по кадастриалната карта на гр. Търговище, находящ се в местността "Ковънлъка", с който поземленият имот се отрежда за "жилищно застрояване".

На основание чл 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите лица от съобщението, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администация.

Гл. експерт "ТСУ":     п

/Ц.Павлова/

 

ОБ-ТСУ-24/27.06.2011 г.

Община Търговище на основание чл. 128 ал. 3 от ЗУТ, съобщава, че е изготвен подробен устройствен план- план за застрояване на поземлен имот № 73626.33.8(извън регулация) по кадастриалната карта на гр. Търговище, находящ се в местността "Табакча", с който поземленият имот се отрежда за "гробищен парк".

На основание чл 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите лица от съобщението, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администация.

Гл. експерт "ТСУ":     п

/Ц.Павлова/

 

Изтегляне


 

2011-01-28

Община Търговище

Обявление

№ ОБ-ТСУ-1/28-01-2011

Община Търговище на основание чл. 128 ал.3 от ЗУТ, съобщава, че за ПИ №№ 73626.38.4,  73626.38.5,  73626.38.6,  73626.38.7, 73626.38.8, 73626.38.9, 73626.38.24 и част от ПИ № 73626.38.24 (извън регулация) по кадастрална карта на землището на гр. Търговище е изработен проект на подробен устройствен план- план за застрочване, с който за поземлените имоти се определя предназначение "за гробище".

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на първи етаж в сградата на Община Търговище.  На основание чл. 128 ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Нач.отдел ТСУ: п

/инж. Т. Керемедчиева/

  Изтеглене на обявлението

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 11- 15

Община Търговище обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на общински земеделски земи в землищата на община Търговище. Цена на тръжната документация - 10 лв. Срок за закупуване на тръжни документи, внасяне на депозита - до 15 часа на 2  декември 2010 г. Срок за подаване на предложение за участие - до 15.30 часа на 2 декември 2010 г. в ЦАО, работно място 6 и 7. Търгът ще се проведе на 3 декември 2010 г.  от 10 часа в зала 74 на Общината. Допълнителна информация - на тел. 6 86 72 и в стая 44 в сградата на Община Търговище. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 11 - 15

 

О Б Щ И Н А Т Ъ Р Г О В И Щ Е
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
 
Община Търговище съобщава, че със заповед №303/29.11.2010 г.на Областния управител на област Търговище, обнародвана в  ДВ бр.89/12.11.2010, е одобрен План на новообразуваните имоти за кадастрален район 73626.524 - кв.Бряг.
Планът е изложен в ЦАО (център за административно обслужване) - Община Търговище.
Жалби срещу одобрения план могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител на област Търговище пред Административен съд – Търговище, в 14 дневен срок от обнародването на заповедта.
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 10 - 22

Обявление за замяна -изтегли

 


2010-09-02

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

СЪОБЩАВА


че по параграф 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, са приети и обнародвани в "Държавен вестник" бр.68 /31.08.2010 г., Помощен план и План на новообразуваните имоти за масив 524 в кв.Бряг.
На основание чл.28б, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, в едномесечен срок от обнародването, заинтересованите лица могат да правят писмени искания и възражения по плана и придружаващата го документация до кмета на общината.
Планът ще бъде изложен в Центъра за административно обслужване на граждани в сградата на Община Търговище от 01 септември до 01 октомври 2010 г.


2009-10-12-08:58

О Б Щ И Н А ТЪ Р Г О В И Щ Е

О Б Я В Л Е Н И Е


Община Търговище съобщава, че със заповед на Областния управител на област Търговище, обнародвана в ДВ бр.77/28.09.09 г.,са одобрени планове на новообразуваните имоти за следните райони: масив 159, 166, 167, 171, 174, 176 и 181 в м.”Драката” ( масивите се намират в района на мотел „Свежест”) и масив 201 в м.”Кованлъка” (под язовирната стена).
Плановете са изложени в Центъра за административно обслужване на граждани в Община Търговище.
Жалби срещу одобрените планове на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител на област Търговище пред Административен съд – Търговище, в 14 дневен срок от обнародването на заповедта


2009-10-09-18:25

Заповед

З-0-56/09.10.2009 

Изтегляне


2009-10-09-18:20

Заповед

З-0-55/09.10.2009 

Изтегляне


2009-10-09-18:15

Заповед

З-0-54/09.10.2009 

Изтегляне


2009-10-09-18:10

Заповед

З-0-53/09.10.2009 

Изтегляне


2009-10-09-17:55

Заповед

З-0-52/09.10.2009 

Изтегляне


2009-10-09-17:42

Заповед

З-0-51/09.10.2009 

Изтегляне


2009-09-29-18:23

Обявление

за предстоящо отчуждаване на поземлен имот и паянтова сграда яастна собственност за обект: "Изграждане и реконструкция на ул. Сава Катрафилов"- публична общинска собственост.

Изтегляне


2009-09-07-15:42

ПРОТОКОЛ №2

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността “ Младши юрисконсулт”, дирекция “Човешки ресурси и правно-нормативно обслужване”, администрация: Община - Търговище.

  Изтегляне


2009-09-07-12:53

ПРОТОКОЛ №2

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността “ Младши юрисконсулт”, дирекция “Човешки ресурси и правно-нормативно обслужване”, администрация: Община - Търговище.

  Изтегляне


2009-08-27-11:56

Съобщение за обжалване

На основание чл.22, ал.2, изр.2 съобщаваме, че е постъпило предложение от областния управител на област Търговище против решение №17 на Общински съвет Търговище, прието с Протокол №24 от 30.07.2009г. в Административен съд-Търговище и образувано административно дело №92/2009г.


2009-08-20-17:38

В изпълнение на чл.22, ал.2, изр. 2 от ЗМСМА съобщаваме, че Решение №17 по Протокол № 24 от 30.07.2009г. на Общински съвет – Търговище се обжалва пред Административен съд – Търговище от „Търговище Автотранспорт” ЕООД, представлявано от управителя си Колю Колев Колев.


2009-08-17-13:15

Обява за конкурс

за длъжността:

“МЛАДШИ ЮРИСКОНСУЛТ” в Общинска администрация – Търговище, Обща администрация, дирекция “ Човешки ресурси и правно-нормативно обслужване “

  Изтегляне


2009-07-09-08:19

Обявление ОБ-Т-26 /08.07.2009

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен градоустройствен план за ПИ No 73626.179.6 по кадастриална карта на град Търговище, находящ се в местността "Кованлъка"
Изтегляне


2009-06-22-08:47

Протоколи за допускане по

ОБЯВА КОНКУРС:

І. За длъжността: “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” в Общинска администрация – Търговище, Специализирана администрация, дирекция “ ТСУ и Архитектура ”, отдел “Териториално селищно устройство”

Изтегляне

II.За длъжността: “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” в Общинска администрация – Търговище, Специализирана администрация, дирекция “Инвестиции и екология”

 Изтегляне

 


2009-06-01-08:27

Обява

Общинска администрация - Търговище, Община - Търговище, гр. Търговище, 7700, пл. “Свобода”, телефон 0601 6 8700, на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № З-01- 149 / 17. 02. 2009 г./ ОБЯВЯВА КОНКУРС:

І. За длъжността: “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” в Общинска администрация – Търговище, Специализирана администрация, дирекция “ ТСУ и Архитектура ”, отдел “Териториално селищно устройство”

II.За длъжността: “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” в Общинска администрация – Търговище, Специализирана администрация, дирекция “Инвестиции и екология”

 Изтегляне


2009-05-23-07:11

Решение No ШУ-25-ПР / 2009

за преценеване необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда.

Изтегляне


2009-05-21-11:57

Списък на спечелилите предметни награди чрез жребий,изтеглен в присъствието на нотариус на 20.05.2009г.

Изтегляне


2009-05-21-10:39

Решение No 1 / 2009

на МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ КЛОН ШУМЕН


Изтегляне


2009-05-21-10:33

Решение No ШУ-24-ПР / 2009

за преценеване необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда.


Изтегляне

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com