НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Сдружение "Децата на Търговище"


1.Име на организацията - Сдружение "Децата на Търговище"
2.Адресна регистрация- гр.Търговище ул."Войнишка" № 6
3.Телефон/ Факс- 0899321888
4.E-mail/ Интернет страница - decata_tg@abv.bg
5.Съдебна регистрация - Решение № 687/24.06.2003

6.Структура на управление:
Богдан Богданов- председател
Ивалина Парашкевова- зам.председател
Дорина Костадинова- гл.секретар

7.Цели и задачи на неправителствената организация - Развитие и утвърждаване на духовните ценности, образованието и културата сред децата и подрастващите. Пълна реализация на социалните функции на изкуството за укрепване на нравственото и културното възпитание на децата и младежите. Даване на възможност за изява чрез изкуството на децата и подрастващите.

8.Лицензи и регистрации на организацията

9.Човешки ресурси:
Брой членове: 13 души
Брой доброволци: 103 души
Брой служители: няма

10.Материални ресурси:
Офиси: няма
Техника: няма
Други:няма

11.Географски обхват на дейността
Град Търговище- да
Общински - да
Областен- да
Регионален - да
Национален - да
Международен - да

12.Участие в проекти

Име на проекта
"Облагородяване и изграждане на места за отдих и спорт в Запад-3"

Да се създадат подходящи условия за спорт и отфих на децата и живеещите в квартал "Запад-3".Да се мотивират гражданите от квартала и да се стимулира участието им в инициативи, свързани с благоустройството и опазване на междублоковите пространства, като така се създадат по добри условия за живот.

Финансиращ орган
Община-Търговище и "ШАРС" чрез"Болкан асис"- София

Година на изпълнение, Обща стойност
30 565.64 лв.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.Копие от съдебното решение
2.Копие от лицензите и регистрациите

Попълнил въпросника: Богдан Богданов
Позиция в организацията: председател