TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Четвъртък, 21 февруари 2019 / ОБЯВИ и СЪОБЩЕНИЯ-Търгове/конкурси
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

 2019 година


 Документи за възлагане управлението и предоставянето на социални услуги в общността «Дневен център за стари хора» и «Дневен център за пълнолетни лица с увреждания» на територията на община Търговище

Публикувани на 18.02.2019 г.


Процедура № 5/2019 г. Открит конкурс за възлагане добив на дървесина от Общински горски територии, собственост на Община

Търговище – 2019 г.

Публикувано на 30.01.2019 г.


 Открит конкурс за възлагане добив на дървесина от Общински горски територии, собственост на Община Търговище – 2019 година

Публикуван на 11.01.2019 г.


2018 година

О Б Я В Л Е Н И Е  ОБ-Т-155/28.09.2018 г.

На основание чл. 75 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта кметът на Община Търговище обявява, че ще бъде извършена процедура по отдаване под наем на помещение с площ 30.00 кв.м., находящо се в сградата на Спортна зала „Дечко Стефанов” с цел извършване на спортни дейности. В едномесечен срок от публикуване на обявлението се подават мотивирани искания за наемането на обекта от лицензирани спортни организации или спортен клуб, членуващ в такива организации. Те следва да са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност. Искането трябва да съдържа данни за кандидата, информация за неговата дейност и декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 73, ал. 4 и ал. 5 от ППФВС и се подава в Център за административно обслужване в сградата на Община Търговище.

Публикувано на 2 октомври 2018 година


 

Заповед З-ОП-62 от 26.07 2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за една стопанска година  на земеделски земи с начин на трайно ползване „Пасище”, „Пасище с храсти”, „ливада” и „гробищен парк - за ливада”, собственост на Община Търговище, за индивидуално ползване. Право на участие в търга имат собственици на пасищни селскостопански животни, и всички лица, които поемат задължението да поддържат пасищата и мерите в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на закона.

Публикувана на 7 август 2018 година


 О Б Я В А

Община Търговище обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища и мери, общинска собственост съгласно чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ за срок от една година.

Право на участие в търга имат собственици на пасищни  животни и всички лица, които поемат задължението да поддържат пасищата и мерите в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на закона.

Цена на тръжната документация – 10,00 лв./ с ДДС /

Срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозита – до 12:00 часа на 20.08.2018 г.

Срок за подаване на предложение за участие до 16:00 часа на 20.08.2018 г. в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Търговище, работно място № 5 или № 6.

Търгът ще се проведе на 21.08.2018 г. от 10:00 часа  в зала 74 в сградата на Общината.

Допълнителна информация – на тел. 0601 6-86-72 и  в стая № 81 в сградата на Общината.

Публикувана на 7 август 2018 година


Заповед № З-ОП-68 от 03.08.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на орехови дървета, общинска собственост, за срок до прибиране на реколта 2017/2018 стопанска година

Публикувана на 6 август 2018


 ЗАПОВЕД  № З-ОП-48 гр. Търговище, 26.06.2018 г за проведеждане публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за една стопанска година  на следните земеделски земи с начин на трайно ползване

 


Заповед № З-ОП-33 за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на орехови дървета, общинска собственост, за срок до прибиране на реколта 2017/2018 стопанска година

Публикувана на 15 юни 2018 година


 

Заповед №З-ОП-37 по Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии

 Публикувана на 11 юни 2018 година


Препис от Заповед № З-01-321/ 09.05.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи

 Публикувана на 10 май 2018 година


  

Обявление ОБ-Т-70/16.04.2017 г. за възлагане управлението на социални услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейства

 

Заповед З-01-239/16.04.2018 година за обявяване на конкурс за възлагане управлението на социални услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейства

 

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

 

Публикувани на 24 април 2018 година


 

Договор за изпълнение Обект №1 -ОГТ (публикуван на 23.04.2018г.)

Договор за изпълнение Обект № 2 – ОГТ (публикуван на 23.04.2018г.)

Договор за изпълнение Обект № 3 – ОГТ (публикуван на 23.04.2018г.)

 

Договор за изпълнение Обект № 4 – ОГТ (публикуван на 23.04.2018г.)


 

Протокол и заповеди с номера 65/29.03.2018, 66/29.03.2018, 67/29.03.2018 и 68/29.03.2018 за класиране на участници по процедура - открит конкурс Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина от Годишния план за ползване на дървесина за 2018 г. от общински горски територии на Община Търговище, намиращи се в района на дейност на ТП „ДГС Търговище“

Публикувани на 29 март 2018 година


Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина от Годишния план за ползване на дървесина за 2018 г. от общински горски територии на Община Търговище, намиращи се в района на дейност на ТП „ДГС Търговище“, за обособени обекти с номера:

ЗА ОБЕКТИ:

с № 1- ОГТ с общо прогнозно количество дървесина – 1 138 м3 ;

с № 2 – ОГТ с общо прогнозно количество дървесина – 1 335 м ;

с № 3 – ОГТ с общо прогнозно количество дървесина – 1 280 м3 ;

с № 4 – ОГТ с общо прогнозно количество дървесина – 1 331 м3

Заповед  № 49 от 08.03.2018 год. на директора на ТП ДГС „Търговище“ – публикувана на 09.03.2018 г.

Документация (публикувана на 09.03.2018 г.)

Технологични планове за обекти :

 Обект № 1 – ОГТ ; Обект № 2 – ОГТ Обект № 3 –  ОГТ; Обект № 4 – ОГТ ( публикувани на 09.03.2018 г.)

 

2017 година


ОБЯВЯВА за конкурс за възлагане управлението на социалната услуга «Център за социална рехабилитация и интеграция» с капацитет 30 места на територията на община Търговище 

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3

Публикувани на 19 януари 2018 година


Община Търговище обявява публично оповестен конкурс за наемане на общинско имущество на основание заповед № З-ОП-108 от 04.10.2017 г. на кмета на Община Търговище

публикувана на 17 октомври 2017 г.

Община Търговище обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на дървета, общинска собственост – орехи, за срок до прибиране на реколтата в землища на Общината изтегли обявата

 Препис от заповед № З-ОП-92/ 21.08.2017 г. за провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на орехови дървета, общинска собственост, за срок до прибиране на реколта 2016/2017 стопанска година – изтегли заповедта

публикувани на 21 август 2017 г.


Обявява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища и мери, общинска собственост съгласно чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ за срок от една година – изтегли цялата обява

Препис от заповед З-OП-89/14.08.2017 г. за провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за една стопанска година  на земеделски земи с начин на трайно ползване „Пасище, мера”  и „Пасище с храсти”, собственост на Община Търговище – изтегли цялата заповед

Публикувани на 14 август 2017 г.


Обява за търг с тайно наддаване за отдаване по наем на пасища и мери, общинска собственост - изтегли цялата обява

Препис от заповед за за отдаване по наем на пасища и мери, общинска собственост - изтегли заповедта Публикувани на 28 юли 2017 г.


Заповед  № З-01-506/19.07.2017 г. за определяне на „Виктори  Агро” ООД за спечелил конкурса за отдаване под аренда, за срок от двадесет стопански години, на земеделски земи, собственост на Община Търговище – изтегли цялата заповед

Публикувана на 20 юли 2017 г.


З-ОП-63/03.07.2017 г. за провеждане на публичен търг с тайнно наддаване за отдаване под наем на орехови дървета, общинска собственост - изтегли цялата заповед

 Публикувана на 3 юли 2017 г.С Ъ О Б Щ Е Н И Е


С Решение № З-ОП-40/09.05.2017г., Кметът на Община Търговище допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № З-ОП-35/27.04.2017 г. за обявяване на търг за отдаване под наем и аренда на общински земеделски земи, като:
1. В т. 2, 3, 4 и 6, вместо думите „публичен търг с явно наддаване” да се чете „публичен търг с тайно наддаване”.
2. В т. 7, вместо: „до 12.00 часа на 15.05.2017 г.”, да се чете: „до 12.00 часа на 18.05.2017 г.”.

 


 

Препис от заповед З-ОП-35/27.04.2017 г.  за провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за  земеделски земи
Публикувана на 28 април 2017 г.


 Документи за откриване на процедура за провеждане на открит конкурс за извършване на товарене, транспортиране и разтоварване на 371 плътни куб. м. дърва за огрев от временен склад в горски територии, собственост на Община Търговище, по кметства, пенсионерски клубове по населените места и други обекти на територията на община Търговище

Публикувани на 27 април 2017 г.


Препис от заповед  № З-ОП-27/07.04.2017 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на дървета, общинска собственост – орехи, череши и ябълки, за срок до прибиране на реколта 2016/2017 стопанска година – изтегли цялата заповед
Публикувана на 7 април 2017 г.


Уведомление ОБ-Т-15/03.02.2017 г. за избор на превозвач по автобусни линии „Русе-Търговище“ и „Търговище-Омуртаг“ – изтегли цялото уведомление

Приложения:

 Приложение № 1 – технически изисквания
Приложение № 2 – оферта
Приложение № 3 - декларация

Към офертата да се приложи  копие от талон или друг документ, удостоверяващ класа и екологичния  стандарт на автобусите


 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com