TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Неделя, 05 април 2020 / НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ
ОРГАНИЗАЦИИ-Общински читалищен съвет Търговище
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Общински читалищен съвет Търговище

Изтегли информацията в формат - Word

1. Име на организацията - Общински читалищен съвет Търговище
2. Адресна регистрация - Търговище, пл. Ст.Мавродиев 1
3. Телефон/ Факс - 0601/6 32 17
4. E-mail/ Интернет страница - citikc_tg@abv.bg
5. Съдебна регистрация (номер и дата на решението) - Решение № 705 от 01.07.2003 г. на Търговищки окръжен съд по Ф.д. 292/2003
Последна актуализация – Решение № 1073/27.12.2006 г.


6. Структура на управление (председател на УС, изпълнителен директор, членове и други)
УС – Невена Ангелова Маджарова – председател и членове: Галина Кръстева, Албена Недева,Фатме Расимова, Неврие Идризова;
РК – Председател – Мариана Колева и членове: Халил Халилов, Пенка Пенева;
Членове – 38 читалища от Община Търговище


7. Цели и задачи на неправителствената организация ( максимум 15 реда )
Да работи за превръщането на читалищата в центрове на гражданското общество; да съдейства на читалищата да развиват и утвърждават духовните ценности на гражданското общество; да подпомага укрепването и развитието на отделните читалища; да координира работата между отделните читалища и да осъществява взаимодействие с местната и държавна власт на територията на региона; да поставя, защитава и отстоява правата и интересите на своите членове.


8. Лицензи и регистрации на организацията
9. Човешки ресурси:
• Брой членове: 38 народни читалища
• Брой доброволци: 38 читалищни секретари
• Брой служители: 0


10. Материални ресурси:
• Офиси: 1
• Техника: офис техника
• Други:

11. Географски обхват на дейността
• Общински


12. Участие в проекти

Име на проекта
„Читалищата в услуга на хората от малките населени места” 2005 г.

Цели: Участие на хората от малките населени места в икономическото развитие на Община Търговище чрез създаване, прилагане и популяризиране на алтернативни форми за заетост и бизнес в областта на селското стопанство.

Финансиращ орган
ШАРС и Община Търговище по програма “Общински форум”

Година на изпълнение, обща стойност:
2005 г.
61 904 лв

Име на проекта
“Нови модели за екологично възпитание” – 2006 г.

Общата цел на проекта е: насърчаване участието на младите хора от малките населени места в решаването на местни екологични проблеми чрез прилагане на ефективни модели за работа.

Финансиращ орган
Фондация “ЕкоОбщност” София

Година на изпълнение, обща стойност:
6 842 лв.
от тях –  5 601 лв.

Име на проекта
“Малките населени места – активна част от Европейска България

Дългосрочната цел на проекта е създаване на капацитет за активно участие на жителите от малките населени места в прилагане правото на общността /acquis communautaire/ в областта на регионалното развитие и в процеса на присъединяване на България към ЕС.

Финансиращ орган
ЕС – по програма ФАР “Развитие на гражданското общество”

Година на изпълнение, обща стойност:
19 420 евро,
от тях – 17 478 евро

Име на проекта
“Насилието – да го покажем, за да не се случи”

Цел: Създаване на среда за преодоляване на проявите на насилие над деца чрез прилагане на артистични психо социални практики /интерактивен театър/

Година на изпълнение, обща стойност:
Асоциация “Родители”

Година на изпълнение, обща стойност:
9 793 лв. от тях – 7 273 лв.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Копие от съдебното решение
2. Копие от лицензите и регистрациите


Попълнил въпросника:
Име – Невена Маджарова
Статут - Председател
 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com