НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

„Еко вик”


1.Име на организацията - „Еко вик”
2.Адресна регистрация - гр. Търговище, ул. „Урвич”№ 5, ет. 1
3.Телефон/ Факс - тел. (0601) 884 66, (0601) 883 22; моб. 0885 426 549
4.E-mail/ Интернет страница - radkapetar@abv.bg
5.Съдебна регистрация  - 16.06.2005, ф.д. № 325;

6.Структура на управление Председател на УС

Стефанка Стойчева Димитрова

7.Цели и задачи на неправителствената организация

Сдружението е създадено с цел опазване и възстановяване Природата на гр. Търговище и общината. Тази цел ще бъде постигната, чрез:
1.Стимулиране на положителното в системата Човек – Общество – Природа;
2.Ограмотяване и развитие на екокултурата на децата, младежите и възрастните хора в града, общината, в близките години и региона;
3.Повишаване информираността на населението за укрепване и лечение, като се използват възможностите на Природата и традициите на българската народна медицина;
4.Откриване на екологично чисти райони за провеждане на екотуризъм;
5.Формиране на групи за екотуризъм;
6.Публикуване на материали в местните медии за състоянието на екологичното равновесие в района;
7.Откриване на райони с нарушено екологично равновесие и активно участие на обществеността, с цел подпомагане на Природата в стремежа й за възстановяване на екоравновесието;
8.Съдействие за справяне с проблема – Бездомни кучета;
В инициативите ни ще участват Търговищки граждани – от детските градини до пенсионерските клубове, малцинствените и маргинализирани групи. Това ще допринесе до пълното им интегриране в Търговищкото общество и неговите проблеми.

8.Лицензи и регистрации на организацията

9.Човешки ресурси:
Брой членове: 20 души – ядро + организираните пенсионери в 8 клуба + ветераните туристи – приблизително 1 000 души;
Брой доброволци:
Брой служители:

10.Материални ресурси:
Офиси:
Техника:
Други:

11.Географски обхват на дейността
Град Търговище – за сега;
Общински – в близко бъдеще;
Областен – въпрос на бъдеще;
Регионален
Национален
Международен

12.Участие в проекти

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.Копие от съдебното решение - 1
2.Копие от лицензите и регистрациите

Попълнил въпросника: Стефанка Димитрова
Позиция в организацията – председател на Сдружението