TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Понеделник, 17 май 2021 / ОБЯВИ и СЪОБЩЕНИЯ-По проекти
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА  УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ

НА ДОКУМЕНТИ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА ПАРТНЬОР

по Процедура чрез директно предоставяне на БФП BG05M9OP001-2.056

 

     Община Търговище изпълнява проектно предложение „Изграждане съвременна жилищна среда за социално слаби семейства в община Търговище” по договор за безвъзмездна финансова помощ с № BG16RFOP001-1.039-0004-C01, в рамките на процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. във връзка с подготовка на проектно предложение по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“, по Процедура чрез директно предоставяне на БФП с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2, за конкретни бенефициенти /КБ/


УДЪЛЖАВА 

СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В ОБЯВЕНАТА ПРОЦЕДУРА  за избор на партньор/и за сътрудничество и участие в проект по процедура чрез директно предоставяне на БФП BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2, по ОП РЧР 2014-2020 и ОП НОИР 2014- 2020, до 04.12.2020 г. до 17.00 ч. в деловодството на Община Търговище - Център за административно обслужване.

 

 

Съобщението е публикувано на 30.11.2020 г.


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА

УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ПАРТНЬОРИ

 

     Община Търговище изпълнява проектно предложение „Изграждане съвременна жилищна среда за социално слаби семейства в община Търговище” по договор за безвъзмездна финансова помощ с № BG16RFOP001-1.039-0004-C01, в рамките на процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г.

     Проектът за изграждане на нови социални жилища в град Търговище цели осигуряване на съвременни жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение. С изграждането на този тип жилища ще се осигури пространствена интеграция на представителите на маргинализираните общности като цяло и ще подпомогне справянето с тяхната сегрегация, изолация и изключване. Предвижда се изграждане на 3 етажна жилищна сграда, включваща 18 броя социални жилища.

     В рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР), ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) са предвидени мерки, насочени към социално-икономическа интеграция на представители на уязвимите групи, които предстои да бъдат настанени в тези социални жилища.

     Във връзка с подготовка на проектното предложение по тези две оперативни програми чрез директно предоставяне на БФП с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 следва да бъдат избрани партньори и по двете оперативни програми.

     I. Съгласно насоките за кандидатстване дейностите допустими за финансиране по настоящата процедура са разпределени в следните направления:

     1. Направление „Подобряване достъпа до заетост” Допустими дейности по ОП РЧР са:

 • Активиране на икономически неактивни лица
 • Посредничество за намиране на работа
 • Професионално информиране и консултиране, психологическо подпомагане
 • Мотивиране за активно поведение на пазара на труда
 • Наемане на трудови медиатори, мениджъри на случай и психолози
 • Предоставяне     на     обучение     за     придобиване     на     професионална квалификация или ключова компетентност
 • Включване в стажуване или чиракуване
 • Насърчаване на самостоятелната заетост
 • Включване в заетост

     2. Направление „Подобряване достъпа до образование” Допустими дейности по ОП РЧР са свързани с:

 • Насочване към мерки за превенция на ранното отпадане от училище;
 • Насочване към мерки за интеграция в образователната система на деца и младежи;
 • Подобряване достъпа до образователни услуги за ранно детско развитие.

По ОП НОИР са допустими следните дейности в рамките на Направление „Подобряване достъпа до образование”

 • Допълнително обучение по български език за децата и учениците, за които българският език не е майчин.
 • Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства и учениците, търсещи или получили  международна закрила
 • Реинтегриране в образователната система на младежи до  18  г., отпаднали от училище;
 • Осигуряване на подходяща образователна среда за включване на учениците от ромски произход от обособените по етнически признак училища чрез поетапен прием в училища извън ромските квартали;
 • Подобряване на образователната среда в детски градини и училища, извън ромските махали в градовете, в  които  се  обучават  интегрирано  деца  и ученици от етническите малцинства търсещи и получили международна закрила;
 • Кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците от етническите малцинства и търсещи и получили международна закрила;
 • Осигуряване, при необходимост, на психологическа подкрепа за децата и учениците от етническите малцинства и търсещи и получили международна закрила;
 • Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно образование;
 • Насърчаване участието на родителите в образователния процес;
 • Работа с родителите от етническите малцинства
 • Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието;
 • Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност.

     3. Направление „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги” По ОП РЧР са допустими дейности свързани с:

 • Подобряване достъпа до и предоставяне на качествени социални и здравни услуги, в т.ч. интегрирани между секторни услуги, съгласно специфичните потребности на целевата група;
 • Предоставяне    на    индивидуални    консултации    и    социално-здравна медиация на представителите на целевите групи;
 • Повишаване информираността относно социалните и здравните им права; Насърчаване на семейното планиране;
 • Повишаване на здравната култура.

     4. Направление „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи”:

По ОП РЧР са допустими дейности свързани с:

 • Общностни дейности за промяна на практики,  имащи  негативно  влияние върху социалното включване на уязвимите групи;
 • Подкрепа за провеждане на целенасочени превантивни дейности за недопускане и предотвратяване на противообществени прояви и правонарушения с оглед подобряване на обществения ред;
 • Планиране, управление, наблюдение и оценка на инициативи за социално-икономическа интеграция на социално изключени хора;
 • Разработване, регулярно проследяване и анализ на изпълнението на индивидуални планове за трайна интеграция за представители на целевите групи, съдържащи конкретни мерки за осигуряване на достъп до пазара на труда, образувание,социални и здравни услуги и десегрегация;
 • Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи;
 • Инициативи за популяризиране на културната идентичност на етнически общности;
 • Организиране на публични събития, срещи и дискусии с представители на уязвимите групи, местната общност, заинтересованите страни и медиите за:
 • постигане на положителна промяна на обществените нагласи към проблемите на най-уязвимите групи от сегрегрираните райони;
 • идентифициране на мерки за подобряване социалното включване на представителите на уязвимите групи от сегрегираните райони.

      Задължително e всеки проект да съдържа допустими дейности от двете оперативни програми - ОП РЧР и ОП НОИР. За ОП РЧР е задължително проектите да съдържат дейности от направление „Подобряване достъпа до заетост“ и направление „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги”. За да се гарантира  интегрирания характер на интервенциите, препоръчително е включването  на  поне една дейност от всяко едно от останалите две направления.

     Във връзка с гореизложеното Община Търговище обявява процедура за избор на партньор/и за сътрудничество и участие в проект по Процедура чрез директно предоставяне на БФП BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2, по ОП РЧР 2014-2020 и ОП НОИР 2014- 2020.    

     II. Допустими партньори за дейностите по ОП РЧР 2014-2020:

 1. Неправителствени организации;
 2. Центрове за информация и професионално ориентиране;
 3. Читалища;
 4. Работодатели (съгласно КТ);
 5. Доставчици на социални и здравни услуги;
 6. Социални предприятия и кооперации на хора с увреждания;
 7. Обучителни организации и институции;
 8. Общини

     За изпълнение на дейностите, които ще се финансират по ОП РЧР, партньорството с поне една неправителствена организация и един работодател е задължително.

     III. Допустими партньори за дейностите по ОП НОИР 2014-2020:

 1. Държавни и общински детски градини;
 2. Държавни и общински училища;
 3.  Юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на обществено полезна дейност, избрани в съответствие с глава 8 от ЗМСМА.

     НПО може да изпълнява дейности по ОП РЧР, по ОП НОИР или и по двете оперативни програми, като в последния случай партньорът следва да отговаря на изискванията на двете оперативни програми като задължително се описва капацитета му за изпълнение на заложените дейности за всяко едно от съответните направления.

     IV. Партньорът/ите трябва да отговаря/т и на следните условия:

1. Партньорът/ите разполагат с финансов капацитет:

1.1. За партньори различни от общини и не са новосъздадени организации, се представя счетоводният баланс за предходната финансова година.

1.2. За новосъздадена организация се прилага Счетоводен баланс за периода от регистрацията на партньора до последната дата на месеца, предхождащ месеца на кандидатстване.

1.3. За партньори – ЮЛНЦ по ОП НОИР финансовият капацитет се доказва с приложен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за текущата и за предходната година.

1.4. Когато партньорът е второстепенен разпоредител с бюджетни средства - следва да представи писмо за подкрепа (в свободна форма) от съответния първостепенен разпоредител или друг документ, от който се потвърждава/доказва, че утвърдените им разходи по бюджета за текущата година, са по-високи от размера на исканата БФП, която ще разходва партньора.

1.5. Когато партньори са държавни и общински училища и детски градини, същите следва да представят документ от съответния първостепенен разпоредител, от който се потвърждава/доказва, че утвърдените им разходи по бюджета за текущата година, са по-високи от размера на исканата БФП, която ще разходват.

     Финансовият капацитет се изчислява на база Методика за оценка на финансовия капацитет на партньорите по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 (папка „Приложение за информация“ към Условията за кандидатстване).

     2. Оперативен капацитет – Всеки партньор следва да има поне 1 година опит в управление/изпълнение на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, подобни на тези включени в проектното предложение. В случай, че партньорът притежава опит в изпълнение на проекти, информацията следва да обхваща не повече от 3 проекта, изпълнени през последните 5 години. Доказване на оперативен капацитет става с подходящи за целта документи – брой заети лица и трудови договори на наетите по места лица, договори за ползване/наем на местни офиси и оборудване, договори за партньорски проекти със съответния бенефициент, други доказателства по целесъобразност.

     3. Специфични изисквания за допустимост на партньора/ите за дейностите по ОП РЧР:

3.1. Партньорът трябва да е лице, със самостоятелна правосубектност, регистрирано и имащо право да осъществява дейност на територията на Република България в съответствие с действащото българско законодателство.

3.2. Партньорът трябва да отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013 (неприложимо за партньори общини). Данните за получените предходни минимални помощи следва да бъдат надлежно посочени от партньорите в Декларация за получените минимални и  държавни помощи (Приложение ІV към папка „Документи за попълване“ към

Условията за кандидатстване). Декларацията за минимални помощи се представя от партньорите на етап кандидатстване и впоследствие, в случай на одобрение на проектното предложение – преди сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ.

3.3. Партньорът е вписан в регистъра на Агенцията за социално подпомагане (АСП) като доставчик на социални услуги (когато е приложимо) по реда на Закона за  социално подпомагане (ЗСП).

3.4. В случай че партньорът ще предоставя социална услуга за деца/ ще участва в предоставяне на социална услуга за деца е необходимо да има лиценз за съответната социална услуга, издаден от председателя на ДАЗД, и да е вписан в регистъра на АСП въз основа на лиценза от ДАЗД за съответната социална услуга.

3.5. В случай, че партньорът ще извършва обучение по професионална квалификация, същият следва да притежава активна лицензия от НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще провежда обучението. Това обстоятелство ще се проверява служебно от оценителната комисия.

 3.6. В случай, че партньорът ще извършва професионално информиране и консултиране, същият следва да притежава активна лицензия за професионално ориентиране, издадена от НАПОО. Това обстоятелство ще се проверява служебно от оценителната комисия.

 3.7. Партньорът е вписан в регистъра на Агенция за хората с увреждания в случай, че е кооперация на хора с увреждания. Това обстоятелство ще се проверява служебно от оценителната комисия.

 3.8. В процедурата не могат да участват кандидати, които:

3.8.1. са обявени в несъстоятелност или са в производство по обявяване в несъстоятелност или е в процедура по ликвидация.

3.8.2. са лишени от правото да упражняват търговска дейност.

3.8.3. имат парични задължения към държавата, общината или към осигурителни фондове, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.

     4. Специфични изисквания за допустимост на партньорите за дейностите по ОП НОИР:

     1. Партньори, които изпълняват проекти по процедури BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното образование и подготовка на деца в неравностойно положение“ и BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и на учениците, търсещи или получили международна закрила“ по ОП НОИР, както и по Компонент 1 на интегрираната процедура между двете оперативни програми, при кандидатстване по настоящата процедура следва да опишат как ще се разграничават проектите, ако същите се застъпват в периода на изпълнение и как ще бъдат надграждани вече приключилите проекти. Партньорите - държавни или общински училища и детски градини, които участват в изпълнението на проекти по процедури „Подкрепа за успех“ и „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по ОП НОИР при кандидатстване по тази процедура описват как ще се разграничават и надграждат проектите, когато същите се застъпват в периода на изпълнение. Това обстоятелство се описва в т.16.3 от Формуляра за кандидатстване.

Кандидатите и техните партньори трябва да имат предвид, че при попълване на декларациите – Приложение I, Приложение II и Приложение III за партньори и т.16.13 от Формуляра за кандидатстване за кандидата - община, следва да декларират, че „дейностите, за които кандидатствт не са финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема произлизаща от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма.“

     2. С цел изпълнение изискването за оперативен капацитет на партньорите по ОП НОИР се признава такъв на самия партньор, а не само на членовете на неговия екип.

     V. Общата цeл на планираните дейности в проектното предложение е да допринесат  до повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на представителите на уязвими групи чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход и осигуряване на достъп до образование и обучение

Всички заинтересовани лица могат да подадат заявление за интерес, в което да посочат:

 1. Наименование и описание на организацията/фирмата/институцията;
 2. Наличие на организационен капацитет;
 3. Описание за дейности, които организацията/фирмата/институцията ще реализира като партньор във времевото реализиране на проекта;
 4. Списък с работния капацитет (техническо оборудване; персонал – брой, квалификация) на кандидата и квалификация на кадрите, съгласно нормативните изисквания.
 5. Примерен бюджет за дейностите, които организацията /фирмата/ институцията ще реализира като партньор;
 6. Препоръки, свързани с опита на кандидата в изпълнение на такива дейности – минимум две референции;
 7. Документи, удостоверяващи съответствие с изискванията по раздел III.

     VI. Заявленията за интерес следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице в срок до 27.11.2020 г. – 17,00 часа, в деловодството на Община Търговище - Център за административно обслужване. Кандидатите представят документите, в запечатан непрозрачен плик, върху който е посочен адрес за кореспонденция и по възможност лица за контакти, телефон, факс и електронен адрес и процедурата по която се кандидатства BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО- ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2

     VII. ОЦЕНКА

 1. Оценката ще се извърши на два етапа - допускане и класиране.
 2. Кандидатите, които не отговарят на Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.056 ще отпаднат на етап допускане.
 3. Оценката на допуснатите до класиране кандидати ще се извърши в следния ред:

Процедурата по оценка на кандидатите се провежда от комисия назначена от Кмета на община Търговище. Оценката на кандидатите ще се извърши на два етапа - допускане и класиране. Комисията допуска за участие и оценка само участници, които отговарят на изискванията и са представили всички необходими документи.

КРИТЕРИИ ЗА ДУПОСТИМ

ДА

НЕ

НП

Наличие на финансов капацитет

 

 

 

Наличие на оперативен капацитет

 

 

 

Описание на дейности, които организацията/ фирмата/ институцията ще реализира като партньор във времевото реализиране на проекта

 

 

 

Списък с работния капацитет(техническо оборудване, персонал-брой, квалификация) на кандидата и квалификация на кадрите, съгласно

нормативните изисквания                        

 

 

 

Примерен бюджет за дейностите, които организацията/ фирмата/ институцията ще реализира като партньор        

 

 

 

Специфични изисквания за допустимост по ОПРЧР

 

 

 

Партньорът е лице, със самостоятелна правосубектност, регистрирано и имащо право да осъществява дейност на територията на Република България

 

 

 

Партньорът отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013 (неприложимо за партньори, които няма да разходват средства и за общини)

 

 

 

Партньорът е вписан в регистъра на Агенцията за социално подпомагане (АСП) като доставчик на социални услуги (когато е приложимо) по реда на Закона за социално подпомагане (ЗСП)

 

 

 

В случай че партньорът ще предоставя социална услуга за деца/ ще участва в предоставяне на социална услуга за деца е необходимо да има лиценз за съответната социална услуга, издаден от председателя на ДАЗД, и да е вписан в регистъра на АСП въз основа на лиценза от ДАЗД за съответната социална услуга

 

 

 

В   случай,    че    партньорът    ще   извършва    обучение    по    професионална квалификация,  същият  следва  да  притежава  активна  лицензия  от НАПОО  за професиите и/или специалностите, по които ще провежда обучението

 

 

 

В случай, че партньорът ще извършва професионално информиране и консултиране,           същият           следва да        притежава     активна лицензия        за професионално ориентиране, издадена от НАПОО

 

 

 

Партньорът е вписан в регистъра на Агенция за хората с увреждания в случай, че е кооперация на хора с увреждания

 

 

 

Специфични изисквания за допустимост по ОПНОИР

 

 

 

Партньори,   които   изпълняват   проекти   по  процедури BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа    за    предучилищното   образование    и   подготовка    на    деца в неравностойно        положение"   и ВGО5М2OРОО1-3.002       „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и на учениците, търсещи или получили международна закрила" по ОП НОИР, както  и по Компонент  1 на интегрираната процедура между двете оперативни програми, при кандидатстване по настоящата процедура следва да опишат как ще се разграничават проектите, ако същите се застьпват в периода на изпълнение и как ще бъдат надграждани вече приключилите проекти

 

 

 

Партньорите - държавни или общински училища и детски градини, които участват в изпълнението на проекти по процедури „Подкрепа за успех" и „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" по ОП НОИР при кандидатстване по тази процедура описват как ще се разграничават и надграждат проектите, когато същите се застъпват в периода на изпълнение.

 

 

 

С цел изпълнение изискването за оперативен капацитет на партньорите по ОП НОИР се признава такъв на самия партньор, а не само на членовете на неговия екип

 

 

 

                            

Начин на оценяване и критерии за оценка (максимален брой точки - 70):

     1. Наличие на финансов капацитет - 5 точки: (изчислява се на база Методика за оценка на финансовия капацитет на партньорите по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование" - Компонент 2, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2.014 - 2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 (папка „Приложение  за информация" към Условията за кандидатстване).

     2. Наличие на оперативен капацитет - до 10 точки:

 • поне 1 година опит в уnравление/изпълнение на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, подобни на тези включени в проектното предложение - 5 точки;
 • повече от 1 година опит в управление/изпълнение на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, подобни на тези включени в проектното предложение -10 точки.

       3. Описание на дейности, които организацията/фирмата/институцията ще реализира като партньор във времевото реализиране на проекта - до 20 т:

 • описание на 1 дейност - 10 точки;
 • описание на повече от 1 дейност- 20 точки.

     4. Наличие на списък с работния капацитет (техническо оборудване, персонал-брой, квалификация) на кандидата и квалификация на кадрите, съгласно нормативните изисквания – до 20 точки.

     5. Наличие на примерен бюджет за дейностите, които организацията/фирмата/институцията ще реализира като партньор – до 15 точки.

     8. ОБЯВЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ПРОЦЕДУРА:

     Комисията съставя протокол за своята работа и класира участниците в низходящ ред, съгласно получените точки;

     Въз основа на протокола, изготвен от комисията, Кметьт на общината в 3-дневен срок издава заповед, за определяне на спечелилия кандидат;

     Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й;

     Резултатите от проведената процедура се съобщават писмено на участвалите  в  него лица в 7-дневен срок от издаването на заповедта;

     Въз основа на заповедта за определяне класирането на кандидатите, Кметьт на Община Търговище следва да покани одобрените партньори да се включват в разработване на проектното предложение и подписване на Споразумение за партньорство.

С условията за кандидатстване, документи за попълване, документи за кандидатстване и документи за информация по Процедура BG05M9OP001-2.056 - „СОЦИАЛНО- ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 можете да се  запознаете на следният електронен адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/0fd7f679-4b4c-4af1-9d4e-a343c24d9c05

Обявлението, информацията и други съобщения, във връзка с провеждането на конкурса ще бъдат обявявани на официалната електронна страница на Община Търговище: https://www.targovishte.bg/index.php?nav=290 , Рубрика: „Обяви и съобщения”, лица за контакти:

За кандидатите ОП НОИР – Косьо Костов – Директор дирекция „Хуманитарни дейности”, тел. за връзка: 0601/68766

За кандидатите по ОП РЧР – Олга Иванова – главен експерт в отдел „Нормативно и правно обслужване“, тел. за връзка 0601/68733.

 

 

Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

Съобщението е публикувано на 23.11.2020 г.


 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ПАРТНЬОРИ

 

     Община Търговище изпълнява проектно предложение „Изграждане съвременна жилищна среда за социално слаби семейства в община Търговище” по договор за безвъзмездна финансова помощ с № BG16RFOP001-1.039-0004-C01, в рамките на процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г.

     Проектът за изграждане на нови социални жилища в град Търговище цели осигуряване на съвременни жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение. С изграждането на този тип жилища ще се осигури пространствена интеграция на представителите на маргинализираните общности като цяло и ще подпомогне справянето с тяхната сегрегация, изолация и изключване. Предвижда се изграждане на 3 етажна жилищна сграда, включваща 18 броя социални жилища.

     В рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР), ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) са предвидени мерки, насочени към социално-икономическа интеграция на представители на уязвимите групи, които предстои да бъдат настанени в тези социални жилища.

     Във връзка с подготовка на проектното предложение по тези две оперативни програми чрез директно предоставяне на БФП с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 следва да бъдат избрани партньори и по двете оперативни програми.

     I. Съгласно насоките за кандидатстване дейностите допустими за финансиране по настоящата процедура са разпределени в следните направления:

1. Направление „Подобряване достъпа до заетост” Допустими дейности по ОП РЧР са:

 • Активиране на икономически неактивни лица
 • Посредничество за намиране на работа
 • Професионално       информиране      и       консултиране, психологическо подпомагане
 • Мотивиране за активно поведение на пазара на труда
 • Наемане на трудови медиатори, мениджъри на случай и психолози
 • Предоставяне     на     обучение     за     придобиване     на     професионална квалификация или ключова компетентност
 • Включване в стажуване или чиракуване
 • Насърчаване на самостоятелната заетост
 • Включване в заетост

2. Направление „Подобряване достъпа до образование” Допустими дейности по ОП РЧР са свързани с:

 • Насочване към мерки за превенция на ранното отпадане от училище;
 • Насочване към мерки за интеграция в образователната система на деца и младежи;
 • Подобряване достъпа до образователни услуги за ранно детско развитие.

По ОП НОИР са допустими следните дейности в рамките на Направление „Подобряване достъпа до образование”

 • Допълнително обучение по български език за децата и учениците, за които българският език не е майчин.
 • Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства и учениците, търсещи или получили  международна закрила
 • Реинтегриране в образователната система на младежи до  18  г., отпаднали от училище;
 • Осигуряване на подходяща образователна среда за включване на учениците от ромски произход от обособените по етнически признак училища чрез поетапен прием в училища извън ромските квартали;
 • Подобряване на образователната среда в детски градини и училища, извън ромските махали в градовете, в  които  се  обучават  интегрирано  деца  и ученици от етническите малцинства търсещи и получили международна закрила;
 • Кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците от етническите малцинства и търсещи и получили международна закрила;
 • Осигуряване, при необходимост, на психологическа подкрепа за децата и учениците от етническите малцинства и търсещи и получили международна закрила;
 • Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно образование;
 • Насърчаване участието на родителите в образователния процес;
 • Работа с родителите от етническите малцинства
 • Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието;
 • Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност.

3. Направление „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги” По ОП РЧР са допустими дейности свързани с:

 • Подобряване достъпа до и предоставяне на качествени социални и здравни услуги, в т.ч. интегрирани между секторни услуги, съгласно специфичните потребности на целевата група;
 • Предоставяне    на    индивидуални    консултации    и    социално-здравна медиация на представителите на целевите групи;
 • Повишаване информираността относно социалните и здравните им права; Насърчаване на семейното планиране;
 • Повишаване на здравната култура.

4. Направление „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи”:

По ОП РЧР са допустими дейности свързани с:

 • Общностни дейности за промяна на практики,  имащи  негативно  влияние върху социалното включване на уязвимите групи;
 • Подкрепа за провеждане на целенасочени превантивни дейности за недопускане и предотвратяване на противообществени прояви и правонарушения с оглед подобряване на обществения ред;
 • Планиране, управление, наблюдение и оценка на инициативи за социално-икономическа интеграция на социално изключени хора;
 • Разработване, регулярно проследяване и анализ на изпълнението на индивидуални планове за трайна интеграция за представители на целевите групи, съдържащи конкретни мерки за осигуряване на достъп до пазара на труда, образувание,социални и здравни услуги и десегрегация;
 • Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи;
 • Инициативи за популяризиране на културната идентичност на етнически общности;
 • Организиране на публични събития, срещи и дискусии с представители на        уязвимите групи, местната общност, заинтересованите страни и медиите за:
  • постигане на положителна промяна на обществените нагласи към проблемите на най-уязвимите групи от сегрегрираните райони;
  • идентифициране на мерки за подобряване социалното включване на представителите на уязвимите групи от сегрегираните райони.

     Задължително e всеки проект да съдържа допустими дейности от двете оперативни програми - ОП РЧР и ОП НОИР. За ОП РЧР е задължително проектите да съдържат дейности от направление „Подобряване достъпа до заетост“ и направление „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги”. За да се гарантира  интегрирания характер на интервенциите, препоръчително е включването  на  поне една дейност от всяко едно от останалите две направления.

     Във връзка с гореизложеното Община Търговище обявява процедура за избор на партньор/и за сътрудничество и участие в проект по Процедура чрез директно предоставяне на БФП BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2, по ОП РЧР 2014-2020 и ОП НОИР 2014- 2020.

II. Допустими партньори за дейностите по ОП РЧР 2014-2020:

 1. Неправителствени организации;
 2. Центрове за информация и професионално ориентиране;
 3. Читалища;
 4. Работодатели (съгласно КТ);
 5. Доставчици на социални и здравни услуги;
 6. Социални предприятия и кооперации на хора с увреждания;
 7. Обучителни организации и институции;
 8. Общини

За изпълнение на дейностите, които ще се финансират по ОП РЧР, партньорството с поне една неправителствена организация и един работодател е задължително.

III. Допустими партньори за дейностите по ОП НОИР 2014-2020:

 1. Държавни и общински детски градини;
 2. Държавни и общински училища;
 3.  Юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на обществено полезна дейност, избрани в съответствие с глава 8 от ЗМСМА.

     НПО може да изпълнява дейности по ОП РЧР, по ОП НОИР или и по двете оперативни програми, като в последния случай партньорът следва да отговаря на изискванията на двете оперативни програми като задължително се описва капацитета му за изпълнение на заложените дейности за всяко едно от съответните направления.

IV. Партньорът/ите трябва да отговаря/т и на следните условия:

1. Партньорът/ите разполагат с финансов капацитет:

1.1. За партньори различни от общини и не са новосъздадени организации, се представя счетоводният баланс за предходната финансова година.

1.2. За новосъздадена организация се прилага Счетоводен баланс за периода от регистрацията на партньора до последната дата на месеца, предхождащ месеца на кандидатстване.

1.3. За партньори – ЮЛНЦ по ОП НОИР финансовият капацитет се доказва с приложен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за текущата и за предходната година.

1.4. Когато партньорът е второстепенен разпоредител с бюджетни средства - следва да представи писмо за подкрепа (в свободна форма) от съответния първостепенен разпоредител или друг документ, от който се потвърждава/доказва, че утвърдените им разходи по бюджета за текущата година, са по-високи от размера на исканата БФП, която ще разходва партньора.

1.5. Когато партньори са държавни и общински училища и детски градини, същите следва да представят документ от съответния първостепенен разпоредител, от който се потвърждава/доказва, че утвърдените им разходи по бюджета за текущата година, са по-високи от размера на исканата БФП, която ще разходват.

Финансовият капацитет се изчислява на база Методика за оценка на финансовия капацитет на партньорите по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 (папка „Приложение за информация“ към Условията за кандидатстване).

2. Оперативен капацитет – Всеки партньор следва да има поне 1 година опит в управление/изпълнение на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, подобни на тези включени в проектното предложение. В случай, че партньорът притежава опит в изпълнение на проекти, информацията следва да обхваща не повече от 3 проекта, изпълнени през последните 5 години. Доказване на оперативен капацитет става с подходящи за целта документи – брой заети лица и трудови договори на наетите по места лица, договори за ползване/наем на местни офиси и оборудване, договори за партньорски проекти със съответния бенефициент, други доказателства по целесъобразност.

3. Специфични изисквания за допустимост на партньора/ите за дейностите по ОП РЧР:

3.1. Партньорът трябва да е лице, със самостоятелна правосубектност, регистрирано и имащо право да осъществява дейност на територията на Република България в съответствие с действащото българско законодателство.

3.2. Партньорът трябва да отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013 (неприложимо за партньори общини). Данните за получените предходни минимални помощи следва да бъдат надлежно посочени от партньорите в Декларация за получените минимални и  държавни помощи (Приложение ІV към папка „Документи за попълване“ към

Условията за кандидатстване). Декларацията за минимални помощи се представя от партньорите на етап кандидатстване и впоследствие, в случай на одобрение на проектното предложение – преди сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ.

3.3. Партньорът е вписан в регистъра на Агенцията за социално подпомагане (АСП) като доставчик на социални услуги (когато е приложимо) по реда на Закона за  социално подпомагане (ЗСП).

3.4. В случай че партньорът ще предоставя социална услуга за деца/ ще участва в предоставяне на социална услуга за деца е необходимо да има лиценз за съответната социална услуга, издаден от председателя на ДАЗД, и да е вписан в регистъра на АСП въз основа на лиценза от ДАЗД за съответната социална услуга.

3.5. В случай, че партньорът ще извършва обучение по професионална квалификация, същият следва да притежава активна лицензия от НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще провежда обучението. Това обстоятелство ще се проверява служебно от оценителната комисия.

3.6. В случай, че партньорът ще извършва професионално информиране и консултиране, същият следва да притежава активна лицензия за професионално ориентиране, издадена от НАПОО. Това обстоятелство ще се проверява служебно от оценителната комисия.

3.7. Партньорът е вписан в регистъра на Агенция за хората с увреждания в случай, че е кооперация на хора с увреждания. Това обстоятелство ще се проверява служебно от оценителната комисия.

3.8. В процедурата не могат да участват кандидати, които:

            3.8.1. са обявени в несъстоятелност или са в производство по обявяване в несъстоятелност или е в процедура по ликвидация.

3.8.2. са лишени от правото да упражняват търговска дейност.

3.8.3. имат парични задължения към държавата, общината или към осигурителни фондове, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.

4. Специфични изисквания за допустимост на партньорите за дейностите по ОП НОИР:

1. Партньори, които изпълняват проекти по процедури BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното образование и подготовка на деца в неравностойно положение“ и BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и на учениците, търсещи или получили международна закрила“ по ОП НОИР, както и по Компонент 1 на интегрираната процедура между двете оперативни програми, при кандидатстване по настоящата процедура следва да опишат как ще се разграничават проектите, ако същите се застъпват в периода на изпълнение и как ще бъдат надграждани вече приключилите проекти. Партньорите - държавни или общински училища и детски градини, които участват в изпълнението на проекти по процедури „Подкрепа за успех“ и „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по ОП НОИР при кандидатстване по тази процедура описват как ще се разграничават и надграждат проектите, когато същите се застъпват в периода на изпълнение. Това обстоятелство се описва в т.16.3 от Формуляра за кандидатстване.

Кандидатите и техните партньори трябва да имат предвид, че при попълване на декларациите – Приложение I, Приложение II и Приложение III за партньори и т.16.13 от Формуляра за кандидатстване за кандидата - община, следва да декларират, че „дейностите, за които кандидатствт не са финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема произлизаща от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма.“

 2. С цел изпълнение изискването за оперативен капацитет на партньорите по ОП НОИР се признава такъв на самия партньор, а не само на членовете на неговия екип.

 V. Общата цeл на планираните дейности в проектното предложение е да допринесат  до повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на представителите на уязвими групи чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход и осигуряване на достъп до образование и обучение

Всички заинтересовани лица могат да подадат заявление за интерес, в което да посочат:

 1. Наименование и описание на организацията/фирмата/институцията;
 2. Наличие на организационен капацитет;
 3. Описание за дейности, които организацията/фирмата/институцията ще реализира като партньор във времевото реализиране на проекта;
 4. Списък с работния капацитет (техническо оборудване; персонал – брой, квалификация) на кандидата и квалификация на кадрите, съгласно нормативните изисквания.
 5. Примерен бюджет за дейностите, които организацията /фирмата/ институцията ще реализира като партньор;
 6. Препоръки, свързани с опита на кандидата в изпълнение на такива дейности – минимум две референции;
 7. Документи, удостоверяващи съответствие с изискванията по раздел III.

VI. Заявленията за интерес следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице в срок до 20.11.2020 г. – 17,00 часа, в деловодството на Община Търговище - Център за административно обслужване. Кандидатите представят документите, в запечатан непрозрачен плик, върху който е посочен адрес за кореспонденция и по възможност лица за контакти, телефон, факс и електронен адрес и процедурата по която се кандидатства BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО- ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2

VII. ОЦЕНКА

1. Оценката ще се извърши на два етапа - допускане и класиране.

2. Кандидатите, които не отговарят на Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.056 ще отпаднат на етап допускане.

3. Оценката на допуснатите до класиране кандидати ще се извърши в следния ред:

Процедурата по оценка на кандидатите се провежда от комисия назначена от Кмета на община Търговище. Оценката на кандидатите ще се извърши на два етапа - допускане и класиране. Комисията допуска за участие и оценка само участници, които отговарят на изискванията и са представили всички необходими документи.

 

КРИТЕРИИ ЗА ДУПОСТИМ

ДА

НЕ

НП

Наличие на финансов капацитет

 

 

 

Наличие на оперативен капацитет

 

 

 

Описание на дейности, които организацията/ фирмата/ институцията ще реализира като партньор във времевото реализиране на проекта

 

 

 

Списък с работния капацитет(техническо оборудване, персонал-брой, квалификация) на кандидата и квалификация на кадрите, съгласно

нормативните изисквания                        

 

 

 

Примерен бюджет за дейностите, които организацията/ фирмата/ институцията ще реализира като партньор        

 

 

 

Специфични изисквания за допустимост по ОПРЧР

 

 

 

Партньорът е лице, със самостоятелна правосубектност, регистрирано и имащо право да осъществява дейност на територията на Република България

 

 

 

Партньорът отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013 (неприложимо за партньори, които няма да разходват средства и за общини)

 

 

 

Партньорът е вписан в регистъра на Агенцията за социално подпомагане (АСП) като доставчик на социални услуги (когато е приложимо) по реда на Закона за социално подпомагане (ЗСП)

 

 

 

В случай че партньорът ще предоставя социална услуга за деца/ ще участва в предоставяне на социална услуга за деца е необходимо да има лиценз за съответната социална услуга, издаден от председателя на ДАЗД, и да е вписан в регистъра на АСП въз основа на лиценза от ДАЗД за съответната социална услуга

 

 

 

В   случай,    че    партньорът    ще   извършва    обучение    по    професионална квалификация,  същият  следва  да  притежава  активна  лицензия  от НАПОО  за професиите и/или специалностите, по които ще провежда обучението

 

 

 

В случай, че партньорът ще извършва професионално информиране и консултиране,           същият           следва да        притежава     активна лицензия        за професионално ориентиране, издадена от НАПОО

 

 

 

Партньорът е вписан в регистъра на Агенция за хората с увреждания в случай, че е кооперация на хора с увреждания

 

 

 

Специфични изисквания за допустимост по ОПНОИР

 

 

 

Партньори,   които   изпълняват   проекти   по  процедури BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа    за    предучилищното   образование    и   подготовка    на    деца в неравностойно        положение"   и ВGО5М2OРОО1-3.002       „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и на учениците, търсещи или получили международна закрила" по ОП НОИР, както  и по Компонент  1 на интегрираната процедура между двете оперативни програми, при кандидатстване по настоящата процедура следва да опишат как ще се разграничават проектите, ако същите се застьпват в периода на изпълнение и как ще бъдат надграждани вече приключилите проекти

 

 

 

Партньорите - държавни или общински училища и детски градини, които участват в изпълнението на проекти по процедури „Подкрепа за успех" и „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" по ОП НОИР при кандидатстване по тази процедура описват как ще се разграничават и надграждат проектите, когато същите се застъпват в периода на изпълнение.

 

 

 

С цел изпълнение изискването за оперативен капацитет на партньорите по ОП НОИР се признава такъв на самия партньор, а не само на членовете на неговия екип

 

 

 

                                  

Начин на оценяване и критерии за оценка (максимален брой точки - 70):

1.   Наличие на финансов капацитет - 5 точки: (изчислява се на база Методика за оценка на финансовия капацитет на партньорите по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование" - Компонент 2, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2.014 - 2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 (папка „Приложение  за информация" към Условията за кандидатстване).

2.      Наличие на оперативен капацитет - до 10 точки:

• поне 1 година опит в уnравление/изпълнение на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, подобни на тези включени в проектното предложение - 5 точки;

• повече от 1 година опит в управление/изпълнение на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, подобни на тези включени в проектното предложение -10 точки.

3.   Описание на дейности, които организацията/фирмата/институцията ще реализира като партньор във времевото реализиране на проекта - до 20 т:

•  описание на 1 дейност - 10 точки;

•  описание на повече от 1 дейност- 20 точки.

4.   Наличие на списък с работния капацитет (техническо оборудване, персонал-брой, квалификация) на кандидата и квалификация на кадрите, съгласно нормативните изисквания – до 20 точки.

5.    Наличие на примерен бюджет за дейностите, които организацията/фирмата/институцията ще реализира като партньор – до 15 точки.

8. ОБЯВЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ПРОЦЕДУРА:

Комисията съставя протокол за своята работа и класира участниците в низходящ ред, съгласно получените точки;

Въз основа на протокола, изготвен от комисията, Кметьт на общината в 3-дневен срок издава заповед, за определяне на спечелилия кандидат;

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й;

Резултатите от проведената процедура се съобщават писмено на участвалите  в  него лица в 7-дневен срок от издаването на заповедта;

Въз основа на заповедта за определяне класирането на кандидатите, Кметьт на Община Търговище следва да покани одобрените партньори да се включват в разработване на проектното предложение и подписване на Споразумение за партньорство. 

 

С условията за кандидатстване, документи за попълване, документи за кандидатстване и документи за информация по Процедура BG05M9OP001-2.056 - „СОЦИАЛНО- ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ можете да се запознаете на следният електронен адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/0fd7f679-4b4c-4af1-9d4e-a343c24d9c05

 

Обявлението, информацията и други съобщения, във връзка с провеждането на конкурса ще бъдат обявявани на официалната електронна страница на Община Търговище: https://www.targovishte.bg/index.php?nav=290 , Рубрика: „Обяви и съобщения”, лица за контакти:

За кандидатите ОП НОИР – Косьо Костов – Директор дирекция „Хуманитарни дейности”, тел. за връзка: 0601/68766

За кандидатите по ОП РЧР – Олга Иванова – главен експерт в отдел „Нормативно и правно обслужване“, тел. за връзка 0601/68733.

 

 Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

Документи за изтегляне:

 Заявление за участие в парньорство

 

Съобщението е публикувано на 11.11.2020 г.


 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „Осигуряване на топъл обяд– 2016-2019“

BG05FMOP001-3.002

 

Съобщение

  Във връзка с изпълнение на Договор № BG05FMOP001-3.002-0149-C07 – „Осигуряване на топъл обяд в град Търговище и малките населени места“ по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд  2016-2020” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г., уведомяваме всички заинтересовани лица, че Община Търговище прекратява набирането на заявления-декларации от кандидат-потребители на социалната услуга считано от 22.07.2019 г. Това се налага поради факта, че наближава крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта, а именно до 31.12.2019 г. Капацитетът на проекта от 2800 потребители е запълнен, и има голям брой резерви, чакащи за услугата. При необходимост от набиране на нови потребители за запълване на капацитет или за резерви ще се обяви нов прием с определен срок.

 

ЕМИНЕ ЯКУБОВА

Зам.кмет на Община Търговище

и Ръководител проект

Съобщението е публикувано на 16.07.2019 г.


На 6 март 2018 год. (вторник) Община Търговище започва предоставянето на храна – безплатен обяд на 2800 потребители, от целевата група по Проект „Осигуряване на топъл обяд в гр.Търговище и малките населени места”, по Договор с номер BG05FMOP001-3.002-0149-C04, по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) за периода 2016-2020 г.

Пунктовете в град Търговище са следните:

ПК "Дръзновение" (Запад 1, бл. 28), ПК "Г. С. Раковски" (ул. Раковски 52), ПК "Паисий" (ул. Паисий 2), ПК "Стефан Караджа" (ул. Стефан Караджа 34), ПК "Никола Симов" (ул. Цар Симеон 21), ПК „Еделвайс” (кв. Малчо Малчев, ул. Радомир),

ПК „Васил Левски” (ул.Велико Търново 2).

Списъците с имената на одобрените и неодобрените лица са на официалния сайт на Община Търговище, секция Актуално и на Проекти / Топъл обяд.

В пунктовете в града ще бъдат поставени списъци на лицата попадащи в основни и допълнителни списъци. 

За селата в общината списъците са по определените места за предоставяне на храната. 

 С П И С Ъ К  за потребителите на обществена трапезария – град  Търговище

 

публикуван на 2 март 2018 година


ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПРОЕКТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

„Осигуряване на топъл обяд в град Търговище и малките населени места”

Проектът се реализира по „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА за храни и/или основно материално подпомагане”, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г. Реализацията на този проект е част от целенасочената социална политика, която Община Търговище развива в подкрепа на лица и семейства, обект на месечно подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии; скитащи и бездомни лица изтегли цялото Обявление

Приложение 2


 

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Община Търговище има удоволствието да Ви покани на пресконференция за изпълнение на услугите по Проект "С грижа за теб" Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004-0048-C01, Финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

             Пресконференцията ще се проведе на 30 октомври 2017г. от 11 часа в зала 74, ет.3 на Община Търговище.


                 

              Проектът  се осъществява с финансовата подкрепа на ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД.


На 6 октомври 2017 година от 14,00 ч. в зала 28 в сградата на Община Търговище ще се проведе заключителна пресконференция по проект BG05M9OP001-2.002-0182-C001 „Нови хоризонти”.

Дейностите се реализират по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020г.”.

Община Търговище е конкретен бенефициент по проекта, който се реализира в продължение на 22 месеца  до 16.10.2017г.


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ СТАРТИРА ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ, ОБНОВЯВАНЕ И

МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ТЪРГОВИЩЕ“

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

  

На 27.09.2017 г. от 10.00 ч. в зала 28 в сградата на Община Търговище ще се проведе начална пресконференция по Проект BG16RFOP001-1.033-0002 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е Община Търговище. Общата стойност на проекта е 5 499 834,36 лв., от които: 4 532 598,65 лв. – съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие; 799 870,35 лв. – национално съфинансиране; 167 365,36 лв. – собствен принос на Община Търговище.  Продължителността на проекта е 14 месеца.

На пресконференцията Кметът на Община Търговище д-р Дарин Димитров и Ръководителят на проекта инж. Димо Димов ще запознаят присъстващите с дейностите и очакваните резултати по проекта.

Основната цел на проекта е да се създаде привлекателна, устойчива и достъпна градска среда, с което ще се повиши равнището на жизнената среда в гр. Търговище, удовлетворяване на потребностите и повишаване качеството на живот на неговите жители и повишаване привлекателността на региона за посетители, туристи и външни инвеститори.

 

За повече информация:

инж. Димо Димов– Ръководител проект, тел. 0885 044 025

e-mail:dimov.d@targovishte.bg

 

Организатор:

Издателска къща „АБ“ ЕООД

Анелия Минкова – Управител, тел. 0887 619 244

гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“ № 58, вх.0, ет.3

e-mail:ik-ab@outlook.com; ab_publishing@abv.bg

тел.: 359 422 591 51; 0896 776 865


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЩЕ ДАДЕ СТАРТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ, ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ТЪРГОВИЩЕ“ ПО

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

 

              На 27.09.2017 г. от 11.00 ч. в квартал 310, квартал „Запад- 2”, гр. Търговище,  ул. „3-ти март“ (от южната страна на бл.40,  кв. „Запад-2”, гр. Търговище – посока околовръстния път) ще се проведе официална церемония по започване на строителството - „Първа копка”  на  обект: Обособена позиция №5 „Цялостен ремонт и обновяване на кв. „Запад” 2 – Подобект 1, включващ кв.307, кв.308, кв.309, кв.310 и кв.311 по плана на гр. Търговище”. Строителните дейности са по Проект BG16RFOP001-1.033-0002 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е Община Търговище. Общата стойност на проекта е 5 499 834,36 лв., от които: 4 532 598,65 лв. – съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие; 799 870,35 лв. – национално съфинансиране; 167 365,36 лв. – собствен принос на Община Търговище.  Продължителността на проекта е 14 месеца.

Строителните дейности включват цялостна реконструкция, разширяване и благоустрояване на обекта. Основната цел на проекта е да се създаде привлекателна, устойчива и достъпна градска среда, с което ще се повиши равнището на жизнената среда в гр. Търговище, удовлетворяване на потребностите и повишаване качеството на живот на неговите жители и повишаване привлекателността на региона за посетители, туристи и външни инвеститори.

 

За повече информация:

инж. Димо Димов– Ръководител проект, тел. 0885 044 025

e-mail:dimov.d@targovishte.bg

 

Организатор:

Издателска къща „АБ“ ЕООД

Анелия Минкова – Управител, тел. 0887 619 244

гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“ № 58, вх.0, ет.3

e-mail:ik-ab@outlook.com; ab_publishing@abv.bg

тел.: 359 422 591 51; 0896 776 865


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЩЕ ДАДЕ СТАРТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ, ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ТЪРГОВИЩЕ“ ПО

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

  

             На 27.09.2017 г. от 11.30 ч. на ул. „3-ти март“, кв. „Запад-2”, гр. Търговище – посока околовръстния път ще се проведе официална церемония по започване на строителството - „Първа копка”  на  обект: Обособена позиция №2 „Цялостен ремонт и обновяване на ул. „3 март” и от бул. „Трайко Китанчев” до връзката с околовръстния път”. Строителните дейности са по Проект BG16RFOP001-1.033-0002 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е Община Търговище. Общата стойност на проекта е 5 499 834,36 лв., от които: 4 532 598,65 лв. – съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие; 799 870,35 лв. – национално съфинансиране; 167 365,36 лв. – собствен принос на Община Търговище.  Продължителността на проекта е 14 месеца.

Строителните дейности включват цялостна реконструкция, разширяване и благоустрояване на обекта. Основната цел на проекта е да се създаде привлекателна, устойчива и достъпна градска среда, с което ще се повиши равнището на жизнената среда в гр. Търговище, удовлетворяване на потребностите и повишаване качеството на живот на неговите жители и повишаване привлекателността на региона за посетители, туристи и външни инвеститори.

  

За повече информация:

инж. Димо Димов– Ръководител проект, тел. 0885 044 025

e-mail:dimov.d@targovishte.bg

 

Организатор:

Издателска къща „АБ“ ЕООД

Анелия Минкова – Управител, тел. 0887 619 244

гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“ № 58, вх.0, ет.3

e-mail:ik-ab@outlook.com; ab_publishing@abv.bg

тел.: 359 422 591 51; 0896 776 865


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЩЕ ДАДЕ СТАРТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ, ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ТЪРГОВИЩЕ“ ПО

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

  

             На 27.09.2017 г. от 12.00 ч. пред сградата на МБАЛ Търговище ще се проведе официална церемония по започване на строителството - „Първа копка”  на  обект: Обособена позиция №3 „Цялостен ремонт и обновяване на бул. „Сюрен”. Строителните дейности са по Проект BG16RFOP001-1.033-0002 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е Община Търговище. Общата стойност на проекта е 5 499 834,36 лв., от които: 4 532 598,65 лв. – съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие; 799 870,35 лв. – национално съфинансиране; 167 365,36 лв. – собствен принос на Община Търговище.  Продължителността на проекта е 14 месеца.

Строителните дейности включват цялостна реконструкция, разширяване и благоустрояване на обекта. Основната цел на проекта е да се създаде привлекателна, устойчива и достъпна градска среда, с което ще се повиши равнището на жизнената среда в гр. Търговище, удовлетворяване на потребностите и повишаване качеството на живот на неговите жители и повишаване привлекателността на региона за посетители, туристи и външни инвеститори.

За повече информация:

инж. Димо Димов– Ръководител проект, тел. 0885 044 025

e-mail:dimov.d@targovishte.bg

 Организатор:

Издателска къща „АБ“ ЕООД

Анелия Минкова – Управител, тел. 0887 619 244

гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“ № 58, вх.0, ет.3

e-mail:ik-ab@outlook.com; ab_publishing@abv.bg

тел.: 359 422 591 51; 0896 776 865


 ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЩЕ ДАДЕ СТАРТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ, ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ТЪРГОВИЩЕ“ ПО

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

               На 27.09.2017 г. от 13.00 ч пред сградата на Търговски комплекс „Сити Център” на кръстовище между бул. „Митрополит Андрей” и ул. „Поп Сава Катрафилов” ще се проведе официална церемония по започване на строителството - „Първа копка”  на  обект: Обособена позиция №4 „Цялостен ремонт и обновяване на кръстовище за кръгово движение на бул. „Митрополит Андрей” и ул. „Поп Сава Катрафилов”. Строителните дейности са по Проект BG16RFOP001-1.033-0002 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е Община Търговище. Общата стойност на проекта е 5 499 834,36 лв., от които: 4 532 598,65 лв. – съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие; 799 870,35 лв. – национално съфинансиране; 167 365,36 лв. – собствен принос на Община Търговище.  Продължителността на проекта е 14 месеца.

Строителните дейности включват цялостна реконструкция, разширяване и благоустрояване на обекта. Основната цел на проекта е да се създаде привлекателна, устойчива и достъпна градска среда, с което ще се повиши равнището на жизнената среда в гр. Търговище, удовлетворяване на потребностите и повишаване качеството на живот на неговите жители и повишаване привлекателността на региона за посетители, туристи и външни инвеститори.

 

 

За повече информация:

инж. Димо Димов– Ръководител проект, тел. 0885 044 025

e-mail:dimov.d@targovishte.bg

 

Организатор:

Издателска къща „АБ“ ЕООД

Анелия Минкова – Управител, тел. 0887 619 244

гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“ № 58, вх.0, ет.3

e-mail:ik-ab@outlook.com; ab_publishing@abv.bg

тел.: 359 422 591 51; 0896 776 865


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЩЕ ДАДЕ СТАРТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ, ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ТЪРГОВИЩЕ“ ПО

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

               На 27.09.2017 г. от 14.00 ч. ще се проведе официална церемония по започване на строителството - „Първа копка”  на  обект: Обособена позиция №1 „Цялостен ремонт и обновяване на ул. „Гладстон” и ул. „Велико Търново”. Място на събитието е ъгъла на ул. „Гладстон” и ул. „Цар Симеон” пред магазин БулМаг на кооперативния пазар. Строителните дейности са по Проект BG16RFOP001-1.033-0002 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е Община Търговище. Общата стойност на проекта е 5 499 834,36 лв., от които: 4 532 598,65 лв. – съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие; 799 870,35 лв. – национално съфинансиране; 167 365,36 лв. – собствен принос на Община Търговище.  Продължителността на проекта е 14 месеца.

Строителните дейности включват цялостна реконструкция, разширяване и благоустрояване на обекта. Основната цел на проекта е да се създаде привлекателна, устойчива и достъпна градска среда, с което ще се повиши равнището на жизнената среда в гр. Търговище, удовлетворяване на потребностите и повишаване качеството на живот на неговите жители и повишаване привлекателността на региона за посетители, туристи и външни инвеститори.

 

За повече информация:

инж. Димо Димов– Ръководител проект, тел. 0885 044 025

e-mail:dimov.d@targovishte.bg

 

Организатор:

Издателска къща „АБ“ ЕООД

Анелия Минкова – Управител, тел. 0887 619 244

гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“ № 58, вх.0, ет.3

e-mail:ik-ab@outlook.com; ab_publishing@abv.bg

тел.: 359 422 591 51; 0896 776 865


 

С П И С Ъ К  НА ЛИЦАТА, НЕДОПУСНАТИ ДО ПОДБОР НА ЕДИН СОЦИАЛЕН РАБОТНИК,   ПРЕДОСТАВЯЩ УСЛУГАТА ПРИЕМНА ГРИЖА” В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ, публикуван на 21.03.2017 г.


О Б Я В Л Е Н И Е

Oбщина Търговище в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG05M9OP001-2.003-0001-C01, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година обявява процедура за набиране и подбор на един социален работник, предоставящи услугата Приемна грижа” в област Търговище - изтегли цялата обява


 С П И С Ъ К  НА КЛАСИРАНИЯ КАНДИДАТ ЗА ДЛЪЖНОСТ НАЧАЛНИК ЕКИП”, ПРЕДОСТАВЯЩ УСЛУГАТА ПРИЕМНА ГРИЖА”  ПО ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015“ В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


С П И С Ъ К  НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ПОДБОР НА ЕДИН НАЧАЛНИК ЕКИП, ПРЕДОСТАВЯЩ УСЛУГАТА ПРИЕМНА ГРИЖА” В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

 С П И С Ъ К  НА ЛИЦАТА, НЕДОПУСНАТИ ДО ПОДБОР НА ЕДИН НАЧАЛНИК ЕКИП, ПРЕДОСТАВЯЩ УСЛУГАТА ПРИЕМНА ГРИЖА” В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

 С П И С Ъ К НА ЛИЦАТА, НЕДОПУСНАТИ ДО ПОДБОР НА ЕДИН СОЦИАЛЕН РАБОТНИК,   ПРЕДОСТАВЯЩ УСЛУГАТА ПРИЕМНА ГРИЖА” В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


 О Б Я В Л Е Н И Е  ОБ-Т-13/01.02.2017 – изтегли цялото обявление

Oбщина Търговище в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG05M9OP001-2.003-0001-C01, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година О Б Я В Я В А процедура за набиране и подбор на един началник екип, предоставящ услугата Приемна грижа” в област Търговище


О Б Я В Л Е Н И Е  ОБ-Т-12/01.02.2017 – изтегли цялото обявление

Oбщина Търговище в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG05M9OP001-2.003-0001-C01, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година О Б Я В Я В Апроцедура за набиране и подбор на един социален работник, предоставящи услугата Приемна грижа” в област Търговище 


С П И С Ъ К  НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ СОЦИАЛЕН РАБОТНИК”, ПРЕДОСТАВЯЩИ УСЛУГАТА ПРИЕМНА ГРИЖА” ПО ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015 В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


 С П И С Ъ К  НА ЛИЦАТА, НЕДОПУСНАТИ ДО ПОДБОР НА ДВАМА СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ, ПРЕДОСТАВЯЩИ УСЛУГАТА ПРИЕМНА ГРИЖА” В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


О Б Я В Л Е Н И Е – ОБ-Т-145/28.10.2016 г.

Oбщина Търговище в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG05M9OP001-2.003-0001-C01, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година обявява процедура за подбор на 2-ма социални работника  – изтегли цялото обявление

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Автобиография

 

Декларация – приложение 1

 

Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда

 Заявление за участие в подбор


 С П И С Ъ К  НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ СОЦИАЛЕН РАБОТНИК”, ПРЕДОСТАВЯЩИ УСЛУГАТА ПРИЕМНА ГРИЖА” ПО ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ„ В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ, публикуван на 24 октомври 2016 г.

 С П И С Ъ К  НА КЛАСИРАНИЯ КАНДИДАТ ЗА ДЛЪЖНОСТ НАЧАЛНИК ЕКИП” ПРЕДОСТАВЯЩ УСЛУГАТА ПРИЕМНА ГРИЖА”  ПО ПРОЕК „ПРИЕМИ МЕ“  В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ, публикуван на 24 октомври 2016 г.


С П И С Ъ К  НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ПОДБОР НА СЕДЕМ СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ, ПРЕДОСТАВЯЩИ УСЛУГАТА ПРИЕМНА ГРИЖА” В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ, публикуван на 19 октомври 2016 г.

С П И С Ъ К  НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ПОДБОР НА ЕДИН НАЧАЛНИК ЕКИП, ПРЕДОСТАВЯЩИ УСЛУГАТА ПРИЕМНА ГРИЖА” В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ, публикуван на 18 октомври 2016 г.

 С П И С Ъ К  НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ПОДБОР НА СЕДЕМ СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ, ПРЕДОСТАВЯЩИ УСЛУГАТА ПРИЕМНА ГРИЖА” В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ, публикуван на 18 октомври 2016 г.

 С П И С Ъ К  НА ЛИЦАТА, НЕДОПУСНАТИ ДО ПОДБОР НА ЕДИН НАЧАЛНИК ЕКИП, ПРЕДОСТАВЯЩ УСЛУГАТА ПРИЕМНА ГРИЖА” В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ, публикуван на 18 октомври 2016 г.

 С П И С Ъ К  НА ЛИЦАТА, НЕДОПУСНАТИ ДО ПОДБОР НА СЕДЕМ СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ, ПРЕДОСТАВЯЩИ УСЛУГАТА ПРИЕМНА ГРИЖА” В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ, публикуван на 18 октомври 2016 г.


Процедура за разглеждане на жалби от кандидат-потребители, потребители и предоставящи грижа за  тях в "Център за почасово предоставяне на интегрирани услуги" по проект "Нови хоризонти", публикувана на 13 октомври 2016 г.

Методика за кандидатстване, оценка и класиране  на кандидат-потребителите и предоставящи грижа за  тях в "Център за почасово предоставяне на интегрирани услуги" по проект "Нови хоризонти", публикувана на 13 октомври 2016 г.Oбщина Търговище в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линияBG05M9OP001-2.003-0001-C01, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година – изтегли цялото обявление

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Афтобиография

Декларация – приложение 1

Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда

Заявление за участие в подбор


 О Б Я В Л Е Н И Е – ОБ-Т-124/30.09.2016 г.

Oбщина Търговище в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линияBG05M9OP001-2.003-0001-C01, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година - изтегли цялото обявление

Афтобиография

Декларация – приложение 1

Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда

Заявление за участие в подбор

Списък на допуснатите кандидати по проект "С грижа за теб", публикуван на 21 септември 2016 година

Списък на недопуснатите кандидати по проект "С грижа за теб", публикуван на 21 септември 2016 година


  

СТАРТИРА НОВ СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ „Осигуряване на топъл обяд в град Търговище и малките населени места” – изтегли целия документ

Желаещите да ползват услугата следва да подават заявление по образец ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  в Информационния център на Общинска администрация град Търговище до 17.00 часа на 30 септември 2016 год.

 Приложение № 2 - заявление-декларация


О Б Я В Л Е Н И Е ОБ-Т-108/01.09.2016 г., публикувано на 1 септември 2016 година

Oбщина Търговище в качеството си на бенефициент по проект „С грижа за теб” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година обявявапровеждане на процедура по подбор на персонал за Комплекс за здравни и социални услуги в общността  в гр. Търговище   - изтегли цялото обявление

 Документи

Заявление за участие в подбор

Декларация

 Краен срок за подаване на документите - до 16:00 часа на 15.092016 г.


С П И С Ъ К  НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ПОДБОР НА ДВАМА СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ, ПРЕДОСТАВЯЩИ УСЛУГАТА ПРИЕМНА ГРИЖА” В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

С П И С Ъ К  НА ЛИЦАТА, НЕДОПУСНАТИ ДО ПОДБОР НА ДВАМА СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ, ПРЕДОСТАВЯЩИ УСЛУГАТА ПРИЕМНА ГРИЖА” В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ


 

 С П И С Ъ К НА ОДОБРЕНИТЕ СЛЕД СЪБЕСЕДВАНЕ  КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ/ СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ/ ДОМАШЕН ПОМОЩНИК ПО ПРОЕКТ „НОВИ ХОРИЗОНТИ”

  С П И С Ъ К  НА  КАНДИДАТИТЕ ЗА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ/ СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ/ ДОМАШЕН ПОМОЩНИК ПО ПРОЕКТ „НОВИ ХОРИЗОНТИ”, КОИТО Е НЕОБХОДИМО ДА ПРЕДСТАВЯТ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР


Списък на класираните кандидати за длъжност "Рехабилитатир/кинезетерапевт" за социалната услуга "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в гр. Търговище"

Списък на класираните кандидати за длъжност "Психолог" за социалната услуга "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в гр. Търговище"

Списък на класираните кандидати за длъжност "Здравен работник" за социалната услуга "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в гр. Търговище"


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮ С КАНДИДАТИТЕ ЗА  „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“, „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” И „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК”

 ПО ПРОЕКТ „НОВИ ХОРИЗОНТИ"

  С П И С Ъ К  НА  КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ/ СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ/ ДОМАШЕН ПОМОЩНИК ПО ПРОЕКТ „НОВИ ХОРИЗОНТИ”  


 

Изготвени са списъците на класираните потребители и резервите за ползване на социалните услуги личен, социален асистент и домашен помощник.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнението на проект на Община Търговище за изграждане на "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда" и сключен договор №: BG05M9OP001-2.002-0182-C001 «Нови хоризонти», по схема "Независим живот" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г., финансирана от Европейския социален фонд, уведомяваме всички заинтересовани лица, че след извършен подбор от комисия, назначена със заповед на кмета, са изготвени списъците на класираните потребители и резервите за ползване на социалните услуги  личен, социален асистент и домашен помощник.

Същите са поставени на мястото за обяви и съобщения пред входа на общината и можете да изтеглите от тук:

 

Списък на класираните потребители

 

Списък на резервите за потребители


О Б Я В Л Е Н И Е № ОБ-Т-38/25.03.2016 - изтегли цялото обявление

Oбщина Търговище в качеството си на бенефициент по проект „Нови хоризонти” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.002 „Независим живот”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година  
О Б Я В Я В А
Процедура за набиране и подбор на персонал, за интегрирана социална услуга „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в гр. Търговище” на следните длъжности:
Психолог,  Рехабилитатор/Кинезитерапевт и Здравен работник

 

 Заявление за участие в подбор - изтегли заявлението


 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ  „НОВИ ХОРИЗОНТИ“. 
ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН

ОТ 10.02.2016 г. ДО 26.02.2016 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО,

ОТ 9:00 Ч. ДО 16:00 Ч. В  ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.

 За кандидатстване, подбор и наемане на предоставящи услугите „личен асистент“, „социален асистент” и „домашен помощник” по Проект BG05M9OP001-2.002-0182-C001,“НОВИ ХОРИЗОНТИ” :

Документи: Заявление 1; (ИЗТЕГЛИ)

Желаещите за включване ще обслужват една от следните групи:

·        Хора с увреждания и техните семейства, вкл. деца;

·        Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

Желаещите да предоставят услугата „личен асистент”, „социален асистент” или „домашен помощник” подават необходимите документи по настоящ адрес в Община Търговище, „Център за административно обслужване”, в срок от 10.02.2016 г. до 26.02.2016 г., включително.

Необходими документи към Заявление 1:

·         копие на документ за самоличност;

·        автобиография (по образец -  Приложение № 1 А);

·        декларация (по образец - Приложение № 1 Б);

·        копие на документи за придобита образователна степен и/или обучение по друг проект за „личен/социален асистент” или „дом. помощник”. (при наличие на такива);

·        служебна бележка от месторабота (ако е приложимо);

·        пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);


За повече информация:

 

0876 26 73 99 - г-ца С. Мехмедова, г-ца С. Стефанова или г-жа М. Пеева или  0601/ 6 87 00 – г-н Д. Петков;


 

 SСС Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ „НОВИ ХОРИЗОНТИ“.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН

ОТ 10.02.2016 г. ДО 26.02.2016 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО,

ОТ 9:00 Ч. ДО 16:00 Ч. В  ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.

 За кандидатстване и подбор на потребители за Интегрирана социална услуга, нуждаещи се от „личен асистент“, „социален асистент” или „домашен помощник” по Проект BG05M9OP001-2.002-0182-C001,“НОВИ ХОРИЗОНТИ”

Документи: Заявление 2; (ИЗТЕГЛИ)

Желаещите за включване е необходимо да попадат в една от следните групи:

 • Хора с увреждания и техните семейства, вкл. деца;
 • Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

и желаещи да бъдат включени в проекта подават необходимите документи по настоящ адрес в Община Търговище, „Център за административно обслужване”, в срок от 10.02.2016 г. до 26.02.2016 г., включително.

Необходими документи към Заявление 2:

 • документ за самоличност (копие);
 • за дете - удостоверение за раждане (копие); документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител(копие);
 • експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК, протокол от ЛКК или друг медицински документ, (копие), ако е приложимо;
 • удостоверение за настойничество/ попечителство (копие), ако е приложимо;
 • други документи, ако е приложимо

 За повече информация:

 

0876 26 73 99 - г-ца С. Мехмедова, г-ца С. Стефанова или г-жа М. Пеева или  0601/ 6 87 00 – г-н Д. Петков;


СПИСЪК

НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ СОЦИАЛЕН РАБОТНИК ЗА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ГР. ТЪРГОВИЩЕ


Обявление по проект "Нови хоризонти" - изтегли

Заявление за участие в подбор по проект "Нови хоризонти" - изтегли

 


 Списъци на допуснати и недопуснати за  длъжността „социален работник” по проект „Нови хоризонти”

Списък на лицата, допуснати до подбор на двама социални работници за социалната услуга "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в гр. Търговище" - изтегли

Списък на лицата, недопуснати до подбор на двама социални работници за социалната услуга "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в гр. Търговище" - изтегли

  


 О Б Я В Л Е Н И Епубликувано на 27 януари 2016 година - изтегли обявлението

Община Търговище стартира процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата „личен асистент“ по Проект „Нови възможности за грижа“ за периода от 01.02.2016 г. до 29.02.2016 г.
Медицинските специалисти, които желаят да бъдат наети по проекта подават необходимите документи по настоящ адрес в Община Търговище, стая 31, етаж 5, 2 тяло в срок от 22.01.2016 г. до 29.01.2016 г.
Необходими документи:

1.        Заявление за кандидатстване от медицински специалист по Проект „Нови възможности за грижа“ (Приложение 1) -изтегли заявлението

2.                Документ за самоличност (за справка)

3.                Автобиография

4.                Диплома за базово медицинско образование

5.         Документ, доказващ професионален медицински опит минимум 1 година (служебна бележка от работодател/трудова книжка/др.)

6.                Служебна бележка от месторабота, удостоверяваща, че кандидатът работи (ако е трудово ангажиран)

7.                Пенсионно разпореждане (ако кандидатът е пенсионер)

За повече информация: тел. 0601/68780 - Билял Чолаков

  


 О Б Я В Л Е Н И Е, публикувано на 22 януари 2016 година - изтегли обявлението

Община Търговище стартира процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата „личен асистент“ по Проект „Нови възможности за грижа“ за периода от 01.02.2016 г. до 29.02.2016 г.
Медицинските специалисти, които желаят да бъдат наети по проекта подават необходимите документи по настоящ адрес в Община Търговище, стая 31, етаж 5, 2 тяло в срок от 22.01.2016 г. до 26.01.2016 г.
Необходими документи:

1.        Заявление за кандидатстване от медицински специалист по Проект „Нови възможности за грижа“ (Приложение 1) - изтегли заявлението

2.                Документ за самоличност (за справка)

3.                Автобиография

4.                Диплома за базово медицинско образование

5.         Документ, доказващ професионален медицински опит минимум 1 година (служебна бележка от работодател/трудова книжка/др.)

6.                Служебна бележка от месторабота, удостоверяваща, че кандидатът работи (ако е трудово ангажиран)

7.                Пенсионно разпореждане (ако кандидатът е пенсионер)

За повече информация: тел. 0601/68780 - Билял Чолаков


 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com