2017 година


 

Община Търговище обявява публично оповестен конкурс за наемане на общинско имущество на основание заповед № З-ОП-108 от 04.10.2017 г. на кмета на Община Търговище

публикувана на 17 октомври 2017 г.

Община Търговище обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на дървета, общинска собственост – орехи, за срок до прибиране на реколтата в землища на Общината изтегли обявата

 Препис от заповед № З-ОП-92/ 21.08.2017 г. за провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на орехови дървета, общинска собственост, за срок до прибиране на реколта 2016/2017 стопанска година – изтегли заповедта

публикувани на 21 август 2017 г.


Обявява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища и мери, общинска собственост съгласно чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ за срок от една година – изтегли цялата обява

Препис от заповед З-OП-89/14.08.2017 г. за провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за една стопанска година  на земеделски земи с начин на трайно ползване „Пасище, мера”  и „Пасище с храсти”, собственост на Община Търговище – изтегли цялата заповед

Публикувани на 14 август 2017 г.


Обява за търг с тайно наддаване за отдаване по наем на пасища и мери, общинска собственост - изтегли цялата обява

Препис от заповед за за отдаване по наем на пасища и мери, общинска собственост - изтегли заповедта Публикувани на 28 юли 2017 г.


Заповед  № З-01-506/19.07.2017 г. за определяне на „Виктори  Агро” ООД за спечелил конкурса за отдаване под аренда, за срок от двадесет стопански години, на земеделски земи, собственост на Община Търговище – изтегли цялата заповед

Публикувана на 20 юли 2017 г.


З-ОП-63/03.07.2017 г. за провеждане на публичен търг с тайнно наддаване за отдаване под наем на орехови дървета, общинска собственост - изтегли цялата заповед

 Публикувана на 3 юли 2017 г.Препис от заповед № З-ОП-60/ 13.06.2017 г. за определяне на  ЕТ „ТОРО – ПЕТЬО БОРИСОВ”,  за изпълнител на дейността „товарене, транспортиране и разтоварване на 371 плътни куб. м. дърва за огрев от временен склад в горски територии, собственост на Община Търговище, по кметства, пенсионерски клубове по населени места и други обекти на територията на Община Търговище” – изтегли цялата заповед

Публикувана на 14 юни 2017


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


С Решение № З-ОП-40/09.05.2017г., Кметът на Община Търговище допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № З-ОП-35/27.04.2017 г. за обявяване на търг за отдаване под наем и аренда на общински земеделски земи, като:
1. В т. 2, 3, 4 и 6, вместо думите „публичен търг с явно наддаване” да се чете „публичен търг с тайно наддаване”.
2. В т. 7, вместо: „до 12.00 часа на 15.05.2017 г.”, да се чете: „до 12.00 часа на 18.05.2017 г.”.

 


 

Препис от заповед З-ОП-35/27.04.2017 г.  за провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за  земеделски земи
Публикувана на 28 април 2017 г.


 Документи за откриване на процедура за провеждане на открит конкурс за извършване на товарене, транспортиране и разтоварване на 371 плътни куб. м. дърва за огрев от временен склад в горски територии, собственост на Община Търговище, по кметства, пенсионерски клубове по населените места и други обекти на територията на община Търговище

Публикувани на 27 април 2017 г.


Препис от заповед  № З-ОП-27/07.04.2017 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на дървета, общинска собственост – орехи, череши и ябълки, за срок до прибиране на реколта 2016/2017 стопанска година – изтегли цялата заповед
Публикувана на 7 април 2017 г.


Уведомление ОБ-Т-15/03.02.2017 г. за избор на превозвач по автобусни линии „Русе-Търговище“ и „Търговище-Омуртаг“ – изтегли цялото уведомление

Приложения:

 Приложение № 1 – технически изисквания
Приложение № 2 – оферта
Приложение № 3 - декларация

Към офертата да се приложи  копие от талон или друг документ, удостоверяващ класа и екологичния  стандарт на автобусите


2016 година


На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 52 от НПУРОИ, във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС и § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и в изпълнение на Решение № 6 по Протокол № 14 от 27.10.2016 г. на Общински съвет - Търговище и Заповед № З-ОП-61 от 30.11.2016 г. на кмета на Община Търговище ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински земеделски земи отредени „за земеделски труд и отдих” – изтегли цялата обява