НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

1. Име на организацията: Сдружение “Североизточна търговско-промишлена палата”
2. Адресна регистрация: гр. Търговище, п.к. 7700, ул. “Васил Левски” 38 (ГУМ, ет. 3)
3. Телефон/ Факс: 0601/ 6 43 00
4. E-mail/ Интернет страница: stpp_tg@abv.bg; iakov_i@mail.bg
5. Съдебна регистрация (номер и дата на решението): Решение №20 от 10.03.2010 г. на Окръжен съд - Търговище
6. Структура на управление (председател на УС, изпълнителен директор, членове и други)  


7. Цели и задачи на неправителствената организация:

Палатата си поставя като основни цели да подпомага, насърчава, представлява и защитава стопанските интереси на своите членове посредством: съдействие на своите членове за оптимизирне на условията за стопанска дейност в страната и в региона; представляване и защита на обединените интереси на членовете си пред местните органи на самоуправление и местната администрация; пред централните органи на държавната власт и управление; пред други местни, чужди и международни организации, с които Палатата пряко или чрез сродни организации поддържа партньорски взаимоотношения.