TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Понеделник, 13 юли 2020 / НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ
ОРГАНИЗАЦИИ-Сдружение „Асоциация НАЯ”
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Сдружение „Асоциация НАЯ”

Изтегли информацията в формат - Word

1. Име на организацията: Сдружение „Асоциация НАЯ”
2. Адресна регистрация: гр. Търговище, п.к. 7700, ул. Пирин 12, ап.19
3. Телефон/ Факс: 0601/ 6 28 89
4. E-mail/ Интернет страница: naia_s@abv.bg
5. Съдебна регистрация (номер и дата на решението): Решение №14 от 04.01.2002 г. на Окръжен съд - Търговище
6. Структура на управление (председател на УС, изпълнителен директор, членове и други)

 

    • Председател на УС – Светла Борисова Сивчева
    • Зам. председател на УС - Стелияна Великова Стефанова
    • Член на УС – Милена Маринова Тенчева

 


7. Цели и задачи на неправителствената организация ( максимум 15 реда)
Сдружението е организация за осъществяване на дейност в обществена полза по смисъла на чл.2, ал.1 от ЗЮЛНЦ.


ВИЗИЯ: Общество от информирани, независими, равнопоставени и уверени в себе си и възможностите си граждани.
МИСИЯ: Оказване на психо-социална подкрепа, помощ и консултиране на уязвими групи от общността за постигане на равнопоставеност.


“Асоциация НАЯ” предлага:


• Емоционална подкрепа за жени и деца, жертва на домашно насилие, сексуално насилие и трафик;
• Психологическо консултиране;
• Психотерапия;
• Юридическо консултиране;
• Социално консултиране;
• Съдействие при контакти с институции;
• Партниране при решаване на социални проблеми;
• Открита телефонна линия за жени и деца, свидетели и жертви на домашно насилие, сексуално насилие и трафик;
• Услуги за лица, жертви на трафик на хора;
• Социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания;
• Консултиране на семействата на децата с увреждания и училищната им среда;
• Информация;
• Разработва и осъществява програми, свързани с:
- превенция на домашното насилие;
- превенция на трафика на хора;
- социална интеграция на деца с увреждания.

 
8. Лицензи и регистрации на организацията
 Удостоверение № 501/ 17.05.2006 на Министерство на правосъдието за вписване в Централния регистър на ЮЛНЦ.
 Удостоверение № 1597/19.07.2006 на МТСП - Агенция за социално подпомагане за предоставяне на социални услуги – Център за социална рехабилитация и интеграция.
 Удостоверение № 1598/19.07.2006 на МТСП - Агенция за социално подпомагане за предоставяне на социални услуги – Кризисен център за възрастни.
 Лиценз № 0196/08.11.2006 на МС – Държавна агенция за закрила на детето за предоставяне на социални услуги за деца – Център за рехабилитация и интеграция на деца, жертви на насилие.


9. Човешки ресурси:
• Брой членове: 19
• Брой доброволци: 15
• Брой служители: 8


10. Материални ресурси:
• Офиси: две стаи
• Техника:
- 2 компютърни конфигурации
- 1 мултифункционално устойство
- 1 принтер
- 2 телефона
• Други: офис оборудване

11. Географски обхват на дейността
• Град Търговище
Общински
• Областен
• Регионален
• Национален
• Международен


12. Участие в проекти

Име на проекта:
Деца помагат на деца

Резюме:
Цел:
децата от масовите училища на град Търговище да повишат своята информираност, относно проблемите на децата с увреждания в нашия град, техния брой и заболявания; да се повиши тяхната толерантност и съпричастност чрез даряване на 50 ст. на ученик.
Дейности и резултати: Проектът получи одобрението и разрешението от “Министерството на образованието и науката”. Направени бяха радио- и телевизионен клип, които се излъчваха всеки ден. Изработени бяха диплянки, които се разпространяваха по училищата. Със събраната сума от 897 лв. “Асоциация НАЯ” кандидатства пред Фондация “Работилница за граждански инициативи” за удвояване на сумата с проект “Интегрирано образование – 1-ви етап – обучение на учители” и спечели.

Финансиращ орган:
Фондация “Работилница за граждански инициативи”

Година на изпълнение, Обща стойност:
Април – Юни 2003
102.56 евро


Име на проекта:
Заедно можем повече

Цели: социална интеграция на деца с увреждания и възпитание на деца от масови училища в толерантност и съпричастност. Дейности и резултати: По проекта се осъществиха екскурзия до “Мадарския конник” и “Крумовия дворец” с научно-познавателна цел и спортно-развлекателна разходка в местността “Борово око”-Търговище. Впечатленията си от двете мероприятия децата, участници в проекта изразиха в есета, стихотворения и картини, с които бе издадена малка книжка.

 

Финансиращ орган:
Фондация “Помощ за благотворителността в България”

Година на изпълнение, Обща стойност:
Юни – Август 2003
184.62 евро


Име на проекта:
Интегрирано образование – 1-ви етап – Обучение на учители

Цел:създаване на условия за интегрираното образование на децата с увреждания, посредством : 1/Повишаване на знанията и уменията на екипа на “Асоциация НАЯ” за провеждане на кампании и обучения, с цел интегрираното образование на децата с увреждания и 2/ Повишаване на информираността, толерантността и чувствителността на учители от масовите и специални училища в гр.Търговище към проблемите на децата с увреждания и тяхното право на интегрирано образование чрез обучителни тренинги.

 

Финансиращ орган:
Фондация “Работилница за граждански инициативи”

Година на изпълнение, Обща стойност:
Септември 2003 - Януари 2004
920 евро


Име на проекта:
Деца се грижат за чиста околна среда Водеща организация: “Интелеко” Партньор: “Асоциация НАЯ”

Цели:
да стимулира активността на гражданите и особено на младите хора – учащите се от град Търговище за опазване на околната среда и повишаване на екологичната им култура чрез включване в еко-инициативи за почистване и озеленяване на бреговата ивица на река “Врана” в района южно от бул.”Цар Освободител”. Подцелите на проекта включваха: интеграция на деца с увреждания /от Помощното училище “Петър Берон” и СОУ за деца с увреден слух/ чрез участието им в екологичните инициативи, свързани с почистване и озеленяване, съвместно с деца от масовите училища.

Финансиращ орган:
Министерството на околната среда и водите

Година на изпълнение, Обща стойност:
Февруари – Юни 2004
1025.64 евро


Име на проекта:
Превенция на трафика и проституцията в две български общини
Водеща организация: Фондация “ЖАР” София
Партньори:
“Асоциация НАЯ” Търговище и Фондация “Идеи и ценности” Сандански
Цел: да се намали риска от проституция и трафик сред млади хора от социално слаби семейства, включително и с етнически произход в Община Търговище. Дейности и резултати: По проекта бяха проведени с учениците обучения в “Антитрафик”, “Човешки права”, “Житейски умения” и лятна превантивна програма. Проектът предизвика широк отзвук в града, така че ние разширихме целевата група и допълнително 75 ученика от други училища преминаха през обучение “Антитрафик”.

Финансиращ орган:
Демократична комисия към Посолството на САЩ в България

Година на изпълнение, Обща стойност:
Септември 2004 – Август 2005
1639.74 евро


Име на проекта:
Борбата срещу домашното насилие в обектива на медиите

Цел: повишаване активността на местните медии за фокусиране на дейността им върху проблема домашно насилие и повишаване на обществената нетърпимост към неговите прояви, като нарушение на човешките права. Дейности и резултати: По проекта се проведе обучение на 18 журналиста и оператори по темата “Домашното насилие” от 2-ма обучители от “НАЯ”; изработи се 20 мин. учебен филм “Страх от утре”; дипляна с детски рисунки от конкурса “Деца срещу домашното насилие”; плакат с най-добрата от рисунките; радио- и телевизионни предавания; публикации във вестник “Знаме”; кръгла маса за създаване на местен ресурс за обединяване усилията на обществото в борбата срещу домашното насилие.


Финансиращ орган:
Фондация “Джендър проект в България”, чрез “Български фонд за жените” и финансовата подкрепа на “Глобален фонд за жените” – САЩ

Година на изпълнение, Обща стойност:
Ноември 2004 – Април 2005
2925.64 евро


Име на проекта:
Стъпка напред към равнопоставенстта

Цел: да се повиши информираността на обществеността в гр. Търговище и региона за проблемите, свързани със социалната и икономическа равнопоставеност на жените. Дейности и резултати:. По време на проекта бяха издадени 4 броя подлистник в тираж 3 000 бр. всеки. Този проект ни даде възможност да обхванем и малките населени места. Като допълнителни дейности бяха проведени 2 срещи в селата Лиляк и Въбел, където жените от местната общност активно се включиха в дискусии по темите: домашно насилие, трафик на жени и равнопоставеност между половете.
Накрая всичко, създадено по време на проекта събрахме в книжката “Равнопоставеност”, която излезе в тираж 100 бр.

Финансиращ орган:
Български фонд за жените

Година на изпълнение, Обща стойност:
Май – Октомври 2005
2407.69 евро


Име на проекта:
Щастливи заедно

Цел:
да създаде и отработи модел за съвместна работа и общуване на деца с и без увреждания; повишаване знанията и уменията на учители от двете училища за работа с деца с увреждания и деца от масовото училище; мотивиране на родителите и гражданите за създаване на местен ресурс за преодоляване на проблема със социалната изолация на децата с увреждания. Дейности и резултати: В продължение на 11 месеца 21 деца от Помощно Училище “Д-р Петър Берон” и 24 деца от масово училище III ОУ “П.Р.Славейков”, участваха в 3 клубни форми, изградени по проекта - “Арт – и музико – терапия”, “Спорт и здраве” и “Човешки права”. Повишен капацитет на 30 учители за съвместна работа с деца с увреждания и деца от масовото училище. Повишени бяха знанията и информираността на родителите, относно отглеждането и възпитанието на дете със смущение в здравето и неговата интеграция в обществото.

Финансиращ орган:
ЕС, Програма ФАР “Развитие на гражданското общество” 2002

Година на изпълнение, Обща стойност:
Декември 2004 – Декември 2005
12 230 евро


Име на проекта:
Женско лоби в Община Търговище

Цел: да създаде механизъм за въздействие върху местните обществени политики, като гаранция за защита правата на жените. Конкретната цел на проект “Женско лоби в Община Търговище” е изграждането на гражданско обединение “Женско лоби”, което да се включи в работата на различни местни комисии и институции, за да отстоява правата на жените, като част от местните политики. Дейности и резултати: Проведени 4 обучения по темата “Равнопоставеност на половете”; създадено “Женско лоби”; Проведена застъпническа кампания за включване на експерти от Женското лоби в постоянните комисии към Общински съвет и към Областна администрация.

Финансиращ орган:
Институт “Отворено общество” - София

Година на изпълнение, Обща стойност:
Април – Септември 2006 г.
2 570.92 евро


Име на проекта:
Подкрепа за жертвите на домашно насилие в Община Търговище

Обща цел : Създаване на условия и предпоставки за разрешаване на местен проблем в борбата срещу домашното насилие и равнопоставеност между половете в Община Търговище. Конкретнa цел: изграждане на Консултативен център за подпомагане на жени и деца, жертви на домашно насилие от Община Търговище.
В Центъра работят двама консултанти – психолози, 1 социален работник, юрист и дежурен на горещата телефонна линия всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:30 ч. Консултациите са безплатни.

Консултативният Център предлага :
 психологическо консултиране
 психо - терапевтична помощ
 юридически консултации
 социални консултации
 съдействие при контакт с институции
 партньорство при решаване на социални проблеми Фондация “Лале”

Година на изпълнение, Обща стойност:
Февруари 2006 – Април 2007 г. 15 800 евро


Име на проекта:
Гореща телефонна линия за жертви на домашно насилие

Общата цел на проекта е подкрепа за жертвите на домашно насилие. Конкретната цел на проекта е разширяване обхвата на горещата телефонна линия за жертви на домашно насилие и подобряване качеството на предлаганите социални услуги за жертвите на домашно насилие, чрез повишаване квалификацията на екипа.

Финансиращ орган:
“Mama Cash” – Холандия

Година на изпълнение, Обща стойност:
Януари 2007- Декември 2007 г. 7 970 евро


Име на проекта:
Пълна прозрачност, публичност и безпристраст-ност при изпълнението на законите от съда

Обща цел:
Подобрена обществена представа за съда в 5 административни области чрез развитие на устойчиви публично-частни партньорства за положително осъществяване на съдебната реформа на местно ниво. Конкретна цел 1: Наблюдение изпълнението на закони и разработване на Система за обществено наблюдение на съда в 5 града; Конкретна цел 2: Разширяване на въздействието и мултиплициране на положителния ефект от общественото наблюдение на съда в други административни области – Шумен, Търговище, Силистра и Велико Търново;Конкретна цел 3:Укрепване капацитета на Гражданската консултативна група за положително осъществяване на реформата в съдебната система на местно ниво.

Финансиращ орган:
Американската агенция за международно развитие. Водеща организация “Център на нестопанските организации в Разград”

Година на изпълнение, Обща стойност:
Август 2006 – Май 2007 г.


Име на проекта:
Развитието – повече от една идея Проектът е в партньорство със сдружение “ЖАНЕТА” Разград и има за цел да създаде условия за активно участие на неправителствени организации от Търговище и Разград в процеса на присъединяване на България към ЕС. Това ще стане чрез запознаване на 12 НПО от региона с приоритетите в Регионалните планове за развитие и финансовите инструменти на ЕС; чрез повишаване на езиковите и компютърни знания и умения на представителите на НПО и чрез изработването на общи приоритети за развитие на неправителствените организации в региона.

Финансиращ орган:
ЕС, Програма ФАР “Развитие на гражданското общество” 2004

Година на изпълнение, Обща стойност:
Декември 2006 - Ноември 2007 г. 30 024 евро


ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Копие от съдебното решение
2. Копие от лицензите и регистрациите

Попълнил въпросника: Светла Борисова Сивчева
Позиция в организацията: Председател на УС на „Асоциация НАЯ”

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com