TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Неделя, 09 май 2021 / ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА-Предварителни обявления за обществени поръчки
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

Предварителни обявления за обществени поръчки – 2016 година 

 № по
ред

Предмет на обществената поръчка

Дата на публикуване на предварителното обявление

10. 

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Търговище – оперативен зимен сезон 2016-2017 година

01 март 2016 г.

 9.

„Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, сметосъбиране и сметоизвозване на смесени отпадъци от населените места в община Търговище, стопанисване на Регионално депо за неопасни отпадъци в с. Пайдушко, поддържане на склада за строителни отпадъци в с. Пролаз, снегопочистване на улици и тротоари в гр. Търговище”

01 март 2016 г. 

 8. 

„СМР по проект „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище”, в т.ч. по Обособени позиции, както следва:1. Реконструкция и разширение на ул. „Гладстон“ и ул. „Велико Търново“ от ул. „Васил Левски“ до бул. „Митрополит Андрей“;2. Подобряване на градската среда в кв. „Запад
2 - Подобект 1 – кв. 307, кв. 308, кв. 309, кв. 310 и кв. 311 по плана на гр. Търговище
3. Изграждане на кръгово кръстовище - бул.“Митрополит Андрей“ – ул. „Поп Сава Катрафилов“
4. Цялостна реконструкция и разширение на ул. "3 март“ от бул. „Трайко Китанчев“ до връзката с околовръстния път
5. Цялостно обновяване и благоустрояване на вторичен градски център – бул. „Сюрен”

19 февруари 2016 г. 

 7.

„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Търговище по обособени позиции”

12 февруари 2016 г.

6. 

„СМР по проект: Обновяване и модернизиране на общинска образователна инфраструктура:
1.Основен ремонт и цялостно обновяване на ОУ „Хр. Ботев”, внедряване на мерки за енергийна ефективност;
2.Основен ремонт, обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ЦДГ № 9 „Приказка”;
3.Основен ремонт, обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ЦДГ № 7 „Снежанка”;
4.Ремонт, реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност на Детска ясла № 1 „Първи юни”

 12 февруари 2016 г. 

5. 

„Доставка на оборудване и обзавеждане за 4 обекта от общинската образователна инфраструктура: ОУ „Хр. Ботев”; ЦДГ № 9 „Приказка”; ЦДГ № 7 „Снежанка” и Детска ясла № 1 „Първи юни”

11 февруари 2016 г. 

 4. 

„Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнението на СМР по проект „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище”

 11 февруари 2016 г. 

3. 

„Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнението на СМР по проект Обновяване и модернизиране на общинска образователна инфраструктура”

11 февруари 2016 г.

2. 

„Доставка чрез покупка на горива, масла, антифриз и спирачна течност за нуждите на общинска администрация и бюджетните звена на Община Търговище”

08 февруари 2016 г. 

1. 

„Доставка на електрическа енергия за нуждите на Община Търговище”

08 февруари 2016 г.

 


Предварителни  обявления за обществени поръчки – 2015 година

№ по ред

Предмет на обществената поръчка

Дата на публикуване на предварителното обявление

6.

”Доставка на електрическа енергия за нуждите на Община Търговище"

24 февруари2015

5.

„Регионално депо за неопасни битови отпадъци Търговище”

11 февруари 2015 година

 4.

 “Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, сметосъбиране и сметоизвозване на смесени отпадъци от населените места в община Търговище, стопанисване на Регионално депо за неопасни отпадъци в с. Пайдушко, поддържане на склада за строителни отпадъци в с. Пролаз, снегопочистване на улици и тротоари в град Търговище”

10 февруари 2015 година 

3.

"Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Търговище - оперативен зимен сезон 2015-2016 година”

10 февруари 2015 година 

 2.

 „Изграждане на Площадки за третиране и оползотворяване на отпадъци в град Търговище” Подобект 3 – „Площадка за компостиране на растителни отпадъци и ограда” 

 10 февруари 2015 г.

 1.

„Рехабилитация и поддръжка на уличното осветление в гр. Търговище и селищата на общината”

 15 януари 2015 година

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com