TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Понеделник, 28 септември 2020 / НОВО В САЙТА-Форум „Модерна и устойчива инфраструктура в Търговище”
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

Форум „Модерна и устойчива инфраструктура в Търговище

 


 


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


 

ПРОЕКТ

 

Инвестиционно проектиране в Община Търговище за програмен период 2014-2020 г.”

 

Проектът се финансира съгласно договор №BG161PO001/5-02/2012/005 по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013)

 

 

ЗА ПРОЕКТА

Основен приоритет на Оперативна програма „Региони в растеж” (2014-2020) ще бъде устойчивото и интегрирано градско развитие.

През настоящия програмен период, Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013) предостави подкрепа за разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Търговище, включващ пакет с готови проекти за реализация от 01.01.2014 г. в рамките на изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж” (2014-2020).

ИПГВР представлява съвкупност от свързани във времето и пространството проекти, действия и инвестиционни намерения, които се прилагат в определени градски зони за въздействие (за повече информация по ИПГВР виж: http://targovishte.ipgvr.eu/).

Настоящият проект е насочен към разработване на готови проекти в пълна степен на проектна готовност (работни проекти в пълния им обем, съгласувания, одобрения, разрешения), с които общината ще има възможност да кандидатства за финансиране със средства по линия на Оперативна програма „Региони в растеж” (2014-2020). Разработваните проекти трябва задължително да бъдат включени в съответните зони на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Търговище.

 

Срок на проекта – от 13.06.2013 г. до 13.12.2014 г.

 

Максимална обща сума на проекта:

544 168,00 лв., в това число:

462 542,80 лв. – съфинансиране от ЕФРР;

81 625,20 лв. – съфинансиране от националния бюджет

 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Обща цел – укрепване капацитета на Община Търговище за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие до 2020 година, чрез инвестиционно проектиране на приоритетни обекти, включени в плана;

Специфична цел – Разработване на девет инвестиционни проекта в пълен обем съгласувания, одобрения и разрешения, готови за финансиране през програмен период 2014-2020 година

Списък на обектите, включени в проекта:

Таблица №1

Наименование на обекта

Зона за въздействие от ИПГВР

1

Проектиране на основен ремонт и цялостно обновяване на ОУ „Хр. Ботев", енергийно обследване, внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и озеленяване на двор, спортни площадки, осветление и достъпна архитектурна среда

Зона на публични функции с висока обществена значимост

2

Проектиране на основен ремонт на сградата на Обединен детски комплекс, енергийно обследване, внедряване на мерки за енергийна ефективност и достъпна архитектурна среда

Зона на публични функции с висока обществена значимост

3

Проектиране на основен ремонт и цялостно обновяване на сградата на IV ОУ „Иван Вазов" и ПГИЧЕ „М. Андрей", енергийно обследване, внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и озеленяване на двор, спортни площадки, осветление и достъпна архитектурна среда

Зона с преобладаващ социален характер

4

Проектиране на основен ремонт и обновяване на ЦДГ №9 "Приказка", ЖК „Запад" 2, енергийно обследване, внедряване на мерки за енергийна ефективност, достъпна архитектурна среда, благоустрояване на двор, детски площадки

Зона с преобладаващ социален характер

5

Проектиране на основен ремонт и обновяване на ЦДГ №7"Снежанка", ЖК „Запад" 1, енергийно обследване, внедряване на мерки за енергийна ефективност, достъпна архитектурна среда, благоустрояване на двор, детски площадки

Зона с преобладаващ социален характер

6

Проектиране на цялостно обновяване и благоустрояване на вторичен градски център – бул. „Сюрен”, включително пътни настилки, тротоари, улично осветление, озеленяване и градско обзавеждане

Зона с преобладаващ социален характер

7

Проектиране на реконструкция и разширение на ул. „Гладстон" и ул. „Велико Търново" от ул. „В. Левски" до бул. „М. Андрей" за подобряване на градската среда в зона с обслужващи обществени функции - района на общинския пазар, включително проектиране на велоалея, тротоари и градско обзавеждане

Зона на публични функции с висока обществена значимост

8

Проектиране на цялостна реконструкция и разширение на бул. „Трайко Китанчев" от ул. „3 март" до бул. „Цар Освободител", с прилежаща зеленина и велоалея, като елемент с обслужващи обществени функции, допълващ градската среда

Зона с преобладаващ социален характер

9

Проектиране на цялостна реконструкция и разширение на ул. „3 март" от бул. „Трайко Китанчев" до връзката с околовръстния път, за подобряване градската среда в социална зона с озеленяване, пътни настилки, тротоари, улично осветление и градско обзавеждане

Зона с преобладаващ социален характер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Избор на идея за най-добро обемно-пространствено решение

Преди да възложим изготвянето на работните инвестиционни проекти за сградите (позиции 1, 2, 3, 4 и 5 от таблица №1) и за бул. „Сюрен” (позиция 6 от таблица №1), се нуждаем от Вашето мнение, за да изберем заедно най-доброто обемно-пространствено решение за тези обекти. Вашето мнение и препоръки са важни за облика на Търговище.

  • Моля гласувайте за най-доброто обемно-пространствено решение за всеки от посочените 6 обекта Тук

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com