“МБАЛ-ТЪРГОВИЩЕ” АД

Многопрофилна болница за активно лечение-Търговище АД гр.Търговище е регистрирано с Решение №827/25.08.2000 г. с капитал 2 113 000. Основни акционери са Държавата –51% и Общините от Област Търговище-49%.С регистрацията е вписан управителен орган на дружеството-Съвет на Директорите в състав: Румяна Замфирова,Добрин Папуров и Панайот Арнаудов –Изпълнителен Директор. С Решение №11228.01.2003 г. на ТОС е променен състава на Съвета на Директорите: Надя Димитрова,Иван Славчев и Иван Светулков-Изпълнителен Директор. Акционерното дружество е с основен предмет на дейност - лечебна