TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Понеделник, 17 май 2021 / ОБЯВИ и СЪОБЩЕНИЯ-Устройство на територията
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

 2021 годинa


Обявление ОБ-86/13.05.2021 г. - Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-З-476/12.05.2021 г. e разрешено изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ VI, УПИ VII и УПИ X-„за комплексно жилищно застрояване” в кв. 111

Публикувано на 13.05.2021 г.


Обявление ОБ-85/13.05.2021 г. - Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-З-475/12.05.2021 г. e разрешено изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ I, УПИ XII и УПИ II в кв. 187, гр. Търговище

Публикувано на 13.05.2021 г.


1. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ II-43, УПИ VII-47, УПИ VIII-47, УПИ VI-46 и УПИ V-45 в кв.14, с. Твърдинци

2. Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ VI-123 в кв. 14 с. Твърдинци, община Търговище

Публикувано на 13.05.2021 г.


Обявление ОБ-82/12.05.2021 - Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-З-474/12.05.2021 г. на Кмета на Община Търговище е разрешено изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ XVI-194, УПИ XVII-195, УПИ XVIII-195 и част от УПИ XXII-„за озеленяване” в кв. 32, с. Васил Левски, община Търговище

Публикувано на 13.05.2021 г.


Обявление ОБ-81/12.05.2021 - Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-З-472/12.05.2021 г. на Кмета на Община Търговище е разрешено изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ IV-271, УПИ V-271, УПИ VI-317, X-316 и УПИ XIX-271, 273 в кв. 28, с.Стража

Публикувано на 13.05.2021 г.

Публикувано на 13.05.2021 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС - 49 от 10.05.2021г., изпратено с писмо изх. № РД - 01 - 4911/ 12.05.2021г. до РДНСК-Търговище за обект:

ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ПЪРВИ ЕТАЖ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА ПИ 73626.507.702.1 ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА ТРИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОФИСА, КАФЕ – АПЕРИТИВ, САЛОН ЗА КРАСОТА И УСЛУГИ, ЗП преустр. = 393.00м2 местонахождение: УПИ I, кв. 106, ПИ 73626.507.702.1, ул. „Преслав“ № 2, гр. Търговище

В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТОСТ, отдел САОСT, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОСT: / П /

/инж. М. Дойчева /


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо рег. индекс РД-01-4709/ 05.05.2021г. до РДНСК – Търговище, както следва:
1. № РС - 47 от 29.04.2021г. обект: ПОСТРОЙКА НА ДОПЪЛВАЩОТО ЗАСТРОЯВАНЕ, ЗП = РЗП = 45 м2 местонахождение: УПИ ХVI-171, кв. 20, ул. „Георги Сарджев” № 5, с. Васил Левски, общ. Търговище;
2. № РС - 48 от 29.04.2021г. обект ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ОФИС (73626.509.548.7.4) В ЖИЛИЩЕ, ЗП преустр. = 182.06 м2 местонахождение: VIII-173, 175, кв. 120, ПИ 73626.509.548, ул. „Черно море” № 8, ет. 2, гр. Търговище
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел САОСТ: / П /
/инж. М. Дойчева /

Публикувано на 12.05.2021 г.


Обявление ОБ-79/11.05.2021 г.

Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-З-407/23.04.2021 г. на Кмета на Община Търговище е разрешено изработването на: 1. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ VI-„за пазар и административна сграда на пазара”, УПИ VIII-„за църква и озеленяване”, УПИ XIX-„за кооперативен пазар”, УПИ XXII-„за обществено обслужване и кооперативен пазар” в кв.61, гр. Търговище

2. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване в обхват на УПИ VI-„за пазар и административна сграда на пазара”, УПИ XIX-„за кооперативен пазар” и УПИ XXII-„за обществено обслужване и кооперативен пазар” в кв.61, гр. Търговище

Публикувано на 12.05.2021 г.


Обявление ОБ-78/27.04.2021 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията(ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-3-405/23.04.2021 година на Кмета на Община Търговище е разрешено изработването на проект за Изменение на подробен устройствен план : 1. План за регулация за УПИ VIII, в кв. 44 кв. Въбел, гр. Търговище, с който за УПИ да се определи ново предназначение „за контролно-технически пункт за прегледи на ППС“ 2. План за застрояване за УПИ VIII, в кв. 44 кв. Въбел, гр. Търговище, с който за имота да се определят :жилищна устрийствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина(Жм); свободно застрояване с ограничителни линии на основното застрояване и свързано допълващо застрояване с Нмакс. –о 1 етаж на общата граница с УПИ Х.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 - дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация. Главен специалист: /В. Стоянов/

Публикувано на 27.04.2021


Община Търговище съобщава на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект на ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ II - „за Бензиностанция” в кв.68, с.Макариополско, общ. Търговище, с който УПИ се отрежда „за Контролно-диагностичен пункт” и се определя предимно производствена устройствена зона – Пп със съответните устройствени показател. Проектът може да бъде разгледан на I етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от Обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация

Публикувано на 27.04.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ - Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС - 46 от 26.04.2021г., изпратено с писмо изх. № РД - 01-4503/26.04.2021г. до РДНСК – Търговище

за обект: МОНТАЖ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща мощност 30 kW местонахождение: УПИ V-за мелница, кв. 15, с. Драгановец, общ. Търговище.

В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТОСТ, отдел САОСT, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОСT: / П /

/инж. М. Дойчева /


ОБЯВЛЕНИЕ - Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 45 от 23.04.2021г., изпратено с писмо изх. № РД - 02-3408/23.04.2021г. до РДНСК – Търговище

за обект: МОНТАЖ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ - ЕТАП 2 за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с мощност 480 kW местонахождение: ПИ 73626.324.54, местност „Сива”, гр. Търговище.

В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТОСТ, отдел САОСT, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОСT: / П /

/инж. М. Дойчева /


Уведомление за откриване на производство за издаване разрешение за отсичане и окастряне на дълготрайна растителност

Публикувано на 22.04.2021 г.


ОБЯВЛЕНИЕ - Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо рег. индекс РД-01-4360/ 22.04.2021г. до РДНСК – Търговище, както следва:

1. № РС - 43 от 22.04.2021г. обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2,20м към УПИ Х-173 и УПИ ХV-170, кв. 20, с. Васил Левски, общ. Търговище местонахождение: УПИ ХVI-171, кв. 20, ул. „Георги Сарджев” № 5, с. Васил Левски, общ. Търговище;

2. № РС - 44 от 22.04.2021г. обект КАЗАН ЗА ИЗВАРЯВАНЕ НА РАКИЯ, ЗП = РЗП = 91,50 м2 местонахождение: УПИ ХIV за безвредни производствени дейности, кв. 20, с. Ловец, общ. Търговище.

В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел САОСТ: / П /

/инж. М. Дойчева /


ОБЯВЛЕНИЕ - Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 42 от 16.04.2021г., изпратено с писмо изх. № РД - 01-4133/19.04.2021г. до РДНСК – Търговище

за обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2,20м, към УПИ II, УПИ III и УПИ Х, кв. 102, гр. Търговище местонахождение: УПИ ХI (ПИ 73626.507.241), кв. 102, ул. „Никола Петков” № 7,гр.Търговище.

В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТОСТ, отдел САОСT, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОСT: / П /

/инж. М. Дойчева /


Обявление № ОБ-75/19.04.2021 г. - Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-З-382/16.04.2021 г. на Кмета на Община Търговище e разрешено изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Жилищна сграда в УПИ VI-603, кв. 53, с. Лиляк, Община Търговище“.

Публикувано на 21.04.2021 г.


Обявление № ОБ-74/19.04.2021 г. - Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-З-380/16.04.2021 г. e разрешено изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ I-„за селкооп и ракиджийница“ в кв. 43, с. Вардун, Община Търговище

Публикувано на 21.04.2021 г.


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-73/14.04.2021 г. - Община Търговище съобщава на основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, че е издадена Заповед № РД-З-340/07.04.2021 г. на Кмета на община Търговище за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП –План за застрояване за УПИ VIII, кв. 114, гр. Търговище, който е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Жилищна сграда в УПИ VIII, поземлен имот с идентификатор 73626.509.554, кв.114, гр. Търговище

Публикувано на 21.04.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-71/09.04.2021 г. Община Търговище съобщава на основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, че е издадена Заповед № РД-З-347/07.04.2021 г. на Кмета на община Търговище за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – План за регулация, План за застрояване и Работен устройствен план в обхват на УПИ XII - „за Хранително-вкусова промишленост”, УПИ XIII - „за Търговско-складова база”, УПИ ХIV-„за Контролно-диагностичен пункт със смяна на масла, ремонт и поддържане на автомобили” в кв. 9, Промишлена зона, гр. Търговище, кaто част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Складова база, работилница и офиси”. Заповедта може да бъде обжалвана по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

Публикувано на 12.04.2021

ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-70/09.04.2021 г. Община Търговище съобщава на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че с Решение №19 /25.03.2021 г. на Общински съвет Търговище е разрешено изработването на проект на ПУП – план за застрояване за ПИ № 53223.30.285 по кадастрална карта за землището на с. Овчарово, общ.Търговище, с който за имота да се определи отреждане „за производствени и складови дейности”. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване

Публикувано на 12.04.2021Публикувано на 12.04.2021

ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-67/07.04.2021 г. - Община Търговище съобщава на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект на ПУП – план за застрояване за ПИ № 69599.8.152 (част от ПИ № 69599.8.137) в земл. на с. Стража, общ. Търговище и Парцеларен план за елементи на технич. инфраструктура за електропровод и водопровод за захранване на поземления имот. С проекта на плана за застрояване за проектния поземлен имот се определя отреждане „за вилна сграда”. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от Обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.


 

ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-66/07.04.2021 г. Община Търговище съобщава на основание на основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, че е издадена Заповед № РД-З-329/02.04.2021 г. на Кмета на община Търговище за разрешаване изработването на Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ II - „за Бензиностанция” в кв. 68, с. Макариополско, общ. Търговище и План-схема за елементи на техническата инфраструктура при необходимост от изграждане на нови отклонения на технич. инфраструктура.


 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени 3 броя Заповеди, изпратени с писмо изх. № РД-01-3616 от 01.04.2021г. до PДНСК – Търговище, както следва:

1. Заповед № РД-З-315 от 01.04.2021г., на основание чл. 62, ал. 1 от АПК за оттегляне на Разрешение за строеж № РС-37 от 23.03.2021г.;

2. Заповед № РД-З-316 от 01.04.2021г., на основание чл. 62, ал. 1 от АПК за оттегляне на Разрешение за строеж № РС-36 от 23.03.2021г.;

3. Заповед № РД-З-317 от 01.04.2021г. на основание чл. 62, ал. 1 от АПК за оттегляне на Заповед № РД-З-288 от 25.03.2021г. за допуснати промени по чл.154, ал.5 от ЗУТ в Разрешение за строеж № РС-01-28 от 11.03.2014г.

В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел САОСТ: / П /

/инж. М. Дойчева /


 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 41 от 31.03.2021г., изпратено с писмо изх. № РД - 01-3537/31.03.2021г. до РДНСК – Търговище

за обект: УЛИЦА местонахождение: от ОТ 108 до ОТ 104, кв. „Запад 3”, гр. Търговище

В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТОСТ, отдел САОСT, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОСT: / П /

/инж. М. Дойчева /


Информацията по Проекта е поместена на интернет страницата на общината: www.targovishte.bg, линк – Общинска администрация / обяви и съобщения/ устройство на територията/. Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Началник отдел ТСУ: /П/

/инж. Т. Керемидчиева/

Публикувано на 01.04.2021

Обявление № OБ-61/31.03.2021 г. - Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че с Решение №18 по протокол №20/25.03.2021 г. на Общински съвет – Търговище е разрешено изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Изграждане на водопроводно отклонение към поземлен имот с идентификатор 73626.526.1072 в землището на гр. Търговище”.

ИНЖ. ТАТЯНА КЕРЕМИДЧИЕВА /П/

Началник отдел ТСУ

Публикувано на 01.04.2021

Обявление № ОБ-60/31.03.2021 г. - Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-З-309/30.03.2021 г. на Кмета на Община Търговище е разрешено изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ VII-„за обществено-обслужващи дейности, обекти за хранене, търговия и услуги, административни обекти и др.”, УПИ VI-„за спорт, озеленяван и водни площи” в кв. 21, кв. Запад-3, улица с осови точки 107-105-106, гр. Търговище.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.
 
Началник отдел ТСУ: /П/ /инж. Т. Керемидчиева/

Публикувано на 01.04.2021


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-58/29.03.2021 г. - Община Търговище съобщава на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект на ПУП – План за застрояване за ПИ № 46228.7.28, с НТП: „за стопански двор”, с. Маково, общ. Търговище, с който имота се отрежда за „производствено-складова дейност”, определя се предимно производствена устройствена зона – Пп и съответните устройствени показатели. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от Обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация
 
Публикувано на 01.04.2021

Уведомление за откриване на производство за издаване разрешение за отсичане и окастряне на дълготрайна растителност

Публикувано на 30.03.2021


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени: Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо рег. индекс РД-01-3408/ 29.03.2021г. до РДНСК – Търговище, съответно:

1. № РС – 39 от 25.03.2021г. обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА и Подпорна стена, ЗП = 143,53 м2, РЗП = 757,17м2, Първи етаж: 5 бр. гаражи, помещение за общо ползване, стълбищна клетка и пътнически асансьор с пет спирки, без машинно помещение Втори етаж, Трети и Четвърти етаж: по 2 бр. жилища на етаж Подпокривно пространство: 1 бр. жилище Общо 7 бр. жилища, като в рамките на площта на всяко жилище е осигурено складово помещение (килер). Места за паркиране в рамките на имота: 7 броя за паркиране и гариране на автомобили - 5 бр. гаражи и 2 бр. паркоместа, както и 9 броя велосипедни паркоместа местонахождение: УПИ II-181, ПИ 73626.509.160, кв. 112, ул.”Тодор Каблешков” № 16, гр. Търговище;

2. № РС - 40 от 26.03.2021г. обект: ПРИЕМО - ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ № 4321, разположена върху сграда в УПИ III-54, кв.5, с. Ловец, общ. Търговище.

В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел САОСТ: / П /
/инж. М. Дойчева /


 

ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-59/29.03.2021 г. - Община Търговище съобщава на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че е издадена Заповед № РД-З-291/26.03.2020 г. на Кмета на община Търговище за разрешаване изработването на ПУП –план за застрояване за поземлен имот № 57008.32.100, с НТП: „за Стопански двор”, с. Подгорица, общ. Търговище, който е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Птицеферма за подово отглеждане на бройлери”

Публикувано на 30.03.2021

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени: Разрешения за строеж –3 броя, изпратени с писмо рег. индекс РД-01-3268/ 25.03.2021г. до РДНСК – Търговище, съответно:

1. № РС – 36 от 23.03.2021г. обект: ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ – СКЛАД, ЗП = РЗП = 75,60 м2, местонахождение: ПИ 73626.97.487, отреден за „автомивка, диагностичен пункт, офис и магазин за селскостопанска техника”, местност „Първи долап”, землище с. Разбойна, общ. Търговище;

2. № РС - 37 от 23.03.2021г. обект: ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ – НАВЕС ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ИНВЕНТАР ЗП = РЗП= 110,00 м2 местонахождение: ПИ 73626.97.487, отреден за „автомивка, диагностичен пункт, офис и магазин за селскостопанска техника”, местност „Първи долап”, землище с. Разбойна, общ. Търговище;

3. № РС - 38 от 23.03.2021г. обект: ПРИСТРОЙКА ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА СКЛАД ЗА ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ, ЗПпристройка = РЗПпристройка = 75,40 м2 местонахождение: УПИ ХVI-184 ”за безвредни производствени дейности”, кв. 21, с.Здравец, общ. Търговище.

В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел САОСТ: / П /
/инж. М. Дойчева /


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-57/26.03.2021 г. Община Търговище съобщава на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че е издадена Заповед № РД-З-287/25.03.2020 г. на Кмета на община Търговище за разрешаване изработването на ПУП – Парцеларен план на трасе на кабелна захранваща линия НН, с начало трафопост ТП-4 „Училище”, изграден в УПИ I, кв.10, с. Стража, общ. Търговище, достигащо до ПИ №69599.8.149 в землището на с. Стража, общ. Търговище, който е част от комплексен проект за ИИ за обект: „Кабелна линия НН от ТП-4 „Училище” до нова кабелна касета ШК-4 за захранване на сграда „техническа работилница” с идентификатор 69599.8.149.1 – увеличаване на мощност”

Публикувано на 26.03.2021 г.

Обявление ОБ-56/24.03.2021 г. за изработването на Проект за изменение на ПУП в кв. 23, с.Вардун, община Търговище

Публикувано на 24.03.2021


Публикувано на 24.03.2021


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 35 от 17.03.2021г., изпратено с писмо изх. № РД - 01-2907/18.03.2021г. до РДНСК – Търговище за обект: МОНТАЖ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 29,24 kW местонахождение: УПИ XIV-162, кв. 14, с. Александрово, общ. Търговище. В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТОСТ, отдел САОСT, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел САОСТ: / П /

/инж. М. Дойчева /


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени: Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо рег. индекс РД-02-2868/ 17.03.2021г. до РДНСК – Търговище, съответно:

1. № РС – 33 от 16.03.2021г. обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗП = 74,70 м2, местонахождение: УПИ III173, кв. 21, с. Дралфа, общ. Търговище;

2. № РС - 34 от 16.03.2021г. обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ за търговска сграда с идентификатор 73626.506.224.3 по КК на гр. Търговище. Дължина на отклонението 20,00 м,

В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел САОСТ: / П /

/инж. М. Дойчева /


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:

Разрешения за строеж –3 броя, изпратени с писмо рег. индекс РД-02-2732/ 15.03.2021г. до РДНСК – Търговище, съответно:

1. № РС – 30 от 11.03.2021г. обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДА-БИВША ЗЕМЕДЕЛСКА БАНКА В ИЗЛОЖБЕНИ ЗАЛИ, ЗП = 542 кв.м, РЗП = 1312 кв.м, местонахождение: УПИ I-за ритуален дом, драматичен театър, площадно пространство, озеленяване, ПИ 73626.507.328, кв.107, гр.Търговище;

2. № РС - 31 от 11.03.2021г. обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА И ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ (ЦСРИЛПРУИ) И ПРИСТРОЙКА ЗА АСАНСЬОР, ЗП = 341,55 кв.м, РЗП = 683,10 кв.м, местонахождение: УПИ V-за социални дейности, ПИ 73626.508.491, кв.10, кв. "Запад 3", гр.Търговище

3. № РС – 32 от 15.03.2021г. обект: ШЕСТ БРОЯ ГАРАЖИ с №№ 4, 5, 6, 7, 8 и 9, ЗП = 108,90 м2 местонахождение: УПИ V за гаражи, кв. 1, ПИ 73626.508.280, кв. „Запад 3”, гр. Търговище.

В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел САОСТ: / П / /инж. М. Дойчева /


 

ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-54/16.03.2021 г. - Община Търговище съобщава на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че е издадена Заповед № РД-З-250/15.03.2020 г. на Кмета на община Търговище за разрешаване изработването на ПУП – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 57008.32.88, Стопански двор, с. Подгорица, общ. Търговище, който е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150, ал.2 от ЗУТ.

Публикувано на 17.03.2021

 
 

ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешение за строеж № РС- 29 от 10.03.2021г. - 1 бр., изпратено с писмо изх. № РД - 01-2621/10.03.2021г. до РДНСК – Търговище
за обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = РЗП = 99,95 м2
местонахождение: УПИ IV-264, кв. 27, с. Стража, общ. Търговище.
II. Заповеди за допускане на промени, на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ - 2 бр., изпратени с писмо изх. № РД - 01-2622/10.03.2021г. до PДНСК – Търговище съответно:
1. Заповед № РД-3-226/10.03.2021г. за допускане на промени в РС-01-55/ 08.08.2019г., във връзка с чл. 154, ал.2, т.6 от ЗУТ за Промени по време на строителството за строеж:
ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА гр.Търговище ЕТАП 37
ІI-ри Етап: „ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА гр.Търговище ЕТАП 37.2”
С промените строежът се разделя на два етапа, както следва:
ІI-ри Етап: „ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА гр.Търговище ЕТАП 37.2”
с включени 2 броя Газопроводни отклонения с обща дължина – 19,00м
Обща дължина на „ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА гр.Търговище ЕТАП 37.2” – 19,00м, съответно:
Газопроводно отклонение към бл.65, вх.В - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.68, вх.A - кв. „Запад”
ІІI-ти Етап: „ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА гр.Търговище ЕТАП 37.3”
с включени 4 броя Разпределителни газопроводи с обща дължина – 881,67м
и 36 броя Газопроводни отклонения с обща дължина – 528,60м.
Обща дължина на „ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА гр.Търговище ЕТАП 37.3” – 1410,27м., съответно:
Разпределителен газопровод от второстепенна улица с идентификатор 73626.508.287
по улица с идентификатор 73626.508.363 към улица с идентификатор 73626.508.301
в участък от т.В19 до т.В49
Газопроводно отклонение към бл.65, вх.Б - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.65, вх.Г - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.64, вх.Б - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение бл.61, вх.Б - към кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.61, вх.А - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.61, вх.В - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към поземлен имот с идентификатор №73626.508.366
Газопроводно отклонение към поземлен имот с идентификатор №73626.508.259
Газопроводно отклонение към поземлен имот с идентификатор №73626.508.260
Газопроводно отклонение към поземлен имот с идентификатор №73626.508.261
Газопроводно отклонение към поземлен имот с идентификатор №73626.508.369
Газопроводно отклонение към поземлен имот с идентификатор №73626.508.263
Газопроводно отклонение към поземлен имот с идентификатор №73626.508.465
Газопроводно отклонение към поземлен имот с идентификатор №73626.508.324
Газопроводно отклонение към поземлен имот с идентификатор №73626.508.467
Газопроводно отклонение към поземлен имот с идентификатор №73626.508.323
Газопроводно отклонение към бл.67, вх.А - кв. „Запад”
Разпределителен газопровод по второстепенни улици с идентификатор 73626.508.363 и 73626.508.300 към бл.69 – кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.63, вх.В - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.63, вх.Г - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.63, вх.Б - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.62, вх.Б - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.62, вх.A - кв. „Запад
Газопроводно отклонение към бл.63, вх.A - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към имоти с идентификатори 73626.508.442 и 73626.508.443- кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.62, вх.В - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.69, вх.А - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.69, вх.Б - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.69, вх.В - кв. „Запад”
Разпределителен газопровод по второстепенна улица с идентификатор 73626.508.304
Газопроводно отклонение към бл.66, вх.А - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.66, вх.Б - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.66, вх.В - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.66, вх.Г - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.62, вх.Г - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.62, вх.Д - кв. „Запад”
Разпределителен газопровод по второстепенна улица с идентификатор 73626.508.379
Газопроводно отклонение към бл.72, вх.Б - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.72, вх.А - кв. „Запад”

2. Заповед № РД-3-227/10.03.2021г.за допускане на промени в РС-01-75/ 10.08.2020г., във връзка с чл. 154, ал.2, т.8 от ЗУТ . С промените заглавието на строежа става следното:
„ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА гр.Търговище ЕТАП 41”
Обща дължина на ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА гр.Търговище ЕТАП 41 – 1416,30м.
с включени 9 броя Разпределителни газопроводи с обща дължина – 519,30м.
и 58 броя Газопроводни отклонения с обща дължина – 897,00м.
съответно:
1.Газопроводно към ул. "Александър Стамболийски" бл.24, вх.Б
2.Газопроводно отклонение към ул. "Александър Стамболийски" бл.36, вх.Б
3.Газопроводно отклонение към ул. "Александър Стамболийски" бл.34, вх.Б
4.Газопроводно отклонение към ул. „Антим I” №10
5.Газопроводно отклонение към ул. „Велико Търново” №5
6.Газопроводно отклонение към ул. „Ген. Скобелев” №1
7.Разпределителен газопровод по ул. „Вит”
8.Газопроводно отклонение към ул. „Вит” №6
9.Газопроводно отклонение към ул. „Вит” №8
10.Газопроводно отклонение към ул. „Георги Бенковски” №12
11.Газопроводно отклонение към ул. „Ивайло” бл.9, вх.Б
12.Газопроводно отклонение към ул. „Кап. Данаджиев” №6
13.Разпределителен газопровод към ул. „Кап. Данаджиев” бл.8, вх.А
14.Газопроводно отклонение към ул. „Кап. Данаджиев” бл.8, вх.А
15.Газопроводно отклонение от ул. „Васил Петлешков” към ул. „Куманово” бл.1, вх.В
16.Газопроводно отклонение към ул. „Любен Каравелов” №44
17.Газопроводно отклонение към ул. „Марица” №5
18.Разпределителен газопровод по ул. „Осъм”
19.Газопроводно отклонение към ул. „Осъм” №1
20.Газопроводно отклонение към ул. „Осъм” №2
21.Газопроводно отклонение към ул. „Митрополит Андрей” №54
22.Разпределителен газопровод по ул. „Паисий” -
23.Газопроводно отклонение към ул. „Паисий” №38а
24.Газопроводно отклонение към ул. „Република”№15
25.Газопроводно отклонение към ул. „Република”№22
26.Разпределителен газопровод по ул. „Поп Сава Катрафилов“
27.Газопроводно отклонение към ул. „Поп Сава Катрафилов”№27
28.Газопроводно отклонение към ул. „Поп Сава Катрафилов”№28
29.Газопроводно отклонение към ул. „Поп Сава Катрафилов”№31
30.Разпределителен газопровод към ул. „Скопие” бл.17, вх.Б, В, Г, Д
31.Газопроводно отклонение към ул. „Скопие”бл.17, вх.Б
32.Газопроводно отклонение към ул. „Скопие”бл.17, вх.В
33.Газопроводно отклонение към ул. „Скопие”бл.17, вх.Г
34.Газопроводно отклонение към ул. „Скопие”бл.17, вх.Д
35.Газопроводно отклонение към ул. „Трапезица” бл.32, вх.А
36.Газопроводно отклонение от ул. „Рудозем” към ул. „Трети март”бл.20
37.Газопроводно отклонение към ул. „Трети март” №54-ПИ 73626.508.470
38.Газопроводно отклонение към ул. „Хаджи Димитър”№18
39.Газопроводно отклонение към ул. „Христо Ботев”№42
40.Газопроводно отклонение към ул. „Христо Ботев”бл.1, вх.А
41.Газопроводно отклонение към ул. „Царевец”№6
42.Газопроводно отклонение към ул. „Цар Шишман”№16а
43.Газопроводно отклонение към жк. „Запад”бл.21, вх.В
44.Газопроводно отклонение към жк. „Запад”бл.21, вх.А
45.Газопроводно отклонение към кв.„Запад”бл.21, вх.Б
46.Газопроводно отклонение към кв.„Запад”бл.60, вх.Г
47.Разпределителен газопровод по ул. „Росица” и ул. „Боровец”
48.Газопроводно отклонение към ул. „Росица”№23
49.Газопроводно отклонение от ул. „Боровец” към ул. „Росица”№34
50.Газопроводно отклонение към ул. „Боровец”№22
51.Газопроводно отклонение към ул. „Боровец”№24
52.Разпределителен газопровод по ул. „Трапезица” и ул. „Боровец”
53.Газопроводно отклонение към ул. „Боровец”№36
54.Газопроводно отклонение от ул. „Куманово” към ул. „Никола Симов”№18
55.Газопроводно отклонение от ул. „Д. Груев” към ул. „Веслец”№1
56.Газопроводно отклонение към ул. „Вардар”№8а
57.Газопроводно отклонение към ул. „Кирил и Методий”№2
58.Разпределителен газопровод в кв. „Изток” към бл. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12
59.Газопроводно отклонение към кв. „Изток”бл.2
60.Газопроводно отклонение към кв. „Изток”бл.6
61.Газопроводно отклонение към кв. „Изток”бл.8
62.Газопроводно отклонение към кв. „Изток”бл.9
63.Газопроводно отклонение към кв. „Изток”бл.7
64.Газопроводно отклонение към кв. „Изток”бл.10
65.Газопроводно отклонение към кв. „Изток”бл.12
66.Газопроводно отклонение към кв. „Изток”бл.11
67.Газопроводно отклонение към ул. „Цар Освободител”бл.34, вх.Б

В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТОСТ, отдел САОСT, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел САОСT: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Обявление за издадено Разрешение за строеж РС-29/10.03.2021, Заповед № РД-3-226/10.03.2021г. за допускане на промени в РС-01-55/ 08.08.2019 г.и Заповед № РД-3-227/10.03.2021г. за допускане на промени в РС-01-75/ 10.08.2020 г .


Обявление ОБ-51/11.03.2021 г. - Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава за изработен Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ I-70, УПИ III-72, УПИ IV-72 и УПИ V-73 в кв. 11, с. Момино, Община Търговище

Публикувано на 11.03.2021


Уведомление за откриване на производство за издаване разрешение за отсичане и окастряне на дълготрайна растителност

Публикувано на 11.03.2021


ОБЯВЛЕНИЕ
 Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
Разрешения за строеж –3 броя, изпратени с писмо рег. индекс РД-02-2544/ 08.03.2021г. до
РДНСК – Търговище, съответно:
1. No РС – 26 от 02.03.2021г.
обект: ЛЯТНА КУХНЯ, ЗП = 21.00 м 2
местонахождение: УПИ VII -75 , кв. 9, с. Певец, общ. Търговище;
2. No РС - 27 от 08.03.2021г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = 203,26м 2 , РЗП = 1049,87 м 2 ,
Първи етаж: 7 бр. гаражи, общо помещение, 12 избени помещения, стълбище с пътнически
асансьор за 6 лица с товароподемност 450 кг. и пет спирки за жилищни етажи
Втори етаж, Трети, Четвърти етаж и Пети етаж: по 3 бр. жилища на етаж
Общо 12 бр. жилища
Места за паркиране в рамките на имота: 12 броя за паркиране и гариране на автомобили - 7
бр. гаражи и 5 бр. паркоместа, както и 14 броя велосипедни паркоместа -8 бр. за жилища без
гаражи и 6 бр. велосипедни паркоместа по норматив
местонахождение: УПИ XXVII -„за жилищно застрояване”, ПИ 73626.511.196, кв. 194, ул.”Росица” No 14,
гр. Търговище;
3. No РС - 28 от 08.03.2021г.
обект: МОНТАЖ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ за производство на електрическа
енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 1 МW
местонахождение: УПИ XIII -57 , кв. 1, с. Васил Левски, ул. ”Стара планина”No 11, общ.
Търговище;
 

В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат
необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция:
УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая No 17.
 

гл. експерт в отдел САОСТ: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
Разрешения за строеж –3 броя, изпратени с писмо рег. индекс РД-02-2328/ 02.03.2021г. до
РДНСК – Търговище, съответно:
1. No РС – 23 от 01.03.2021г.
обект: ГАРАЖ No 2, ЗП = 18,15 м2
местонахождение: УПИ V за гаражи, кв. 1, ПИ 73626.508.280, кв. „Запад 3”, гр. Търговище;
2. No РС - 24 от 01.03.2021г.
обект: ГАРАЖ No 3, ЗП = 18,15 м2
местонахождение: УПИ V за гаражи, кв. 1, ПИ 73626.508.280, кв. „Запад 3”, гр. Търговище;
3. No РС - 25 от 02.03.2021г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = 72,00 м2
местонахождение: УПИ V 158, кв. 24, с. Ловец, общ. Търговище;
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат
необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция:
УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая No 17.
гл. експерт в отдел САОСТ: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
Разрешения за строеж –3 броя, изпратени с писмо рег. индекс РД-02-2328/ 02.03.2021г. до
РДНСК – Търговище, съответно:
1. No РС – 23 от 01.03.2021г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = РЗП = 52,61 м2
местонахождение: УПИ I-64,211, кв. 10, с. Момино, общ. Търговище;
2. No РС - 24 от 01.03.2021г.
обект: МОНТАЖ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ за производство на електрическа
енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 1 МW
местонахождение: УПИ VI 154, кв. 34, с. Миладиновци, ул. ”Христо Ботев” No 35, общ.
Търговище,;
3. No РС - 25 от 02.03.2021г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА и ПОКРИТО ПАРКОМЯСТО, Плътна ограда с Н = 2,20м. към
УПИ XII и УПИ XI, ЗП = 83.50 м2; РЗП = 272.04 м2
Първи етап – първи и втори етажи, покрито паркомясто, ЗП = 83.50 м2 ; РЗП = 180.40 м2
Втори етап – трети етаж, ЗП = 91.64 м2
местонахождение: УПИ ХIХ, кв. 14, ПИ 73626.505.617, ул. „Страцин” No 3, гр.Търговище;
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат
необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция:
УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая No 17.
гл. експерт в отдел САОСТ: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Уведомление и скица за промяна на кадастрален план в кв. 4, с. Буйново

Публикувано на 04.03.2021 г.


Публикувано на 04.03.2021 г.

 
Публикувано на 04.03.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-43/02.03.2021 г. Община Търговище съобщава на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че е изготвен Проект за изменение на ПУП – План за регулация в обхват на УПИ X – „за Металообработване”, УПИ LХХVII – „за Производствени и складови дейности”, улица с о.т. 299а-300а-300б (част от ПИ № 73626.504.772), кв. 4, Промишлена зона, гр. Търговище и План за застрояване за УПИ LXXXI - „за Производствени и складови дейности” (проектен), кв. 4, Промишлена зона, гр. Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от Обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.
Публикувано на 04.03.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени: Разрешения за строеж –3 броя, изпратени с писмо рег. индекс РД-02-2328/ 02.03.2021г. до РДНСК – Търговище, съответно:

1. № РС – 23 от 01.03.2021г. обект: ГАРАЖ № 2, ЗП = 18,15 м2 местонахождение: УПИ V за гаражи, кв. 1, ПИ 73626.508.280, кв. „Запад 3”, гр. Търговище;

2. № РС - 24 от 01.03.2021г. обект: ГАРАЖ № 3, ЗП = 18,15 м2 местонахождение: УПИ V за гаражи, кв. 1, ПИ 73626.508.280, кв. „Запад 3”, гр. Търговище;

3. № РС - 25 от 02.03.2021г. обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = 72,00 м2 местонахождение: УПИ V 158, кв. 24, с. Ловец, общ. Търговище;

В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел САОСТ: / П /

/инж. М. Дойчева /


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени: Разрешения за строеж –3 броя, изпратени с писмо рег. индекс РД-02-2263/ 26.02.2021г. до РДНСК – Търговище, съответно:
1. № РС – 20 от 24.02.2021г. обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = РЗП = 52,61 м2 местонахождение: УПИ I-64,211, кв. 10, с. Момино, общ. Търговище;
2. № РС - 21 от 25.02.2021г. обект: МОНТАЖ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 1 МW местонахождение: УПИ VI 154, кв. 34, с. Миладиновци, ул. ”Христо Ботев” № 35, общ. Търговище,;
3. № РС - 22 от 25.02.2021г. обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА и ПОКРИТО ПАРКОМЯСТО, Плътна ограда с Н = 2,20м. към УПИ XII и УПИ XI, ЗП = 83.50 м2; РЗП = 272.04 м2 Първи етап – първи и втори етажи, покрито паркомясто, ЗП = 83.50 м2; РЗП = 180.40 м2 Втори етап – трети етаж, ЗП = 91.64 м2 местонахождение: УПИ ХIХ, кв. 14, ПИ 73626.505.617, ул. „Страцин” № 3, гр.Търговище;
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел САОСТ: / П /
/инж. М. Дойчева /

Уведомление за откриване на производство за издаване разрешение за отсичане и окастряне на дълготрайна растителност Публикувано на 26.02.2021


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени: Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо рег. индекс РД-02-2039/ 23.02.2021г. до РДНСК – Търговище, съответно:

1. № РС – 18 от 19.02.2021г. обект: МОНТАЖ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 1 МW местонахождение: УПИ VII 256, кв. 41, с. Пресиян, ул. ”Дружба” № 1, общ. Търговище;

2. № РС - 19 от 23.02.2021г. обект: МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ЗП = 677.30 м2 местонахождение: УПИ XXXIX за търговско и комплексно обществено обслужване, хотел, офиси и обекти за здравни дейности, кв. 20, Промишлена зона, гр. Търговище.

В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел САОСТ: / П /

/инж. М. Дойчева /

Публикувано на 25.02.2021

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 17 от 16.02.2021г., като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива в условията на чл. 150 от ЗУТ, изпратено с писмо изх. № РД - 01-1799/17.02.2021г. до РДНСК – Търговище за обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = 120,90 м2; РЗП = 330,30 м2 местонахождение: УПИ Х14, кв.90, ПИ 73626.509.9, гр. Търговище.

В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТОСТ, отдел САОСT, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОСT: / П /

/инж. М. Дойчева /

Публикувано на 25.02.2021 г.

Обявление ОБ-42/24.02.2021 г . - Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-З-190/24.02.2021 г. на Кмета на Община Търговище е разрешено изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект„Жилищна сграда в УПИ VI, поземлен имот с идентификатор 73626.506.205, кв. 41, ул. „Плевен” № 3, гр. Търговище

Публикувано на 24.02.2021 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо рег. индекс РД-02-2039/ 23.02.2021г. до РДНСК – Търговище, съответно:
1. № РС – 18 от 19.02.2021г.
обект: МОНТАЖ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 1 МW
местонахождение: УПИ VII 256, кв. 41, с. Пресиян, ул. ”Дружба” № 1, общ. Търговище;
2. № РС - 19 от 23.02.2021г.
обект: МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ЗП = 677.30 м2
местонахождение: УПИ XXXIX за търговско и комплексно обществено обслужване, хотел, офиси и обекти за здравни дейности, кв. 20, Промишлена зона, гр. Търговище.

В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел САОСТ: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Обявление - ОБ-35/17.02.2021 г. - Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-З-151/16.02.2021 г. на Кмета на Община Търговище е разрешено изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ II, кв. 311, и улица с о. т. 868-869, и Проект за изменение на Плана за застрояване за УПИ II с предназначение „за жилищно застрояване”, кв. 311, кв. Запад-2, гр. Търговище.

Публикувано на 22.02.2021

Обявление ОБ-34/17.02.2021 г. - Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава за изработен Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 80741.39.75 по кадастрална карта за неурбанизирана територия в землището на с. Черковна, община Търговище

Публикувано на 18.02.2021


Обявление ОБ-33/17.02.2021 г. - Община Търговище съобщава на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, че е изготвен проект на Специализирана план-схема за елементи на техническата инфраструктура за обект: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП „Вит” до новомонтиран кабелен шкаф тип ШК-7 (подмяна на съществуващ кабел и кабелен шкаф РК № 1, електрозахранен от ТП „Вит”) и от новомонтиран ШК до ТЕПО в ПИ 73626.509.315 (идентичен с УПИ XII, кв. 89), ул. „Александър Стамболийски”№ 23, гр. Търговище за захранване на „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства”. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от Обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Публикувано на 18.02.2021


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 17 от 16.02.2021г., като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива в условията на чл. 150 от ЗУТ, изпратено с писмо изх. № РД - 01-1799/17.02.2021г. до РДНСК – Търговище
за обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = 120,90 м2; РЗП = 330,30 м2
местонахождение: УПИ Х14, кв.90, ПИ 73626.509.9, гр. Търговище.

В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТОСТ, отдел САОСT, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОСT: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Обявление ОБ-32/17.02.2021 г. - Община Търговище съобщава на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, че е изготвен проект на план-схема за елементи на техническата инфраструктура за обект: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV за жилищна сграда, чрез КЛ НН от съществуващ кабелен шкаф ШК-6 пред ПИ 73626.509.532 (електрозахранен от ТП „Вит”) до ново електромерно табло ТЕПО в ПИ 73626.509.34 (идентичен с УПИ VIII-42, кв. 117), ул. „Копривщица” № 12, гр. Търговище”. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от Обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Публикувано на 17.02.2021

Обявление ОБ-25/16.02.2021 - Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава за изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ I-„за леярен цех” в кв. 21, с. Руец, община Търговище

Публикувано на 16.02.2021


Обявление ОБ-23/16.02.2021 г. - Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-З-146/15.02.2021 г. на Кмета на Община Търговище е разрешено изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Жилищна сграда в УПИ V, поземлен имот с идентификатор 73626.511.204, кв. 193, ул. „Трапезица” № 33, гр. Търговище”

Публикувано на 16.02.2021

 
 
Публикувано на 16.02.2021

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 16 от 12.02.2021г., изпратено с писмо изх. № РД - 01-1627/12.02.2021г. до РДНСК – Търговище
за обект: РЕКОНСТУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ДЕЙСТВАЩА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ И ГАЗСТАНЦИЯ
местонахождение: ПИ 73626.507.686 по КК на гр. Търговище, част от УПИ II-3145, кв.67 по плана на  гр. Търговище.

В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТОСТ, отдел САОСT, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОСT: / П /
/инж. М. Дойчева /

Обявление ОБ-20/12.02.2021 г. - Община Търговище съобщава на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че е издадена Заповед № РД-З-127/11.02.2020 г. на Кмета на община Търговище за разрешаване изработването на проект на Специализирана план-схема за елементи на техническата инфраструктура за захранване на трафопост тип БКТП 2х1000 KVA, 20/0,4 KV с инсталирани 2 броя трансформатори по 400 KVA в УПИ XI-4012 (поземлен имот с идентификатор 73626.511.420), кв. 194, гр. Търговище, чрез изтегляне на кабелни линии СрН от извод „Кос” между ТП „Боровец” и ТП „Сградостроително училище”.

Публикувано на 12.02.2021

Обявление ОБ-19/12.02.2021 г. - Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-З-140/12.02.2021 г. e разрешено изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ I-70, УПИ III-72, УПИ IV-72 и УПИ V-73 в кв. 11, с. Момино, Община Търговище

Публикувано на 12.02.2021


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
Разрешения за строеж –3 броя, изпратени с писмо рег. индекс РД-02-1258/ 11.02.2021г. до РДНСК – Търговище, съответно:
1.№ РС - 13 от 10.02.2021г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = 99.45 м2
местонахождение:УПИ VI297, кв. 56, ул. „Чайка” № 11, с. Буйново, общ.Търговище;
2.№ РС - 14 от 10.02.2021г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = 222,95м2, РЗП = 1 003,80 м2,
Първи етаж: сладкарница, пътнически асансьор, стълбище за жил. етажи и 3 бр. гаражи,
Втори етаж: 3 бр. жилища;
Трети и Четвърти етаж: по 1 бр. жилище на етаж;
Пети етаж: 1 бр. жилище.
Общо 6 бр. жилища
Места за паркиране: 8 броя за паркиране и гариране на автомобили, от които 3бр. гаражи,
5 бр. паркоместа, както и 14 броя велосипедни паркоместа в рамките на имота
местонахождение: УПИ XI-99, ПИ 73626.509.89, кв. 203, ул.”Г. С. Раковски” № 75, гр. Търговище
3. № РС – 15 от 10.02.2021г.
обект: ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ С МОЩНОСТ ДО 30 kW
местонахождение: УПИ VIII 242, кв. 40, с. Преселец, общ. Търговище.

В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел САОСТ: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Обявление ОБ-17/11.02.2021 г. - Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-З-110/08.02.2021 г. на Кмета на Община Търговище е разрешено изработването на Специализирана план-схема за елементи на техническата инфраструктура - за обект: „Външно кабелно електрозахранване 0,4KV от ТП Вит до новомонтиран кабелен шкаф тип ШК-7 (подмяна на съществуващ кабел и кабелен шкаф №1 електрозахранен от ТП Вит и от новомонтиран ШК до ТЕПО в ПИ 73626.509.315 (идентичен с УПИ XII, кв. 89), ул. „Ал. Стамболийски” №23, гр. Търговище

Публикувано на 11.02.2021


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо рег. индекс РД-01-1441/ 09.02.2021г. до РДНСК – Търговище, съответно:
1. № РС - 11 от 09.02.2021г.
обект: ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ С МОЩНОСТ ДО 30 kW
местонахождение: УПИ VIII 111, кв. 7, с. Александрово, общ. Търговище;
2. № РС - 12 от 09.02.2021г.
обект: ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ С МОЩНОСТ ДО 30 kW
местонахождение: УПИ VI 112, кв. 7, с. Александрово, общ. Търговище.
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел САОСТ: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо рег. индекс РД-01-1266/ 04.02.2021г. до РДНСК – Търговище, съответно:
1. № РС - 9 от 03.02.2021г.
обект: ВЪЗДУШНО КАБЕЛНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ ЗА АВТОЦЕНТЪР, чрез удължаване на Клон № 1 към ТП „Разбойна” до електромерно табло тип ТЕМО пред ПИ 61676.512.307 Дължина на кабелното трасе – 242.84 м
местонахождение: за УПИ VII за автоцентър, ПИ 61676.512.307, кв. 4, с. Разбойна, общ.Търговище;
2. № РС - 10 от 04.02.2021г.
обект: ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ С МОЩНОСТ ДО 30 kW
местонахождение: УПИ X 52, кв. 3, с. Буховци, общ. Търговище.
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел САОСТ: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Обявление ОБ-16/11.02.201 г. - Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-З-111/08.02.2021 г. на Кмета на Община Търговище е разрешено изработването на Специализирана план-схема за елементи на техническата инфраструктура - за обект: „Външно кабелно електрозахранване 0,4KV за жилищна сграда, чрез КЛ НН от съществуващ кабелен шкаф ШК-6 пред ПИ 73626.509.34 (идентичен с УПИ VIII-42, кв. 117), ул. „Копривщица” №12, гр. Търговище

Публикувано на 11.02.2021


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-15/11.02.2021 г. - Община Търговище съобщава на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че е изготвен Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ XLIII и УПИ XLV-„ за Транспортно предприятие”, кв. 14, Промишлена зона, гр.Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от Обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация

 Публикувано на 11.02.2021


Уведомление за откриване на производство за издаване разрешение за отсичане и окастряне на дълготрайна растителност

Публикувано на 10.02.2021


Уведомление за откриване на производство за издаване разрешение за отсичане и окастряне на дълготрайна растителност Публикувано на 04.02.2021


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-11/04.02.2021 г. - Община Търговище съобщава на основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, че е издадена Заповед № РД-З-100/01.02.2021 г. на Кмета на община Търговище за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ I-„за комплексно жилищно застрояване, търговия”, УПИ II-822 и УПИ III-821 в кв.170, РУП за УПИ II-822, УПИ III-821, УПИ IV-820 и УПИ V-819 в кв.170, гр. Търговище и План-схема за елементи на техническата инфраструктура при необходимост от изграждане на нови отклонения на техническата инфраструктура.

Публикувано на 04.02.2021


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС-8 от 29.01.2021г., изпратено с писмо изх. № РД - 01-1093/ 29.01.2021г. до РДНСК – Търговище
за обект: ВЪНШНО КАБЕЛНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ 0,4kV от съществуващ кабелен шкаф ШК-8 (електрозахранен от ТП „Конфекция 12” Търговище) на ул. „Христо Ботев”/ ул. „Епископ Софроний”, до нов кабелен шкаф тип ШК-4 на ул. „Христо Ботев”, пред УПИ I за жилищно застрояване и обществено-обслужващи дейности, кв.75, ПИ 73626.506.755, ул. „Епископ Софроний” № 7а, гр. Търговище
КАБЕЛНА ЛИНИЯ 0,4kV от нов ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ I за жил. застр. и обществено-обслужващи дейности, кв.75, ПИ 73626.506.755 за захранване на Жилищна сграда
Дължина на кабелното трасе – 38,00 м
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТОСТ, отдел САОСT, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОСT: / П /
/инж. М. Дойчева /


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо рег. индекс РД-01-1016/ 28.01.2021г. до РДНСК – Търговище, съответно:
1. № РС - 6 от 27.01.2021г.
обект: ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ С МОЩНОСТ ДО 30 kW
местонахождение: върху част от УПИ IX 62, кв. 1, с. Васил Левски, общ. Търговище
2. № РС - 7 от 28.01.2021г.
обект: ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ С МОЩНОСТ ДО 30 kW
местонахождение: върху част от УПИ XIV 162, кв. 14, с. Александрово, общ. Търговище
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел САОСТ: / П /
/инж. М. Дойчева /


Обявление за издадено Разрешение на Министъра на енергетиката за проучване на строителни материали в площ «Българска поляна», разположена в землището на с. Буйново, община Търговище На основание чл. 41, ал. 1 от Закона за подземните богатства Община Търговище информира, че Министърът на енергетиката е издал на „ХИДРОСТРОЙ” АД, гр. София, Разрешение №556 от 21.12.2020 г. за проучване на строителни материали – подземни богатства в площ „Българска поляна”, разположена в землището на с. Буйново, община Търговище.

Приложение: Решение №556/21.12.2020 г. и списък с координатите на граничните точки на площта на разрешението.

Публикувано на 26.01.2021

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо рег. индекс РД-01-891/ 25.01.2021г. до РДНСК – Търговище, съответно:
1. № РС - 4 от 19.01.2021г.
обект ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ - кабели линии НН за обект: „ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС в УПИ VII за обществ.-обслужващи дейности, обекти за хранене, търговия и услуги, администр. обекти и др., кв.21, ПИ 73626.508.184, кв. „Запад 3”, бул. „Сюрен” № 29, гр. Търговище” , външно електрозахранване включва следните съоръжения: кабелни касети тип ШК-4-3броя, разположени на границата на поземлен имот 73626.508.184; кабели линии НН -3 броя; резервна връзка между новомонтираните кабелни шкафове ШК-4 и електромерни табла тип –ТЕПО - 3 броя,
трасе кабели линии: от табло НН на трафо 1 в ТП „Преходна запад” Търговище до новомонтирани кабелни шкафове ШК-4;  Обща дължина на трасето – 201,60 м’,
2. № РС - 5  от 19.01.2021г., издадено в условията на чл. 150 от ЗУТ, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КИИП) обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА,  ЗП  = 235,79 м2; РЗП = 295,17 м2
местонахождение: УПИ ХI46 кв. 4, с. Стажа, общ. Търговище.

В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.


гл. експерт в отдел САОСТ: / П /
/инж. М. Дойчева /

ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище на основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-З-36/15.01.2021г. на Кмета на Община Търговище, относно разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване в обхват на УПИ I-509, УПИ VI-257, УПИ VII-257, УПИ VIII-257 и УПИ IХ-257,509 в кв. 38 на кв. Въбел, гр. Търговище, част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150, ал.2 от ЗУТ.

Публикувано на 19.01.2021 г

Заповед


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-9/14.01.2021 г.
Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект на ПУП – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 73626.521.10, с НТП „за стопански двор”, кв. „Бряг”, гр. Търговище, с който за имота се определят предимно производствена устройствена зона – Пп и устройствени показатели за застрояване в съответствие с ОУП на община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от Обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Публикувано на 18.01.2021 г

Записка

ПУП


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект на Специализирана план-схема за електрозахранване на УПИ VI-38 (ПИ №73626.513.79), кв. 5, КК „Парка север”, гр. Търговище към действащия Подробен устройствен план за кв. 5, КК „Парка север”. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от Обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Публикувано на 18.01.2021 г

Записка

План-схема


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо рег. индекс РД-01-89/ 06.01.2021г. до РДНСК – Търговище, съответно:
1. № РС - 2 от 11.01.2021 г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ИНТЕРНЕТ-КЛУБ, КАФЕ-АПЕРИТИВ И КЛУБ НА ЛОВЦИТЕ В ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, ЗП преустр. = 220.62м2
местонахождение: I за компл. жил. застрояване, търговия и клуб, кв. 145, ПИ 73626.507.522, ул. „Паисий” № 2, гр. Търговище;
2. № РС - 3 от 15.01.2021 г.
обект: ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ – ГАРАЖИ, ЗП = РЗП= 157,72 м2
местонахождение: УПИ XI-408, кв. 45, с. Стража, общ. Търговище.
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел САОСТ: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-106/30.12.2020 г. - Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване в обхват на УПИ XIII, УПИ XIV, УПИ XV, УПИ XXVIII, УПИ XXIX, кв. 102, гр. Търговище.

Публикувано на 11.01.2021 г.


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС - 1 от 05.01.2021г., изпратено с писмо изх. № РД-01-89/06.01.2021г. до РДНСК – Търговище
за обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ В ЖИЛИЩЕ, ЗП = 54.37 м2,
местонахождение: упи VI4333, кв.69, ПИ 73626.507.117.1.16, ул. „Тракия” № 11, гр. Търговище.
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТОСТ, отдел САОСT, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОСT: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


 

2020 година


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-1830 от 30.12.2020г. до PДНСК – Търговище, съответно:
1. № РС – 01- 131 от 23.12.2020 г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТО НА СЪЩЕСТВУВАЩА БАЗОВА СТАНЦИЯ № 4522 на „ЦЕТИН България”ЕАД, находящ се на сграда с идентификатор 73626.507.510.1 по КК гр.Търговище
местонахождение: УПИ I-за жилищно застрояване, (ПИ 73626.507.510.305), кв. 144,
ул.”Антим I”№ 17, вх. Б, гр. Търговище;
2. № РС – 01- 132 от 29.12.2020 г.,
обект: ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
ЗП=РЗП = 144 м2
местонахождение: УПИ VII-488, кв. 88, с. Лиляк, ул. „ Ал. Kонстантинов”№ 19, общ. Търговище.
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел САОСТ: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС-01-130 от 22.12.2020г., изпратено с писмо изх. № 24- 00-1815/ 22.12.2020г. до РДНСК – Търговище
за обект: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УПИ I (ПИ 73626.506.745), кв. 95,
гр. Търговище” - етапно изпълнение:
Етап 1: „БЛАГОУСТОЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВОТО ПРОСТРАНСТВО,
Площ благоустрояване = 3 116 кв. м
Етап 2: „УЛИЦА от О.Т. 340 до О.Т. 341, гр.Търговище,
Дължина на участъка L=49,19 m',Улицата e от второстепенната улична мрежа - VI клас
местонахождение: УПИ I (ПИ 73626.506.745), кв. 95, гр. Търговище.
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТОСТ, отдел САОСT, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОСT: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Обявление ОБ-ТСУ-105/16.12.2020 г. - Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № З-Д-74/11.12.2020 г. e разрешено изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ I-329 в кв. 54, кв. Въбел, гр. Търговище

Публикувано на 16.12.2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадена Заповед № 3-01-948/27.11.2020г., изпратена с писмо изх. № 24-00-1753 от 11.12.2020г. до PДНСК – Търговище за допускане на промени по чл. 154, ал.5 от ЗУТ в Разрешение за строеж № РС-01-49 от 04.07.2018г., за строеж: „ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП=184.14м2, РЗП=874.54м2 в УПИ XII за жилищни нужди, кв. 95, (ПИ 73626.506.727), ул. „Братя Миладинови” № 17, гр. Търговище”
Промените от първоначално одобрения инвестиционен проект се изразяват в част ВиК на промяна трасетата на сградното водопроводно и канализационно отклонения (СВО и СКО), както и мястото на общия сграден водомерен възел.
 

В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.
 

гл. експерт в отдел САОСТ: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС-01-129 от 10.12.2020г., изпратено с писмо изх. № 24- 00-1749/ 10.12.2020г. до РДНСК – Търговище
за обект: ЦЕХ ЗА ОБРАБОТКА НА ДУНАПРЕН, ЗП=РЗП=1121,42 м2
местонахождение: УПИ XLIX-„за Мебелно производство” (ПИ 73626.504.804), кв. 9, Промишлена зона гр. Търговище.
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТОСТ, отдел САОСT, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОСT: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-103/11.12.2020 г.
Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ I – „за Машиностроене” и УПИ IV – „за Паркинг”, кв. 21, Промишлена зона, гр. Търговище и Специализирана план-схема за елементи на техническата инфраструктура за електрозахранване и водопровод към УПИ XII– „за Производствени и складови дейности, търговия и паркинг” (проектен), кв. 21, Промишлена зона, гр.Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от Обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Публикувано на 15.12.2020 г.

ПУП

Записка

План-схема


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-102/11.12.2020 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за изменение на ПУП – План за регулация в обхват на УПИ II-289, УПИ III-286, УПИ IV-286, УПИ V-285, УПИ XIV-282, УПИ XX-288, кв. 1, с. Стража, общ. Търговище, с който регулационните граници между урегулираните поземлени имоти се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземлен имот № 286. УПИ III-286 и УПИ IV-286 се обединяват в един нов УПИ XХI – 286, като се запазва предназначението „за жилищно застрояване”. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от Обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Публикувано на 15.12.2020 г.

ПУП


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-101/11.12.2020 г.
Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за изменение на ПУП – План за регулация за УПИ III-50, УПИ VIII-54, УПИ X-52 и УПИ XI-53, кв. 3, с. Буховци, общ. Търговище, с който регулационните граници между урегулираните поземлени имоти се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземлен имот № 52, като се запазва предназначението „за жилищно застрояване”. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от Обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Публикувано на 15.12.2020 г.

ПУП


Обявление № ОБ-ТСУ- 104/14.12.2020 г. Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава за изработен Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ XII-109, УПИ XIII-108, УПИ XIV-„за овцеферма” и УПИ XI-110, кв. 29, с. Руец, община Търговище

Публикувано на 15.12.2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ
 

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-1722 от 04.12.2020г. до PДНСК – Търговище, съответно:
1. № РС – 01- 126 от 03.12.2020 г.
обект: СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА
местонахождение: УПИ XV- 27 за безвредни производствени дейности, кв. 2, с. Алваново, ул.“Йордан Миндов”№ 2, общ. Търговище;
2. № РС – 01- 127 от 04.12.2020 г.,
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = 96,42 м2, РЗП = 268,86 м2
Първи етап – Първи и втори етажи, ЗП = 96,42 м2, РЗП = 192,84 м2
Втори етап – Трети етаж, ЗП = 76,02 м2
местонахождение: УПИ II 1045, кв. 83, ПИ 73626.509.399, ул. „Тунджа” № 3, гр.Търговище.
 

В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.
 

гл. експерт в отдел САОСТ: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 3 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-1689 от 30.11.2020г. до PДНСК – Търговище, съответно:
1. № РС – 01- 123 от 27.11.2020 г.
oбект: ЕДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ИНВЕНТАР, ЗП = РЗП = 30,00 м2
местонахождение: ПИ 73626.528.1736, местност „Серсема”, гр.Търговище;
2. № РС – 01- 124 от 30.11.2020 г.
обект: ВИЛНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА, ЗП = 96,33 м2, РЗП = 198,25 м2
местонахождение: ПИ 73626.179.192, местност „Кованлък”, гр.Търговище;
3. № РС – 01- 125 от 30.11.2020 г.
обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКОЛОНЕНИЯ
местонахождение: за УПИ II, кв. 126, ПИ 73626.507.286, ул. „Преслав” № 9, гр. Търговище.
II. Заповед № 3-01-948 от 27.11.2020г., изпратена с писмо изх. № 24-00-1690 от 30.11.2020г. до PДНСК – Търговище, за допускане на промени по чл. 154, ал.5 от ЗУТ в Разрешение за строеж № РС-01-10 от 29.01.2020г., на обект: ВОДОРОДНА ИНСТАЛАЦИЯ, към обект „ПАШАБАХЧЕ БЪЛГАРИЯ” ЕАД за обслужване на сграда „Пещно отделение” - № 73626.533.9.72 и сграда „Температурна обработка” - № 73626.533.9.18 в ПИ 73626.533.9, кв. „ВЪБЕЛ”, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, гр. ТЪРГОВИЩЕ,
ЗП сгради= РЗП сгради= 360 м2, ЗПсъоръжения= 100 м2,
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.

Изтегляне


Обявление ОБ-ТСУ-100/27.11.2020 - Община Търговище на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията(ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация за УПИ VI175, в кв. 23 по ПУП на с. Дългач, общ. Търговище

Публикувано на 27.11.2020 г.


Обявление ОБ-ТСУ-99/27.11.2020 - Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията(ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за:

1. Изменение на Подробен устройствен план – план за регулация в обхват на УПИ X173 , УПИ XV170 и УПИ ХVI171 в кв. 20 по ПУП на село Васил Левски, община Търговище.

2. Изменение на план за застрояване за УПИ ХVI171 в кв. 20 по ПУП на село Васил Левски, община Търговище.

Публикувано на 27.11.2020 г.


Обявление ОБ-ТСУ-98 /26.11.2020 г. - Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава за изработен Проект на Специализирана план-схема за елементи на техническата инфраструктура за обект: „Кабелна линия СрН от ТП „Хан Крум“ до ТП „Крали Марко“, извод „Враня“, гр. Търговище“ към действащия Подробен устройствен план за УПИ I –„за комплексно жилищно застрояване, гаражи, пристройки, подземни гаражи, трафопост“, кв. 188, гр. Търговище

Публикувано на 26.11.2020 г.


Обявление ОБ-ТСУ-97/26.11.2020 г. - Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава за изработен Проект на Специализирана план-схема за елементи на техническата инфраструктура за обект: „Въздушно кабелно електрозахранване за Автоцентър чрез удължаване на Клон № 1 на ВМНН към ТП № 1 Разбойна до електромерно табло тип ТЕМО пред ПИ № 61676.512.307 (идентичен с УПИ VII –„за автоцентър“, кв. 4) по плана на с. Разбойна, Община Търговище

Публикувано на 26.11.2020 г.


Обявление ОБ-ТСУ-96 /26.11.2020 г. - Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава за изработен Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ I192, УПИ III193 и УПИ V195, всички с предназначение „жилищно застрояване“ в кв. 20, кв. Бряг, гр. Търговище

Публикувано на 26.11.2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-1653 от 24.11.2020г. до PДНСК – Търговище, съответно:
1. № РС – 01- 121 от 24.11.2020 г.
oбект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2,20 м, към УПИ I за общ. център и търговска дейност, кв. 49, с. Дралфа, общ. Търговище
местонахождение: в УПИ II за търговска дейност, кв. 49, с. Дралфа, общ. Търговище,
2. № РС – 01- 122 от 24.11.2020 г.,
обект: ВОДОПРОВОДНО ОТКОЛОНЕНИЕ, Обща дължина на подмененото водопроводно отклонение L=3.00 м
местонахождение: за УПИ XX за автосервиз, паркинг, газостанция и бензиностанция, кв. 20, ПИ 73626.504.14, Промишлена зона, гр. Търговище,
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел САОСТ: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


 Съобщение по чл.62, ал. 1 от Закона за водите на Басейнова дирекция "Дунавски район" за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект яз. Росина

 Публикувано на 24.11.2020 г.


Обявление ОБ-ТСУ-95/20.11.2020 г. - Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и план за изменение в кв. 7 на с.Александрово, община Търговище

Публикувано на 20.11.2020


Обявление ОБ-ТСУ-94/19.11.2020 г. - Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава за изработен Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен  имот с идентификатор 73626.162.933, находящ се в землището на гр.Търговище

Публикувано на 20.11.2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-1626 от 18.11.2020г. до PДНСК – Търговище, съответно:
1. № РС – 01- 119 от 17.11.2020 г.
обект ПРЕУСТРОЙСТВО НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ В ОБЕКТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ – „ЕЗИКОВА ШКОЛА”, ЗП преустр. = 178.14м2
местонахождение: УПИ I, кв. 122, ПИ 73626.509.449 (обект с идентифкатор 73626.509.449.2.11),
ул. „Любен Каравелов” № 27А, гр. Търговище;
2. № РС – 01- 120 от 17.11.2020 г.,
обект: РАЗШИРЕНИЕ НА ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, ЗП = 187.19 м2
местонахождение: в УПИ III ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО, ПАРКИНГ, МАГАЗИНИ И ОБЩ. ОБСЛУЖВАНЕ, кв. 5, ПИ 73626.508.426.1, кв. „Запад 1”, гр.Търговище, бул. „Трайко Китанчев” № 4
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел САОСТ: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


 Обявление ОБ-ТСУ-92/12.11.2020 г. - Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава за изработени проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ XIII, УПИ XIV и УПИ XV в кв. 131, гр. Търговище, и проект на Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ XIII и проектен УПИ XXI-„за Жилищно застрояване” в кв. 131, гр. Търговище.

Публикувано на 17.11.2020 г.


Обявление ОБ-ТСУ-91/12.11.2020 г.  - Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава за изработени Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII и УПИ VIII в кв. 129, гр. Търговище, и Проект на Подробен устройствен план - План за застрояване за УПИ IV, проектни УПИ IX и УПИ Х в кв. 129, гр. Търговище

Публикувано на 17.11.2020 г.


Обявление ОБ-ТСУ-90/12.11.2020 г.  - Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава за изработен Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 73626.178.75

Публикувано на 17.11.2020 г.


Обявление ОБ-ТСУ-89/12.11.2020 г.  - Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава за изработен Проект на Специализирана план-схема за елементи на техническата инфраструктура за външно ел. захранване, кабелна линия към жилищна сграда на ул. „Тодор Каблешков” №2, гр. Търговище, УПИ I-209, 210.

Публикувано на 17.11.2020 г.


Обявление ОБ-ТСУ-88/12.11.2020 г. - Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава за изработен Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ VI, УПИ I-„за детска ясла” и УПИ XVI-„за кинозала” в кв. 44, гр. Търговище

Публикувано на 17.11.2020 г.


Обявление ОБ-ТСУ-87/12.11.2020 г.  - Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава за изработен Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхват на УПИ XXXIII-„за търговско-складова база” и УПИ XXXIV-„за търговско-складова база” в кв. 9, Промишлена зона, гр. Търговище

Публикувано на 17.11.2020 г.


Обявление ОБ-ТСУ-86/12.11.2020 г. - Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава за изработен Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ II-„за складова база и УПИ III-„за кантон на ЖП” в кв. 33, с. Васил Левски, община Търговище

Публикувано на 17.11.2020 г.


Обявление ОБ-ТСУ-85/12.11.2020 г. - Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава за изработен Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ VI-„за Хранително-вкусова промишленост” в кв. 9, Промишлена зона, гр.Търговище

Публикувано на 17.11.2020 г.


Обявление ОБ-ТСУ-84/12.11.2020 г. - Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава за изработен Проект на Специализирана план-схема за елементи на техническата инфраструктура на оптичен кабел за обект „Захранване до сграда на бул. „Митрополит Андрей”, №74, гр. Търговище, с който се определя трасе и сервитут на оптичния кабел.

  Публикувано на 17.11.2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
Заповед № 3-01-896 от 12.11.2020г., изпратена с писмо изх. № 24-00-1596 от 13.11.2020г. до PДНСК – Търговище за допускане на промени по чл. 154, ал.5 от ЗУТ в Разрешение за строеж № РС-01-40 от 20.05.2020г., за строеж: „ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА гр.Търговище ЕТАП 40”Обща дължина на Газоразпределителна мрежа гр.Търговище – Етап 40 – 1063.00м
с включени 17 броя разпределителни газопровода с обща дължина – 551.15 м и 53 броя газопроводни отклонения с обща дължина – 490.25м.
Разрешение за строеж № РС-01-118 от 12.11.2020г. , изпратено с писмо изх. № 24-00-1597 от 13.11.2020г. до РДНСК – Търговище
за обект: ВЪНШНО КАБЕЛНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ 0,4 Kv за жилищна сграда,
чрез Кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) от ТП ”Вихрен” до нов кабелен шкаф ШК-7 пред УПИ VII-”за жил. застрояване”, кв. 317, ПИ 73626.508.470, кв. „Запад-2”, гр. Търговище и от ШК-7 до 3 броя електромерни табла ТЕПО, Дължина на кабелно трасе 215,46 м,

В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел САОСТ: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-1578 от 11.11.2020г. до PДНСК – Търговище, съответно:
1. № РС – 01- 116 от 10.11.2020 г.
обект: ОГРАДА към улица с Н плътна част до 0,90м; ОГРАДА към УПИ VII с Н плътна част до 2,20м; ОГРАДА към УПИ III с Н плътна част до 0,90м и ОГРАДА към ПИ 73626.88.33 и 73626.88.34, землище гр. Търговище с Н плътна част до 0,90м
местонахождение: УПИ IV (ПИ 73626.508.178), кв. 317 по плана на кв.”Запад-2”, гр. Търговище,
2. № РС – 01- 117 от 10.11.2020 г.
обект: ОГРАДА към улица с Н плътна част до 0,90м; ОГРАДА към УПИ VII с Н плътна част до 2,20м и ОГРАДА към УПИ II с Н плътна част до 0,90м
местонахождение: УПИ III ( ПИ 73626.508.177), кв. 317 по плана на кв.”Запад-2”, гр. Търговище
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел САОСТ: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище на основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № З-Д-70/06.11.2020 г. на Кмета на Община Търговище, относно разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – План за регулация, План за застрояване и РУП в обхват на УПИ XII - „за Хранително-вкусова промишленост”, УПИ XIII - „за Търговско-складова база”, УПИ ХIV-„за Контролно-диагностичен пункт със смяна на масла, ремонт и поддържане на автомобили” в кв. 9, Промишлена зона, гр. Търговище

Публикувано на 16.11.2020 г.

Изтегляне


Обявление  № ОБ-ТСУ-83/05.11.2020 г.  -  Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед №З-Д-68/05.11.2020 г. на Кмета на Община Търговище е разрешено изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация за УПИ I-109 в кв. 7, с. Александрово, община Търговище

Публикувано на 06.11.2020 г.


Обявление  № ОБ-ТСУ-82/05.11.2020 г.  -  Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед №З-Д-69/05.11.2020 г. на Кмета на Община Търговище е разрешено изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ VIII-144, УПИ X-143 и УПИ XV-142, кв. 23 с. Вардун, община Търговище

Публикувано на 06.11.2020 г.


Обявление  № ОБ-ТСУ-81/05.11.2020 г.  - Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед №З-Д-67/05.11.2020 г. на Кмета на Община Търговище е разрешено изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхват на УПИ X-173, УПИ XV-170 и УПИ XVI-171, кв. 20, с. Васил Левски, община Търговище

Публикувано на 06.11.2020 г.


Обявление  № ОБ-ТСУ-79/05.11.2020 г. Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед №З-Д-66/05.11.2020 г. на Кмета на Община Търговище е разрешено изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация за УПИ VI-175 в кв. 23, с. Дългач, община Търговище

Публикувано на 06.11.2020 г.


Обявление № ОБ-ТСУ-80/05.11.2020 г. Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед №З-Д-65/05.11.2020 г. на Кмета на Община Търговище е разрешено изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ III-50, УПИ VIII-54, УПИ X-52 и УПИ XI-53 в кв. 3, с.Буховци, община Търговище

Публикувано на 05.11.2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-Т-111/04.11.2020 г.
Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ ХIV-135, кв.20, с.Ловец, общ.Търговище, с който урегулираният поземлен имот се отрежда „за безвредни производствени дейности”, като се запазва устройствена зона за ниско жилищно застрояване. За УПИ ХIV135 се определя свободно застрояване с ограничителни линии, които отстоят от регулационните му граници на мин. 3м, като към дъното му са на мин. 5 м.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от Обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Публикувано на 05.11.2020 г.

Записка

ПУП


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-1530 от 04.11.2020г. до PДНСК – Търговище, съответно:
1. № РС – 01- 114 от 02.11.2020 г.
обект: ГАРАЖ № 29 от група „В”, ЗП = 18,15 м2
местонахождение: УПИ XXVIII (ПИ 73626.508.231), кв. 5, гр. Търговище
2. № РС – 01- 115 от 04.11.2020 г.
обект: ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = 109,60 м2, РЗП = 192,20 м2
местонахождение: УПИ I, кв. 164, ПИ 73626.510.149, ул. „Охрид” № 2, гр.Търговище
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел САОСТ: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-78/30.10.2020 г.
Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изготвен Проект на ПУП - План за застрояване за ПИ № 73626.163.501 и 73626.163.502, м-ст „Драка”, гр. Търговище, с който поземлените имоти се отреждат „за вилна сграда”.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от Обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.
Публикувано на 03.11.2020 г.

Записка

ПУП


Обявление № ОБ-ТСУ-77/30.10.2020 г. - Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед №З-Д-64/29.10.2020 г. на Кмета на Община Търговище е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване за УПИ III-„за жилищно строителство, паркинги, магазини и обществено обслужване” в кв. 5, кв. „Запад-1”, гр. Търговище

Публикувано на 02.11.2020 г.


Oбявление № ОБ-ТСУ-76/30.10.2020 г. Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед №З-Д-62/28.10.2020 г. на Кмета на Община Търговище е разрешено изработването на:
1. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ III-286, УПИ IV-286, УПИ II-289, УПИ ХХ-288, УПИ XIV-282 и УПИ V-285, кв. 1, с. Стража, община Търговище

Публикувано на 02.11.2020 г.


Обявление  № ОБ-ТСУ-75/30.10.2020 г. - Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед №З-Д-63/28.10.2020 г. на Кмета на Община Търговище е разрешено изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ XII-109, УПИ XIII-108, УПИ XIV-„за овцеферма” и УПИ XI-110, кв. 29, с. Руец, община Търговище

Публикувано на 02.11.2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-1499 от 30.10.2020г. до PДНСК – Търговище, съответно:
1. № РС – 01- 112 от 29.10.2020 г.
обект: АВТОСЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР, ЗП = 433,40 м2, РЗП = 562,40 м2,
Първи етап – АВТОСЕРВИЗ, ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ с дължина 37,00 м.
КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ с дължина 31,25 м.
Втори етап – МАГАЗИН ЗА АВТОЧАСТИ и ОФИС
местонахождение: УПИ XХХV за автосервизен център, кв. 20, ПИ 73626.504.363, Промишлена зона,
гр. Търговище
2. № РС – 01- 113 от 30.10.2020 г.
обект: ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА НАПОИТЕЛНА СИСТЕМА „БИСТРА” – ПС „СЪЕДИНЕНИЕ-2” Напорен водопровод от ПС „СЪЕДИНЕНИЕ-2” до изравнител; Изравнител; ПС „БИСТРА-2”; Напоителна система към ПС „БИСТРА-2
местонахождение: в землищата на с. Бистра и с.Съединение, общ. Търговище
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел САОСТ: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадена Заповед № 3-01-858/30.10.2020г., изпратена с писмо изх. № 24-00-1500 от 30.10.2020г. до PДНСК – Търговище за допускане на промени по чл. 154, ал.5 от ЗУТ в Разрешение за строеж № РС-01-47 от 26.05.2020г., за строеж:„ ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА И ПРИСТРОЙКИ КЪМ НЕЯ ЗА ТЪРГОВСКО-СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, ЗП ПРЕУСТР.= 332,78 м2,
ЗП ПРИСТРОЙКИ= 410,65 м2, ЗП ОБЩО= 743,43 м2, РЗП СГРАДА= 1119,66 м2
Промените от първоначално одобрения инвестиционен проект предвиждат изграждане на асансьор, решен като пристройка с размери в план 2,20м/2,85м, ЗП = 6,27 м2. С одобрените промени се променят ЗП = 425,95 м2, РЗП = 1198,47 м2,Промените от първоначално одобрения инвестиционен проект са следните:
1. В складово помещение 1 се монтира подемник за товари с 3 спирки за всеки етаж на сграда с идентификатор73626.504.646.1 по КК на гр. Търговище от стоманена рамкова конструкция.
2. Отпада козирката над входа на едноетажната пристройката от изток, като площа от 1,41 м2 се добавя към площа на складово помещение 1, без намеса в носещата конструкция.
С одобрените промени се променят зп ПРИСТРОЙКи= 412,06 м2, ЗП Общо = 744,84 м2, РЗП сграда= 1121,07 м2,
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.

 

гл. експерт в отдел САОСТ: / П /

/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-74/27.10.2020 г.
Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изготвен Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ VI-241, УПИ VIII-242, кв.40, с. Преселец, общ. Търговище, с който регулационните граници между урегулираните поземлени имоти се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземлени имоти № 241 и № 242. УПИ VIII-242 се отрежда „за безвредни производствени дейности”, запазват се устройствената зона и устройствените показатели: Пзастр. – макс. 60 %; Кинт.– макс.1,2; Позел. – мин. 40 %, Нмакс. – 10м (до 3 ет.), и се определя свободно застрояване с ограничителни линии.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от Обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Публикувано на 29.10.2020 г.

Записка

План за регулация

План за застрояване


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-73/27.10.2020 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изготвен Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ V-80, УПИ VI-81, УПИ VII-82, УПИ VIII-82, УПИ IX-84, УПИ X-84, УПИ XI-84, УПИ XII-83, УПИ XIII-83, кв. 14А, с.Бистра, общ. Търговище с който: източните вътр. регулационни граници на УПИ V-80, УПИ VI-81, УПИ VII-82, УПИ VIII-82 се поставят в съответствие с кадастралните граници на ПИ № 81 и № 82, и урегулираните поз. имоти се обединяват в един нов УПИ XVII – „за безвредни производства”;вътрешната рег. граница между УПИ XI-84 и УПИ XII-83 се поставя в съотв. с кадастр. граници на ПИ № 83 и № 84; от УПИ IX-84, УПИ X-84 и УПИ XI-84 се образуват УПИ XVIII – „за безвредни производства” и УПИ XIХ, като вътрешните регулационни граници на УПИ XVIII се поставят в съответствие с кадастралните гр-ци на ПИ № 84; за урегулираните поз. имоти се запазват устройствената зона за ниско жилищно застрояване и съотв. устр. показатели, като за новообразуваните УПИ XVII и УПИ XVIII – „за безвредни производства” се опр. свободно застрояване.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от Обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация

Публикувано на 29.10.2020 г.

Записка

План за регулация

План за застрояване


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадена Заповед № 3-01-797/26.10.2020г., изпратена с писмо изх. № 24-00-1484 от 27.10.2020г. до PДНСК – Търговище за допускане на промени по чл. 154, ал.5 от ЗУТ в Разрешение за строеж № РС-01-10 от 22.01.2015г., за строеж:„ ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА И ПРИСТРОЙКИ КЪМ НЕЯ ЗА ТЪРГОВСКО-СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, ЗП ПРЕУСТР.= 332,78 м2,
ЗП ПРИСТРОЙКИ= 410,65 м2, ЗП ОБЩО= 743,43 м2, РЗП СГРАДА= 1119,66 м2
Промените от първоначално одобрения инвестиционен проект са следните:
1. В складово помещение 1 се монтира подемник за товари с 3 спирки за всеки етаж на сграда с идентификатор73626.504.646.1 по КК на гр. Търговище от стоманена рамкова конструкция.
2. Отпада козирката над входа на едноетажната пристройката от изток, като площа от 1,41 м2 се добавя към площа на складово помещение 1, без намеса в носещата конструкция.
С одобрените промени се променят зп ПРИСТРОЙКи= 412,06 м2, ЗП Общо = 744,84 м2, РЗП сграда= 1121,07 м2.

В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел САОСТ: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-1478 от 23.10.2020г. до PДНСК – Търговище, съответно:
1. № РС – 01- 110 от 21.10.2020 г.
обект: ВЪНШНО КАБЕЛНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ 0,4 Kv за Многофамилна жилищна сграда, чрез Кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) от съществуващ кабелен шкаф ШК-6 (електрозахранен от ТП” Сава Геренов”) до ново електромерно табло ТЕПО,
Дължина на кабелно трасе 71,0 м,
местонахождение: в УПИ X (ПИ 73626.506.759), кв. 95, ул. „Средна гора” № 3, гр. Търговище
2. № РС – 01- 111 от 23.10.2020 г.
обект: МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
Първи (приземен) етаж – 3 бр. офиси, 2 бр. гаражи, 3 бр. гаражи с мази, асансьор, 1 бр. общо помещение, 1 бр. паркомясто и 3 бр. паркоместа с мази;
Втори, Трети и Четвърти етажи – общо 15 бр. жилища, като 12 бр. от тях са с килери и 3 бр. ателиета;
Места за паркиране: 21 броя за паркиране и гариране на автомобили, от които 9 бр. закрити и 12 бр. в рамките на имота; 24 бр. открити и 18 бр. закрити велосипедни паркоместа.
ЗП = 517.54 м2 , РЗП = 2238.68 м2
местонахождение: УПИ ХХII, кв.183, ПИ 73626.507.753, ул. „Антим първи” № 53, гр. Търговище.
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел САОСТ: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 3 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-1467 от 21.10.2020г. до PДНСК – Търговище, съответно:
1. № РС – 01- 107 от 20.10.2020 г.
обект: ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ, КАБЕЛНИ ЛИНИИ СН, НН и БКТП в ПИ 73626.504.150 за обект: „Разширение и реконструкция на кланица с транжорна” местонахождение: УПИ VII за кланица и колбасарски цех, кв. 24, Промишлена зона, гр. Търговище
2. № РС – 01- 108 от 20.10.2020 г.
обект: ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ - ЛЯТНА КУХНЯ, ЗП=РЗП =25,60 м2
местонахождение: УПИ XIII-1041, кв. 83, (ПИ 73626.509.395), ул. „Опълченска” № 11,
гр. Търговище
3. № РС – 01- 109 от 20.10.2020 г.
обект: СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ - ДВА БРОЯ ОТ ЛЕКА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ
ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ
местонахождение: ПИ 73626.519.10, местност Кору Аркаса, гр. Търговище

 

В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел САОСТ: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-71/16.10.2020 г.
Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изготвен Проект за изменение на ПУП – План за застрояване за УПИ I-64,211 и УПИ III-65, кв. 10, с. Момино, община Търговище

Публикувано на 18.10.2020 г.

Записка

ПУП


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС-01-106 от 15.10.2020г., изпратено с писмо изх. № 24- 00-1436/ 15.10.2020г. до РДНСК – Търговище
за обект: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО КЪМ ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ, за включване на услуги за ЦСРИ, Площ благоустрояване 2020,00 кв.м.
местонахождение: УПИ VI за детски дом, кв. 190, ПИ 73626.511.122, ул. „Росица” № 2, гр. Търговище.
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТОСТ, отдел САОСT, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОСT: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-70/16.10.2020 г.
Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изготвен Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ VII - „за РКС, поща и озеленяване” в кв. 6, с. Бистра, община Търговище

Публикувано на 18.10.2020 г.

Записка

ПУП


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС-01-105 от 12.10.2020г., изпратено с писмо изх. № 24- 00-1409/ 12.10.2020г. до РДНСК – Търговище
за обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА
ЗП = 465,35м2, РЗП = 2 722,70 м2,
Подземен етаж – паркинг с 16 бр. паркоместа, автомобилна платформа, стълбище вх. „А” с пътнически асансьор и стълбище вх. „Б”
Първи етаж - 2 бр. търговски обекта, 8 бр. гаражи, автомобилна платформа, стълбище вх. „А” с пътнически асансьор и помещение за общо ползване и стълбище вх. „Б” с помещение за общо ползване;
Вход „А” - 21 бр. жилища
Втори, Трети и Четвърти етаж: по 5 бр. жилища на етаж;
Пети етаж: 6 бр. жилища
Tавански етаж: 25 бр. складови помещения и 1бр. помещение за общо ползване
Вход „Б” - 3 бр. жилища
Втори и Трети етаж: по 1 бр. жилище на етаж;
Четвърти и Пети етаж: 1 бр. жилище на две нива.
Места за паркиране: 26 броя за паркиране и гариране на автомобили, от които 8 бр. гаражи, 16 бр. паркоместа в подземния паркинг и 2бр. открити паркоместа в рамките на имота; 32 броя велосипедни паркоместа, разположени в подземния паркинг, в съответствие с Наредба № РД-02-20-2/ 2017г.
местонахождение: УПИ I –209, 210, кв. 110, ул. Тодор Каблешков” № 2, гр. Търговище.
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТОСТ, отдел САОСT, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОСT: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-69/08.10.2020 г.

Община Търговище на основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № З-Д-60/07.10.2020 г. на Кмета на община Търговище за разрешаване изработването на Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ V-80, УПИ VI-81, УПИ VII-82, УПИ VIII-82, УПИ IX-84, УПИ X-84, УПИ XI-84, УПИ XII-83 и УПИ XIII-83 в кв. 14А, с. Бистра, общ. Търговище

Публикувано на 12.10.2020 г.

Заповед


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 5 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-1400 от 09.10.2020г. до PДНСК – Търговище, съответно:
1. № РС – 01- 100 от 08.10.2020 г.
обект: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДЗЕМНИ ТРЪБНИ ОТКЛОНЕНИЯ И ОПТИЧЕН КАБЕЛ
ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИ ШАХТИ, КЪМ МНОГОЕТАЖНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
в гр. Търговище – Етап 2, Обща дължина на трасетата 13 709 м
местонахождение: по следните улици: ул. „Цар Симеон”, бул. „Митрополит Андрей”, ул. „Ивайло”, ул. „Александър Стамболийски”, ул. „29 януари”, ул. „Мадара”, ул. „Скопие”, ул. „Бяло море”, ул. „Цар Шишман”, ул. „Христо Ботев”, ул. „Хаджи Димитър”, ул. „Радецки”, ул. „Епископ Софроний”,ул. „Васил Левски”,ул. „Странджа”, ул. „Плевен”, ул. „Кюстенджа”, ул. „Г.С. Раковски”, ул. „Антим първи”, ул. „Хаджи Димитър”, ул. „Охрид”, ул. „Стефан Караджа”, ул. „Велико Търново”, ул. „Ген. Скобелев”, ул. „Панагюрище”, ул. „Тракия”, ул. „Брегалница”, ул. „Клисура”, ул. „П.Р. Славейков”, ул. „Отец Паисий”, ул. „Палаузов”, ул. „Трапезица”, ул. „Хан Кубрат”, ул. „Първи май”, ул. „Бойчиновци”, ул. „Герлово”, ул. „Братя Бъкстон”, ул. „Росица”, ул. „Никола Петков”, ул. „Никола Богданов”, ул. „Братя Миладинови”, ул. „Любен Каравелов”, ул. „Ангел Кънчев”, ул. „Никола Симов”, ул. „Васил Петлешков”, бул. „Сюрен”, ул. „Тодор Каблешков”, бул. „Трайко Китанчев”, ул. „Копривщица”
2. № РС – 01- 101 от 08.10.2020 г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 3,00 м, към УПИ V-421 и УПИ VI-422, кв.155a, гр. Търговище
местонахождение: в ПИ VIII-424, кв. 155a, ул. „Екзарх Йосиф” № 1, гр. Търговище
3. № РС – 01- 102 от 08.10.2020 г.
обект: ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ –ГАРАЖ, ЗП = 74,72 м2
местонахождение: УПИ XII, кв. 84, ПИ 73626.509.630, ул. „Одрин” № 13, гр. Търговище
4. № РС – 01- 103 от 09.10.2020 г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА
Подземен етаж – гараж за 9 бр. автомобили и 10 бр. избени помещения;
Първи етаж – 1 бр. магазин за хранителни стоки;
Втори, Tрети, Четвърти и Тавански етажи – общо 12 бр. жилища, като две от тях са със складови помещения;
Места за паркиране: 14 броя за паркиране и гариране на автомобили, от които 9 бр. в подземен гараж и 5 бр. в рамките на имота; 24 бр. велосипедни паркоместа,
ЗП = 192.70 м2, РЗП = 922.02 м2
местонахождение: УПИ III, кв.76, ПИ 73626.506.424, ул. „Хаджи Димитър” № 3, гр. Търговище
5. № РС – 01- 104 от 09.10.2020 г.
обект: ВЪНШНО КАБЕЛНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ 0,4Kv , Дължина на кабелно трасе 60,00м; от съществуваща размножителна касета № 4, електрозахранена от ТП „Руен” до нова РК-3 и от РК-3 до табло ТЕПО пред УПИ LII-за автоцентър,
местонахождение: УПИ LII-за автоцентър, кв. 20, (ПИ73626.504.749), Промишлена зона, бул. „Трайко Китанчев”, гр. Търговище
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел САОСТ: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Обявление ОБ-ТСУ-68/08.10.2020 г. - Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед №З-Д-61/08.10.2020 г. на Кмета на Община Търговище е разрешено изработването на:
1. Проект за изменение на плана за регулация в обхват на УПИ XIII, УПИ XXVIII и УПИ XIV в кв. 102 , гр. Търговище.
2. Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване в обхват на УПИ XV, УПИ XXVIII, УПИ XXIX и проектен УПИ ХХХ в кв. 102, гр.Търговище, всички с предназначение „за Жилищно застрояване”.

Публикувано на 08.10.2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 3 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-1388 от 07.10.2020г. до PДНСК – Търговище, съответно:
1. № РС – 01- 97 от 06.10.2020 г.
обект: ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ, КАБЕЛНА ЛИНИЯ НН от електромерно табло 2Т+Ч на БКТП „Войнишка градина” до ел. табло ТАП за електрозахранване на съществуваща сграда
Дължина на кабелно трасе 63,90м
местонахождение: ПИ 73626.117.539, местност „Войнишка градина”, гр.Търговище
2. № РС – 01- 98 от 07.10.2020 г.
обект: НАДСТРОЙКА НАД СЪЩЕСТВУВАЩА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА (ВТОРИ ЕТАЖ)
ЗП Същ. сграда (първи етаж)= 104,00 м2, ЗП Надстройка (втори етаж)= 115,00 м2
местонахождение: УПИ VIII, кв. 90, ПИ № 73626.509.7, ул. „Вит” № 9, гр. Търговище
3. № РС – 01- 99 от 07.10.2020 г.
обект: ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ –ГАРАЖ, ЗП = 74,72 м2
местонахождение: УПИ XII, кв. 84, ПИ 73626.509.630, ул. „Одрин” № 13, гр. Търговище
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел САОСТ: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-67/06.10.2020 г.
Община Търговище на основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № З-Д-59/05.10.2020 г. на Кмета на община Търговище за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ VI-241 и УПИ VIII-242 в кв. 40, с. Преселец, общ. Търговище. Съгласно Заповедта за допускане изменението на Подробния устройствен план се разрешава: регулационните граници между урегулираните поземлени имоти да се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземлени имоти № 241 и № 242, и УПИ VIII-242 да се отреди „за безвредни производствени дейности”.

Публикувано на 07.10.2020 г.

ПУП


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-66/05.10.2020 г.
Община Търговище съобщава на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че е изготвен Проект за изменение на ПУП – План за регулация за УПИ ХXIII-274 и XXV-276 в кв. 19, с. Здравец, общ. Търговище, с който регулационната граница между урегулираните поземлени имоти се поставя в съответствие с кадастралната граница на поземлен имот № 274, като се запазва отреждането „за жилищно застрояване”

Публикувано на 07.10.2020 г.

ПУП


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС-01-96 от 02.10.2020г., изпратено с писмо изх. № 24- 00-1370/ 05.10.2020г. до РДНСК – Търговище
за обект: ПРИСТРОЙКА ЗА СКЛАД, ЗП общо =РЗП общо = 324,11 м2
местонахождение: УПИ XXXVI за ПРОИЗВОДСТВЕНА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ (ПИ 73626.504.506), кв.14, Промишлена зона гр. Търговище.
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТОСТ, отдел САОСT, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОСT: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС-01-95 от 01.10.2020г., изпратено с писмо изх. № 24- 00-1353/ 01.10.2020г. до РДНСК – Търговище
за обект: ПРИСТРОЙКА КЪМ ЦЕХ ЗА ШПРИЦОВАНЕ НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ПЛАСТМАСА,
ЗП пристр. = 387,40 м2
местонахождение: УПИ XLIV, кв. 20, ПИ 73626.504.720 , Промишлена зона, гр. Търговище.
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТОСТ, отдел САОСT, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОСT: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Обявление ОБ-ТСУ-65/02.10.2020 г. - Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед №З-Д-57/01.10.2020 г. на Кмета на община Търговище е разрешено изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 73626.97.487 и 73626.97.525, гр. Търговище.

Публикувано на 05.10.2020 г.


Обявление ОБ-ТСУ-64/02.10.2020 г. - Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед №З-Д-56/01.10.2020 г. на Кмета на Община Търговище е разрешено изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ II-„за складова база и УПИ III-„за кантон на ЖП” в кв. 33, с. Васил Левски, община Търговище

Публикувано на 05.10.2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-63/30.09.2020 г.
Община Търговище на основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № З-Д-55/28.09.2020 г. на Кмета на община Търговище за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ ХIV-135 в кв. 20, с. Ловец, община Търговище, с който УИП да се отреди „за безвредни производствени дейности”, като се запази устройствена зона за ниско жилищно застрояване – Жм.
Заповед № З-Д-55/28.09.2020 г., е издадена във връзка с положително становище с изх. № УИН-290/ 17.08.2020 г. от РИОСВ – гр. Шумен относно инвестиционно предложение: „Пункт за изваряване на ракия” в УПИ ХIV-135, кв. 20 по плана на с. Ловец, община Търговище.

Публикувано на 01.10.2020 г.

Заповед


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище на основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № З-Д-53/28.09.2020 г. на Кмета на община Търговище за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ VI- „за Хранително-вкусова промишленост”, кв. 9, Промишлена зона, гр. Търговище

Публикувано на 01.10.2020 г.

Заповед


Уведомление за откриване на производство за издаване разрешение за отсичане и окастряне на дълготрайна растителност

Публикувано на 30.09.2020 г.


Обявление ОБ-ТСУ- 62/28.09.2020 г. - Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед №З-Д-54/28.09.2020 г. на Кмета на Община Търговище е разрешено изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ VIII-145 и УПИ IХ-143 в кв. 24, с. Стража, община Търговище

Публикувано на 29.09.2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Заповед № 3-01-710/ 25.09.2020г., изпратена с писмо изх. № 24-00-1334 от 28.09.2020г. до PДНСК – Търговище към Разрешение за строеж № РС- 01-3 от 14.01.2019г.
за строеж: „ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = РЗП = 131,23 м2, в УПИ ХVII75, кв. 14, с. Бистра, общ. Търговище”.
II. Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-1335 от 28.09.2020г. до PДНСК – Търговище, съответно:
1. № РС – 01- 93 от 28.09.2020 г.
обект: ЛЯТНА КУХНЯ ЗП=РЗП = 25 м2
местонахождение: УПИ ХII-48, кв. 3, с. Стража, общ. Търговище;
2. № РС – 01- 94 от 28.09.2020 г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2,20м към УПИ VIII 458, УПИ IХ 458, 460 и ХVIII за Трафопост, кв.150, гр. Търговище
местонахождение: УПИ VII 468, 469, кв. 150, ул. „Поп Сава Катрафилов” № 24, гр. Търговище.
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел САОСТ: / П / /инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Обявление ОБ-ТСУ- 61/28.09.2020 г. - Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед №З-Д-51/24.09.2020 г. на Кмета на Община Търговище е разрешено изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхват на УПИ XXXIII-„за търговско-складова база” и УПИ XXXIV-„за търговско-складова база” в кв. 9, Промишлена зона, гр. Търговище

Публикувано на 28.09.2020


Обявление ОБ-ТСУ-59/25.09.2020 г. - Община Търговище на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията(ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 3-Д-52/24.09.2020 година на Кмета на Община Търговище е разрешено изработването на проект за Изменение на подробен устройствен план - кв. 44 гр. Търговище

Публикувано на 25.09.2020 г.


Обявление ОБ-ТСУ-58/21.09.2020 г.  - Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед №З-Д-49/18.09.2020 г. на Кмета на Община Търговище е разрешено изработването на Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 73626.521.10 с начин на трайно ползване „За стопански двор” в урбанизирана територия на кв. Бряг, гр. Търговище.

Публикувано на 23.09.2020 г.


Обявление ОБ-ТСУ-57/21.09.2020 г.  - Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед №З-Д-50/18.09.2020 г. на Кмета на Община Търговище е разрешено изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Еднофамилна жилищна сграда с височина до 9 м в УПИ Х, кв. 90, гр. Търговище”.

Публикувано на 23.09.2020 г.


Обявление ОБ-ТСУ-56/21.09.2020 г. за изработване на проект за изменение на ПУП в кв. 14 на с. Александрово, община Търговище

Публикувано на 21.09.2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-1308 от 17.09.2020г. до PДНСК – Търговище, съответно:
1. № РС – 01- 91 от 16.09.2020 г.
обект: СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА ЗА ИНВЕНТАР ЗП = РЗП = 49.50 м2
местонахождение: УПИ VII58, кв.8, с. Стража, общ. Търговище;
2. № РС – 01- 92 от 17.09.2020 г.
обект: КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКОЛОНЕНИЕ (КО),
трасе КО: от нова РШ-2, чрез канализационна тръба PVC DN 160, SN8 с L=19,50м до съществуваща РШ-1 на улична канализация DN 300 PP по ул.”Ал. Стамболийски”
Обща дължина на канализационното отклонение L=19,50 м'
местонахождение: за УПИ II за бензиностанция и газстанция, (ПИ 73626.502.407), кв. 60, кв. „Въбел”, гр. Търговище УПИ VIII1951, кв. 17, ПИ 73626.505.632, ул. „Опълченска” № 58, гр. Търговище.
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел САОСТ: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Обявление ОБ-ТСУ-55/16.09.2020 г. -  Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед №З-Д-46/14.09.2020 г. на Кмета на Община Търговище е разрешено изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване в обхват на УПИ I-64, 211 и УПИ III-65 в кв. 10, с. Момино

Публикувано на 16.09.2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС-01-90 от 15.09.2020г., изпратено с писмо изх. № 24- 00-1297/ 15.09.2020г. до РДНСК – Търговище
за обект: ПРЕУСТРОЙСТО НА СЪЩЕСТВУВАЩА БАЗОВА СТАНЦИЯ № 4904
на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ” ЕАД на покрива на сграда с идентификатор 73626.510.305.8 местонахождение: УПИ III- за кжз, (ПИ № 73626.510.305), кв. 176, ул.”Цар Освободител”№ 30, гр.Търговище.
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТОСТ, отдел САОСT, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОСT: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС-01-89 от 09.09.2020г., изпратено с писмо изх. № 24- 00-1280/ 09.09.2020г. до РДНСК – Търговище
за обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = РЗП = 98,40 м2
местонахождение: УПИ ХIII126, кв. 27, ПИ 73626.501.221, ул. „Райна Княгиня” № 1, кв. „Въбел”, гр.Търговище.
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТОСТ, отдел САОСT, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОСT: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Обявление ОБ-ТСУ-54/09.09.2020 - Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията(ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация в обхват на УПИ V363 , УПИ IV361 и УПИ Х – „за озеленяване“ в кв. 35 по ПУП на село Голямо Ново, община Търговище.

Публикувано на 11.09.2020 г.


 ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-53/09.09.2020 г.
Община Търговище съобщава на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че е издадена Заповед № З-Д-44/04.09.2020г. на Кмета на община Търговище за разрешаване изработването на ПУП – Парцеларен план, който е част от КПИИ по чл. 150, ал. 1 от ЗУТ за обект: „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1071 на Път II-74 „Търговище - Велики Преслав” км 16+500, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (Тол) и на база време зa леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т. (електронна винетка)”.

Публикувано на 10.09.2020 г.

Изтегляне


Обявление ОБ-ТСУ-52/09.09.2020 г. - Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед №З-Д-45/08.09.2020 г. на Кмета на Община Търговище е разрешено изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ I-„за леярен цех” в кв. 21, с. Руец, община Търговище

Публикувано на 09.09.2020 г.


Обявление № ОБ-ТСУ-51/04.09.2020 г. - Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед №З-Д-43/04.09.2020 г. на Кмета на Община Търговище е разрешено изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII и УПИ VIII, и проект на Подробен устройствен план - План за застрояване за проектни УПИ IX и УПИ Х в кв. 129, гр. Търговище.

Публикувано на 04.09.2020


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС-01-88 от 01.09.2020г., изпратено с писмо изх. № 24- 00-1246/ 02.09.2020г. до РДНСК – Търговище
за обект: „ВЪНШНО КАБЕЛНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ 0,4 кV за Многофамилна жилищна сграда в УПИ VI - 171 ( ПИ 73626.509.617), кв. 120, ул.”Л. Каравелов”№ 44, гр. Търговище
трасе кабелна линия НН:от нов кабелен шкаф ШК-4.1 пред ПИ 73626.509.618, електрозахранен чрез разкъсване на съществуваща кабелна линия НН от ТП БКС до ТЕПО в ПИ 73626.509.618; от нов ШК-4.1 до нов кабелен шкаф ШК-4.2 пред ПИ 73626.509.617 и от нов ШК-4.2 до ново електромерно табло ТЕПО, Обща дължина на трасето - 49,00 м
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТОСТ, отдел САОСT, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОСT: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –4 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-1232 от 31.08.2020г. до PДНСК – Търговище, съответно:
1. № РС – 01- 84 от 31.08.2020 г.
обект:АВТОСЕРВИЗ, ЗП = РЗП = 199,60м2
местонахождение: УПИ Х, кв. 1, ПИ 73626.508.443, кв. „Запад – 3”, гр. Търговище;
2. № РС – 01- 85 от 31.08.2020 г.
обект: ЕДНОЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2,20м към УПИ IX, XI, XII и VII , ЗП = РЗП = 151,80м2
местонахождение: УПИ VIII1951, кв. 17, ПИ 73626.505.632, ул. „Опълченска” № 58, гр. Търговище;
3. № РС – 01- 86 от 31.08.2020 г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със ЗП = РЗП = 98,45 м2 и СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ (СВО)
местонахождение: УПИ XIX 179, кв.19A, с. Стража, общ. Търговище;
4. № РС – 01- 87 от 31.08.2020 г.
обект: ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ С МОЩНОСТ ДО 1 МW, върху съществуваща сграда с идентификатор 73626.508.426.1 по КК на гр. Търговище
местонахождение: УПИ III, кв. 5, кв. „Запад-1” гр. Търговище
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел САОСТ: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадена Заповед № 3-01-606/ 28.08.2020г., изпратена с писмо изх. № 24-00-1214 от 28.08.2020г. до PДНСК – Търговище за допускане на промени по чл. 154, ал.5 от ЗУТ в Разрешение за строеж № РС-01-102 от 20.12.2018г., за строеж: „Преустройство на два Магазина за хранителни стоки, Магазин за промишлени стоки и проход в Магазин за хранителни стоки, Кафе – клуб и Заведение за обществено хранене – Бистро в УПИ III жил. строителство, паркинг, магазини и общ. обслужване, кв.5, (73626.508.426.1), кв.„Запад 1”, гр.Търговище”.
Промените от първоначално одобрения инвестиционен проект се отнасят за разделяне на II етап – КАФЕ – КЛУБ, ЗП = РЗП = 115.45 кв.м. в два търговски обекта съответно:
1.Магазин за промишлени стоки, ЗП = РЗП = 64,47 кв.м.
2.Бърза закуска, ЗП = РЗП = 50,98 кв.м.
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел САОСТ: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени: Разрешения за строеж – 3 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-1207 от 27.08.2020г. до PДНСК – Търговище, съответно:
1.№ РС – 01- 81 от 26.08.2020 г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТО НА СЪЩЕСТВУВАЩА БАЗОВА СТАНЦИЯ № 4521 на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ” ЕАД на покрива на сграда с идентификатор 73626.508.53.2
местонахождение: УПИ VI, кв.6, кв. „Запад”, бл.27, вх. А, гр.Търговище,
2.№ РС – 01- 82 от 26.08.2020 г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ГАРАЖ № 15 в ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ – „ПЛОД ЗЕЛЕНЧУК”, ЗП преустр. = 12,50м2, 12.00 м2
местонахождение: УПИ IIза комплексно жил. застрояване, кв.135, ПИ 73626.507.332 (обект с идентификатор 73626.507.332.1.22), ул. „Н. Богданов” № 5, гр. Търговище,
3.№ РС – 01- 83 от 26.08.2020 г. в условията на чл. 150 от ЗУТ, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива
обект: ПТИЦЕФЕРМА ЗА КОКОШКИ НОСАЧКИ,
ЗП сграда = 1382.50 м2; ЗП контейнери = 13.75 м2; РЗП = 1396.25 м2
местонахождение: ПИ 38501.102.22, землище с. Копрец, общ. Търговище.

В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел САОСТ: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Обявление ОБ-ТСУ-50 /26.08.2020 - Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед №З-Д-42/26.08.2020 г. на Кмета на Община Търговище е разрешено изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ Х-162, УПИ XI-161, УПИ VI-166, УПИ VII-165 и УПИ VIII-164 в кв. 14, с. Александрово, община Търговище

Публикувано на 27.08.2020 г.


 Съобщение от МОСВ за процедура за изменение на раздел "Място на отвеждане на използваните води от Разрешително за язовир "Съединение" - изтегли

 Публикувано на 25 август 2020 г.


 ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-1191 от 24.08.2020г. до PДНСК – Търговище, съответно:
1. № РС – 01- 79 от 21.08.2020 г., в условията на чл. 150 от ЗУТ, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СВИНЕФЕРМА, свързана с повишаване мерките за биосигурност в обекта,
Обща площ за монтаж на инсталацията в сграда с идентификатор 00215.39.8.1 – 994.00 м2
местонахождение: ПИ № 00215.39.8, с. Алваново, общ. Търговище,
2. № РС – 01- 80 от 21.08.2020 г., в условията на чл. 150 от ЗУТ, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СВИНЕФЕРМА, свързана с повишаване на мерките за биосигурност в обекта,
Площ за монтаж на инсталацията: 1 400м2
местонахождение: УПИ XII, кв.62, с. Буйново, общ. Търговище.
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел САОСТ: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


О  Б  Я В  Л  Е  Н  И  Е ОБ-ТСУ-49/24.08.2020 г. Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед №З-Д-41/24.08.2020 г. на Кмета на Община Търговище е разрешено изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ I192, УПИ III193 и УПИ V195, всички с предназначение „за жилищно застрояване” в кв. 20, кв. Бряг.

Заповед

Скица

Публикувано на 24.08.2020 г.


Обявление ОБ-ТСУ-48 - Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед №З-Д-40/18.08.2020 г. на Кмета на Община Търговище е разрешено изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ ХХVII-„за жилищно застрояване” в кв. 194, гр. Търговище

Публикувано на 20.08.2020


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС-01-78 от 18.08.2020г., изпратено с писмо изх. № 24- 00-1177/ 19.08.2020г. до РДНСК – Търговище
за обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = 92,92 м2, РЗП = 164,74 м2,
местонахождение: УПИ ХII, ПИ 73626.502.490, кв. 58, кв. Въбел, ул.”Тополница” № 4, гр.Търговище
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТОСТ, отдел САОСT, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОСT: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС-01-77 от 14.08.2020г., изпратено с писмо изх. № 24- 00-1170/ 18.08.2020г. до РДНСК – Търговище
за обект: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА В МАГАЗИН И ЕДНОЕТАЖНА ПРИСТРОЙКА КЪМ НЕГО
ЗП преустр. = 35,70 м2; ЗП пристр. = 39,00 м2; РЗП общо = 74,70 м2,
местонахождение: УПИ VIII автоспирка, кметство, поща, здравен пункт, кв. 12, с. Певец, общ. Търговище

В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТОСТ, отдел САОСT, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОСT: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Обявление ОБ-ТСУ-47/17.08.2020 г. - Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед №З-Д-38/17.08.2020 г. на Кмета на Община Търговище е разрешено изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ I-„за хранително-вкусова промишленост” в кв. 16, Промишлена зона, гр.Търговище

Публикувано на 18.08.2020 г.


Обявление ОБ-ТСУ-46/17.08.2020 г. - Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед №З-Д-39/17.08.2020 г. на Кмета на Община Търговище е разрешено изработването на:

1.Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ LXХVII3053-„за производствени и складови дейности” (седемдесет и седми), УПИ X4649-„за металообработване” (десети) и улица с осови точки 299а-300а-300б (част от поземлен имот № 73626.504.772) в кв.4, Промишлена зона на гр. Търговище.

2.Проект на План за застрояване за новообразуван УПИ LXXХI-„за  производствени и складови дейности” (осемдесет и първи) в кв. 4, Промишлена зона, гр.Търговище.

Публикувано на 18.08.2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ
 

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. No 24-00-1141 от 12.08.2020г. до
PДНСК – Търговище, съответно:
1. No РС – 01- 75 от 10.08.2020 г.
обект: ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА гр. Търговище ЕТАП 41
Обща дължина на Газоразпределителна мрежа гр.Търговище – Етап 41 – 1372.0 m'
с включени 9 броя разпределителни газопровода с обща дължина 498,6 m'
и 58 броя газопроводни отклонения с обща дължина – 786,4 m'
съответно:

/Подробности в прикаченият PDF /
2. No РС – 01- 76 от 11.08.2020 г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТО НА СЪЩЕСТВУВАЩА БАЗОВА СТАНЦИЯ No 4523
на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, на покрива на сграда с идентификатор 73626.506.224.2,
ул.”Васил Левски”No 40, вх. Г, гр.Търговище
местонахождение: УПИ VII- за компл. жил. застрояване, ( ПИ No 73626. 506. 224), кв. 61, гр.
Търговище.
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат
необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция:
УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая No 17.
гл. експерт в отдел САОСТ: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-45/05.08.2020 г.

Община Търговище на основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № З-Д-36/03.08.2020 г. на Кмета на община Търговище за разрешаване изработването на Проект за изменение на ПУП – План за регулация за УПИ ХXIII-274 и УПИ XXV-276, кв. 19, с. Здравец, общ. Търговище, с който регулационната граница между УПИ да се постави в съответствие с кадастралната граница на поземлен имот № 274.

Публикувано на 10.08.2020 г.

Заповед


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-1123 от 07.08.2020г. до PДНСК – Търговище, съответно:
1. № РС – 01- 73 от 07.08.2020 г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = РЗП = 100,00 м2
местонахождение: УПИ ХIII200, кв. 21, ПИ 73626.502.475, ул. „Цар Борис I” № 7, кв. „Въбел”, гр.Търговище;
2. № РС – 01- 74 от 07.08.2020 г.
обект: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ УПИ I за КЖЗ, търговия транспорт, зала полуподземни гаражи (ПИ 73626.506.2, кв.8, гр. Търговище” - етапно изпълнение:
Етап 1: Улица от О.Т. 46 до О.Т. 42 и от О.Т. 42 до О.Т. 41, гр. Търговище
Обща дължина на участъка L= 207,71 m’, Улицата e обслужваща от второстепенната улична мрежа-VI клас
Етап 2: Благоустрояване на междублоковото пространство с изграждане на зони за отдих с пейки, перголи и озеленяване в част от УПИ I -за КЖЗ, търговия, транспорт, зала, полуподземни гаражи (ПИ 73626.506.2), гр. Търговище, ЗП Благоустрояване Етап 2 = 6631,89 кв. м, ЗП Рек. паркинг = 1753,85 кв. м
Етап 3: Благоустрояване на междублоковото пространство с изграждане на спортни съоръжения (детска площадка, фитнес на открито и спортна площадка – комбинирано игрище за футбол и баскетбол) в част от УПИ I -за КЖЗ, търговия, транспорт, зала, полуподземни гаражи (ПИ 73626.506.2), гр. Търговище, ЗП Благоустрояване Етап 3 = 1040,77 кв.м
местонахождение:част от УПИ I за КЖЗ, търговия транспорт, зала полуподземни гаражи (ПИ 73626.506.2), кв.8, гр. Търговище;
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел САОСТ: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС-01-72 от 03.08.2020г., изпратено с писмо изх. № 24- 00-1108/ 05.08.2020г. до РДНСК – Търговище
за обект: „ДЕТСКА ГРАДИНА № 5
ЗП = 655,20 м2, РЗП = 1550,20 м2, с капацитет 88 деца в 4 групи
местонахождение: УПИ I-за детски дом, (ПИ 73626.509.159), кв.112, ул.„Любен Каравелов”№ 29, гр. Търговище
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТОСТ, отдел САОСT, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОСT: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС-01-71 от 31.07.2020г., в условията на чл. 150 от ЗУТ, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива,изпратено с писмо изх. № 24- 00-1094/ 03.08.2020г. до РДНСК – Търговище
за обект: „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СВИНЕФЕРМА, свързана с повишаване на мерките за биосигурност в обекта”
Обща площ за монтаж на инсталацията в сграда с идентификатор 00215.39.11.02
и сграда с идентификатор 00215.39.11.08: 2398 м2,
капацитет на свинефермата Общо: 317 скотоместа
местонахождение: ПИ № 00215.39.11, с. Алваново, общ. Търговище.
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТОСТ, отдел САОСT, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОСT: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС-01-69 от 24.07.2020г., изпратено с писмо изх. № 24- 00-1076/ 30.07.2020г. до РДНСК – Търговище
за обект: „ГАЗОВО СТОПАНСТВО, ГАЗОРЕГУЛАТОРНО ТАБЛО I (ГРТ I)-високо налягане,
ПЛОЩАДКОВ ГАЗОПРОВОД с обща дължина L =116 m, ГАЗОРЕГУЛАТОРНО ТАБЛО II (ГРТ II)-ниско налягане, ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ за Пота за топене на алуминий № 1 и ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ за Пота за топене на алуминий № 2 за Леярски цех на производствена база на„БМП-Близнаци-Метал Пластик”ООД – етапно изпълнение:
Етап 1: Газово стопанство, Газорегулаторно табло I (ГРТ I)-високо налягане, Площадков газопровод с обща дължина L =116m, Газорегулиранo табло II (ГРТ II)-ниско налягане, Газова инсталация за Пота за топене на алуминий № 1
Етап 2: Газова инсталация за Пота за топене на алуминий № 2
местонахождение: ПИ 69599.100.100 и ПИ 69599.100.101, с. Стража, общ. Търговище
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТОСТ, отдел САОСT, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОСT: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Съобщение

по чл. 61, ал. 1 от АПК и във връзка с чл. 18a, ал. 9 от АПК

ОБ-ТСУ-44/29.07.2020 г. - със Заповед №З-О-19/24.06.2020 г. на Кмета на Община Търговище е одобрен Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX и УПИ XI в кв. 183, гр. Търговище и Проект на Подробен устройствен план - План за застрояване за новообразуваните УПИ XXII, УПИ XXIII и УПИ XXIV в кв. 183, гр. Търговище

Публикувано на 29.07.2020 г.


Обявление № ОБ-ТСУ- 43 /29.07.2020 г. за изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ VI-288, XIII-281, XIV-290 и УПИ ХVII-288, 289 в кв. 44, кв. Въбел

Публикувано на 29.07.2020 г.


Обявление № ОБ-ТСУ- 42 /29.07.2020 г. за изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на кв. 21, с. Здравец, община Търговище.

 Публикувано на 29.07.2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС-01-68 от 23.07.2020г., в условията на чл. 150 от ЗУТ, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива, изпратено с писмо изх. № 24- 00-1044/ 27.07.2020г. до РДНСК – Търговище
за обект: „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СВИНЕФЕРМА,
свързана с повишаване на мерките за биосигурност в обекта”
площ за монтаж на инсталацията: 2335 м2, капацитет на свинефермата: 2000 скотоместа
местонахождение: УПИ XII, кв.62, с. Буйново, общ. Търговище.
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТОСТ, отдел САОСT, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОСT: / П /
/инж. М. Дойчева /

Публикувано на 28.07.2020 г.

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС-01-67 от 21.07.2020г., изпратено с писмо изх. № 24- 00-1023/ 21.07.2020г. до РДНСК – Търговище
за обект: ГАРАЖ, ЗП = РЗП = 28,00 м2, при условията на чл.42, ал.2 от ЗУТ
местонахождение: УПИ Х-150, кв.25, ул. “П. К. Яворов”№ 1, с. Дългач, общ. Търговище
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТОСТ, отдел САОСT, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОСT: / П /
/инж. М. Дойчева /

Публикувано на 21.07.2020 г.

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС-01-66 от 16.07.2020г., изпратено с писмо изх. № 24- 00-999/ 16.07.2020г. до РДНСК – Търговище
за обект: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДЗЕМНИ ТРЪБНИ ОТКЛОНЕНИЯ И ОПТИЧЕН КАБЕЛ
ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИ ШАХТИ, КЪМ МНОГОЕТАЖНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ,
в гр. Търговище, кв. 170
Обща дължина на трасетата 462 м.
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТОСТ, отдел САОСT, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОСT: / П /
/инж. М. Дойчева /

Публикувано на 20.07.2020 г.

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвена План-схема за електрозахранване на обект: „Търговски комплекс” в УПИ VII - „за обществено-обслужващи дейности, обекти за хранене, търговия и услуги, административни обекти и др.”, кв. 21, кв. „ Запад 3”, ПИ № 73626.508.184, гр. Търговище” към действащия Подробен устройствен план. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от Обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Публикувано на 20.07.2020 г.

Записка


Обявление ОБ-ТСУ-40/17.07.2020 г. за разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Птицеферма за подово отглеждане на бройлери в поземлен имот с идентификатор 57008.32.89, с. Подгорица, Община Търговище

Публикувано на 17.07.2020


  ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-39/15.07.2020 г.
Община Търговище съобщава на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че е изготвен Проект на ПУП – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 39390.222.19 в землището на с. Кралево, общ. Търговище, с който поземления имот се отрежда за „Кариера за добив на подземни богатства – строителни материали (варовици) – находище „Кралево”, общ. Търговище” и се определя Чисто производствена устройствена зона (Пч) със съответните устройствени показатели.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от Обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Публикувано на 15.07.2020 г.

Записка

План за застрояване


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-38/07.2020 г.
Община Търговище съобщава на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че е изготвен Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване в обхват на УПИ II - „за Сгради със смесено предназначение и за обслужващи дейности” (ПИ № 73626.508.160), кв. 2, кв. „Запад 3” и част от улица с о.т. 10-11 (ПИ №73626.508.361), кв. „Запад 3”, гр. Търговище, и КТП на пътните връзки.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от Обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация

Публикувано на 15.07.2020 г.

Записка

План за регулация

План за застрояване

Маркировка

Ситуация


Обявление ОБ-ТСУ-36/14.07.2020 г. за определяне застройка за 2 броя гаражи в УПИ I-за комплексно жилищно застрояване, търговия, трафопост и гаражи в кв. 143, гр. Търговище

Публикувано на 14.07.2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС-01-65 от 10.07.2020г., изпратено с писмо изх. № 24- 00-976/ 10.07.2020г. до РДНСК – Търговище
за обект: ВЪНШНО КАБЕЛНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ 0,4кV от табло НН на ТП „Сава Геренов” до нов кабелен шкаф тип ШК-4 и от ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ I (ПИ 73626.506.698), кв. 97, гр. Търговище

за Жилищна сграда в УПИ I, кв. 97, ул. „Веслец” № 2, гр. Търговище
Дължина на кабелно трасе - 87,00м
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТОСТ, отдел САОСT, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОСT: / П /
/инж. М. Дойчева /

Публикувано на 13.07.2020 г.

Изтегляне


 Обявление ОБ-ТСУ-35/13.05.2020 г. за определяне застройка за 10 броя гаражи в УПИ I-за комплексно жилищно застрояване, трафопост и гаражи в кв. 173, гр. Търговище

Публикувано на 13.07.2020 г.


Обявление ОБ-ТСУ-34/13.07.2020 г. за изработен Проект за изменение на ПУП в кв. 85 на гр. Търговище

Публикувано на 13.07.2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 3 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-970 от 09.07.2020г. до PДНСК – Търговище, съответно:
1. № РС – 01- 62 от 06.07.2020 г., издадено в условията на чл.150 от ЗУТ
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = 90,09 м2; РЗП = 158,06 м2
местонахождение: УПИ VI 94а, кв.5, с. Алваново, общ. Търговище;
2. № РС – 01- 63 от 09.07.2020 г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = РЗП = 98,40 м2,
местонахождение: УПИ ХVIII467, кв. 38, с. Стража, общ.Търговище;
3. № РС – 01- 64 от 09.2020 г.
обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОКРИВ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА
с идентификатор 73626.502.440.2, ЗП реконструкция =79 м2,
местонахождение: в УПИ IV203-за жилищна сграда и контролно–диагностичен пункт, кв. 19, (ПИ 73626.502.440), ул. „Ал. Стамболийски” № 130, кв. „Въбел”, гр. Търговище
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел САОСТ: / П /
/инж. М. Дойчева /

Публикувано на 10.07.2020

Изтегляне


Уведомление за откриване на производство за издаване разрешение за отсичане и окастряне на дълготрайна растителност

 Публикувано на 10.07.2020 г.


Уведомление за откриване на производство за издаване разрешение за отсичане и окастряне на дълготрайна растителност

 Публикувано на 09.07.2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Заповеди по чл. 154, ал.5 от ЗУТ – 2 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-945 от 03.07.2020г. до PДНСК – Търговище, съответно:
1. Заповед № 3-01-447/ 03.07.2020г. за допускане на промени в Разрешение за строеж № РС-01-68 от 01.10.2019г., за строеж: РАЗШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛАНИЦА С ТРАНЖОРНА в УПИ VII за кланица и колбасарски цех, кв.24, ПИ 73626.504.127, Промишлена зона, гр. Търговище, ЗП = 1510,48 м2, РЗП = 1971,25 м2,
2. Заповед № 3-01-448/ 03.07.2020г. за допускане на промени в Разрешение за строеж № РС-01-80 от 26.10.2018г. за строеж: ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ XIV-”за жилищно застрояване”, (ПИ73626.507.653), кв.72, ул.„Kюстенджа” № 15, гр.Търговище, ЗП = 316,27 м2, РЗП = 1897,07 м2
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел САОСТ: / П /
/инж. М. Дойчева /

Публикувано на 06.07.2020

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС-01-61 от 02.07.2020г., изпратено с писмо изх. № 24- 00-934/ 02.07.2020г. до РДНСК – Търговище
за обект: ИЗМЕСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ КАБЕЛНИ ЛИНИИ Ср. H
И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВЕ НОВИ КАБЕЛНИ ЛИНИИ Ср. Н
в УПИ II, кв.2, кв. „Запад- 3”, гр. Търговище
трасе: начало ЗРУ на трафопост „ Русалка", през общински улици с о.т.12-13-267, до 2бр. муфи, кв.„Запад-З”, гр. Търговище.
Дължина на кабелно трасе Ср.Н: 110 м
Сервитут на кабелните линии Ср.Н: 231,11 кв.м
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТОСТ, отдел САОСT, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОСT: / П /
/инж. М. Дойчева /

Публикувано на 06.07.2020

Изтегляне


Обявление ОБ-ТСУ-33/03.07.2020 г. - Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед №З-Д-33/03.07.2020 г. на Кмета на Община Търговище е разрешено изработването на:

1.Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ XIII, УПИ XIV и УПИ XV в кв. 131, гр. Търговище.

2.Проект на Подробен устройствен план - План за застрояване за УПИ XIII и проектен УПИ XXI-„за Жилищно застрояване” в кв. 131, гр. Търговище.

Публикувано на 06.07.2020 г.


Обявление №ОБ-ТСУ-32/03.07.2020 г.за изработен Проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект: „Кабел НН за външно електрозахранване на ППС №4926„Теленор България” ЕАД в ПИ 73626.200.167, гр. Търговище, общ. Търговище”.

Публикувано на 03.07.2020


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС-01-60 от 26.06.2020г., изпратено с писмо изх. № 24- 00-901/ 29.06.2020г. до РДНСК – Търговище
за обект: ЛЯТНА КУХНЯ, ЗП=РЗП =25 м2,
местонахождение: УПИ IV203-за жилищна сграда и контролно–диагностичен пункт, кв. 19, (ПИ 73626.502.440), ул. „Ал. Стамболийски” № 130, кв. „Въбел”, гр. Търговище.

В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТОСТ, отдел САОСT, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОСT: / П /
/инж. М. Дойчева /

Публикувано на 30.06.2020 г.

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС-01-59 от 22.06.2020г., изпратено с писмо изх. № 24- 00-892/ 25.06.2020г. до РДНСК – Търговище
за обект: ЕДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, ЗП=РЗП = 20,00 м2
местонахождение: ПИ 73626.176.542, местност „Драка”, гр. Търговище,

В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТОСТ, отдел САОСT, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОСT: / П /
/инж. М. Дойчева /

Публикувано на 30.06.2020 г.

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-871 от 19.06.2020г. до PДНСК – Търговище, съответно:
1. № РС – 01- 57 от 18.06.2020 г.
обект: ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ–БАРБЕКЮ с височина до 2,5 м, ЗП=РЗП =22,50 м2
местонахождение: УПИ VI-365, ПИ 73626.502.421, кв.41, кв. Въбел, гр. Търговище,
2. № РС – 01- 58 от 19.06.2020 г.
Обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ГАРАЖ с идентификатор 73626.506.318.1.20
във ФРИЗЬОРСКИ САЛОН, ЗПпреустройство = РЗПпреустройство = 18.76 м2,
местонахождение: УПИ III, кв. 58, ПИ 73626.506.318, ул. „Арда” № 4, гр.Търговище

В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТОСТ, отдел САОСT, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел САОСТ: / П /
/инж. М. Дойчева /

Публикувано на 25.06.2020 г.

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-31/24.06.2020 г.
Община Търговище съобщава на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че е изготвен Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ V - „за Складова дейност”, УПИ XXIII - „за Мебелно производство”, УПИ XXIV- „за Мебелно производство”, УПИ XXIX – „за Складова дейност”, УПИ VI- „за Хранително-вкусова промишленост”, УПИ XL – „за Мебелно производство”, кв. 9, Пром. зона, гр. Търговище.
Проектът може да бъде разгледан на I етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от Обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Публикувано на 25.06.2020 г.

Записка

План за регулация

План за застрояване


ОБ-ТСУ-30/23.06.2020 г. за изработен проект на Подробен устройствен план – Работен устройствен план в обхват на УПИ II, УПИ III и УПИ IV  в кв.112 на гр. Търговище

Публикувано на 23.06.2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС-01-56 от 12.06.2020г., изпратено с писмо изх. № 24- 00-850/ 15.06.2020г. до РДНСК – Търговище
за обект: ЕДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ИНВЕНТАР, ЗП = РЗП = 27,00 м2
местонахождение: ПИ 73626.91.492, местност „Първи долап”, гр.Търговище.
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТОСТ, отдел САОСT, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОСT: / П /
/инж. М. Дойчева /

Публикувано на 18.06.2020 г.

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 3 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-839 от 11.06.2020г. до PДНСК – Търговище, съответно:
1. № РС – 01- 53 от 10.06.2020 г.
обект: ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА от 15 до 18 годишна възраст с капацитет 8 места,
ЗП = РЗП = 203,40м2
местонахождение: УПИ V, кв. 15, ПИ 73626.508.324, кв. „Запад – 3”, гр. Търговищe;
2. № РС – 01- 54 от 10.06.2020 г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТРЕТИ И ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖИ
ЗА „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА”, ЗП преустр. = РЗП преустр. = 1034,00м2
местонахождение: УПИ XII, кв. 89, ПИ 73626.509.315, ул. „Александър Стамболийски” № 23,
гр. Търговище;
3. № РС – 01- 55 от 11.06.2020 г.
обект: ИЗГРАЖДАНЕ НА ОПТИЧНА СВЪРЗАНОСТ НА БАЗОВИ СТАНЦИИ собственост на „ТЕЛЕНОР” ЕАД с подземна оптична МАN мрежа на „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД,
Обща дължина на трасетата 269 м
местонахождение: на територията на гр. Търговище.
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел САОСТ: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


 Съобщение

По чл. 61, ал. 1 от АПК и във връзка с чл. 18a, ал. 10 от АПК

ОБ-ТСУ-29/16.06.2020 г.

 На основание чл. 61, ал. 1 от АПК и във връзка с чл. 18a, ал. 10 от АПК, Община Търговище съобщава на СТЕФАН …. СТЕФАНОВ, МАРИАН ….. СТЕФАНОВ И АНЧО …. МАРЧЕВ, всички от гр. Търговище, наследници на Паскал Захариев - собственик на 11/20 идеални част от поземлен имот с идентификатор 07154.4.65, образуван от поземлен имот с идентификатор 07154.4.2, че e издаден индивидуален административен акт – Заповед №З-01-318/13.05.2020 г., с който се учредява сервитут през поземлен имот с идентификатор 07154.4.65

Публикувано на 16.06.2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвена План-схема за обект: „Външно каб. електрозахранване 0,4KV за жилищна сграда, чрез КЛ НН от ТП “Вихрен” до нов кабелен шкаф ШК-7 пред ПИ №73626.508.470 (УПИ VII, кв. 317), гр. Търговище и от ШК-7 до 3 броя електром. табла ТЕПО в ПИ № 73626.508.470” към действащия ПУП на кв. „Запад-2”, гр. Търговище.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Публикувано на 16.06.2020 г.

План-схема

Записка план-схема


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвена План-схема за обект: „Външно кабелно електрозахранване 0,4KV за многофамилна жилищна сграда, чрез КЛ НН от нов кабелен шкаф ШК-4,1 пред ПИ № 73626.509.186 до нов кабелен шкаф ШК-4 пред ПИ № 73626.509.617, гр. Търговище, ул. „Л.Каравелов” № 44, кв. 120, УПИ VI-171 към действащия ПУП на гр. Търговище.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Публикувано на 16.06.2020 г.

План-схема

Записка план-схема


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище на основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ съобщава, че са издадени Заповеди № З-Д-25/05.06.2020 г. и № З-Д-27/05.06.2020 г. на Кмета на община Търговище за разрешаване изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване, който е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150, ал. 1 от ЗУТ за УПИ ХIII съответно УПИ ХII в кв. 62 с. Буйново, община Търговище, с който за урегулираните поземлени имоти да се определи предназначение „за животновъден обект”..

Публикувано на 10.06.2020 г.

З-Д-25

З-Д-27


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени Заповеди № З-Д-24/05.06.2020 г. и № З-Д-26/05.06.2020 г. на Кмета на община Търговище за разрешаване изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване, който е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150, ал. 1 от ЗУТ за поземлени имоти с идентификатори 00215.39.11 съответно 00215.39.8 по кадастр. карта за землището на с. Алваново, община Търговище, с който за поземлените имоти да се определи конкретно предназначение „за животновъден обект”.

Публикувано на 10.06.2020 г.

З-Д-24

З-Д-26


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС-01-52 от 04.06.2020г., изпратено с писмо изх. № 24- 00-810/ 04.06.2020г. до РДНСК – Търговище

за обект: ГАРАЖ, ЗП = РЗП = 16,50 м2

местонахождение: УПИ IV1259, кв. 58, ПИ 73626.506.320, ул. „Арда” № 2, гр.Търговище

В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТОСТ, отдел САОСT, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОСT: / П / /инж. М. Дойчева /

Публикувано на 04.06.2020 г.

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 3 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-786 от 02.06.2020г. до PДНСК – Търговище, съответно:
1. № РС – 01- 49 от 02.06.2020 г.
обект: ВЪНШНО КАБЕЛНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ 0,4Kv от ТП „Конфекция 12” до нов ШК-4 и табло ТЕПО за Жилищна сграда на пет етажа
местонахождение: УПИ XIII за жил. строителство, кв. 58, ПИ 73626.506.361, ул. „Ген. Скобелев” № 1, гр. Търговище;
2. № РС – 01- 50 от 02.06.2020 г.
обект: ВЪНШНО КАБЕЛНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ 0,4Kv от ТНН на ТП „Камчия” до нов ШК-4 и табла ТЕПО за Жилищна сграда на пет етажа
местонахождение: в УПИ ХXI за жилищно застрояване, кв. 183, (ПИ73626.507.734), ул. „Антим първи” № 49, вх.А и вх.Б, гр.Търговище;
3. № РС – 01- 51 от 02.06.2020 г.
обект: ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА (БАЗОВА) СТАНЦИЯ № 4998 на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД на елеваторната кула;
местонахождение: в УПИ IV, кв.63, с. Буйново, общ. Търговище.
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел САОСТ: / П /
/инж. М. Дойчева /

Публикувано на 03.06.2020 г.

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-27/02.06.2020 г.
Община Търговище съобщава на основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, че е издадена Заповед № З-Д-23/28.05.2020 г. на Кмета на община Търговище за разрешаване изработването на изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ XVI - „за Хранително-вкусова промишленост”, УПИ XVII - „за Складова база”, УПИ XVIII - „за Шивашко производство и каменна обработка”, кв. 4, Промишлена зона, гр. Търговище и План-схема за елементи на технич. инфраструктура при необходимост от изграждане на нови отклонения, като част от комплексен проект за инвест. инициатива при усл. на чл. 150, ал. 2 от ЗУТ за обект: „Промяна предназначението на част от съществуваща сграда с идентификатор 73626.504.230.2 в склад за препарати за растителна защита, УПИ XVII, кв. 4 на Промишлена зона, гр. Търговище”

Публикувано на 02.06.2020 г.

Заповед


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС-01-48 от 27.05.2020г., изпратено с писмо изх. № 24- 00-763/ 29.05.2020г. до РДНСК – Търговище
за обект: EДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, ЗП=РЗП = 84,00 м2
местонахождение: ПИ 73626.151.17, местност „Чокя”, гр. Търговище.
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТОСТ, отдел САОСT, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОСT: / П /
/инж. М. Дойчева /

 

Публикувано на 02.06.2020 г.

Изтегляне


Обявление ОБ-ТСУ-26/02.06.2020 г. за застройка за 6 броя гаражи в УПИ I-за комплексно жилищно застрояване, гаражи-пристройки, подземни гаражи, трафопост в кв. 188, гр. Търговище

Публикувано на 02.06.2020 г.


Уведомление за откриване на производство за издаване разрешение за отсичане и окастряне на дълготрайна растителност

Публикувано на 01.06.2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС-01-47 от 26.05.2020г., изпратено с писмо изх. № 24- 00-747/ 27.05.2020г. до РДНСК – Търговище
за обект: OБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА, ЗП = 419,68 м2, РЗП = 1179,66 м2
местонахождение: УПИ XVII, кв. 24, (ПИ 73626.504.129), Промишлена зона, гр. Търговище.
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТОСТ, отдел САОСT, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОСT: / П /
/инж. М. Дойчева /

Публикувано на 29.05.2020 г.

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 4 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-738 от 22.05.2020г. до PДНСК – Търговище, съответно:
1. № РС – 01- 43 от 21.05.2020 г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = РЗП = 135,86 м2
местонахождение: УПИ Х-352, кв. 26, с. Стража, общ.Търговище;
2. № РС – 01- 44 от 22.05.2020 г. издадено в условията на чл.150 от ЗУТ, като инвестиционен проект част от комплексен проект за инвестиционна инициатива
обект: ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = РЗП = 126,16 м2
местонахождение: УПИ I362, кв.33, с. Стража, общ. Търговище;
3. № РС – 01- 45 от 22.05.2020 г.
обект РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 73626.510.221.1, ЗП рекостр. = РЗП реконстр. = 60.55 м2;
местонахождение: УПИ XVI 760, кв. 165, ул. „Трети март” № 13, гр.Търговище;
4. № РС – 01- 46 от 22.05.2020 г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА с височина Нмакс до 10 м, ЗП = РЗП = 125,42 м2
местонахождение: УПИ ХI-3683, кв. 131, ул. „Кюстенджа” № 59, гр .Търговище.
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел САОСТ: / П /
/инж. М. Дойчева /

Публикувано на 26.05.2020 г.

Изтегляне


СЪОБЩЕНИЕ по чл. 18, ал. 10 от АПК и във връзка с чл. 61, ал. 1 от АПК - ОБ-ТСУ-24/26.05.2020 г. до Таня Илиева, наследница на Паскал Захариев

 

Публикувано на 26.05.2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 3 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-728 от 20.05.2020г. до PДНСК – Търговище, съответно:
1. № РС – 01- 40 от 20.05.2020 г.
обект: ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА гр.Търговище ЕТАП 40
Обща дължина на Газоразпределителна мрежа гр.Търговище – Етап 40 – 1063.00 м с включени 17 броя разпределителни газопровода с обща дължина – 568.20 м и 53 броя газопроводни отклонения с обща дължина – 494.80м
местонахождение: гр.Търговище;
2. № РС – 01- 41 от 20.05.2020 г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТО НА СЪЩЕСТВУВАЩА БАЗОВА СТАНЦИЯ № 4688 на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД
местонахождение: на сграда с идентификатор 73626.507.229.17, ул. „Стефан Караджа” №4, вх. А и вх. Б,гр. Търговище;
3. № РС – 01- 41 от 20.05.2020 г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТО НА СЪЩЕСТВУВАЩА БАЗОВА СТАНЦИЯ № 4914 на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД
местонахождение: на сграда с идентификатор 73626.509.644.6, ул. „Александър Стамболийски” № 1, гр. Търговище.

В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел САОСТ: / П /
/инж. М. Дойчева /

Публикувано на 22.05.2020 г.

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-23/21.05.2020 г.

Община Търговище съобщава на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, за изготвен Проект на за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхват на УПИ I-687, УПИ II-688, УПИ IХ-695 в кв. 164 и Работен устройствен план за УПИ I-687 и УПИ II-688 в кв. 164, гр. Търговище. Проектът може да бъде разгледан на I етаж, в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от Обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Публикувано на 22.05.2020 г.

Записка

РУП

План за застрояване


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издаденa Заповед № 3-01-322/ 15.05.2020г., изпратенa с писмо изх. № 24-00-710 от 15.05.2020г. до PДНСК – Търговище, към Разрешение за строеж № РС- 01-62 от 03.09.2019 г. за ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА гр.Търговище ЕТАП 38
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел САОСТ: / П /
/инж. М. Дойчева /

Публикувано на 13.05.2020 г.

Изтегляне


Съобщение по чл. 18, ал. 10 от АПК и във връзка с чл. 61, ал. 1 от АПК - ОБ-ТСУ-22/14.05.2020 г. до Таня Илиева, наследница на Паскал Захариев

Публикувано на 14.05.2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-20/11.05.2020 г.
Община Търговище съобщава на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, за изготвен Проект на ПУП – Парцеларен план за обект: „Резервно захранване на с.Кралево от водопровода, захранващ град Търговище от язовир Тича”, с който се засягат поземлени имоти №№ 39390.76.8, 39390.100.225 - Общинска публична собственост; № 39390.10.18 - Държавна частна собственост; №№ 39390.76.1, 39390.76.3, 39390.76.4, 39390.100.5, 39390.100.9, 39390.100.10, 39390.100.18 - Частна собственост в землището на с. Кралево, общ. Търговище.
Проектът може да бъде разгледан на I етаж, в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от публикуването на обявлението в „Държавен вестник”, бр. 41/08.05.2020г., заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Публикувано на 13.05.2020 г.

Записка

Регистър

ПУП


Обявление  № ОБ-ТСУ-21/12.05.2020 г. -  със Заповед №З-Д-20/12.05.2020 г. на Кмета на Община Търговище е разрешено изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ XII-200 и УПИ ХIII-200 в кв. 21, кв. Въбел, гр. Търговище

Публикувано на 12.05.2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС-01-39 от 04.05.2020г., изпратено с писмо изх. № 24 - 00 - 663/ 04.05.2020г. до РДНСК – Търговище
за обект: ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА (БАЗОВА) СТАНЦИЯ № 4827 на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД
местонахождение: на сграда с идентификатор 73626.510.408.2, ул. „Здравец” № 1, вх. В, гр. Търговище
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТОСТ, отдел САОСT, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОСT: / П /
/инж. М. Дойчева /

Публикувано на 07.05.2020 г.

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-636 от 27.04.2020г. до PДНСК – Търговище, съответно:
1. № РС – 01- 37 от 27.04.2020 г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ГАРАЖ с идентификатор 73626.511.81.1
В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, на оснoвание чл.53 от ЗУТ, ЗП преустройство = РЗП преустройство = 24 м2
местонахождение: УПИ II 4171 (ПИ 73626.511.81), кв. 181, ул. „Мургаш” № 1а, гр.Търговище
2. № РС – 01- 38 от 27.04.2020 г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = РЗП = 67,00 м2
местонахождение: УПИ ХV45, кв. 2, с. Вардун, общ.Търговище

В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел САОСТ: / П /

/инж. М. Дойчева /

Публикувано на 28.04.2020 г.

Изтегляне


Oбявление ОБ-ТСУ-19/24.04.2020 г. за разрешаване изработването на  проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ ХIV в кв. 44, кв. Въбел, гр. Търговище

Публикувано на 24.04.2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-605 от 22.04.2020г. до PДНСК – Търговище, съответно:
1. № РС – 01- 33 от 21.04.2020 г.
обект: УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИЯ, Дължина на трасето 120.00м
местонахождение:в участъка на УЛИЦА с осови точки 321 – 322 – 324 (ПИ 73626.504.168), Промишлена зона, гр. Търговище;
2. № РС – 01- 34 от 21.04.2020 г.
Обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ППС ЗА ГЛАС И/ ИЛИ ДАННИ НА
БТК ЕАД 4512_A в сграда с идентификатор 73626.507.331.2
местонахождение: ул. „П.Р. Славейков” № 47, гр. Търговище,

II. Заповед № 3-01-282/ 22.04.2020г., изпратена с писмо изх. № 24-00-606 от 22.04.2020г. до PДНСК – Търговище.
Заповедта е издадена на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ, във връзка с чл. 154, ал.2, т.8 от ЗУТ, като са допуснати Промени в Разрешение за строеж № РС-01-75 от 23.10.2019г. на ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА гр.Търговище ЕТАП 39.
След одобряваният Работен инвестиционен проект с който броят на отклоненията по първоначално одобрения проект от две се променя на три, заглавието на обекта да се чете:
ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА гр.Търговище ЕТАП 39
Обща дължина на Газоразпределителна мрежа гр.Търговище – Етап 39 – 749.50м
с включени 2 броя разпределителни газопровода с обща дължина – 735.00 м и 3 броя газопроводни отклонения с обща дължина – 14.50м, съответно:
Разпределителен газопровод към „Поляница” ЕООД
Два броя газопроводни отклонения към „СТРОЙКОМЕРС - ТТ” ЕООД, УПИ LXVII, кв. 4, Пром. зона, гр. Търговище
Разпределителен газопровод – юг към „Поляница” ЕООД
Газопроводно отклонение към „Поляница” ЕООД – ПИ 73626.504.228.

В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел САОСТ: / П /

/инж. М. Дойчева /

Публикувано на 23.04.2020 г.

Изтегляне


Уведомление за откриване на производство за издаване разрешение за отсичане и окастряне на дълготрайна растителност

  Публикувано на 22.04.2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-582 от 14.04.2020г. до PДНСК – Търговище, съответно:
1. № РС – 01- 33 от 14.04.2020 г.
обект: ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС, ЗП = 5101.75 м2, РЗП = 5173.23 м2
c места за паркиране: 148 броя за паркиране и 30 бр. велосипедни паркоместа
местонахождение: УПИ VII за обществено-обслужващи дейности, обекти за хранене, търговия и услуги, администр. Обекти и др., кв. 21, ПИ 73626.508.184, кв. „Запад 3”, бул. „Сюрен” № 29, гр. Търговище
2. № РС – 01- 34 от 14.04.2020 г.
обект: АВТОЦЕНТЪР, ЗП = РЗП = 169,86 м2,
местонахождение: УПИ VII за автоцентър, ПИ 61676.512.307, кв. 4, с. Разбойна, общ. Търговище

 

В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.

 

гл. експерт в отдел САОСТ: / П /

/инж. М. Дойчева /

Публикувано на 14.04.2020 г.

Изтегляне


Уведомление за откриване на производство за издаване разрешение за отсичане и окастряне на дълготрайна растителност

 

 Публикувано на 13.04.2020 г.


Обявление № ОБ-ТСУ-18/09.04.2020 г. за изработен проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 73626.179.192, местността „Кованлъка“, гр. Търговище

Публикувано на 09.04.2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-528 от 02.04.2020г. до PДНСК – Търговище, съответно:
1. № РС – 01- 31 от 02.04.2020 г.
обект: ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА
ЗП Пристройка = 165,50 м2, РЗП = 341,50 м2
местонахождение: УПИ III за ремонтно-складова база, кв. 319, ПИ 73626.508.472, ул.„Трети март” № 40, гр.Търговище;
2. № РС – 01- 32 от 02.04.2020 г. ;
обект МОНТАЖ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ С МОЩНОСТ ДО 1 МW
местонахождение: УПИ XIІ, (ПИ 73626.509.630), кв. 84, ул. „Одрин”№ 13, гр. Търговище.
II. Заповед № 3-01-242/ 02.04.2020г., изпратена с писмо изх. № 24-00-529 от 02.04.2020г. до PДНСК – Търговище към Разрешение за строеж № РС- 01-55 от 08.08.2019 г.
за строеж: ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА гр.Търговище ЕТАП 37,
І-ви Етап: „ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА гр.Търговище ЕТАП 37.1”
с включени 3 броя Разпределителни газопроводи с обща дължина – 419,10м
и 6 броя Газопроводни отклонения с обща дължина – 65,90м
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище,
Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел САОСТ: / П /
/инж. М. Дойчева /

Публикувано на 03.04.2020 г.

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС-01-30 от 30.03.2020г., изпратено с писмо изх. № 24 - 00 - 511/ 31.03.2020г. до РДНСК – Търговище
за обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩ ПУНКТ ЗА ИЗВАРЯВАНЕ НА РАКИЯ В НЕЗАВИСИМА МАЛКА ПИВОВАРНА, ЗП преустройство = РЗП преустройство = 156.75 м2
местонахождение: УПИ I-39, кв. 9, с. Пресиян, общ.Търговище.
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТОСТ, отдел САОСT, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОСT: / П /
/инж. М. Дойчева /

Публикувано на 03.04.2020 г.

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект на Специализирана план-схема за обект: „Изграждане на подземни тръбни отклонения и оптичен кабел от съществуващи шахти, към многоетажни жилищни сгради в град Търговище, община Търговище – Етап 1 – кв. 170” към действащия Подробен устройствен план. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от Обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Публикувано на 03.04.2020 г.

Записка

План-схема


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-17/31.03.2020 г.
Община Търговище съобщава на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, за изготвен Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване в обхват на УПИ III-98, УПИ IV-98, УПИ V-99, УПИ XV-98 и УПИ XVI-98 в кв. 42, с. Стража, община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от Обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация

Публикувано на 01.04.2020 г.

Записки

ПУП


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 11 по Протокол № 5 /28.02.2020 г. на Общински съвет Търговище, е одобрен ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, за обект: „Външно електрозахранване и водопроводно отклонение за поземлен имот с идентификатор 46228.7.24, находящ се в землището на с. Маково, община Търговище.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, бр. 29 от 27.03.2020 г., решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет Търговище пред Административен съд Търговище.

Публикувано на 30.03.2020 г.

Решение

Записка

ПУП


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС-01-29 от 26.03.2020г., изпратено с писмо изх. № 24-00 - 495/ 25.03.2020г. до РДНСК – Търговище
за обект: ПРИСТРОЙКА И РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗПпристр. = 12,00 м2, ЗПобщо = РЗПобщо 65,00 м2
местонахождение: УПИ ХII1137, кв. 77, ПИ 73626.506.421, ул. „Вардар” № 3, гр.Търговище.
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТОСТ, отдел САОСT, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОСT: / П /
/инж. М. Дойчева /

Публикувано на 27.03.2020 г.

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС-01-28 от 23.03.2020г., изпратено с писмо изх. № 24-00 - 487/ 25.03.2020г. до РДНСК – Търговище
за обект: ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – БКТП -400kVA;20/0,4kV и Кабелни линии Ср.Н и НН
местонахождение: УПИ XХ за СКЛАДОВА БАЗА, кв. 9, ПИ 73626.504.612, Промишлена зона, гр. Търговище.
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТОСТ, отдел САОСT, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОСT: / П /
/инж. М. Дойчева /

Публикувано на 27.03.2020 г.

Изтегляне


Обявление ОБ-ТСУ-16/25.03.2020 г. за Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхват на УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ X и УПИ XI в кв. 183, гр. Търговище

Публикувано на 25.03.2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище съобщава на основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № З-Д-12/19.03.2020 г. на Кмета на Община Търговище, за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ II - „за Сгради със смесено предназначение и за обслужващи дейности” (ПИ № 73626.508.160), кв. 2 и част от улица с о.т. 10-11 (ПИ № 73626.508.361), кв.„Запад 3”, гр. Търговище, План-схема за елементи на технич. инфраструктура при необходимост от изграждане на нови отклонения и Комуникационно-транспортен план на пътните връзки.

Публикувано на 25.03.2020 г.

Заповед


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-14/23.03.2020 г.
Община Търговище съобщава на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава за изготвен Проект на Специализирана план-схема за елементи на техническата инфраструктура към действащия Подробен устройствен план на гр. Търговище за обект: „Изграждане на подземни тръбни отклонения и оптичен кабел от съществуващи шахти, към многоетажни жилищни сгради в град Търговище, община Търговище – Етап 2”.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от публикуването на обявлението в „Държавен вестник”, бр. 25 от 20.03.2020 г., заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Публикувано на 25.03.2020 г.

Обяснителна записка

План схема


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-15/23.03.2020 г.
Община Търговище съобщава на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава за изготвен Проект на ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект: „Външно електрозахранване, кабелна линия НН от електромерно табло 2Т+Ч на БКТП „Войнишка градина” до електромерно табло ТАП” за електрозахранване на жилищна сграда в ПИ №73626.117.539, местност „Войнишка градина”, гр. Търговище, с който се засяга общински поземлен имот № 73626.117.18. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от публикуването на обявлението в „Държавен вестник”, бр. 25 от 20.03.2020 г., заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Публикувано на 25.03.2020 г.

Обяснителна записка

ПУП


Уведомление от „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД   до заинтересовани лица и общественост относно започване на строителни дейности на територията на община Търговище във връзка с реализацията на обект „Разширение на газопреноснaта инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница” за землищeто на с. Миладиновци, община Търговище”, етап „Линейна част” – подетап Б

Публикувано на 24.03.2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС-01-27 от 17.03.2020г., изпратено с писмо изх. № 24-00 - 454/ 17.03.2020г. до РДНСК – Търговище
за обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = 185, м2 = РЗП = 240,00 м2
местонахождение: УПИ ХIV, кв. 8, с. Певец, общ.Търговище.
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТОСТ, отдел САОСT, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОСT: / П /
/инж. М. Дойчева /

Публикувано на 18.03.2020 г.

Изтегляне


Уведомление за откриване на производство за издаване разрешение за отсичане и окастряне на дълготрайна растителност

 

 

 Публикувано на 13.03.2020 г.


Обявление и приложения от БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД за уведомяване на заинтересовани лица и общественост за осигуряване на достъп до имоти за извършване на спасителни археологически проучвания във връзка с реализацията на обект „Разширение на газопреноснaта инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница” за землищeто на с. Миладиновци, община Търговище”, етап „Линейна част” – подетап Б

Публикувано на 09.03.2020 г.


Уведомление за откриване на производство за издаване разрешение за отсичане и окастряне на дълготрайна растителност

 Публикувано на 02.03.2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-370 от 02.03.2020г. до PДНСК – Търговище, съответно:
1. № РС – 01- 21 от 28.02.2020 г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА - етапно изпълнение
ЗП = 108,50 м2, РЗП = 229,00 м2,
Първи етап: Жилищна сграда на два етажа, ЗП = 108,50 м2, РЗП = 199,00 м2,
Втори етап: Покрита тераса към втори етаж, ЗП 2етаж = РЗП = 30,00 м2
местонахождение: УПИ V, кв. 32, ПИ 73626.507.708, ул. „Възраждане” № 11, гр.Търговище;
2. № РС – 01- 22 от 02.03.2020 г.
обект: СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, ЗП=РЗП =48 м2
местонахождение: УПИ X-474, кв.3, с. Стража, общ. Търговище.
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел САОСТ: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Уведомление по чл. 12 от ЗЕЕ

Публикувано на 28.02.2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Заповед № 3-01-145/ 26.02.2020г., изпратенa с писмо изх. № 24-00-350 от 26.02.2020г. до PДНСК – Търговище, към Разрешение за строеж № РС- 01-49 от 30.07.2019 г. за строеж:
„РАЗШИРЕНИЕ НА ПОДСТАНЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ ЗАПАД 110/20 kV в ПИ 73626.533.9, кв. „ВЪБЕЛ”, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, гр. ТЪРГОВИЩЕ”.
II. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-351 от 26.02.2020г. до PДНСК – Търговище, съответно:
1. № РС – 01- 19 от 26.02.2020 г.
обект: РАЗШИРЕНИЕ НА ОТКРИТА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА УРЕДБА (ОРУ) 110 kV
ЗА НОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ
местонахождение: ПИ 73626.533.8 и ПИ 73626.533.9, кв. „ВЪБЕЛ” ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, гр. ТЪРГОВИЩЕ;
2. № РС – 01- 20 от 26.02.2020 г. ;
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА
ЗП = 255.28 м2, РЗП = 1443.52 м2
Първи етаж – 9 бр. гаражи, 16 бр. складови помещения и 1 бр. общо помещение;
Втори и Трети етажи – общо 10 бр. жилища, като две от тях са със скл. помещения;
Четвърти и Пети етажи – общо 8 бр. жилища;
Места за паркиране: 18 броя за паркиране и гариране на автомобили, от които 9 бр. гаражи и 9 бр. в рамките на имота; 20 бр. велосипедни паркоместа, в съответствие с Наредба № РД-02-20-2/ 2017г. ;
местонахождение: УПИ XIII, кв.113, ул. „Г. С. Раковски” № 74, гр. Търговище.
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел САОСТ: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Обявление

Община Търговище съобщава на основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, че е издадена Заповед № З-Д-9/24.02.2020 г. на Кмета на община Търговище за разрешаване изработването на Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ ХI-234 в кв.12, с. Стража, община Търговище.

Публикувано на 26.02.2020 г.


Обявление ОБ-ТСУ-11/25.02.2020 г. за изработен ПУП - ПР и застрояване в кв. 19, с. Стража, община Търговище

Публикувано на 26.02.2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище съобщава на основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, че е издадена Заповед № З-Д-11/24.02.2020 г. на Кмета на община Търговище за разрешаване изработването на Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ ХLIII и УПИ ХLV – „за Транспортно предприятие” в кв. 14, Промишл. зона, гр. Търговище и План-схема за елементи на технич. инфраструктура при необходимост от изграждане на нови отклонения на техническата инфраструктура.

Публикувано на 26.02.2020 г.

Заповед


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-12/25.02.2020 г.
Община Търговище съобщава на основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, че е издадена Заповед № З-Д-10/24.02.2020 г. на Кмета на община Търговище за разрешаване изработването на Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ II-21 в кв. 11, с. Голямо Соколово, община Търговище.

Публикувано на 26.02.2020 г.

Заповед


ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-340 от 24.02.2020г. до PДНСК – Търговище, съответно:
1. № РС – 01- 17 от 21.02.2020 г.
обект: СВЕТОФАРНА УРЕДБА
II. местонахождение: на кръстовището на бул. „Трайко Китанчев”, бул. „Сюрен” и ул. „Поп Сава Катрафилов"; гр. Tърговище;
2. № РС – 01- 18 от 24.02.2020 г.
обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ
местонахождение: ГР. ТЪРГОВИЩЕ И КВАРТАЛИ.

В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел САОСТ: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


 

ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-311 от 19.02.2020г. до PДНСК – Търговище, съответно:
1. № РС – 01- 15 от 19.02.2020 г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА
Подземен етаж - 11 бр. избени помещения и машинно помещение;
Първи етаж – 6 бр. гаражи, 1 бр. общо помещение, стълбищна клетка и асансьор;
Втори, Трети и Четвърти етаж по 3 бр. жилища на етаж - Общо 9 бр. жилища;
Tавански етаж – 2 бр. жилища;
Места за паркиране: 11 броя за паркиране и гариране на автомобили, от които 6 бр. гаражи и 5 бр. паркоместа в рамките на имота; 20 броя велосипедни паркоместа, от които 14 бр. велосипедни паркоместа на открито, в съответствие с Наредба № РД-02-20-2/ 2017г.
ЗП = 174,02м2, РЗП = 1041,06 м2,
местонахождение: УПИ XV-4070, кв. 197, (ПИ 73626.511.316), ул. „Боровец” № 12, гр.Търговище;
2. № РС – 01- 16 от 19.02.2020 г. ;
обект: ДЕСТИЛЕРИЯ ЗА ЕТЕРИЧНО – МАСЛЕНИ И МЕДИЦИНСКИ КУЛТУРИ
ЗП = 369,97 м2,
местонахождение: УПИ LXXVII, кв. 4, ПИ 73626.504.771 , Промишлена зона, гр. Търговище.
II. Заповед № 3-01-126/ 19.02.2020г., изпратенa с писмо изх. № 24-00-312 от 19.02.2020г. до PДНСК – Търговище, към Разрешение за строеж № РС- 01-38 от 28.05.2019 г. за “ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА БАЗОВА СТАНЦИЯ на „Мобилтел” ЕАД в базова станция TGV0017.A002 “Pevetz” с честотен обхват 900 MHz на „А1 България” ЕАД в УПИ III25, кв. 4, с. Певец, общ. Търговище”.
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел САОСТ: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС-01-14 от 14.02.2020г., изпратено с писмо изх. № 24-00 - 298/ 18.02.2020г. до РДНСК – Търговище
за обект: МАГАЗИН И СКЛАД ЗА ЗАМРАЗЕНИ ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ – първи етап
ЗПI етап = РЗПI етап = 895,00м2; РЗПI и II етапи = 1740,00м2
местонахождение: УПИ XХ, кв. 9, ПИ 73626.504.612, Промишлена зона, гр. Търговище.
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТОСТ, отдел САОСT, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОСT: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС-01-13 от 11.02.2020г., изпратено с писмо изх. № 24-00 - 264/ 11.02.2020г. до РДНСК – Търговище
за обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2,20м към УПИ V1270, кв. 57, гр. Търговище местонахождение: УПИ IV1268, кв. 57, ул. „Велико Търново” № 4, гр. Търговище.
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТОСТ, отдел САОСT, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОСT: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-10/19.02.2020 г.
 Община Търговище съобщава, че е издадена Заповед № З-Д-8/19.02.2020 г. на Кмета на община Търговище за разрешаване изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот № 38501.102.22, с. Копрец, общ. Търговище, който е част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива, с който поземленият имот да се отреди - „за птицеферма”.

Публикувано на 24.02.2020 г.

Заповед


Уведомление за откриване на производство за издаване разрешение за отсичане и окастряне на дълготрайна растителност

Публикувано на 24.02.2020 г.


Уведомление за откриване на производство за издаване разрешение за отсичане и окастряне на дълготрайна растителност

Публикувано на 19.02.2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище съобщава на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, че е изготвен Проект на ПУП – Парцеларен план за обект: „Външно електрозахранване и водопроводно отклонение за поземлен имот с идентификатор 46228.7.24, находящ се в землището на с.Маково, община Търговище”. Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище.

Публикувано на 11.02.2020 г.

Обяснителна записка

Парцеларен план


Обявление ОБ-ТСУ-8/06.02.2020 г. за изработени проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхват на УПИ II, УПИ IV и УПИ VII в кв. 132, гр. Търговище

Публикувано на 06.02.2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-227 от 04.02.2020г. до PДНСК – Търговище, съответно:
1. № РС – 01- 11 от 04.02.2020 г.
обект: СПОМАГАТЕЛНА ПОСРОЙКА - НАВЕС ЗА ПАРКИРАНЕ, ЗП=РЗП =25 м2 местонахождение: ПИ с идентификатор 73626.30.41, местност Джумаекинни,
по Кадастралната карта на гр. Търговище;
2. № РС – 01- 12 от 04.02.2020 г.
обект: СПОМАГАТЕЛНА ПОСРОЙКА - НАВЕС ЗА ПАРКИРАНЕ, ЗП=РЗП =25 м2 местонахождение: ПИ с идентификатор 73626.30.41, местност Джумаекинни,
по Кадастралната карта на гр. Търговище.
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел САОСТ: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище съобщава, че е издадена Заповед № З-Д-6/29.01.2020 г. на Кмета на община Търговище за разрешаване изработването на Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ V, УПИ VI, УПИ XXIII, УПИ XXIV, УПИ XXIX, , УПИ XL, кв. 9, Промишлена зона, гр. Търговище

Публикувано на 04.02.2020

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище съобщава, че е издадена Заповед № З-Д-5/24.01.2020 г. на Кмета на община Търговище за разрешаване изработването на Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ I-362 и УПИ II-363, кв. 33, с. Стража, община Търговище и План-схема за елементи на технич. инфраструктура при необходимост от изграждане на нови отклонения на технич. инфраструктура, който е част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ

Публикувано на 31.01.2020

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище съобщава, че е издадена Заповед № З-Д-4/24.01.2020 г. на Кмета на община Търговище за разрешаване изработването на Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ III - „за Общинско предприятие и озеленяване” в кв. 10, кв. „Запад-3”, гр.Търговище

Публикувано на 31.01.2020

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС-01-10 от 29.01.2020г., изпратено с писмо изх. № 24-00 - 188/ 29.01.2020г. до РДНСК – Търговище
за обект: ВОДОРОДНА ИНСТАЛАЦИЯ към обект „ПАШАБАХЧЕ БЪЛГАРИЯ” ЕАД за обслужване на сграда „Пещно отделение” - № 73626.533.9.72 и сграда „Температурна обработка” - № 73626.533.9.18, ЗП сгради= РЗП сгради= 360 м2, ЗПсъоръжения= 100 м2
местонахождение: ПИ 73626.533.9, кв. „ВЪБЕЛ”, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, гр. ТЪРГОВИЩЕ
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТОСТ, отдел САОСT, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОСT: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Обявление ОБ-ТСУ-6/28.01.2020 г. за изготвен проект за ПУП - ПР в кв. 26, с. Овчарово

Публикувано на 29.01.2020


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС-01-9 от 24.01.2020г., изпратено с писмо изх. № 24-00 - 167/ 27.01.2020г. до РДНСК – Търговище
за обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = РЗП = 128,00 м2
местонахождение: УПИ ХIII295, кв. 47, с. Руец, общ.Търговище.
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТОСТ, отдел САОСT, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОСT: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС-01- 8 от 22.01.2020г., изпратено с писмо изх. № 24-00 - 146/ 22.01.2020г. до РДНСК – Търговище за обект: СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ, с дължина 9.00м, местонахождение: за ПИ 73626.509.68, ул. „Георги Сава Раковски” № 94, гр. Търговище.
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТОСТ, отдел САОСT, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОСT: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище съобщава, че е издадена Заповед № З-Д-2/17.01.2020 г. на Кмета на община Търговище за разрешаване изработването на Проект на Специализирана план-схема за елементи на техническата инфраструктура - за обект: „Изграждане на подземни тръбни отклонения и оптичен кабел от съществуващи шахти, към многоетажни жилищни сгради в град Търговище, община Търговище – Етап 1 – кв. 170”

 Публикувано на 22.01.2020 г.

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –3 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-105 от 16.01.2020г. до PДНСК – Търговище, съответно:
1. № РС – 01- 5 от 15.01.2020 г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТОМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ, ЗП преустр. = 80,60м2, ЗП рампа = 12.00 м2
местонахождение: УПИ III за жил. строителство, паркинги, магазини и общ. обслужване, кв. 5, ПИ 73626.508.441.1.4, кв. „Запад 1”, гр. Търговище;
2. № РС – 01- 6 от 16.01.2020 г.,
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА,
ЗП = 100,75 м2, РЗП = 218,40 м2
местонахождение: УПИ IV3335, кв. 101, ПИ 73626.507.188, ул. „Тракия” № 3, гр.Търговище;
3. № РС – 01- 7 от 16.01.2020 г.,
обект: ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ДЕНТАЛНИ КАБИНЕТИ, ЗП преустр. = 95,60м2; РЗП преустр. = 167,00м2
местонахождение: УПИ XV3720, кв. 183, ПИ 73626.507.747, ул. „Паисий” № 38а, гр. Търговище.
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел САОСТ: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Обявление № ОБ-ТСУ-  4   /15.01. 2020 г. за изработен Проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, с който за проектен поземлен имот с идентификатор 73626.204.750 по кадастрална карта за неурбанизирана територия в землището на гр.Търговище се определя ново предназначение „за път"

Публикувано на 17.01.2020 г.


 

2019 годинa


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-3/15.01.2020 г.
Община Търговище съобщава на основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, че е издадена Заповед № З-Д-1/10.01.2020 г. на Кмета на община Търговище за разрешаване изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхват на УПИ III-98, УПИ IV-98, УПИ V-99, УПИ XV-98 и УПИ XVI-98 в кв. 42, с. Стража, община Търговище.

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-81 от 13.01.2020г. до PДНСК – Търговище, съответно:
1. № РС – 01- 3 от 10.01.2020 г.
обект: ЖИВОТНОВЪДНА СГРАДА ЗА ДРЕБНИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ – КОЗИ И ОВЦЕ
ЗП = 222,00 м2
местонахождение: УПИ IV 316, кв. 19, с. Кръшно, общ. Търговище;
2. № РС – 01- 4 от 13.01.2020 г.,
обект: ДВУЕТАЖНА ПРИСТРОЙКА КЪМ ЖИЛИЩНА СГРАДА И МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ – първи етап, ЗП = 125,00 м2; РЗП = 250,00 м2
местонахождение: УПИ Х 1588, кв. 47, ПИ 73626.505.169, ул. „Мальовица” № 1, гр.Търговище.
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТОСТ, отдел: САОСТ, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел САОСТ: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-30 от 07.01.2020г. до PДНСК – Търговище, съответно:
1. № РС – 01- 1 от 06.01.2020 г.
обект: ПРИЕМНО – ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ № TGV006 – „Syuren” на „БУЛСАТКОМ” ЕАД и ПРИЕМНО – ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ № VN 4646 – „Syuren_Bulsat” на БТК ЕАД местонахождение: ПИ с идентификатор 73626.508.54.4, кв. ”Запад – 1” бл. 28, гр. Търговище;
2. № РС – 01- 2 от 07.01.2020 г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = РЗП = 81,43 м2
местонахождение: УПИ ХVI 209, кв. 20, ПИ 73626.502.51, ул. „Гео Милев” № 11, кв. „Въбел”, гр.Търговище.
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-83 от 27.12.2019г. до PДНСК – Търговище, съответно:
1. № РС – 01- 104 от 23.12.2019 г.
обект: ГАРАЖ № 1, ЗП = 18,15 м2
местонахождение: УПИ I, кв. 173, гр. Търговище;
2. № РС – 01- 105 от 23.12.2019 г., като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива в условията на чл. 150 от ЗУТ
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА
Първи етаж – 10 бр. гаражи, 16 бр. складови помещения и 1 бр. общо помещение;
Втори, Трети, Четвърти и Пети етажи – общо 20 бр. жилища;
Места за паркиране: 20 броя за паркиране и гариране на автомобили, от които 10 бр. гаражи и 10 бр. в рамките на имота; 31 бр. велосипедни паркоместа, от които 21 бр. извън гаражите,
ЗП = 298.85 м2, РЗП = 1709.35 м2
местонахождение: УПИ VIII 42, кв.117, ул. „Копривщица” № 12, гр. Търговище

В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /
 

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС-01-103 от 18.12.2019г., като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива в условията на чл. 150 от ЗУТ, изпратено с писмо изх. № 24-00 - 81/ 18.12.2019г. до РДНСК – Търговище
за обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА
Първи етаж – 12 бр. гаражи, 20 бр. складови помещения и 1 бр. общо помещение;
Втори, Tрети, Четвърти и Пети етажи – общо 24 бр. жилища;
Места за паркиране: 24 броя за паркиране и гариране на автомобили, от които 12 бр. гаражи и 12 бр. в рамките на имота; 36 бр. велосипедни паркоместа, от които 24 бр. извън гаражите
ЗП = 362.90 м2, РЗП = 1953.64 м2
местонахождение: УПИ ХIII за жил. застрояване, кв.77, ул. „Неофит Рилски” № 24, гр. Търговище.

В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТ, отдел САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01 - 102 от 18.12.2019г., изпратено с писмо изх. № 24-00 - 80/18.12.2019г. до РДНСК – Търговище
за обект: ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА – БИТОВ КОМБИНАТ с идентификатор 73626.511.148.1 във ФИТНЕС ЗАЛА, ОФИСИ, КАФЕ – БАР И МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ЗП преустр. = 1782,02м2
местонахождение: УПИ IV за услуги - комбинат, кв. 190, ПИ 73626.511.148, ул. „Славянска” № 36, гр. Търговище

В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТ, отдел САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Годишен отчет за 2018 година за изпълнение на програмите за енергийна ефективност

Публикуван на 20.12.2019 г.


Уведомление за откриване на производство за издаване разрешение за отсичане и окастряне на дълготрайна растителност

 Публикувано на 11.12.2019 г.


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-78 от 11.12.2019г. до PДНСК – Търговище, съответно:
1. № РС – 01- 100 от 10.12.2019 г.
обект: ВЪНШНО КАБЕЛНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ
Дължина на кабелното трасе 270.00 м
местонахождение: от ТП „Никола Симов” до табло тип ТЕПО за Жилищна сграда на пет етажа в УПИ XII 489,490,491, кв.121, ПИ 73626.509.521, на ул. „Ангел Кънчев” № 7, гр.Търговище.
2. № РС – 01- 10196 от 11.12.2019 г.
обект: ПРИСТРОЙКА И НАВЕС ЗА ПОКРИТИ МЕСТА ЗА ПАРКИРАНЕ КЪМ АВТОСЕРВИЗ ЗА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ, ЗП =184,00 м2
местонахождение: УПИ XIII590, кв. 112, с. Лиляк, общ. Търговище
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ ОБ-ТСУ-79/11.12.2019 г. за  разрешаване изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ II, УПИ IV и УПИ VII в кв. 132, гр. Търговище

Публикувано на 12.12.2019 г.


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-78/11.12.2019 г. за разрешаване изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ V, УПИ VI и УПИ VII в кв. 37, гр. Търговище

Публикувано на 12.12.2019 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01 - 99 от 05.12.2019г., изпратено с писмо изх. № 24-00 - 74/ 06.12.2019г. до РДНСК – Търговище
за обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА
Първи етаж – 9 бр. гаражи, 3 бр. складови помещения;
Втори Tрети и Четвърти етажи – по 4 бр. жилища, общо 12 бр., като 9 от жилищата са със складови помещения;
Места за паркиране: 12 броя за паркиране и гариране на автомобили, от които 9 бр. гаражи и 3 бр. паркоместа в рамките на имота; 17 броя велосипедни паркоместа, от които 8 бр. велосипедни паркоместа на открито в съответствие с Наредба № РД-02-20-2/ 2017г.
ЗП = 244,83м2, РЗП = 1043,88м2,
местонахождение: УПИ IX4036, кв. 196, ПИ 73626.511.417, ул. „Славянска” № 2, гр. Търговище.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТ, отдел САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01 - 98 от 03.12.2019г., изпратено с писмо изх. № 24-00 - 72/ 03.12.2019г. до РДНСК – Търговище за
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРИСТРОЯВАНЕ НА БИВШЕ УЧИЛИЩЕ В „ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗТРОЙСТВА” и „ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА В НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ”
ЗП преустр. и пристр. = 499.80м2, РЗП = 987.10м2,= 12.00 м2
местонахождение: УПИ I за сгради за социални дейности, кв. 20, с. Съединение, общ. Търговище.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТ, отдел САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 3 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00- 71 от 02.12.2019г. до PДНСК – Търговище, съответно:
1. № РС – 01- 95 от 29.11.2019 г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ
Подземен етаж – 11 бр. избени помещения, 12 бр. места за паркиране;
Първи етаж – 2 бр. магазини, 1 бр. общо помещение, 1 бр. покрито място за паркиране;
Втори и Трети етажи – по 4 бр. жилища на етаж, общо 8 бр. жилища, като 2бр. са с килери;
Четвърти етаж – 4 бр. жилища, като 1бр. е с килер;
Пети етаж – 4 бр. жилища, като 2бр. са с килери;
Шести (Тавански) етаж – 1 бр. жилище с килер;
Места за паркиране: 22 броя за паркиране и гариране на автомобили, от които 12 броя места за паркиране в подземния етаж, 1 брой покрито паркомясто и 9 бр. паркоместа в рамките на имота; 18 броя велосипедни паркоместа в подземния етаж, а останалите на открито в рамките на имота,
ЗПНОВА СГРАДА = 275,37м2, РЗПНОВА СГРАДА = 1611,12 м2,
ЗПОБЩО СГРАДИ = 397,17м2, РЗПОБЩО СГРАДИ = 1925,72 м2
местонахождение: УПИ VIII, кв.138, ПИ 73626.507.726, ул. „Хан Кубрат”№ 11А, гр. Търговище;
2. № РС – 01- 96 от 29.11.2019 г.
обект: МЕТАЛЕН НАВЕС ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА, ЗП =555,57 м2
местонахождение: УПИ V за производствена и скл. дейност, кв. 39, Стопански двор, с. Здравец, общ. Търговище;
3. № РС – 01- 97 от 02.12.2019 г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПЪРВО ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ НА МБАЛ – ТЪРГОВИЩЕ АД В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ, ЗППРЕУСТР. = 107,67 кв.м.
местонахождение: УПИ Vза болница, кв. 318, ПИ 73626.508.136, кв. „Запад-2”, гр.Търговище.
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Обявление ОБ-ТСУ-75/28.11.2019 г. за изработен проект за изменение на ПУП - план за регулация и застрояване в кв. 20, Промишлена зона, гр.Търговище.

Публикувано на 29.11.2019 г.


Обявление ОБ-ТСУ-74/26.11.2019 г. за изработен проект за изменение на ПУП - план за регулация и застрояване в кв. 26, с. Стража, община Търговище.

Публикувано на 29.11.2019 г.


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-73/25.11.2019 г.
Община Търговище съобщава на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, че е изготвен Проект за изменение на ПУП – План за застрояване за УПИ XVLII -„за Хранително-вкусова промишленост” в кв. 4, Промишлена зона, гр. Търговище. Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от Обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Публикувано на 26.11.2019 г.

Обяснителна записка

План за застрояване


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01 - 94 от 26.11.2019г., изпратено с писмо изх. № 24-00 - 69/ 26.11.2019г. до РДНСК – Търговище за
обект: ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПЕТЪР СТЪПОВ”
в сграда с идентификатор 73626.506.579.1 по КК на гр. Търговище
местонахождение: УПИ II ЗА КОМПЛЕКС ЧИТАЛИЩЕ–БИБЛИОТЕКА, (73626.506.579), кв.137, ул.”Васил Левски”№ 2, гр. Търговище.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТ, отдел САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-72/22.11.2019 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване и Работен устройствен план в обхват на УПИ IХ-„за лека, хранително-вкусова промишленост” и УПИ Х-„за търговско-складова база” в кв. 24, Промишлена зона, гр. Търговище.
Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от Обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по Проекта до общинска администрация.

Обяснителна записка

ПУП

РУП


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-71/22.11.2019 г.
Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване в обхват на УПИ II-„за Химическо производство” и УПИ III-„Шивашко производство” в кв.14, Промишлена зона, гр. Търговище.
Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от Обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по Проекта до общинска администрация.

Обяснителна записка план за регулация

План за регулация

Обяснителна записка план за застрояване

План за застрояване


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-70/22.11.2019 г.
Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект на ПУП – План за застрояване за поземлен имот №23546.22.33 в землището на с. Дралфа, общ. Търговище и Парцеларен план за елементи на технич. инфраструктура.
Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от Обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по Проекта до общинска администрация.

Обяснителна записка

Регистър засегнати имоти

Парцеларен план

План за застрояване


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00- 67 от 21.11.2019г. до PДНСК – Търговище, съответно:
1. № РС – 01- 92 от 20.11.2019 г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = РЗП = 38,68 м2,
местонахождение: УПИ V-409, кв.31, с. Баячево, общ. Търговище;
2. № РС – 01- 93 от 21.11.2019 г.
обект: ТРИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
ЗП общо за трите сгради = 292,44 м2, РЗП общо за трите сгради = 712,77 м2
ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
ул. „Шипка” № 1, гр.Търговище
ЗП = 104,23 м2, РЗП = 243,91 м2,
ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
ул. „Шипка” № 1А, гр.Търговище
ЗП = 86,92 м2, РЗП = 232,29 м2,
ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
ул. „Шипка” № 1Б, гр.Търговище
ЗП = 101,29 м2, РЗП = 236,54 м2,
местонахождение: УПИ ХI, кв. 157, ПИ 73626.510.459, гр.Търговище
В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П / /инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 4 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00- 66 от 15.11.2019г. до PДНСК – Търговище, съответно:
1. № РС – 01- 88 от 15.11.2019 г.
обект: АСФАЛТОСМЕСИТЕЛ BENNINGHOVEN „TBA 4000”,
местонахождение: ПИ 39390.53.319 по КК за неурбанизираната територия в землището на
с. Кралево, общ. Търговище;
2. № РС – 01- 89 от 15.11.2019 г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = 183,20 м2, РЗП = 224,20 м2,
местонахождение: УПИ V 209, кв. 30, с. Певец, общ. Търговище;
3. № РС – 01- 90 от 15.11.2019 г.
обект: : БАСЕЙН до 100 кв.м. с размери 10.60/5,60м, с променлива дълбочина на дъното от 1,50м до 1,30м и обем 72 куб. м.,
местонахождение: УПИ XIIІ 590, кв. 112, ул. „Любен Каравелов”№ 3, с. Лиляк, общ. Търговище;
4. № РС – 01- 91 от 15.11.2019 г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2,20м, към УПИ VII141 и УПИ III128,
местонахождение: в УПИ IV139, кв. 34, с. Пресиян, общ. Търговище.

В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –3 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00- 64 от 13.11.2019г. до PДНСК - Търговище:
1. № РС – 01- 85 от 12.11.2019 г.
обект: ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА НА ОТКРИТО – ЗА АВИОМОДЕЛИЗЪМ,
местонахождение: УПИ VI за спортен комплекс, ПИ 73626.506.1, кв. 9, гр. Търговище;
2. № РС – 01- 86 от 12.11.2019 г.
обект: РЕКЛАМЕН БИЛБОРД тип „ПИЗА”,
с размери 4,00м/ 3,00м и едностранна реклама площ - 12 м2, общо за двете страни 24 м2,
местонахождение: УПИ I, кв. 8, гр.Търговище, на ъгъла на бул. „Трайко Китанчев” и бул. „Александър Стамболийски”;
3. № РС – 01- 87 от 13.11.2019 г.
обект: : РЕКЛАМЕН БИЛБОРД тип „ПИЗА”,
с размери 4,00м/ 3,00м и едностранна реклама площ - 12 м2, общо за двете страни 24 м2,
местонахождение: УПИ I, кв. 178, гр.Търговище, бул. „Цар Освободител”.

В 14-дневен срок заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Обявление ОБ-ТСУ-69/13.11.2019 г. за изработен Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване и Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за поземлен имот с идентификатор 23546.22.33 по кадастрална карта за неурбанизирана територия в землището на с. Дралфа, община Търговище.

Публикувано на 14.11.2019 г.


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01 - 84 от 08.11.2019г., , изпратено с писмо изх. № 24-00 - 63/ 11.11.2019г. до РДНСК – Търговище;
за обект: ГАРАЖ от ГРУПА „А”, ЗП = 18,15 м2
местонахождение: . УПИ V за гаражи, кв. 1, кв. „Запад – 3”, гр. Търговище
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТ, отдел САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –5 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00- 62 от 06.11.2019г. до PДНСК - Търговище:
1. № РС – 01- 79 от 01.11.2019 г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = РЗП = 258,57м2,
местонахождение: УПИ V142, кв. 69, с. Лиляк, общ. Търговище;
2. № РС – 01- 80 от 06.11.2019 г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2,20м, към УПИ ХI400 и УПИ ХII400 от кв. 32, с. Вардун, общ. Търговище,
местонахождение: УПИ IІ400, кв. 32, с. Вардун, общ. Търговище;
3. № РС – 01- 81 от 06.11.2019 г.
обект: ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА – НАВЕС, ЗП = 45м2,
местонахождение: УПИ IV139, кв. 34, с. Пресиян, общ. Търговище;
4. № РС – 01- 82 от 06.11.2019 г.
обект: ПОДПОРНА СТЕНА с височина до 1,20м, към ПИ 73626.501.20 по КК на гр.Търговище, кв. 2, кв. „Въбел”,
местонахождение: ПИ 73626.501.384 по КК на гр.Търговище, кв. 2, кв. „Въбел”;
5. № РС – 01- 83 от 06.11.2019 г.
обект: ПОДПОРНА СТЕНА с височина до 1,45м, към ПИ 73626.501.20 по КК на гр. Търговище, кв. 2, кв. „Въбел”,
местонахождение: ПИ 73626.501.21 по КК на гр. Търговище,кв. 2, кв. „Въбел”.
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Заповеди - 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-60 от 30.10.2019г. до PДНСК - Търговище, съответно:
1. Заповед № 3-01- 854/ 28.10.2019г., за допълване на Разрешение за строеж № РС-01-145 от 20.07.2005г. за строеж: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ В ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И СЪХРАНЕНИЕ НА ПЧЕЛЕН МЕД И ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ, ПЧЕЛАРСКИ ИНВЕНТАР И ОБОРУДВАНЕ в УПИ I, кв. 18, с. Алваново, общ. Търговище”
Първи етап: Производствена база за преработка на пчелен мед и пчелни продукти със ЗП=1071,47кв.м.; Паркинг за 24 автомобили;
Втори етап: Склад за суровини и материали и административно-битови помещения със ЗП=431,00кв.м.;
Трети етап: Магазин и административни помещения със ЗП=570,60кв.м.
2. Заповед № 3-01- 855/ 30.10.2019г., за допълване на Разрешение за строеж № РС-01-30 от 09.05.2019. за строеж: “ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНА ЛИНИЯ НН – 0.4 kV ОТ МТП „ПОЛЯНИЦА” ДО ЕЛ. ТАБЛО ШК-4 И ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗА СТРОЕЖ: „СГРАДА ЗА СЪХРАНЕНИЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА в ПИ 73626.111.17, местност „Узун Орман”, Община Търговище”
В 14-дневен срок от датата на писмата, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –3 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00- 59 от 25.10.2019г. до PДНСК - Търговище:
1. № РС – 01- 76 от 24.10.2019 г.
обект: ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА – НАВЕС, ЗП =65 м2
местонахождение: УПИ XVII 53, кв. 3, ул. „Рила” № 3, с. Здравец, общ. Търговище;
2. № РС – 01- 77 от 24.10.2019 г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = 174,02м2, РЗП = 1041,06 м2,
Подземен етаж - 11 бр. избени помещения;
Първи етаж – 6 бр. гаражи, 1 бр. общо помещение, стълбищна клетка и асансьор;
Втори, Трети и Четвърти етаж по 3 бр. жилища на етаж, Общо 9 бр. жилища;
Тавански етаж – 2 бр. жилища;
Места за паркиране: 11броя за паркиране и гариране на автомобили, от които 6 бр. гаражи и 5 бр. паркоместа в рамките на имота; 20 броя велосипедни паркоместа, от които 14 бр. велосипедни паркоместа на открито, в съответствие с Наредба № РД-02-20-2/ 2017г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии,
местонахождение: УПИ XV- 4070, кв. 197, (ПИ 73626.511.316), ул. „Боровец” № 12, гр. Търговище;
3. № РС – 01- 78 от 25.10.2019 г.
обект: ВИЛНА СГРАДА, ЗП = 207,10м2, РЗП = 371,00м2,
местонахождение: ПИ 73626.157.973 в местност „Серсем” по КК за землището на гр. Търговище,
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /

/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Уведомление за откриване на производство за издаване разрешение за отсичане и окастряне на дълготрайна растителност

Публикувано на 29.10.2019 г.


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ II-„за Обществено обслужване и озеленяване” в кв. 2, кв. „Запад-3”, гр. Търговище и Специализирана план-схема за елементи на техническата инфраструктура

Публикувано на 28.10.2019 г.

Записка

План-схема

Записка план-схема

План за регулация

План за застрояване


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00- 58 от 23.10.2019г. до PДНСК - Търговище:
1. № РС – 01- 74 от 23.10.2019 г.
обект: ВЪНШНО ЕЛ. ЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНА ЛИНИЯ НН-0.4 kV
ЗА ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ НА ОБЕКТ „ЕДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ИНВЕНТАР”
Дължина на кабелната линия 100м
местонахождение: в ПИ с идентификатор № 73626.111.12 по Кадастралната карта на
гр. Търговище, местност „Узун Орман” трасе: от табло ТЕПО монтирано до РК-1 на МТП „Поляница”, през ПИ 73626.111.12 до съществуващо ел. табло ГРТ в селскостопанската постройка с идентификатор 73626.111.12.1;
2. № РС – 01- 75 от 23.10.2019 г.
обект: ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА гр.Търговище ЕТАП 39
Обща дължина на Газоразпределителна мрежа гр.Търговище – Етап 39 – 751.50м
с включени 2 броя разпределителни газопровода с обща дължина – 735.00 м и 2 броя газопроводни отклонения с обща дължина – 16.50м, съответно:
• Разпределителен газопровод към „Поляница” ЕООД;
• Газопроводно отклонение към „СТРОЙКОМЕРС - ТТ” ЕООД, УПИ LXVII, кв. 4, Пром. зона, гр. Търговище;
• Разпределителен газопровод – юг към „Поляница” ЕООД;
• Газопроводно отклонение към „Поляница” ЕООД – ПИ 73626.504.228.

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –3 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00- 56 от 18.10.2019г. до PДНСК - Търговище:
1. № РС – 01- 71 от 17.10.2019 г.
обект: ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ № 4934 на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД
местонахождение: ПИ с идентификатор 15919.9.117, с. Голямо Соколово, общ. Търговище;
2. № РС – 01- 72 от 18.10.2019 г.
обект: „ИЗМЕСТВАНЕ НА ТОЧКАТА ЗА ЗАМЕРВАНЕ НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯТА НА „ПОЛЯНИЦА”ЕООД, ЗП МКРУ-20кV= 2.83 м2, Дължина на кабелната линия 20кV - 45.00м
местонахождение от ТП „Поляница” на северната границата на УПИ XV, (ПИ 73626.504.228), кв.4, Промишлена зона, гр.Търговище;
3. № РС – 01- 73 от 18.10.2019 г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА,БАСЕИН до 10 куб. м. и ИЗГРЕБНА ЯМА,
ЗП = 104,14 м2, РЗП =194,20 м2,
местонахождение: УПИ IX 143, кв.24, с. Стража, общ. Търговище.
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Уведомление за откриване на производство за издаване разрешение за отсичане и окастряне на дълготрайна растителност

Публикувано на 26.10.2019 г.


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00- 55 от 11.10.2019г. до PДНСК - Търговище:
1. № РС – 01- 69 от 11.10.2019 г.
обект: ГАРАЖ, ЗП = 22,70 м2
местонахождение: УПИ IX 24, кв. 4, ул. „Г.С. Раковски” № 12, с. Руец, общ. Търговище
2. № РС – 01- 70 от 11.10.2019 г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - МАГАЗИН № 34 с идентификатор 73626.509.505.1.34 в „ЗАЛА ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ”
ЗП преустр. = 66,04м2, ЗП рампа = 12.00 м2
местонахождение: УПИ ХI за търговски обекти и жил. застр. за обезщетение на собств., засегнати от ул. „Катрафилов”, кв. 121, ПИ 73626.509.505, ул. „Любен Каравелов” № 36, вх. А, ет. 1, гр. Търговище
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Обявление № ОБ-ТСУ- 67  /14.10. 2019 г. за изработен Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхват на УПИ IХ, УПИ Х, УПИ II, УПИ III, УПИ IV и УПИ VIII в кв. 26, гр. Търговище.  

Публикувано на 14.10.2019 г.


 ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект на Специализирана план-схема за външно кабелно електрозахранване към действащия Подробен устройствен план за УПИ LII -„за Автоцентър”, кв. 20, Промишлена зона, гр. Търговище.

Публикувано на 09.10.2019 г.

Записка

План-схема


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище съобщава, на основание чл. 129 от ЗУТ, че с Решение № 11 /26.09.2019 г. на Общински съвет Търговище, е одобрен ПУП - за елем. на технич. инфраструктура извън границите на урбаниз. територии за обект: „Водопровод от каптаж „Чоортлян чешме” до връзка със съществуващия водопровод от каптаж „Коленез чешме” до НВ V 140 куб.м, с. Овчарово, община Търговище”

Публикувано на 09.10.2019 г.

ПП1, стр. 1

ПП1, стр. 2

ПП1, стр. 3

ПП2, стр. 1

ПП2, стр. 2

ПП2, стр. 3

Записка регистри


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище съобщава, на основание чл. 129 от ЗУТ, че с Решение № 12 по Протокол № 56/26.09.2019 г. на Общински съвет Търговище, е одобрена Специализирана план-схема за елементи на техническата инфраструктура за обект: „Външно кабелно електрозахранване от ТП „Никола Симов” до табло тип ТЕПО за Жилищна сграда на пет етажа в УПИ XII489, 490,491, кв. 121, ПИ 73626.509.521, гр. Търговище”.

Публикувано на 09.10.2019 г,

Записка

План-схема


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 68 от 01.10.2019г., като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива в условията на чл. 150 от ЗУТ, изпратено с писмо изх. № 24-00 - 51/ 03.10.2019г. до РДНСК - Търговище
за обект: РАЗШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛАНИЦА С ТРАНЖОРНА
в УПИ VII за кланица и колбасарски цех, кв. 24, ПИ 73626.504.127, Промишлена зона,
гр. Търговище, ЗП = 1510,48 м2, РЗП = 1971,25 м2,
местонахождение: УПИ VII за кланица и колбасарски цех, кв. 24, ПИ 73626.504.127, Промишлена зона, гр. Търговище.
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТ, отдел САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 67 от 26.09.2019г., изпратено с писмо изх. № 24-00 - 50/ 27.09.2019г. до РДНСК - Търговище
 

за обект: ВЪНШНО КАБЕЛНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ 0.4Kv (ВКЕЗ)
ОТ ТРАФОПОСТ (ТП) „ГИМНАЗИЯ” ДО КАБЕЛЕН ШКАФ ТИП ШК-4 И ОТ ШК-4 ДО ТАБЛО ТИП ТЕПО пред XI 4049, кв. 195, ПИ (73626.511.246) за захранване на „Жилищна сграда” на ул. „Граф Игнатиев” № 30, гр.Търговище,
Дължина на кабелното трасе 170.00м.
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТ, отдел САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-66/27.09.2019 г.
Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект за изменение на ПУП–План за регулация в обхват на УПИ VII4352, УПИ VIII1951 (ул. „Опълченска” № 58) и УПИ XII1952 (ул. „Цар Самуил” №17), кв. 17, гр. Търговище, с който регулационните граници между урегулираните поземлени имоти се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземлен имот с идентификатор № 73626.505.632.
Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от Обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Публикуванo на 27.09.2019 г.

Заповед

Записка


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 66 от 17.09.2019г., изпратено с писмо изх. № 24-00 - 49/ 18.09.2019г. до РДНСК - Търговище
за обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до2,20м,към УПИ IV1009 и УПИ IX 1011, кв. 84, гр. Търговище
местонахождение: УПИ XIІ, кв. 84, ул. „Одрин”№ 13, гр. Търговище
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТ, отдел САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Уведомление за откриване на производство за издаване разрешение за отсичане и окастряне на дълготрайна растителност

Публикувано на 18.09.2020 г.


Уведомление ТСУ-99-5/16.09.2019 г. за промяна в кадастрален план в кв. 34 с. Пресиян, община Търговище.

Публикувано на 17.09.2019 г.


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище съобщава, че е изготвен Проект на Специализирана план-схема за елементи на техническата инфраструктура за обект: „Външно кабелно електрозахранване от ТП „Никола Симов” до табло тип ТЕПО за Жилищна сграда на пет етажа в УПИ XII-489, 490,491, кв. 121, ПИ 73626.509.521, гр. Търговище”.

Публикувани на 17.09.2019 г.

План схема


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-65/12.09.2019 г.

 Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед №З-Д-47/11.09.2019 г. на Кмета на Община Търговище е разрешено изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ Х-„за жилищно застрояване” и УПИ XI-„за жилищно застрояване” в кв. 113, гр. Търговище, с който урегулираните поземлени имоти да се обединят в един нов УПИ XIII-„за жилищно застрояване” и Проект на Плана за застрояване за УПИ XIII-„за жилищно застрояване” (проектен) и УПИ XII в кв. 113, гр. Търговище.

 Публикувано на 12.09.2019 г.


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-64/11.09.2019 г.
Община Търговище съобщава на основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, че е издадена Заповед № З-Д-44/05.09.2019 г. на Кмета на община Търговище за разрешаване изработването на Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ XXXIX - „за Търговско и комплексно обществено обслужване”, кв. 20, Промишлена зона, гр. Търговище и План-схема за елементи на техническата инфраструктура разрешаване.

Публикувано на 11.09.2019 г.

Заповед


Обявление ОБ-ТСУ-63/11.09.2019 г.

Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед
№ З-Д-
46/10.09.2019 г. на Кмета на Община Търговище е разрешено изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ VI-36 и УПИ XVII-34
в кв. 3, с. Давидово, община Търговище, с който регулационната граница между урегулираните поземлени имоти да се постави в съответствие с източната кадастралната граница на поземлен имот с №34.

Публикувано на 11.09.2019 г. 


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-62/10.09.2019 г.
Община Търговище съобщава на основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, че е издадена Заповед № З-Д-43/04.09.2019 г. на Кмета на община Търговище за разрешаване изработването на Проект за изменение на ПУП – План за застрояване в обхват на УПИ I-„за жилищно строителство” и УПИ II-„за обществено обслужване”, кв. 1 по плана на кв. „Запад-1”, гр. Търговище и План-схема за елементи на техническата инфраструктура.

Публикувано на 11.09.2019 г.

Заповед


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00- 48 от 05.09.2019г. до PДНСК - Търговище:
1. № РС – 01- 64 от 04.09.2019 г.
обект: ВТОРОСТЕПЕННА СПОМАГАТЕЛНА ПОСТРОЙКА КЪМ ЦЪРКВА, ЗП =49,94 м2
местонахождение: УПИ XVII 185 за църква, кв. 13, с. Васил Левски, общ. Търговище
2. № РС – 01- 65 от 05.09.2019 г.
обект: ГАРАЖ И СКЛАД – ЕДНОЕТАЖНА ПРИСТРОЙКА КЪМ ЖИЛИЩНА СГРАДА
ЗП пристр. = 122,53 м2, ЗП общо = 345,00 м2
местонахождение: УПИ XV 371, 372, кв. 55, с. Руец, общ. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00- 46 от 03.09.2019г. до PДНСК - Търговище:
1. № РС – 01- 62 от 03.09.2019 г.
обект: ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА гр.Търговище ЕТАП 38
Обща дължина на Газоразпределителната мрежа гр. Търговище - Етап 38 – 2 632,80м
с включени 22 броя разпределителни газопровода с обща дължина – 1182, 40м и 121 броя газопроводни отклонения с обща дължина – 1450. 40м,
както следва:
Газопроводно отклонение към „РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА – ПЕТЪР СТЪПОВ”, ул. „Васил Левски” №2
Газопроводно отклонение към „АВИМУС” ООД, Промишлена зона, ПИ 73626.504.129
 

1.Разпределителен газопровод към „ИЗОТРОН ИНЖЕНЕРИНГ” ООД
Газопроводно отклонение към „ИЗОТРОН ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, Промишлена зона, ПИ 73626.504.645.1
Газопроводно отклонение към ул. „Антим I” № 29, вх. А
Газопроводно отклонение към ул. „Антим I” № 32
Газопроводно отклонение от ул. „Ген. Скобелев” към ул. „Арда” № 10
Газопроводно отклонение към ул. „Велико Търново” № 7
Газопроводно отклонение към ул. „Беласица” бл. 1, вх. Б
Газопроводно отклонение към ул. „Беласица” бл. 5, вх. Б
Газопроводно отклонение към ул. „Беласица” № 8
Газопроводно отклонение към ул. „Цар Освободител” № 22 - „ТП на ДГС”
Газопроводно отклонение към ул. „Цар Освободител” № 25а
Газопроводно отклонение към ул. „Братя Миладинови” № 21
 

2.Разпределителен газопровод по ул. „Братя Миладинови”
Газопроводно отклонение към ул. „Братя Миладинови” № 26
Газопроводно отклонение към ул. „Брегалница”, бл. 2, вх. В
Газопроводно отклонение към ул. „Паисий”, бл. 17, вх. Е
Газопроводно отклонение към ул. „Паисий”, бл. 17, вх. Д
Газопроводно отклонение към ул. „Трапезица”, бл. 30, вх. Б
Газопроводно отклонение към ул.„Брегалница”, бл. 4, вх. А
Газопроводно отклонение към ул. „Брегалница” № 9
3. Разпределителен газопровод по ул. „Брегалница”
Газопроводно отклонение към ул.„Брегалница”№ 13, 15
Газопроводно отклонение към ул. „Брегалница” № 15, 15а
Газопроводно отклонение от ул. „Брегалница” към ул. „Кюстенджа”№ 73
Газопроводно отклонение към ул. „Васил Левски”, бл. 45
Газопроводно отклонение към ул. „Васил Левски”, бл. 35
Газопроводно отклонение към ул. „Васил Петлешков” № 23
Газопроводно отклонение към ул. „Васил Петлешков”, бл.2, вх. Б
4. Разпределителен газопровод по ул. „Копривщица”
Газопроводно отклонение към ул. „Копривщица”№ 3, 9
Газопроводно отклонение към ул. „Копривщица” № 10
Газопроводно отклонение към ул. „Копривщица”№ 11
Газопроводно отклонение от ул. „Копривщица” към ул. „Л. Каравелов» № 47
 

5.Разпределителен газопровод по ул. „Васил Петлешков” и ул. „Вит”
Газопроводно отклонение към ул. „Копривщица” № 37, 39
Газопроводно отклонение към ул. „Копривщица” № 20
6. Разпределителен газопровод по ул. „Копривщица”
Газопроводно отклонение от ул. „Копривщица” към ул. „Васил Петлешков” № 58
7. Разпределителен газопровод по ул.„Вит”
Газопроводно отклонение към ул. „Вит” № 17
8. Разпределителен газопровод по ул. „Доспат”
Газопроводно отклонение към ул. „Доспат” № 1
Газопроводно отклонение към ул. „Доспат” № 1Б
Газопроводно отклонение към ул. „Доспат” № 3, 5
Газопроводно отклонение към ул. „Доспат” № 8, 10
Газопроводно отклонение към ул. „Доспат” № 12, 14
Газопроводно отклонение към ул. „Доспат” № 9, вх. Б
Газопроводно отклонение към ул. „Доспат” № 9, вх. А
Газопроводно отклонение към ул. „Доспат” № 11
Газопроводно отклонение към ул. „Епископ Софроний” №38
Газопроводно отклонение към ул.„Епископ Софроний” № 39
9. Разпределителен газопровод по ул. „Екзарх Йосиф”
Газопроводно отклонение към ул. „Екзарх Йосиф” №19, 17
Газопроводно отклонение към ул. „Екзарх Йосиф” №16, 14
Газопроводно отклонение към ул. „Екзарх Йосиф” № 12
Газопроводно отклонение към ул.„Екзарх Йосиф” № 15, 13
Газопроводно отклонение към ул. „Екзарх Йосиф” №8
Газопроводно отклонение към ул. „Екзарх Йосиф” № 6
Газопроводно отклонение към ул. „Екзарх Йосиф” №9, 11
Газопроводно отклонение от ул. „Екзарх Йосиф” към ул. „Любен Каравелов” № 16 Газопроводно отклонение към ул. „Полк. Карганов” № 14
Газопроводно отклонение към ул. „Радецки” № 14
Газопроводно отклонение към ул. „Радецки”, бл. 23, вх. А
Газопроводно отклонение към ул. „Радецки”,бл. 23, вх. Б
Разпределителен газопровод към бл. 6, ул.„Елена”
Газопроводно отклонение към ул. „Елена”, бл. 6, вх. А
Газопроводно отклонение към ул. „Елена”, бл. 6, вх. Б
Газопроводно отклонение към ул. „Ивайло” № 8
Газопроводно отклонение към ул. „Клокотница” № 11
Газопроводно отклонение към ул. „Стара планина” №11
Газопроводно отклонение към ул. „Стара планина” № 13
Газопроводно отклонение към ул. „Крали Марко” № 1А в. 87, с. Лиляк, общ. Търговище;
10.Разпределителен газопровод по ул. „Рила”
Газопроводно отклонение към ул. „Рила” № 7, 9
Газопроводно отклонение към ул. „Рила” № 8
Газопроводно отклонение към ул. „Рила” № 11, 13
Газопроводно отклонение към ул. „Рила” №10
Газопроводно отклонение към бул. „Митрополит Андрей” № 36
Газопроводно отклонение към бул. „Митрополит Андрей” № 52
Газопроводно отклонение към бул. „Митрополит Андрей” № 84
Газопроводно отклонение към бул. „Митрополит Андрей”, бл. 1, вх. Е
Газопроводно отклонение към ул. „Никола Симов”, бл. 4, вх. Е
Газопроводно отклонение към ул. „Одрин” № 3
Газопроводно отклонение към ул. „Орловец” № 13
 

12.Разпределителен газопровод по ул. „Осъм”
Газопроводно отклонение към ул. „Осъм” № 5А
Газопроводно отклонение към ул. „Осъм” №5
Газопроводно отклонение към ул. „Осъм” №3
Газопроводно отклонение към бл.6, вх.Б на ул. „Паисий”
Газопроводно отклонение към ул. „Паисий” №34
 

13.Разпределителен газопровод по ул. „Паисий”
Газопроводно отклонение към ул. „Паисий” № 42,42а
Газопроводно отклонение към ул. „Паисий” №40
Газопроводно отклонение към ул. „Паисий” №38-Б
Газопроводно отклонение към ул. „Поленца” №1
Газопроводно отклонение към ул. „Г.С. Раковски” № 66
Газопроводно отклонение към ул. „Тодор Каблешков” № 7
Газопроводно отклонение към ул. „Тодор Каблешков” № 14
Газопроводно отклонение към ул. „Първи май”, бл. 28, вх. А
Газопроводно отклонение към ул. „Република” № 15
Газопроводно отклонение към ул. „Република” № 18
Газопроводно отклонение към ул. „Република” № 21
Газопроводно отклонение към ул. „Република” № 23
Газопроводно отклонение към ул. „Родопи” № 11
14.Разпределителен газопровод по ул. „Росица”
Газопроводно отклонение към ул. „Росица” №32
15.Разпределителен газопровод по ул. „Средна гора”
Газопроводно отклонение към ул. „Христо Ботев” №28
Газопроводно отклонение към ул. „Христо Ботев” №24
Газопроводно отклонение към ул. „Сава Геренов” №3
Газопроводно отклонение към ул. „П.Р.Славейков” №35
Газопроводно отклонение към ул. „Сливница” №9
Газопроводно отклонение към ул. „Спиридон Грамадов” №20
16.Разпределителен газопровод по ул. „Панагюрище”
Газопроводно отклонение към ул. „Панагюрище” №31а
Газопроводно отклонение от ул. „Панагюрище” към ул„ Стефан Караджа” №48
17.Разпределителен газопровод към бул. „Трайко Китанчев”, бл.51
Газопроводно отклонение към бул. „Трайко Китанчев”, бл.51, вх.Б
Газопроводно отклонение към бул. „Трайко Китанчев”, бл.51, вх.А
Газопроводно отклонение от ул. „Палаузов” към ул. „Трапезица” №7
Газопроводно отклонение към ул. „Цар Шишман” №13
Газопроводно отклонение към бл.2, вх.Г- кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.2, вх.Е - кв. „Запад”
18.Разпределителен газопровод към бл.3, вх.Г - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.3, вх.Г - кв. „Запад”
19.Разпределителен газопровод към бл.21 - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.21, вх.Е - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.32, вх.А - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.34, вх.Б - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.36, вх.В - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.36, вх.Д - кв. „Запад”
2. № РС – 01- 63 от 03.09.2019 г.
обект: СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА в изпълнение на проект "Изграждане на съвременна жилищна среда за социално слаби семейства в Община Търговище" по ОП"Региони в растеж" 2014-2020", ЗП= 472,00 м2, РЗП= 1508,00 м2
Приземен етаж - Помещение за охрана, 2 бр. двустайни жилища - за портиер и за трудно подвижни хора, помещение за обслужващи дейности, 5 бр. гаражи, складови помещения към жилищата, общо помещение за колички и велосипеди и техническо помещение.
Първи етаж - 9 бр. жилища, от които 2 бр. едностайни, 6 бр. двустайни и 1 бр. тристайно.
Втори етаж - 8 бр. жилища, от които 2 бр. едностайни, 4 бр. двустайни и 2 бр. тристайни.
местонахождение: УПИ ХII-за соц. жилища в кв.13, (ПИ 73626.508.467), кв."Запад", гр. Търговище.
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-61/03.09.2019 г.
Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект за изменение на ПУП–План за регулация и застрояване за УПИ XXXV – „за Складова база” в кв.20, Промишлена зона, гр. Търговище, с който урегулираният имот се отрежда „за Автосервизен център”

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00- 45 от 29.08.2019г. до PДНСК - Търговище:
1. № РС – 01- 60 от 28.08.2019 г.
обект: ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРИЕМО – ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ за глас и/ или данни на БТК ЕАД – VN4555А „Lilyak”
местонахождение: УПИ XIII СОНС и Поща, кв. 87, с. Лиляк, общ. Търговище;
2. № РС – 01- 61 от 28.08.2019 г.
обект: ЛЯТНА КУХНЯ , ЗП =17,85 м2
местонахождение: УПИ XII 52, кв. 8, с. Стража, общ. Търговище.
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-58/23.08.2019 г.
Община Търговище на основание чл. 128, ал. ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ съобщава за изработен Проект на ПУП – Парцеларен план за обект: „Водопровод от каптаж „Чоортлян чешме” до връзка със съществуващия водопровод от каптаж „Коленез чешме” до НВ V 140 куб.м, с. Овчарово, община Търговище”, засягащ поземлени имоти в землищата на с. Овчарово и с. Търновца, община Търговище. Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник” – бр. 65 /16.08.2019 г., заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Публикувано на 23.08.2019 г.

Парцеларен план 1 - част 1/3

Парцеларен план 1 - част 2/3

Парцеларен план 1 - част 3/3

Парцеларен план 2 - част 1/3

Парцеларен план 2 - част 2/3

Парцеларен план 2 - част 3/3

Обяснителна записка

Регистри


ОБЯВЛЕНИЕ


Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –4 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00- 1347 от 22.08.2019г. до PДНСК - Търговище:
1. № РС – 01- 56 от 20.08.2019 г.
обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОКРИВ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 73626.507.84
местонахождение: УПИ IV3278, кв. 71, ул. ”Епископ Софроний” № 33, гр. Търговище;
2. № РС – 01- 57 от 22.08.2019 г.
обект: АВАРИЕН РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНОТО ПЛАТНО НА БУЛ. „МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ”, с обща дължина 50 м'
местонахождение: участъка между О.Т.51 и О.Т.13 по плана на гр. Търговище;
3. № РС – 01- 58 от 22.08.2019 г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА В МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ЗП преустр. = РЗПпреустр. = 38,46м2
местонахождение: УПИ V93, кв. 8, с. Кошничари, общ. Търговище;
4. № РС – 01- 59 от 22.08.2019 г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = РЗП = 83,64 м2
местонахождение:УПИ ХI 142, кв. 20, с. Ловец, общ. Търговище.

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-57/20.08.2019 г.
Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект за изменение на ПУП–План за регулация и застрояване в обхват на УПИ V-3641, УПИ VI-3638 и УПИ VIII-3640 - „за жилищно застрояване” в кв. 141, гр. Търговище и План-схема за елементи на техническата инфраструктура за присъединяване към електроразпределителната мрежа. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от Обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

План за регулация

План за застрояване

План-схема

Записка план-схема

Записка ПУП


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект на Специализирана план-схема за външно кабелно електрозахранване към действащия Подробен устройствен план за УПИ ХIV4049 -„за жилищно застрояване”, кв.195, гр. Търговище. Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от Обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Обяснителна записка

План схема


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-56/12.08.2019 г.
Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект за изменение на ПУП – План за застрояване за поземлен имот № 73626.89.438 (стар идентификатор), отреден съгласно действащия ПУП „за жилищно застрояване”, м.„Гинов кладенец” в землището на гр. Търговище. В обхвата на Проекта попадат поземлени имоти с идентификатори - от №73626.89.443 до № 73626.89.463, образувани от ПИ № 73626.89.438 (стар идентификатор). Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от Обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Обяснителна записка

ПУП


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-55/09.08.2019 г.
Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-02-15-150/06.08.2019 г. на МРРБ за Разрешаване изработването на Проект на ПУП – Парцеларен план за обект: АМ „Хемус“, участък от км 265+600 от идейния проект на НКСИП (след пътен възел „Ковачевско кале”, пресичане с път II-51) до км 310+940 в землищата на с. Паламарца, гр. Попово, с. Кардам и с. Дриново, община Попово, област Търговище, с. Голямо Ново, с. Кръшно, с. Маково, с. Голямо Соколово, с. Бистра, с.Съединение и с. Макариополско, община Търговище, област Търговище, с. Чудомир, с.Лозница и с. Манастирци, община Лозница, област Разград.

Публикувано на 12.08.2019 г.

Заповед


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –4 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00- 1279 от 08.08.2019г. до PДНСК - Търговище:
1. № РС – 01- 52 от 05.08.2019 г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА
с 23 бр. жилища, 2бр. изби и 23 броя места за паркиране и гариране на автомобили,
от които 8 бр. гаражи и 15 бр. паркоместа в рамките на имота; 29 бр. велосипедни паркоместа,
ЗП = 696,50 м2, РЗП = 2386,90 м2,
Вход „А”, с общо 6 бр. жилища
(ап. 1, 2, 3, 4, 5 и 6)
Първи етаж -2 бр. жилища, 2 бр. изби и 1 бр. общо помещение;
Втори и Tрети - по 2 бр. жилища.
Вход „Б” , с общо 9 бр. жилища
(ап. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15)
Първи етаж– 3 бр. гаражи, 2 бр. жилища;
Втори и Tрети - по 3 бр. жилища;
Подпокривно пространство - 1 бр. жилище.

Вход „В”, с общо 8 бр. жилища
(ап. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23)
Първи етаж – 5 бр. гаражи, 1 бр. жилище;
Втори и Tрети - по 3 бр. жилища;
Подпокривно пространство - 1 бр. жилище.
местонахождение: УПИ VII -”за жил. застрояване”, кв. 317, ПИ 73626.508.470, ул. „Трети март” № 54, вх. ”А”, вх. „Б” и вх. „В”, гр. Търговище;
2. № РС – 01- 53 от 07.08.2019 г.
обект: ЛЯТНА КУХНЯ, ЗП =42,00 м2
местонахождение: УПИ XIII 269, кв. 18, с. Здравец, общ. Търговище;
3. № РС – 01- 54 от 08.08.2019 г.
обект: ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
ЗПобщо = 855,02 м2, РЗПобщо = 3945,11 м2
Първи етап – Жилищна сграда 1, Жилищна сграда 2, Паркоустрояване и благоустрояване на част от имота около Жилищна сграда 1 и Жилищна сграда 2
Жилищна сграда 1 (15 бр. жилища)
Първи етаж – 13 бр. гаражи, 9 бр. избени помещения, 2 бр. общи помещения;
Втори, Tрети, Четвърти и Пети етажи – общо 15 бр. жилища;
ЗП сгр. 1 = 308,84 м2, РЗП сгр. 1 = 1538,42 м2,
Жилищна сграда 2 (12 бр. жилища)
Полуподземен етаж – 4 бр. гаражи, 12 бр. избени помещения, 1 бр. общо помещение;
Първи, Втори, Tрети и Четвърти етажи – общо 12 бр. жилища;
ЗП сгр. 2 = 205,92 м2, РЗП сгр. 2 = 1018,90 м2,
Втори етап – Жилищна сграда 3, Сграда 4, Паркоустрояване и благоустрояване на останалата част от имота
Жилищна сграда 3 (14 бр. жилища)
Полуподземен етаж – 8 бр. гаражи, 14 бр. избени помещения, 1 бр. общо помещение;
Първи етаж – 3 бр. жилища, 1 бр. ателие;
Втори, Tрети и Четвърти етажи – общо 11 бр. жилища;
ЗП сгр. 3 = 275,41 м2, РЗП сгр. 3 = 1322,94 м2,
Сграда 4 (2 бр. гаражи)
Първи етаж – 2 бр. гаражи и проход;
ЗП сгр. 4 = РЗП сгр. 4 = 64,85 м2,
42 бр. места за паркиране на автомобили в рамките на имота, от които 29 бр. закрити и 13 бр. открити места за паркиране на автомобили, 26 броя велосипедни паркоместа.
местонахождение: УПИ VII -”за жил. застрояване”, кв. 317, ПИ 73626.508.470, ул. „Трети март” № 54, вх. ”А”, вх. „Б” и вх. „В”, гр. Търговище;
4. № РС – 01- 55 от 08.08.2019 г.
обект: ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА гр.Търговище ЕТАП 37
Обща дължина на Газоразпределителна мрежа гр.Търговище - Етап 37 – 1 911.17м
с включени 6 броя разпределителни газопровода с обща дължина – 1297.57 м и 44 броя газопроводни отклонения с обща дължина – 613.60 м, съответно:

Разпределителен газопровод от второстепенна улица с идентификатор 73626.508.287 по улица 73626.508.363 към улица с идентификатор 73626.508.301
Газопроводно отклонение към бл.65, вх.А - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.65, вх.Б - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.65, вх.В - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.65, вх.Г - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.64, вх.Б - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.64, вх.A - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение бл.61, вх.Б - към кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.61, вх.А - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.61, вх.В - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към поземлен имот
с идентификатор №73626.508.366
Газопроводно отклонение към поземлен имот
с идентификатор №73626.508.259
Газопроводно отклонение към поземлен имот
с идентификатор №73626.508.260
Газопроводно отклонение към поземлен имот
с идентификатор №73626.508.261
Газопроводно отклонение към поземлен имот
с идентификатор №73626.508.369
Газопроводно отклонение към поземлен имот
с идентификатор №73626.508.263
Газопроводно отклонение към поземлен имот
с идентификатор №73626.508.465
Газопроводно отклонение към поземлен имот
с идентификатор №73626.508.324
Газопроводно отклонение към поземлен имот
с идентификатор №73626.508.467
Газопроводно отклонение към поземлен имот
с идентификатор №73626.508.324
Разпределителен газопровод в кв.”Запад” към бл.67
Газопроводно отклонение към бл.67, вх.А - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.67, вх.Б - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.67, вх.В - кв. „Запад”
Разпределителен газопровод в кв.”Запад” към бл.68
Газопроводно отклонение към бл.68, вх.A - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.68, вх.Б - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.68, вх.В - кв. „Запад”
Разпределителен газопровод по второстепенни улици
с идентификатор 73626.508.363 и 73626.508.300 към бл.69 – кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.63, вх.В - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.63, вх.Г - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.63, вх.Б - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.63, вх.A - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.62, вх.A - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.62, вх.Б - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към имоти с идентификатори
73626.508.442 и 73626.508.443 - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.62, вх.В - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.69, вх.А - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.69, вх.Б - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.69, вх.В - кв. „Запад”
Разпределителен газопровод по второстепенна улица с идентификатор 73626.508.304
Газопроводно отклонение към бл.66, вх.А - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.66, вх.Б - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.66, вх.В - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.66, вх.Г - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.62, вх.Г - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.62, вх.Д - кв. „Запад”
Разпределителен газопровод по второстепенна улица
с идентификатор 73626.508.379
Газопроводно отклонение към бл.72, вх.Б - кв. „Запад”
Газопроводно отклонение към бл.72, вх.А - кв. „Запад”
местонахождение: гр.Търговище
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект за изменение на Общия устройствен план на община Търговище за поземлени имоти № 39390.222.10 и № 39390.222.14 в землището на с. Кралево, община Търговище, за кариера „Кралево”. Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище.

Обяснителна записка

Изменение


Уведомление за откриване на производство за издаване разрешение за отсичане и окастряне на дълготрайна растителност

Публикувано на 01.08.2019 г.


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –3 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00- 43 от 31.07.2019г. до PДНСК - Търговище:
1. № РС – 01- 49 от 30.07.2019 г.
обект: ОПТИЧНО КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ на БТК ЕАД
Трасе: от КШ1 (кръстовището на ул. „Хан Кубрат” и ул. „Г. Бенковски”) в съществуваща канална мрежа по ул. „Г. Бенковски” и от КШ1 към КШ2 и КШ3 по ул. „Хан Кубрат” до бул. „Митрополит Андрей” № 21, гр. Търговище,
2. № РС – 01- 50 от 30.07.2019 г.
обект: РАЗШИРЕНИЕ НА ПОДСТАНЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ ЗАПАД 110/20 kV
ЗП= РЗП=53,20 м2
местонахождение: ПИ 73626.533.9, кв. „ВЪБЕЛ”, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, гр. ТЪРГОВИЩЕ
3. № РС – 01- 51 от 31.07.2019 г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА
ЗП Първи етаж =221,94м2, ЗП Втори етаж =220,77м2, РЗП =442,71м2,
местонахождение: УПИ XIII 686, кв.163, ПИ 73626.510.148, ул. „Никола Симов”№ 1,
гр. Търговище.
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-52/29.07.2019 г.
Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект за изменение на ПУП – План за регулация за УПИ X-183, УПИ ХI-184, УПИ ХIХ-179 и УПИ ХХ-178-„за жилищно застрояване”, кв.19A, с.Стража, община Търговище, с който вътрешните регулационни граници между урегулираните имоти се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземлен имот № 179. Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от Обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

План за регулация с обяснителна записка


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-53/29.07.2019 г.
Община Търговище на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ IX-„за Производствена и складова база”, УПИ XI и УПИ XVIII-„за Техническа инфраструктура” в кв.51, с.Голямо Ново, община Търговище, с който урегулираните имоти се обединяват в един нов УПИ XIХ – „за животновъдна ферма”, като се определя за предимно производствена устройствена зона (Пп) със съответните устройствени показатели. Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от Обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Записка

План за регулация

План за застрояване


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издаденa
I. Заповед № 3-01-546/ 25.07.2019г., изпратена с писмо с изх. № ТСУ-24-00-42 от 25.07.2019г. до PД НСК - Търговище, към Разрешение за строеж № РС-01-13 от 13.03.2018 г., за „Жилищна сграда в УПИ ХХХI за жилищно застрояване, кв.193, (ПИ № 73626.511.409), ул."Трапезица" № 47, гр.Търговище,на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ, във връзка с чл.154, ал.2, т.6 и т.7 от ЗУТ
II. Разрешение за строеж № РС- 01- 48 от 24.07.2019г., изпратено с писмо изх. № 24-00 - 41/ 25.07.2019г. до РДНСК – Търговище,
за обект: ОПТИЧНО КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ на БТК ЕАД,
трасе: от КШ1 (кръстовището на ул. „Хан Кубрат” и ул. „Г. Бенковски”) в съществуваща канална мрежа по ул. „Г. Бенковски” и от КШ1 към КШ2 и КШ3 по ул. „Хан Кубрат” до бул. „Митрополит Андрей” № 21, гр. Търговище,
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТ, отдел САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 47 от 19.07.2019г., като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива в условията на чл. 150 от ЗУТ, изпратено с писмо изх. № 24-00 - 40/ 19.07.2019г. до РДНСК - Търговище
за обект: ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА
за изпълнение в два етапа, ЗП Пристр. = 56,36 м2, РЗП Пристр.= 162,87 м2,
Първи етап –включва първи и втори етаж на пристройка към съществуваща жилищна сграда, ЗП Пристр. I етап = 56,36 м2, РЗП Пристр. I етап = 110,82 м2,
от които ЗП = РЗП Гараж= 15,46 м2, РЗП Жил. А3= 62,70 м2, РЗП Общи части= 32,66 м2
местонахождение: УПИ XV 1451, кв.53, ПИ № 73626.505.76, ул. „Драва” № 3, гр. Търговище
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТ, отдел САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Съобщение на Министерството на околната среда и водите за започване на процедура за изменение на раздели от Разрешително № 003644/03.06.2005 г. за водовземане от повърхностен воден обект - язовир "Тича"

Публикувано на 19.07.2019 г.


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 46 от 15.07.2019г., изпратено с писмо изх. № 24-00 - 39/ 15.07.2019г. до РДНСК - Търговище
за обект: ПОСТРОЙКА – НАВЕС КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩ МАГАЗИН, ЗП НАВЕС =20,28м2
местонахождение: УПИ VI за читалище, обр. дом, клуб, магазини хр. и нехр. стоки, пункт за битови услуги, кв. 27, с. Дългач, общ. Търговище
 

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получ необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТ, отдел САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Обявление на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за започнала процедура по отчуждаване за държавна нужда за изграждане на Обект „Автомагистрала „Хемус“.

Публикувано на 12.07.2019 г.


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен ПУП – План за застрояване за ПИ № 23546.31.57 (горска територия) по КК за землището на с. Дралфа, община Търговище, за обект: „Базова станция на Теленор България ЕАД № 4707”.

Записка

ПУП

Публикувано на 12.07.2019 г.


О Б Я В Л Е Н И Е № ОБ-ТСУ-51/11.07.2019 г.  за изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: АМ „Хемус”, участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци” при пресичане с път III-5102) до км 327+260 (начало пътен възел „Белокопитово”) – изменения в обсега на пътен възел „Буховци”, свързани с реконструкция на ВиК и електро мрежи, на територията на с.Макариополско и с. Буховци, община Търговище

Публикувано на 11.07.2019 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 45 от 10.07.2019г., изпратено с писмо изх. № 24-00 - 37/ 10.07.2019г. до РДНСК - Търговище
за обект: РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – ИЗГРАЖДАНЕ НА АВР НА СТРАНА НН МЕЖДУ ТРАФОПОСТОВЕ, ЗАХРАНВАЩИ С ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ МБАЛ – ТЪРГОВИЩЕ АД и ОСИГУРЯВАНЕ НА АВТОНОМНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРИ
Първи етап - Доставка и монтаж на АВР1, АВР2, АВРЗ и АВР4, контактори КЗ и К4 и кабелните линии между трафопостовете. АВР6 за КО-генератора е съществуващо и ще се промени само времето за сработване.
Дължина на кабела за първи етап (в проходим тунел) - 860.00м,
Втори етап - Доставка и монтаж на дизелгенератор (в съществуващо помещение), на контактори К1 и К2 и на кабелните линии между дизелгенератора и ел.табло НН на ТП1.
Дължина на кабела за втори етап (в проходим тунел) - 200.00м
местонахождение: за сгради в УПИ V - за болница, кв. 318, ПИ 73626.508.136, кв. „Запад-2”, гр.Търговище
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция УТ, отдел САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект на Специализирана план-схема към действащия ПУП за УПИ III-„за Комплексно жилищно застрояване, трафопост”, кв.176, гр.Търговище, с който се определят трасе и сервитут на подземна оптична кабелна мрежа, които попадат в общински поземлен имот №73626.510.305.
Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от Обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

План схема

Записка


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект на Специализирана план-схема към действащия ПУП за УПИ VI-„за Жилищно строителство и магазини” в кв.6 на кв. „Запад-1”, гр.Търговище, с който се определят трасе и сервитут на подземна оптична кабелна мрежа, които попадат в общински поземлен имот № 73626.508.53.
Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от Обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

План схема

Записка


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект на Специализирана план-схема към действащия ПУП за УПИ ХIV-„за Комплексно жилищно застрояване, търговия, гаражи, сладкарски цех” в кв.100, гр.Търговище, с който се определят трасе и сервитут на подземна оптична кабелна мрежа, които попадат в попадат в общински поземлен имот №73626.507.229.
Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от Обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

План схема

Записка


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект на Специализирана план-схема към действащия ПУП за УПИ ХVII-„за Комплексно жилищно застрояване, трафопост, клуб, млечна кухня” в кв. 83, гр.Търговище, с който се определят трасе и сервитут на подземна оптична кабелна мрежа, които попадат в общински поземлени имоти № 73626.509.644 и № 73626.509.483.
Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от Обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

План схема

Записка


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект на Специализирана план-схема към действащия ПУП за УПИ I-„за жилищно застрояване” в кв.144, гр.Търговище, с който се определят трасе и сервитут на подземна оптична кабелна мрежа, които попадат в общински поземлен имот № 73626.507.510.
Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от Обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

План схема

Записка


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект за изменение на ПУП–План за регулация за УПИ X-183, УПИ ХI-184, УПИ ХIХ-179 и УПИ ХХ-178-„за жилищно застрояване”, кв.19A, с.Стража, общ.Търговище, с който вътрешните регулационни граници между урегулираните имоти се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземлен имот №179.
Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от Обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.
 

Записка


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Заповед № 3-01- 473/ 27.06.2019г., за допълване на Разрешение за строеж № РС-01-135 от 12.12.2017г., изпратена с писмо с изх. № ТСУ-24-00-35 от 28.06.2019г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район. С промените се въвежда етапно изпълнение на
строеж: „АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, АВТОРЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА С КОНТРОЛНО – ТЕХНИЧЕСКИ ПУНКТ И АВТОМИВКА в УПИ LXXVII за производствени-складови дейности, кв. 4, Промишлена зона, гр. Търговище”, ЗП АДМ. СГРАДА = 145,25м2, ЗП АВТОРАБОТИЛНИЦА С ДИАГН. ПУНКТ = 512,00м2, ЗП АВТОМИВКА=22,00м2, РЗП = 679,25м2, както следва:
Първи етап: АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА,
ЗП I-ви етап = РЗП I-ви етап == 145,25м2
Втори етап: АВТОРЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА С КОНТРОЛНО – ТЕХНИЧЕСКИ ПУНКТ и АВТОМИВКА, ЗП АВТОРАБОТИЛНИЦА С ДИАГН. ПУНКТ = РЗП АВТОРАБОТИЛНИЦА С ДИАГН. ПУНКТ = 512,00м2,
ЗП АВТОМИВКА= РЗП АВТОМИВКА = 22,00м2
ЗП II-ри етап = РЗП II-ри етап = 534,00 м2
I. Разрешениe за строеж № РС- 01- 44 от 27.06.2019г., изпратено с писмо изх.№ 24-00-36 от 28.06.2019г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район за
обект: GSM/UMTS ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ”РАЗБОЙНА НОВА” TGV0020.В000 с честотен обхват 900-1800 MHZ
местоположение: в ПИ с идентификатор 73626.200.322 в землището на гр. Търговище
В 14-дневен срок от датата на писмата, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 43 от 21.06.2019г., изпратено с писмо изх. № 24-00 - 34/ 25.06.2019г. до РДНСК - Търговище
за обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ – ЗАКУСВАЛНЯ И СГРАДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ, ЗП преустр. = РЗП = 139,00м2
I етап – Зала за консумация, работно помещение 1, склад 1, пакетажно, умивалня, каси,преддверие, съблекалня и баня-wс за персонала, санитарен възел за посетители
ЗП I етап = 86,50м2,
II етап – Склад 2, офис (технолог), работно помещение 2,
ЗП II етап = РЗП = 52,50м2
местонахождение: УПИ III за произв. складова база, кв. 3, (ПИ 73626.505.639), гр. Търговище
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


О Б Я В Л Е Н И Е
№ ОБ-ТСУ-49/19.06.2019 г.
Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед №З-Д-31/17.06.2019 г. e разрешено изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Жилищна сграда в УПИ VIII, кв. 117, ул. „Копривщица” №12, гр. Търговище”, който да съдържа следните съставни части:
1. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ VIII, УПИ XIV и УПИ XV в кв. 117, гр. Търговище, с който регулационните граници между урегулираните поземлени имоти да се постави в съответствие с кадастралните граници на поземлен имот с идентификатор №73626.509.34.
Проект за изменение на Плана за застрояване за УПИ VIII в кв. 117, гр. Търговище, с който за урегулирания поземлен имот да се определи жилищната устройствена зона с преобладаващо застрояване със средна височина (Жс) с устройствени показатели както следва: Пзастр. ≤ 70%, Кинт. ≤ 2,0, Позел. ≥ 30% и Н ≤ 15м (≤ 5 ет.) в съответствие с ОУП на Община Търговище. Бъдещото застрояване в УПИ VIII да се определи с ограничителни линии на застрояване, които да отстоят на минимум 6 м от дъното на урегулирания поземлен имот, на минимум 1/3 Н от вътрешните му регулационни граници, при спазване на изискванията на чл. 31, ал. 5 от ЗУТ, и на минимум 1,0 м от външната регулационна граница на УПИ към улица с о. т. 375–364 (ул. „Копривщица”). Към УПИ VIII да се предвиди един вход/изход за осигуряване на транспортен достъп съобразен с наличната пред имота растителност.
2. Инвестиционен проект за обект: „Жилищна сграда в УПИ VIII, кв. 117, гр. Търговище”.
На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.
Началник отдел ТСУ: /П/
/инж. Т. Керемидчиева/

Заповед


О Б Я В Л Е Н И Е № ОБ-ТСУ-44/11.06.2019г.

Община гр. Търговище, област  Търговище, на основание чл. 128, ал. 1 и ал. 2 във връзка с ал. 12 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ IV-316 в кв. 19, с. Кръшно

Документи по решението


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище съобщава на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, че с Решение № 10 по Протокол № 52/30.05.2019 г. на Общински съвет Търговище, е одобрен ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект: „Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс-България” ЕООД на територията на община Търговище – част 2”

 Документи по решението


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00- 33 от 06.06.2019г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС – 01- 41 от 05.06.2019 г.
обект: ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩ МАГАЗИН В АПТЕКА КЪМ МАГАЗИНА И РАМПА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА, ЗП преустр. = 56,26м2, ЗП рампа = 12.00м2
местонахождение: УПИ I за компл. жил. застрояване, търговия, трафопост и гаражи, кв. 143, ПИ 73626.507.707,ул. „Трапезица” № 15 гр. Търговище
2. № РС – 01- 42 от 05.06.2019 г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА
Първи етаж – 13 бр. гаражи, 14 бр. складови помещения към жилищата и 1 бр. общо помещение;
Втори етаж – общо 5 бр. жилища;
Tрети, Четвърти и Пети етажи – общо 15 бр. жилища;
Tавански етаж – общо 3 бр. жилища и 7 бр. складови помещения към жилищата;
Места за паркиране: 23 броя за паркиране и гариране на автомобили, от които 13 бр. гаражи и 10 бр. в рамките на имота; 21 бр. велосипедни паркоместа
ЗП = 349.48 м2, РЗП = 2270.22 м2,
местонахождение: УПИ I за жил. застрояване и обществено-обслужващи дейности, кв.75, (ПИ 73626.506.755), ул. „Епископ Софроний” № 7А, гр. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 40 от 03.06.2019г., изпратено с писмо изх. № 24-00 - 32/ 04.06.2019г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
за обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА,
ЗП реконстр. = РЗП реконстр. = 82.00 м2
местонахождение: УПИ ХI1734, кв.26, ПИ 73626.505.314, ул. „Тимок”№ 2, гр. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-43/05.06.2019 г.
Община Търговище на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № З-Д-25/31.05.2019г. за разрешаване изработването на Проект за изменение на ПУП– План за регулация и застрояване за УПИ V3641, УПИ VI3638 (ул. „Трапезица” № 11) и УПИ VIII3640- „за жилищно застрояване” в кв.141, гр.Търговище.

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00- 31 от 30.05.2019г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС – 01- 38 от 28.05.2019 г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА БАЗОВА СТАНЦИЯ на „Мобилтел” ЕАД в базова станция TGV0017.A002 “Pevetz” с честотен обхват 900 MHz на „А1 България” ЕАД местонахождение: УПИ III25, кв. 4, с. Певец, общ. Търговище;
2. № РС – 01- 39 от 28.05.2019 г
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ № VN4746_E на „БТК” ЕАД, ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ № 4526 на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД и ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ № TGV0070.A000 на „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД местонахождение: УПИ ХI313, кв. 34, кв. „Бряг”, гр. Търговище.
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадена
I. Заповед № 3-01-364/ 23.05.2019г., за допълване на Разрешение за строеж № РС-01-62 от 09.08.2018г., на обект: ”ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА гр.Търговище – ЕТАП 36”, изпратена с писмо с изх. № ТСУ-24-00-29 от 28.05.2019г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район.
В 14-дневен срок от датата на писмата, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –4 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00- 28 от 23.05.2019г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС – 01- 34 от 21.05.2019 г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА И ГАРАЖ
ЗП жил. сграда =158,80 м2, ЗП гараж = 36,60 м2, РЗП общо = 641,78 м2,
РЗП жил.1 = 291,97 м2, РЗП жил.2 = 141,67 м2, РЗП жил.3 = 141,67 м2,
местонахождение: УПИ III916, кв. 173, ПИ 73626.510.285, ул. „Войнишка” № 7, гр. Търговище;
2. № РС – 01- 35 от 22.05.2019 г., на основание на чл.150 от ЗУТ
обект: ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ – СКЛАДОВЕ ЗА ФУРАЖНИ ХРАНИ С ПРИСТРОЙКА ЗА ФУРАЖНА КУХНЯ
ЗПсгради = 637,70м2, ЗПсъоръж. = 48,10м2, ЗПтехнол. пл. = 27,40м2, РЗП = 665,10м2
I етап –Фуражна кухня и буферни съдове -ЗПфуражна кухня = 322,80м2, ЗПтехнол. пл. = 27,40м2, ЗПбуферни съдове = 48,10м2, РЗПобщо = 398,30м2
II етап – Склад за фуражни храни (основен ремонт), ЗПсклад = РЗП = 314,90м2
местонахождение: ПИ № 73701.36.8 в землището на с. Търновца, общ. Търговище;
3. № РС – 01- 36 от 23.05.2019 г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ПРИЕМНО – ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ за глас и/ или данни на БТК ЕАД с № VN 4820_С
местонахождение: УПИ XIII за базова станция на БТК Мобайл, кв. 32, с. Здравец, общ. Търговище;
4. № РС – 01- 37 от 23.05.2019 г., на основание на чл.150 от ЗУТ
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА
Първи етаж – 10 бр. гаражи, 20 бр. избени помещения и 1 бр. общо помещение;
Втори, Трети, Четвърти и Пети етажи – общо 20 бр. жилища;
Места за паркиране: 20 броя за паркиране и гариране на автомобили, от които 10 бр. гаражи и 10 бр. в рамките на имота; 21 бр. велосипедни паркоместа
ЗП = 333.08 м2, РЗП = 1943.52 м2
местонахождение: УПИ ХVII за жил. застрояване, кв.70, ул. „Кюстенджа” № 24А, гр. Търговище.
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Обявление ОБ-ТСУ-42/04.06.2019 г. за разрешаване изработването на изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхват на УПИ IV–„за Паркинг” и УПИ I–„за Машиностроене” в кв. 21, Промишлена зона, гр. Търговище

Публикувано на 04.06.2019 г.


Обявление ОБ-ТСУ-41/21.05.2019 г. за частично изменение на ПУП в кв. 13 на с. Ралица

Публикувано на 22.05.2019 г.


Обявление ОБ-ТСУ-40/21.05.2019 г. за частично изменение на ПУП в кв. 8 на с. Певец

Публикувано на 22.05.2019 г.


Обявление ОБ-ТСУ-39/21.05.2019 г. за проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация в обхват на УПИ I54, УПИ II53, УПИ III51, УПИ XVI52, УПИ XVII53 и УПИ XVIII54  в кв. 3 по ПУП на село Здравец, община Търговище

Публикувано на 21.05.2019 г.


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 33 от 17.05.2019г., изпратено с писмо изх. № 24-00 - 26/ 20.05.2019г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
за обект: МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
Първи /приземен/ етаж – 5 бр. гаражи и 4 бр. складови помещения (изби)
Втори, Tрети и Четвърти етажи (по 2 жилища) - Общо 6 бр. жилища;
36 бр. места за паркиране на автомобили в рамките на имота, от които 5 бр. гаражи и 1 бр.открито място за паркиране на автомобили, 8 броя велосипедни паркоместа
ЗП = 152,63 м2, РЗП = 612,21 м2,
местонахождение: в УПИ VI171, кв. 120, (ПИ73626.509.617), ул. „Любен Каравелов” № 44, гр.Търговище
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00- 25 от 16.05.2019г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС – 01- 31 от 14.05.2019 г.
обект: ЕДНОЕТАЖНА ВИЛНА СГРАДА,
ЗП = РЗП = 49,00м2, ЗП Iетаж =122,20 м2, ЗП IIетаж =145.90 м2, РЗП =268,10 м2
местонахождение: в ПИ 73626.176.992 по КК за землището на гр. Търговище
2. № РС – 01- 32 от 15.05.2019 г
обект: МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
Подземен етаж - 26 бр. избени помещения, 19 бр. места за паркиране на автомобили,
Първи /приземен/ етаж – 6 бр. жилища и 1 бр. общо помещение
Втори, Tрети, Четвърти и Пети етажи (по 6 бр. жилища) - общо 24 бр. жилища;
35 бр. места за паркиране на автомобили в рамките на имота, от които 19 бр. закрити и 16 бр. открити места за паркиране на автомобили, 52 броя велосипедни паркоместа – 6 бр. открити и 46 бр.закрити
ЗП = 498,11 м2, РЗП = 2 723,39 м2
местонахождение: в УПИ Х, кв. 95, (ПИ73626.509.759), ул. „Средна гора” № 3, гр. Търговище
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Обявление  № ОБ-ТСУ-38 /16.05.2019 г. за разрешение изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ I-53, УПИ II-53, УПИ III-55, УПИ XII-54 и УПИ XIII-54-„за жилищно застрояване”, кв.8 и улици с о.т.19-20 и о.т.18-19 в с. Певец, община Търговище

Публикувано на 21.05.2019 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00- 24 от 10.05.2019 г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС – 01- 29 от 09.05.2019 г.
обект: ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
ЗП Iетаж =122,20 м2, ЗП IIетаж =145.90 м2, РЗП =268,10 м2
местонахождение: УПИ IV 3696, 3697, кв.130, ПИ 73626.507.744, ул. „ Палаузов”№ 33, гр. Търговище;
2. № РС – 01- 30 от 09.05.2019 г
обект: ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНА ЛИНИЯ НН – 0.4 kV ОТ МТП „ПОЛЯНИЦА” ДО ЕЛ. ТАБЛО ШК-4 И ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ за строеж: „СГРАДА ЗА СЪХРАНЕНИЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА в ПИ 73626.111.17, местност „Узун Орман”, Община Търговище
Дължина на кабелната линия НН 227.32м, Дължина на водопровода 217.00м, Дължина на канализацията 56.00м.
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00- 23 от 07.05.2019 г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС – 01- 27 от 03.05.2019 г.
обект: ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА
местонахождение: в МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ул.”Цар Симеон” № 4, гр. Търговище
2. № РС – 01- 28 от 03.05.2019 г
обект: ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА
местонахождение: в МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ бул.” Митрополит Андрей” № 85, вх. „А”, „Б”, „В”, „Г”, „Д”, „Е”, „Ж” и „З”, гр.Търговище
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


 Обявление № ОБ-ТСУ-37/07.05.2019 г.

 Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава за изработен

1.   Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ IX-4010, УПИ X-4011 (ул. „Ген. Янков“ № 14 и № 16), УПИ XI-4012, УПИ XII-4013, УПИ XIII-4014, УПИ XIV-4015 (ул. „Боровец“ № 24 ÷ № 30) и УПИ XVIII-4019 в кв. 194, гр. Търговище, с който регулационните граници между урегулирани поземлени имоти се поставят в съответствие с кадастралните граници на ПИ № 73626.511.325, ПИ № 73626.511.326 и ПИ № 73626.511.328.

2. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ XXIX (проектен) и УПИ IX-4010 в кв. 194, гр. Търговище.

Публикувано на 07.05.2019 г.


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00- 22 от 30.04.2019 г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС – 01- 25 от 25.04.2019 г.
обект: УЛИЦA от ОТ 24а до ОТ 24ж
в кв. 14 (ПИ № 73626.504.527) – Промишлена зона, гр. Търговище
2. № РС – 01- 26 от 25.04.2019 г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2,20 м, към УПИ IV690, УПИ III 689 и УПИ VI 692, кв. 164, гр. Търговище
местонахождение: в УПИ V 691, кв. 164, ул. ”Любен Каравелов” № 12, гр. Търговище
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Обявление ОБ-ТСУ-36/22.04.2019 г. за изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация в обхват на УПИ III19, УПИ IV19, УПИ IX24 и УПИ X25 в кв. 4 по ПУП на с. Руец, общ. Търговище.

Публикувано на 23.04.2019 г.


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище съобщава на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, че е издадена Заповед № З-Д-21/08.04.2019г. на Кмета на община Търговище за разрешаване изработването на Проект за изменение на ПУП - План за регулация за УПИ VII-4352, УПИ VIII-1951 и УПИ XII-1952 –„за жилищно застрояване”, кв. 17, гр. Търговище.

Заповед


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище съобщава на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, че е издадена Заповед № З-Д-18/02.04.2019г. на Кмета на община Търговище за разрешаване изработването на Проект за изменение на ПУП - План за регулация за УПИ III-19, УПИ IV-19, УПИ IX-24 и УПИ X-25 –„за жилищно застрояване”, кв. 4, с. Руец, община Търговище.

Заповед


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-34/10.04.2019 г.
Община Търговище съобщава на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, че е издадена Заповед № З-Д-19/04.04.2019г. на Кмета на община Търговище за разрешаване изработването на Проект за изменение на ПУП - План за регулация за УПИ VI-„за жилищно застрояване” в кв.1, с.Пролаз, община Търговище.

Заповед


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-33/10.04.2019 г.
Община Търговище съобщава на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, че е издадена Заповед № З-Д-20/04.04.2019г. на Кмета на община Търговище за разрешаване изработването на Проект за изменение на ПУП - План за регулация за УПИ I-54, УПИ II-53, УПИ III-51, УПИ XVI-52, УПИ XVII-53 и УПИ XVIII-54–„за жилищно застрояване”, кв. 3, с. Здравец, община Търговище.

Заповед


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж -4 броя, изпратени с писмо с изх.№ 24-00-18 от 08.04.2019г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
1. № РС- 01- 21 от 03.04.2019г
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ПРИЕМНО – ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ за глас и/ или данни на БТК ЕАД с № VN 4777_А
местоположение: УПИ V110, кв. 14, с. Кралево, общ. Търговище;
2. № РС- 01- 22 от 04.04.2019г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА,
Първи етаж – 17 бр. гаражи със самостоятелен достъп отвън, 17 бр. складови помещения (изби), от които 6 бр. с достъп отвън и 11 бр. с достъп през вход Б, и 2 бр. общи помещения;
Втори, Tрети, Четвърти и Пети етажи (по 5 жилища) - Общо 30 бр. жилища, от които 15 бр. жилища във вх. А и 15 бр. жилища във вх. Б; 30 бр. места за паркиране на автомобили в рамките на имота, от които 17 бр. гаражи и 13 бр.открити места за паркиране на автомобили, 25 броя велосипедни паркоместа
ЗП = 479,81 м2, РЗП = 2373,38 м2
местоположение: УПИ ХXI за жилищно застрояване, кв. 183, (ПИ73626.507.734), ул. „Антим първи” № 49, вх.А и вх.Б, гр.Търговище;
3. № РС- 01- 23 от 05.04.2019г. , на основание на чл.150 от ЗУТ
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР, № 73626.501.434.3 И ПРИСТРОЙКА КЪМ НЕЯ ЗА КОНТРОЛНО – ТЕХНИЧЕСКИ ПУНКТ ЗА ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ НА ППС
ЗПконтролно-технически пункт =РЗП КТП = 582,03м2, ЗПпреустр. сграда = 444,60м2,
ЗП пристр.I етап = 47,31м2, ЗП пристр. II етап = 90,12м2,
I етап – ПРЕУСТРОЙСТВО със ЗП преустр. сграда = 444,60м2, ПРИСТРОЙКА 1 със ЗП = 47,31м2, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ I етап, ЗП I етап = РЗП = 491,91м2
II етап – ПРИСТРОЙКА 2 със ЗП = 90,12м2, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ II етап, ЗП II етап = РЗП = 90,12м2
местоположение: УПИ ХI за СБА-технически център, кв. 7, (ПИ 73626.501.434), кв. „Въбел”,
гр. Търговище:
4. № РС- 01- 24 от 05.04.2019г.
обект: СКЛАД ЗА ИНВЕНТАР, ЗП = РЗП = 36,00м2,
местоположение: ПИ с идентификатор 23546.6.48, местност „До мелницата”, с. Дралфа, общ. Търговище
II. Заповед № 3-01- 221/ 05.04.2019г., за допълване на Разрешение за строеж: „ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ЕДИН ЕТАЖ в ПИ 73626.117.530, местност „Войнишка градина”, гр. Търговище, ЗП=183.00 м2 , изпратена с писмо с изх. № ТСУ-24-00-19 от 08.04.2019г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район.

В 14-дневен срок от датата на писмата, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-32/09.04.2019 г.
Община Търговище на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект за изменение на ПУП - План за регулация и застрояване за УПИ ХII-„за озеленяване и ЖП гара” в кв.4, Промишлена зона, гр.Търговище и План-схема за елементи на техническата инфраструктура.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от Обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Обяснителна записка

План-схема

План за регулация

План за застрояване


Обявление № ОБ-ТСУ-31/08.04. 2019 г. за изработен Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхват на УПИ XV-„за строително производство”, УПИ XII-„за озеленяване и ЖП гара” (проектен УПИ LXXX-„за озеленяване и ЖП гара”), УПИ XIV-„за газостанция” и УПИ XVI-„за хранително-вкусова промишленост” в кв. 4, Промишлена зона, гр. Търговище.

Публикувано на 08.04.2019 г.


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-30/03.04.2019 г.
Община Търговище на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № З-Д-17/29.03.2019г. за разрешаване изработването на Проект за изменение на ПУП– План за застрояване за поземлен имот № 73626.89.438 (стар идентификатор), отреден - „за жилищно застрояване”, м.„Гинов кладенец” в землището на гр.Търговище.

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 20 от 25.03.2019г., изпратено с писмо изх. № 24-00 - 17/ 25.03.2019г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
за обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = РЗП = 52,21м2
местонахождение: УПИ VIII305, кв. 44, с. Баячево, общ. Търговище
 

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
 

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Обявление ОБ-ТСУ-29/01.04.2019 за изработен Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен  имот с идентификатор 39390.53.319, находящ се в землището на с. Кралево, община Търговище

Публикувано на 01.04.2019


Обявление ОБ-ТСУ-28/01.04.2019 за изработен Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен  имот с идентификатор 73626.181.3, находящ се в местността „Драка” в землището на гр.Търговище.

Публикувано на 01.04.2019


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект за изменение на ПУПн – План за застрояване за УПИ XV-4070,кв.197 (ул. „Боровец” № 12), гр.Търговище, с който за имота се определя жилищно застрояване със средна височина.
Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от Обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Записка

ПУП


ОБ-ТСУ-27 /26.03.2019 г.
Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на с. Кръшно, общ. Търговище, в обхват на УПИ III-259, УПИ IV-316, УПИ V-261, УПИ VI-262 и УПИ VII-263 в кв. 19, с. Кръшно, общ. Търговище, с който урегулирания поземлен имот се отрежда „за безвредни производствени дейности“.
Проектът може да бъде разгледан в приемно време, стая № 14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация.
С. Мустафова
Mл. ексеперт – отдел ТСУ

Обявление

Задание за изработване на ПУП в обхват УПИ IV-316 кв 19

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-316

Скица на ПУП- ПРЗ за УПИ IV-316


О Б Я В Л Е Н И Е № ОБ-ТСУ-26/21.03.2019 г. - изтегли

 

Община Търговище, на основание чл. 128, ал. 1 и ал. 2 във връзка с ал. 12 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс-България“ ЕООД на територията на община Търговище – част 2“, през поземлени имоти в землищата на гр. Търговище, с. Стража, с. Руец, с. Овчарово и с. Кралево, община Търговище.

Информация по Проекта е поместена на интернет страницата на общината: www.targovishte.bg,  линк – Общинска администрация /обяви и съобщения/ устройство на територията/ ОБ-ТСУ-26/21.03.2019 г.

Проектната документация е изложена за разглеждане в Община Търговище, стая № 14. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник.

Публикувано на 25.03.2019


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 19 от 19.03.2019г., изпратено с писмо изх. № 24-00 - 20.03.2019г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
за обект: КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА НЕДВИЖИМА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ – „ХАДЖИАНГЕЛОВАТА КЪЩА” - ГР. ТЪРГОВИЩЕ,
ЗП = 110,00 м2, РЗП = 380,00 м2
местонахождение: УПИ VIII за музей, кв. 158, (73626.510.190), ул. ”Г. С. Раковски” № 14, гр. Търговище
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 18 от 15.03.2019г., изпратено с писмо изх. № 24-00 - 14 от 15.03.2019г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
за обект: ВИЛНА СГРАДА, ЗП = 88,31м2, РЗП = 155,56м2
местонахождение: ПИ 73626.526.1014 по КК за землището на гр. Търговище.
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


О Б Я В Л Е Н И Е № ОБ-ТСУ-22/12.03.2019 г.

 

Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-02-15-42/05.03.2019 г. на заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството се разрешава на Агенция „Пътна инфраструктура” да изработи проект за изменение на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: Автомагистрала „Хемус”, участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци” при пресичане с път III-5102) до км 327+260 (начало пътен възел „Белокопитово” – изменения в обсега на пътен възел „Буховци” свързани с реконструкцията на ВиК и електро мрежи, землища на с. Макариополско и с. Буховци, община Търговище, област Търговище.


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-25/18.03.2019 г.
Община Търговище на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № З-Д-13/13.03.2019г. за разрешаване изработването на Проект за изменение на ПУП–План за регулация в обхват на УПИ II-1045 и УПИ III-1046 (ул.„Тунджа” № 3 и № 5), кв.83, гр.Търговище.

Заповед


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-24/18.03.2019 г.
Община Търговище на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № З-Д-14/13.03.2019г. за разрешаване изработването на Проект за изменение на ПУП– План за регулация и застрояване за УПИ I-3261 (ул. „Панагюрище” № 21), УПИ II-3260, УПИ III-3259 и УПИ XII-3262 в кв. 69, гр.Търговище.

Заповед


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-23/18.03.2019 г.
Община Търговище на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № З-Д-15/15.03.2019г. за разрешаване изработването на Проект за изменение на ПУП– План за застрояване за УПИ XV-4070 в кв.197 (ул. „Боровец” № 12), гр.Търговище.

Заповед


Обявление ОБ-ТСУ-20/28.02.2019 -  Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ I-„за училищен двор” в кв. 20, с. Съединение, община Търговище


ОБЯВЛЕНИЕ
 Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 17 от 01.03.2019г., изпратено с писмо изх. № 24-00 - 13 от 05.03.2019г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
за обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА,
ЗП Жил.сграда=185,64м2, РЗП Жил. сграда=311.97м2
местонахождение ПИ 73626.117.523, местност „Войнишка градина”, гр. Търговище.
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
 

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 16 от 28.02.2019г., изпратено с писмо изх. № 24-00 - 12 от 01.03.2019г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
за обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА 5 БРОЯ ОФИСИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ: 73626. 511. 373.1.31, 73626.511.373.1.32, 73626.511.373.1.33, 73626.511.373.1.34 и 73626.511.373.1.35, в ЖИЛИЩА, ЗП ПРЕУСТР. = 1235,28 м2
местонахождение УПИ I 3788,3789, кв. 166, ПИ 73626. 511. 373, ул. ”П. Р. Славейков” № 5-7,
гр. Търговище.
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадена
I. Заповед № 3-01-118/ 25.02.2019г., изпратена с писмо с изх. № ТСУ-24-00-10 от 26.02.2019г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район, към Разрешение за строеж № РС- 01- 105 от 07.08.2014 г. за обект:”РАЗШИРЕНИЕ НА ФЕРМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПТИЦИ/БРОЙЛЕРИ в УПИ V-за птицеферма, кв. 39, с. Кръшно, общ. Търговище”.
На основание чл. 154, ал.5 от ЗУТ, се правят следните промени: Наименованието на строежа се променя на „ФЕРМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КОКОШКИ-НОСАЧКИ, в УПИ V-за птицеферма, кв. 39, с. Кръшно, общ. Търговище; Сградата запазва размерите си в план, като проектната височина се увеличава с около 1.25м; Променят се технологията, инсталациите и се обособяват нови помещения.
II. Разрешение за строеж № РС- 01- 15 от 26.02.2019г., изпратено с писмо с изх.№ 24-00-11 от 26.02.2019г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район за обект:„ ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2,20 м, към УПИ IV 3734, УПИ II 3727 и УПИ I-за детски дом, кв. 142, гр. Търговище, в УПИ III 4346, кв. 142, ул. „Паисий” № 34, гр. Търговище.
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 14 от 25.02.2019г., изпратено с писмо изх.№ 24-00-9 от 25.02.2019г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район за обект: ЕДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ИНВЕНТАР, при условията на Наредба № 19/ 2012г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им, със ЗП = 77,72м 2, РЗП = 108,53м 2
в ПИ с идентификатор 73626.153.21 по КК на гр.Търговище, местност „Юкя”, община Търговище,.
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ- 19/28.02.2019 г. - Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация в обхват на УПИ I2060-„за мелница”, УПИ II2061-„за складова база за дърва за огрев” и УПИ VIII-„за мелница” в кв. 2, гр.Търговище,  и Проект за подробен устройствен план – План за застрояване за новообразувания УПИ XI-„за производствени и складови дейности и търговия” е преработен.

Публикуван на 28 февруари 2019 г.


О  Б  Я В  Л  Е  Н  И  Е № ОБ-ТСУ-  15 /22.02. 2019 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава за изработен Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен  имот с идентификатор 73626.157.973

Изтегляне


 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ОБ-ТСУ-14/21.02.2019 г.

Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ V в кв. 32, гр. Търговище и вътрешноквартална улица – връзка между улици с осови точки 145-148 и 146-147.

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-18/25.02.2019 г.
Община Търговище на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № З-Д-10/22.02.2019г. за разрешаване изработването на Проект за изменение на ПУП–План за регулация и застрояване в обхват на УПИ XV-„за Строително производство”, УПИ XII - „за Озеленяване и ЖП гара” (проектен УПИ LXXX-„за Озеленяване и ЖП гара”), УПИ XIV-„за Газостанция” и УПИ XVI-„за Хранително-вкусова промишленост”, кв. 4, Промишлена зона, гр.Търговище.

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-17/25.02.2019 г.
Община Търговище на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № З-Д-8/22.02.2019г. на Кмета на община Търговище за разрешаване изработването на Проект за изменение на ПУП–План за регулация и застрояване в обхват на УПИ IX-4010, УПИ X-4011 (ул. „Ген. Янков” № 14 и № 16), УПИ XI-4012, УПИ XII-4013, УПИ XIII-4014, УПИ XIV-4015 (ул. „Боровец” № 24 ÷ № 30) и УПИ XVIII-4019 в кв.194, гр.Търговище.

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-16/25.02.2019 г.
Община Търговище на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № З-Д-7/20.02.2019г. на Кмета на община Търговище за разрешаване изработването на Проект за изменение на ПУП–План за регулация и застрояване в обхват на УПИ IX-„за Производствена и складова база”, УПИ XI и УПИ XVIII-„за Техническа инфраструктура”, кв.51, с.Голямо Ново, общ.Търговище.

Изтегляне


OБ-ТСУ-13/20.02.2019 г. за проект на изменение на ПУП в кв. 47, по плана на с. Руец

Публикувано на 21.02.2019 г.


 

Обявление № ОБ-ТСУ- 12 /14.02.2019 г.

 Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед №З-Д-6/08.02.2019 г. e разрешено изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхват на УПИ IX-1848, УПИ X-1847, УПИ XI-1847 и УПИ XII-4403  в кв. 11, гр. Търговище и План-схема за елементи на техническата инфраструктура. С Проекта за изменение регулационните граници на УПИ X-1847 и УПИ XI-1847 съответно към УПИ IX-1848 и УПИ XII 4403 да се поставят в съответствие с кадастрални граници на поземлен имот с идентификатор 73626.506.79. За УПИ X-1847 и УПИ XI 1847 в кв. 11, гр. Търговище да се определи жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване със средна височина (Жс), като се запази определения с действащия ПУП начин на застрояване.

 На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

Публикувано на 15.02.2019


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –3 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00- 8 от 11.02.2019 г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС – 01- 11 от 11.02.2019 г.
обект: НАВЕС ЗА ПАЛЕТИ КЪМ ЗАВОД ЗА ОБРАБОТКА НА СТЪКЛО, ЗП = РЗП = 713 м2
местонахождение: ПИ 73626.533.9, кв. „ВЪБЕЛ”, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, гр. ТЪРГОВИЩЕ;
2. № РС – 01- 12 от 11.02.2019 г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ - ГАРАЖ
ЗП Жил. застр. = 128,86м2, ЗП Гараж =41,47м2, РЗП Жил. застр. = 221,89м2, РЗП Гараж =88,05м2
ЗП Общо = 170,33м2, РЗП Общо = 309,94м2;
местонахождение: УПИ IV, ПИ 73626.512.40, кв. 17, ул. „Шести септември” № 2,
с. Разбойна, общ. Търговище;
3. № РС – 01- 13 от 11.02.2019 г.
обект: СПОМАГАТЕЛНА ПОСТРОЙКА КЪМ ДЖАМИЯ, ЗП = РЗП = 18,00 м2
местонахождение: УПИ I за джамия, кв. 14, с. Надарево, общ. Търговище.
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-10/01.02.2019 г.
Община Търговище на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект за изменение на ПУП–План за регулация и застрояване за УПИ VIII-280 и УПИ IX-281 (ул. „Средна гора №1 и №3) в кв. 95, гр. Търговище, с който урегулираните имоти се обединяват в един нов УПИ, като се определя за жилищно застрояване със средна височина (Жс).
Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от Обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Записка

План за регулация- частичен

План за регулация

ПУП

Публикувано на 05.02.2019 г.


Обявление  № ОБ-ТСУ-11/04.02.2019 г. за зработени:
1. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ II-1143, УПИ III-1147, УПИ IV-1148, УПИ XV-1145 и УПИ XVI-1144 в кв. 76, гр. Търговище, с който регулационните граници между урегулирани поземлени имоти се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземлен имот с идентификатор 73626.506.424.
2. Проект на за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ III
-1147 в кв. 76, гр. Търговище

Публикувано на 05.02.3019 г.


 ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 10 от 31.01.2019г., изпратено с писмо изх.№ 24-00-7 от 01.02.2019г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район за обект: МОДУЛНА АВТОМИВКА НА САМООБСЛУЖВАНЕ – 5+1 ПОСТА,ЗП = РЗП = 221,38 м2
местонахождение: УПИ XXXIX за търговско и комплексно обществено обслужване, кв. 20, Промишлена зона, ул. „Ал. Стамболийски” № 27, гр. Търговище.
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01 - 9 от 29.01.2019г., като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ, изпратено с писмо изх.№ 24-00 - 6 от 30.01.2019г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район за обект: ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ФИЗИКО-ХИМИЧНА ПРЕРАБОТКА НА ОТРАБОТЕНИ АВТОМОБИЛНИ МАСЛА, РАСТИТЕЛНИ И ЖИВОТИНСКИ МАЗНИНИ И ДРУГИ ОТПАДЪЧНИ НЕФТОПРОДУКТИ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА МАЗУТ) ЗП нова сграда - инсталация = 341,48 м2, ЗП същ. сграда – обслужваща сграда = 74,00 м2,
ЗП общо = РЗП общо = 415,48 м2
местонахождение: ПИ 51024.29.12, с. Надарево, общ. Търговище
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Обявление ОБ-ТСУ-7/24.01.2019 г. за изработен Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ I129, 130 и УПИ II464-„за трафопост” в кв. 113, гр. Търговище.

Публикувано на 1 февруари 2019 година


 

ОБЯВЛЕНИЕ


Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-5 от 24.01.2019г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС – 01- 7 от 23.01.2019 г.
обект: ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ЦСМП) И НАВЕСИ ЗА ЛИНЕЙКИ, ЗПЦСМП=200м2, РЗПЦСМП=400м2, ЗПНАВЕСИ=РЗПНАВЕСИ=210м2, РЗПОБЩО=610 м2
местонахождение УПИ VII„за XЕИ”, кв. 318, ПИ с идентификатор по КККР 73626.508.158, ул. „Трети март” № 61, гр. Търговище, община Търговище;
2. № РС – 01- 8 от 24.01.2019 г.
обект: ЕДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ИНВЕНТАР, ЗП = РЗП = 24.00 м2, при условията на Наредба 19/ 2012г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им
местонахождение: ПИ 73626.156.278 по КК на землище Търговище, местност „ДРАКАТА Б”
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Обявление

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Търговище съобщава, че със Заповед № З-01-7/23.01.2019 г. на Кмета на Община Търговище са одобрени:

1. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ VII3137-„за транспортно предприятие” в кв. 14, Промишлена зона, гр. Търговище.

2. Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване за новообразуваните УПИ XLIV-„за производствени и складови дейности” и УПИ XLV-„за транспортно предприятие“ в кв. 14, Промишлена зона, гр. Търговище.

3. План-схема за елементите на техническата инфраструктура към ПУП, с която се предвижда трасето на канализационно отклонение през УПИ XXXVI3137-„за производствена и складова дейност“ (ПИ № 73626.504.526) в кв. 14, Промишлена зона, гр. Търговище.

4. Комуникационно-транспортен план, който предвижда изграждането на проектната улица с осови точки 24а-24б-24в и връзката й с ул. „Никола Маринов“.

Информация по Проекта е поместена на интернет страницата на общината: www.targovishte.bg, линк – Общинска администрация /Заповеди на кмета, към Заповед № З-0-7/23.01.2019 г.

В 14 – дневен срок от съобщението Заповедта може да бъде обжалвана по реда на АПК, чрез Община Търговище пред Административен съд – Търговище. 

Публикувано на 24.01.2019 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –3 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00- 4 от 23.01.2019г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС – 01- 4 от 17.01.2019 г.,
обект: ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА
местонахождение: в Многофамилна жилищна сграда - етажна собственост на ул. ”Цар Освободител” № 32, вх. А и вх. Г, гр. Търговищe;
2. № РС – 01- 5 от 21.01.2019 г
обект: СГРАДA ЗА ОЦВЕТЯВАНЕ НА СТЪКЛО КЪМ ЗАВОД ЗА ПЛОСКО СТЪКЛО,
ЗП = 78.74м2, РЗП = 314.96м2
местонахождение: ПИ 73626.533.9, кв. „ВЪБЕЛ”, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, гр. ТЪРГОВИЩЕ;
3. № РС – 01- 6 от 21.01.2019 г.
обект: ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА СТОПАНСКА СГРАДА ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ В РАБОТИЛНИЦА ЗА БИТОВА ТЕХНИКА, ЗП = 21.81м2
местонахождение: УПИ VI - 198, кв. 111, (ПИ 73626.509.628), гр. Търговище.
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Обявление № ОБ-ТСУ-5 /15.01. 2019 г. - Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава за изработени:

1. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ II-„за заведение за обществено хранене” в кв. 176, гр. Търговище, с който за урегулирания поземлен имот се определя ново предназначение „за общественообслужващи дейности и хотел”.

2. Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ II-„за общественообслужващи дейности и хотел” (проектен) в кв. 176, гр. Търговище

Публикувано на 15.01.2019 г.


ОБЯВЛЕНИЕ
 

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-3 от 14.01.2019г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС – 01- 2 от 11.01.2019 г., като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ
обект: ЦЕХ ЗА ОБРАБОТКА НА СТЪКЛО, РАЗШИРЕНИЕ НА СКЛАД ЗА ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ, БКТП 2х1250 kVА/ 20/ 0,4kV И КАБЕЛНИ ЛИНИИ Ср.Н и НН
ЗП цех = 2300,84 м2, ЗП разширение склад = 372,48 м2, ЗП трафопост = 22,40 м2,
РЗП = 2695,72 м2
местонахождение: УПИ XLVIIза обработка на стъкло, кв. 9, ПИ 73626.504.790, Промишлена зона, гр. Търговище;
2. № РС – 01- 3 от 14.01.2019 г. като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗП = РЗП = 136,14 м2
местонахождение: УПИ ХVII75, кв. 14, с. Бистра, общ. Търговище
 

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 1 от 04.01.2019г., изпратено с писмо изх. № 24-00 - 2 от 07.01.2019г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
за обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ №73626.511.63.17.1 – ЖИЛИЩЕ ВЪВ ФРИЗЬОРСКИ САЛОН на основание чл.38, ал.4 и ал.9 от ЗУТ,
ЗП ПРЕУСТР. = 19,50 м2, ЗП ПРИСТР. СТЪЛБИЩЕ = 3,75 м2,
ЗП = РЗП ФРИЗ. САЛОН = 23,25 м2, ЗП = РЗП ЖИЛИЩЕ = 69,45 м2
местонахождение: УПИ I за компл. жил. застрояване, гаражи-пристройки, подземни гаражи. ТР.П, кв. 188, ул. ”Хан Крум” № 2, гр. Търговище.

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Обявление ОБ-ТСУ-4/14.01.2019 г.

 Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед №З-Д-2/11.01.2019 г. e разрешено изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Жилищна сграда в УПИ XVII, кв. 70, гр. Търговище”, който да съдържа следните съставни части:

1.Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ XVII3248, 3251 и УПИ XVI3247 в кв. 70, гр. Търговище, с който регулационната граница между урегулираните поземлени имоти да се постави в съответствие с кадастралната граница между поземлени имоти с идентификатори № 73626.507.743 и №73626. 507.192.

Проектза изменение на Плана за застрояване за УПИ XVII в кв. 70, гр. Търговище, с който за урегулирания поземлен имот да се определи жилищната устройствена зона с преобладаващо застрояване със среднависочина (Жс) с устройствени показатели както следва: Пзастр. ≤ 70%, Кинт. ≤ 2,0, Позел. ≥ 30% и Н ≤ 15м (≤ 5 ет.) в съответствие с ОУП на Община Търговище. Бъдещото застрояване в УПИ XVII да се определи с ограничителни линии на застрояване, които да отстоят на минимум 6 м от дъното на урегулирания поземлен имот, на минимум 1/3 Н от вътрешните му регулационни граници и на минимум 3 м от външната регулационна граница на УПИ към улица с о. т. 315–329 (ул. „Кюстенджа”).

2. Инвестиционен проект за обект: „Жилищна сграда в УПИ XVII, кв. 70, гр. Търговище”.

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

Публикувано на 14.01.2019 г.


Oбявление №ОБ-ТСУ-3/10.01.2019 г.

Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед №З-Д-1/09.01.2019 г. e разрешено изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ I296, УПИ XIII295 и УПИ XII287 в кв. 47, с. Руец, община Търговище, с който вътрешните регулационни граници между урегулираните поземлени имоти да се поставят в съответствие с кадастралните граници между поземлени имоти с №296, №295 и №287. С проекта за изменение на ПУП-ПР да се запази предназначението на урегулираните поземлени имоти „за жилищно застрояване” и жилищната устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина - Жм.

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

Публикувано на 11 януари 2019 г.


Обявление № ОБ-ТСУ-2/02.01.2019 г.

  Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че с Решение №10 по протокол №45/18.12.2018 г. на Общински съвет – Търговище е разрешено изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с проектни идентификатори 73626.518.120 и 73626.518.121 по кадастрална карта на землището на гр. Търговище, местност „Чобан Пунар”, образувани от съсобствен поземлен  имот с идентификатор 73626.518.8 с площ 4,405 дка. С проекта на ПУП-ПЗ за проектни поземлени имоти да се определи допустимото застрояване в съответствие с устройствена зона Пп и показатели за застрояване както следва: плътност на застрояване (Пзастр.) - максимум 80%, минималната озеленена площ (Позел.) - минимум 20%, интензивност на застрояване (К инт.) – максимум 2,4, максимална височина на застрояване до 15 м (максимум 3 етажа). Застрояването в имота да се определи с ограничителни линии, отстоящи на минимум 3 м от вътрешните граници на поземлените имоти на 5 м от съществуващите общински пътища с идентификатори 73626.318.89 и 73626.518.10. След получаване на становища от експлоатационните дружества да се изработи Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електрозахранване и ВиК. Транспортният достъп до имотите да се осъществява от съществуващите общински пътища. Към ПУП-ПЗ да се изготви справка за картотекираната растителност и геодезическо заснемане, заверени от общинските органи по озеленяване, съгласно чл. 63, ал. 4 от ЗУТ.

Наоснование чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Решението не подлежи на оспорване.

Публикувано на 2 януари 2019 година


Обявление № ОБ-ТСУ-1/02.01.2019 г.

  Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че с Решение №5 по протокол №45/18.12.2018 г. на Общински съвет – Търговище е разрешено изработването на Проект за изменение на Общия устройствен план на Община Търговище в обхват на поземлени имоти с идентификатори 39390.222.10 и 39390.222.14 по кадастралната карта за землището на с. Кралево, община Търговище, с обща площ 174,092 дка, с който за поземлените имоти да се определи „Чисто производствена устройствена зона” (Пч) в съответствие с чл. 23 и чл. 24 от Наредба №7/2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Правилата и нормативите за прилагане на ОУП на Община Търговище. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Решението не подлежи на оспорване.

Публикувано на 2 януари 2019 година


2018 година

Публикувано на 28 декември 2018 г.


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –4 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-94 от 20.12.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС – 01- 101 от 19.12.2018 г.
обект: СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА – НАВЕС ЗА СЕНО, ЗП = 352,20м 2
местонахождение: ПИ 39390.32.19 по КК за неурбанизирана територия в землището на с. Кралево (стар номер 032019), местност „Юртлук”, община Търговище;
2. № РС – 01- 102 от 20.12.2018 г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ДВА МАГАЗИНА ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И ПРОХОД В МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, КАФЕ – КЛУБ И ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ – БИСТРО
ПОДОБЕКТИ:
I ЕТАП – ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, ЗП = РЗП = 136.21 кв.м.
II ЕТАП – КАФЕ – КЛУБ, ЗП = РЗП = 115.45 кв.м.
III ЕТАП – МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ЗП = РЗП = 55.71 кв.м.
РАМПИ ЗА ДОСТЪП И ПЛОЩАДКИ, ЗПОБЩО = 28.37 кв.м.
местонахождение: УПИ III ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО, ПАРКИНГ, МАГАЗИНИ И ОБЩ. ОБСЛУЖВАНЕ, кв.5, (73626.508.426.1), кв. „Запад 1”, гр.Търговище;
3. № РС – 01- 103 от 20.12.2018 г.
обект: КАБЕЛНА ЛИНИЯ НН от ТП „БОРОВЕЦ” до ЕЛ. ТАБЛА ТЕПО за ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ на обект: „ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ XXXI за жилищно застрояване, кв. 193, (ПИ 73626.511.409), ул. „Трапезица” № 47, гр.Търговище”, Дължина на трасето 118.00м и сервитут 244.23м
Трасе: от ТП „Боровец” (с идентификатор 73626.511.311.35) до новомонтирани кабелни касети РК1 и РК2 и до електромерно табло ТЕПО пред УПИ XXXI за жилищно застрояване, (ПИ 73626.511.409), кв. 193, гр. Търговище;
4. № РС – 01- 103 от 20.12.2018 г.
обект: РАЗШИРЕНИЕ на АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА с ид. № 73626.533.9.45, ЛАБОРАТОРИЯ и ИЗМЕСТВАНЕ на ТРАФОПОСТ с ид. № 73626.533.9.44 към ЗАВОД ЗА ПЛОСКО СТЪКЛО, ЗП=375,71 м2, РЗП=680,21 м2;
местонахождение: ПИ 73626.533.9, кв. „ВЪБЕЛ”, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, гр. ТЪРГОВИЩЕ.
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –3 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-93 от 18.12.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС – 01- 98 от 14.12.2018 г.
обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА МРЕЖА НН ОТ МТП „УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ”,
Дължина на трасето на кабелната линия 554.00 м,
Дължина на трасето на въздушната линия 2565.00 м
местонахождение: местност „Драка” по КК за землището на гр. Търговище;
2. № РС – 01- 99 от 17.12.2018 г., като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ
обект: ПУНКТ ЗА АВТОУСЛУГИ, ЗП = РЗП = 108,00 м2
местонахождение: УПИ ХVIII за автоуслуги, кв. 53, (ПИ 73626.502.458), кв. „Въбел”, гр. Търговище;
3. № РС – 01- 100 от 18.12.2018 г.
обект: КОНТРОЛНО – ДИАГНОСТИЧЕН ПУНКТ ЗА АВТОМОБИЛИ, ЗП = РЗП = 90,00 м2
местонахождение: УПИ IV 203, за жилищна сграда и контролно – диагностичен пункт, кв. 19, (ПИ 73626.502.440)
ул. „Ал. Стамболийски” № 130, кв. „Въбел”, гр. Търговище.
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед №З-Д-69/18.12.2018 г. e разрешено изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ ХV4070 (ул.„Боровец”, №12) в кв. 197, гр. Търговище, с който да се определи  устройствена зона за жилищно застрояване със средна  височина - Жс с устройствени показатели в съответствие с Общия устройствен план на Община Търговище, както следва: Пзастр. ≤ 70%, Кинт. ≤ 2,0, Позел. ≥ 30% и Н ≤ 15 м (≤ 5 ет.), като минимум 1/3 от озеленената площ – дървесна растителност. Бъдещото застрояване в УПИ XV4070 да се определи с ограничителни линии на застрояване, които да отстоят: на минимум 3 м от външната регулационна граница към улица с о. т. 709 - 664 (ул. Боровец), на минимум 6 м от дъното на УПИ и на 1/3 Н от вътрешните регулационни граници на УПИ. За УПИ XV4070 в кв. 197 да се предвиди подземно застрояване, което да съвпада с регулационните му граници със съседните урегулирани поземлени имоти, като към ул. „Боровец” да се предвиди да е на минимум 1,5 м.

 

Изтегляне


 ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 97 от 13.12.2018г., изпратено с писмо изх. № 24-00- 92 от 13.12.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
за обект: СГРАДА ЗА СПОМАГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ – ПОМЕЩЕНИЕ ЗА КОМПРЕСОРИ И ВЪЗДУШНИ НАГНЕТАТЕЛИ КЪМ ПЕЩ ЗА ЗАКАЛЯВАНЕ НА СТЪКЛО, КЪМ ЗАВОД ЗА ОБРАБОТКА НА СЪКЛО
местонахождение: ПИ 73626.533.9, кв. „Въбел”, Промишлена зона, гр.Търговище
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


О  Б  Я В  Л  Е  Н  И  Е № ОБ-ТСУ- 52    /12.12. 2018 г.

Община Търговище наоснование чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава за изработени:

1. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация  в обхват на УПИ VII3137-„за транспортно предприятие” в кв. 14, Промишлена зона гр. Търговище, с който поземлени имоти с идентификатори № 73626.504.526 и № 73626.504.527 по Кадастралната карта на гр.Търговище, които са част от урегулирания поземлен имот се урегулират съответно:

- ПИ № 73626.504.526 като нов УПИ XLIV-„за производствени и складови дейности“ (проектен) в кв. 14, Промишлена зона, гр. Търговище, като западната му регулационна граница се измества в съответствие с кадастралната граница на поземления имот;

- ПИ № 73626.504.527 се урегулира, като улица с осови точки 24а-24б (проектна);

Останалата част от УПИ VII3137-„за транспортно предприятие“ в кв. 14 се урегулира, като УПИ XLV-„за транспортно предприятие“ (проектен). УПИ VII3137-„за транспортно предприятие“ в кв. 14 се заличава.

2. Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ XLIV-„за производствени и складови дейности” в кв. 14, Промишлена зона, гр. Търговище.

 Информация по Проекта е поместена на интернет страницата на общината: www.targovishte.bg,  линк – Общинска администрация / обяви и съобщения/ устройство на територията/. Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.


 

 О  Б  Я В  Л  Е  Н  И  Е  № ОБ-ТСУ-  51/10.12. 2018 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава за изработени:

1. Проект за изменение на Подробен устройственплан – План за регулация в обхват на УПИ I-„за бизнес център, за административни и търговски услуги и паркинг”, УПИ II-„за комплексно жилищно застрояване и търговия”, УПИ IV1186, УПИ IXобщ., УПИ V4492 и УПИ VIII1181 в кв.75

2. Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ I-„за жилищно застрояване и обществено-обслужващи дейности” (проектен) в кв. 75, гр. Търговище

Публикувано на 11 декември 2018 година


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 96 от 07.12.2018г., изпратено с писмо изх.№ 24-00- 91 от 07.12.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
за обект: ПАРАКЛИС,
ЗП = РЗП = 34,64м 2,
местонахождение: УПИ VЗА ЦЪРКВА, ПАРАКЛИС, кв. 15, с. Съединение, общ. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-89 от 05.12.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС – 01- 94 от 04.12.2018 г.
обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ПРОИЗВОДСТВЕНА И АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДИ
Първи етап: Реконструкция на съществуваща административна сграда- ЗПIет.= 104.40 м2, ЗПIIет.= 104.40 м2, РЗП = 208.80 м2
Нова производствена сграда – I етап (от ос 1 до ос 6 вкл.) – ЗП = РЗП = 540.00 м2
РЗП I ЕТАП = 744.80 м2
Втори етап: Нова производствена сграда – II етап (от ос 6 до ос 9 вкл.) – ЗП = РЗП = 327.50 м2
Нова сграда склад за готова продукция – ЗП = РЗП = 214.50 м2, РЗП II ЕТАП = 542.00 м2
Трети етап: Нова административно-търговска сграда – ЗПIет. = 292.40 м2, ЗПIIет. = 293.80 м2, ЗПIIIет. = 305.40 м2, РЗП III ЕТАП = 891.60 м2
местонахождение: УПИ XLIЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ, кв. 20, Промишлена зона, гр. Търговище;
2. № РС – 01- 95 от 04.12.2018 г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2,20 м към УПИ IV178, УПИ V178 и УПИ VII181, кв. 14, с. Васил Левски , с Дължина на оградата L= 37,00 м
местонахождение: УПИ VI177, кв. 14, с. Васил Левски, общ. Търговище.

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Обявление ОБ-ТСУ-49/30.11.2018 г. за изготвен проект ПУП-ПЗ в обхват ПИ 73262.517.1 в кв. Въбел

Публикувано на 3 декември 2018 година


Обявление № ОБ-ТСУ- 47  /23.11. 2018 г. за преработен Работен устройствен план в обхват на УПИ III-„За административно и делово обслужване” (проектен) и УПИ IV–„За търговско-администратвино обслужване и банка” (проектен) в кв. 125, гр. Търговище.

Публикувано на 28 ноември 2018 година


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –3 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-84 от 23.11.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС – 01- 91 от 22.11.2018 г.
обект: НАВЕС към „Магазин за хранителни стоки и кафе-аперитив”,
ЗП НАВЕС = РЗП НАВЕС = 62,25 м2,
местонахождение: ХI 357, кв. 40, с. Баячево, общ. Търговище;
2. № РС – 01- 92 от 23.11.2018 г.
обект: СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ (СО) – Вътрешно преустройство на част от съществуващи сгради на МБАЛ Търговище АД, ЗП ПРЕУСТР. = 547,50м2
местонахождение: УПИ V –„за болница”, кв. 318, ПИ с идентификатор по КККР 73626.508.136, гр. Търговище, общ. Търговище;
3. № РС – 01- 93 от 23.11.2018 г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЦЕХ ЗА БУТИЛИРАНЕ НА ВИНО В ЦЕХ ЗА СМЕСВАНЕ НА СЪСТАВКИ ЗА БИОЛОГИЧНИ ТОРОВЕ, ЗП преустройство = РЗП = 1580,00м 2
местонахождение: Поземлен имот № 64, кв. 51, с. Надарево, общ.Търговище.

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище на основание чл.124б, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-02-15-80/09.11.2018г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството за Разрешаване изработването на проект на ПУП – Парцеларен план за обект: „Газопроводно отклонение „Търговище – DN 250, PN 5,4 MPa” на територията на област Търговище, община Търговище и област Разград, община Лозница, с който се засягат поземлени имоти в землищата на с.Миладиновци, с.Голямо Соколово, с.Ралица, с.Давидово и гр.Търговище, община Търговище.
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

Заповед


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-83 от 19.11.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС – 01- 89 от 15.11.2018 г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА БАЗОВА СТАНЦИЯ TGV0005.A000 с честотен обхват 900 MHz на „Мобилтел” ЕАД в базова станция TGV0005.A001 “Golyamo novo” с честотен обхват 900 MHz – 2100 MHz на „А1 България” ЕАД, разположена на покрива и в помещение на трети етаж в училищната сграда
местонахождение: УПИ I за училище, кв. 27, с. Голямо Ново, общ. Търговище
2. № РС – 01- 90 от 19.11.2018 г.
обект: ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ И НАВЕС КЪМ ПУНКТОВЕ ЗА ИЗВАРЯВАНЕ НА РАКИЯ ЗП ПОМЕЩЕНИЕ = 33.62м2, ЗП НАВЕС = 11.98м2
местонахождение: ПИ № 73626.113.21, местност „Първи долап”, гр. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Обявление ОБ-ТСУ-44/19.11.2018 г. за частично изменение на ПУП в с. Алваново

Публикувано на 19.11.2018 година


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 88 от 09.11.2018г., изпратено с писмо изх.№ 24-00- 81 от 09.11.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
за обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА
Полуподземен етаж – 4 бр. гаражи, 11 бр. складови помещения към жилища и 1 бр. под стълбище;
Първи етаж – 3 бр. жилища и 1 бр. общо помещение;
Втори и Tрети етажи – общо 6 бр. жилища;
Четвърти етаж – 2 бр. жилища;
Места за паркиране: 11 броя за паркиране и гариране на автомобили, от които 4 бр. гаражи (единият, от които за 2 бр. автомобили), 1 бр. покрито място за паркиране на МПС и 5 бр. открити места за паркиране в рамките на имота; 15 бр. велосипедни паркоместа,
ЗП = 190.27 м2, РЗП = 851.98 м2,
местонахождение: УПИ VII3499, кв. 127, (ПИ 73626.507.305), ул. „Царевец” № 6, гр. Търговище.

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 3 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ- 24-00-80 от 05.11.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС – 01- 85 от 02.11.2018 г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА
Първи етаж (приземен) – 2 бр. гаражи, 2 бр. покрити места за паркиране на МПС, 3 бр. складови помещения към жилища, 1 бр. офис;
Втори етаж – 2 бр. жилища, 1 бр. ателие за индивидуална творческа дейност;
Tрети етаж – 2 бр. жилища;
Четвърти етаж – 2 бр. жилища, 1 бр. ателие за индивидуална творческа дейност;
Места за паркиране: 9 броя за паркиране и гариране на автомобили, от които 2 бр. гаражи, 2 бр. покрити места за паркиране на МПС и 5 бр. открити места за паркиране в рамките на имота; 15 бр. велосипедни паркоместа, ЗП = 191.28 м2, РЗП = 803.31 м2
местонахождение: УПИ XIII3718, кв. 183, (ПИ 73626.507.731), ул. „Отец Паисий” № 38Б, гр. Търговище
2. № РС – 01- 86 от 05.11.2018 г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО И ОБЕДИНЯВАНЕ НА ДВА БАНКОВИ ОФИСА с идентификатори 73626.507.72.4.26 и 73626.507.72.4.27 В ЕДИН БАНКОВ ОФИС, на основание чл.38, ал.5 от ЗУТ, ЗППРЕУСТР. = 242,00 м2
местонахождение: УПИ XVII за компл. жил. застрояване и търговия, кв. 61, ул. ”Васил Левски” № 23, гр. Търговище
3. № РС – 01- 87 от 05.11.2018 г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ
ЗП = 105,00 м2, РЗП = 212,00 м2с идентификационен № 73626.507.702.1
местонахождение: УПИ II1338 (ПИ 73626.506.590), кв. 42, ул. „Витоша” № 12, гр. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище на основание чл. 128, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен Проект на ПУП за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места - фаза окончателен проект за обект: „РАЗШИРЕНИЕ НА ГАЗОПРЕНОСНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД ПАРАЛЕЛНО НА СЕВЕРНИЯ (МАГИСТРАЛЕН) ГАЗОПРОВОД ДО БЪЛГАРО-СРЪБСКАТА ГРАНИЦА”, включващ Парцеларни планове за трасето на газопровода, неговите технологични съоръжения и елементите на обслужващата техническа инфраструктура през землището на с. Миладиновци, община Търговище.
Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник.

Ситуация

Парцеларен план

Обяснителна записка

Баланси1

Баланси2

Регистър на засегнатите имоти 1

Регистър на засегнатите имоти 2


 ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 4 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ- 24-00-79 от 01.11.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС – 01- 81 от 30.10.2018 г.
обект: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ГОРСКИ АВТОМОБИЛЕН ПЪТ „МОМИНО”,
ДГС ”Търговище”, преминаващ през ПИ № 48920.14.51, ПИ № 48920.11.65, ПИ № 48920.8.41, ПИ № 48920.14.51 и ПИ № 48920.13.25, Дължина на участъка 2124 м
местонахождение: в землището на с. Момино, общ. Търговище от км 0+000 до км 2+123,49
2. № РС – 01- 82 от 31.10.2018 г.
обект: ПРИЕМНО – ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ № 4864 на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД
върху сграда с идентификатор 73626.508.338.2;
местонахождение: УПИ XIX, гр. Търговище, кв. ”Запад - 3” бл. 63, вх. Б
 

3. № РС – 01- 83 от 31.10.2018 г.
обект: ГАЗИФИКАЦИЯ НА ОФИСИ В СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА
с идентификационен № 73626.507.702.1
местонахождение: УПИ I за съд, прокуратура, общ. хранене, подземни гаражи, медии и жил. застрояване, тр.п, кв. 106,
ул. „Преслав” № 2, гр. Търговище
4. № РС – 01- 84 от 01.11.2018 г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2,20 м към УПИ XIII - 188, кв. 36, с. Лиляк,
Дължина на оградата L= 37,00 м
местонахождение: УПИ XII-191, кв. 36, ул.”Алеко Константинов”№ 17, с. Лиляк, общ. Търговище
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Обявление за частично изменение на ПУП - План за регулация на с. Макариополско общ. Търговище в обхват УПИ II-563 от кв. 64

Публикувано на 24 октомври 2018 година


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешение за строеж – 1 брой, изпратено с писмо изх. № ТСУ- 24-00-76 от 29.10.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
1. № РС- 01 – 80 от 11.05.2018 г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА
Подземен етаж – 20 бр. избени помещения към жилища;
Първи етаж – 8 бр. гаражи и 2 бр. търговски обекти;
Втори, Трети, Четвърти и Пети етажи (по 5 жилища) - Общо 20 бр. жилища;
21 бр. места за паркиране на автомобили в рамките на имота, от които 8 бр. гаражи и 13 бр.открити места за паркиране на автомобили, 24 броя велосипедни паркоместа
ЗП = 316,27 м2, РЗП = 1897,07 м2
местонахождение: УПИ XIV-”за жилищно застрояване”, (ПИ73626.507.653), кв.72, ул. „Kюстенджа”№15, гр.Търговище
II. Заповеди по чл. 154, ал.5 от ЗУТ– 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-77 от 29.10.2018г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район съответно:
1. № 3-01-750/ 25.10.2018г. към Разрешение за строеж № РС- 01- 73 от 27.05.2015 г.
за строеж: „ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ПЕТ ЕТАЖА в УПИ I, кв. 122, ПИ 73626.509.449, гр. Търговище, ул.”Любен Каравелов” № 27А”,
2. № 3-01-775/ 26.10.2018г. към Разрешение за строеж № РС- 01- 28 от 25.04.2018 г.,
за строеж: СГРАДA ЗА НАТРОШЕНИ СТЪКЛА КЪМ ЗАВОД ЗА ПЛОСКО СТЪКЛО
в ПИ 73626.533.9, кв. „ВЪБЕЛ”, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, гр.ТЪРГОВИЩЕ
ЗПСграда=936 м2, РЗПСграда=1602м2, ЗПДоп.к-я 1(навес)=56 м2, ЗПДоп.к-я 2=60 м2, ЗПДоп.к-я 3=60 м2,
ЗПОбщо=1112 м2, РЗПОбщо=1778 м2,
при достигнати градоустройствени показатели,
ЗПСграда=951,56 м2, РЗПСграда=1627,37 м2, ЗПДоп.к-и 1(навес), 2 и 3=РЗП=176 м2,
ЗПОбщо=1127,56 м2, РЗПОбщо=1803,37 м2

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 79 от 23.10.2018г., изпратено с писмо изх.№ 24-00- 74 от 23.10.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
за обект ПРЕУСТРОЙСТВО НА ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ към с.о. № 73626.511.160.5.14 -- жилище, В АТЕЛИЕ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ при условията на чл.38, ал.3 и ал.9 от ЗУТ, ЗП ПРЕУСТР. = 38,70 м2
местонахождение: УПИ I за компл. жил. застрояване, кв. 200, ”Граф Игнатиев” № 13, гр. Търговище
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 4 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ- 24-00-73 от 19.10.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС – 01- 75 от 15.10.2018 г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с Н до 2.20м, към УПИ ІІ-1006 за пункт за годишни прегледи на коли, кв. 84, гр. Търговище;
местонахождение: УПИ ІIІ-1007, част от ПИ № 73626.509.630, кв. 84, ул. „Одрин”№ 13, гр. Търговище;
2. № РС - 01 76 от 17.10.2018 г.
обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА и ПЛЪТНА ОГРАДА към УПИ VI1183 и УПИ VIII1181 с височина до 2.20м ЗП реконструкция = 112,33м2;
местонахождение: УПИ VII1182, кв. 75, ул. „Христо Ботев” № 25, гр. Търговище;
3. № РС – 01- 77 от 17.10.2018 г.
обект: РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ТРАСЕТО на ГО „ТЪРГОВИЩЕ” ПРИ ПОДВОДЕН ПРЕХОД на СОКОЛОВСКО ДЕРЕ в РАЙОНА на км 8,4
местонахождение: в землището на с. Голямо Соколово, общ. Търговище
4. № РС – 01- 78 от 19.10.2018 г., в условията на чл.150 от ЗУТ
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА
ЗП = 148,52 м2, РЗП = 492,13 м2
Първи етаж – 1 бр. жилище, 4 бр. гаражи със складови помещения към тях и 1 бр. складово помещение;
Втори и Tрети етажи – общо 6 бр. жилища;
Тавански етаж – 1 бр. жилище и 2 бр. складови помещения
Места за паркиране: 8 броя за паркиране и гариране на автомобили, от които 4 бр. гаражи и 4 бр. в рамките на имота и 6 бр. велосипедни паркоместа
местонахождение: УПИ I (ПИ 73626.506.698), кв. 97, ул. „Веслец” № 2, гр. Търговище
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издаденa Заповед № 3-01-697/ 05.10.2018г. по чл. 154, ал.5 от ЗУТ, изпратена с писмо изх. № ТСУ-24-00-70 от 05.10.2018г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район,към Разрешения за строеж № РС- 01- 23 от 20.04.2018г. за строеж: СПОМАГАТЕЛНИ СГРАДИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИ НУЖДИ КЪМ ЗАВОД ЗА ПЛОСКО СТЪКЛО: Трафостанция; Помпена станция; Басейн за технологична вода; Охладителна система и Охладителни кули
местонахождение: в ПИ 73626.533.9, кв. „ВЪБЕЛ”, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, гр.ТЪРГОВИЩЕ
в гр.ТЪРГОВИЩЕ
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


О Б Я В Л Е Н И Е  № ОБ-ТСУ-41/04.10.2018 г.

 Община Търговище на основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за частично изменение на  ПУП план за регулация в обхват на УПИ V-386 и УПИ VI-268 от кв.57 по ПУП на с. Руец.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14- дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Публикувано на 4 октомври 2018 г.


О Б Я ВЛ Е Н И Е № ОБ-ТСУ-38/21.09.2018 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за частично изменение на  ПУП план за регулация на с.Кръшно, общ. Търговище в обхват на УПИ IV-260, УПИ V-261, УПИ VI-262, VII-263 и УПИ III-259 от кв.19.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14- дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Публикувано на 4 октомври 2018 г.


Обявление за ЧИ на ПУП - ПР на с.Вардун в обхват УПИ XV-45 и УПИ XIV-46 от кв.2

Публикуван на 2 октомври 2018 година


Проект за изменение на ПУП в УПИ VIII и УПИ IX, кв. 44, с. Баячево

Публикуван ан1 октомври 2018 година


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС – 01- 74 от 20.09.2018 г., изпратено с писмо изх. № ТСУ- 24-00-68 от 21.09.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район за
обект: ПРИСТРОЙКА ЗА СЪБЛЕКАЛНЯ НА ПЕРСОНАЛА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА – СКЛАД ЗА ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ КЪМ ЗАВОД ЗА ДОМАКИНСКО СТЪКЛО
ЗП Пристройка = 241,40 м2 , РЗП Пристройка = 482,80 м2, ЗПново = 123.14 м2 , ЗПобщо = 200.14 м2 , РЗП = 271.14 м2
местонахождение: ПИ 73626.533.9, кв. „Въбел”, Промишлена зона, гр. Търговище
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС – 01- 73 от 11.09.2018 г., изпратено с писмо изх. № ТСУ- 24-00-67 от 17.09.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район за
обект: ЗИМНА ГРАДИНА КЪМ РЕСТОРАНТ, ЗПново = 123.14 м2 , ЗПобщо = 200.14 м2 ,
РЗП = 271.14 м2
местонахождение: УПИ VI 415, кв. 155, (ПИ 73626.510.23), ул. „Спиридон Грамадов” № 6,
гр. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
 Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС – 01- 72 от 11.09.2018 г., изпратено с писмо изх. № ТСУ- 24-00-65 от 11.09.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район за
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = РЗП = 218.09 м2
местонахождение: УПИ III131, кв. 7, с. Осен, общ. Търговище
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Обявление  № ОБ-ТСУ-37/11.09.2018 г. за  изработен проект на подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Местен път в землището на с. Голямо Ново, местност „Калепунар”, община Търговище”.

Публикувано на 11 септември 2018


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешение за строеж № РС – 01- 71 от 04.09.2018 г., изпратено с писмо изх. № ТСУ- 24-00-60 от 04.09.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район за обект: ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА на ул. ”Цар Освободител”№ 30, гр. Търговище, по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”, в УПИ III за комплексно жил. застрояване, трафопост, кв. 176, сграда с идентификатор 73626.5510.305.8, гр. Търговище, общ. Търговище
местонахождение:
II. Заповед № 3-01-610/ 03.09.2018г. по чл. 154, ал.5 от ЗУТ, изпратена с писмо изх. № ТСУ-24-00-62 от 04.09.2018г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район,към Разрешения за строеж № РС- 01- 86 от 25.08.2017 г. и № РС- 01- 122 от 03.11.2017 г.
за строеж: ”ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА гр.Търговище – ЕТАП 35”
местонахождение: в гр.ТЪРГОВИЩЕ
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ- 24-00-59 от 31.08.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС – 01- 69 от 31.08.2018 г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО РАЗДЕЛЯНЕ НА МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ В ДВА САМОСТОЯТЕЛНИ МАГАЗИНА ЗА ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ зпПРЕУСТР. = 80,00 м2, зпМ1 = 39,60 м2, зпМ2 = 40,40 м2,
местонахождение: в УПИ Х за обществено-обслужващи дейности, кв. 318, кв. „Запад”, гр. Търговище
2. № РС - 01 – 70 от 31.08.2018 г.
обект: ОБСЛУЖВАЩ ПЪТ към ПИ № 73626.113.7 за обект: „Търговско-складова база в ПИ № 73626.113.7, местност „Първи долап” в землището на гр. Търговище”,
местонахождение: в ПИ № 73626.113.1 и част от ПИ № 73626.202.177, местност „Първи долап” в землището на гр. Търговище,

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Заповед З-О-43/27.08.2018 г. за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване и на Работен устройствен план в обхват на УПИ XII-3717, УПИ XIII-3718 и УПИ XIV-3719 в кв. 183, гр. Търговище Публикувана на 4 септември 2018 година


Заповед З-О-42/27.08.2018 г за одобряване на проект за изменение на ПУП, кв. 3, с. Стража

Заповед З-О-41/24.08.2018 г за одобряване на проект за изменение на ПУП, кв. 157, Търговище

Публикувани на 29 август 2018 година


ЗАПОВЕД  № З-0-40/22.08.2018 г. на основание чл. 44, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ, чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ и след като разгледах административна преписка, образувана по повод постъпили заявления с вх. №ТСУ 26-00- 72/21.06.2018 г. и вх. №26-00-589/01.08.2018 г. за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация в обхват на УПИ П4358, УПИ III333, УПИ IV332, УПИ V333, УПИ IX337, УПИ XIII343, УПИ XIV344, УПИ XV345 и УПИ XVI346 в кв. 96, гр. Търговище, и План за застрояване в обхват на УПИ ХУП-„за жилищно застрояване" (проектен) в кв. 96, гр. Търговище, които са част от комплексен проект за нвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал. 2 от ЗУТ

 


 ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ- 24-00-57 от 23.08.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС – 01- 67 от 22.08.2018 г. в условията на чл.150 от ЗУТ
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА със ЗП = 584,72 м2, РЗП = 2995,11 м2
Вход „А” Първи етаж – 9 бр. гаражи, 9 бр. складови помещения, 1 бр. жилище в съответствие с изискванията за достъпна среда и 1 бр. общо помещение;
Втори, Трети и Четвърти етажи по 5 бр. жилища; Пети етаж – 2 бр. жилища и 1 бр. складово помещение, Общо за вх.”А” - 18 бр. жилища
Вход „Б” Първи етаж – 8 бр. гаражи, 16 бр. избени помещения и 1 бр. общо помещение; Втори, Трети и Четвърти етажи по 4 бр. жилища на етаж; Пети етаж –2 бр. жилища
Общо в Жилищната сграда: 32 бр. жилища, 32 бр. места за паркиране и гариране на автомобили, от които 17 бр. гаражи и 15 бр. места за паркиране в рамките на имота, 29 бр. велосипедни паркоместа
местонахождение: УПИ XVII-”за жилищно застрояване”, (ПИ 73626.506.752 – проектен), кв. 96, ул. „Веслец” № 3А и 3Б, гр. Търговище

2. № РС - 01 – 68 от 23.08.2018 г.
обект: ПРИЕМО – ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ за глас и/ или данни
на „БТК” ЕАД № MN 4819_А
местонахождение: в сграда с идентификатор 73626.504.541.1, УПИ XIX, кв.20,
Промишлена зона, гр. Търговище на ул. ”Александър Стамболийски” № 27
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


О  Б Я  В  Л Е  Н  И  Е № ОБ-ТСУ-34/22.08.2018 г. Община Търговище на основание чл. 128, ал. 10 от ЗУТ съобщава, че са преработени:

1. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ VIII-„за обществено обслужващи дейности”, УПИ Х223 и УПИ III-„за комплексно жилищно застрояване” в кв. 93, гр. Търговище, с който регулационните граници между УПИ VIII-„за обществено обслужващи дейности”, УПИ Х223 и УПИ III-„за комплексно жилищно застрояване” в кв. 93, гр. Търговище се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземлен имот с идентификатор 73626.506.696, което е допустимо на основание чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, и за УПИ VIII-„за обществено обслужване” в кв. 93, гр. Търговище, се определи ново предназначение „за жилищно застрояване”, в съответствие с ОУП на Община Търговище.

2. Проект на Подробен устройствен план План за застрояване за УПИ VIII-„за жилищно застрояване” в кв. 93, гр. Търговище. 

Приложение


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешение за строеж № РС – 01- 66 от 20.08.2018 г., изпратено с писмо изх. № ТСУ- 24-00-55 от 21.08.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район за обект: местонахождение: ПИ 73626.504.559 по КК на гр. Търговище, УПИ VI 3089,3284-за хранително-вкусова промишленост, кв. 9, Промишлена зона, гр. Търговище
II. Заповед № 3-01-556/ 10.08.2018г. по чл. 154, ал.5 от ЗУТ, изпратена с писмо изх. № ТСУ-24-00-54 от 16.08.2018г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район,
към Разрешение за строеж № РС- 01-23 от 20.04.2018г.,
за строеж: СПОМАГАТЕЛНИ СГРАДИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИ НУЖДИ КЪМ ЗАВОД ЗА ПЛОСКО СТЪКЛО: Трафостанция; Помпена станция; Басейн за технологична вода;
Охладителна система и Охладителни кули
местонахождение: ПИ 73626.533.9, кв. „ВЪБЕЛ”, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, гр.ТЪРГОВИЩЕ
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ- 24-00-53 от 16.08.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС – 01- 54 от 15.08.2018 г.
обект: ПРОМЯНА НАЧИНА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА СОБСТВЕН ТРАФОПОСТ с наименование „Стария дъб” от въздушно в кабелно,
Трасе – в рамките на ПИ 73626.504.559: от съществуващ ЖР – стълб № 1, ЕПО за ТП „Стария дъб”, ВЕЛ „Възлова I”, Дължина на трасето 39.00м
местонахождение: ПИ 73626.504.559 по КК на гр. Търговище, УПИ VI 3089,3284-за хранително-вкусова промишленост, кв. 9, Промишлена зона, гр. Търговище
2. № РС - 01 – 55 от 15.08.2018 г.
обект: ГАРАЖ, при условията на чл.50, т.1, буква „д” от ЗУТ,
със ЗП = 89,34 м2
местонахождение: ПИ 73626.504.48, кв. 18, Промишлена зона, гр. Търговище
II. Заповед № 3-01-556/ 10.08.2018г. по чл. 154, ал.5 от ЗУТ, изпратена с писмо изх. № ТСУ-24-00-54 от 16.08.2018г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район,
към Разрешение за строеж № РС- 01-23 от 20.04.2018г.,
за строеж: СПОМАГАТЕЛНИ СГРАДИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИ НУЖДИ КЪМ ЗАВОД ЗА ПЛОСКО СТЪКЛО: Трафостанция; Помпена станция; Басейн за технологична вода;
Охладителна система и Охладителни кули
местонахождение: ПИ 73626.533.9, кв. „ВЪБЕЛ”, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, гр.ТЪРГОВИЩЕ

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ- 24-00-50 от 10.08.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС – 01- 62 от 09.08.2018 г.
обект: ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА гр.Търговище ЕТАП 36
Обща дължина на Газоразпределителна мрежа гр.Търговище - Етап 36 – 3 295.30м
с включени 18 броя участъци с обща дължина – 1501.10 м и 129 броя отклонения с обща дължина – 1794.20 м, съответно:
Отклонение към ул. „Ал.р Стамболийски” №14
Отклонение към ул. „Ал. Стамболийски” №16
Участък по ул. “Вит”
Отклонение към ул. „Вит”№4
Отклонение към ул. „Ал. Стамболийски” №34, вх.А
Отклонение към кв. „Запад” №15, вх.Б
Отклонение към ул. „Ал. Стамболийски” №38, вх.А
Отклонение към ул. „Алеко Константинов”№1
Отклонение към ул. „Алеко Константинов”№3-А
Отклонение към ул. „Бузлуджа”№1
Участък по ул.“Вардар”
Отклонение към ул. „Вардар” №7
Отклонение към ул. „Вардар” №6
Отклонение към ул. „Вардар” №8
Отклонение към ул. „Вардар” №10
Отклонение към ул. „Ангел Кънчев” №7
Отклонение към ул. „Любен Каравелов” №27-А
Участък към ул. “Антим I” №5, вх.Б
Отклонение към ул. „Антим I” №5, вх.Б
Отклонение към ул. „П. Р. Славейков” №18
Отклонение към ул. „П. Р.Славейков” №23
Отклонение към ул. „Антим I” №43
Отклонение към ул. „Палаузов” №27
Участък по ул. “Възраждане”
Отклонение към ул. „Васил Левски” №35
Отклонение към ул. „Васил Левски” №39
Отклонение към ул. „Васил Левски” №43
Отклонение към ул. „Г. С. Раковски” №12
Отклонение към ул. „Г. С. Раковски” №85
Отклонение към ул. „Ген. Столетов” №8
Отклонение към ул. „Първи май” №11
Отклонение към ул. „Граф Игнатиев” №30
Отклонение към ул. „Дамян Груев” №5
Отклонение към ул. „Дамян Груев” №7
Отклонение към ул. „Ивайло” №24
Отклонение към ул. „Козлодуй” №18
Отклонение към ул. „Искър” №1
Отклонение към ул. „Н. Богданов” №2А
Участък по ул. „Н. Богданов”
Отклонение към ул. „Н. Богданов” №4
Отклонение към ул. „Кап. Данаджиев” №7
Отклонение към ул. „Кап. Данаджиев” №5
Отклонение към ул. „Кап. Данаджиев” №17
Отклонение към ул. „Куманово” №1, вх.В
Отклонение към ул. „Кюстенджа” №12
Отклонение към ул. „Кюстенджа” №10
Участък по ул. “Л. Каравелов”
Отклонение към ул. „Л. Каравелов” №4
Отклонение към ул. „Л. Каравелов” №5
Отклонение към ул. „Л. Каравелов” №2
Отклонение към ул. „Л. Каравелов” №3
Отклонение към ул. „Трети март” №21
Отклонение към ул. „Л. Каравелов” №1
Отклонение към ул. „Л. Каравелов” №22
Отклонение към ул. „Л. Каравелов” №20
Участък по ул. “Ген. Столетов” и ул. „Палаузов”
Отклонение към ул. „Ген. Столетов” №2
Отклонение към ул. „Палаузов” №4
Отклонение към ул. „Палаузов” №5
Отклонение към ул. „Палаузов” №3
Отклонение към бул. „Митрополит Андрей” №18
Отклонение към ул. „Хр. Самсаров” №1
Отклонение към ул. „Н. Петков” №2
Отклонение към ул. „В. Петлешков” бл.7, вх.Б
Отклонение към ул. „Н. Симов” бл.4, вх.Д
Отклонение към ул. „Н. Симов” №5
Отклонение към ул. „Осогово” бл.7, вх.А
Отклонение към ул. „Осогово” №12
Отклонение към ул. „Осъм” №16
Отклонение към ул. „Паисий” бл.20, вх.Б
Отклонение към ул. „Паисий” бл.22, вх.А
Участък по ул. „Първи май”
Отклонение към ул. „Първи май” №19
Отклонение към ул. „Паисий” №48
Участък по ул. „Панагюрище”
Отклонение към ул. „Панагюрище” №21, 23
Отклонение към ул. „Панагюрище” №20, 22
Отклонение към ул. „Панагюрище” №25, 27
Отклонение към ул. „Панагюрище” №24
Отклонение към ул. „Панагюрище” №26
Отклонение към ул. „Панагюрище” №28
Отклонение към ул. „Панагюрище” №32
Отклонение към ул. „Панагюрище” №29
Отклонение към ул. „Панагюрище” №34, 36
Отклонение към ул. „Панагюрище” №31
Участък по ул. “В. Търново”
Отклонение към ул. „Плевен” №1
Отклонение към ул. „Ген. Скобелев” №4
Отклонение към ул. „Странджа” №5
Отклонение към ул. „Странджа” №7
Отклонение към ул. „Първи май” №24а
Отклонение към ул. „Шейново” №11
Отклонение от ул. „Парчевич” към
ул. „Полк. Карганов” №2
Участък по ул. “Средна гора”
Отклонение към ул. „Средна гора” №2
Отклонение към ул. „Христо Ботев” №36А
Отклонение към ул. „Стара планина” №19
Отклонение към ул. „Стефан Караджа” №28
Отклонение към ул. „Трайко Китанчев” №43, вх.А
Отклонение към ул. „Урвич” №11
Отклонение към ул. „Цар Шишман” №9
Отклонение към ул. „Цар Освободител” №7, вх.В
Отклонение към ул. „Цар Освободител” №9, вх.А
Отклонение към ул. „Цар Освободител” бл.31, вх.А
Участък към ул. “Цар Освободител” бл.32, вх.В и вх.Г
Отклонение към ул. „Цар Освободител” бл.32, вх.В
Отклонение към ул. „Цар Освободител” бл.32, вх.Г
Отклонение към ул. „Цар Симеон” №23
Отклонение към кв. „Запад” УПИ XIX кв.5
Отклонение към кв. „Запад” бл.22, вх.А
Участък в кв. “Запад” към бл.26
Отклонение към бл.27, вх.А – кв. „Запад”
Отклонение към бл.26, вх.Б – кв. „Запад
Отклонение към бл.26, вх.А – кв. „Запад”
Участък в кв. “Запад” към бл. 39
Отклонение към бл.39, вх.Б – кв. „Запад”
Отклонение към бл.39, вх.А – кв. „Запад”
Отклонение към бл.48, вх.Б – кв. „Запад”
Участък в кв. “Запад” към бл.57
Отклонение към бл.57, вх.В – кв. „Запад”
Отклонение към бл.57, вх.Б – кв. „Запад”
Отклонение към бл.57, вх.А – кв. „Запад”
Участък в кв.“Запад” към бл.58
Отклонение към бл.58, вх.Г – кв. „Запад”
Отклонение към бл.58, вх.В – кв. „Запад”
Отклонение към бл.58, вх.Б – кв. „Запад”
Отклонение към бл.60, вх.Б – кв. „Запад”
Отклонение към бл.60, вх.Д – кв. „Запад”
Отклонение към ул. „Г. Бенковски” бл.7, вх.Г
Отклонение към ул. „Бузлуджа” №9
Отклонение към ул. „Република” №26
Участък по ул. “Росица”
Отклонение към ул. „Росица” №17
Отклонение към ул. „Росица” №24
Отклонение към ул. „Росица” №19
Отклонение към ул. „Росица” №26, 28
Отклонение към ул. „Росица” №21
Участък по ул. “Скопие” и бул. „Митр. Андрей”
Отклонение от ул. „Скопие”
Отклонение към бул. „Митр. Андрей” бл.85, вх.З
Отклонение към бул. „Митр. Андрей” бл.85, вх.Ж
Отклонение към бул. „Митр. Андрей” бл.85, вх.Е
Отклонение към бул. „Митр. Андрей” бл.85, вх.Д
Отклонение към бул. „Митр. Андрей” бл.85, вх.Г
Отклонение към бул. „Митр. Андрей” бл.85, вх.В
Отклонение към бул. „Митр. Андрей” бл.85, вх.Б
Отклонение към бул. „Митр. Андрей” бл.85, вх.А
2. № РС - 01 – 63 от 10.08.2018 г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА с идентификатор 73626.502.433.1 в ЦЕХ ЗА ДОПЪЛВАЩ ФУРАЖ ЗА ИЗХРАНВАНЕ НА ПЧЕЛИ
ЗП ПРЕУСТР. = 118,00 м2
местонахождение: УПИ VII 172 – за нежилищни нужди, кв. 61, ул. „Петър Берон” № 3, кв. „Въбел”, гр. Търговище
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
 

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ- 24-00-49 от 07.08.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС – 01- 60 от 01.08.2018 г.
обект: ПРИСТРОЙКА и НАДСТРОЙКА ЗА ЖИЛИЩЕ към СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА ”КАФЕ – АПЕРИТИВ и МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ” с РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЗП Същ. сграда кафе-ап. и магазин= 80,20 м2, ЗП Пристр. за жилище= 17,20 м2, ЗП Пристр. за кафе-ап.= 4,20 м2,
ЗП Общо първи етаж= 101,60 м2, ЗП Надстройка за жилище = 115,70 м2, РЗП Жилище = 132,90 м2,
РЗП Сграда = 217,30м2
местонахождение: УПИ I, кв. 48, ул.” Ст. Караджа” № 1, с. Вардун, общ. Търговище
2. № РС - 01 –61 от 06.08.2018 г.
обект: АКУМУЛАТОРНА СТАНЦИЯ В СГРАДА “СКЛАД ЗА ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ-ЛИНИЯ ЗА ОГЛЕДАЛА” с идентификатор 73626.533.9.31 към ЗАВОД ЗА ПЛОСКО СТЪКЛО ЗП Акумулаторна станция = 196 м2 , ЗП Ел. помещение = 6,25 м2, ЗП Общо = РЗП Общо = 202,25 м2
местонахождение: ПИ 73626.533.9, кв. „ВЪБЕЛ”, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, гр. ТЪРГОВИЩЕ
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ