УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

             Общи положения
             Чл.6. (1) Кметът на общината е орган на изпълнителната власт в общината, който ръководи и контролира дейността на общинска администрация.

(2) Кметът на общината е първостепенен разпоредител с бюджета на общината.

(3) Представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда.

(4) В своята дейност кметът на общината се ръководи от законите, актовете на общинския съвет и решенията, приети с местен референдум.

Чл.7. (1)  При осъществяване на местното самоуправление и при изпълнение на правомощията  си кметът на общината се подпомага от четирима заместник кметове и секретаря на общината.

 (2) Кметът на общината може да оправомощава заместник-кметове да изпълняват негови правомощия в случаите, когато това е предвидено в закон.

(3) Кметът на общината, определя със заповед заместник-кмет, който го замества при отсъствието му от общината.

(4) Кметът на общината, в случаите разрешени от закона, може да упълномощава или възлага със заповед на кметовете на кметства, кметските наместници и други служители от общинската администрация свои правомощия, като определя функциите им.

 Правомощия на Кмета на общината

Чл.8. (1) Кметът на общината:

1.      Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

2.      Внася за одобрение от общинския съвет общата численост и структурата на  общинската администрация.

3.      Утвърждава длъжностното щатно разписание на служителите в общинската администрация и звената към нея. При възникнала необходимост кметът има право в рамките на утвърдената численост на общинска администрация да промени обхвата, наименованието и задачите за изпълнение от дирекции, отдели и звена, след утвърждаване от Общински съвет-Търговище;

4.      Назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация, и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;

5.     Отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

6.      Разработва и внася проект за бюджета и предлага целесъобразни изменения в приходно-разходната му част;

7.      Организира изпълнението на общинския бюджет, извънбюджетните сметки, фондове, спонсорство, целеви средства, средства по международни програми и други;

8.      Организира изпълнението на дългосрочните програми;

9.      Организира изпълнението на актовете на Общинския съвет и внася в Общински  съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;

10.   Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите и от     актовете на Президента на републиката и на Министерски съвет;

11.  Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата,  координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания;

12.  Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

13.  Председателства съвета по сигурност и организира и ръководи защитата при бедствия на територията на общината;

14.  Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира изпълнението им;

15.  Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;

16.  Осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;

17.  Утвърждава Устройствения правилник на общинската администрация;

18.  Изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство;

19.  Оказва съдействие на управителните органи на сгради в режим на етажна собственост при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост;

20.  Назначава Дисциплинарен съвет съгласно Закона за държавния служител;

21.  (1) Прави предложения за удостоверяване с почетно гражданство и почетни звания на български и чужди граждани.

 (2) Кметът на общината осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на Общинския съвет.

 (3) Кметът на общината, в случаите определени от закон, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

 (4) Кметът на общината представя пред Общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Представя пред Общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари;

Чл.9. В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.