TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Понеделник, 30 ноември 2020 / ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-Решения на Общинския Съвет 2014 г.
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

Протокол № 46 от заседание на Общински съвет Търговище. проведено на 17 декември 2014 г. от 12.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Приложения към Протокол № 46

ПО РЕШЕНИЕ 5

ПО РЕШЕНИЕ 6

ПО РЕШЕНИЕ 7

ПО РЕШЕНИЕ 9

ПО РЕШЕНИЕ 10


Протокол № 45 от заседание на Общински съвет Търговище. проведено на 08 декември 2014 г. от 9.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище


 Протокол № 44 от заседание на Общински съвет – Търговище на 28.11.2014 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище


Протокол № 43 от заседание на Общински съвет Търговище. проведено на 7 ноември 2014 г. от 9.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Приложения към Протокол № 43

ПО РЕШЕНИЕ 4: СКИЦА

ПО РЕШЕНИЕ 6: СКИЦА

ПО РЕШЕНИЕ 8: СКИЦА

ПО РЕШЕНИЕ 9: ПРЕЦЕНКА

ПО РЕШЕНИЕ 10: СКИЦА

ПО РЕШЕНИЕ 10: СКИЦА


ПО РЕШЕНИЕ 12: СПЕЦИАЛИЗИРАНА КАРТА

ПО РЕШЕНИЕ  16

ПО РЕШЕНИЕ  27: ПУП

ПО РЕШЕНИЕ  28: ПРЕПИС


 Протокол № 42 от заседание на Общински съвет – Търговище на 10.10.2014 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище


Протокол № 41 от заседание на Общински съвет Търговище. проведено на 19 септември 2014 г. от 9.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Приложение: Решения №№ 546, 547 и 548 от 15.09.2014 г. на Общинска избирателна комисия Търговище


Протокол № 40 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 28 август 2014 г. от 9.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

1.ПО РЕШЕНИЕ № 1: Приложение № 1 и Приложение № 2

2.ПО РЕШЕНИЕ № 2: Скица извадка от кадастрален и регулационен план на с.Руец, общ. Търговище в обхват  на улица с о.т. 17 – 31, между кв.10 и кв.13.

3.ПО РЕШЕНИЕ № 3: Протокол от 11.08.2014 г. - 4 листа.

4.ПО РЕШЕНИЕ № 4: Протокол от 11.08.2014 г. - 4 листа.

5.ПО РЕШЕНИЕ № 7: Скица № К00521/11.06.2014; Скица № К00522/11.06.2014; Скица № К00523/11.06.2014; Скица № К00524/11.06.2014; Скица № К00525/11.06.2014; Скица № К00526/11.06.2014; Скица № К00520/11.06.2014

6.ПО РЕШЕНИЕ № 8:  Скица № К00518/16.05.2014 г.; Скица № К00519/16.05.2014 г.  7.ПО РЕШЕНИЕ № 9: Скица № Ф00448/25.07.2014

8.ПО РЕШЕНИЕ № 10: Скица № К01030/16.05.2014

9.ПО РЕШЕНИЕ № 11: Скица № К01065/25.06.2014; Скица № К01063/25.06.2014;Скица № К01064/25.06.2014

 10.ПО РЕШЕНИЕ № 12: Скица № К00859/22.07.2014; Скица № К00858/22.07.2014;Скица № К00857/22.07.2014


Протокол № 39 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 31 юли 2014 г. от 9.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Приложения към Протокол № 39

1. ПО РЕШЕНИЕ № 3:  Последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Търговище за периода 2007-2013 г.

2. ПО РЕШЕНИЕ № 4:  Отчет за изпълнение Решенията на Общински съвет Търговище за периода януари – юни 2014 г.

3. ПО РЕШЕНИЕ № 5: Скица № 15-39065 / 27.02.2014 г.

4. ПО РЕШЕНИЕ № 9: Скица № 15-209521 / 25.06.2014 г.

5. ПО РЕШЕНИЕ № 10: Скица № СК-ТСУ-599 / 13.06.2014 г.; Констативен протокол № ПрТСУ-12 / 19.06.2014 год.

6. ПО РЕШЕНИЕ № 11: Скица № СК-ТСУ-594 / 11.06.2014 г.

7. ПО РЕШЕНИЕ № 12: Скица № СК-ТСУ- 499 / 19.05.2014 г.

8. ПО РЕШЕНИЕ № 13: Скица – проект № К00696/18.07.2014 г. на имот № 000021 в землището на  с. Пресяк, общ. Търговище.

9. ПО РЕШЕНИЕ № 14:

1. Искане от Общинска служба по земеделие гр. Търговище с  вх. № 24-00-613/20.06.2014 г.

2. Решение № 600/01.10.2007 г. на Търговищки районен съд.

3. Решение № 255/26.11.2007 г. на Търговищки окръжен съд.

4. Скица № К01034/03.07.2014 г. на имот № 001007 в землището на с. Момино, общ. Търговище.

5. Скица № К01036/03.07.2014 г. на имот № 012015 в землището на с. Момино, общ. Търговище.

6. Скица № К01037/03.07.2014 г. на имот № 014025 в землището на с. Момино, общ. Търговище.

7. Скица № К01038/03.07.2014 г. на имот № 014031 в землището на с. Момино, общ. Търговище.

 10. ПО РЕШЕНИЕ № 15:

1. Искане от Общинска служба по земеделие гр. Търговище с вх. № 24-00-612/20.06.2014 г.

2. Решение № 238/08.11.2007 г. на Търговищки окръжен съд.

3. Скица № К01035/03.07.2014 г. на имот № 001003 в землището на с. Момино, общ. Търговище.

4. Скица № К01039/03.07.2014 г. на имот № 014033 в землището на с. Момино, общ. Търговище.

5. Скица № К01038/03.07.2014 г. на имот № 014031 в землището на с. Момино, общ. Търговище.

11.ПО РЕШЕНИЕ № 16: Извадка от Горска карта с предложение за обхвата на ПУП.


 Протокол № 38 от заседание на Общински съвет – Търговище на 26.06.2014 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Промяна в Протокол №37 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 29 май 2014 г., за промяна в  Решение № 9 по Протокол 37/29.05.2014 г.

Протокол № 37 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено  на 29.05.2014 г. от 9.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Приложения:

1.ПО РЕШЕНИЕ № 2: Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 6.
Приложение 1 - Изпълнение на приходите по бюджета на община Търговище към 31.12.2013
Приложение 2 - Изпълнение на разходите по дейности и функции по бюджета на община Търговище към 31.12.2013 г.
Приложение 3 - 
Изпълнение на разходите по параграфи и подпараграфи по бюджета на община Търговище към 31.12.2013 г.
Приложение 4 - Справка за получените средства от община Търговище по оперативни програми на ЕС за периода 01.01.2013 - 31.12.2013 г.
Приложение 5 - 
Справка за изразходваните средства от община Търговище по оперативни програми на ЕС за периода 01.01.2013 - 31.12.2013 г.
Приложение 6 - Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2013 г. към 31.12.2013 г.

2.ПО РЕШЕНИЕ № 3: Приложения №№ 1, 2.
Приложение 1 - Актуализирани приходи по бюджета на община Търговище към 31.03.2014 г.
Приложение 2 - 
Актуализирани разходи по бюджета на община Търговище към 31.03.2014 г.

3.ПО РЕШЕНИЕ № 4: Обосновка – 1 бр.

4.ПО РЕШЕНИЕ № 5: Обосновка – 1 бр.

5.ПО РЕШЕНИЕ № 6: Протокол от 08.05.2014 г. – 6 листа

6.ПО РЕШЕНИЕ № 8: отчет – обобщение за направените инвестиции от „Грийнфилд България” ООД за периода от 18.02.2008 г. до 31.12.2013 г. – 3 страници

7. ПО РЕШЕНИЕ № 9: Скица № 15-117090 / 23.04.2014 год.

8. ПО РЕШЕНИЕ № 13: Скица № СК-ТСУ-353 / 04.04.2014 год.

9. ПО РЕШЕНИЕ № 18: ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ III-202, IV-201, VII-201, V-406, VI-406 в кв.37, УПИ XI-136, XII-408a, XIII-407 в кв.38, УПИ VII-405, VIII-405, IX-405, X, XI-408 в кв.45, с.Стража, общ.Търговище.

10.  ПО РЕШЕНИЕ № 23: Скица № К01050/25.04.2014 г., Задание по чл.125 от ЗУТ, Предложение за ПУП-ПЗ за ПИ № 000052.

  Протокол № 36 от заседание на Общински съвет Търговище на 24.04.2014 г. от 9.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Приложения:

По Решение№  9 - скица 5 15-90166/03.04.2014
По Решение № 10 - Препис от Решение 14/29.05.2008, Скица 360/12.01.2014 г., АОС 44/25.01.2012 г.
По Решение № 13 - Скица 15-14660/03.02.2014 г. издадена от СГКК Търговище, Задание по чл. 125 от ЗУТ
По Решение № 14 - Скица 15-15144/03,02,2014 г. издадена от СГКК Търговище, Задание по чл. 125 от ЗУТ
По Решение № 15  - Скица 15-111951/28,01.2014 г. издадена от СГКК Търговище, Задание по чл. 125 от ЗУТ
По Решение № 19 - Общинска програма за закрила на детето 2014 г., Община Търговище


 Протокол № 35 от заседание на Общински съвет – Търговище на 27.03.2014 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 34 от заседание на Общински съвет – Търговище на 13.02.2014 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 33 от заседание на Общински съвет – Търговище на 30.01.2014 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com