TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Вторник, 22 септември 2020 / НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ
ОРГАНИЗАЦИИ-Сдружение “УСТРА”
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Сдружение “УСТРА”

Изтегли информацията в формат - Word

1. Име на организацията – Сдружение “УСТРА”
2. Адресна регистрация – гр. Търговище, ул. Стара планина №4
3. Телефон/ Факс - 0601/89333, GSM 0898 969 214
4. E-mail/ Интернет страница – E-mail: val_tg@abv.bg
5. Съдебна регистрация (номер и дата на решението)
Решение № 854 от 26.10.2006г. и вписано в регистър №5 за юридическите лица с нестопанска цел, воден от Търговищки окръжен съд, партиден №:, т. 16, стр. 124, по ф.д. №181/2006 година.
6. Структура на управление (председател на УС, изпълнителен директор, членове и други)
Структура на управление на сдружението:
- Общо събрание;
- Управителен съвет – състои се от 3 лица, в т.ч. Председател, избран на първото заседание – Валентинка Стефанова Радева – председател; Таня Пенчева Петкова – член на управителния съвет; Елеонора Кирчева Панайотова – член на управителния съвет.
- Председател – представлява сдружението.


7. Цели и задачи на неправителствената организация ( максимум 15 реда)
- да стимулира и подкрепя развитието на образованието в област Търговище;
- да създава условия и устойчив местен капацитет за осъществяване на политиката в областта на образованието;
- да съдейства за повишаване компетентността на учителите в областта за провеждане на образование, насочено към личността на ученика;
- интегриране на малцинствените групи, за социално включване на учениците със специални образователни потребности; за учене през целия живот, за околна среда и устойчиво развитие, за осмисляне на свободното време на учениците;
- повишаване информираността и ангажираността на младите хора и възрастното население по проблемите на развитие на образованието.


8. Лицензи и регистрации на организацията
БУЛСТАТ 125575045

9. Човешки ресурси:
• Брой членове: 9 /девет/
• Брой доброволци: 11 /единадесет/
• Брой служители: 0

10. Материални ресурси:
• Офиси: 0
• Техника: 0
• Други: 0

11. Географски обхват на дейността
• Областен
• Регионален

12. Участие в проекти
Към момента на попълването на настоящия формуляр сдружението няма спечелен проект. Партньор е по реализацията на проект „Природата - дом за всички” по програма Обществен форум на сдружение „Болкан Асист”, който ще се реализира в периода 01.03.2007г. – 30.09.2007г.
Членовете на сдружение “УСТРА”са с опит от работата по проекти, като до учредяването на сдружението са работили по реализацията на следните проекти :
- по финансовото планиране и управление на проект по Програма ФАР (PHARE) – Програма BG010205;
- тестова администрация на проект “PISA+” на МОН през 2000 и 2001г.,;
- координация на проекти по проект “Европейски уроци” на Фондация Пайдея от 2001г.; “Подкрепа на учителя” на РИО – Търговище и фондация “Отворено общество” през 2001/2002 година и “Детството трябва да бъде щастливо на ОНЧ “Напредък” – Търговище и МТСП през 2003-2004 година;
- консултантска дейност по Национална програма за ограмотяване и квалификация на роми през 2005 и 2006 година;
- членство в местното звено за управление на Проект „Подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора в България”, финансиран от Фонда на ООН за население за България;
- членство в националния обучителен екип на Проект „Екологичното образование и образованието за устойчиво развитие в началното училище в България” финансиран от Програма МАТРА на Министерството на Външните работи на Кралство Холандия и реализиран от сдружение “Природа назаем” – София и Център21 – Варна.”;
- партньори по реализацията на Проект RIME: Разкривайки местен мултикултурализъм чрез образование 2004-2006г., изпълняван от Университета “Уорик”, Великобритания.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Копие от съдебното решение
2. Копие от лицензите и регистрациите

Попълнил въпросника: Валентинка Стефанова Радева
Позиция в организацията: Председател
 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com