TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Сряда, 20 февруари 2019 / ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ-Заповеди на кмета
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

2019 година


Заповед З-01-72/04.02. за организация на традиционен базар на мартеници

Публикувана на 12.02.2019 г.

Заповед З-О-9/30.01.2019 за одобряване на Проект за изменение на План за регулация в кв. 75 на гр. Търговище

Публикувана на 30.01.2019 г.


Заповед З-О-8/29.01.2019 г за одобраване на Проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 51024.29.12 по кадастрална карта за неурбанизираната територия в землището на с. Надарево, община Търговище

Публикувана на 30.01.2019 г.


Заповед З-01-39/24.01.2019 г. за организация на традиционен базар за продажба на мартеници

Схеми за разполагане на традиционния базар

Публикувани на 24.01.2019


Заповед З-01-7/23.01.2019 г. за одобряване на проекти за изменение на ПУП

Публикувана на 24.01.2019 г.


Заповед З-О-6/22.01.2019 г. за одобряване на ПУП - план за заствояване за ПИ 73626.517.1 по плана на гр. Търговище

Публикувана на 24.01.2019


  Заповед З-О-5/22.01.2019 г. за одобряване на  проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация в обхват на УПИ I27 и УПИ XIV28 в кв. 2, с. Алваново, община Търговище

Публикувана на 23.01.2019 г.


Заповед З-01-32/18.01.2019 г. за забрана на пашата на селскостопански животни за следните горски територии по землища на община Търговище

Публикувана на 18.01.2019 г.


Заповед № З-01-3/11.01.2019 г. за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ XXII-„за обработка на стъкло“, УПИ XLVI-„за вторични суровини с преработка на вторични пластмаси“ и част от УПИ XXI4665-„за строително производство“ в кв. 9 на Промишлена зона, гр. Търговище, и План за застрояване в обхват на УПИ XLVII-„за обработка на стъкло“ (проектен), УПИ XX-„за складова база“ и УПИ XLVIII-„за строително производство“ (проектен), кв. 9, Промишлена зона, гр. Търговище.

Публикувана на 15.01.2019 г.


Заповед З-О-2/ 08.01.2018 за одобряване на   Проект за изменение на ПУП - План за регулация, с който от УПИ II563 в кв. 64 се образуват два нови урегулирани поземлени имота: УПИ XIII563  и УПИ XIV563  в кв. 64, а УПИ II563 в кв. 64 се заличава,  в с. Макариополско

Публикувана на 9 януари 2019 година


2018 година


Заповед З-O-61/21.12.2018 г. за одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за УПИ I-„за търговско-административно обслужване и банка” и РУП в обхват на УПИ III-„за административно и делово обслужване” (проектен) и УПИ IV-„за търговско-административно обслужване и банка” в кв. 125, гр. Търговище.

Публикувана на 31.12.2018


Заповед З-O-60/14.12.2018 г. за одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за кв. 53, кв. Въбел, град Търговище.

Публикувана на 31.12.2018


Заповед З-О-58/06.12.208 г. за одобряване на ПУП - План за застрояване за поземлени имоти по плана на с. Лиляк

Публикувана на 7 декември 2018 г.


Заповед № З-Д-60/27.11.2018 г. - за разрешаване изработването на Проект за: изменение на ПУП – План за регулация за УПИ II-1143, УПИ III-1147, УПИ IV-1148, УПИ ХV-1145 и УПИ ХVI-1144, кв.76, гр.Търговище; изменение на ПУП – План за застрояване за УПИ III-1147 в кв.76 и РУП за УПИ II-1143 и УПИ III-1147 в кв.76, гр.Търговище

Изтегляне


Препис от заповед З-01-881/26.11.2018 година за провеждане на Коледен и Новогодишен базар и схеми

Публикувана на 27.11.2018 година


Заповед З-О-52/30.10.2018 г. за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ VIII-„за обществено обслужващи дейности”, УПИ Х-223 и УПИ III-„за комплексно жилищно застрояване” и ПУП – План за застрояване за УПИ VIII-„за жилищно застрояване” в кв. 93, гр. Търговище

Публикувана на 2 ноември 2018 г.


Препис от заповед З-01-748/25.102018 г. за определяне на услуги по сметосъбиране, сметоизвозване за 2019 година

Публикувана на 25 октомври 2018 г.


 Заповед З-О-51/19.10.2018 г. за одобряване на  Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация в обхват на УПИ I и УПИ II268 в кв. 97, гр. Търговище, с който регулационните граници между урегулираните поземлени имоти се поставят в съответствие с кадастралната граница между поземлени имоти с идентификатори 73626.506.698 и 73626.506.508. Площта на УПИ I след изменението е 246 кв.м. Публикувана на 25 октомври 2018 година


Заповед З-01-731/17.10.2018 г. за превантивни действия с цел намаляване на последствията за населението и осигуряване на ефективно функциониране на инфраструктурата на Община Търговище

Публикувана на 19 октомври 2018 г.


Заповед З-О-50/16.10.2018 г. за одобряване на Специализирана план-схема за елементи на техническата инфраструктура - за външно електрозахранване към действащия ПУП – ПРЗ за УПИ XXXI – „за жилищно застрояване” в кв. 193 (ПИ №73626.511.409), гр. Търговище

Публикувана на 19 октомври 2018 г.


Заповед З-О-49/16.10.2018 г.  за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ II1130, УПИ III1136, УПИ IV1131,1132 и УПИ VII1135 в кв. 77, гр. Търговище. Публикувана на 19 октомври 2018 г.


Заповед З-О-48 за одобряване на  проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ III3706, УПИ V3708, УПИ VI3709, УПИ VII3710, УПИ XII3717, УПИ XIII3718 и УПИ XIV3719 в кв. 183, гр. Търговище

Пубикувана на 3 октомври 2018 година


Заповед З-О-46/ 01.10.2018 г. за одобряване на  Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация в обхват на УПИ III36, УПИ IV36 и УПИ V36 в кв. 7, кв. Бряг, гр. Търговище

Пубикувана на 1 октомври 2018 година


Заповед З-О- 45/20.09.2018 г. одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация в обхват на УПИ ХLI-„за производствени и складови дейности” и УПИ V-„за площадка за третиране на отпадъци от опаковки” в кв. 20, Промишлена зона, гр.Търговище

Публикувана на 26 септември 2018


Заповед З-О-44/13.09.2018 г. за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ VI104, УПИ X100, УПИ XI99 и УПИ XII97, 98 в кв. 203, гр. Търговище

Публикувана на 18 септември 2018 година


Заповед № З-Д-51/31.08.2018 г. - за разрешаване изработването на Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII3137–„за транспортно предприятие” в кв. 14, Промишлена зона, гр. Търговище. Публикувана на 05 септември 2018 година

Заповед З-О-43/27.08.2018 г. за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване и на Работен устройствен план в обхват на УПИ XII-3717, УПИ XIII-3718 и УПИ XIV-3719 в кв. 183, гр. Търговище Публикувана на 4 септември 2018 година


Заповед З-О-42/27.08.2018 г за одобряване на проект за изменение на ПУП, кв. 3, с. Стража

Заповед З-О-41/24.08.2018 г за одобряване на проект за изменение на ПУП, кв. 157, Търговище

Публикувани на 29 август 2018 година


 Заповед З-О-38/08.08,2018 г. за одобрение на изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в кв. 72, Търговище Заповед З-О-35/01.08,2018 г. за одобрение на изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ ХХI и УПИ ХХII в кв. 160, гр. Търговище


Заповед № 3-0-36 / 01.08.2018 г.
Община Търговище съобщава, че със Заповед № З-О-36 / 01.08.2018 г. на Кмета на Община Търговище е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – План за застрояване и на Работен устройствен план за УПИ XIII-3285, 3286 в кв. 61, гр.Търговище.

Заповед

Обяснителна записка

План за застрояване и изменение на План за застрояване

Работен устройствен план

Силуети


Препис на Заповед № З-Д-45/23.07.2018 г. - за разрешаване изработването на Kомплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Санитарно-хигиенен и битов блок към съществуваща „Кланица с транжорна“ в УПИ VII -„за кланица и колбасарски цех“, кв. 24, Промишлена зона, гр. Търговище“.

Препис


Препис на Заповед № З-Д-44/16.07.2018 г. - за разрешаване изработването на Проект за изменение на ПУП - ПРЗ в обхват на УПИ II-1130, УПИ III-1136, УПИ IV-1131,1132 и УПИ VII-1135 в кв. 77, гр. Търговище.

Препис


Заповед № З-О-34/25.07.2018. – Одобряване на ПУП –план за застрояване за ПИ № 73626.533.9 по КК на кв.Въбел,гр.Търговище

Заповед

ПУП ПЗ


Заповед № З-Д-41/22.06.2018 г. - за разрешаване изработването на Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I и УПИ II-268, кв. 97, гр. Търговище, част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ, публикувана на 26.06.2018

Заповед


Заповед З-Д-34/01.06.2018

Заповед З-Д-33/01.06.2018

Заповед З-Д-32/30.05.2018

Заповед З-Д-31/30.05.2018

Заповед З-Д-30/30.05.2018

Заповед З-Д-29/29.05.2018

Заповед З-Д-28/21.05.2018

Заповед З-Д-27/17.05.2018

Заповед З-Д-26/17.05.2018


Заповед З-О-27/04.06.2018

Заповед

Обяснителна записка

Обяснителна записка схема

Схема

Регистър на засегнатите имоти

План за застрояване


Заповед З-О-26/04.06.2018

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване


Заповед З-О-25/04.06.2018

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване


Заповед З-О-24/01.06.2018

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване

Заповед З-0- 29 / 07.06.2018

Препис на заповед З-Д-26/17.05.2018г. за разрешение за изработване на ПУП - ПР за УПИ I в квартал 75 гр. Търговище

Препис на заповед З-Д-27/17.05.2018г. за разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за УПИ XVIII в квартал 53 кв. Въбел

Препис на заповед З-Д-28/21.05.2018г. за разрешение за изработване на ПУП - ПЗ за поземлен имот №73626.533.9 гр. Търговище

Препис на заповед З-Д-29/29.05.2018г. за разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за УПИ I и II в квартал 7 с. Осен община Търговище

Препис на заповед З-Д-30/30.05.2018г. за разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за УПИ VI в квартал 36 кв. Въбел

Препис на заповед З-Д-31/30.05.2018г. за разрешение за изработване на ПУП - ПР за УПИ V и IX в квартал 57 с. Руец

Препис на заповед З-Д-32/30.05.2018г. за разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за УПИ III и V в квартал 4 с. Разбойна

Препис на заповед З-Д-33/01.06.2018г. за разрешение за изработване на ПУП - ПР за УПИ III, IV и V в квартал 7 кв. Бряг

Препис на заповед З-Д-34/01.06.2018г. за разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за УПИ X, IX и XI в квартал 3 с. Стража

Препис на заповед З-О-24/01.06.2018г. за одобряване на ПУП - ПРЗ за УПИ I в квартал 41 с. Здравец

Препис на заповед З-О-25/04.06.2018г. за одобряване на ПУП - ПР за УПИ I, II, III и IV в кв. 39, ПУП - ПЗ за УПИ V в квартал 39 с. Здравец

Препис на заповед З-О-26/04.06.2018г. за одобряване на ПУП - ПР за УПИ I и II в кв. 40, ПУП - ПЗ за УПИ III в квартал 40 с. Здравец

Препис на заповед З-О-27/04.06.2018г. за одобряване на ПУП - ПЗ за поземлен имот № 73626.526.1014 в землището на гр. Търговище

 


 Препис от заповед № З-01-361/29.05.2018 г. за задействане на сиренната система със сигнала „Въздушна опасност" на 2 юни 2018 г. от 12.00 до 12.02 часа ( 2 минути)

Публикувана на 30 май 2018 година


Препис от заповед № З-01-313 от 08.05.2018 г. за забрана на къпането във всички водни обекти на територията на общината, освен в разрешените по реда на чл.4 и чл.5 от Наредбата за водоспасителната дейност и обезопасяване на водните площи

Публикувана на 30 май 2018 година


 Препис от заповед № З-01-358/28.05.2018 г. за обявяване на етап на развитие на есенните житни култури на територията на Община Търговище „Восъчна зрялост” и пожароопасен сезон от 01.06.2018 г. до 31.10.2018 г.

Публикувана на 28 май 2018 година


Препис от заповед З-Д-25/16.05.2018 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП в кв. 183 гр. Търговище и скица

Публикувани на 21 май 2018 година


Препис от заповед З-Д-24/09.05.2018 година за разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива в кв. 84, град Търговище

Публикувана на 10 май 2018 година


Препис от Заповед № З-01-321/ 09.05.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за земеделски земи

Публикувана на 10 май 2018 година


Публикувана на 3 май 2018 година

 
 
Публикувана на 30 април 2018 година

 
Публикувана  на 24.04.2018 г.

 
Публикувана на 19.04.2018 година

 
Публикувани на 19.04.2018 година

 
 
Публикувани на 13 април 2018 г.

 
Публикувани на 10 април 2018 година

 
 
Публикувани на 23 март 2018 година

 
 
Публикувани на 23 март 2018 година

 
 
Публикувана на 20.03.2018 година

 
 
Публикувана на 20.03.2018 година

 
Публикувани на 12 март 2018 година

 
Препис от Заповед № З-Д-13/23.02.2018 г. за изменение на Заповед № З-Д-09/07.02.2018г., за допускане изработването на проект за изменение на ПУП в кв.72, гр. Търговище
Публикуванa на 2 март 2018 година

Преписи от Заповеди № З-Д-11/21.02.2018 г. и № З-Д-12/21.02.2018 г. за допускане изработването на проект за изменение на ПУП в кв.40, кв.39 по плана на с. Здравец, общ. Търговище
 
 
Публикувани на 2 март 2018 година

 
Публикуван на 2 март 2018 година

 
Публикувани на 1 март 2018 година

 
 
Публикувани на 28 февруари 2018 година

 
 
Публикувани на 27 февруари 2018 година

 
 
Публикувана на 26 февруари 2018 година

 

 

Публикувани на 26 февруари 2018 г.


 

Публикувани на 19 февруари 2018 г.


Препис от заповед З-Д-9/07.02.2018 г. за допускане на проект за изменение на ПУП в кв. 72 по плана на гр. Търговище и скица

Публикувани на 15 февруари 2018 г.


Препис от заповед З-Д-8/07.02.2018 г. за допускане на проект за изменение на ПУП в кв. 157 по плана на гр. Търговище и скица

Публикувани на 15 февруари 2018 г.


Публикувани на 15 февруари 2018 г.


Публикувани на 15 февруари 2018 г.


 

Публикувани на 15 февруари 2018 г.


Препис от заповед № З-01-85 от 07.02.2018 г. на Кмета на община Търговище за забрана на пашата на селскостопански животни в горски територии, държавна собственост

Публикувана на 7 февруари 2018 година


Препис от заповед З-01-42/23.01.2018 г. на Кмета на община Търговище за организация на традиционния базар за мартеници

Публикувана на 23 януари 2018 година


Препис от Заповед  №  З-01-37/23.01.2018 г. на кмета на община Търговище за забрана пашата на селскостопански животни за следните горски територии по землища на община Търговище

Публикувана на 23 януари 2018 година


Препис от заповед З-01-18/10.01.2018 г. на Кмета на община Търговище за обявяване на конкурс "Търговище днЕС"

Регламент за конкурс "Търговище днЕС"

Публикувани на 11 януари 2018 година


Препис от заповед З-01-1/02.01.2018 г. на Кмета на община Търговище за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Търговище за 2018 година

Приложения към проекто-бюджета на Община Търговище за 2018 година

Проект на приходи по бюджета на община Търговище за 2018 година

Проект на разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Търговище през 2018 година

Разходи по държавни функции по проекто-бюджет 2018 година  на Община Търговище

 


2017 година

Препис от заповед З-01-1106/29.12.2017 година на Кмета на община Търговище подготовка на договори за наем за ползване на имотите – полски пътища за стопанската 2017 – 2018 година


 

Заповед № З-0-68/22.12.2017 г.

Заповед

План за регулация

Обяснителна записка план за регулация

План за застрояване

Обяснителна записка план за застрояване


Заповед З-01-1100/21.12.2017 г. на кмета на община Търговище за засилване на контролът по спазване на изричната забрана за ползване на пиротехническите изделия в периода 23.12.2017 г. до 08.01.2018 г.


Заповед № З-0-65/19.12.2017 г.

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-0-64/13.12.2017 г.

Заповед

Скица


Заповед № З-0-63/07.12.2017 г.

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед З-01-1003/06.12.2017 г. на Кмета на община Търговище за организация на Коледния и Новогодишен базар - изтегли

Схема № 1 на разположение

Схема № 2 на разположение

Публикувани на 7 декември 2017 г.


Заповед № З-0-62/06.12.2017 г.

Заповед

План за регулация и План за застрояване


Заповед № З-0-61/06.12.2017 г.

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-0-60/04.12.2017 г.

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-0-59/04.12.2017 г.

Заповед

Обяснителна записка, План за регулация


Заповед № З-0-57/28.11.2017 г.

Заповед

Обяснителна записка, ПУП, План за регулация. План за застрояване

Разрешение за строеж


Заповед № З-0-58/30.11.2017 г.

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-0-56/16.11.2017 г.

Заповед

Изменение на ПУП


Заповед № 3-0-55 / 08.11.2017 г.
Община Търговище съобщава, че със Заповед № З-О-55 / 08.11.2017 г. на Кмета на Община Търговище е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване в обхват на УПИ Х1141 в кв. 77, гр. Търговище, който е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал. 2 от ЗУТ, и е издадено Разрешение за строеж №РС-01-123/08.11.2017 г. за обект: „Пристройка за разширение на магазин” в УПИ Х1141 в кв. 77, ПИ 73626.506.598, ул. „Братя Миладинови”, № 22А, гр. Търговище.

Заповед

Обявление

Обяснителна записка

План за застрояване

Разрешение за строеж


Препис от заповед № З-01-911/28.11.2016 г. за предприемане на мерки по предотвратяване възникването на болестта високопатогенна инфлуенца по птиците и заболяването Африканска чума по свинете /АЧС/

 Препис от заповед № З-01-875 02.11. 2017 г. за предприемане на мерки за предотвратяване на проникването и разпространението на болестта високопатогенна инфлуенца по птиците /грип/

Публикувани на 2 ноември 2017 година


Заповед на кмета № 3-0-51/30.10.2017г.

Заповед

План за застрояване

Публикувана на 31.10.2017 година


Препис от заповед З-01-863/31.10.2017 година на Кмета на община Търговище за мерки за пожарна безопасност през есенно-зимния сезон

Публикувана на 31 октомври 2017 година


Заповед на кмета № 3-0-50/25.10.2017г.

Заповед

Скица с изх. № СК-ТСУ-1003/25.10.2017г.


Препис от заповед З-01-827 за определяне на районите, в които ще се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване за 2018 година

Публикувана на 25 октомври 2017 година


О Б Я В Л Е Н И Е
№ З-0-48 / 19.10.2017 г.
На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията Община Търговище съобщава, че със Заповед №З-О-48/19.10.2017 г. на Кмета на Община Търговище е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват на УПИ ХI-356 в кв. 43, с. Буховци, общинаТърговище, който е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в условията на чл. 150, ал. 2 от ЗУТ, и е издадено Разрешение за строеж №РС-01-108/19.10.2017 г. за обект: „Складова база за инвентар и селскостопанска продукция” в УПИ XI-356, кв. 43, с. Буховци, община Търговище.
Информация по Проекта е поместена на интернет страницата на общината: www.targovishte.bg, линк – Общинска администрация / Заповеди на кмета, към Заповед № 3-O-48 /19.10.2017 г.
В 14 - дневен срок от съобщението Заповедта може да бъде обжалвана по реда на чл.215, ал. 4 от ЗУТ чрез Община Търговище пред Търговищки Административен Съд.
Началник отдел ТСУ:
(инж. Т. Керемидчиева)

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване

Разрешително за строеж


О Б Я В Л Е Н И Е
№ОБ-ТСУ-38/09.10.2017 г.
На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията Община Търговище съобщава, че със заповед № З-О-47/04.10.2017 г. е одобрен проект Проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация в обхват УПИ XIV3993 и УПИ XVII3996 в кв. 193, гр. Търговище, с който вътрешната регулационна граница между урегулирани поземлени имоти УПИ XIV3993 и УПИ XVII3996 в кв. 193 се поставя в съответствие с кадастралната граница между поземлени имоти №73626.511.335 и №73626.511.333.
Информация по Проекта е поместена на интернет страницата на общината: www.targovishte.bg, линк – Общинска администрация / Заповеди на кмета, към Заповед № 3-O-47 /04.10.2017 г.
Заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването й по реда на АПК чрез Община Търговище пред Административен съд Търговище

Обяснителна записка

ПУП – план за регулация


 Заповед на кмета № 3-0-45/26.09.2017г.

Заповед

Обяснителна записка

ПУП – план за застрояване

Схема на електрозахранване

Схема на водопровод


Заповед на кмета № 3-0-44/26.09.2017г.

Заповед

Обяснителна записка

ПУП - план за регулация

ПУП – план за застрояване


Заповед на кмета № 3-0-43/20.09.2017г.

Заповед

ПУП - план за регулация

ПУП – план за застрояване


Заповед № 3-0-41/25.08.2017г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията Община Търговище съобщава, че със Заповед №З-О-40/24.08.2017 г. на Кмета на Община Търговище е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване в обхват на урегулиран поземлен имот XVI3091-„за търговско-складова база” в кв. 9, Промишлена зона, гр.Търговище.

Заповед

План за застрояване


Заповед № 3-0-41/25.08.2017г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията Община Търговище съобщава, че със Заповед №З-О-41/25.08.2017 г. на Кмета на Община Търговище е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват на урегулиран поземлен имот II-„за мандра” в кв. 5, Промишлена зона, гр.Търговище.

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № 3-0-38/28.07.2017г. за изменение на ПУП на с. Макариополско

Заповед


Заповед № 3-0-36 от 21.07.2017 г.
Община Търговище съобщава, че със Заповед № 3-0-36 от 21.07.2017 г. на Кмета на Община Търговище, е одобрен Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в обхват на УПИ XIII-„за производствени и складови дейности“, УПИ XV-„за производствени и складови дейности“, УПИ XVI-„за производствени и складови дейности и УПИ XII-„за специален терен“, в кв.319, кв. „Запад-2“, гр. Търговище.

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване

План-схема на техническата инфраструктура


Заповед № 3-0-35 от 18.07.2017 г.
Община Търговище съобщава, че със Заповед № 3-0-35 от 18.07.2017 г. на Кмета на Община Търговище, е одобрен Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в обхват на УПИ I-„за обществено обслужване“ в кв. 109, гр. Търговище.

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване


Заповед № 3-0-34 от 14.07.2017 г.
Община Търговище съобщава, че със Заповед № 3-0-34 от 14.07.2017 г. на Кмета на Община Търговище е одобрен Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване и специализирана план-схема за елементи на техническата инфраструктура за поземлен имот № 73626.176.992 (проектен), образуван от ПИ № 73626.176.278 и ПИ № 73626.176.605 по кадастралната карта за землището на гр.Търговище.

Заповед

Обяснителна записка

ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 73626.176.992 (проектен), образуван от ПИ 73626.176.278 и ПИ 73626.176.605 землище гр. Търговище

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН - СХЕМА ЗА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНРАСТРУКТУРА - водопровод за ПИ 73626.176.992 (проектен) м. Драка, землище Търговище


Заповед № 3-0-33 от 11.07.2017 г.
Община Търговище съобщава, че със Заповед № 3-0-33 от 11.07.2017 г. на Кмета на Община Търговище, е одобрен Проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в обхват на УПИ Х и УПИ ХI в кв. 72 по плана на гр. Търговище, който е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в условията на чл. 150, ал. 2 от ЗУТ, и е издадено Разрешение за строеж № РС-01-67 от 11.07.2017 г. на Главния архитект на Община Търговище.

Заповед

Обяснителна записка

Опорен план

План за регулация и План застрояване


Заповед № 3-0-28 от 14.06.2017 г.
Община Търговище съобщава, че със Заповед № 3-0-28 от 14.06.2017 г. на Кмета на Община Търговище, е одобрен Проект на подробен устройствен план (ПУП)- план за застрояване за поземлен имот № 000065 (проектен), който е част от ПИ № 000064 по Картата на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Ловец, община Търговище и Комуникационно–транспортен план за пътна връзка с път TGV 1166 „Ловец–Острец“.

Заповед

Обяснителна записка

Обяснителна записка - част Комуникационно - транспортен план

План за застрояване

част Пътна - Комуникационно - транспортен план - ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО


Заповед № З-О-32/30.06.2017. – Специализирана план-схема за външно електрозахранване към действащия ПУП – ПРЗ за УПИ I3788,3789, кв. 166, ПИ № 73626.511.373, гр. Търговище и Частична схема за изместване на мрежа НН

Заповед

План схема

План схема изместване


З-01-434/23.06.2017 г. за определяне площите, за които през стопанската 2017/2018 г. следва да се осигури пространствена изолация за производство на хибридни семена от слънчоглед по землища и масиви /землища гр. Търговище, кв. Бряг, Васил Левски, Острец и Надарево/ – изтегли цялата заповед

Публикувана на 30 юни 2017 г.


З-01-432/23.06.2017 г. за определяне площите, за които през стопанската 2017/2018 г. следва да се осигури пространствена изолация за производство на хибридни семена от слънчоглед по землища и масиви /землища Алваново, Пробуда и Съединение/ – изтегли цялата заповед

Публикувана на 30 юни 2017 г.


Заповед № 3-0-31 от 29.06.2017 г.

ЧИ на ПУП-ПР на с. Стража в обхват на УПИ II-263, УПИ III-263, УПИ XXIV-270 и УПИ XXV-263 от кв. 27

Заповед

ПУП


Заповед № 3-0-30 от 27.06.2017 г.
Община Търговище съобщава, че със Заповед № 3-0-30 от 27.06.2017 г. на Кмета на Община Търговище, е одобрен Проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация в обхват на УПИ VI-3637 и УПИ VII-3626 в кв. 133, гр. Търговище, който е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в условията на чл. 150, ал. 2 от ЗУТ, с което регулационната граница между урегулираните поземлени имоти се поставя в съответствие с кадастралната граница между поземлени имоти с идентификатори № 73626.507.379 и № 73626.507.380

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация- част 1

План за регулация- част 2

Разрешение за строеж


Препис от Заповед № З-01-406/14.06.2017 г. за  настъпил етап „восъчна зрялост” в развитието на посевите от житни култури  - изтегли цялата заповед

Публикувана на 14 юни 2017


Препис от заповед № З-ОП-60/ 13.06.2017 г. за определяне на  ЕТ „ТОРО – ПЕТЬО БОРИСОВ”,  за изпълнител на дейността „товарене, транспортиране и разтоварване на 371 плътни куб. м. дърва за огрев от временен склад в горски територии, собственост на Община Търговище, по кметства, пенсионерски клубове по населени места и други обекти на територията на Община Търговище” – изтегли цялата заповед

Публикувана на 14 юни 2017


Заповед № З-О-26/02.06.2017. – Изменение на ПУП – план за застрояване за УПИ V-105 в кв. 203, гр.Търговище, който е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал. 2 от ЗУТ

Заповед

Обяснителна записка

План за застрояване

Разрешение за строеж


Заповед № 3-01-363 / 30.05.2017

Заповед


Заповед № З-О-25/26.05.2017. – Одобряване на ПУП –план за застрояване за ПИ № 73626.157.991 по КК за землището на гр. Търговище (местност „Серсем”)

Заповед

План за застрояване


Заповед № З-О-23/23.05.2017. – Одобряване на ПУП –план за застрояване и специализирана план-схема към ПУП за елементи на техническата инфраструктура за поземлен имот № 73626.517.7 по кадастралната карта за землището на гр. Търговище (Стопански двор, кв. Въбел)

Заповед

ПУП

Ел. план-схема

План-схема- водопровод


Заповед № З-О-22/25.04.2017. – ЧИ на ПУП –план за регулация и застрояване и Работен устройствен план в обхват на УПИ VI4195, УПИ VII4196 и УПИ VIII4197 в кв. 182, гр. Търговище

Заповед

РУП

РУП силуети

План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-О-20/11.04.2017. – ЧИ на ПУП –план за регулация и застрояване за УПИ ХIII-406 и УПИ ХIV-406 в кв. 40, с. Надарево, общ.Търговище, който е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал. 2 от ЗУТ

Заповед

ПУП

План за регулация

План за застрояване

Разрешение за строеж


Заповед № 3-0-19/11.04.2017 г. - Проект за ЧИ на ПУП-План за регулация, в обхват на УПИ III-3203, IV-3204, V-3205 и VI-за детска ясла в кв. 65, гр. Търговище.

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация


Препис от заповед З-01-225/06.04.2017 г. за осигуряване на пойарна безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии в община Търговище


Заповед № З-О-17 от 27.03.2017 г. на Кмета на Община Търговище за одобряване на изменение на план на новообразуваните имоти за територията по §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, находяща се в местността  „Насуф Пунар“ в землището на с. Стража, общ. Търговище,  с който се заличават 17 броя имоти с №№ 035033, 035034, 035036, 035037, 035038, 035039, 035040, 035041, 035042, 035043, 035044, 035045, 035048, 035049, 035050, 035051, 035052 и се образуват 8 броя нови имота с №№ 035054, 035055, 035056, 035057, 035058, 035060, 035062 и 035064. До всички новообразувани имоти се предвиждат новопроектирани пътища 035059, 035061, 035063.

Заповед

Обяснителна записка

Проект за изменение на план на новообразуваните имоти

Регистър към проекта за изменение на плана на новообразуваните имоти


Препис от заповед З-01-177/15.03.2017 г. за изменение в графика на дейностите по прием на училищата в гр. Търговище


Заповед № З-О-16/10.03.2017.-Изменение на кадастралния план на с. Стража

Заповед

Скица


Заповед № З-О-12/24.02.2017. –ЧИ на ПУП – ПР за УПИ III109, УПИ XV109 и УПИ IХ108 в кв. 15 по плана на с. Буховци, общ. Търговище

Заповед

План за регулация


Препис от заповед З-01-139/28.02.2017 за утвърждаване на формули за разпределение на средствата за делигираните държавни дейности във функция "Образование" - детски градини

Препис от заповед З-01-138/28.02.2017 за утвърждаване на формули за разпределение на средствата за делигираните държавни дейности във функция "Образование" - училища


Препис от заповед З-01-140/28.02.2017 г. за утвърждаване график на дейностите за прием на деца от първи клас


 Заповед № З-О-13/24.02.2017. –ЧИ на ПУП – ПЗ за УПИ III-3539, кв. 107, гр. Търговище

Заповед

 Записка

Опорен план

План за застрояване


Заповед № З-О-14 от 24.02.2017 г. на Кмета на Община Търговище за одобряване на частично изменение на подробен устройствен план за УПИ I, квартал 22, с. Мировец – план за регулация и план за застрояване

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-О-11/22.02.2017. –ЧИ на ПУП – ПРЗ за УПИ V-215, УПИ VI-216, УПИ VII-217 в кв. 110 в гр. Търговище и част от уширение на улица с о.т. 358-385 (ул. „Митрополит Андрей”, ПИ № 73626.509.480), гр.Търговище и РУП за  УПИ IV-213, УПИ V-215 и УПИ VI-216 в кв.110, гр. Търговище

Заповед

Записка

План за регулация

План за застрояване

РУП

РУП разрези

РУП силуети


Заповед № З-О-10/16.02.2017. –ЧИ на ПУП – ПРЗ за УПИ III184 и УПИ IV185, кв. 44, с. Ралица, общ. Търговище, които са част от комплексен проект за ИИ ( чл. 150, ал. 2 от ЗУТ) и е издадено Разрешение за строеж № РС-01-9/16.02.2017 г. на Главния архитект на Община Търговище

Заповед

Записка

Разрешение за строеж

План за регулация и застрояване


Заповед № З-О-8/14.02.2017. –ЧИ на ПУП – ПРЗ в обхват на УПИ XX – „за складова база” и УПИ XXI – „за складова база” в кв. 5, Пром. зона, гр.Търговище, които са част от комплексен проект за ИИ ( чл. 150, ал. 2 от ЗУТ) и е издадено Разрешение за строеж № РС-01-7/14.02.2017 г. на Главния архитект на Община Търговище

Заповед

Записка

Разрешение за строеж

План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-О-7/14.02.2017. –ПУП – план за застрояване за ПИ № 04159.100.2 и ПИ № 04159.100.3 по КК в землището на с. Бистра, община Търговище и план-схема за елементи на техническата инфраструктура за ПИ № 04159.100.2, които са част от комплексен проект за ИИ ( чл. 150, ал. 2 от ЗУТ) и е издадено Разрешение за строеж № РС-01-8/14.02.2017 г. на Главния архитект на Община Търговище

Заповед

 

Записка

 

Разрешение за строителство

 

План схема

 

План за застрояване

 


Заповед № З-О-9 от 16.02.2017 г. на Кмета на Община Търговище за одобряване на частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация в обхват на УПИ X и УПИ XVI в кв. 83, гр. Търговище

Заповед

План за регулация


Препис от заповед З-01-81/06.02./2017 г. за забрана пашата на селскостопански животни в горски територии - изтегли цялата заповед

Препис от заповед З-01-79/06.02.2017 за за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд през стопанската   2016 – 2017 г. на ползватели – изтегли цялата заповед


Заповед № З-О- 4/30.01.2017. – Частично изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ IV178, УПИ V178, УПИ VI177 и УПИ VII181 в кв. 14, с.Васил Левски, общ. Търговище.

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване


Препис от Заповед З-01-45/01.02.2017 г. на кмета на Община Търговище за традиционния базар за продажба  на мартеници - изтегли цялата заповед


Заповед № З-О-3/25.01.2017. – Частично изменение на подробен устройствен план – план за застрояване за УПИ XXIV-584, кв. 152, гр. Търговище.

Обяснителна записка

План за застрояване


Препис от заповед З-01-44/25.01/2017 г. за забрана пашата на селскостопански животни в горски територии - изтегли цялата заповед


Препис от заповед З-01-34/18.01.2017 г. за oбезопасяване на откритите водни площи на територията на община Търговище през зимния период


2016 година

 

Препис от заповед З-01-1024/29.12.2016 г. за публичното обсъждане на бюджета


 

Заповед № 3-0-49 от 16.12.2016 г.
 

Община Търговище съобщава, че със Заповед № 3-0-49 от 16.12.2016 г. на Кмета на Община Търговище, е одобрен Проект за  частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ III-„за оранжерия“, в кв.85, Стопански двор, с.Макариополско, община Търговище и специализирана план-схема за външно електрозахранване в обхват на УПИ III в кв.85, УПИ VII -„за трафопост“ в кв.84 и част от улица с о.т.281-282 по плана на Стопански двор, с.Макариополско, които са част от комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150, ал.2 от ЗУТ, и е издадено Разрешение за строеж №РС-01-103 от 16.12.2016 г. на Главния архитект на Община Търговище.

Заповед

Обявление

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване

План- схема за ел. захранване

Разрешение за строеж

 


Заповед № 3-0-48/16.12.2016 г. - Проект за ЧИ на ПУП-План за регулация, в обхват на УПИ II-142, УПИ III-146 и УПИ IV-147 в кв.21 по плана на с.Овчарово, общ.Търговище.

Заповед

Обявление

Обяснителна записка

План за регулация


Заповед № 3-0-47/15.12.2016 г. - Проект за ЧИ на ПУП-ПР, в обхват на УПИ I-3610 и УПИ II-3594 в кв.140, гр.Търговище, и изменение на ПЗ за УПИ I-3610 в кв.140, гр.Търговище.

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация и план за застрояване


Заповед № З-O-44/07.12.2016 г.

 

Община Търговище съобщава, че със Заповед № 3-O-44/07.12.2016 г. на Кмета на Община Търговище, е одобренo Частично изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ VIII - „за обществено-обслужващи дейности”, УПИ Х223, УПИ III – „за комплексно жилищно застрояване” в кв. 93, гр. Търговище, който е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в условията на чл. 150, ал. 2 от ЗУТ, и е издадено Разрешение за строеж № РС-01-102/07.12.2016 г. на Главния архитект на Община Търговище.

Заповед

Обяснителна записка

Обявление

Разрешение за строеж

План за регулация

План за застрояване


Заповед З-01-950/08.12.2016 г. 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 13 от Наредбата за  осъществяване на търговската дейност на територията на община Търговище и  чл. 23 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище във връзка с предстоящите коледни и новогодишни празници - изтегли цялата заповед

 

Схема Коледен базар 1

Схема Коледен базар 2


 

Заповед З-01-914/30.11.2016 г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 и  чл.9, ал.1 от Наредбата за организация и безопасност на движението в Община Търговище и Решение №2 по Протокол №7/04.10.2016 г. от заседание на Комисията по транспорт и безопасност на движението при Община Търговище – изтегли цялата заповед


Заповед № 3-0-42/30.11.2016 г. - Проект за ЧИ на подробен устройствен план - план за регулация на кв.Въбел, гр.Търговище в обхват на УПИ IХ-40 и УПИ VIII-40 в кв.6

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация


Заповед З-01-991/28.11.2016 г. за предприемане на мерки по предотвратяване възникването на болестта високопатогенна инфлуенца по птиците и заболяването африканска чума по свинете и решения по Протокол 2/24.11.2016 г. от заседание на Общинска епизоотична комисия


Заповед № 3-0-40/28.11.2016 г. - Проект за ЧИ на ПУП - ПР и ПЗ на кв.Бряг, гр.Търговище, в обхват на УПИ III-321, УПИ IV-315 и УПИ V, кв.37 по плана на кв.Бряг, гр.Търговище

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация  и План за застрояване


Заповед № 3-0-39/16.11.2016г. -Проект за ЧИ на ПУП-ПР и ПЗ на гр.Търговище в обхват на УПИ XLII-3053,УПИ XLIII-3053,УПИ XLIV-3053 и УПИ IХ-3053 в кв.4 и улица с о.т.298-299-300 в кв.4

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация - 1-ва част

План за регулация - 2-ра част

План за застрояване - 1-ва част

План за застрояване - 2-ра част


Заповед № З-О-35/11.11.2016г. – Община Търговище съобщава, че със Заповед № 3-O-35/ 11.11.2016 г. на Кмета на Община Търговище, е одобрен Проект за частично изменение на ПУП – план за регулация и застрояване в обхват на УПИ I – „за градина, музеен кът, читалня и клуб” в кв. 10 по плана на с. Осен, община Търговище, който е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал. 2 от ЗУТ, и е издадено Разрешение за строеж № РС-01-90/ 11.11.2016 г. на Главния архитект на Община Търговище.

Заповед

Разрешение за строеж

План за регулация

План за застрояване


Община Търговище съобщава, че със Заповед № 3-O-36/ 11.11.2016 г. на Кмета на Община Търговище, е одобрен Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ №73626.520.11 (с начин на трайно ползване: за стопански двор) по KK за землището на гр.Търговище, който е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал. 2 от ЗУТ, и е издадено Разрешение за строеж № РС-01-92/ 11.11.2016 г. на Главния архитект на Община Търговище.

Заповед

Обяснителна записка

Разрешително за строеж

ПУП- План за застрояване


Заповед № 3-0-37/15.11.2016 г/-Проект за ЧИ на ПУП-ПЗ на гр.Търговище в обхват на УПИ XII-3606 в кв.140 и РУП в обхват на УПИ IX-3603,УПИ ХI-3605 и УПИ ХII-3606 в кв.140

Заповед

Обявление

Обяснителна записка

План за застрояване

Работен устройствен план

РУП- силует от изток


Заповед № 3-0-34/07.11.2016 г./-Проект за Частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в обхват на УПИ VII-199, УПИ VIII-200 и УПИ Х  в кв.111 по плана на гр.Търговище.

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване


Заповед № 3-0-33/07.11.2016 г./-Проект за ЧИ на ПУП-ПЗ на гр.Търговище в обхват на УПИ XI-3558 в кв.135 и РУП в обхват на УПИ XI-3558, УПИ Х-3557 и УПИ IХ-3556 в кв.135.

Заповед

Обяснителна записка

План за застрояване

Работен устройствен план

Силует от изток и силует от юг

Силует по ул.Славейков и Силует от север


Заповед № 3-0-32/28.10.2016 г./-Проект за Частично изменение на ПУП- План за регулация , в обхват на УПИ XXVIII в  кв.20 по плана на Промишлена зона, гр.Търговище.

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация


Заповед З-01-768/17.10.2016 г.  за ефективно функциониране на инфраструктурата на Община Търговище през есенно-зимния периодЗаповед № 3-0-30/11.10.2016 г./-Проект за Частично изменение на ПУП- План за регулация и застрояване на Промишлена зона, гр.Търговище, за УПИ XLI и УПИ XXXVII в  кв.9

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване


Заповед № 3-0-29/21.09.2016 г./-Проект за Частично изменение на подробен устройствен план- План за застрояване на гр.Търговище, за УПИ V-3254,3255 ( имот 156), в  кв.70.

Заповед

Обяснителна записка

План за застрояване


Заповед № 3-0-28/15.09.2016 г./-Проект за Частично изменение на подробен устройствен план-План за регулация на с.Баячево,общ.Търговище,в обхват на УПИ II и УПИ VI, кв.36

Заповед

План за регулация


Заповед № З-О-23/17.08.2016г. – Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват на УПИ VIII и УПИ XI в кв. 122 по плана на гр. Търговище.

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед №З-ОП-37 за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на орехови дървета, общинска собственост


Заповед №3-0-22/05.08.2016 г.- Специализирана план-схема за елементи на техн.инфраструктура(ел.захранване) към ПУП-ПРЗ на промишлена зона, гр.Търговище за УПИ VIII,кв.21

Заповед

Обяснителна записка

Регистър на засегнатите имоти

Специализирана план-схема на техническата инфраструктура


Заповед № 3-ОП-36/1.08.2016 година за откриване процедура за извършване на товарене, транспортиране и разтоварване на 293 плътни куб. м дърва за огрев от временен склад в горски територии, собственост на Община Търговище

Документи - изтегли

 


Заповед № 3-0-21/22.07.2016 година/ - Проект за частично изменение на ПУП-План за регулация на кв.Запад 2 , гр.Търговище.

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация


Заповед №З-ОП-30/7.07.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения - частна общинска собственост


Заповед № 3-0-20/24.06.2016 година/

Заповед

План за регулация

План за застрояване

Специализирана план-схема за елементи на техническата инфраструктура-ел.захранване на обект - Базова станция N 4504 на Теленор


З А П О В Е Д № З-01-427/ 21.06.2016 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 от Наредба № 8121з-968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи и Писмо изх. № АО-02-2423/13.06.2016 г. на директора на ОД „Земеделие”, за настъпил етап „восъчна зрялост” в развитието на посевите от житни култури изтегли цялата заповед


 Заповед №3-ОП-26 за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на дървета, общинска собственост

 


 Заповед №З-ОП-25/8.06.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения, публична общинска собственост


Заповед № З-ОП-24 за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за една стопанска година  на следните земеделски земи с начин на трайно ползване „пасище, мера”, собственост на Община Търговище


   ЗАПОВЕД № З-01-36626.05.2016 г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация и в изпълнение на Решение № 211/31.05.1993 година на Министерски съвет на Република България, за честване 2 юни - деня на Ботев и на загиналите за свободата на България, съгласно разпоредбите на чл.34 от „Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и въздушна опасност" и Заповед на Областния управител на Област Търговище с цел организирано и безпрепятствено провеждане на тренировката на 02.06.2016 година – изтегли цялата заповед


ЗАПОВЕД № З-01- 365/26.05.2016 г. 

   На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.31, ал.2, т.2 и т.11 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Търговище и чл.11, т.1 и т.3 от Наредба № 1 от 10.03.1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност (обн. ДВ, бр.26 от 30.03.1993 г.) и постъпило писмо с вх. № 32-00-156/17.05.2016 г. на Директора на РИОСВ- гр. Шумен - изтегли цялата заповед


Заповед № 3-0-18/18.05.2016 година

Заповед

План за регулация


Заповед № 3-0-17/11.05.2016 година-Проект за частично изменение на РУП в обхват на УПИ  I, II  и  III от кв.151 по плана на гр.Търговище.

Заповед

Обяснителна записка

РУП


Заповед №3-0-16/05.05.2016 година-Проект за частично изменение на ПУП-План за регулация в обхват на УПИ XXV и XXVI в кв.9 по плана на Промишлена зона, гр.Търговище.

Заповед

План за регулация


Заповед № 3-0-15/08.04.2016 година-Проект за частично изменение на ПУП - План за регулация в обхват на УПИ VI в кв.42  по плана на гр.Търговище.

Заповед

Обяснитела записка

План за регулация

 


Заповед № 3-0-14/07.04.2016 година-Проект за частично изменение на ПУП-План за регулация на с.Руец, общ.Търговище,в обхват на УПИ ХVII-55 в кв.18

Заповед

Обяснитела записка

План за регулация


Заповед № 3-0-7/23.03.2016 година-Проект за частично изменение на ПУП-План за регулация и застрояване на с.Макариополско, общ.Търговище,в обхват на УПИ I в кв.51

Заповед

Обяснитела записка

План за регулация

План за застрояване


Заповед № 3-0-6/18.03.2016 година - Проект за изменение на ПУП- План за регулация  на  с.Буховци, общ.Търговище,в обхват на УПИ ХI-356, ХII-488 и XIII-356 в кв.43

Заповед

Обяснитела записка

План за регулация


Препис от заповед З-01-141/22.02.2016 година за възлагане на функции на Валентин Велчев, заместник-кмет на Община Търговище

Препис от заповед З-01-142/22.02.2016 година за възлагане на функции на инж. Митко Панайотов, заместник-кмет на Община Търговище


Заповед за провеждане на традиционния базар за мартеници в  Търговище  - изтеглиизтегли 


Заповед З ОП - 4 за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за една стопанска година  на следните земеделски земи с начин на трайно ползване „Пасище, мера”, собственост на Община Търговище


Заповед 3-01-41/18.01.2016 г. на кмета на община Търговище за обявяване на 19 януари 2016 година за неучебен ден


Заповед З-01-40/17.01.2016 г. на кмета на община Търговище за обявяване на 18 януари 2016 година за неучебен ден


Заповед З-01-10/06.01.2016 г. на кмета на община Търговище за спиране на движение на училищни автобуси и обявяване на неучебен ден в села


2015 година

Заповед З-01-1441/23.12.2015 г. на Кмета на община Търговище за контрол върху използване на пиротехнически средства


Заповед З-01-1437/23.12.2015 година на Кмета на община Търговище за работното време на Центъра за административно обслужване на 30 декември 2015 година


Заповед № 3-0-67/24.11.2015 г./- ЧИ на ПУП- план за застрояване, за поземлен имот № 73626.38.365 по Кадастралната карта на гр.Търговище.

  Заповед

  План за застрояване

  Схема към ПУП-ПЗ на техническите проводи за присъединяване на ПИ №73626.38.365 към мрежите на техническата инфраструктура


Заповед № З- 01-1234/29.10.2015 г. – Актуализация на специализирана план-схема на водопроводната мрежа, към действащия подробен устройствен план на гр. Търговище.

Заповед

План схема

Регистър засегнати имоти


Заповед № 3-0-62/30.10.2015 г./- ЧИ на ПУП- План за регулация на с.Пролаз, общ.Търговище в обхват на УПИ V,II и I в кв.1 и Проект на план за застрояване на с.Пролаз, общ.Търговище, в обхват на УПИ VIII и УПИ IХ в кв.1

  Заповед

  План за регулация

  План за застрояване


Заповед №3-0-58/01.10.2015 г./- Одобряване на проект на ПУП-План за застрояване, и специализирана план-схема към ПУП -за ПИ №73626.323.37(извън регулация), гр.Търговище

  Заповед

  План-схема на техническата инфраструктура към ПУП -Транспортно-комуникационна схема

  План-схема на техническата инфраструктура към ПУП -Ел.схема и ВиК схема

  План за застрояване


Заповед № З-О- 57 /24.09.2015 г. – Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на с.Дралфа, общ.Търговище, в обхват на: УПИ VI-151, VII-153, VIII-153, IX-152 в кв. 23.

Заповед

Обяснителна записка

ПУП


Заповед № З-О- 52 / 04.09.2015 г. – Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на Промишлена зона, гр. Търговище, в обхват на УПИ VII – „за Транспортно предприятие” в кв. 14.

Заповед

План за регулация


Заповед № З-О- 51 / 04.09.2015 г. – Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на гр. Търговище, в обхват на УПИ VI – „за комплексно жилищно застрояване”, и УПИ VII в кв. 82.

Заповед

План за регулация


Заповед № З-О-50 / 04.09.2015 г. – Частично изменение на подробен устройствен план –план за застрояване, и специализирана план-схема към ПУП, за елементи на техническата инфраструктура на кв. Въбел, гр. Търговище, в обхват на УПИ Х – „за производствени, търговски и складови дейности”, IV – „за безиностанция и обществено обслужване”, IХ - „за обществено обслужване” в кв. 7.

Заповед

План за застрояване

План-схема


Заповед № З-О- 49 / 04.09.2015 г. – Частично изменение на подробен устройствен план – регулация на с. Здравец, общ. Търговище, в обхват на: УПИ VI-135, VII-133, VIII-131 в кв. 14.

Заповед

План за регулация


Заповед № 3-0-47/21.08.2015 г./ -  ЧИ на ПУП -  План за регулация и застрояване на  с.Съединение, общ.Търговище,в обхват на УПИ III-85, УПИ V и УПИ VII в кв.16

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-О- 46 / 21.08.2015 г. – ПУП – план за застрояване, и специализирана план-схема към ПУП за елементи на техническата инфраструктура, за ПИ №№ 000107, 000108 по КВС, за землището на с. Васил Левски, общ. Търговище

Заповед

План за застрояване

План-схема


Заповед З-ОП-62 от 13 август 2015 г. на Кмета на община Търговище за определяне на изпълнител на дейността товарене, транспортиране и разтоварване на 296 плътни кубически метра дърва за огрев и технологична дървесина от временен горски склад в горски територии, собственост на Община Търговище по кметства, пенсионерски клубове по населените места и други обекти на територията на община Търговище.


Заповед № 3-0-45/12.08.2015 г./ -  ЧИ на ПУП -  ПР на  с.Александрово, общ.Търговище в обхват на УПИ ХI-47, ХII и ХIII в кв.10

Заповед

План за регулация


 Заповед З-01-917/11.08.2015 година на Кмета на община Търговище за обявяване на кметства на територията на община Търговище


Заповед № З-О- 44 / 06.08.2015 г. – ПУП – план за застрояване, и специализирана план-схема към ПУП за елементи на техническата инфраструктура, за ПИ №73626.156.276, по КК за землището на гр. Търговище.

Заповед

План за застрояване

План-схема


Заповед № 3-0-41/31.07.2015 г./- ЧИ на ПУП- План за регулация и застрояване на кв."Запад-3", гр.Търговище, в обхват на УПИ I, II, III, V, VI и VII, в кв.13.

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № 3-0-40/31.07.2015 г./ -  ЧИ на ПУП -  План за регулация  на гр.Търговище, в обхват на УПИ VII,  в кв.190

Заповед

План за регулация


 Заповед З-01-874/30.07.2015 година на Кмета на община Търговище за откриване на процедура за извършване на товарене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев


Заповед З-01-871/29.07.2015 година на Главен архитект на Община Търговище за отмяна на Разрешение Р-ПС-59/25.05.2015 г. за ползване на ПИ 73626.508.181 по кадастралната карта на гр. Търговище като площадка за съхранение и продажба на дърва за огрев, собственост на Айдън Алиосманов


Заповед № 3-0-38/15.07.2015 г. -  ЧИ на ПУП -  План за регулация  на промишлена зона, гр.Търговище, в обхват на УПИ XIX  и УПИ XХXI в кв.9

Заповед

План за регулация


Заповед № 3-0-37/25.06.2015 г. - Изменение на кадастрален план на с.Миладиновци, общ.Търговище

Заповед

Скица


Заповед № 3-0-36/25.06.2015 г. - Изменение на кадастрален план на с.Търновца, общ.Търговище.

Заповед

Скица


Заповед № З-О-33 / 25.06.2015 г. – ЧИ на ПУП-ПР на с. Кралево, общ. Търговище, в обхват на УПИ I, II-263, III- 262, IV-261, V-260, VI-254, VII-253, VIII-252 и IX-252 в кв. 22, и ЧИ на ПУП-ПЗ на с. Кралево, общ.Търговище, в обхват на УПИ VI-254, VII-253 в кв. 22.

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-О-35 / 25.06.2015 г. – ЧИ на ПУП-ПРЗ на гр. Търговище, в обхват на УПИ III в кв. 32

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-О-34 / 25.06.2015 г. – ЧИ на ПУП-ПРЗ на Промишлена зона, гр. Търговище, в обхват на УПИ LV – „за дървообработващо производство” и LIX – „за завод за електроника и автоматика” в кв. 4 и част от улица с о.т.305-306-307.

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-О-32 /17.06.2015 г. – ЧИ на ПУП-ПРЗ на с. Руец, общ. Търговище, в обхват на УПИ VII-371, VIII-372 в кв. 55.

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-О-31 / 15.06.2015 г. – ЧИ на ПУП-ПРЗ на Промишлена зона, гр. Търговище, в обхват на УПИ VI – „за пункт за изкупуване на животни”, УПИ ХVI – „за Лека, хранително-вкусова промишленост” в кв. 24.

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-О-19 / 07.04.2015 г. - ПУП-ПЗ на с. Момино, общ. Търговище, в обхват на УПИ II-91, III-92, VI-99, XII-97, XI-98 в кв. 22.

Заповед

Обяснителна записка

План за застрояване

Разрешение за строеж


Заповед № З-О-29 / 27.05.2015 г. - ПУП-ПРЗ на гр. Търговище, в обхват на УПИ I, II, X в кв. 122, и РУП на гр. Търговище, в обхват на УПИ I, II, X в кв. 122 и УПИ ХI в кв. 121

Заповед

Обяснителна записка

РУП кв. 122

РУП силуети

План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-О-30 / 27.05.2015 г. - ПУП-ПР на гр. Търговище в обхват на ул. «Батак» в участъка на о.т. 162а - 163а.

Заповед

План за регулация


Заповед № З-О-26 / 13.05.2015 г. - ПУП-ПР на с. Голямо Ново, общ. Търговище за УПИ ХIV-294 и ХV-251 в кв. 30.

Заповед

План за регулация

Разрешение за строеж


Заповед № З-О-25 / 13.05.2015 г. - ПУП-ПРЗ на с. Вардун, общ. Търговище за УПИ IV- 424, IX- 422 и Х- 423 в кв. 35.

Заповед

План за регулация

План за застрояване

Разрешение за строеж


Заповед № З-О-27 / 15.05.2015 г. - ПУП-ПР на кв. Въбел, гр. Търговище, в обхват на УПИ II и УПИ III – „СБА - технически център”, в кв. 7.

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация


Заповед № З-О- 23/ 12.05.2015 г. – ЧИ на ПУП – ПР на гр.Търговище за УПИ IV, V и VIII в кв. 144, План за застрояване за УПИ VIII в кв.144, Работен устройствен план за УПИ VII, VIII и IX в кв. 144.

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване

Разрешение за строеж

РУП


Заповед № З-О- 24/ 12.05.2015 г. – ЧИ на ПУП- ­П­Р на гр. Търговище, в обхват на УПИ VI и VIII в кв. 159.

Заповед

ПУП


Заповед № З-О-14/06.04.2015 г. –ПУП- ­П­З за ПИ №73626.117.516 (извън регулация) по КК на гр. Търговище, м. „Войнишка градина”

Заповед

Разрешение за строеж

Регистър ПУП

План схема

Обяснителна записка

План за застрояване


Заповед № З-О- 21/ 28.04.2015 г. – ЧИ на ПУП- ­П­Р на с. Дралфа, общ. Търговище в обхват на УПИ VI – „за кооперативен пазар” в кв. 43.

Заповед

ПУП


Заповед № З-О-15/07.04.2015 г. – ЧИ на ПУП- ­П­РЗ на с. Цветница, общ. Търговище в обхват на УПИ IV-130 и V-130 в кв. 24а.

Заповед


Заповед № З-О- 13/06.04.2015 г. – ЧИ на ПУП- ­П­Р на с. Бистра, общ. Търговище в обхват на УПИ I-38 и II-38 в кв. 5

Заповед


Заповед № 3-0-17/07.04.2015 г. - ЧИ на ПУП - ПР на гр.Търговище, в обхват на УПИ XXI в кв.199 /новообразуват се два нови УПИ XXII и УПИ XXIII в кв.199/

Заповед

План за регулация


Заповед № 3-0-16/07.04.2015 г. - ЧИ на ПУП - ПР на гр.Търговище,кв.Запад 3, в обхват на УПИ IV и II в кв.9

Заповед

План за регулация


Заповед № 3-0-20/08.04.2015 г. -  ЧИ на ПУП -  ПЗ на гр.Търговище, в обхват на УПИ I, II, III и XX в кв.183

Заповед

План за застрояване


Заповед № З-О- 10/18.03.2015 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на гр. Търговище, в обхват на УПИ I – „за комплексно жилищно застрояване, търговия, транспорт, зала, полуподземни гаражи” в кв. 8.

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-О-6/04.03.2015 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на гр. Търговище, в обхват на УПИ VI – „за пазар и административна сграда”, XVIII, XIX – „за кооперативен пазар” в кв. 61

Заповед

План за регулация

План за застрояване

ПУП ПР- Модел

ПУП ПЗ - Модел


Заповед № 3-0-7/05.03.2015 година./ -  ЧИ на ПУП -  ПР на  с.Момино, общ.Търговище в обхват на УПИ VI-89 и VII-90 в кв.23

Заповед

План за регулация


Заповед № 3-0-8/05.03.2015 година./- за изготвен проект на ПУП- ПЗ в обхват на ПИ № 028018, масив № 28, местност "Дервиш Балкан" в землище с.Стража, общ.Т-ще.

Заповед

План за застрояване

План-схема на техническата инфраструктура


Заповед № 3-0-5/25.02.2015 година./ -  Изменение на кадастрален план на  с.Стража, общ.Търговище.

Заповед

Скица


Заповед № 3-0-4/24.02.2015 година./ -  ЧИ на ПУП -  ПР на  гр.Търговище в обхват на УПИ XXXI  в кв.20 /същия  отпада и се образуват нови два: УПИ LI и УПИ LII/

Заповед

План за регулация


 Заповед № З-О-2/02.02.2015 г. - ПУП- ­П­З, план-схеми към ПУП за ПИ № 036017 по КВС за землището на с. Търновца, общ.Търговище.

Заповед

План за застрояване

Трасировъчен план

Схема на външно ел. захранване

Схема ВиК


Заповед № З-О-1/08.01.2015 г. - ЧИ на ПУП- ­П­З на гр. Търговище, в обхват на УПИ I в кв. 121.

Заповед

Обяснителна записка

План за застрояване

Разрешение за строеж


2014 г.


Заповед № 3-0-51/04.11.2014 година./ -  ЧИ на ПУП -  ПРЗ на  гр.Търговище в обхват на УПИ IX  и  X в кв.47

Заповед

План за застрояване


Заповед № 3-0-50/04.11.2014 година./ -  ЧИ на ПУП -  План за регулация на  с.Стража, общ.Търговище в обхват на УПИ IV-227 и V-221 в кв.13

Заповед

План за регулация


Заповед № 3-0-49/04.11.2014 година./ -  ЧИ на ПУП -  ПРЗ на  с.Александрово, общ.Търговище в обхват на УПИ IV и V в кв.7

Заповед

Опорен план

План за регулация


Заповед № 3-0-48/04.11.2014 година./ -  ЧИ на ПУП -  ПРЗ на  гр.Търговище и РУП в обхват на УПИ IV, V, VI в кв.114

Заповед

План за регулация

План за застрояване

РУП 1

РУП 2


Заповед № 3-0-45/10.10.2014 година./ - Изменение на кадастрален план на с.Пресяк, общ.Търговище

Заповед

Скица


Заповед № 3-0-46/17.10.2014 година./ - ЧИ на ПУП - ПРЗ на кв.Запад -2, гр.Търговище,в усл.на чл.150, ал.2 от ЗУТ в обхват на УПИ V в кв.315

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-О-44/29.09.2014 г. - ПУП- ­ПП за трасе на техническата инфраструктура – горски път, за ПИ № 000135 (дървопроизводствена площ) по КВС на с. Момино, общ. Търговище.

Заповед

Парцеларен план

Парцеларен план


Заповед № З-О-41/29.08.2014 г. - ЧИ на ПУП- ­ПР на кв. Въбел, гр. Търговище, в обхват на УПИ Х и ХI в кв. 5.

Заповед

Обяснителна записка

ПУП


Заповед № З-О-39/29.08.2014 г. – ЧИ на ПУП- ­ПР на кв. Въбел, гр. Търговище, в обхват на УПИ I и II в кв. 53.

Заповед


Заповед № З-О-40/29.08.2014 г. – ЧИ на ПУП- ­ПР на гр.Търговище в обхват на УПИ XXII, XXIII, XXIV в кв. 85.

Заповед


Заповед № 3-0-37/06.08.2014 година./ - ЧИ на ПУП, в усл. на чл.150, ал.2 от ЗУТ -  ПРЗ на с.Буховци, общ.Търговище, в обхват на УПИ IV-454, V-455, VI- 455, VII-455, XV-456, XVI- 456, XX-458, XXI-458  в кв.50.

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № 3-0-36/06.08.2014 година./ - ЧИ на ПУП, в усл. на чл.150, ал.2 от ЗУТ -  ПРЗ на с.Кръшно, общ.Търговище, в обхват на УПИ V  в кв.39.

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № 3-0-35/01.08.2014 година. - ЧИ на ПУП - ПРЗ на с.Давидово,общ.Търговище, в обхват на УПИ VIII-176, IХ-176 в кв.34.

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № 3-0-33/01.08.2014 година. - ЧИ на ПУП - ПР на с.Вардун,общ..Търговище, в обхват на УПИ ХII-280, ХХI-281, ХХIII-294, ХХIV-280 в кв.11.

Заповед

План за регулация


Заповед № 3-0-32/28.07.2014 година

Заповед

РУП - 1

РУП - 2

План за регулация

План за застрояване


Заповед № 3-0-31/21.07.2014 година

Заповед

Парцеларен план - 1

Парцеларен план - 2

Парцеларен план - 3

План за застрояване - 1

План за застрояване - 2


Заповед №3-0-27/29.05.2014 г.

Заповед

План за застрояване

РУП


Заповед №3-0-22/19.05.2014 г.

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед №3-0-25/19.05.2014 г.

Заповед

План за регулация


Заповед №3-0-24/19.05.2014 г.

Заповед

План за регулация


Заповед № З-О-21 /14.05.2014 г. – ЧИ на ПУП- ­ПР на кв. Въбел, гр.Търговище в обхват на УПИ IX, X в кв. 58.

Заповед

План за регупация


Заповед №3-01-342/05.05.2014 г за образуване на подвижна избирателна секция

Заповед


Заповед №3-0-20/14.04.2014 г

Заповед

План за регупация


Заповед №3-0-14/14.04.2014 г

Заповед

План за регупация

План за застрояване


Заповед №3-0-12/14.04.2014 г.

Заповед

План за регупация


Заповед № З-О-13 / 14.04.2014 г. – ЧИ на ПУП- ­ПР в обхват на УПИ VII, VIII, IX, X в кв. 164, гр. Търговище.

Заповед

План за регупация


Заповед № З-О-16 / 14.04.2014 г. – ЧИ на ПУП- ­ПРЗ, и РУП в обхват на УПИ V, VI, VII в кв. 167, гр. Търговище.

Заповед

План за регупация

План за застрояване

РУП


Заповед № З-О-15 / 14.04.2014 г. – ЧИ на ПУП- план за застрояване на, и специализирана план-схема към ПУП за елементи на техническата инфраструктура, за ПИ № 73626.117.536 (извън регулация) по КК, за землището на гр.Търговище.

Заповед

Обяснотелна записка

Регистър на засегнатите имоти

Разрешение за строеж

План- схема

План за застрояване


Заповед № З-О-11 / 14.04.2014 г. – ЧИ на ПУП- план за застрояване на гр. Търговище, в обхват на УПИ V в кв. 95.

Заповед

План за застрояване


Заповед № З-О-9 / 31.03.2014 г. – ЧИ на ПУП- план за регулация и застрояване на гр. Търговище, в обхват на УПИ ХV – „за комплексно жилищно застрояване, подземни гаражи, комплекс за търговия, услуги и обществено хранене” в кв. 192.

Заповед

План за застрояване


Заповед № З-О-7 / 12.03.2014 г. - ПУП-ПРЗ, който е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива, в условията на чл. 150, ал. 2 от ЗУТ, в обхват на УПИ I - „за хранително вкусова промишленост”, II - „за химическо производство”, IV - „за пречиствателна станция”, VI - „за производство на строителни материали, конструкции и изделия” в кв.14, по плана на Промишлена зона, гр. Търговище.

Заповед

План за регулация

План за застрояване

Разрешително за строеж


Заповед № З-О-8 / 12.03.2014 г. - ПУП-ПРЗ, кв. Въбел, гр. Търговище в обхват на УПИ VI в кв. 58.

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-О-6 / 27.02.2014 г. - ПУП-ПР на кв. «Запад2», гр. Търговище, в обхват на кв. 319, поземлени имоти №№ 73626.508.139, 73626.508.141, 73626.508.142, 73626.508.144, 73626.508.145, 73626.508.148, 73626.508.149, 73626.508.150.

Заповед

План за регулация


Заповед № З-О-49 / 28.10.2013 г. - ПУП- План за регулация на с. Ловец, общ. Търговище в обхват на УПИ II-103, III-104, IV-„за озеленяване”, V-105, VI-106, VII-106, VIII-107, IX-108, в кв. 11.

Заповед

План за регулация


Заповед № З-О-5 / 27.02.2014 г. - ПУП-ПРЗ, който е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива, в условията на чл. 150, ал. 2 от ЗУТ, в обхват на УПИ XLIV, XLV, XLVI -„за производствени и складови дейности” в кв. 20 по плана на Промишлена зона, гр. Търговище.

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-О-4 / 24.02.2014 г. - ПУП-ПР на гр. Търговище в обхват на УПИ IV, V, VI, XI, XII в кв. 203

Заповед

ПУП-ПР


З - 01 - 68/30.01.2014 г. за забрана пашата на селскостопански животни за следните горски територии по землища на община Търговище - изтегли заповедта


 

З-О-2 / 15.01.2014 г. 

Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 73626.200.322 (горска територия) по КК на гр. Търговище, без да се променя предназначението на имота.

Заповед

План за застрояване


Заповед З-01-1148/11.12.2013 г. за забрана използването на приротехнически средства - изтегли заповедта


Заповед З-01-1140/10.12.2013 г. за провеждане на Коледен базар - изтегли заповедта


З-О-57 / 29.11.2013 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на гр. Търговище, в обхват: УПИ V, VI, VII, VIII в кв. 10.

Заповед

План за регулация


Заповед №3-0-44/21.10.2013 година./

Заповед

План за регулация

 


З-О-45 / 24.10.2013 г. - Частична специализирана план-схема за елементи на техническата инфраструктура към действащия ПУП-ПРЗ на гр. Търговище, с която се предвижда изграждане на подземна кабелна мрежа на оптична свързаност между съществуваща кабелна шахта, находяща се в УПИ II в кв. 101, до съществуваща кабелна шахта на Мобилтел ЕАД, находяща се в УПИ XIV в кв. 100.

Заповед

Записка

План-схема
 

З-О- 48 / 28.10.2013 г. - ПУП-план за регулация и застрояване на гр. Търговище в обхват: УПИ III и IV – „за жилищни нужди и обществено обслужване” в кв. 151, и работен устройствен план в обхват: УПИ II, III – „за жилищни нужди и обществено обслужване” и V в кв. 151.

Заповед

ПР

ПЗ

РУР 1

РУР 2

З-О- 47 / 25.10.2013 г. - ПУП- план за застрояване на гр. Търговище, в обхват на УПИ VIII, IX в кв. 182 и частично изменение на работен устройствен план за УПИ III, VIII, IX в кв. 182 по плана на гр. Търговище.

Заповед

ПУП

ПУП ПЗ

РУП

З-О- 42 / 10.10.2013 г. - ПУП-ПРЗ на гр. Търговище в обхват на УПИ I – „за жилищно застрояване", II, IX в кв. 29.

Заповед

Записка

План за регулация

План за застрояване

З-О- 40 / 01.10.2013 г. - ПУП-ПРЗ на гр. Търговище в обхват на УПИ I – „за мелница” в кв. 2.

Заповед

План за регулация

План за застрояване

З-О- 39 / 01.10.2013 г. - ПУП-ПЗ и специализирана план-схема към ПУП за елементи на техничл инфраструктура за ПИ №186006 (стопански двор) по КВС за землището на с. Дралфа, общ.Търговище.

Заповед

План за застрояване

План- схема

З-О-38 /24.09.2013 г. - ПУП-ПЗ за поземлен имот № 73626.200.167 (извън регулация, горска територия) по КК на гр.Търговище, за обект: «Базова станция на Глобул № 4926».

Заповед

ПУП-ПЗ

Заповед №3-0-37/22.08.2013 година.

Заповед

Обяснителна заповед

ПУП ПР

ПУП ПЗ

РУП

ПУП Силует Юг

ПУП Силует Север

Заповед №3-0-36/21.08.2013 година

Заповед

ПУП 1

ПУП 2

З-О-35 /24.07.2013 г. - Cпециализирана план – схема за елементи на техническата инфраструктура към действащия ПУП на гр. Търговище, за кабелна линия СpH и БКТП за УПИ XI в кв. 177 (ПИ 73626.510.292).

Заповед

Обяснителна записка

ПУП

Регистър на засегнатите имоти

З-О-30 /12.07.2013 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на с. Давидово, общ. Търговище в обхват на УПИ VII-179, VIII-180, IX-180 в кв. 30.

Заповед

Записка

ПУП

З-О-29 /12.07.2013 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на с. Съединение, общ. Търговище в обхват на УПИ IV-202, V-203 в кв. 43.

Заповед

ПУП

З-О-34 /12.07.2013 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на Промишлена зона, гр. Търговище, в обхват на УПИ II - „за ГОЦ” в кв. 23.

Заповед

ПУП

 З-О-32 /12.07.2013 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на гр. Търговище, в обхват на улица с о.т. 609-610-612-611 (бул. „Тр. Китанчев”).

Заповед

ПУП

 З-О-28 /12.07.2013 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на гр.Търговище, УПИ I-„за БНБ и административни сгради” в кв. 125.

Заповед

ПУП ПР

ПУП ПЗ

З-О-33 /12.07.2013 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на кв. „Запад-1”, гр. Търговище, в обхват на УПИ I – „за жилищно строителство, магазини и полуподземни гаражи” и УПИ Iа–„за полуподземни гаражи” в кв. 1.

Заповед

План

З-О-31 /12.07.2013 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на гр. Търговище, в обхват на УПИ IХ- „за ГОЦ”, VIII- „ за озеленяване”, УПИ I-„за джамия” в кв. 59.

Заповед

План

З-О-26 /11.07.2013 г. - Специализирана план – схема за елементи на техническата инфраструктура към действащия ПУП на гр. Търговище, за водопроводно отклонение за захранване на имот № 73626.510.292.

Заповед

План-схема

З-О-23 /12.06.2013 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на гр. Търговище в обхват на УПИ ХI, XII, XIII  в кв. 85.

Заповед

Записка

План

З-О-24 /12.06.2013 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на кв. Въбел, гр. Търговище в обхват УПИ IV, VI, VII, VIII, IX в кв. 19.

Заповед

  Записка

  План за регулация

  План за застрояване

З-О-22 /12.06.2013 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на гр. Търговище в обхват УПИ VI, VII, VIII, IX, Х в кв. 122.

Заповед

  План за регулация

  План за застрояване

З-Д-11 /19.03.2013 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за застрояване и регулация на гр. Търговище в обхват на УПИ II в кв. 2.

Изтегляне

 

З-Д-16 /14.03.2013 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на кв. Запад-1, гр. Търговище в обхват на УПИ VIII в кв. 6.

Изтегляне

 

З-О-14 /27.03.2013 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на Промишлена зона, гр. Търговище в обхват на УПИ III в кв. 13.

Изтегляне

 

З-О-17 /27.03.2013 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на кв. „Запад-1”, гр. Търговище в обхват на УПИ III, IV в кв. 5.

Изтегляне

 

З-О-10 /12.02.2013 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за застрояване на гр. Търговище в обхват на УПИ VI и VII в кв. 120.

Изтегляне

 

Заповед за забрана пашата на селскостопански животни в горските територии на община Търговище

Изтегляне

З-01-1097/17.12.2012 г. - за забрана ползването и продажбата на пиротехнически средства

Изтегляне

Заповед за обявяване на конкурс за най-добра новогодишна украса 2012 г.

Изтегляне

З-О-55 /05.12.2012 г. - подробен устройствен план – предварителен проект за зониране и застрояване на „Младежки парк Юкя” , гр. Търговище в обхват на УПИ III в кв. 67.

Изтегляне
 

З-О-54 /30.11.2012 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на с. Лиляк, общ. Търговище в обхват УПИ ХI-„за озеленяване”, ХV-348 в кв. 53а.

Изтегляне
 

З-01-1010/ 28.11.2012 г. - За организиране на традиционен коледен и новогодишен базар в Търговище

Изтегляне

 З-О-46 /05.11.2012 г. - Частично изменение на подробен устройствен план –З-О-46 /05.11.2012 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на с. Пролаз, общ. Търговище в обхват УПИ V- 46, VI- 45, VII- 44, IX- 46 в кв. 5. план за регулация на с. Пролаз, общ. Търговище в обхват УПИ V- 46, VI- 45, VII- 44, IX- 46 в кв. 5.

Изтегляне
 

З-О-43 /01.11.2012 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за застрояване и работен устройствен план на гр.Търговище в обхват на УПИ V и VI в кв.156.

Изтегляне

 

З-01-795/16.10.2012 г. - за определяне районите за организирано сметосъбиране и сметоизвозване в община Търговище 2013- изтегли

З - 01 - 766/ 11.10.2012 г. - във връзка с подготовката на Община Търговище за зимната обстановка -

Изтегляне

З - ГР - 255/28.09. 2012 г. - за образуване на избирателни секции за провеждане на частични избори за кмет на кметство на село Лиляк на 18.11. 2012 г.

Изтегляне

 З-О-31 /20.07.2012 г. - Частично изменение на подробен устройствен план– план за регулация на с. Баячево, общ.Търговище в обхват на УПИ III-18, IV-18, XIV-19, XV-19 в кв.16 .

Изтегляне

З-О-30 /20.07.2012 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на гр.Търговище, в обхват на УПИ I в кв.36, с който се предвижда нова улица с о.т.896-897 и допълващо застрояване - гаражи.

Изтегляне

З-О-26 /12.07.2012 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на с.Дралфа, общ.Търговище в обхват на част от  кв.19

Изтегляне

З-О-11 /21.04.2012 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на с.Стража, общ.Търговище, в обхват на УПИ I, II и XII кв.41.

Изтегляне

З-О-8 /20.04.2012 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на с. Горна Кабда, общ.Търговище, в обхват на УПИ XVII – за автоспирка, VI - за читалище   в кв.13 и улица с о.т. 26а – 26б – 28а.

Изтегляне

З-О-9 / 20.04.2012г- Частично изменение на подробен устройствен план– план за регулация на с.Лиляк, общ.Търговище в обхват на УПИ III-561, IV-558, V-557, 558 и VI-556 в кв. 78

Изтегляне

З-0-2 / 27.02.2012

изтегли

З-01-102/ 14.02. 2012 г. - забрана на дейности върху ледената покривка по откритите водни площи

изтегли

З-01-97/9. 02. 2012 г. - за забрана и разрешение на пашата в общ. землища

Изтегляне

З-01-936/ 26.10.2011 г. - откриване на процедура за провеждане на открит конкурс за изготвяне на анализ

Изтегляне

З-01-937/ 26.10.2011 г. - откриване на процедура за провеждане на открит конкурс за изготвяне на приватизационна оценка

Изтегляне

З-01-895/11.10.2011 г. - за определяне районите за организирано сметоизвозване и сметосъбиране в община Търговище

Изтегляне

З-О-36/30.09.2011г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на кв.Въбел, гр.Търговище в обхват на УПИ I , II, III, IV,V, VI, XIX, XX и XXI  в кв.1 .
Изтегляне

З-О-35/30.09.2011г. - Частично изменение на подробен устройствен план– план за регулация на с.Лиляк, общ.Търговище в обхват на УПИ IХ-232, Х-190, ХI-189 и ХIII-188  в кв.36

Изтегляне
 

ОБЯВА  за гроздобер - изтегляне

З-01-806/ 03.09.2011 - относно началото на гроздоберната кампания за 2011 г. на територията на Община Търговище

Изтегляне

 

З-0-30/ 22.07.2011 - за частично изменение на подробен устройствен план за регулация на кв. Запад-2

Изтегляне

 

З-0-29/ 22.07.2011 - за частично изменение на специализирана план- схема за далекосъобщителни връзки на "Космо България Мобайл" ЕАД

Изтегляне

 

З-01-536/21.06. 2011 - забрана паленето на огън

Изтегляне

З-01-508/ 13.06.2011 - за забрана пашата на селскостопански животни в  горски територии

Изтегляне

З-0-26/30.05.2011 -  частично изменение на Подробен устройствен план на гр. Търговище в обхвата на УПИ ІV-113,  V-112,   VІ-125, в кв. 114
Заповед 
Изтегляне

 

З-01-457/30.05.2011 и З-01-458

Заповеди

Изтегляне

З-0-23/20.05.2011
Заповед
Изтегляне

 

З-01-1421/16.12.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-01-1099/11.10.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-0-40/13.08.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-0-38/06.08.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-0-33/06.07.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-0-29/22.06.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-0-28/22.06.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-0-27/22.06.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-0-26/22.06.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-0-25/22.06.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-0-24/15.06.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-01-598/07.06.2010
Заповед относно брането на липов цвят
Изтегляне

З-0-23/04.06.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-0-22/13.05.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-01-454/04.05.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-О-21/20.04.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-О-19/20.04.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-О-18/20.04.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-О-17/12.04.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-О-16/12.04.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-О-15/12.04.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-О-14/12.04.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-О-11/10.03.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-О-10/04.03.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-О-9/04.03.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-О-8/24.02.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-О-7/17.02.2010
Заповед
Изтегляне

З-О-6/11.02.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-О-4/02.02.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-О-3/02.02.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-О-1/13.01.2010
Заповед
Изтегляне

 

З-О-69/23.12.2009
Заповед
Изтегляне

 

З-01-1271/17.12.2009
Заповед относно провеждане на конкурс за превозвачи
Изтегляне

 

З-О-68/21.12.2009
Заповед
Изтегляне

 

З-О-67/21.12.2009
Заповед
Изтегляне

 

З-О-62/25.11.2009
Заповед
Изтегляне

 

З-О-60/17.11.2009
Заповед
Изтегляне

 

З-О-59/17.11.2009
Заповед
Изтегляне

 

З-О-57/02.11.2009
Заповед
Изтегляне

 

З-О-56/09.10.2009
Заповед
Изтегляне  

 

З-О-55/09.10.2009
Заповед
Изтегляне  

 

З-О-54/09.10.2009
Заповед
Изтегляне  

 

З-О-53/09.10.2009
Заповед
Изтегляне  

 

З-О-52/09.10.2009
Заповед
Изтегляне  

 

З-О-51/09.10.2009
Заповед
Изтегляне  

 

З-О-50 / 16.09.2009
Заповед
Изтегляне  

 

З-О-49 / 19.09.2009
Заповед
Изтегляне  

 

З-0-48 / 09.09.2009
Заповед
Изтегляне  

 

З-0-46 / 28.08.2009
Заповед
Изтегляне  

 

З-0-45 / 28.08.2009
Заповед
Изтегляне  

 

З-0-38 /13.08.2009
Заповед
Изтегляне  

 

Запoвед No З-01-461 / 30.05.2009
Относно брането на липов цвят
Заповед
Изтегляне  

 

З-01-287 / 08.04.2009
Заповед
Изтегляне  

 

3-0-120 / 9.12.2008
Одобрение
Изтегляне  

 

3-0-115/28.11.2008

Одобрение
Изтегляне  

 

З-01-1318/23.12.2008
Заповед
Изтегляне  

 

З-О-116/05.12.2008
Заповед
Изтегляне  

 

З-01-1312 / 20.12.2008 Относно продажбата на пиротехнически изделия
Изтегляне  

 

Определяне допълнителен срок – 18.ХІІ.2008 г. за депозиране на оферти за участие в публично оповестен конкурс на един етап за продажба по реда на ЗПСК
Заповед
Изтегляне  

 

ОБ-Т-140/10.10.2008
Обявление

Изтегляне  

З-О-105/06.11.2008
Заповед за одобряване
Изтегляне  

 

З-О-100/30.10.2008
Изтегляне  

 

Обявяване на значими аспекти по околната среда
Обявление
Изтегляне

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com