TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Неделя, 05 април 2020 / НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ
ОРГАНИЗАЦИИ-Търговско-промишлена палата
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Търговско-промишлена палата-Търговище

1.Име на организацията - Търговско-промишлена палата-Търговище
2.Адресна регистрация - ул."Бенковски" №2
3.Телефон/Факс 0601/6 34 77 и 6 20 08
4.E-mail/ Интернет страница tpp_t@abv.bg
5.Съдебна регистрация (№11/01.02.1996 на ТОС и ФД № 77/1996)
6.Структура на управление
    • Общо събрание;
    • Председател - 1 лице;
    • Управителен съвет - 7 лица;
    • Контролен съвет -3 лица;
7.Цели и задачи на неправителствената организация -
Предоставяне на консултации от експертите на Палатата съобразно компетентността им по въпроси, свързани с дейността й, предоставяните услуги и др. – обща информация;
Консултации по стандартите ЕАН;Ползване услугите на ЕИЦ / с изключение на офертната информация и получаване на изданията/;Публикуване на счетоводния отчет
Предоставяне по електронен път на информация за мероприятия на Палатата; Предоставяне на адрес на чуждестранен партньор в страна, в която БТПП има кореспондент;Изпращане на запитвания за покупка на български стоки – по браншове;
Участие в кръгли маси и дискусии по въпроси, свързани с икономическото състояние на региона;Ползване библиотеката на ТПП;Търсене и предоставяне на два броя справки с бизнес информация за чуждестранни производители и търговци от каталози и чрез ИНТЕРНЕТ;Информация и консултации за европейски и национални програми и източници на финансиране;Информация и консултация за търгове;Предоставяне по електронен път на бюлетин “ Инфобизнес”;Изготвяне и предоставяне на справки от търговския регистър;Информация и консултации за събития , свързани с електронната търговия;Една устна консултация за възможностите на Арбитражния съд;

8.Лицензи и регистрации на организацията-
Извършване на квалифицирани преводи и легализация по ПМС за Бизнес Покани от 2001 година.

9.Човешки ресурси:
Брой членове: 450 фирми
Брой доброволци:10 - 20 съобразно дейностите.
Брой служители: 4 щатно назначени и 12 нещатно.

10.Материални ресурси:
Офиси: 1 бр. -100 квадратни метра
Техника:Персонални компютри -4 броя + 1 бр. Преносим компютър; принтери -6 броя; Мултимедия -1 брой; Цифров фотоапарат - 1 брой; Ксерокс - 2 броя;Скенер - 1 брой; Факс - 1 брой; Телефон -3 броя.
Други:Интернет сайт и офис оборудване.

11.Географски обхват на дейността
Град Търговище
Общински
Областен - защита на интересите на фирмите;
Регионален
Национален - обслужване на бизнеса;
Международен - контакти и кореспонденция;

12.Участие в проекти

Име на проекта
“С билки се лекува безработицата”
С проекта се постави за цел намаляване на безработицата в Община Омуртаг чрез самонаемане в областта на билкопроизводството, пилотното отглеждане на лавандула на 1 дка общинска земя и популяризиране на билкопроизводството в региона. - обучени на 20 души от целевата група – безработни лица в гр.Омуртаг и с. Угледно за отглеждане на лавандула. отгледан разсад за 20 дка лавандула. издаден бюлетин помагало за отглеждане на лавандула и създадена информационна банка за този вид производство в региона.

Финансиращ орган
програма ФАР ”Лиен – микропроекти”

Година на изпълнение, Обща стойност
2000 – 2001 г. 10058 евро, От „ФАР – Лиен” Микропоекти 6162 евро

Име на проекта
ПЛЕЖ Партньори за местноиконом. развитие и ефективно управление

Изграждане на капацитет на местно ниво, необходим за подпомагане на местното икономическо развитие, създаване на заетост, развитие на общността и решаване на местни икономически проблеми.

Финансиращ орган

Департамента по труда на САЩ/DOL/ и Американска агенция за международно развитие USAID

Година на изпълнение, Обща стойност
2001- 2002 – 2004, 20000 долара

Име на проекта
”Здравословни и безопасни условия на труд на работодателите от системата на БТПП”

Проведено двудневно обучение на 25 предприемача по: Анализ и оценка за дейността на работодателите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятията от от областта; Същност, съдържание и управление на риска за безопасността и здравето на работниците и служителите; Методики и техники за оценяване на риска. Разработване и изпълнение на програми за ограничаване и предотвратяване на риска;

Финансиращ орган
Програмата на Фонд “Условия на труд”
МТСП
Гр. София

Година на изпълнение, Обща стойност

2002, Обща сума 1688лв

Име на проекта
Обществен Форум Търгови- ще

Обществен Форум Търговище" бе публична дискусия на граждани на местно ниво по важни за общината въпроси с цел създаване на партньорства и добро взаимодействие с местната администрация. Проведени бяха 10 сесии по утвърдената проблематика в периода 10.12.2002 г. - 3.12.2003 г. , на които бяха обсъдени силните и слаби страни и предложени възможни решения.

Финансиращ орган
Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, Сдружение Болкан Асист

Година на изпълнение, Обща стойност
2002-2003
За провеждане на форума 12 000 лв.
За проектите 180000 лв.

Име на проекта
"Община Търговище място за устойчиви инвестиции"

Подобряване ефективността на общинския маркетинг в областта на привличане на чуждестранни инвестиции, подобряване на рекламата и информационното представяне на общината с нейните ресурси и бизнес след като се разработиха визуални материали, сайтове, системно организиране и наличната информация в общината и дискусионен форум за привличане на инвестиции.

Финансиращ орган
Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество
Болкан Асист

Година на изпълнение, Обща стойност
2003 година
6100 лева

Име на проекта
Равни възможности за професионална реализация на жените и мъжете"

Събрана и предоставена статистическа информация по темата, разработен сайт, и издаден информационен диск, проведени информационни дни, наръчник за търсене на работа .

Финансиращ орган
фондация “Отворено общество” София

Година на изпълнение, Обща стойност
2002-2003 г.
6000 долара

Име на проекта
" Изграждане на общински консултативен съвет по туризъм"

Създадено Местно туристическо сдружение и Консултативен съвет по туризъм ; Предоставено помещение за съвета по туризъм ;Създадена база данни от инвентаризацията на туристическия ресурс;Създаден информационен сайт представящ туристическия потенциал на общината; Приета програма за развитие на туризма в общината; участие в туристически борси внедрена туристическа информационна система.

Финансиращ орган
Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество
"Фондация за реформа в местното самоуправление

Година на изпълнение, Обща стойност
2003-2004 г.
Обща стойност на проекта: 21188 лв.
Финансиране12438 лв.

Име на проекта
“Елате и вижте красивата и екологично-чиста природа на Търговищкия край”

С проекта се постигна: изгради се екопътека започваща от местността "Парка", преминаваща, край историческата крепост Крумово кале, находищата на редки и уникални растителни видове, различни природни дадености в този район. Извършиха се дейности по почистване на пътеките, маркиране, обозначаване на природните дадености и растителни видове, изграждане на чешми и места за отдих, възстановяване на първи заслон по пътеката.

Финансиращ орган
Сдружение Болкан Асист "Фондация за реформа в местното самоуправление"

Година на изпълнение, Обща стойност
2003-2004 г.
Общо разходи по проекта 14183 лв.
Финансиране 10131 лева

Име на проекта
" Развитие на активния отдих сред природата с подобряване условията за пребиваване в хижа "Младост"

Цялостно обновени материални условия за пребиваване в хижа "Младост"; Обновена маркировка на маршрутите към хижата; прочистени от растителността (храсти, клони на дървета) около пет километра по маршрутите към хижата; създадени по-добри материални условия за клубовете и секциите към туристическото дружество.

Финансиращ орган
Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество
"Фондация за реформа в местното самоуправление

Година на изпълнение, Обща стойност
2003-2004 г.
Финансиране 49262.60 лв.
Собствен и партньорски принос 34522.00 лв.

Име на проекта
"Крепостта Крумово кале - достъпен и притегателен туристически обект"

Извършени нови проучвателни дейности, консервирани значителни части от крепостта и базиликата, изготвени рекламни материали, значително увеличен поток от туристи. Проведена научна конференция. С проекта се извърши консервация на е историческата крепост и водещия към нея ранно-византийски път и превърна в по-достъпен за посещаване исторически обект.

Финансиращ орган
Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество

Година на изпълнение, Обща стойност
2003-2004 г.
Общо разходи 56230
Финансиране 32600 лв

Име на проекта
”Здравословни и безопасни условия на труд"

Обучение по приложение на нормативните изисквания по здравословни и безопасни условия на труд от предприемачите в Област Търговище и новите моменти по прилагане на изискванията на ЕС

Финансиращ орган

Фонд “Условия на труд”
МТСП и БТПП

Година на изпълнение, Обща стойност
2003,2004,2005,2006 - 6 броя
Общо 12 600 лв.

Име на проекта
“Младежка практика по екологично земеделие и еко-туризъм - ЕССЕТ”

20 ученика реализираха учебна практика в Кумбрия Англия/ 13 души/ и Ферма Патриче Италия / 7 уши/ . Установени контакти с италиански партньори. Усвоен английски опит по еко-туризъм и туристически атракции. Проучен е италианския опит в биологична ферма, събрали са нова информация, придобили са нови знания, усъвършенствали са своите културни и езикови умения.
Програма Леонардо да Винчи”

Финансиращ орган
Национална Агенция – България; Център за развитие на ЧР

Година на изпълнение, Обща стойност
2003 - 2004
33300 Евро

Име на проекта
Европа по близо" 2004 г.

Организира информационен ден "Европейска интеграция и адаптиране на българския бизнес към Европейските стандарти" включващ семинар на тема “СЕ маркировката - билет за европейския пазар"

Финансиращ орган

Информационен център "Отворено общество " – Варна 2004 г.
ТПП-Търговище

Година на изпълнение, Обща стойност

Общо разходи 1000, финансовото участие 800 лв.

Име на проекта
"Европейски стандарти за екологично производство в област Търговище"

С предвидените дейностите се постигнаха на целите са: разработка на обучителни материали за стандартите на ЕС за биологично производство, проведени на обучителни семинари 1 централен и 5 по общински центрове на областта, създаде се тематична база данни за развитие на биологичното производство в региона и публикуване в уеб пространството

Финансиращ орган

Делегация на европейската комисия
СПАН Консултант Консорциум

Година на изпълнение, Обща стойност
2004, Общо разходи 3020 евро, финансовото участие 1930 евро

Име на проекта
„Присъедини се към добрите практики на управление и намери своето място в глобалните вериги на добавена стойност”

Проведено обучение на 30 менъджери от 20 фирми . С това ще се постигне повишаване на знанията на този ключов персонал и ще популяризира добрата управленческа практика съгласно изискванията и стандартите на ЕС, които са предпоставка за добро бизнес развитие. Директните бенифициенти ще спечелят технически знания натрупване на капацитет в планирането.

Финансиращ орган
Изпълнителна Агенция ФАР
Главна дирекция в МРРБ

Година на изпълнение, Обща стойност
Общо разходи 66510 EUR.
Собствен принос 9776.97 EUR

Име на проекта
“Европейски опит за ефективно професионално обучение и
ориентиране през целия живот”

10 мениджъри на човешки ресурси, мениджъри и администратори на програми за професионално обучение, специалисти по професионално ориентиране от структуроопределящи за областта отрасли ще реализират учебна практика в Ферма Патриче - Италия . Установени контакти с италиански партньори.

Финансиращ орган
Програма “Леонардо да Винчи”

Година на изпълнение, Обща стойност
2004-2005.
Национална Агенция – България
Обща стойност на проекта 20400.00 EUR

Име на проекта
Дни на Европа

Проектът “Отбелязване на Дни на Европа” през 2006 г. е национално събитие, включващо инициативи във всичките 28 регионални центрове в България. Във всеки град ще се осъществят минимум по 2 информационни и 2 културни/спортни събития (приложена е подробна таблица с дейностите).

Финансиращ орган
Делегация на европейската комисия

Година на изпълнение, Обща стойност
2006 год., 3600 лв.

Име на проекта
„Методи за постигане на ефективност в алтернативните форми на бизнес
съществуващи-те МСП в област Търговище”

Проведени анализ на състоянието и консултантска помощ на 20 фирми . С това ще се постигне повишаване на знанията на ключов персонал и ще се подпомогне реалната дейност на тези малки производители, ще се запознаят с добрата управленческа практика съгласно изискванията и стандартите на ЕС, които са предпоставка за добро бизнес развитие.

Финансиращ орган
Изпълнителна Агенция ФАР , Главна дирекция в МТСП

Година на изпълнение, Обща стойност
2006., Общо разходи 30810 EUR.
Собствен принос 4529.07 EUR

Име на проекта
АКТИВНИ УСЛУГИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА АУПТ

Основното предизвикателство пред стопанското развитие на областта и регионалния пазар на труда е използването на възникващите благоприятни възможности, ограничаването на донякъде естествения феномен „износ на благосъстояние” с иначе ограничените средства на местното самоуправление, стопанска и социална политика. “Регионалното развитие”, освен повече добавена стойност на един човек, означава още повече възможности за заетост, както и по-нисък структурен риск в региона.

Година на изпълнение, Обща стойност
"Светoвна Банка за Възтановяване и развитие и Агенция по заетостта

Година на изпълнение, Обща стойност
2007, 39850 EUR

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.Копие от съдебното решение
2.Копие от лицензите и регистрациите

Попълнил въпросника:Оля Иванова
Позиция в организацията :Председател
 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com