TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Събота, 28 март 2020 / ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ-Вътрешни нормативни актове
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

Вътрешни нормативни актове

            Кодекс за етично поведение на служителите в Община Търговище, утвърден със заповед З-01-1059/19.11.2013 г.

Вътрешни правила организация на административното обслужване в Община Търговище, утвърдени със заповед З-01-829/26.10.2017 г.
Вътрешни правила за условията и реда за осъществяване на обратна връзка с потреботелите на административни услуги в Община Търговище, утвърдени със заповед З-01-830/26.10.2017 г.
 Вътрешни правила организация за пропускателния режим в сградата на Община Търговище
 Вътрешни правила за реда за разглеждане на предложения и сигнали подадени до Община Търговище
 Инструкция за  деловодно-информационната  дейност в общинска администрация Търговище, утвърдена със заповед З-01-378/01.06.2016

Вътрешни правила  за управление  на цикъла  на обществените поръчки в Община Търговище

            Вътрешни правила за работа със сигнали за корупция, нередности и измами, постъпили в Община Търговище

Вътрешни правила за създаване, водене, попълване, съхранение и достъп до публичните регистри в Община Търговище, утвърдени със заповед З-01-144/27.02.2014 г.

Устройствен правилник на общинска администрация Търговище, утвърден със заповед З-01-189/20.03.2017

  Правилник за вътрешния трудов ред на общинска администрация Търговище, в сила от 1 септември 2012, изменен със заповед З-01-1007/06.11.2013 г. в сила от 07.11.2013 г.

         Инструкция за обработка на постъпили сигнали от граждани на  деноношен дежурен телефон 0601/635 85 и сигнали, предадени чрез работната станция на Единен Европейски номер за спешни повиквания 112 /ЕЕНСП/ към денонощния дежурен от Общински съвет за сигурност

              Инструкция относно механизма на обработване и защита на лични данни в Община Търговище

           

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com