Сдружение “Център за регионално развитие” гр. Търговище е неправителствена организация,  регистрирана по реда на ЗЮЛНЦ с решение на Търговищки окръжен съд от 12.12.2002г.
Членове на сдружението са юридическите лица:
• Община Антоново
• Община Омуртаг
• Община Опака
• Община Попово
• Община Търговище
Основните цели на Сдружението са:
• Да съдейства за оползотворяването, развитието, управлението, съхранението и защитата на ресурсите на територията на Област Търговище.
• Разработване и реализация на инфраструктурни проекти.

За постигане на целите си Сдружението използва следните средства:
• Активно участва с проекти в европейските програми
• Разработва проекти за кандидатстване пред фондации и донори от страната и чужбина.
• Разработва инфраструктурни и инвестиционни проекти.
• Осъществява контакти със сродни организации на национално и международно ниво.
• Сътрудничи с държавни и общински органи.
За постигане на целите си Сдружението си поставя следните задачи:
• Събиране, обработка и интерпретация на статистическа и друга информация, с цел - създаване на база данни за региона.
• Осъществява дейности, свързани с технологията за организация и управление на местните органи на властта и техните предприятия.
• Разработване, организиране и провеждане на специализирани курсове и програми за обучение в съответствие с потребностите на членовете на Сдружението и други лица.
• Сътрудничество с български и чуждестранни организации със сходни цели и дейности.
• Предприемане и подпомагане на перспективни инициативи и програми за развитие на земеделието, туризма, горското стопанство, лова и риболова и други природни ресурси.
• Сключване на програмни договори.


 Сдружение “Център за регионално развитие"
Tърговище 7700, ул."Хр. Ботев" №2 - партер
тел.;факс: 0601 63741; GSM: 0885662361
http://rdcbg.com/ e-mail: rdc@gbg.bg icq: 225-614-666