НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

“Център за младежки инициативи-Търговище”

Изтегли информацията в формат - Word

1. Име на организацията - “Център за младежки инициативи-Търговище”
2. Адресна регистрация - гр.Търговище
3. Телефон/ Факс - сл.тел. 0601/6-36-49, GSM 089/993-09-78
4. E-mail/ Интернет страница - cmi_tshte@mail.bg
5. Съдебна регистрация - Решение №746 от 12.09.2006г.
6. Структура на управление

I.Управителен съвет
1.Сезгин Хасанов-Председател на ЦМИ-Търговище
2.Гюнер Феттов-член на ЦМИ-Търговище
3.Реджеб Реджебов - член на ЦМИ-Търговище
4.Хатидже Аптулова- член на ЦМИ-Търговище
5.Мелис Джини -член на ЦМИ-ТърговищеII.Контролен съвет
1.Севгин Хатиб-Председател на КС на ЦМИ-Търговище
2.Хабибе Рамаданова -член на КС на ЦМИ-Търговище
3.Бейхан Ахмедов- член на КС на ЦМИ-Търговище

III.Счетоводител
Берхан Хасанов

7. Цели и задачи на неправителствената организация ( максимум 15 реда)
1. Осъществяване на младежки дейности и инициативи, в които членуват само младежи с цел съхраняване, развиване и инвестиране в младежта, като социален капитал на страната.
2. Осъществява разнообразни форми на активност на младите хора, като ги стимулира да развиват демократично гражданско поведение.
3. Осъществява взаимодействие и партньорство с местната власт, трансгранични, национални, регионални, местни организации и сдружения.


8. Лицензи и регистрации на организацията

9. Човешки ресурси:
• Брой членове: 35
• Брой доброволци: 35
• Брой служители: 0


10. Материални ресурси:
• Офиси: ДА
• Техника: ДА
• Други: ДА

11. Географски обхват на дейността
• Град Търговище
• Общински
• Областен
• Регионален
• Национален
• Международен


12. Участие в проекти
№ Име на проекта Резюме
(цели, дейности и резултати от проекта-максимум 20 реда) Финансиращ орган; година на изпълнение Обща стойност
1.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Копие от съдебното решение
2. Копие от лицензите и регистрациите

Попълнил въпросника: С Уважение:
Сезгин Хасанов
Позиция в организацията: Председател на “Център за младежки инициативи -Търговище”