TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Четвъртък, 21 февруари 2019 / ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НАРЕДБИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЪРГОВИЩЕ
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

 Наредби на Общински съвет Търговище


Наредба за условията, реда и критериите за финансовото подпомагане на спортните клубове на територията на  община Tърговище

Приложения към наредбата

Публикувана на 13 февруари 2019 година


Система  от правила и критерии за прием на ученици в първи клас  в общинските училища  на територията на град Търговище, в сила  от 31 януари 2019 година

Приложения

Приложение № 1- Заявление за участие в класиране за прием в първи клас  за учебната  20..../ 20.... година

Приложение № 2 - Срокове  за кандидатстване, класиране и записване за прием в първи клас

Приложение № 3 - Заявление за записване в първи клас в ……………. / училище/

Приложение № 4 - Прилежащи райони на училищата на територията на град Търговище

Приложение № 5 - Прилежащ район на І ОУ "Христо Ботев"  град Търговище

Приложение № 6  - Прилежащ район на ІІ ОУ ”Н. Й. Вапцаров”  град Търговище

Приложение № 7  - Прилежаш район на ІІІ ОУ ”П. Р. Славейков” град Търговище

Приложение № 8  - Прилежащ район на  ІV ОУ ”Иван Вазов”  град Търговище

Приложение № 9  - Прилежаш район на  І СУ “Свети Седмочисленици” град Търговище

Приложение № 10  - Прилежаш район на ІІ СУ "Проф. Никола Мариновград Търговище

Публикувана на 7 февруари 2019 година


Наредба за осъществяване на търговската дейност на територията на община Търговище

Публикувана на 4 януари 2019 година


Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Търговище

Публикувана на 4 декември 2018 година


Наредба  за  определянето  и  администрирането  на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище

Приложения към наредбата

Публикувана на 4 декември 2018 година


Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Търговище

Публикувана на 28 септември 2018 година


 НАРЕДБА за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища 

Публикувана на 27 юли 2018 година


Наредба за реда, условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Търговище

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3

Публикувани на 7 февруари 2018 година


Наредба за реда за упражняване правата на собственост на Oбщина Tърговище в търговските дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и съвместна дейност по закона за публично-частно партньорство

Публикувана на 17 януари 2018 година


Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Търговище и реда за издаване на сертификати за инвестиция клас В

Публикувана на 1 декември 2017 година


НАРЕДБА за управление на общинските пътища на ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 

Публикувана на 4 юли  2017 година


Наредба за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище 

Искане за предоставяне на специална закрила на дете с изявени дарби

 Публикувана на 31 март 2017


Наредба за рекламната дейност на територията на община Търговище

Публикувана на 15 март 2017 г.


Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на Община Търговище

Приложение № 1
Публикувана на 15 март 2017 г.

Приложение 2

Публикувана на 03 юли 2018 г.


Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа  за личностно развитие в регистъра  на Община Търговище

Пужликувана на 29 ноември 2016 г.


Наредба за организация и безопасност на движението в община Търговище

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация и безопасност на движението в община Търговище

 Публикувана на 28 октомври 2016 г.


 Н А Р Е Д Б А  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане,изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище

Публикувана на 13 септември 2016 година


Публикувана на 8 юни 2016 г.


 Наредба за базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество на Община Търговище, публикувана на 14 април 2016 година
Приложение 1, към чл. 6, ал. 1
приложение 2 , към чл. 7, ал. 1
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество на община Търговище

Публикувани на 14 април 2016 г.


Наредба  за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, разпореждане и управление с общинско имущество

Публикувана на 6 януари 2016 г.


 Наредба за управление на отпадъците на територията на община Търговище


 Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Търговище


  НАРЕДБА за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на община - Търговище


 

  НАРЕДБА за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на общинския дълг


 НАРЕДБА за символиката на ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ


  НАРЕДБА за стопанисване, управление и разпореждане с общински земеделски земи в община Търговище 


НАРЕДБА за организацията и реда по набирането, разходването и контрола върху средствата, постъпили в община Търговище от приватизационни сделки и следприватизационен контрол 


Наредба за определяне, предоставяне, поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в поземлени имоти, отредени по действащ план за жилищно или комлексно застрояване


НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Търговище


 

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com