НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

“Хармония и традиции”

Изтегли информацията в формат - Word

1. Име на организацията “Хармония и традиции”
2. Адресна регистрация ул. “Климент Охридски” N 1
3. Телефон/ Факс 060185974
4. E-mail/ Интернет страница <parushka@abv.bg>
5. Съдебна регистрация N 1062 / 28.11 2005 г.
6. Структура на управление
Председател на УС - Параскева Христова Стоянова, секретар – Яна Апостолова Ленкова, член –Мина Йорданова Симеонова

7. Цели и задачи на неправителствената организация:
Да работи за опазване, насърчаване и развитие на народните художествени занаяти, традиции, фолклор, театър и култура при оптимално съхраняване на триединството човек- общество- природа с учители по история, литература и специалности свързани с природата и обществото, с млади хора, с малцинствени и маргинализирани групи, с деца и ученици за развитие и утвърждаване на духовните ценности на гражданското общество, за опазване културната идентичност на населението и популяризирането й в ЕС, за насърчаване към заетост, предприемачество и занаятчийски туризъм, за опазване на околната среда.

8. Лицензи и регистрации на организацията:
Решение на Търговищки окръжен съд N 470 / 17.05.2006 г. за определяне на сдружението като организация за извършване на дейност в обществена полза
Удостоверение N 017 / 22.01.2007 г. от Министерство на правосъдието за вписване в Централния регистър на ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност под N 20070122017 на сдружение “Хармония и традиции”

9. Човешки ресурси:
• Брой членове: 12
• Брой доброволци: същите
• Брой служители: 0

10. Материални ресурси:
• Офиси: личен
• Техника: лична
• Други: няма

11. Географски обхват на дейността
• Град Търговище
• Общински
• Областен
• Регионален
• Национален
• Международен

12. Участие в проекти
- - -

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Копие от съдебното решение -2
2. Копие от лицензите и регистрациите
Попълнил въпросника: Параскева Стоянова
Позиция в организацията: председател