TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Четвъртък, 22 октомври 2020 / ПРОЕКТИ ПО
ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ-ОП "Региони в растеж 2014-2020"
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ДАДЕ СТАРТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ:
„РАЗВИТИЕ, ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ТЪРГОВИЩЕ – ЕТАП 2“
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

 

             На 21.10.2020 г. от 10,30 часа на бул. „Трайко Китанчев” в участъка на кръстовището с бул. „Цар Освободител” се проведе начална пресконференция и официална церемония по започване на строителството – „Първа копка” на обект: „Цялостна реконструкция  и разширение на бул.”Трайко Китанчев” от ул. „3 март” до бул. „Цар Освободител”. Строителните дейности са по Проект BG16RFOP001-1.033-0003 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище-етап 2", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е община Търговище. Общата стойност на проекта е 1 606 567,02 лв., от които – 1 180 256,07 лв. европейско финансиране, 208 280,48 лв. национално съфинансиране и 218 030,47 лв. финансиране от община Търговище. Основната цел на проекта е да се създаде привлекателна, устойчива и достъпна градска среда.

Изказване направиха кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров и ръководителят на проекта инж. Димо Димов.

            Строителните дейности включват цялостна реконструкция и разширение на бул. „Трайко Китанчев” от ул. „3 март” до бул. „Цар Освободител”, с прилежаща зеленина и велоалея, като елемент с обслужващи обществени функции, допълващ градската среда.

 

 

 

 

За повече информация:

инж. Димо Димов– Ръководител проект, тел. 0885 044 025

e-mail:dimov.d@targovishte.bg

 

Организатор:

Издателска къща „АБ“ ЕООД

Анелия Минкова – Управител, тел. 0887 619 244

гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“ № 58, вх.0, ет.3

e-mail:ik-ab@outlook.com; ab_publishing@abv.bg

тел.: 359 422 591 51; 0896 776 865

 

Забележка:Поради създалата се епидемична обстановка в страната събитията се проведоха на открито.


ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ СТАРТИРА ПРОЕКТ BG16RFOP001-1.033-0003 „РАЗВИТИЕ, ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГРАД ТЪРГОВИЩЕ – ЕТАП 2”
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

 

 

На 21.10.2020 г. от 10.30 ч. на бул. „Трайко Китанчев“, в участъка на кръстовището с бул. „Цар Освободител“, ще се проведе начална пресконференция и официална церемония „Първа копка“ за стартиране на дейностите по Проект BG16RFOP001-1.033-0003 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище – етап 2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е Община Търговище. Общата стойност на проекта е 1 606 567,02 лв., от които: 1 180 256,07 лв.– европейско съфинансиране, 208 280,48 лв. – национално съфинансиране и 218 030,47 лв.– собствен принос на Община Търговище. 

Продължителността на проекта е 19 месеца.

На събитията Кметът на Община Търговище д-р Дарин Димитров и Ръководителят на проекта инж. Димо Димов ще запознаят присъстващите с дейностите и очакваните резултати по проекта.

Основната цел на проекта създаване на привлекателна, устойчива и достъпна градска среда чрез цялостна реконструкция и разширение на бул. „Трайко Китанчев“ от ул. „3 март“ до бул. „Цар Освободител“, с прилежаща зеленина и велоалея, като елемент с обслужващи функции, допълващ градската среда.

Поради създалата се обстановка свързана с разпространението на COVID-19, събитията ще се проведат на открито, като ще бъдат спазени всички противоепидемиологични изисквания.

 

 За повече информация:

инж. Димо Димов– Ръководител проект, тел. 0885 044 025

e-mail:dimov.d@targovishte.bg

 Организатор:

Издателска къща „АБ“ ЕООД

Анелия Минкова – Управител, тел. 0887 619 244

гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“ № 58, вх.0, ет.3

e-mail:ik-ab@outlook.com; ab_publishing@abv.bg

 

тел.: 359 422 591 51; 0896 776 865 


Проект: „Изграждане на съвременна жилищна среда за социално слаби семейства в община Търговище ”

         Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.033 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Търговище”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.

         Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.033-0004-C01, №РД-02-37-54 от 14.08.2020 г.

 

 Стойност на проектно предложение BG16RFOP001-1.033-0004 „Изграждане на съвременна жилищна среда за социално слаби семейства в община Търговище ”:

1 296 531,00 лв.

 В това число:

 

Безвъзмездна финансова помощ (100%):

1 296 531,00 лв.

 

Продължителност: 30 (тридесет) месеца.

 Описание:

               Проектното предложение е насочено към изграждане на социални жилища в града Търговище , което ще създаде подготовка за достъпни за настаняване, съвременни и адекватни жилищни условия за хора в неравностойно и уязвимо положение.

           Предвижда се изграждане на жилищна сграда за социални жилища в гр.Търговище с 18 бр.жилища, разпределени на 3 етажа за хора от уязвимите групи от населението с подходящо оборудване и обзавеждане. Предвидено е благоустройство и паркоустройство на прилежащия терен, както и достъп на лица с увреждания.

           Основни дейности по проекта:

Дейност 1 – Подготовка и провеждане на обществени поръчки и Проектиране;

Дейност 2 – Извършване на строителни работи;

Дейност 3 – Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане;

Дейност 4 – Извършване на строителен надзор;

Дейност 5 –Упражняване на авторски надзор;

Дейност 6 – Въвеждане на обекта в експлоатация;

Дейност 7 – Упражнение на финансов  одит;

Дейност 8 – Дейности за информация и комуникация;

 

Дейност 9 – Управление на проекта; 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ПРИКЛЮЧВА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ

по проект: BG16RFOP001-5.002-0019 „АЛТЕРНАТИВА ЗА ЖИВОТ”

 

Приключват строителните дейности по реконструкцията на сградата, в която ще бъдат разположени:

Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за възрастни и хора в невъзможност

за самообслужване, находяща се в село Съединение, община Търговище.

Сградата, обект на интервенция е по проект: BG16RFOP001-5.002-0019 „АЛТЕРНАТИВА ЗА ЖИВОТ”,

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРР 2014-2020, съфинансирана от Европейския

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. По процедура за предоставяне на безвъзмездна

финансова помощ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за възрастни и

хора с увреждания", с бенефициент Община Търговище.

Предстои доставката и монтажа на предвиденото оборудване и обзавеждане, и въвеждането на обекта в

експлоатация.

Крайният срок на изпълнение на проекта е 18.01.2021 г.

 

 

 

   

 

 Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-5.002-0019 „Алтернатива за живот”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

 

Публикуван на 24 август 2020 г.


 

 

 

 

                                      

Проект: BG16RFOP001-1.033-0003 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище – етап 2”

         Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.033 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Търговище”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.

         Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.033-0003-С01, №РД-02-37-53 от 14.08.2020 г.

 

 Стойност на проектно предложение BG16RFOP001-1.033-0003 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище – етап 2”:

1 606 567,02 лв.

 

В това число:

 

Безвъзмездна финансова помощ (100%):

1 388 536,55 лв.

Собствен принос на бенефициента:       

218 030,47 лв.

 

Продължителност: 19 (деветнадесет) месеца.

 

Описание:

          Проектното предложение предвижда цялостна реконструкция и разширение на бул. „Трайко Китанчев” от ул. „3 март” до бул.”Цар Освободител”, с прилежаща зеленина и велоалея, като елемент с обслужващи обществени функции, допълващ градската среда.

           Интервенцията по настоящият проект попада в зона за въздействие по ИПГВР – зона с преобладаващ социален характер, която се комбинира с вече реализирани проекти, а именно цялостен ремонт и реконструкция на ул. „3 март”, бул. „Сюрен” и благоустрояването на квартал „Запад” 2, включващ кв.307, кв.308, кв.309, кв.310 и кв. 311 по плана на гр.Търговище, които са изпълнени по проект: „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище” - първи етап.

           Основни дейности по проекта:

Дейност 1 – Организация, управление и контрол;

Дейност 2 – Подготовка на тръжни документации и избор на изпълнители по проекта;

Дейност 3 – Изпълнение на строително-монтажни работи по цялостна реконструкция и разширение на бул. „Трайко Китанчев” от ул. „3 март” до бул.”Цар Освободител” ;

Дейност 4 – Осъществяване на независим строителен надзор;

Дейност 5 – Извършване на авторски надзор;

Дейност 6 – Въвеждане на обекта в експлоатация;

Дейност 7 – Дейности за информация и комуникация;

Дейност 8 – Одит.

 


Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговищеетап 2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

 

Публикуван на 21 август 2020 г. 


 

 

ПОКАНА

   

 

По Проект:  BG16RFOP001-5.001-0031

 „Сигурност в общността”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

 

 

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Община Търговище има удоволствието да Ви покани на начална пресконференция, която ще се проведе на адрес: ул. “Александър Стамболийски” № 23

на 09.07.2020 г. /четвъртък/ от 11.00 ч.

 

 

 

 

www.eufunds.bg

 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-5.001-0031-

 „Сигурност в общността”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 


ПОКАНА

   

 

По Проект:  BG16RFOP001-5.001-0031- С01

 „Сигурност в общността”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

 

 

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Община Търговище има удоволствието да Ви покани

на официална церемония “Първа копка”, която ще се проведе на адрес: ул. “Александър Стамболийски” № 23,

на 09.07.2020 г. /четвъртък/ от 11.30 ч.

 

 

 

 

www.eufunds.bg

 

 

 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-5.001-0031-C01 „Сигурност в общността”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.


 

Прессъобщение

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ДАДЕ СТАРТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „АЛТЕРНАТИВА ЗА ЖИВОТ”

 

        На 19 декември 2019 г. от 11,30 ч. пред сградата на бившето училище в село Съединение, община Търговище с официална церемония „Първа копка“ се стартираха СМР по Проект BG16RFOP001-5.002-0019 „АЛТЕРНАТИВА ЗА ЖИВОТ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна подкрепа „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е Община Търговище.  ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 24 месеца.

        ОБЩA СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 1 109 989,59 лв.

        Безвъзмездна финансова помощ 100 %, от които 943 491,15 лв. - европейско съфинансиране  и   166 498,44 лв. - национално съфинансиране.

        Изказване направиха кметът на Община Търговище д-р Дарин Димитров и ръководителят на проекта инж.Димо Димов.

        Строителните дейности включват преустройство, цялостна реконструкция и изграждане на пристройка към сградата (ползвала се като училище) в  Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване ползвала се като училище.

       

 

За повече информация:

инж.Димо Димов – ръководител проект, тел. 0885044025

 

Организатор:„Наутилус Дизайн“ ЕООД гр.София

Недко Дачев – Управител; 0898 955 032; 0877 955 032 

 

nedkodachev@gmail.com

Публикувано на 19.12.2019 г.Прессъобщение

ОФИЦИАЛЕН СТАРТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „АЛТЕРНАТИВА ЗА ЖИВОТ”

       На 19 декември 2019 г., от 10,00 ч. в Заседателната зала № 28 на Община Търговище се проведе начална пресконференция по Проект BG16RFOP001-5.002-0019 „АЛТЕРНАТИВА ЗА ЖИВОТ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРР 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. По процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за възрастни и хора с увреждания", с продължителност: 24 месеца. ОБЩA СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 1 109 989,59 лв., Безвъзмездна финансова помощ 100 %, от които 943 491,15 лв. - европейско съфинансиране и 166 498,44 лв. - национално съфинансиране

      На пресконференцията ръководителят на проекта инж.Димо Димов подробно запозна присъстващите с дейностите  по проекта и очакваните резултати от изпълнението му. Изказване направи кметът на Община Търговище – д-р Дарин Димитров, който подчерта, че Община Търговище води ясна социална политика при изпълнение на „Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Търговище 2016 г. - 2020 г.“, която има за цел развитие на иновативна и качествена система от социални услуги, насочена към подобряване качеството на живот, към пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи, както и за тяхното социално включване.

    Главната цел на проекта е: Осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нови качествени социални услуги в Община Търговище. 

 

За повече информация:инж.Димо Димов – ръководител проект, тел. 0885044025

 

Организатор:„Наутилус Дизайн“ ЕООД гр.София

Недко Дачев – Управител; 0898 955 032; 0877 955 032 

 

nedkodachev@gmail.com

Публикувано на 19.12.2019 г.


 


Прессъобщение

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ДАВА СТАРТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ
„АЛТЕРНАТИВА ЗА ЖИВОТ”

 

С официална церемония „Първа копка“, която ще се проведе на 19 декември 2019 г. от 11,30 ч. в двора на училището в село Съединение, община Търговище ще стартират СМР по Проект BG16RFOP001-5.002-0019 „АЛТЕРНАТИВА ЗА ЖИВОТ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна подкрепа „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е Община Търговище, с бенефициент Община Търговище. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 24 месеца 

ОБЩA СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 1 109 989,59 лв.

Безвъзмездна финансова помощ 100 %:                                                                    

- 943 491,15 лв. - европейско съфинансиране

- 166 498,44 лв. - национално съфинансиране

Строителните дейности включват преустройство, цялостна реконструкция и изграждане на пристройка на сградата (ползвала се като училище) в  Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване ползвала се като училище.  

Община Търговище води ясна социална политика при изпълнение на „Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Търговище 2016 г. - 2020 г.“, която има за цел развитие на иновативна и качествена система от социални услуги, насочена към подобряване качеството на живот, към пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи, както и за тяхното социално включване.   

За по-подробна информация:„Наутилус Дизайн“ ЕООД

/изпълняващо дейностите по информация и комуникация по проекта/

Недко Дачев - Управител

0898 955 032; 0877 955 032

nedkodachev@gmail.com

Публикувано на 17.12.2019 г.   

Прессъобщение

ОФИЦИАЛЕН СТАРТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „АЛТЕРНАТИВА ЗА ЖИВОТ”

На начална пресконференция, която ще се проведе на 19 декември 2019 г., от 10,00 ч. в Заседателната зала № 28 на Община Търговище ще бъде официално представен:

           Проект BG16RFOP001-5.002-0019 „АЛТЕРНАТИВА ЗА ЖИВОТ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на на ОПРР 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. По процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за възрастни и хора с увреждания", с бенефициент Община Търговище.

 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 24 месеца

ОБЩA СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 1 109 989,59 лв.

Безвъзмездна финансова помощ 100 %:                                                                    

- 943 491,15 лв. - европейско съфинансиране

- 166 498,44 лв. - национално съфинансиране

Сградата, обект на реконструкция е разположена в центъра на село Съединение, Община Търговище.

ГЛАВНА ЦЕЛ: Осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нови качествени социални услуги в Община Търговище.

КОНКРЕТНА ЦЕЛ: Реконструкция на сграда и прилежащата й инфраструктура за предоставяне на две нови услуги: Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване. Основната цел е в съответствие с Плана за действие за периода 2018 - 2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, а конкретната цел е съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността.

 ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ ОТ ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ: Създаване на качествени социални услуги за възрастни и хора с увреждания, с финансовата подкрепа на ЕФРР чрез ОПРР 2014-2020 г., които допринасят за постигане на интегриран подход при грижата за възрастните и хората с увреждания с ясен социален ефект и въздействие.

 За по-подробна информация:„Наутилус Дизайн“ ЕООД

/изпълняващо дейностите по информация и комуникация по проекта/

Недко Дачев - Управител

0898 955 032; 0877 955 032

 

nedkodachev@gmail.com

Публикувано на 17.12.2019 г.


П О К А Н А ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА НЕЗАВИСИМИ И ИНДИКАТИВНИ ОФЕРТИ  ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ

на дейност „Изпълнение на СМР за обект „Социални жилища в УПИ ХII за социални жилища в кв.13, (ПИ 73626.508.467), кв. „Запад”, гр. Търговище” по проектно предложение „Изграждане на съвременна жилищна среда за социално слаби семейства в община Търговище”

 Публикувана на 13.12.2019 г.


П О К А Н А ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА НЕЗАВИСИМИ И ИНДИКАТИВНИ ОФЕРТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ

на дейност „Изпълнение на СМР за обект „Цялостна реконструкция и разширение на бул. „Трайко Китанчев” от ул. „3 март” до бул. „ Цар Освободител”, с прилежаща зеленина и велоалея, като елемент с обслужващи обществени функции, допълващ градската среда”, по проектно предложение „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище – етап 2”, по инвестиционен приоритет „Градска среда”

   Публикувана на 13.12.2019 г.


Покана до управителите на фирми на територията на град Търговище за набиране на предложения за инвестиционни проекти, които да бъдат включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. 

Въпросник за включване на инвестиционни проекти в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. 

Публикувано на 2 юли 2019 година


Заповед за определяне на постоянно действаща работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на Община Търговище

 

Публикувана  на 24 юни 2019 година


 

  Проект: BG16RFOP001-5.002-0019 „Алтернатива за живот”

 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG16RFOP001-5.002-0019-С01, №РД-02-37-12 от 18.01.2019 г.

 Стойност на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0019 „Алтернатива за живот “:

1 109 989,59 лв.

 

В това число:

 

Безвъзмездна финансова помощ (100%):

1 109 989,59 лв.

   

Продължителност: 24 (дведесет и четири) месеца

Описание:

       С проектното предложение „Алтернатива за живот” Община Търговище изпълнява политиките за деинституционализация на грижата за възрастни хора и хората с увреждания.

 С изпълнението на проектното предложение ще се допринесе за разкриването на две нови социални услуги, а именно:

Ø    Център за грижа за лица с психични разстройства;

и

Ø    Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване

       Двете услуги ще се помещават в обща сграда, общинска собственост, намираща се в село Съединение, на 12 км от град Търговище. Предвидената интервенция включва реконструкция, пристрояване, оборудване, обзавеждане и разполагане на нови за Община Търговище социални услуги за обезпечаване с места за настаняване на лица с психични разстройства и възрастни хора в риск.

        Основни дейности по проекта:

Дейност 1 – Организация и управление;

Дейност 2 – Подготовка на тръжни документации и избор на изпълнители по проекта;

Дейност 3 – Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор);

Дейност 4 – Осъществяване на независим строителен надзор;

Дейност 5 – Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане;

Дейност 6 – Дейности за информация и комуникация.

Информацията е публикувана на 05.06.2019 г.


Прессъобщение

Успешно приключи проект „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

 

     На 07 май 2019 г., от 13.00 часа, в зала 28 на общинска администрация – гр. Търговище, ще се проведе заключителна пресконференция по проект  №BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. В рамките на проекта се реализираха строително-монтажни дейности на 4 обекта от образователната инфраструктура на гр. Търговище, в т.ч.: 

 • Първо основно училище „Христо Ботев”
 • Целодневна детска градина №7 „Снежанка”
 • Целодневна детска градина №9 „Приказка”
 • Детска ясла №1 „Първи юни”

     На всички обекти се извърши цялостен ремонт и реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване на дворовете, детските и спортните площадки. Обновена е и модернизирана с ново оборудване и обзавеждане и материалната база на детските заведения.

     Проект „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура” е на обща стойност 9 781 298,54 лв. В това число - безвъзмездна финансова помощ (100%): 9 661 312,88 лв., собствен принос на бенефициента: 119 985,66 лв.

     Продължителността на проекта е 30 месеца.

     Общата стойност на изплатените средства по проекта е в размер на 7 200 377,00 лв. без ДДС, в т.ч. съфинансиране от страна на Община Търговище в размер на 108 617,00 лв. без ДДС. 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

 

Публикувано на: 03 май 2019 г.


  

 

Откриват обновената Целодневна детска градина №7 „Снежанка“ в гр. Търговище

 

     На 07.05.2019 г. (вторник), от 11:30 ч., в двора на Целодневна детска градина №7 „Снежанка”, гр. Търговище, ще се проведе церемония „Официално откриване“. Детското заведение е изцяло обновено и модернизирано по Проект: BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. 

     На церемонията ще присъстват д-р Дарин Димитров – Кмет на община Търговище, Даниела Райкова – директор на детската градина, представители на фирмата, изпълнител на строителството, строителният и авторският надзор, екипът по проекта. Поканени са представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, областният управител на Търговище, председателят на Общинския съвет, общински съветници, представители на медиите и други заинтересовани страни.

     В рамките на проекта е извършен основен ремонт, цялостно обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата. С реализацията на заложените по проекта дейности е осигурена модерна, функционална, здравословна, достъпна и енергийно ефективна материалната база на Целодневна детска градина №7 „Снежанка”. Изпълнените строително-монтажни работи са на стойност 1 172 335,00 лв. без ДДС, в това число съфинансиране от страна на община Търговище в размер на 4 727,00 лв. без ДДС. По проекта е направена и цялостна подмяна на наличното оборудване и обзавеждане на обща стойност 169 745.00 лв. без ДДС.

     Проектът се изпълнява по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.033 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Търговище”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. 

 
 
 
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

 

Публикувано на: 03 май 2019 г.


  

 

Откриват обновената Детска ясла №1 „Първи юни“ в гр. Търговище

 

       На 15.04.2019г. (понеделник), от 11:00ч., в Детска ясла №1 „Първи юни“, гр. Търговище, ще се проведе церемония „Официално откриване“. Детското заведение е изцяло с нов облик и съвременна визия, модернизирано по Проект: BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

       На церемонията ще присъстват д-р Дарин Димитров – кмет на община Търговище, Сашка Илиева – директор на детската ясла, представители на фирма „Радита“ООД, гр. Търговище, която е изпълнител на ремонтните дейности, екипът за управление на проекта. Поканени са представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, областният управител на Търговище, председателят на Общинския съвет, общински съветници, представители на медиите и други заинтересовани страни.

      С реализацията на заложените по проекта дейности е осигурена модерна, функционална, здравословна, достъпна и енергийно ефективна материална база на Детска ясла №1 „Първи юни“. Изпълнените строителни работи в детското заведение са на стойност 889 327,28 лв. без ДДС. Обновено е вътрешното оборудване и обзавеждане на обща стойност 61 252,62 лв. без ДДС.

    Проектът се изпълнява по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.033 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Търговище”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

  Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г

 

 Публикувано на: 10 април 2019 г.


   

 

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще присъства на официалното откриване на обновеното по европейски проект Основно училище „Христо Ботев“ в гр. Търговище

   

    На 28.01.2019 г. , от 13:00 ч., във фоайето на Първо основно училище „Христо Ботев” гр. Търговище, ще се проведе церемония „Официално откриване“. Учебното заведение е изцяло обновено и модернизирано по Проект: BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

      На церемонията ще присъстват министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров, областният управител Митко Стайков, председателят на Общинския съвет инж. Хатидже Алиева, общински съветници,  Мирослава Павлова – ръководител на проекта,  началникът на РУО  - гр. Търговище Елка Станчева, представители на фирмата – изпълнител на СМР – „Стройкомерс – ТТ“, педагози работили в учебното заведение, представители на медиите и други заинтересовани страни.

   В рамките на проекта е извършен основен ремонт и реконструкция на Първо основно училище „Христо Ботев”. С реализацията на заложените дейности се осигури модерна, функционална, здравословна, достъпна и енергийно ефективна материална база на учебното заведение. Изпълнените строително-монтажни работи са на стойност 2 762 663,89 лв. без ДДС,  в т.ч. и съфинансиране 98 602,85  лв. без ДДС. Направена е и цялостна подмяна на наличното оборудване и обзавеждане на обща стойност 496 393,80 лв. без ДДС.

  Проектът се изпълнява по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.033 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Търговище”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

   Бюджетът, предвиден за изпълнение на проекта, възлиза на 9 781 298,54 лв., от които безвъзмездна финансова помощ (100%): 9 661 312,88 лв. и собствен принос на бенефициента: 119 985,66 лв.

 

  

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------  

  Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

 

Публикувано на: 24 януари 2019 г.


  

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ, ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ТЪРГОВИЩЕ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

  


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ПРИКЛЮЧВА ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ, ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ТЪРГОВИЩЕ“  ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

         На 14.11.2018 г. от 10.00 ч. в зала № 28 в сградата на Община Търговище ще се проведе ще се проведе пресконференция по повод приключване на Проект BG16RFOP001-1.033-0002 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е Община Търговище. Общата стойност на проекта е 5 414 289,55 лв., от които:

·                  4 460 510,55 лв. европейско финансиране

·                  787 148,93 лв. национално съфинансиране

·                  166 630,07 лв. финансиране от Община Търговище. 

На пресконференцията Кметът на Община Търговище д-р Дарин Димитров и Ръководителят на проекта инж. Димо Димов ще запознаят присъстващите с резултатите от извършените дейности по проекта.

Основната цел на проекта е да се създаде привлекателна, устойчива и достъпна градска среда, с което ще се повиши равнището на жизнената среда в гр. Търговище, удовлетворяване на потребностите и повишаване качеството на живот на неговите жители и повишаване привлекателността на региона за посетители, туристи и външни инвеститори.

 

 За повече информация:

инж. Димо Димов– Ръководител проект, тел. 0885 044 025

e-mail:dimov.d@targovishte.bg

 Организатор:

Издателска къща „АБ“ ЕООД

Анелия Минкова – Управител, тел. 0887 619 244

гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“ № 58, вх.0, ет.3

e-mail:ik-ab@outlook.com; ab_publishing@abv.bg

 

тел.: 359 422 591 51; 0896 776 865

 

Публикувано на 12 ноември 2018


 ЗАВЪРШИХА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ, ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ТЪРГОВИЩЕ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

 

             На 14.11.2018 г. от 11.00 ч. в квартал 310, квартал „Запад- 2”, гр. Търговище,  ул. „3-ти март“ (от южната страна на бл.40,  кв. „Запад-2”, гр. Търговище – посока околовръстния път) ще се проведе церемония по „Официално откриване“  на  обект: Обособена позиция №5 „Цялостен ремонт и обновяване на кв. „Запад” 2 – Подобект 1, включващ кв.307, кв.308, кв.309, кв.310 и кв.311 по плана на гр. Търговище”. Строителните дейности са по Проект BG16RFOP001-1.033-0002 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е Община Търговище. Общата стойност на проекта е 5 414 289,55 лв., от които:

•              4 460 510,55 лв. европейско финансиране

•              787 148,93 лв. национално съфинансиране

•              166 630,07 лв. финансиране от Община Търговище. 

Основната цел на проекта е да се създаде привлекателна, устойчива и достъпна градска среда, с което щe се повиши равнището на жизнената среда в гр. Търговище, удовлетворяване на потребностите и повишаване качеството на живот на неговите жители и повишаване привлекателността на региона за посетители, туристи и външни инвеститори. Извършените строителни дейности включват изграждане и възстановяване на обслужващи улици, пътни настилки, тротоари, градско обзавеждане, благоустрояване на междублокови пространства, изграждане на мултифункционална спортна площадка на открито и осветление.

 

За повече информация:

инж. Димо Димов– Ръководител проект, тел. 0885 044 025

e-mail:dimov.d@targovishte.bg

 

Организатор:

Издателска къща „АБ“ ЕООД

Анелия Минкова – Управител, тел. 0887 619 244

гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“ № 58, вх.0, ет.3

e-mail:ik-ab@outlook.com; ab_publishing@abv.bg

 

тел.: 359 422 591 51; 0896 776 865

 

Публикувано на 12 ноември 2018


ЗАВЪРШИХА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ, ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ТЪРГОВИЩЕ“ ПО  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

  

             На 14.11.2018 г. от 11.30 ч. на ул. „3-ти март“, кв. „Запад-2”, гр. Търговище – посока околовръстния път ще се проведе церемония по „Официално откриване“  на  обект: Обособена позиция №2 „Цялостен ремонт и обновяване на ул. „3 март” и от бул. „Трайко Китанчев” до връзката с околовръстния път”. Строителните дейности са по Проект BG16RFOP001-1.033-0002 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е Община Търговище. Общата стойност на проекта е 5 414 289,55 лв., от които:

•              4 460 510,55 лв. европейско финансиране

•              787 148,93 лв. национално съфинансиране

•              166 630,07 лв. финансиране от Община Търговище. 

Основната цел на проекта е да се създаде привлекателна, устойчива и достъпна градска среда, с което ще се повиши равнището на жизнената среда в гр. Търговище, удовлетворяване на потребностите и повишаване качеството на живот на неговите жители и повишаване привлекателността на региона за посетители, туристи и външни инвеститори. Строителните дейности, които бяха извършени на обекта включват уширение на пътното платно, подмяна на асфалтови настилки, нови зелени площи, ново улично осветление.

 

 За повече информация:

инж. Димо Димов– Ръководител проект, тел. 0885 044 025

e-mail:dimov.d@targovishte.bg

 

Организатор:

Издателска къща „АБ“ ЕООД

Анелия Минкова – Управител, тел. 0887 619 244

гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“ № 58, вх.0, ет.3

e-mail:ik-ab@outlook.com; ab_publishing@abv.bg

 

тел.: 359 422 591 51; 0896 776 865 

 

Публикувано на 12 ноември 2018


ЗАВЪРШИХА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ, ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ТЪРГОВИЩЕ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

  

             На 14.11.2018 г. от 12.00 ч. пред сградата на МБАЛ Търговище ще се проведе церемония по „Официално откриване“  на  обект: Обособена позиция №3 „Цялостен ремонт и обновяване на бул. „Сюрен”. Строителните дейности са по Проект BG16RFOP001-1.033-0002 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е Община Търговище. Общата стойност на проекта е 5 414 289,55 лв., от които:

•              4 460 510,55 лв. европейско финансиране

•              787 148,93 лв. национално съфинансиране

•              166 630,07 лв. финансиране от Община Търговище. 

Основната цел на проекта е да се създаде привлекателна, устойчива и достъпна градска среда, с което ще се повиши равнището на жизнената среда в гр. Търговище, удовлетворяване на потребностите и повишаване качеството на живот на неговите жители и повишаване привлекателността на региона за посетители, туристи и външни инвеститори. Бяха извършени следните строителни дейности: изграждане на ивица пътно платно за изчакващи МПС за пациенти на МБАЛ-Търговище, подмяна на тротоари и зелени площи, подмяна на асфалтови настилки, улично осветление и изграждане на ефектно алейно осветление.

 

 

За повече информация:

инж. Димо Димов– Ръководител проект, тел. 0885 044 025

e-mail:dimov.d@targovishte.bg

 

Организатор:

Издателска къща „АБ“ ЕООД

Анелия Минкова – Управител, тел. 0887 619 244

гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“ № 58, вх.0, ет.3

e-mail:ik-ab@outlook.com; ab_publishing@abv.bg

 

тел.: 359 422 591 51; 0896 776 865

 

Публикувано на 12 ноември 2018


ЗАВЪРШИХА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ, ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ТЪРГОВИЩЕ“ ПО  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

 

              На 14.11.2018 г. от 14.00 ч пред сградата на Търговски комплекс „Сити Център” на кръстовище между бул. „Митрополит Андрей” и ул. „Поп Сава Катрафилов” ще се проведе церемония по „Официално откриване“  на  обект: Обособена позиция №4 „Цялостен ремонт и обновяване на кръстовище за кръгово движение на бул. „Митрополит Андрей” и ул. „Поп Сава Катрафилов”. Строителните дейности са по Проект BG16RFOP001-1.033-0002 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е Община Търговище. Общата стойност на проекта е 5 414 289,55 лв., от които:

•              4 460 510,55 лв. европейско финансиране

•              787 148,93 лв. национално съфинансиране

•              166 630,07 лв. финансиране от Община Търговище. 

Основната цел на проекта е да се създаде привлекателна, устойчива и достъпна градска среда, с което ще се повиши равнището на жизнената среда в гр. Търговище, удовлетворяване на потребностите и повишаване качеството на живот на неговите жители и повишаване привлекателността на региона за посетители, туристи и външни инвеститори. Чрез реализацията на проекта се осъществи регулиране на  движението в едно от най-натоварените и конфликтни кръстовища от транспортната схема на града.

 

 За повече информация:

инж. Димо Димов– Ръководител проект, тел. 0885 044 025

e-mail:dimov.d@targovishte.bg

 

Организатор:

Издателска къща „АБ“ ЕООД

Анелия Минкова – Управител, тел. 0887 619 244

гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“ № 58, вх.0, ет.3

e-mail:ik-ab@outlook.com; ab_publishing@abv.bg

тел.: 359 422 591 51; 0896 776 865

 

 Публикувано на 12 ноември 2018


ЗАВЪРШИХА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ, ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ТЪРГОВИЩЕ“ ПО  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

  

             На 14.11.2018 г. от 14.30 ч. ще се проведе церемония по „Официално откриване“  на  обект: Обособена позиция №1 „Цялостен ремонт и обновяване на ул. „Гладстон” и ул. „Велико Търново”. Място на събитието е ъгъла на ул. „Гладстон” и ул. „Цар Симеон” пред магазин БулМаг на кооперативния пазар. Строителните дейности са по Проект BG16RFOP001-1.033-0002 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е Община Търговище. Общата стойност на проекта е 5 414 289,55 лв., от които:

•              4 460 510,55 лв. европейско финансиране

•              787 148,93 лв. национално съфинансиране

•              166 630,07 лв. финансиране от Община Търговище. 

Основната цел на проекта е да се създаде привлекателна, устойчива и достъпна градска среда, с което ще се повиши равнището на жизнената среда в гр. Търговище, удовлетворяване на потребностите и повишаване качеството на живот на неговите жители и повишаване привлекателността на региона за посетители, туристи и външни инвеститори. Осъществени са следните строителни дейности: уширение на пътното платно и допълнителна лента за изчакващи леки автомобили в зоната на пазара, подмяна асфалтовите и тротоарни настилки с нови, нови зелени площи, нови бетонови бордюри, изграждане на нова двупосочна велоалея, улично осветление, изграждане на ефектно алейно осветление.

 

 За повече информация:

инж. Димо Димов– Ръководител проект, тел. 0885 044 025

e-mail:dimov.d@targovishte.bg

 

Организатор:

Издателска къща „АБ“ ЕООД

Анелия Минкова – Управител, тел. 0887 619 244

гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“ № 58, вх.0, ет.3

e-mail:ik-ab@outlook.com; ab_publishing@abv.bg

 

тел.: 359 422 591 51; 0896 776 865

 

Публикувано на 12 ноември 2018


 Община Търговище изпълни строителните дейности по проект "Развитие, обновяване и модернизиране ва градската среда в гр. Търговище"

 

 

 

Публикувано на 29 октомври 2018 г.


  

 

Откриват обновената Целодневна детска градина №9 „Приказка“ в гр. Търговище   

 

          На 09.10.2018 г. (вторник), от 11:00 ч., в двора на Целодневна детска градина №9 „Приказка”, гр. Търговище, ще се проведе церемония „Официално откриване“. Детското заведение е изцяло обновено и модернизирано по Проект: BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

           На церемонията ще присъстват д-р Дарин Димитров – Кмет на община Търговище, Мирослава Павлова – Ръководител на проекта, Даниела Димитрова – Директор на детската градина и представители на фирмата, изпълнител на строителството, строителния и авторския надзор. Поканени са представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Областния управител на Търговище, общински съветници, медии и други заинтересовани страни.

        Извърши се основен ремонт, цялостно обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата. С реализацията на заложените по проекта дейности за обекта, се осигури модерна, функционална, здравословна, достъпна и енергийно ефективна материалната база на Целодневна детска градина №9 „Приказка”. Изпълнените строително-монтажни работи са на стойност 1 161 524.79 лв. без ДДС. По проекта е направена и цялостна подмяна на наличното оборудване и обзавеждане, на обща стойност 78 035.66 лв. без ДДС. 

     Проектът се изпълнява по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.033 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Търговище”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

 

 

 ------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

 

 Публикувано на 5 октомври 2018 г.


 

С церемония „Първа копка“ 

започна ремонтът на Детска градина №7 „Снежанка“

 

      С церемония „Първа копка” на 07.08.2018 г. започна ремонтът на Детска градина №7 „Снежанка“ в гр. Търговище. Обектът се реализира по Проект:  BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.

     Кметът на Общината д-р Дарин Димитров, Антония Радева от фирмата-изпълнител - "Ивелинстрой" ЕООД и г-жа Даниела Райкова – директор на детската градина, символично направиха първа копка. На церемонията, която  дава старт на строителните дейности по ремонта на детската градина, присъстваха народният представител д-р Венка Стоянова, областният управител Митко Стайков, представители на ръководството на Община Търговище, общински съветници, екипът за управление на проекта, представители на фирмите-изпълнители и институции, служители от общинска администрация, граждани и журналисти.

        В  рамките на дейностите по проекта ще бъде извършен  основен ремонт, цялостно обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата. Ремонтните дейности  включват: конструктивно укрепване на сградата; цялостен ремонт на покрива, върху който ще се монтират 6 бр. слънчеви колектори, за захранване на бойлер за топла вода; полагане на топлоизолация и минерална мазилка; подмяна на дограма; подмяна на настилки и покрития по стени и тавани; цялостен ремонт на санитарните възли; рампи за инвалиди; изграждане на нова актова зала и нов физкултурен салон; озеленяване и облагородяване на двора; изграждане на нови детски площадки и др.; 

    Бюджетът, предвиден за строителните работи в детската градина, възлиза на 1 209 664,70 лв., без ДДС, а за оборудване и обзавеждане – 169 744,73  лв. без ДДС.  Срокът за приключване на дейностите по проекта е май 2019 г.

     Проектът се изпълнява по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.033 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Търговище”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

  

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

  

Публикувано на 07 август 2018 г.


   

Приключиха ремонтът и обновяването на детска градина „Приказка” 

Обектът е сред четирите звена от образователната инфраструктура в Търговище, които се обновяват по ОП „Региони в растеж”

  

На 06.08.2018 г., след приключване на проектните дейности и въвеждане в експлоатация на обекта, се възстановяват занятията в Детска градина №9 „Приказка“ в гр. Търговище. 100 деца ще влязат в преобразената сграда, в която беше извършен основен ремонт. 

          Дейностите по Проект BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 включваха: цялостно обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност; конструктивно укрепване; цялостен ремонт на покрива, върху който са монтирани 4  слънчеви колектора за захранване на бойлер за топла вода; положена е топлоизолация и минерална мазилка; подменена е дограмата, настилките и покритията по стени и тавани; извършен е цялостен ремонт на санитарните възли; изградена е рампа за инвалиди и асансьор, осигуряващи достъпна архитектурна среда; озеленен и облагороден е дворът; изградени са нови детски площадки и др.

           В рамките на проекта е доставено ново оборудване и обзавеждане: гардероби, шкафчета, секции, бюра, столове, дивани, маси, пейки, както и компютри, инвентар и други.

Извършените строителни работи в детската градина са на стойност 967 937,32 лв., без ДДС, а доставеното оборудване и обзавеждане – 65 030,00 лв. без ДДС.

В сградата беше извършена проверка и оглед от приемателна комисия за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация, с което се финализират дейностите по изпълнение и започва оформянето на отчетната документация за обекта. 

Официалното откриване на обновената детска градина, по желание на колектива и родителите, е планирано за септември.

Проектът, по който беше реализирано обновяването на детската градина, се изпълнява по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.033 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Търговище”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

В Проекта  BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 са включени още детски ясла и градини, както и основно училище. В момента се извършва доставка и монтаж на  предвиденото оборудване и обзавеждане в ясла „Първи юни”. Ремонтните работи в  І ОУ „Хр. Ботев” са в напреднал етап на изпълнение и предстои приключването им.  През тази седмица започна работата и по четвъртия обект от образователната инфраструктура - детска градина „Снежанка”.  

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г

 

 Публикувано на 03 август 2018 г. 


  

Официален старт на  строителните дейности на

ЦДГ №7 „Снежанка 

 

        На 07.08.2018 г., от 10:00 ч., в двора на  ЦДГ №7 „Снежанка“ гр. Търговище ще се проведе церемония „Първа копка“ за старт на строително-монтажни дейности в обекта, който се изпълнява по  Проект:  BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

     Строително-монтажните работи, на стойност 1 209 664,70 лв. без ДДС, включват цялостен ремонт и реконструкция  на Детска градина № 7 „Снежанка“. След приключването им ще се извърши цялостна подмяна на наличното оборудване и обзавеждане на стойност 169 744,73 лв. без ДДС.

     На  церемонията ще присъстват: д-р Дарин Димитров – кмет на община Търговище; Никола Станчев – ръководител на проекта; Даниела Райкова – директор на детската градина; представители на фирмата, изпълняваща строителството, строителния и авторския надзор.

     В церемонията по „Първа копка“ за стартиране на строително-монтажните дейности са поканени  представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Областният управител на Търговище, общински съветници и други заинтересовани страни от изпълнението на проекта.

   Проектът се изпълнява по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.033 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Търговище”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

    Бюджетът, предвиден за изпълнение на проекта, възлиза на  9 781 298,54 лв., от които безвъзмездна финансова помощ (100%): 9 661 312,88 лв. и собствен принос на бенефициента: 119 985,66 лв.

  

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

  Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

  

Публикувано на 02 август 2018 г.


 

ПРОТОКОЛ

от заседание на Работна група за предварителен подбор и оценка на проектни идеи, които да бъдат включени в индикативния списък на операциите на Инвестиционната програма по процедура № BG16RFOp001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020

Изтегли в PDF 

 

Публикувано на 19 юли 2018 г.


 

 

ПОКАНА

за заседание на работна група

Изтегли в PDF  


Регистър на подадениете заявления за интерес и финансова помощ (ЗИФП) за изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Търговище по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ по ОПРР 2014-2020.

Изтегли в PDF

Публикувано на 14 юни 2018 г.


 

Проект: № BG16RFOP001-5.001-0031-C01 „Сигурност в общността”

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-5.001„Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, приоритетна ос: „Регионална социална инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-5.001-0031-C01 , № РД-02-37-22 от 21.02.2018 г.

Стойност на договор BG16RFOP001-5.001-0031-C01 „Сигурност в общността”

100% безвъзмездна помощ

1 035 585.49 лв.

Продължителност: 24 месеца

Описание:

Един от основните приоритети в националната политика през последните години е изграждането на ефективно работеща система за закрила на детето, чрез която да се гарантира успешното изпълнение на реформата за повишаване на благосъстоянието на децата в България. Основна цел и посока на реформата е деинституционализацията на съществуващата система от социални услуги и развитие на система от алтернативни услуги за деца и семейства, базирани в общността. Изпълнението на приоритетите изисква осъществяването на реформа в грижите за деца и качествена промяна в подхода към социалните услуги, предоставяни за тях. Проектното предложение предвижда изграждането на следните услуги съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги:

1. Нов дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства;

2. Ново преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст;

3. Ново наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21-годишна възраст;

4. Ремонт на Дневен център за деца с увреждания с включване на услуги за ЦСРИ;

5. Ремонт на Център за обществена подкрепа.

Изпълнението на проекта трайно ще допринесе за постигане на поставените цели в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги.

С изпълнението на проектното предложение ще се допринесе за:

 • Осигуряване на социално включване и равен достъп до услуги на децата и младежите, настанени в ДДЛРГ, ДМСГД, включително и за децата с увреждания и и децата с потребност от постоянна медицинска грижа;
 • Осигуряване на инфраструктура за услуги в общността за деца и младежи съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги;
 • Да се изгради нов дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства;
 • Да се изгради ново преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст;
 • Да се изгради ново наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21-годишна възраст; 
 • Да се осъществи ремонт на Дневен център за деца с увреждания с включване на услуги за ЦСРИ;
 • Да се осъществи ремонт/обзавеждане/оборудване на Център за обществена подкрепа.

Настоящето проектно предложение е насочено към изпълнението на следния инвестиционен приоритет: Инвестиционен приоритет: „Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, намаляването на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаването на по-добро социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до социални,културни и развлекателни услуги и преминаването от услуги, предоставяни в институции, към услуги, предоставяни в общността“.

Основни дейности по проекта:

Дейност 1: Организация и управление на проекта

Дейност 2: Изпълнение на инженеринг-проектиране,авторски надзор и изпълнение на дейности по СМР за следните обекти:

 • Нов дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства;
 • Ново преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст;
 • Ремонт на Дневен център за деца с увреждания с включване на услуги за ЦСРИ

Дейност 3: Оценка на съответствието , независим строителен надзор и въвеждане в експлоатация на 3 бр. обекта

Дейност 4: Изпълнение на доставки на оборудване/обзавеждане по проекта

Дейност 5: Публичност и визуализация на проекта

Дейност 6: Изпълнение на строително-монтажни работи за Център за обществена подкрепа и ново наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21-годишна възраст

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-5.001-0031-C01 „Сигурност в общността”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.   


 

 

Обява за удължаване на срока за прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на Община търговище по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие на ОП "Региони в разстеж 2014-2020

 

 

Публикувани на 25 май 2018 година


 

 СТАРТИРА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

Изтегли в PDF  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОПЪЛВАНЕ

Изтегли в ZIP  

 

ПРОЦЕДУРА    

за осъществяване на прием на документи за кандидатстване и извършване на оценка на подадените заявления за изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 

Изтегли в PDF  

  

ОБЯВА   

за прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на община Търговище по Приоритетна ос 1 „Устройчиво и интегрирано градско развитие на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 

Изтегли в PDF  

 

ФИШ ЗА ПРОЕКТНА ИДЕЯ

за списъка с индикативни операции, включени в Инвестиционната програма по процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020

Изтегли в Word 

 

Протокол от заседание на Работна група за предварителен подбор и оценка на пректни идеи, които да бъдат включени в индикативния списък на операцииите на Инвестиционната програма по процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, Приоритетна ос 1 „Устройчиво и интегрирано градско развитие“, Операция „Региони в растеж“ 2014 - 2020

Изтегли в PDF 

  

Заповед за сформиране на постоянно действаща Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на Община Търговище.

Изтегли в PDF 

 

Публикувани на 22 февруари 2018 г.


 

Покана от Кмета на община Търговище за участие в новосформирана Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Търговище по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

 

Приложение - ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Търговище по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

 

Публикувани на 19 януари 2018 година


  

Официален старт на  ремонтните дейности на ЦДГ №9 „Приказка“

 

 На 11.10.2017 г., от 11:15 ч., в двора на  ЦДГ №9 „Приказка“ гр. Търговище ще се  проведе официална церемония „Първа копка“ за  старт на строително – монтажни дейности на обекта, включен в  Проект:  BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Строително-монтажните работи, на стойност 1 091 656,05 лв. без ДДС, целят цялостен ремонт и реконструкция  на Детска градина № 9 „Приказка“.

След приключване на строителните работи ще се извърши цялостна подмяна на наличното оборудване и обзавеждане на стойност 118 847,00без ДДС.

На  официалната церемония ще присъстват: д-р Дарин Димитров – кмет на община Търговище; Никола Станчев – ръководител на проекта; Даниела Димитрова – директор на детската градина; представители на фирмата, изпълняващи строителството, строителния и авторския надзор.

В церемонията по „Първа копка“ за стартиране на строително-монтажните дейности са поканени  представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, областният управител на Търговище, общински съветници и други заинтересовани страни от изпълнението на проекта.

Проектът се изпълнява по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.033 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Търговище”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. 

 Бюджетът, предвиден за изпълнение на проекта за обновяване на 4 обекта от образователната инфраструктура, възлиза на  9 781 298,54 лв., от които безвъзмездна финансова помощ (100%): 9 661 312,88 лв.  Собственият принос на бенефициента за проекта е 119 985,66 лв. Средствата са за ремонтни дейности на кукления театър в сградата на Първо основно училище „Христо Ботев”, което е част обектите, заедно с две детски градини и една ясла.

 

  

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.  


 

Започват  ремонтните дейности на Детскa ясла №1 „Първи юни“

 

   На 11.10.2017 г., от 10:30 ч., в двора  на  Детска ясла №1 „Първи юни“ гр. Търговище  ще се  проведе официална церемония „Първа копка“ за започване на строително – монтажни дейности на сградата на яслата по  Проект:  BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Строително-монтажните работи, на стойност 880 013,19 лв. без ДДС, целят цялостен ремонт и реконструкция  на Детска ясла №1 „Първи юни“.

След приключване на строителните работи ще се извърши цялостна подмяна на наличното оборудване и обзавеждане на стойност 101 000,00 без ДДС.

На  официалната церемония ще присъстват: д-р Дарин Димитров – кмет на община Търговище; Никола Станчев – ръководител на проекта; Росица Иванова – директор на детската ясла; представители на фирмите, изпълняващи строителството, строителния и авторския надзор.

В церемонията по „Първа копка“ за стартиране на строително-монтажните дейности са поканени  представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, областният управител на Търговище, общински съветници и други заинтересовани страни от изпълнението на проекта.

Проектът се изпълнява по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.033 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Търговище”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. 

Бюджетът, предвиден за изпълнение на проекта за обновяване на 4 обекта от образователната инфраструктура, възлиза на  9 781 298,54 лв., от които безвъзмездна финансова помощ (100%): 9 661 312,88 лв.  Собственият принос на бенефициента за проекта е 119 985,66 лв. Средствата са за ремонтни дейности на кукления театър в сградата на Първо основно училище „Христо Ботев”, което е част обектите, заедно с две детски градини и една ясла.

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 


                       

Официален старт на  строителните дейности на

Основно училищеХристо Ботев“

 

На 5.10.2017 г., от 11:15 ч., в двора на  Първо основно училище „Христо Ботев” гр. Търговище ще се  проведе Официална церемония „Първа копка“ за успешен старт на строително – монтажни дейности по  Проект:  BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Строително-монтажните работи, на стойност е 2 858 848,70 лв. без ДДС, целят цялостен ремонт и реконструкция  на Първо основно училище „Христо Ботев“.

След приключване на строителните работи ще се извърши цялостна подмяна на наличното оборудване и обзавеждане на стойност 802 000,00 без ДДС.

На  Официалната церемония ще присъстват: Д-р Дарин Димитров – кмет на община Търговище; Никола Станчев – ръководител на проекта; Димитър Алексиев – директор на училището; Представители на фирмата, изпълняваща строителството, строителния и авторския надзор.

В церемонията по „Първа копка“ за стартиране на строително-монтажните дейности са поканени  представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Областният управител на Търговище, общински съветници и други заинтересовани страни от изпълнението на проекта.

Проектът се изпълнява по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.033 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Търговище”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

 

Бюджетът, предвиден за изпълнение на проекта, възлиза на  9 781 298,54 лв., от които безвъзмездна финансова помощ (100%): 9 661 312,88 лв. и собствен принос на бенефициента: 119 985,66 лв.

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 


  

Започват строителните работи на образователната инфраструктура

по „Региони в растеж”

  

Материалната база на 4 обекта от общинската образователна инфраструктура в град Търговище ще бъде обновена и модернизирана по проект №BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Ще бъде извършен ремонт, реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградите на I ОУ „Христо Ботев”, Детски градини №7 „Снежанка” и №9 „Приказка” и Детска ясла №1 „Първи юни”.

Проектът ще допринесе за реализацията на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Търговище, насочен към трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в града.

Бюджетът, предвиден за изпълнение на проекта, възлиза на  9 781 298,54 лв., от които безвъзмездна финансова помощ (100%): 9 661 312,88 лв. и собствен принос на бенефициента: 119 985,66 лв.

 

Във връзка със стартирането на дейностите, на 05.10.2017 г. от 10:00 часа в зала 28 на Община Търговище ще бъде проведена начална пресконференция по проекта.

  

В пресконференцията ще вземат участие:

Д-р Дарин Димитров – кмет на община Търговище;

Никола Станчев – ръководител на проекта;

Представители на фирмите, изпълняващи строителството, строителния и авторския надзор.  

За повече информация:

Никола Станчев – ръководител на проект, тел. 0899864201

e-mail: stanchev.n@targovishte.bg

Изпълнител на дейностите за публичност по проекта:

„Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД

Иван Димитров – управител

гр. София 1303, ул. „Средна гора“ №84-86, тел. 02/4234859,

e-mail: office@dmibg.com

 

 

 ------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.  


Проект: BG16RFOP001-1.033-0002 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище”

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.033 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Търговище”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG16RFOP001-1.033-0002-С01, №РД-02-37-91 от 03.05.2017 г.

Стойност на проектно предложение BG16RFOP001-1.033-0002 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище “:

5 499 834,36 лв.

В това число:

 

Безвъзмездна финансова помощ (100%):

5 332 469,00 лв.

Собствен принос на бенефициента:       

167 365,36 лв.

Продължителност: 14 (четиринадесет) месеца

Описание:

   Проектното предложение по Инвестиционен приоритет „Градска среда” е един от петте основни проекта на Инвестиционната програма на община Търговище 2014-2020.

   Проектното предложение предвижда да се създаде привлекателна, устойчива и достъпна градска среда, с което ще се повиши равнището на жизнената среда в град Търговище чрез цялостна реконструкция, разширяване и благоустрояване на 5 (пет) линейни обекта в града, а именно:

 • ул. „Гладстон” и ул. „Велико Търново”;

 • ул. „3 март” от бул. „Трайко Китанчев” до връзката с околовръстния път;  

 • бул. „Сюрен”;

 • кръстовище за кръгово движение на бул. „Митрополит Андрей” и ул. „Поп Сава Катрафилов”;

 • квартал „Запад” 2 – Подобект 1, включващ кв. 307, кв. 308, кв. 309, кв. 310 и кв. 311 по плана на гр. Търговище.

С изпълнението на проектното предложение ще се допринесе за:

 • реализацията на ИПГВР на гр. Търговище, насочен към трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в града;

 • постигането на тематична цел 6 „Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност”, съгласно Общия Регламент №1303/2013;

 • постигане на 2-рата конкретна цел на процедурата за БФП „Да се повиши качеството на живот, социалното включване и подобряването на екологичната среда чрез благоустрояване на физическата среда”.

Основни дейности по проекта:

Дейност 1 – Организация, управление и контрол;

Дейност 2 – Подготовка на тръжни документации и избор на изпълнители по проекта;

Дейност 3 – Изпълнение на строително-монтажни работи за цялостна реконструкция, разширяване и благоустрояване на 5 (пет) линейни обекта в гр.Търговище;

Дейност 4 – Осъществяване на независим строителен надзор;

Дейност 5 – Извършване на авторски надзор;

Дейност 6 – Въвеждане на обектите в експлоатация;

Дейност 7 – Публичност и визуализация;

Дейност 8 – Одит.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 


  

Проект: BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура”

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.033 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Търговище”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.033-0001-С01 №РД-02-37-254 от 14.11.2016 г.

 

Стойност на проектно предложение BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура“:

 

9 781 298,54 лв.

В това число:

 

Безвъзмездна финансова помощ (100%):

9 661 312,88 лв.

Собствен принос на бенефициента:       

119 985,66 лв.

Продължителност: 30 месеца

Описание:

Проектното предложение по Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура” е един от петте основни проекта на Инвестиционната програма на община Търговище 2014-2020.

Проектното предложение предвижда осигуряване на модерна, функционална, здравословна, достъпна и енергийно ефективна материалната база на общинската образователна инфраструктура в гр. Търговище чрез основен ремонт, цялостна реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградите на 4 обекта на образователната инфраструктура в града - Първо основно училище „Христо Ботев”, Целодневна детска градина №7 „Снежанка”, Целодневна детска градина №9 „Приказка” и Детска ясла №1 „Първи юни”.

 С изпълнението на проектното предложение ще се допринесе за:

 • реализацията на ИПГВР на гр. Търговище, насочен към трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в града.
 • постигането на тематична цел 10 „Инвестиции в образованието, обучението, включително професионално обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот”, съгласно Общия Регламент №1303/2013;

 • постигане на 6-тата конкретна цел на процедурата за БФП „Да се обнови и модернизира общинската образователна инфраструктура”. 

 Основни дейности по проекта:

Дейност 1 – Организация, управление и контрол

Дейност 2 – Подготовка на тръжни документации и избор на изпълнители по проекта

Дейност 3 – Изпълнение на строително-монтажни работи за цялостен ремонт и обновяване на 4 сгради от образователната инфраструктура в гр. Търговище

Дейност 4 – Доставка на оборудване и обзавеждане

Дейност 5 – Осъществяване на независим строителен надзор

Дейност 6 – Извършване на авторски надзор

Дейност 7 – Въвеждане на обектите в експлоатация

Дейност 8 – Публичност и визуализация

Дейност 9 – Одит

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.  


Проект:  BG16RFOP001-8.001-0005 „Бюджетна линия за Община Търговище в качеството й на бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020”

 

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020

 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-8.001-0005-С01 от 05.04.2016 г.

 

Максимално общо финансиране на договора: 95 538,00 лв. (100% БФП)

В това число:

Съфинансиране от ЕФРР:                                        81 207,30 лв. (85% от БФП)

Съфинансиране от националния бюджет:             14 330,70 лв. (15% от БФП)       

 

Продължителност: 66 месеца

 

Описание:

Проектът предвижда обезпечаване на дейностите на Община Търговище по управление и изпълнение на Инвестиционната програма за периода до 2023 г. и функциите й на Междинно звено по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020 г.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-8.001-0005 „Бюджетна линия за Община Търговище в качеството й на бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.  


Проект: BG16RFOP001-1.040-0004Инвестиционна програма на Община Търговище за изпълнение на проекти за интегрирано и устойчиво градско развитие” - изтегли целия документ

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020

Споразумение за реализация на Инвестиционна програма: BG16RFOP001-1.040-0004-С01 от 01.03.2016 г.

Максимално общо финансиране на споразумението: 18 271 228,11 лв., в това число:

Общ размер на безвъзмездна финансова помощ (100%):        17 774 897,93 лв.

Собствен принос/принос от финансови инструменти:            496 330,18 лв.

Продължителност: 2014-2020 г.

Одобрена инвестиционна програма на община Търговище по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. - изтегли целия документ

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-1.040-0004 „Инвестиционна програма на Община Търговище за изпълнение на проекти за интегрирано и устойчиво градско развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.  

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com