"АДАПТ" ЕООД
Проучване и проектиране на градоустройствени решения; жилищтни, обществени и промишлени сгради;интериор.

С Решение №60/14.01.1994 г. Търговищки окръжен съд регистрира Еднолично дружество с ограничена отговорност, с общинско имущество, с наименование “Адапт” ЕООД със седалище гр.Търговище, с адрес на управление ул.”Преслав” 2, и с предмет на дейност – проучване, проектиране,консултации, авторски надзор,инвеститорски контрол,инженерингова дейност,
строителство,услуги с електронно изчислителна техника,счетоводни и икономически консултации, преоценка по 179-то ПМС и други дейности незабранени от закона.Капитала на дружеството е 458 000 лв. Едноличен собственик на капитала е Община Търговище. Дружеството се управлява и представлява от Управителя-Тодорка Берова Димитрова. С Решение №361/14.03.1999 г.на ТОС увеличава капитала на дружеството от 458 000 на 5 000 000 лв., които бяха деноминирани на 5 000 лв.С Решение № на ТОС “Инвестпроект” ЕООД се влива в “Адапт” ЕООД, като последното поема всечкИ активи и пасиви на влялото се дружество.