TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Сряда, 20 февруари 2019 / ПРОЕКТИ ПО
ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ-ОП "Региони в растеж 2014-2020"
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

   

    Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще присъства на официалното откриване на обновеното по европейски проект Основно училище „Христо Ботев“ в  гр. Търговище


      На 28.01.2019 г. , от 13:00 ч., във фоайето на Първо основно училище „Христо Ботев” гр. Търговище, ще се проведе церемония „Официално откриване“. Учебното заведение е изцяло обновено и модернизирано по Проект: BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

       На церемонията ще присъстват министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров, областният управител Митко Стайков, председателят на Общинския съвет инж. Хатидже Алиева, общински съветници,  Мирослава Павлова – ръководител на проекта,  началникът на РУО  - гр. Търговище Елка Станчева, представители на фирмата – изпълнител на СМР – „Стройкомерс – ТТ“, педагози работили в учебното заведение, представители на медиите и други заинтересовани страни.

     В рамките на проекта е извършен основен ремонт и реконструкция на Първо основно училище „Христо Ботев”. С реализацията на заложените дейности се осигури модерна, функционална, здравословна, достъпна и енергийно ефективна материална база на учебното заведение. Изпълнените строително-монтажни работи са на стойност 2 762 663,89 лв. без ДДС,  в т.ч. и съфинансиране 98 602,85  лв. без ДДС. Направена е и цялостна подмяна на наличното оборудване и обзавеждане на обща стойност 496 393,80 лв. без ДДС.

   Проектът се изпълнява по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.033 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Търговище”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

      Бюджетът, предвиден за изпълнение на проекта, възлиза на 9 781 298,54 лв., от които безвъзмездна финансова помощ (100%): 9 661 312,88 лв. и собствен принос на бенефициента: 119 985,66 лв.

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

 

Публикувано на: 24 януари 2019 г.


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ, ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ТЪРГОВИЩЕ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ПРИКЛЮЧВА ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ, ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ТЪРГОВИЩЕ“  ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

         На 14.11.2018 г. от 10.00 ч. в зала № 28 в сградата на Община Търговище ще се проведе ще се проведе пресконференция по повод приключване на Проект BG16RFOP001-1.033-0002 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е Община Търговище. Общата стойност на проекта е 5 414 289,55 лв., от които:

·                  4 460 510,55 лв. европейско финансиране

·                  787 148,93 лв. национално съфинансиране

·                  166 630,07 лв. финансиране от Община Търговище. 

На пресконференцията Кметът на Община Търговище д-р Дарин Димитров и Ръководителят на проекта инж. Димо Димов ще запознаят присъстващите с резултатите от извършените дейности по проекта.

Основната цел на проекта е да се създаде привлекателна, устойчива и достъпна градска среда, с което ще се повиши равнището на жизнената среда в гр. Търговище, удовлетворяване на потребностите и повишаване качеството на живот на неговите жители и повишаване привлекателността на региона за посетители, туристи и външни инвеститори.

 

 За повече информация:

инж. Димо Димов– Ръководител проект, тел. 0885 044 025

e-mail:dimov.d@targovishte.bg

 Организатор:

Издателска къща „АБ“ ЕООД

Анелия Минкова – Управител, тел. 0887 619 244

гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“ № 58, вх.0, ет.3

e-mail:ik-ab@outlook.com; ab_publishing@abv.bg

 

тел.: 359 422 591 51; 0896 776 865

Публикувано на 12 ноември 2018


 

ЗАВЪРШИХА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ, ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ТЪРГОВИЩЕ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

 

             На 14.11.2018 г. от 11.00 ч. в квартал 310, квартал „Запад- 2”, гр. Търговище,  ул. „3-ти март“ (от южната страна на бл.40,  кв. „Запад-2”, гр. Търговище – посока околовръстния път) ще се проведе церемония по „Официално откриване“  на  обект: Обособена позиция №5 „Цялостен ремонт и обновяване на кв. „Запад” 2 – Подобект 1, включващ кв.307, кв.308, кв.309, кв.310 и кв.311 по плана на гр. Търговище”. Строителните дейности са по Проект BG16RFOP001-1.033-0002 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е Община Търговище. Общата стойност на проекта е 5 414 289,55 лв., от които:

•              4 460 510,55 лв. европейско финансиране

•              787 148,93 лв. национално съфинансиране

•              166 630,07 лв. финансиране от Община Търговище. 

Основната цел на проекта е да се създаде привлекателна, устойчива и достъпна градска среда, с което щe се повиши равнището на жизнената среда в гр. Търговище, удовлетворяване на потребностите и повишаване качеството на живот на неговите жители и повишаване привлекателността на региона за посетители, туристи и външни инвеститори. Извършените строителни дейности включват изграждане и възстановяване на обслужващи улици, пътни настилки, тротоари, градско обзавеждане, благоустрояване на междублокови пространства, изграждане на мултифункционална спортна площадка на открито и осветление.

 

За повече информация:

инж. Димо Димов– Ръководител проект, тел. 0885 044 025

e-mail:dimov.d@targovishte.bg

 

Организатор:

Издателска къща „АБ“ ЕООД

Анелия Минкова – Управител, тел. 0887 619 244

гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“ № 58, вх.0, ет.3

e-mail:ik-ab@outlook.com; ab_publishing@abv.bg

 

тел.: 359 422 591 51; 0896 776 865

Публикувано на 12 ноември 2018


 

ЗАВЪРШИХА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ, ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ТЪРГОВИЩЕ“ ПО  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

  

             На 14.11.2018 г. от 11.30 ч. на ул. „3-ти март“, кв. „Запад-2”, гр. Търговище – посока околовръстния път ще се проведе церемония по „Официално откриване“  на  обект: Обособена позиция №2 „Цялостен ремонт и обновяване на ул. „3 март” и от бул. „Трайко Китанчев” до връзката с околовръстния път”. Строителните дейности са по Проект BG16RFOP001-1.033-0002 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е Община Търговище. Общата стойност на проекта е 5 414 289,55 лв., от които:

•              4 460 510,55 лв. европейско финансиране

•              787 148,93 лв. национално съфинансиране

•              166 630,07 лв. финансиране от Община Търговище. 

Основната цел на проекта е да се създаде привлекателна, устойчива и достъпна градска среда, с което ще се повиши равнището на жизнената среда в гр. Търговище, удовлетворяване на потребностите и повишаване качеството на живот на неговите жители и повишаване привлекателността на региона за посетители, туристи и външни инвеститори. Строителните дейности, които бяха извършени на обекта включват уширение на пътното платно, подмяна на асфалтови настилки, нови зелени площи, ново улично осветление.

 

 За повече информация:

инж. Димо Димов– Ръководител проект, тел. 0885 044 025

e-mail:dimov.d@targovishte.bg

 

Организатор:

Издателска къща „АБ“ ЕООД

Анелия Минкова – Управител, тел. 0887 619 244

гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“ № 58, вх.0, ет.3

e-mail:ik-ab@outlook.com; ab_publishing@abv.bg

 

тел.: 359 422 591 51; 0896 776 865 

Публикувано на 12 ноември 2018


ЗАВЪРШИХА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ, ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ТЪРГОВИЩЕ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

  

             На 14.11.2018 г. от 12.00 ч. пред сградата на МБАЛ Търговище ще се проведе церемония по „Официално откриване“  на  обект: Обособена позиция №3 „Цялостен ремонт и обновяване на бул. „Сюрен”. Строителните дейности са по Проект BG16RFOP001-1.033-0002 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е Община Търговище. Общата стойност на проекта е 5 414 289,55 лв., от които:

•              4 460 510,55 лв. европейско финансиране

•              787 148,93 лв. национално съфинансиране

•              166 630,07 лв. финансиране от Община Търговище. 

Основната цел на проекта е да се създаде привлекателна, устойчива и достъпна градска среда, с което ще се повиши равнището на жизнената среда в гр. Търговище, удовлетворяване на потребностите и повишаване качеството на живот на неговите жители и повишаване привлекателността на региона за посетители, туристи и външни инвеститори. Бяха извършени следните строителни дейности: изграждане на ивица пътно платно за изчакващи МПС за пациенти на МБАЛ-Търговище, подмяна на тротоари и зелени площи, подмяна на асфалтови настилки, улично осветление и изграждане на ефектно алейно осветление.

 

 

За повече информация:

инж. Димо Димов– Ръководител проект, тел. 0885 044 025

e-mail:dimov.d@targovishte.bg

 

Организатор:

Издателска къща „АБ“ ЕООД

Анелия Минкова – Управител, тел. 0887 619 244

гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“ № 58, вх.0, ет.3

e-mail:ik-ab@outlook.com; ab_publishing@abv.bg

 

тел.: 359 422 591 51; 0896 776 865

Публикувано на 12 ноември 2018


 

ЗАВЪРШИХА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ, ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ТЪРГОВИЩЕ“ ПО  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

 

              На 14.11.2018 г. от 14.00 ч пред сградата на Търговски комплекс „Сити Център” на кръстовище между бул. „Митрополит Андрей” и ул. „Поп Сава Катрафилов” ще се проведе церемония по „Официално откриване“  на  обект: Обособена позиция №4 „Цялостен ремонт и обновяване на кръстовище за кръгово движение на бул. „Митрополит Андрей” и ул. „Поп Сава Катрафилов”. Строителните дейности са по Проект BG16RFOP001-1.033-0002 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е Община Търговище. Общата стойност на проекта е 5 414 289,55 лв., от които:

•              4 460 510,55 лв. европейско финансиране

•              787 148,93 лв. национално съфинансиране

•              166 630,07 лв. финансиране от Община Търговище. 

Основната цел на проекта е да се създаде привлекателна, устойчива и достъпна градска среда, с което ще се повиши равнището на жизнената среда в гр. Търговище, удовлетворяване на потребностите и повишаване качеството на живот на неговите жители и повишаване привлекателността на региона за посетители, туристи и външни инвеститори. Чрез реализацията на проекта се осъществи регулиране на  движението в едно от най-натоварените и конфликтни кръстовища от транспортната схема на града.

 

 За повече информация:

инж. Димо Димов– Ръководител проект, тел. 0885 044 025

e-mail:dimov.d@targovishte.bg

 

Организатор:

Издателска къща „АБ“ ЕООД

Анелия Минкова – Управител, тел. 0887 619 244

гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“ № 58, вх.0, ет.3

e-mail:ik-ab@outlook.com; ab_publishing@abv.bg

тел.: 359 422 591 51; 0896 776 865

 

 Публикувано на 12 ноември 2018


ЗАВЪРШИХА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ, ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ТЪРГОВИЩЕ“ ПО  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

  

             На 14.11.2018 г. от 14.30 ч. ще се проведе церемония по „Официално откриване“  на  обект: Обособена позиция №1 „Цялостен ремонт и обновяване на ул. „Гладстон” и ул. „Велико Търново”. Място на събитието е ъгъла на ул. „Гладстон” и ул. „Цар Симеон” пред магазин БулМаг на кооперативния пазар. Строителните дейности са по Проект BG16RFOP001-1.033-0002 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е Община Търговище. Общата стойност на проекта е 5 414 289,55 лв., от които:

•              4 460 510,55 лв. европейско финансиране

•              787 148,93 лв. национално съфинансиране

•              166 630,07 лв. финансиране от Община Търговище. 

Основната цел на проекта е да се създаде привлекателна, устойчива и достъпна градска среда, с което ще се повиши равнището на жизнената среда в гр. Търговище, удовлетворяване на потребностите и повишаване качеството на живот на неговите жители и повишаване привлекателността на региона за посетители, туристи и външни инвеститори. Осъществени са следните строителни дейности: уширение на пътното платно и допълнителна лента за изчакващи леки автомобили в зоната на пазара, подмяна асфалтовите и тротоарни настилки с нови, нови зелени площи, нови бетонови бордюри, изграждане на нова двупосочна велоалея, улично осветление, изграждане на ефектно алейно осветление.

 

 За повече информация:

инж. Димо Димов– Ръководител проект, тел. 0885 044 025

e-mail:dimov.d@targovishte.bg

 

Организатор:

Издателска къща „АБ“ ЕООД

Анелия Минкова – Управител, тел. 0887 619 244

гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“ № 58, вх.0, ет.3

e-mail:ik-ab@outlook.com; ab_publishing@abv.bg

 

тел.: 359 422 591 51; 0896 776 865 

Публикувано на 12 ноември 2018


 

Община Търговище изпълни строителните дейности по проект "Развитие, обновяване и модернизиране ва градската среда в

гр. Търговище"

 

Публикувано на 29 октомври 2018 г.


 

 

Откриват обновената Целодневна детска градина №9 „Приказка“ в гр. Търговище   

 

 

            На 09.10.2018 г. (вторник), от 11:00 ч., в двора на Целодневна детска градина №9 „Приказка”, гр. Търговище, ще се проведе церемония „Официално откриване“. Детското заведение е изцяло обновено и модернизирано по Проект: BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

            На церемонията ще присъстват д-р Дарин Димитров – Кмет на община Търговище, Мирослава Павлова – Ръководител на проекта, Даниела Димитрова – Директор на детската градина и представители на фирмата, изпълнител на строителството, строителния и авторския надзор. Поканени са представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Областния управител на Търговище, общински съветници, медии и други заинтересовани страни.

Извърши се основен ремонт, цялостно обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата. С реализацията на заложените по проекта дейности за обекта, се осигури модерна, функционална, здравословна, достъпна и енергийно ефективна материалната база на Целодневна детска градина №9 „Приказка”. Изпълнените строително-монтажни работи са на стойност 1 161 524.79 лв. без ДДС. По проекта е направена и цялостна подмяна на наличното оборудване и обзавеждане, на обща стойност 78 035.66 лв. без ДДС. 

       Проектът се изпълнява по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.033 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Търговище”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.


 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

 

 

Публикувано на 5 октомври 2018 г.


 

С церемония „Първа копка“

започна ремонтът на Детска градина №7 „Снежанка“

 

     С церемония „Първа копка” на 07.08.2018 г. започна ремонтът на Детска градина №7 „Снежанка“ в гр. Търговище. Обектът се реализира по Проект:  BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.

     Кметът на Общината д-р Дарин Димитров, Антония Радева от фирмата-изпълнител - "Ивелинстрой" ЕООД и г-жа Даниела Райкова – директор на детската градина, символично направиха първа копка. На церемонията, която  дава старт на строителните дейности по ремонта на детската градина, присъстваха народният представител д-р Венка Стоянова, областният управител Митко Стайков, представители на ръководството на Община Търговище, общински съветници, екипът за управление на проекта, представители на фирмите-изпълнители и институции, служители от общинска администрация, граждани и журналисти.

        В  рамките на дейностите по проекта ще бъде извършен  основен ремонт, цялостно обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата. Ремонтните дейности  включват: конструктивно укрепване на сградата; цялостен ремонт на покрива, върху който ще се монтират 6 бр. слънчеви колектори, за захранване на бойлер за топла вода; полагане на топлоизолация и минерална мазилка; подмяна на дограма; подмяна на настилки и покрития по стени и тавани; цялостен ремонт на санитарните възли; рампи за инвалиди; изграждане на нова актова зала и нов физкултурен салон; озеленяване и облагородяване на двора; изграждане на нови детски площадки и др.; 

    Бюджетът, предвиден за строителните работи в детската градина, възлиза на 1 209 664,70 лв., без ДДС, а за оборудване и обзавеждане – 169 744,73  лв. без ДДС.  Срокът за приключване на дейностите по проекта е май 2019 г.

   Проектът се изпълнява по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.033 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Търговище”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

 

Публикувано на 07 август 2018 г.

Приключиха ремонтът и обновяването на детска градина „Приказка” 

Обектът е сред четирите звена от образователната инфраструктура в Търговище, които се обновяват по ОП „Региони в растеж”

 

На 06.08.2018 г., след приключване на проектните дейности и въвеждане в експлоатация на обекта, се възстановяват занятията в Детска градина №9 „Приказка“ в гр. Търговище. 100 деца ще влязат в преобразената сграда, в която беше извършен основен ремонт

Дейностите по Проект BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 включваха: цялостно обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност; конструктивно укрепване; цялостен ремонт на покрива, върху който са монтирани 4  слънчеви колектора за захранване на бойлер за топла вода; положена е топлоизолация и минерална мазилка; подменена е дограмата, настилките и покритията по стени и тавани; извършен е цялостен ремонт на санитарните възли; изградена е рампа за инвалиди и асансьор, осигуряващи достъпна архитектурна среда; озеленен и облагороден е дворът; изградени са нови детски площадки и др.

В рамките на проекта е доставено ново оборудване и обзавеждане: гардероби, шкафчета, секции, бюра, столове, дивани, маси, пейки, както и компютри, инвентар и други.

Извършените строителни работи в детската градина са на стойност 967 937,32 лв., без ДДС, а доставеното оборудване и обзавеждане – 65 030,00 лв. без ДДС.

В сградата беше извършена проверка и оглед от приемателна комисия за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация, с което се финализират дейностите по изпълнение и започва оформянето на отчетната документация за обекта. 

Официалното откриване на обновената детска градина, по желание на колектива и родителите, е планирано за септември.

Проектът, по който беше реализирано обновяването на детската градина, се изпълнява по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.033 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Търговище”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

В Проекта  BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 са включени още детски ясла и градини, както и основно училище. В момента се извършва доставка и монтаж на  предвиденото оборудване и обзавеждане в ясла „Първи юни”. Ремонтните работи в  І ОУ „Хр. Ботев” са в напреднал етап на изпълнение и предстои приключването им.  През тази седмица започна работата и по четвъртия обект от образователната инфраструктура - детска градина „Снежанка”.  

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г

  

Публикувано на 03 август 2018 г. 

Официален старт на  строителните дейности на

ЦДГ №7 „Снежанка  

     На 07.08.2018 г., от 10:00 ч., в двора на  ЦДГ №7 „Снежанка“ гр. Търговище ще се проведе церемония „Първа копка“ за старт на строително-монтажни дейности в обекта, който се изпълнява по  Проект:  BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

     Строително-монтажните работи, на стойност 1 209 664,70 лв. без ДДС, включват цялостен ремонт и реконструкция  на Детска градина № 7 „Снежанка“. След приключването им ще се извърши цялостна подмяна на наличното оборудване и обзавеждане на стойност 169 744,73 лв. без ДДС.

     На  церемонията ще присъстват: д-р Дарин Димитров – кмет на община Търговище; Никола Станчев – ръководител на проекта; Даниела Райкова – директор на детската градина; представители на фирмата, изпълняваща строителството, строителния и авторския надзор.

     В церемонията по „Първа копка“ за стартиране на строително-монтажните дейности са поканени  представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Областният управител на Търговище, общински съветници и други заинтересовани страни от изпълнението на проекта.

   Проектът се изпълнява по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.033 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Търговище”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

    Бюджетът, предвиден за изпълнение на проекта, възлиза на  9 781 298,54 лв., от които безвъзмездна финансова помощ (100%): 9 661 312,88 лв. и собствен принос на бенефициента: 119 985,66 лв.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

 

Публикувано на 02 август 2018 г.

 

ПРОТОКОЛ

от заседание на Работна група за предварителен подбор и оценка на проектни идеи, които да бъдат включени в индикативния списък на операциите на Инвестиционната програма по процедура № BG16RFOp001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020

Изтегли в PDF 

 

Публикувано на 19 юли 2018 г.

 

ПОКАНА

за заседание на работна група

Изтегли в PDF  

 

Регистър на подадениете заявления за интерес и финансова помощ (ЗИФП) за изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Търговище по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ по ОПРР 2014-2020.

Изтегли в PDF

Публикувано на 14 юни 2018 г.

Проект: № BG16RFOP001-5.001-0031-C01 „Сигурност в общността”

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-5.001„Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, приоритетна ос: „Регионална социална инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-5.001-0031-C01 , № РД-02-37-22 от 21.02.2018 г.

Стойност на договор BG16RFOP001-5.001-0031-C01 „Сигурност в общността”

100% безвъзмездна помощ

1 035 585.49 лв.

Продължителност: 24 месеца

Описание:

Един от основните приоритети в националната политика през последните години е изграждането на ефективно работеща система за закрила на детето, чрез която да се гарантира успешното изпълнение на реформата за повишаване на благосъстоянието на децата в България. Основна цел и посока на реформата е деинституционализацията на съществуващата система от социални услуги и развитие на система от алтернативни услуги за деца и семейства, базирани в общността. Изпълнението на приоритетите изисква осъществяването на реформа в грижите за деца и качествена промяна в подхода към социалните услуги, предоставяни за тях. Проектното предложение предвижда изграждането на следните услуги съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги:

1. Нов дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства;

2. Ново преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст;

3. Ново наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21-годишна възраст;

4. Ремонт на Дневен център за деца с увреждания с включване на услуги за ЦСРИ;

5. Ремонт на Център за обществена подкрепа.

 

Изпълнението на проекта трайно ще допринесе за постигане на поставените цели в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги.

С изпълнението на проектното предложение ще се допринесе за:

 • Осигуряване на социално включване и равен достъп до услуги на децата и младежите, настанени в ДДЛРГ, ДМСГД, включително и за децата с увреждания и и децата с потребност от постоянна медицинска грижа;
 • Осигуряване на инфраструктура за услуги в общността за деца и младежи съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги;
 • Да се изгради нов дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства;
 • Да се изгради ново преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст;
 • Да се изгради ново наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21-годишна възраст; 
 • Да се осъществи ремонт на Дневен център за деца с увреждания с включване на услуги за ЦСРИ;
 • Да се осъществи ремонт/обзавеждане/оборудване на Център за обществена подкрепа.

Настоящето проектно предложение е насочено към изпълнението на следния инвестиционен приоритет: Инвестиционен приоритет: „Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, намаляването на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаването на по-добро социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до социални,културни и развлекателни услуги и преминаването от услуги, предоставяни в институции, към услуги, предоставяни в общността“.

Основни дейности по проекта:

Дейност 1: Организация и управление на проекта

Дейност 2: Изпълнение на инженеринг-проектиране,авторски надзор и изпълнение на дейности по СМР за следните обекти:

 • Нов дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства;
 • Ново преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст;
 • Ремонт на Дневен център за деца с увреждания с включване на услуги за ЦСРИ

Дейност 3: Оценка на съответствието , независим строителен надзор и въвеждане в експлоатация на 3 бр. обекта

Дейност 4: Изпълнение на доставки на оборудване/обзавеждане по проекта

Дейност 5: Публичност и визуализация на проекта

Дейност 6: Изпълнение на строително-монтажни работи за Център за обществена подкрепа и ново наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21-годишна възраст

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-5.001-0031-C01 „Сигурност в общността”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.   

 

Обява за удължаване на срока за прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на Община търговище по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие на ОП "Региони в разстеж 2014-2020

 

Публикувани на 25 май 2018 година

 

 СТАРТИРА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

Изтегли в PDF  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОПЪЛВАНЕ

Изтегли в ZIP  

 

ПРОЦЕДУРА    

за осъществяване на прием на документи за кандидатстване и извършване на оценка на подадените заявления за изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020

Изтегли в PDF  

  

 

ОБЯВА  

за прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на община Търговище по Приоритетна ос 1 „Устройчиво и интегрирано градско развитие на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020

Изтегли в PDF  

 

ФИШ ЗА ПРОЕКТНА ИДЕЯ

за списъка с индикативни операции, включени в Инвестиционната програма по процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020

Изтегли в Word 

 

Протокол от заседание на Работна група за предварителен подбор и оценка на пректни идеи, които да бъдат включени в индикативния списък на операцииите на Инвестиционната програма по процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, Приоритетна ос 1 „Устройчиво и интегрирано градско развитие“, Операция „Региони в растеж“ 2014 - 2020

Изтегли в PDF 

 

Заповед за сформиране на постоянно действаща Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на Община Търговище.

Изтегли в PDF 

 

Публикувани на 22 февруари 2018 г.

 

Покана от Кмета на община Търговище за участие в новосформирана Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Търговище по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Приложение - ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Търговище по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

 

Публикувани на 19 януари 2018 година

 


 

Официален старт на  ремонтните дейности на

ЦДГ №9 „Приказка

 

На 11.10.2017 г., от 11:15 ч., в двора на  ЦДГ №9 „Приказка“ гр. Търговище ще се  проведе официална церемония „Първа копка“ за  старт на строително – монтажни дейности на обекта, включен в  Проект:  BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Строително-монтажните работи, на стойност 1 091 656,05 лв. без ДДС, целят цялостен ремонт и реконструкция  на Детска градина № 9 „Приказка“.

След приключване на строителните работи ще се извърши цялостна подмяна на наличното оборудване и обзавеждане на стойност 118 847,00без ДДС.

На  официалната церемония ще присъстват: д-р Дарин Димитров – кмет на община Търговище; Никола Станчев – ръководител на проекта; Даниела Димитрова – директор на детската градина; представители на фирмата, изпълняващи строителството, строителния и авторския надзор.

В церемонията по „Първа копка“ за стартиране на строително-монтажните дейности са поканени  представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, областният управител на Търговище, общински съветници и други заинтересовани страни от изпълнението на проекта.

Проектът се изпълнява по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.033 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Търговище”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. 

Бюджетът, предвиден за изпълнение на проекта за обновяване на 4 обекта от образователната инфраструктура, възлиза на  9 781 298,54 лв., от които безвъзмездна финансова помощ (100%): 9 661 312,88 лв.  Собственият принос на бенефициента за проекта е 119 985,66 лв. Средствата са за ремонтни дейности на кукления театър в сградата на Първо основно училище „Христо Ботев”, което е част обектите, заедно с две детски градини и една ясла.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.  

 

Започват  ремонтните дейности на

Детскa ясла №1 „Първи юни“

 

На 11.10.2017 г., от 10:30 ч., в двора  на  Детска ясла №1 „Първи юни“ гр. Търговище  ще се  проведе официална церемония „Първа копка“ за започване на строително – монтажни дейности на сградата на яслата по  Проект:  BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Строително-монтажните работи, на стойност 880 013,19 лв. без ДДС, целят цялостен ремонт и реконструкция  на Детска ясла №1 „Първи юни“.

След приключване на строителните работи ще се извърши цялостна подмяна на наличното оборудване и обзавеждане на стойност 101 000,00 без ДДС.

На  официалната церемония ще присъстват: д-р Дарин Димитров – кмет на община Търговище; Никола Станчев – ръководител на проекта; Росица Иванова – директор на детската ясла; представители на фирмите, изпълняващи строителството, строителния и авторския надзор.

В церемонията по „Първа копка“ за стартиране на строително-монтажните дейности са поканени  представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, областният управител на Търговище, общински съветници и други заинтересовани страни от изпълнението на проекта.

Проектът се изпълнява по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.033 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Търговище”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. 

Бюджетът, предвиден за изпълнение на проекта за обновяване на 4 обекта от образователната инфраструктура, възлиза на  9 781 298,54 лв., от които безвъзмездна финансова помощ (100%): 9 661 312,88 лв.  Собственият принос на бенефициента за проекта е 119 985,66 лв. Средствата са за ремонтни дейности на кукления театър в сградата на Първо основно училище „Христо Ботев”, което е част обектите, заедно с две детски градини и една ясла.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

 

                       

Официален старт на  строителните дейности на

Основно училищеХристо Ботев“

 

На 5.10.2017 г., от 11:15 ч., в двора на  Първо основно училище „Христо Ботев” гр. Търговище ще се  проведе Официална церемония „Първа копка“ за успешен старт на строително – монтажни дейности по  Проект:  BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Строително-монтажните работи, на стойност е 2 858 848,70 лв. без ДДС, целят цялостен ремонт и реконструкция  на Първо основно училище „Христо Ботев“.

След приключване на строителните работи ще се извърши цялостна подмяна на наличното оборудване и обзавеждане на стойност 802 000,00 без ДДС.

На  Официалната церемония ще присъстват: Д-р Дарин Димитров – кмет на община Търговище; Никола Станчев – ръководител на проекта; Димитър Алексиев – директор на училището; Представители на фирмата, изпълняваща строителството, строителния и авторския надзор.

В церемонията по „Първа копка“ за стартиране на строително-монтажните дейности са поканени  представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Областният управител на Търговище, общински съветници и други заинтересовани страни от изпълнението на проекта.

Проектът се изпълнява по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.033 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Търговище”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

 

Бюджетът, предвиден за изпълнение на проекта, възлиза на  9 781 298,54 лв., от които безвъзмездна финансова помощ (100%): 9 661 312,88 лв. и собствен принос на бенефициента: 119 985,66 лв.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

 

  

Започват строителните работи на образователната инфраструктура

по „Региони в растеж”

  

Материалната база на 4 обекта от общинската образователна инфраструктура в град Търговище ще бъде обновена и модернизирана по проект №BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Ще бъде извършен ремонт, реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградите на I ОУ „Христо Ботев”, Детски градини №7 „Снежанка” и №9 „Приказка” и Детска ясла №1 „Първи юни”.

Проектът ще допринесе за реализацията на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Търговище, насочен към трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в града.

Бюджетът, предвиден за изпълнение на проекта, възлиза на  9 781 298,54 лв., от които безвъзмездна финансова помощ (100%): 9 661 312,88 лв. и собствен принос на бенефициента: 119 985,66 лв.

 

Във връзка със стартирането на дейностите, на 05.10.2017 г. от 10:00 часа в зала 28 на Община Търговище ще бъде проведена начална пресконференция по проекта.

  

В пресконференцията ще вземат участие:

Д-р Дарин Димитров – кмет на община Търговище;

Никола Станчев – ръководител на проекта;

Представители на фирмите, изпълняващи строителството, строителния и авторския надзор.  

За повече информация:

Никола Станчев – ръководител на проект, тел. 0899864201

e-mail: stanchev.n@targovishte.bg

Изпълнител на дейностите за публичност по проекта:

„Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД

Иван Димитров – управител

гр. София 1303, ул. „Средна гора“ №84-86, тел. 02/4234859,

e-mail: office@dmibg.com

 

 ------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.  

  

Проект: BG16RFOP001-1.033-0002 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище”

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.033 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Търговище”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG16RFOP001-1.033-0002-С01, №РД-02-37-91 от 03.05.2017 г.

Стойност на проектно предложение BG16RFOP001-1.033-0002 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище “:

5 499 834,36 лв.

В това число:

 

Безвъзмездна финансова помощ (100%):

5 332 469,00 лв.

Собствен принос на бенефициента:       

167 365,36 лв.

Продължителност: 14 (четиринадесет) месеца

Описание:

   Проектното предложение по Инвестиционен приоритет „Градска среда” е един от петте основни проекта на Инвестиционната програма на община Търговище 2014-2020.

   Проектното предложение предвижда да се създаде привлекателна, устойчива и достъпна градска среда, с което ще се повиши равнището на жизнената среда в град Търговище чрез цялостна реконструкция, разширяване и благоустрояване на 5 (пет) линейни обекта в града, а именно:

 • ул. „Гладстон” и ул. „Велико Търново”;

 • ул. „3 март” от бул. „Трайко Китанчев” до връзката с околовръстния път;  

 • бул. „Сюрен”;

 • кръстовище за кръгово движение на бул. „Митрополит Андрей” и ул. „Поп Сава Катрафилов”;

 • квартал „Запад” 2 – Подобект 1, включващ кв. 307, кв. 308, кв. 309, кв. 310 и кв. 311 по плана на гр. Търговище.

С изпълнението на проектното предложение ще се допринесе за:

 • реализацията на ИПГВР на гр. Търговище, насочен към трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в града;

 • постигането на тематична цел 6 „Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност”, съгласно Общия Регламент №1303/2013;

 • постигане на 2-рата конкретна цел на процедурата за БФП „Да се повиши качеството на живот, социалното включване и подобряването на екологичната среда чрез благоустрояване на физическата среда”.

Основни дейности по проекта:

Дейност 1 – Организация, управление и контрол;

Дейност 2 – Подготовка на тръжни документации и избор на изпълнители по проекта;

Дейност 3 – Изпълнение на строително-монтажни работи за цялостна реконструкция, разширяване и благоустрояване на 5 (пет) линейни обекта в гр.Търговище;

Дейност 4 – Осъществяване на независим строителен надзор;

Дейност 5 – Извършване на авторски надзор;

Дейност 6 – Въвеждане на обектите в експлоатация;

Дейност 7 – Публичност и визуализация;

Дейност 8 – Одит.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

 

  

Проект: BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура”

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.033 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Търговище”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.033-0001-С01 №РД-02-37-254 от 14.11.2016 г.

 

Стойност на проектно предложение BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура“:

 

9 781 298,54 лв.

В това число:

 

Безвъзмездна финансова помощ (100%):

9 661 312,88 лв.

Собствен принос на бенефициента:       

119 985,66 лв.

Продължителност: 30 месеца

Описание:

Проектното предложение по Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура” е един от петте основни проекта на Инвестиционната програма на община Търговище 2014-2020.

Проектното предложение предвижда осигуряване на модерна, функционална, здравословна, достъпна и енергийно ефективна материалната база на общинската образователна инфраструктура в гр. Търговище чрез основен ремонт, цялостна реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградите на 4 обекта на образователната инфраструктура в града - Първо основно училище „Христо Ботев”, Целодневна детска градина №7 „Снежанка”, Целодневна детска градина №9 „Приказка” и Детска ясла №1 „Първи юни”.

 С изпълнението на проектното предложение ще се допринесе за:

 • реализацията на ИПГВР на гр. Търговище, насочен към трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в града.
 • постигането на тематична цел 10 „Инвестиции в образованието, обучението, включително професионално обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот”, съгласно Общия Регламент №1303/2013;

 • постигане на 6-тата конкретна цел на процедурата за БФП „Да се обнови и модернизира общинската образователна инфраструктура”. 

 Основни дейности по проекта:

Дейност 1 – Организация, управление и контрол

Дейност 2 – Подготовка на тръжни документации и избор на изпълнители по проекта

Дейност 3 – Изпълнение на строително-монтажни работи за цялостен ремонт и обновяване на 4 сгради от образователната инфраструктура в гр. Търговище

Дейност 4 – Доставка на оборудване и обзавеждане

Дейност 5 – Осъществяване на независим строителен надзор

Дейност 6 – Извършване на авторски надзор

Дейност 7 – Въвеждане на обектите в експлоатация

Дейност 8 – Публичност и визуализация

Дейност 9 – Одит

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.  

 

Проект:  BG16RFOP001-8.001-0005 „Бюджетна линия за Община Търговище в качеството й на бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020”

 

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020

 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-8.001-0005-С01 от 05.04.2016 г.

 

Максимално общо финансиране на договора: 95 538,00 лв. (100% БФП)

В това число:

Съфинансиране от ЕФРР:                                        81 207,30 лв. (85% от БФП)

Съфинансиране от националния бюджет:             14 330,70 лв. (15% от БФП)       

 

Продължителност: 66 месеца

 

Описание:

Проектът предвижда обезпечаване на дейностите на Община Търговище по управление и изпълнение на Инвестиционната програма за периода до 2023 г. и функциите й на Междинно звено по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020 г.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-8.001-0005 „Бюджетна линия за Община Търговище в качеството й на бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.  

 

Проект: BG16RFOP001-1.040-0004Инвестиционна програма на Община Търговище за изпълнение на проекти за интегрирано и устойчиво градско развитие” - изтегли целия документ

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020

Споразумение за реализация на Инвестиционна програма: BG16RFOP001-1.040-0004-С01 от 01.03.2016 г.

Максимално общо финансиране на споразумението: 18 271 228,11 лв., в това число:

Общ размер на безвъзмездна финансова помощ (100%):        17 774 897,93 лв.

Собствен принос/принос от финансови инструменти:            496 330,18 лв.

Продължителност: 2014-2020 г.

Одобрена инвестиционна програма на община Търговище по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. - изтегли целия документ

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.040-0004 „Инвестиционна програма на Община Търговище за изпълнение на проекти за интегрирано и устойчиво градско развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.  

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com