Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против т.11 на §1 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Търговище, приета с Решение № 3 по Протокол № 42 от 27.09.2018 на Общински съвет – Търговище.

Протестът е подаден от зам. окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Търговище.

Публикувано на 20 ноември 2018 година


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл. 22, ал. 2, изр. 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против т. II – № 1,2,3,9  и 10 – Библиотека „Петър Стъпов” от чл. 49 на Раздел трети –„Общински мероприятия” от Глава трета –„Други такси и услуги” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Търговище, приета на заседание на Общински съвет Търговище с Решение № 2 по Протокол № 8 от 24.04.2008г. и влязла в сила от 07.05.2008г.

Протестът е подаден от Зам. Окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Търговище.

Публикувано на 23 октомври 2018 година


 

Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че Решение №84/19.09.2018 г. по Административно дело №112/2018 г., с което е отменена Наредбата за опазване на обществения ред в Община Търговище(приета с Решение № 5 по Протокол № 15 от 27.11.2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) е влязло в сила на 08.10.2018 година.

Публикувано на 16 октомври 2018 година


 

Протокол от проведено на 8 октомври 2018 година заседание на Комисията по стипендиите за разглеждане на постъпили искания за предоставяне на специална закрила на деца и младежи с изявени дарби.

Публикуван на 9 октомври  2018


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение №84/19.09.2018 г. по Административно дело №112/2018 г. Административен съд Търговище отменя Наредбата за опазване на обществения ред в Община Търговище на Общински съвет Търговище.

Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен Административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

Публикувано на 21 септември 2018 година


         Комисията за разглеждане и одобряване исканията за предоставяне на специална закрила на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище съобщава:
          На основание чл. 11, ал. 6, т. 2 от Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище, се обявява прием на документи. Документите ще бъдат приемани от 01.09.2018 г. до 01.10.2018 г. в деловодството на Общината. Исканията са по образец, съгласно формуляр за кандидатстване - Приложение № 1 към чл. 16, т. 1.  

Публикувано на 31 август 2018


           Комисията за разглеждане и одобряване на исканията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище съобщава:

 

На основание чл.8 от Правилника за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище, се обявява прием на заявления. Документите ще бъдат   приемани от 01.09.2018 г. до 30.09.2018 г. в деловодството на Общината. Заявленията са по образец - видно от приложенията на Правилника.

Публикувано на 31 август 2018 година


 

Доклад за протичане на изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Търговище

Протокол №3 за работата на Временната комисия за изготвяне на предложение за кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Търговище

Публикуван на 19 юли 2018 година


 

Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против Наредба за опазване на обществения ред в Община Търговище.

Протестът е подаден от зам. окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Търговище.

 

Публикувано на 16 юли 2018 година


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл. 22, ал. 2, изр. 2 от ЗМСМА съобщава, че със Заповед № 224 от 03.07.2018 г. Областен управител на област Търговище е върнал за ново обсъждане Решение № 3 по Протокол № 38 от проведено заседание на Общински съвет Търговище на 28 юни 2018 г. 

Публикувано на 3 юли 2018 година


 

Временната комисия за изготвяне на предложение за кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд град Търговище, на основание чл. 68а от Закона за съдебната власт съобщава, че на 10.07.2018 г. (вторник) от 11:00 ч. в зала „Христо Самсаров” на Община Търговище ще се проведе изслушване на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд град Търговище.

Съгласно чл. 68а, ал. 2 от ЗВС не по-късно от три (3) работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет Търговище становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

 

Публикувано на 26 юни 2018 година


 

Списък на допуснатите до публично изслушване кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд град Търговище

 

  


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2, изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че e подадена частна жалба от Владо Димитров Владев срещу Определение № 129 от 23.05.2018 г. по адм. дело № 73/2018 на ТАС.


 

Документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд Търговище

Заявление за включване  в списъка с кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд Търговище

Декларация за съгласие

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт

Публикувани на 1 юни 2018


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22, ал.2, изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Определение №129 от 23.05.2018 г. по АД №73 по описа за 2018 г. на Административен съд Търговище оставя без разглеждане жалбата на Владо Димитров Владев против Решение №20 по Протокол №34 от 30.03.2018 г. на Общински съвет Търговище, с което е взето решение да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с тайно наддаване имот-частна общинска собственост, представляващ помещение с площ от 76 кв.м., находящо се в центъра на с. Лиляк.

Прекратява производството по АД № 73/2018 г. по описа на АС – Търговище.

Публикувано на 28 май 2018 година


Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението с частна жалба пред ВАС на Р.България.

 

Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22, ал.2, изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Определение №127 от 21.05.2018 г. по АД №73 по описа за 2018 г. на Административен съд Търговище отхвърля искането на Владо Димитров Владев за спиране на предварително изпълнение на Решение №20 по Протокол №34 от 30.03.2018 г. на Общински съвет Търговище, с което е взето решение да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с тайно наддаване имот-частна общинска собственост, представляващ помещение с площ от 76 кв.м., находящо се в центъра на с. Лиляк. 

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението с частна жалба пред ВАС на Р.България.

Публикувано на 22 май 2018


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22, ал.2, изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е заведена жалба от Владо Димитров Владев срещу Решение №20 по Протокол №34 от 30.03.2018 г. на Общински съвет Търговище.

Публикувано на 22 май 2018


ОБЯВЛЕНИЕ за откриване на процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд Търговище

 Общински съвет Търговище на основание чл.68 и чл.68а от Закона за съдебната власт, чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 14, ал.1, т.25 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Търговище, и във връзка с получено писмо с изх. №  ИП – 0220 от 03.04.2018 г. на Апелативен съд Варна обявява процедура за подбор на  кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд Търговище за мандат 01.01.2019 г. – 31.12.2022 г. 

Публикувано на 21 май 2018 г.


 Препис от Решение  № 20 по Протокол   №  35 / 26.04.2018 г. за  одобрен Списък с кандидатите и размера на отпусната сума за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми

          Публикувано на 21 май 2018 година


Препис от Решение № 12 по Протокол № 28 от 26.10.2017 г. - Списък на одобрените кандидати за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на Община Търговище

Публикувано на 27 октомври 2017 година


На основание чл.194 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет- Търговище оповестява, че с Решение №83/25.09.2017 г. по Административно дело №112/2017 г. Административен съд Търговище обявява нищожността на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Търговище, приета с Решение №4 по Протокол №11 от 31.05.2012 г. от Общински съвет Търговище.

Публикувано на 23 октомври 2017 г.


На основание чл.194 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет- Търговище оповестява, че с Решение №82/20.09.2017 г. по Административно дело №111/2017 г. Административен съд Търговище отменя разпоредбата чл.29, ал.1, т.2 от Наредба за рекламната дейност на територията на Община Търговище, приета с Решение №3 по протокол №7 от заседание, проведено на 15.04.2004 г. на Общински съвет Търговище.

Публикувано на 23 октомври 2017 г.


Комисията за разглеждане и одобряване на исканията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище съобщава:

На основание чл.8 от Правилника за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище, се обявява допълнителен прием на заявления. Документите ще бъдат   приемани от 01.11.2017 г. до 30.11.2017 г. в деловодството на Общината. Заявленията са по образец - видно от приложенията на Правилника.

Публикувано на 18 октомври 2017


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22, ал.2, изречение 2  от ЗМСМА съобщава, че с Решение № 90 от 10.10.2017 г. Административен съд Търговище отменя разпоредбите на чл. 4, ал. 6, във връзка с ал. 2, чл.4, ал.7, във връзка с ал. 3 и чл.18, ал.2, във връзка с ал.1, точки от 1 до 8 от Наредба за опазване на обществения ред в община Търговище, приета с Решение № 5 по Протокол № 15/27.11.2008 г. на Общински съвет Търговище, последно изменена с Решение №3 по Протокол №20/27.04.2017 г. на Общински съвет Търговище.

Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния административен съд в 14 – дневен срок от неговото съобщаване.

Публикувано на 12 октомври 2017 година


Комисията за разглеждане и одобряване на исканията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище съобщава:

На основание  чл. 9, ал. 1 и чл. 13, ал. 3 от Правилника за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище, ще проведе заседание за разглеждане на заявления, постъпили в периода от 01.09.2017г. до 30.09.2017г. и събеседване с кандидатите на 10.10.2017 г. от 13.30 ч. в кабинет на съветника, зала „Христо Самсаров” на Община Търговище.

 

Публикувано на 2 октомври 2017 година


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение №83/25.09.2017 г. по Административно дело №112/2017 г. Административен съд Търговище обявява нищожността на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Търговище, приета с Решение №4 по Протокол №11 от 31.05.2012 г. от Общински съвет Търговище.

 Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от деня на съобщаването му, пред Върховен Административен съд на Република България.

Публикувано на 27 септември 2017 година


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение №82/20.09.2017 г. по Административно дело №111/2017 г. Административен съд Търговище отменя разпоредбата чл.29, ал.1, т.2 от Наредба за рекламната дейност на територията на Община Търговище, приета с Решение №3 по протокол №7 от заседание, проведено на 15.04.2004 г. на Общински съвет Търговище.

 Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен Административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

Публикувано на 25 септември 2017 г.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че със Определение №66/04.07.2017 г. по Административно дело №62/2017 г. Административен съд Търговище оставя без разглеждане протеста на Окръжна прокуратура Търговище.

Прекратява производството по АД №62/2017 г. по описа на Административен съд – Търговище.

 Определението е обявено в съдебно заседание и подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България с частна жалба в 7-дневен срок.

Публикувано на 13 юли 2017 г.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че със Определение №145/06.07.2017 г. по Административно дело №88/2017 г. Административен съд Търговище оставя без разглеждане протеста от Окръжна прокуратура гр. Търговище против чл.8 ал.2, т.8 от Наредбата за рекламната дейност на територията на община Търговище.

Прекратява производството по АД №88/2017 г. по описа на АС – Търговище.

 Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред ВАС на Р. България.

Публикувано на 13 юли 2017 г.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Търговище.

Протестът е подаден от прокурор при Районна прокуратура – Търговище.

Публикувано на 3 юли 2017 г.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22, ал.2, изречение 2  от ЗМСМА съобщава, че с Решение № 7903 от 21.06.2017 г. Върховен административен съд  оставя в сила решение №5 от 26.01.2017 г. по адм. д. №178/2016 г. по описа на Административен съд Търговище в обжалваната му част.

Решението е окончателно.

 Публикувано на 23 юни 2017 г.


 Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл. 22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против чл.29, ал.1, т. 2 от Наредба за рекламната дейност на територията на община Търговище.

Протестът е подаден от прокурор при Окръжна прокуратура – Търговище.

  Публикувано  на 23 юни 2017 г.


 Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че със Определение №130/15.06.2017 г. по Административно дело №47/2017 г. Административен съд Търговище оставя без разглеждане протеста на Окръжна прокуратура гр. Търговище против разпоредбите на чл.1 ал.2, чл.19  ал.1, чл.21 ал.4, чл.22, чл.23, чл.24 ал.2, чл.26 ал.2, чл. 27, чл.28 ал.1 и ал. 2, чл.29 ал.2, чл.67, чл.68 и разпоредбите от Раздел IV от Глава III (чл.31 до чл.34) от Наредбата за управление на общинските пътища на община Търговище.

Прекратява производството по АД №47/2017 г. по описа на АС – Търговище.

Оставя без уважение молбите на лицата Е. Х. И. от с. Опълченско, обл. Кърджали и С. Цв. С. от гр. Стара Загора и двамата чрез мл. адв. И. С. от АК – Стара Загора за присъединяване към настоящето производство.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред ВАС на Р. България.

 

 Публикувано на 22 юни 2017 г.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против разпоредбите на чл.4, ал.6 във вр. с ал.2, чл.4,ал.7 във вр. с ал.3 и чл.18, ал.2 във вр. с ал.1,т.1 – т.8 от Наредба за опазване на обществения ред в община Търговище.

Протестът е подаден от прокурор при Окръжна прокуратура – Търговище.

 

Публикувано на 22 юни 2017 г.


 

Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против чл.8, ал.2, т.8 от Наредба за рекламната дейност на територията на община Търговище.
Протестът е подаден от прокурор при Окръжна прокуратура – Търговище.

Публикувано на 4 май 2017 г.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22, ал.2, изречение 2  от ЗМСМА съобщава, че с Решение № 20 от 28.04.2017 г. Административен съд Търговище отменя по протест на Окръжна прокуратура Търговище: чл. 29, ал. 3 и ал.4, чл. 30 и чл. 34, ал.5 и 6 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в детски градини и училищата на територията на община Търговище, приета от Общински съвет Търговище, като незаконосъобразни.

Публикувано на 3 май 2017 г.


 Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подадена касационна  жалба от Маринела Динева срещу Решение № 17/30.03.2017 г. по АД № 10/2017 г. на Административен съд – Търговище, в частта му, в която е отхвърлена като неоснователна.

Публикувано на 24 април 2017


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2, изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против разпоредбите на чл.39, ал.2 пр.5 и на т.5 от Приложение 2 към чл.39, ал.3(Декларация) от  Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в детски градини и училищата на територията на община Търговище. Протестът е подаден от прокурор при Окръжна прокуратура – Търговище.

Публикувано на 19 април 2017 г.


 Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подадена касационна  жалба от Хатидже Алиева против Решение № 17/30.03.2017 г. по АД № 10/2017 г. на Административен съд – Търговище, в частта му, в която съдът отменя разпоредбата на чл.20, ал.1, б.”а” от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище.

Публикувано на 13 април 2017 г.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2, изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Определение № 2713/06.03.2017 г.  по административно дело № 1955/2017  Върховен административен съд оставя в сила Определение №7 от 16.01.2017 г., постановено по адм. дело №5 от 2017 г. по описа на Административния съд Търговище.

Определението е окончателно.

Публикувано на 12 април 2017


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2, изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Определение № 4462/10.04.2017 г.  по административно дело № 2579/2017  Върховен административен съд оставя в сила Определение №19 от 02.02.2017 г., постановено по адм. дело №15 по описа за 2017 г. на Административен съд Търговище.

Определението не подлежи на обжалване.

Публикувано на 12 април 2017


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение  № 17/30.03.2017 г. по Административно дело № 10/2017 г. Административен съд гр. Търговище оставя без разглеждане жалбата на Маринела Динева от гр. Търговище против решение №7/ 22.12.2016 г. на Общински съвет Търговище в частта за отмяна на чл.19, ал.2 и изменение на чл.20, ал.1, б.”б” от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги като недопустима и прекратява производството в тази му част.

Отхвърля жалбата на Маринела Динева от гр.Търговище против Решение №7/22.12.2016 г. на ОС – Търговище в частта по чл.17, ал.1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище като неоснователна.

Отменя разпоредбата на чл.20, ал.1, б. „а” от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище като незаконосъобразна и връща делото в тази част на адм. орган за ново произнасяне съобразно дадените указания.

Осъжда Общински съвет Търговище да заплати направените разноски на Маринела Динева от гр. Търговище в размер на 10 лв.съставляващи внесена държавна такса и такса за публикация в неофициалния раздел на ДВ съгласно уважената част от жалбата.

Публикувано на 11 април 2017


Комисията за разглеждане и одобряване на исканията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище съобщава:

 На основание  чл. 9, ал. 1 и чл. 13, ал. 3 от Правилника за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище, ще проведе заседание за разглеждане на заявления, постъпили в периода от 01.03.2017г. до 31.03.2017г. и събеседване с кандидатите на 19.04.2017 г. от 13.00 ч. в кабинет на съветника, зала „Христо Самсаров” на Община Търговище.

публикувано на 5 април 2017 г.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против разпоредбите на чл.1 ал.2, чл.19  ал.1, чл.21 ал.4, чл.22, чл.23, чл.24 ал.2, чл.26 ал.2, чл. 27, чл.28 ал.1 и 2, чл.29 ал.2, чл.67, чл.68 и разпоредбите на Раздел IV от Глава трета (чл.31 – чл.34) от Наредба за управление на общинските пътища на община Търговище.  Протестът е подаден от прокурор при Окръжна прокуратура – Търговище.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2, изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение №2744/07.03.2017 г. по адм. дело №13911/2016 г. Върховен административен съд отменя решението от 03.11.2016 г. по адм.дело №96/2016 г. по описа на Административния съд – Търговище в частта, в която е отхвърлен протеста на прокурор при Районна прокуратура – Търговище срещу разпоредбите на чл. 25, ал.1 и 2 и чл.26, ал.2, т.3 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на Община Търговище и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ по протест на прокурор от Районна прокуратура – Търговище разпоредбите на чл.25, ал.1 и 2 и чл.26, ал.2, т.3 от от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на Община Търговище, приета с решение №7 по протокол №7 от заседанието на Общинския съвет – Търговище, проведено на 28 април 2016 г.


Комисията за разглеждане и одобряване на исканията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище съобщава:

На основание чл.8 от Правилника за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище, се обявява прием на заявления. Документите ще бъдат приемани от 01.03.2017 г. до 31.03.2017 г. в деловодството на Общината. Заявленията са по образец - видно от приложенията на Правилника.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против разпоредбите на чл.29, ал.3 и 4, чл.30 и чл.34, ал.5 и 6 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в детски градини и училищата на територията на община Търговище.

Протестът е подаден от прокурор при окръжна прокуратура – Търговище.


 Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Определение № 19/02.02.2017 г. по Ч. Адм. дело № 15/2017 г. Административен съд гр. Търговище оставя без уважение  искането на Маринела Динева  за спиране на предварителното изпълнение на  Решение № 7 /22.12.2016 г. на Общински съвет  – Търговище , с което е определен размера на ТБО на територията на община Търговище в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 – дневен срок от получаване на съобщението пред ВАС на Р. България.


 Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подадена касационна частна жалба от Маринела Динева срещу Определение №19 от 02.02.2017 г. по ЧАД 15/2017 г. на Административен съд – Търговище.

Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение  № 5/26.01.2017 г. по Административно дело № 178/2016 г. Административен съд гр. Търговище отменя по протест на Районна прокуратура – Търговище разпоредбите на чл. 25, ал.3, т. 2, ал.4, т.2 и чл. 49 II.,т.11 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище и Отхвърля протеста в останалата част като неоснователен. Решението подлежи на касационно обжалване в 14 – дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд на Република България.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Определение № 7/16.01.2017 г. по Административно дело № 5/2017 г. Административен съд гр. Търговище оставя без разглеждане жалбата от Невена Маджарова от гр. Търговище против Решение №21 по Протокол № 16 от 22.12.2016 г. на Общински съвет – Търговище, с което е приета Стратегия за предучилищното и училищното образование в Община Търговище за периода 2016-2020 г. Оставя без разглеждане искането от Невена Маджарова от гр. Търговище за спиране изпълнението на Решение  №21 по Протокол № 16 от 22.12.2016 г. на Общински съвет – Търговище, с което е приета Стратегия за предучилищното и училищното образование в Община Търговище за периода 2016-2020 г.

Прекратява производството по адм. дело №5 по описа за 2017 година на Административен съд – гр. Търговище.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подадена касационна частна жалба от Невена Маджарова срещу Определение №7 от 16.01.2017 г. по административно дело 5/2017 г. на Административен съд – Търговище.


 Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подадена касационна  жалба от Хатидже Алиева против Решение № 5/26.01.2017 г. по АД № 178/2016 г. на Административен съд – Търговище, в частта му, в която съдът отменя разпоредбите на чл.25, ал.3, т.2, ал.4, т.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение № 5/26.01.2017 г. по АД № 178/2016 г. на Административен съд – Търговище, отменя чл.49, II, т.11 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е заведена жалба от Маринела Динева срещу Решение № 7, по Протокол № 16 от 22.12.2016 г. на Общински съвет Търговище, с което е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Търговище.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е заведена жалба от Невена Маджарова срещу Решение № 21, по Протокол № 16 от 22.12.2016 г. на Общински съвет Търговище, с което е приета Стратегия за развитие на  предучилищното и училищно образование в община Търговище.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против разпоредбите на чл.17, ал.1, чл.25, ал.3, т.2 и ал.4, т.2, чл.49, II т.11  от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Търговище.  

Протестът е подаден от прокурор при Районна прокуратура – Търговище.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден касационен протест против решение №83 от 03.11.2016 г. по АД №96/2016 г.на Административен съд Търговище.Протестът е подаден от прокурор при Районна прокуратура – Търговище.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22, ал.2, изречение 2  от ЗМСМА съобщава, че с Решение № 83 от 03.11.2016 г. Административен съд Търговище отменя разпоредбите на чл. 18, ал. 5, т. 3 и чл. 26, ал. 2, т. 2 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на Община Търговище на Общински съвет Търговище, приета с Решение № 7 по Протокол № 7/28.04.2016 г. на Общински съвет Търговище.

Отхвърля протеста на прокурор при Районна прокуратура Търговище в частта му, в която се протестират чл. 25, ал. 1 и ал. 2 и чл. 26, ал. 2, т. 3 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на Община Търговище на Общински съвет Търговище, приета с Решение № 7 по Протокол № 7/28.04.2016 г. на Общински съвет Търговище, като неоснователен.

Осъжда Община Търговище да заплати на Районна прокуратура Търговище разноски по делото в размер на 10/десет/ лева.

Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от неговото съобщаване.


 Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против Разпоредбата на чл.4, ал.1, т.3 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Търговище с Решение № 1 по Протокол № 16 от 15.02.2005 г. Протестът е подаден от прокурор при Окръжна прокуратура – Търговище.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че със Определение №171/10.08.2016 г. по Административно дело №112/2016 г. Административен съд Търговище оставя без уважение искането на Ерджан Хасан Ереджеб за спиране на предварителното изпълнение на т.6 /изменена/ с Решение №10 по Протокол №10/30.06.2016 г. на Общински съвет Търговище Приложение №3 от II Условия за ползване мерите и пасищата от Общинския поземлен фонд, с която е прието мерите и ливадите, отдадени под наем за 5 години да не се ограждат и да се ползват само от животновъди с регистрирани пасищни животни в интегрираната система на БАБХ и платена общинска такса за ползване в срок 31 март на всяка година.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред ВАС на Р. България.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2  от ЗМСМА съобщава, че със Определение №272/10.10.2016 г. по Административно дело №102/2016 г. Административен съд Търговище оставя без разглеждане жалбата на Ерджан Хасан Ереджеб  против  т.6 /изменена/ с Решение №10 по Протокол №10/30.06.2016 г. на Общински съвет Търговище Приложение №3,  Условия за ползване мерите и пасищата от Общинския поземлен фонд по АД №102/2016 г. по описа на Административен съд – Търговище.

Прекратява производството по АД №102/2016 г. по описа на АС- Търговище.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението с частна жалба пред ВАС на Р. България.


СЪОБЩЕНИЕ
Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че е заведена жалба от Ерджан Ереджеб срещу Решение № 10, по Протокол № 10 от 30.06.2016 г. на Общински съвет Търговище, относно т.6 в Приложение № 3,от II,”Условия за ползване на мерите и пасищата от Общинския поземлен фонд”.