TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y


ISO 9001:2015


ISO 14001:2015Вторник, 23 октомври 2018 /
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.
НОВИНИ от 2017-10-05

                                                  

                                                                                                        

Стартира обновяване и модернизиране на образователна

инфраструктура в община Търговище

 

                                                                      

 

4 обекта от образователната инфраструктура в община Търговище ще бъдат обновени и модернизирани. Това стана ясно на началната пресконференция по проект BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура”, която се състоя на 05.10.2017 г.  в  Община Търговище.

В пресконференцията взеха участие кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров и ръководителят на проекта Никола Станчев.

По проекта ще бъде извършен основен ремонт, цялостна реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградите на 4 обекта от образователната инфраструктура в града: Първо основно училище „Христо Ботев”, детска градина №9 „Приказка”, детска ясла №1 „Първи юни” и детска градина №7 „Снежанка”.

Строителните работи на първите три обекта стартират през месец октомври 2017 г., а на ДГ №7 „Снежанка” - след приключване на ремонтите и обзавеждането на ДГ №9 „Приказка”. Срокът за изпълнение на СМР за І ОУ „Христо Ботев” е 8 месеца, а за останалите три обекта е по 5 месеца. Ще бъде извършен основен ремонт на покрив, цялостно саниране, ремонт на стени и подове, смяна на врати с каси  на помещенията, смяна на прозорци, осигуряване на достъпна архитектурна среда, ремонт на санитарни възли, в това число за инвалиди, подмяна на сградни ВиК инсталации, изграждане на отводнителни системи в дворовете, подмяна на осветителни и контактни ел. инсталации, видеонаблюдение, изграждане на спортни игрища и детски площадки.

Изпълнители на строителните работи, основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност, са следните фирми:

·         ДГ №7 „Снежанка”, гр. Търговище - „Ивелинстрой“ ЕООД, с обща цена - 1 209 664,70 лв. без ДДС;

·         ДГ №9 „Приказка”, гр. Търговище  - „ЖСП Стил“ ООД с обща цена – 1 091 656,05 лв. без ДДС;

·         І ОУ „Христо Ботев”, гр. Търговище - „Стройкомерс-ТТ“ ЕООД с обща цена – 2 858 848,70 лв. без ДДС;

·         Детска ясла №1 „Първи юни”, гр. Търговище - „Радита“ ООД с обща цена – 968 014,51 лв. без ДДС.

 

Като резултат от изпълнението на проекта, материалната база на обектите от общинската образователна инфраструктура в  Търговище ще стане  по-модерна, функционална, здравословна, достъпна и енергийно ефективна, отбелязаха по време на пресконференцията от Община Търговище.

След приключване на строителството ще стартира цялостна модернизация и подмяна на наличното оборудване и обзавеждане, с което ще се допринесе за повишаване качеството на образователния процес. Ще бъде извършена доставка на разнообразни средства за онагледяване, задоволяване на потребностите на децата от физическа активност и допълнително привличане към училищни занимания. Ще се подобри естетическата среда, безопасността и хигиена.

Предстои да бъдат избрани фирмите, които ще извършат доставката и монтажа на оборудването и обзавеждането, като в момента се оценяват постъпилите оферти.

За всички останали дейности са сключени договори със следните изпълнители:

„ДС Консултинг“ ООД гр. Бургас – за строителен надзор за четирите обекта;

„Димитров и Саваклиев“ ООД гр. Бургас – за авторски надзор за училището и двете детски градини;

„Адапт“ ЕООД гр. Търговище - за авторски надзор за детската ясла;

„Одитори ВГ“ ООД гр. Търговище – за одит по проекта;

„Ламбаджиев Стандарт“ ООД гр. София, „Д-Медия“ ООД гр. Велико Търново и „Ди Ем Ай Дивелопмънт“  ЕООД гр. София – за дейностите за информация и публичност.

Крайният срок за изпълнение на всички заложени дейности по проекта е до 15 май 2019 г.

Проектът се изпълнява по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.033 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Търговище”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Бюджетът, предвиден за изпълнение на проекта, възлиза на  9 781 298,54 лв., от които безвъзмездна финансова помощ (100%): 9 661 312,88 лв. и собствен принос на бенефициента: 119 985,66 лв.

  

За повече информация:

Никола Станчев – ръководител на проект, тел. 0899864201

e-mail: stanchev.n@targovishte.bg

 

Изпълнител на дейностите за публичност по проекта:

„Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД

Иван Димитров – управител

гр. София 1303, ул. „Средна гора“ №84-86, тел. 02/4234859,

e-mail: office@dmibg.com    

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 


2018-10-23
Заседава Общинският щаб за зимната подготовка
2018-10-22
Още 7 двойки с репродуктивни проблеми ще бъдат подпомогнати от Община Търговище
2018-10-19
Честит празник на българския лекар!
2018-10-17
Протокол за намерение за побратимяване с китайския град Хъби бе подписан в Община Търговище
2018-10-16
Делегация от град Хъби на визита в Търговище
2018-10-15
Избрани са изпълнителите за снегопочистването по 5 направления на общинската пътна мрежа в Търговище
2018-10-15
Изтича срокът за плащане на местните данъци и такси
2018-10-11
Над 400 участници се очакват в III Национален детско-юношески фолклорен фестивал „Мисионис пее и танцува“
2018-10-10
Още 21 талантливи деца със стипендии от Община Търговище
2018-10-09
Кметът на Търговище откри обновената детска градина „Приказка“
2018-10-08
Продължава изкърпването на общинската пътна мрежа в Търговище
2018-10-05
Над 40 вида баница показват на „Празника на баницата“ в Макариополско
2018-10-05
Честит Международен ден на учителя!
2018-10-05
Продължава премахването на изоставени автомобили в Търговище
2018-10-04
Обновяването на пенсионерските клубове в общината продължава и догодина, обяви кметът
АРХИВ
  2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com