Бюджет на Община Търговище за 2016 година, приет с Решение № 3 по Протокол № 4 от 28.01.2016 г. на Общински съвет Търговище

  

Приложение 1 ПРИХОДИ ПО ПРОЕКТО-БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2016 ГОДИНА

Изтегли

Приложение 2 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕХОДНИЯ ОСТАТЪК ОТ 2015 ГОДИНА ПО  ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2016 ГОДИНА

Изтегли

Приложение 3 РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2016 Г. НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Изтегли

Приложение 4 РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТО -  БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2016 ГОДИНА ПО ПЪЛНА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ ЗА 2016 ГОДИНА

Изтегли

Приложение 5 РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА   КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2016 г. НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ    

Изтегли

Приложение 6 РАЗЧЕТ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ПРЕЗ 2016 г.

Изтегли

Приложение 7.1  СПРАВКА ЗА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА ЗА 2016 Г. И РАЗХОДИТЕ ЗА РАБОТНИ  ЗАПЛАТИ ЗА 2016 Г.  ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ  ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2016 Г.

Изтегли

Приложение 7.2 СПРАВКА ЗА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА  ЗА 2016 Г. И РАЗХОДИТЕ ЗА РАБОТНИ  ЗАПЛАТИ  ЗА 2016 Г. ЗА  МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА  ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2016 Г. 

Изтегли

Приложение 7.3 ЗА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА ЗА 2016 Г. И  РАЗХОДИТЕ ЗА РАБОТНИ  ЗАПЛАТИ ЗА 2016 Г.  ЗА  ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА  ДЕЙНОСТИ - ДОФИНАНСИРАНИ С ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР ПО БЮДЖЕТА НА  ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2016 Г. 

Изтегли

Приложение 8 ПЛАН-СМЕТКА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ФЛОРА“

Изтегли

Приложение 9 ПЛАН-СМЕТКА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СОЦИАЛНИ И ОХРАНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“

Изтегли

Приложение 10 СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО ИМАТ ПРАВО НА ТРАНСПОРТНИ РАЗНОСКИ

Изтегли

Приложение 11 СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО ИМАТ ПРАВО НА ТРАНСПОРТНИ РАЗНОСКИ

Изтегли

Приложение 12 МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Изтегли

Приложение 13 ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ  ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА ТЪРОВИЩЕ ЗА 2016 ГОДИНА

Изтегли


Приложение 14 Протокол от публично обсъждане на проекта за бюджета на Община Търговище за 2016 г.

изтегли