TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Четвъртък, 02 април 2020 / НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ
ОРГАНИЗАЦИИ-„Местно туристическо сдружение – Търговище”
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

„Местно туристическо сдружение – Търговище”

Изтегли информацията в формат - Word

1. Име на организацията: “Местно туристическо сдружение – Търговище”
2. Адресна регистрация: гр. Търговище; ул. „Св.св. Кирил и Методий”№4
3. Телефон/ Факс: 0601 6 34 65
4. E-mail/ Интернет страница: tic@targovishteinfo.org
5. Съдебна регистрация (номер и дата на решението)
„Местно туристическо сдружение– Търговище” е юридическо лице с нестопанска цел. Регистрирано е на 17.01.2005г. с Решение № 62 на Търговищки окръжен съд.
6. Структура на управление (председател на УС, изпълнителен директор, членове и други)
Тодор Янакиев – председател на УС на сдружението –GSM: 0899878799;
Оля Иванова – зам. председател на УС на сдружението- GSM: 0888988974
Цветелина Герова – секретар – GSM: 0897997361
Донка Радичкова – член на УС – GSM: 0887307594
Сашо Йорданов- член на УС – GSM: 0888855312
Стоян Станчев – член на УС – GSM: 0889230144
Галина Колева - член на УС – GSM: 0898439615


7. Цели и задачи на неправителствената организация ( максимум 15 реда)

1. координира интересите и действията и активизира инициативата на органи, организации и фирми, свързани с развитието на туризма на съответната територия.
2. съдейства за развитието на туризма на местно равнище, насърчава частната инициатива, координира и регулира взаимоотношенията при формирането и реализацията на туристическия продукт;
3. съдейства за разработване, актуализиране и реализиране на програма за развитието на туризма на територията на Община Търговище.
4. осигурява еднопосочност и съгласуваност на намеренията и действията на туристическите субекти в туризма при формирането и реализацията на маркетингова дейност и при развитието на комплексен туристически продукт.
За постигане на целите си СДРУЖЕНИЕТО използва следните средства: извършва допълнителна стопанска дейност, ползва чуждестранен и вътрешен опит, сътрудничи с държавни и общински органи, участва в проекти

Предмет на дейност на СДРУЖЕНИЕТО

СДРУЖЕНИЕТО се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в частна полза и обхваща следните основни функции и направления:
Основни функции:
1. Представлява членовете си пред други туристически организации, Националния съвет по туризъм и държавните органи;
2. Предлага лица за членове на Общинския консултативен съвет по туризъм към кмета на общината и активно участва в неговата работа.
3. Участва в разработването на програма и специализирани проекти за развитие на туризма на територията на общината и съдейства за тяхното изпълнение;
4. Изразява становище .по отношение на проекти и програми на местно равнище, касаещи туризма;
5. Провежда съвместни инициативи, коопериране и координация между частния и публичния туристически сектор в съответствие с програмата на община Търговище за развитие на туризма;
6. Проучва инвестиционните потребности и намерения, целенасочено разпространява информация и съдейства при осъществяването на контакти с потенциални инвеститори;
7. Набира, обработва и представя на компетентните органи статистическа и оперативна информация за състоянието на туризма на територията на общината;
8. Съдейства за изграждането и подпомага функционирането на туристически информационни центрове и бюра.
9. Защитава и представлява правата и интересите на туристическите субекти на национално, регионално и местно равнище, както и съдейства на компетентните органи за осъществяване на контрол за прояви на нелоялна конкуренция;
10. Подпомага и участва в контрола по спазването на нормативните актове за защита интересите на потребителя и на професионалната етика в областта на туризма.

Дейности, обхващащи следните направления:
1. По туристическите ресурси: - регистриране и ефективно използване на наличните ресурси за развитието на туризма; - опазване на околната среда - съхраняване, развитие и възпроизводство на природните ресурси; - опазване и пропагандиране на историческото и културното наследство;
2. По туристическия продукт: - развитие на туристическата база и инфраструктура; - участие при разработването на териториално-устройствени планове, инфраструктурни проекти и програми и даване на становища по набирането и разпределението /реинвестирането/ на местни приходи от туризъм /данъци, такси и др./;
- подпомагане на контрола по спазването на туристическите стандарти, качеството на туристическите дейности /лицензиране, категоризация, ниво на туристическите услуги/ и мерките за сигурност в туризма;
- подпомагане на обучението и квалификацията на кадрите, стимулиране на професионалната компетентност, въвеждането на съвременни технологии и "ноу-хау" в туристическите дейности.

3. По туристическото предлагане:
- насърчаване на информационно-рекламната и издателска дейност;
- осъществяване на връзки с обществеността - пресконференции, медийна политика и други публични мероприятия.
- съдейства за създаване и предлагане на туристически продукти.

8.Лицензи и регистрации на организацията: няма

9.Човешки ресурси:
• Брой членове: 24
• Брой доброволци: няма
• Брой служители: няма

10.Материални ресурси:
• Офиси: един, в сградата на Общинския Туристически информационен център
• Техника: компютърна конфигурация
• Други:

11.Географски обхват на дейността
• Град Търговище - да
• Общински
• Областен
• Регионален
• Национален
• Международен

12.Участие в проекти
Сдружението е новоучредено и няма свои собствени реализирани проекти по програми на външни донори.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Копие от съдебното решение - да
2. Копие от лицензите и регистрациите: - няма

Попълнил въпросника: Цветелина Герова
Позиция в организацията: секретар на “Местно туристическо сдружение -Търговище”
 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com