2018 година


Протокол № 32 от проведена сесия на Общински съвет Търговище на 31 януари 2018 година от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2018 г.

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 2

Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 7.3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15 и 16

3.                 

ПО ТОЧКА № 3

Отчет за изпълнение на програмата за управление през мандата 2015-2019 г., за периода 01.01.2017 – 31.12.2017 г.

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 3

Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2017 г.

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 4

Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Търговище, Мотиви и Предложение към мотивите

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 6

Приложение 1 План за действие за общинските концесии за 2018 г.

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 8

Стратегия за развитие на социалните услуги в община Търговище 2016 г. – 2020 г.; Годишен план за действие по стратегията за 2018 г.

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 9

Обезпеченост с пасища, мери и ливади по населени места – годишен план за паша

Разпределение за индивидуално и общо ползване на пасища, мери и ливади, общинска собственост-площи и пазарна оценка за всеки имот

Правила за ползване на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд

Списъци на животновъдите, притежаващи и отглеждащи пасищни животни на територията на Община Търговище, които ще ползват общински пасища, мери и ливади през 2017 г

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 11

Приложение № 2 Ценоразпис за продажба на дървесина от горски територии, собственост на Община Търговище

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 13

Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център гр. Търговище за 2017 година

11.              

ПО РЕШЕНИЕ № 14

Общински годишен план за младежта за 2018 г. на Община Търговище.

12.              

ПО РЕШЕНИЕ № 15

Писмо № АВиК – 011 от 25.01.2018г. – покана за свикване на Общо събрание на Асоциацията по ВиК – Търговище и проекто-бюджет за 2018г.; Писмо № АВиК – 011 от 19.01.2018г. - Отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК – Търговище за 2017г.