TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Четвъртък, 06 май 2021 / ИКОНОМИЧЕСКО
РАЗВИТИЕ-Програма за енергийна ефективност за 2009
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

 

Oбщина Търговище

ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА

за енергийна ефективност

2009 г.


 

1 ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

1.1 ЦЕЛ

Активизиране на държавната политика по Енергийна ефективност (ЕЕ), съобразно специфичната ситуация на Община Търговище.

В съответствие с чл.10 от ЗЕЕ държавната политика по ЕЕ се осъществява въз основа на национални дългосрочни и краткосрочни програми, приети от МС.

Целите на общинската програма са формулирани в следните документи

 • Енергийна стратегия на България;

 • Закон за енергийната ефективност;

 • Управленската програма на Правителството на Република България;

 • Национален план за действие по промените в климата;

 • Национална дългосрочна програма по енергийна ефективност 2005-2015;

 • Стратегия за финансиране изолациите на сгради за постигане на енергийна ефективност, приета с протокол 28/14.07.2005 и план програма за изпълнението и.

Приоритетите на Общинската програма са насочени към:

 • намаляване количеството на консумираната енергия и разходите за нея;

 • намаляване на вредните емисии в атмосферата;


 

Общината разполага със значителни резерви за повишаване на енергийната ефективност. За дефиниране на наличните резерви и необходимите инвестиционни и организационни мерки е важно да се извърши детайлно енергийно обследване на най-енергоемките обекти.

Главна цел на целевата програма за енергийна ефективност е прилагането на оптимален вариант от мерки за енергийна ефективност в средносрочен период и постигането на максимални икономически, социални и екологични резултати:

 • анализиране възможностите за използването на алтернативни енергоизточници и разработването на конкретни енергийни проекти.

 • насърчаване на населението да извърши топлоизолационни мерки на сградите, в които живее, за да се постигне енергоспестяващ ефект и намаляване на разходите за отопление.

1.2 ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ И БАРИЕРИ

Текущото състояние на ЕЕ в общината не се различава от това в страната като цяло. Основните причини за високата енергоемкост са: остарели технологии; неблагоприятен енергиен баланс на домакинствата и други.

Някои пречки при реализацията на целенасочени действия за ЕЕ са липса на стимули за рационално енергопотребление, недостатъчна осведоменост на потребителите за възможностите за намаляване на консумацията, недостатъчната институционална база, затруднен достъп до инвестиции по проектите за ЕЕ, сравнително високи цени на новите енерго икономични материали.

Анализът на разходите в Общината за енергия и разпределението по сектори показва, че тя се използва предимно за отопление и осветление. Възможности за постигане на енергийна ефективност има във всички сектори на общинските дейности.

В общинските дейности потреблението на енергия обхваща следните основни сфери:

 • потребление в сгради - общинска собственост: административни сгради, училища, детски градини, детски ясли, културни и спортни обекти;

 • потребление за улично осветление;

Едновременно със стремежа да се разширяват общинските дейности, икономията на енергия може значително да облекчи общинския бюджет. Забелязват се високи разходи за енергия във всички дейности. Те са едни от основните разходи в общинския бюджет. Основните енергоносители са:

 • природен газ – почти всички общински обекти в града;

 • нафта за отопление – в три селски училища;

 • твърдо гориво – в общински сгради в селата;

В същото време състоянието на сградите, оборудването и инсталациите в общинските обекти обуславя значителен потенциал за повишаване на енергийната ефективност. Основните причини, които водят до проблеми, свързани с ефективното използване на енергията в тях са:

 • амортизирани отоплителни инсталации в сградите, собственост на общината;

 • лошо физическо състояние на сградните обвивки – еднокатна, неуплътнена и повредена дограма, лоша изолация, течове и др.

 • осветление на сградите с енергоемки светлоизточници;

Чрез енергийноефективна реконструкция и обновяване на обектите и инсталациите могат да се постигнат значителни икономии, както и подобряване на комфорта в тях до нормативно определените равнища. Общината трябва да предприеме и мерки, насочени към използване на слънчева енергия предимно в детските заведения.

1.3 ПОТЕНЦИАЛ

Възможности за реализиране на проекти за енергийна ефективност общината има в областта на образованието, детските градини и детските ясли чрез намаляване консумацията на енергия, като очаквания икономически ефект е в размер на около 20%.

В бита възможностите са чрез въвеждането на газификация на жилищата и саниране на сградите, но там възможностите са по-малки поради скъпите мерки и финансовите възможности на гражданите.

Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) – слънчева енергия също е ресурс, който може да намали зависимостта от внос, да облекчи изпълненията на задълженията по опазване на околната среда.

1.4 ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ПРОЕКТИ И МЕРКИ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

1.4.1 Индустрия

Индустрията продължава да има най-голям дял в крайното енергийно потребление (39%) и създава около 26% от БВП на страната. Най-големи енергийни консуматори са химическата промишленост, черната металургия и производството на изделия от неметални минерални суровини. Същите на територията на Община Търговище не са развити.

1.4.2 Услуги

Улично осветление

В Общината от 2003 г. е извършена модернизация на уличното осветление и реалните разходи са намалели с около 25%.

Мерките по ЕЕ в бита могат да доведат до намаление на енергопотреблението с около 15%.

1.4.3 Сграден фонд

Подобряването на топлоизолацията, смяната на дограмата в общинските сгради, модернизирането на отоплителните инсталации, въвеждането на автоматично управление на отоплението, използването на слънчева енергия и т.н. могат да намалят енергопотреблението в сградния фонд с около 30%.

Сградите, общинска собственост, с ефективна площ над 1000кв.м., които подлежат на задължително обследване за енергийна ефективност и сертифициране съгласно Закона за енергийна ефективност са двадесет и една. В началото на 2008 г. Общината получи от Агенцията по енергийна ефективност обследване за енергийна ефективност на две общински сгради.

От решаващо значение за успешното и срочно изпълнение на енергоефективни мерки са възможностите за финансовото им осигуряване.

1.4.4 Транспорт

В този сектор общината може да влияе най вече в следните направления:

 • оптимизация на транспортния поток (особено този на обществения транспорт);

 • подобряване на инфраструктурата.

Няма поставени количествени цели за намаление на енергоемкостта на транспорта в одобрените правителствени документи, но трябва да се има предвид, че транспортът има дял от 24% за 2002 год. в крайното енергийно потребление с тенденция към нарастване.

  Необходимо е да се извърши подобряване на експлоатационните условия на транспортната инфраструктура с оглед повишаване енергийната ефективност.

1.5 ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

1.5.1 Предварителният анализ показа, че е необходимо да се организира структура, отговорна за политиката за енергийна ефективност на общинско ниво. Такива структура, във връзка със задълженията на общинските администрации (чл.8 и чл.9 ал.1 и ал.2, чл.10 ал.5, чл.11 от ЗЕЕ), е общинската комисия по ЕЕ. Тя ще бъде структурирана от целево определено със заповед звено в структурата на общинската администрация със следните основни задачи:

 • да изготвя анализи за общото и специфично потребление на горива и енергия;

 • да изготвя и предоставя за одобрение пред Общинския съвет дългосрочни и краткосрочни програми по енергийна ефективност;

 • да подготвя реализирането на проекти за подобряване на енергийната ефективностна територията на Общината;

 • активно да съдейства с централните и областни органи на изпълнителната власт в областта на енергийната политика.

1.5.2 Обучение и информиране

Основна пречка за ефикасното провеждане на политиката по ЕЕ е ниската степен на информиране. В тази сфера ролята и правомощията на Общината, като местен орган на властта, се проявява и чрез нейната мотивираща функция. Тя има възможност да въздейства върху поведението на потребителите на енергия и горива чрез информиране, насърчаване, организиране и моделиране на определен тип поведение, свързано с ефективното използване на енергията и горивата.

В изпълнение на Общинската програма за енергийна ефективност, Община Търговище ще провежда политика, насочена към повишаване стандарта на крайните потребители чрез:

 • обучение по енергиен мениджмънт на служители от общинската администрация, работещи в областта на ЕЕ;

 • изграждане на общинско информационно бюро по енергийна ефективност, което да провежда периодични информационни кампании относно възможностите за намаляване енергопотреблението, както и да дава консултации по въпросите на ЕЕ и ВЕИ;

 • по-добро взаимодействие между национални, областни и общински структури и организации.

1.5.3 Нормативни и регулаторни средства.

Част от държавната политика по ЕЕ са и задължителните обследвания на енергоемки обекти с годишно потребление над граници, определени в Наредба за обследване за енергийна ефективност (чл.17 от ЗЕЕ). Съгласно чл.16 ал.2 от ЗЕЕ на задължителното сертифициране подлежат сгради – държавна или общинска собственост - в експлоатация, с обща полезна (разгъната) площ над 1000 кв.м. За изпълнение на дейностите за подобряване на ЕЕ се осъществява контрол, в съответствие с глава V от ЗЕЕ.

2. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ:

В момента общината не разполага със собствени финансови средства за инвестиции в проекти по ЕЕ. А в интерес е да реализира подобни проекти, тъй като се изразходват значителни средства от бюджета за енергийни ресурси. Реализирането на подобни проекти не само ще облекчи общинския бюджет, но и ще доведе до повишаване на благосъстоянието на жителите на общината. Те са атрактивни и изгодни, тъй като генерират енергоспестяващи ефекти, а не разходи. При реализирането на проекти за подобряване на енергийната ефективност няма дълги периоди на строителство и средствата започват да се възстановяват веднага след влагането им. Инвестирането в енергийната ефективност не е самоцел, а средство за намаляване на разходите, подобряване националната конкурентноспособност, сигурността на енергоснабдяването и опазването на околната среда, както и средство за борба с бедността и създаване на допълнителна заетост. Начини за осигуряване на финансиране на проекти по ЕЕ:

2.1 Фонд “Енергийна ефективност”

По силата на Закона за енергийна ефективност се създава фонд “Енергийна ефективност” (глава IV от ЗЕЕ). Фондът управлява финансовите средства, предоставени за инвестиционни проекти за развитие на ЕЕ, съобразно с приоритетите, заложени в краткосрочните и дългосрочните програми по ЕЕ, приети от Министерския съвет (чл.23 ал.1 от ЗЕЕ). Средствата на фонда следва да се разходват за възмездно финансиране на проекти за развитие на ЕЕ и гаранционна дейност по кредити от финансово-кредитни институции (чл.26 от ЗЕЕ). Фондът може да предоставя нисколихвени кредити за проекти в публичния и частния сектори и да осигурява гаранции на инвестициите

2.2 Програми, фондове

Цялостно или частично финансиране на инвестиционните програми може да бъде осигурено чрез национални или чужди фондове и международни програми. По-важните националните фондове и програми, които предлагат възможности за кредитно или безвъзмездно финансиране на проекти за ЕЕ са:

 • Фонд „Енергийна ефективност”;

 • Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда;

 • Държавен фонд “Земеделие”;

 • Национален доверителен екофонд и други.

 • Програми, чрез които може да се получи безвъзмездна финансова помощ или ко-финансиране за изпълнение на проекти за ЕЕ са стартиращите Оперативни програми и Програмата за развитие на селските райони.

3. НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРОВЕЖДАНАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ.

Наблюдението на общинската програма се извършва от общинската комисия по ЕЕ. За успешното реализиране на политиката по ЕЕ е необходимо да се наблюдава изпълнението на инвестиционните програми и да се прави периодична оценка на постигнатите резултати. Обективната оценка на изпълнението на програмата за ЕЕ изисква да се прави съпоставка между вложените финансови средства и постигнати резултати. За целта е необходимо в общинската комисия по ЕЕ да се докладва информация относно:

 • оптимизиране на обема и повишаване достоверността на набираната статистическа информация ;

 • създаване и поддържане на информационна система за състоянието на ЕЕ в общината;

 • резултати от изпълнението и ефектите от програмата по ЕЕ в общината.

Мониторингът и оценката на заложените мерки не би бил ефективен без приноса на заложените в държавния бюджет средства.

В съответствие със Закона за енергийната ефективност, ще се изготви отчет с оценка на приложените мерки.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При пълна реализация на програмата чрез енергийноефективна реконструкция и обновяване на обектите и инсталациите могат да се постигнат значителни спестявания на горива и енергия, както и подобряване на комфорта в тях до нормативно определените равнища.

Усилията в посока на надеждно и съобразено с изискванията на околната среда енергоснабдяване ще са успешни, само ако са придружени от мерки за оползотворяване на високия потенциал за енергийна ефективност. В резултат на което ще се получи:

 1. Намаляване на разходите за енергия на общината с 10 %;

 2. Подобряване на качеството на общинските енергийни услуги, като се постигнат и постоянно се поддържат нормативните изисквания за осветеност и температурен режим в общинските сгради и за осветеност при уличното осветление;

 3. Намаляване на вредните емисии на парникови газове със 17 %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Изготвянето на целевата общинска програма е задължителна част от държавната политика по ЕЕ и налага участието на съответните регионални и местни структури, в частност на Община Търговище. Разработването и изпълнението на предвидените в програмата проекти е част от регионалната политиката за устойчиво развитие. Мерките по ЕЕ ускоряват икономическия растеж, подпомагат опазването на околната среда, повишават жизнения стандарт на населението, което е основна цел и приоритет на Община Търговище.

СПИСЪК НА ПРОЕКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА 2009 година  
ОБЩИНА: ТЪРГОВИЩЕ  

СЕКТОР/ СОБСТВЕНОСТ Проектна Необходими Спестена Спестени Спестена Спестена Спестени Очакван Спестени  

НАИМЕНОВАНИЕ на проекта / ГОТОВНОСТ ИНВЕСТИЦИИ МОЩНОСТ ГОРИВА ТОПЛИННА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ГОРИВА и ИКОНОМИЧЕСКИ ЕМИСИИ  
на проекта проекти общоенергия енергия ЕНЕРГИИ ЕФЕКТ СО2  


ОБЩО
 

 годишно годишно годишно годишно годишно годишно  
- - (Д / О /С)1 (ПП / ОЕЕ)2 хил. лева kW toe/год3 MWh/год. MWh/год. toe/год3 хил. лева tCO2/год.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
  СЕКТОР                      
  1. Индустрия
X 
  1.1. Обекти подлежащи на задължително енергийно обследване, с годишна консумация на енергия над 3000 MWh  
  Проект:........


0,00


0,00 0,00 0,00  
  1.2. Обекти не подлежащи на задължително енергийно обследване, с годишна консумация на енергия под 3000 MWh  
  Проект:........


0,00


0,00 0,00 0,00  
  2. Транспорт
X 
  Проект:.........


0,00


0,00 0,00 0,00  
  3. Бит (Домакинства) X 
  Проект:.........


0,00


0,00 0,00 0,00  
  4. Услуги
X 
  4.1. Улично осветление  
  Проект:........


0,00


0,00 0,00 0,00  
  4.2. Газификация  
  Проект:..........


0,00


0,00 0,00 0,00  
  4.3. Централно топлоснабдяване  
  Проект:..........


0,00


0,00 0,00 0,00  
  4.4. Сграден фонд  
  4.4.1. Сгради подлежащи на задължително сертифициране - с полезна площ над 1000 м2  
  Проект 1. Енергоефективна реконструкция сграда ІV ОУ- обсл. За ЕЕ 2007гот "Бул енерджи 2007" ДЗЗД о пп/оее 2358805 54,86 10
2,5 10,22 10,25 24,63  
  Проект 2 Eнергоефективна реконструкция сграда ЦДГ 1 о пп 678809 30,00 5,5
1 5,59 5,60 13,30  
  Проект 3 Eнергоефективна реконструкция сграда ЦДГ 7 о пп 880168 21,69 3,9
1,6 4,04 4,06 10,01  
  Проект 4 Eнергоефективна реконструкция сграда ДЯ 3 о пп 731375 41,46 7,6
1,4 7,72 7,74 18,39  
  Проект:


0,00


0,00 0,00 0,00  
  4.4.2. Сгради не подлежащи на задължително сертифициране - с полезна площ под 1000 м2 4  
  Проект:..........


0,00


0,00 0,00 0,00  
  5. Селско стопанство X 
  Проект:.........


0,00


0,00 0,00 0,00  
  ОБЩ брой проекти   4 4649157 148,01 27
6,5 27,56 27,65 66,33  
 
                     
  ПОЯСНЕНИЯ: Колона 2: точка 4.4 "Сграден фонд" в "Наименование на проекта", ако сградата има обследване за енергийна ефективност да бъде включена информация за: - кога е извършено обследването; - фирмата извършила обследването;
  Колона 3: Д - държавна; О - общинска; С - смесена
  Колона 4: ПП - предпроектно проучване;     ОЕЕ - Обследване за енергийна ефективност
  Колона 6: Във формулата за спестена мощност е даден пример за годишна използваемост (6*30*12) - 6 часа дневно, 30 дена месечно, 12 месеца годишно - (в часове), тези данни да се променят в зависимост от използваемостта на конкретната инсталация
  Колона 7: toe/год - тона нефтен еквивалент годишно;   1toe = 11,6 MWh; 10 Gcal        


  СПИСЪК НА СГРАДИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕРТИФИЦИРАНЕ ПО ЗЕЕ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОБСЛЕДВАНЕ ПРЕЗ 2009 Г. ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

   

       
               
 
ОБЛАСТ ОБЩИНА НАИМЕНОВАНИЕ НА СГРАДАТА АДРЕС, ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНОСТ № АКТ ЗА ДЪРЖАВНА/ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ГОДИНА НА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ РЗП ПРИРОДЕН ГАЗ НАФТА МАЗУТ ГАЗЬОЛ ВЪГЛИЩА ДРУГИ (ДЪРВА) ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ТОПЛ. ЕНЕРГИЯ ОБЩО горива и енергии Специфично потребление на m2 ЗАБЕЛЕЖКА
- - - - - Д/О/С - - m2 nm3/год. t/год. t/год. t/год. t/год. t/год. kWh/год. kWh/год. kWh/год. kWh/m2год -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Търговище Търговище І СОУ"Св.св.седмоч." 68679 0 3023/2004г. 1951 10569 42190
30853
423389 40
2 Търговище Търговище ІІ СОУ4Проф.Н.Марин." 68679 0 3024/2004г. 1969 5060 36929
26242
369829 73
3 Търговище Търговище ІОУ "Хр.Ботев" 68679 0 2970/2004г.
5413 39537
32341
400193 74
4 Търговище Търговище ЦДГ №6"Пролет" 68679 0 2805/2004г. 1972 2340 16640
24750
179569 77
5 Търговище Търговище ОДЗ "Пчелица" 68679 0 17/2007 г. 1976 4560 18987
39460
216115 47
6 Търговище Търговище ЦДГ № 9"Приказка" 68679 0 2810/2004г. 1985 2064 17311
36260
197322 96
7 Търговище Търговище ДЯ № 1 68679 0 2808/2004г. 1962 1152 20720
19847
212626 185

Търговище Търговище ДЯ № 2 68679 0 2815/2004г. 1973 1020 20641
29800
221844 217

 

                       
СПИСЪК НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ПРОЕКТИ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ОБЩИНА: ТЪРГОВИЩЕ
ОБЩИНА ПРОЕКТ СЕКТОР ИНВЕСТИЦИИ Очакван ефект Забележка
Икономия на горива и енергии годишно Спестени средства годишно
Спестени горива годишно Спестени енергии годишно
хил. лева вид гориво мярка количество вид (електрическа/топлинна) количество MWh хил. лева
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1              
   
2 Търгови ще Реконсрукция и модернизация на уличното осветление Услуги -Улично осветление 1824200
    ел.енергия 669,00 47 294,0
3     4     5     6     7     8     ...                                        
Пояснения:                  
1. Колона 3: Наименование на проекта и изреждане на всички изпълнени мерки за подобряване на енергийната ефективност в рамките на този проект.
2. Колона 4: Сектори (избират се от падащо меню в колонката): Индустрия: - Обекти, подлежащи на задължително енергийно обследване, с годишна консумация на енергия над 3000 MWh - Обекти, неподлежащи на задължително енергийно обследване, с годишна консумация на енергия под 3000 MWh Транспорт Бит (Домакинства) Услуги: - Улично осветление; - Газификация; - Инсталации за отопление, охлаждане и битово горещо водоснабдяване; - Сграден фонд - сгради над 1000 м2; - Сграден фонд - сгради под 1000 м2; Селско стопанство


 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com