TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Четвъртък, 02 април 2020 / НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ
ОРГАНИЗАЦИИ-Сдружение „Партньори Търговище”
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

 

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Сдружение „Партньори Търговище”

1. Име на организацията - Сдружение „Партньори Търговище”
2. Адресна регистрация - Град Търговище, кв. „Запад”, бл.38, вх. А, ап.21; адрес за кореспонденция: Търговище, площад „Стоян Мавродиев”, НОЧ „Напредък”, стая 25
3. Телефон/ Факс - 0601 / 63256
4. E-mail/ Интернет страница - targovishte@partnersbg.org
5. Съдебна регистрация (номер и дата на решението) - № 754 от 16.08.2005 година
6. Структура на управление (председател на УС, изпълнителен директор, членове и други)
Председател- Любомира Николова Любенова- работи по договор за управление и контрол. Висше образование- магистър по история. Координатор на 6 проекта, изпълнявани от различни неправителствени организации. На този пост от създаването на организацията. Предишната длъжност: Координатор на Програма „Междуетническо взаимодействие” за град Търговище на Фондация „Партньори България”-2003-2005 година. Допълнителни квалификации: модератор, обучител, медиатор- вписан в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието.
Управителен съвет: състои се от трима членове:
председател - Любомира Николова и
членове : Мевзуне Бейтулова и Айсун Авджиев.
Общо събрание: свиква се поне веднъж на два месеца. Участват всички членове на Сдружението- 14 души. Единадесет от тях са вписани в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието.

7. Цели и задачи на неправителствената организация ( максимум 15 реда)
Предметът на дейност на сдружението е: популяризиране алтернативните способи за решаване на спорове и в часност на медиацията; осъществяване на съвместни инициативи с органите на държавна и местна власт, институциите, включително съдилища, община, социални служби, и други заинтересовани страни; развитието и утвърждаването на духовни ценности в гражданското общество. Основни цели на сдружението са:да подпомага развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество и съдейства за развитието на културата за решаване на спорове и конфликти по мирен начин; да популяризира идеята за толерантност в обществото, идеята за медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове в сътрудничество с държавните, общинските и други юридическите лица; да подпомага и работи за улесняване на социалната интеграция на различни етнически, професионални, религиозни и езикови общности; да предоставя медиация, помирение, посредничество и други способи за алтернативно решаване на спорове;да съдейства за предотвратяване на назряващи конфликти, породени от социални, битови, възрастови, етнически, трудови, институционални и други проблеми.


8. Лицензи и регистрации на организацията
Регистрирани сме в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза. Нашите членове притежават необходимите индивидуални сертификати за прилагане на медиация , модериране на публични дискусии и форуми; провеждане на обучения.

9. Човешки ресурси:
• Брой членове: 14
• Брой доброволци: няма
• Брой служители: 3

10. Материални ресурси:
• Офиси: 1
• Техника: компютри, офис техника, цифров фотоапарат
• Други: оборудване за заседателна зала, флипчарт

11. Географски обхват на дейността
• Град Търговище
• Общински
Х Областен
• Регионален
• Национален
• Международен

12. Участие в проекти
№ Име на проекта Резюме
(цели, дейности и резултати от проекта-максимум 20 реда) Финансиращ орган; година на изпълнение Обща стойност
1 „Развитие на Център по медиация в Търговище” Проектът цели да се популяризират алтернативните способи за решаване на спорове сред етническите общности в Търговище чрез прилагането на медиация и превенция на конфликтите. Дейностите по проекта са: сключване на споразумения с институциите; излъчване на радиопредаване „Медиацията в малкия град”; прилагане на медиацията при решаване на спорове.До този момент имаме 14 поети случая, 5 проведени медиации. Част от проекта бе и общественото обсъждане на Наредба №1 на Община Търговище , проведено през февруари 2006 година. 2005-2007 година
Фондация „Партньори България” и Американската агенция за международно
развитие 38462 лева
2 „Светлина” Проектът целеше да подобри индекса на етническата толерантност като допринесе за подобряване на взаимоотношенията между етническите и религиозни групи в местната общност. Архитектурното осветление на двата основни религиозни храма- църквата „Св.Иван Рилски” и „Саат” джамия бе извършено от фирма-изпълнителка , но при избора и бяха включени и представители на двете религиозни настоятелствата. По време на реализацията на проекта отново заедно те наблюдаваха изпълнението на дейностите и подпомагаха екипа на проекта. Другият партньор по проекта –Община Търговище обезпечи експерти, които осигуриха по-качествено изпълнение на дейностите, свързани с изграждането на системата за архитектурно осветление.
2006 година, Фондация „Партньори България” и Американската агенция за международно
развитие 6930 лева
3 «Подкрепа за Третия сектор в Община Опака» Създаване на неправителствени организации в Община Опака и обучение на техните членове, провеждане на конкурс за изготвяне на проекти и финансиране на 4 най-добре предложения, създаване на трайни партньорски отношения между местната власт и неправителствените организации 2006-2007 година
Програма ФАР „Развитие на гражданското общество 2004” 14991 евро
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Копие от съдебното решение
2. Копие от лицензите и регистрациите

Попълнил въпросника: Любомира Николова
Позиция в организацията: Председател
 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com