TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Неделя, 05 април 2020 / НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ
ОРГАНИЗАЦИИ-Сдружение “Интелеко”
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Сдружение “Интелеко”

1. Име на организацията: Сдружение “Интелеко”
2. Адресна регистрация: гр. Търговище; ул. “Цар Иван Асен” № 6, ап. 5, ет. 3
3. Телефон/ Факс: 0601 61651
4. E-mail/ Интернет страница: d_radichkova@yahoo.com
5. Съдебна регистрация (номер и дата на решението)
Сдружение “Интелеко” е пререгистрирано по ЗЮЛНЦ с Решение № 868 от 17.10.2002 г. на Търговищки окръжен съд за работа в обществена полза.
6. Структура на управление (председател на УС, изпълнителен директор, членове и други)
Донка Радичкова – председател на УС на сдружението –GSM: 0887307594;
E- mail: d_radichkova@yahoo.com
Радослав Черкезов – зам. председател
Веселин Бонев – секретар

7.Цели и задачи на неправителствената организация ( максимум 15 реда)
Мисия на сдружение “Интелеко”: “Мислим глобално, действаме локално за опазване на околната среда и защита на човешките права“.
Основната цел на сдружението: Да съдейства за разширяване и задълбочаване познанията на хората в град Търговище и региона в областта на опазването на природата, жизнената среда, защита на човешките права, изучаване и развитие на отношенията “Човек –общество – природа”.

Дейността на сдружението е насочена към изпълнението на следните задачи:
1.Работа с деца и ученици за повишаване екологичните, здравни, социални и правни знания и изграждане на активна позиция за опазване на околната среда и защита на човешките права.
2.Работа с малцинствени и маргинализирани групи и деца в риск за повишаване обществената им култура и социална интеграция в гражданското общество.
3.Работа с учителите за повдигане нивото на обучение в часовете и темите с екологична, здравна и правна насоченост
4.Работа със специализирани групи за провеждане на екотуризъм и екоекспедиции, за разработване на оздравителни екологични програми за райони с нарушено екологично равновесие и опазване находищата на защитени растителни и животински видове в региона.
5.Съвместна работа със средствата за масова информация и местните институции за развитие на ново обществено мнение,действия и отношения.

8.Лицензи и регистрации на организацията: няма

9.Човешки ресурси:
• Брой членове: 24
• Брой доброволци: 10 учащи се
• Брой служители: няма

10.Материални ресурси:
• Офиси: няма
• Техника: няма
• Други:

11.Географски обхват на дейността
• Град Търговище - да
• Общински
• Областен
• Регионален
• Национален
• Международен

12.Участие в проекти

Име на проекта
“Подай ми ръка”

Проектът бе реализиран с деца в неравностойно положение - в риск, с доказани противообществени прояви с цел приобщаването им към гражданското обществото.В проекта бяха обхванати 10 безпризорни деца на възраст от 8 до 13 години и 18 деца насочени от Детска педагогическа стая, с които работихме 1 година. По време на реализацията на проекта работихме и с родителите на тези деца.

Финансиращ орган
Чарити Ноу Хау

Година на изпълнение Обща стойност
2003 г. 3000 лв

Име на проекта
“Мечта – превърната в реалност”

Проектът бе насочен към подобряване на инфраструктурата в район на парк “Борово око”в град Търговище.Целта бе –“Стимулиране активността на гражданите и особено на младите хора в решаването на екологичен проблем,за пълноценно ползване на местните ресурси и активно съдействие за промяна на нарушеното екологично равновесие. Реконструиран бе мост над р.Врана в района на парк “Борово око”,прочистено коритото на реката и оформено озеленяване около моста, направено бе скосяване на стъпалата към моста за преминаване на детски и инвалидни колички. В проекта взеха участие с доброволен труд граждани от квартала и безработни младежи.

Финансиращ орган
ФРГИ

Година на изпълнение Обща стойност
2003 г. 3800 лв

Име на проекта
“Да пазим околната среда – тя е нашия дом”

По проекта бяха изработени графити на неподдържани стени в центъра на град Търговище /старата полиция/ от доброволци – млади хора,членове на сдружението, в рамките на 1 месец.

Финансиращ орган
Община – Търговище и фирма “Стрем”

Година на изпълнение Обща стойност
2003 г. - 200 лв

Име на проекта
“Елате е вижте красивата и екологично – чиста природа на Търговищкия край”

По проекта бе изградена екопътека в местността “Парка” край град Търговище с цел развиване на екотуризъм и запознаване с уникалните природни и исторически дадености в района.Той се реализира за 8 месеца. При реализирането на проекта успяхме да включим с доброволен труд много граждани – любители туристи, ученици и техните родители, както и представители от Общината, институциите и НПО от гр. Търговище.

Финансиращ орган
ШАРС

Година на изпълнение Обща стойност
2004 г 19663 лева

Име на проекта
“Деца се грижат за чиста околна среда”

Проектът бе реализиран от Сдружение “Интелеко” в партньорство с “Асоциация НАЯ” .В проекта бяха ангажирани деца с увреждания и деца от масовите училища на гр. Търговище.В организираните екоакции и инициативи успяхме да мотивираме и родители да участват съвместно с децата.

Финансиращ орган
МОСВ

Година на изпълнение Обща стойност
2004 г. 2000 лв

Име на проекта
“Заедно да учим, играем и общуваме”

Проектът бе насочен конкретно към работа с деца от различни етноси за социализация и интеграция в обществото и задържането им в учебните заведения.. По време на реализацията на проекта се провеждаха инициативи – беседи, консултации и др. и с родителите, учителите и граждани от общността в ромския квартал “М.Малчев”.

Финансиращ орган
Фондация “Партньори – България” чрез ААМР

Година на изпълнение Обща стойност
2005 г 15000 лв

Име на проекта
“Заедно – защо не”

Целта е: Създаване на условия и предпоставки за социална интеграция и равнопоставеност на хора (млади семейства - 12) в неравностойно положение от кв. “Малчо Малчев” гр. Търговище. Проблемите, които решава проекта са повишаване на знанията и информираността по здравни, правни, социални и образователни въпроси, съдействие за промяна на социалния статус на младите родители.

Финансиращ орган
Фондация “Лале”

Година на изпълнение Обща стойност

2006г.. 5245 лв

Име на проекта
“Съдебната система в Търговище във фокуса на гражданското общество и медиите”

Проектът бе реализиран в партньорство с НРТ.По проекта се работи с 52 ученика от ПТГ “Цар Симеон Велики” чрез участието им в обучителни тренинги за повишаване на правната им култура. Ежемесечно се излъчваха радиопредавания за информиране на гражданите за работата на Съда в Търговище, публикации в местните вестници, ТВ-дискусии.

Финансиращ орган
ИУСС и ААМР

Година на изпълнение Обща стойност

2006 г. 13809 $

Име на проекта
“Заедно за нашите права и отговорности” Проектът бе насочен към защита правата на децата, осъзнаване на отговорностите и толерантност към различното. и се реализира в рамките на 5 месеца.

Финансиращ орган
Тръст за гражданско общество в Централни и Източна Европа и Институт “Отворено общество” – София

Година на изпълнение Обща стойност
4951 лв

Име на проекта
“Развитие на екотуризъм в Търговищка и Преславска община”


Сдружение “Интелеко” бе партньор на Сдружение “Мисионис” и Община-Търговище по проекта
Проектът бе насочен към изграждане на екопътеки и организиране на инициативи съдействащи за развитието на екотуризма в тези общини.

Финансиращ орган
ЕС по Програма ФАР

Година на изпълнение Обща стойност
2005 – 2006 г. .

Име на проекта
“Щастливи заедно”

Сдружение “Интелеко” бе партньор на Асоциация “Ная” в реализацията на проекта с определени ангажименти и изграден авторитет.
Проектът бе насочен към преодоляване на социалната изолация на 21 деца с увреждания чрез включването им в съвместни дейности с деца от масовото училище. По проекта са заложени инициативи и с родителите и учителите на децата от двете училища и мотивирането им за създаване на местен ресурс за преодоляване на проблема.

Финансиращ орган
Министерство на финансите по Програма ФАР

Година на изпълнение Обща стойност

2005 г. 12000 $

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Копие от съдебното решение - да
2. Копие от лицензите и регистрациите: - няма

Попълнил въпросника: Донка Радичкова
Позиция в организацията: председател на Сдружение “Интелеко”
 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com