TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Понеделник, 30 ноември 2020 / ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-Решения на Общинския Съвет 2015 г.
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

Протокол № 3 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 18 декември 2015 година от 10.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 6

Приложение № 1

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 7

Докладна записка от д-р Дарин Димитров – кмет на Община Търговище относно връщане за ново обсъждане на Решение  № 16 по Протокол № 2 от 26.11.2015 г.

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 8

Копие от писмо с вх.№ 26-00-1052/01.12.2015г. от Явор Миланов-управител на ВиК ООД


Протокол № 2 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 26 ноември 2015 година от 09.00 часа в зала 
"Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Търговище

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 2

Приложение № 1

Приложение № 2

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 6

Анекс № Д-01-294/19.10.2015 г.; Предавателно-приемателен протокол от 20.10.2015 г., одобрен от ВрИД Кмет на Община Търговище

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 8

Предложение за ПУП, изработено от правоспособно лице

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 9

Скица № 15-401905-15.09.2015 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - Търговище

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 10

Скица № 15-378230-02.09.2015 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - Търговище

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 12

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Търговище

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 17

Проект на специализирана план-схема за елементи на техническата инфраструктура  към ПУП

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 18

Приложение № 11

 


Протокол № 1 от заседание на на Общински съвет Търговище, проведено на 10 ноември 2015 година от 10.00 часа в зала "Христо Самсаров"


Протокол № 57 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 13 октомври 2015 година от  9.00 часа в зала "Христо Самсаров"


Протокол № 56 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 23 септември 2015 година от 9.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Приложение № 6a
Приложение № 6б
Приложение № 6в  

Приложене № 8

Доклад за актуализирана бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Търговище

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 3

Преценка на кмета на Община Търговище

3.                 

.ПО РЕШЕНИЕ № 4

Искане от Общинска служба по Земеделие гр. Търговище с вх. № 65-00-958/19.08.2015 г.; Решение № 1051/12.12.2005 г. на Районен съд гр. Търговище, за възстановяване собствеността върху земеделски земи на Юсуф Йълмаз /Исуф Ибрямов Зафиров/ в размер на 38,000 дка.; Решение № 117/14.03.2007 г. на ТРС; Скица № Ф01215/13.08.2015 г. за имот № 003076 в землището на с. Буйново,общ.Търговище.

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 5

Искане от Общинска служба по Земеделие гр. Търговище с вх. № 65-00-959/19.08.2015 г.; Решение № 162/14.06.2002 г. на Окръжен съд гр. Търговище, за възстановяване собствеността върху земеделски земи на Димитър Христов Димитров в размер на 1,838 дка.; Скица №  на имот № 050008 в землището на с. Васил Левски,общ.Търговище.


Протокол № 55 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 27 август 2015 година от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Приложение № 1 

Приложение № 2

Приложение № 6.1  

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 3

Решение № 6 по Протокол № 43 от 28.10.2010 г.; Скица № К01873/09.06.2015 г.

3.                 

.ПО РЕШЕНИЕ № 4

 Решение № 19 по Протокол № 54 / 30.07.2015 год.

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 6

Копие от скица – проект за делба на имот № 000196 в землището на с. Алваново, общ. Търговище; Копие от скица на проектен имот № 000237 в землището на с. Алваново, общ. Търговище.

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 8

Скица № 15-321379 / 28.07.2015 г.

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 10

Скица № СК-ТСУ 1196 / 29.10.2012 г.

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 11

Скица № СК-ТСУ-860 / 05.08.2015 г.

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 12

Скица № 15-297073 / 14.07.2015 г.; Фотоснимка на жилищната сграда

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 15

Скица №15-324576-30.07.2015 г. от СГКК-Търговище, задание по чл.125 от ЗУТ

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 16

Скица №Ф00368/14.04.2015 г., задание по чл.125 от ЗУТ.

11.              

ПО РЕШЕНИЕ № 17

Механизъм за управление и разпределяне на средствата за субсидии за вътрешноградски пътнически превози в Община Търговище

 


Протокол № 54 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 30 юли 2015 година от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Приложение № 1  - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕКЪМ 31.12.2014 ГОДИНА

Приложение № 2 - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31.12. 2014 ГОДИНА

 Приложение № 3 - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА

Приложение № 4 - Справка за  получените средства от община Търговище  по Оперативните програми на ЕС и средствата от Европейски съюз на бенефициенти на Разплащателната агенция към държавен фонд "Земеделие" за периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г.

Приложение № 5 - Справка за изразходваните средства от община Търговище по Оперативните програми на ЕС и  средствата от  Европейски съюз на бенефициенти на Разплащателната агенция  към Държавен фонд "Земеделие" за периода от 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г.

Приложение № 6 -  РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2014г. НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ към 31.12.2014 ГОДИНА

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 2

Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет - Търговище за периода януари-юни 2015

3.                 

.ПО РЕШЕНИЕ № 6

Програма за опазване на околната среда на Община Търговище 2015 г.-2020 г.;

Решение № ШУ-05-ЕО/2015 г. на РИОСВ-Шумен за извършена преценка на необходимостта от извършване на екологична оценка

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 7

Програма за управление на отпадъците на територията на Община Търговище 2015 г.-2020 г.;

Решение № ШУ-05-ЕО/2015 г. на РИОСВ-Шумен за извършена преценка на необходимостта от извършване на екологична оценка

 

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 14

Скица №15-244590/12.06.2015 г.; Скица №15-244452/12.06.2015 г.

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 15

Скица №15-233252/05.06.2015 г.

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 17

Скица №15-233252/05.06.2015 г.

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 19

Скица №000376/12.05.2015 г. за онагледяване на имотите

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 25

Скица №СК-ТСУ-537/25.05.2015 г.

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 26

Схема на трасето на довеждащ водопровод от КИ „Марина дупка” до ПС „Ягода” гр.Търговище”

11.              

ПО РЕШЕНИЕ № 27

Схема на трасето на напорен водопровод от ПС ”Калайджи дере” до НР 4000 м3.

12.              

ПО РЕШЕНИЕ № 28

Ситуационна скица за изготвяне на ПУП

13.              

ПО РЕШЕНИЕ № 29

Предложение за ПУП, задание по чл.125 от ЗУТ

14.              

ПО РЕШЕНИЕ № 30

Извадка от кадастрална карта, задание по чл.125 от ЗУТ

15.              

ПО РЕШЕНИЕ № 32

Приложение № 1. Обезпеченост с пасища, мери и ливади по населени места – годишен план за паша;

Приложение № 2. Списък на пасища, мери и ливади с предложение за индивидуално и общо ползване по имоти и населени места и пазарна цена за всеки имот;

Приложение № 3. Правила за ползване на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд;

Приложение № 4. Списък на животновъдите, притежаващи пасищни животни по землища на територията на Община Търговище, съгласуван от ОДБХ-Търговище  

 


Протокол № 53 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 10 юни 2015 година от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Приложение № 1

Приложение № 2

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 2

Приложение №  6.1

Приложение №  6.2

Приложение №  6.3

Приложение № 11

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 6

Доклад-анализ за дейността на общинските търговски дружества през 2014 година

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 8

6 бр.скици

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 9

Скица № К01451 / 01.09.2014 год.

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 10

Скица № 15-205418 / 19.05.2015 год.

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 11

     Скица № СК-ТСУ-469 / 05.05.2015 год.


Протокол № 52 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 19.05.2015 г. от 09.00 часа в зала "ХристоСамсаров" на Община Търговище

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Скица № 15-140720 / 06.04.2015 г.; Скица № 15-140723 / 06.04.2015 г.; Заповед №166 от 05.05.2015г. на Областен управител на област Търговище; Решение № 6 по Протокол № 50 от 28.04.2015г. на  Общински съвет Търговище

2.                 

.ПО РЕШЕНИЕ № 3

Препис от Решение №16 по Протокол №44/28.11.2014 г. на Общински съвет Търговище

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 7

Скица № СК-ТСУ-314 / 02.04.2015 год

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 8

Скица № СК-ТСУ-456 / 29.04.2015 год.

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 10

Решение №8 по Протокол №46 от 17.12.2014 г. на Общински съвет – Търговище.

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 12

Скица, задание по чл.125 от ЗУТ

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 13

Скица, задание по чл.125 от ЗУТ

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 14

Предложение за ПУП, задание по чл.125 от ЗУТ

 


Протокол № 51 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 14 май  2015 г. от 11.30 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище


Протокол № 50 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 28 април 2015 г. от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Покана за участие - 2 листа;
Процедура за заявяване на членство - 2 листа.

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 3

Искане Вх. № 99-00-82/27.03.2015 г. до Кмета на Община Търговище.

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 6

 Скица № 15-140720 / 06.04.2015 г.;
Скица № 15-140723 / 06.04.2015 г.

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 11

Скица № СК-ТСУ-204 / 10.03.2015 г.

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 14

Скица № СК-ТСУ-1096 / 19.11.2014 г.

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 16

Решения  № 12; № 13; № 14 и № 15 / 23.09.2008 г. и
 Решение № 6 / 28.05.2009 г.

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 17

Скица на предаваемата  част от улицата.

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 18

Решение  №32 по протокол №49/27.03.2015 г.

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 21

Годишен доклад за извършените дейности и изразходвани бюджетни средства от читалищата на територията на община Търговище за 2014 г.

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 22

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Търговище през 2015 г.


Протокол № 49 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 27.03.2015 год. от 9.00 ч. в зала “Христо Самсаров”  на Община Търговище

 Приложения:

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Приложение № 1 -  Актуализирани приходи по бюджета на община Търговище към 31.12.2014 г.

Приложение № 2 - Актуализирани разходи по бюджета на община Търговище към 31.12.2014 г.

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 2

Приложения № 8, № 6а, № 6б и № 6в

3.                 

.ПО РЕШЕНИЕ № 3

Приложение № 1: Правилник за устройството и дейността на фонд „Общинска солидарност”

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 5

Годишен отчетен доклад за 2014 г. за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на община Търговище за 2014-2020 г.

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 6

Препис от Решение № 5, по Протокол № 43 от 07.11.2014 г. на Общински съвет Търговище; Финансово-икономически анализ за определяне на цена за извършване на туристическа услуга спортен риболов в обект, публична общинска собственост, язовир „Пресиян, община Търговище; Финансово-икономически анализ за определяне на цена за извършване на услуга от център за младежки дейности и инициативи гр. Търговище – увеличаване на цена за Детски фолклорен ансамбъл Шарено герданче

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 8

Историческа справка

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 9

Обосновка – 1 бр

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 10

Преценка на Кмета на Община Търговище

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 11

Скица на предаваемата част от улицата

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 12

Скица № 15-59843 / 12.02.2015 г.; Скица № 15-59838 / 12.02.2015 г.

11.              

ПО РЕШЕНИЕ № 14

Скица № 15-70206 / 19.02.2015 г.

12.              

ПО РЕШЕНИЕ № 16

Скица № К01485 / 22.01.2015 г.

13.              

ПО РЕШЕНИЕ № 17

Скица № СКТСУ-63 / 29.01.2015 г.

14.              

ПО РЕШЕНИЕ № 18

Скица № 03369 / 09.10.2014 г.

15.              

ПО РЕШЕНИЕ № 19

Скица № К00577 / 22.01.2015 г.

16.              

ПО РЕШЕНИЕ № 20

Скица № 15-455078 / 10.12.2014 г.

17.              

ПО РЕШЕНИЕ № 23

Докладна записка от Диян Дечев – заместник кмет на Община Търговище с Вх. № 08-00-168/21.07.2014 г.; Решение № 8 по Протокол № 39/31.07.2014г.

18.              

ПО РЕШЕНИЕ № 24

Скица № К00870/06.02.2015 г. на имот № 000065 в землището на с. Твърдинци, общ. Търговище; Скица № К00871/06.02.2015.г. на имот № 000067 в землището на с. Твърдинци, общ. Търговище; Скица № К00872/06.02.2015 г. на имот № 000068 в землището на с. Твърдинци, общ. Търговище

19.              

ПО РЕШЕНИЕ № 26

Копие от искане с вх. № 24-00-360/12.03.2015 г. от директора на ОД „Земеделие”;

 Списък на полските пътища, които да се предоставят за стопанската 2014- 2015 г. – на магнитен носител

20.              

ПО РЕШЕНИЕ № 27

Копие от Отчет за дейността за 2014 г. по договор за управление на горските територии, собственост на Община Търговище; Копие от Годишен план за ползване на дървесина на Община Търговище за 2015 г.; Копие от Ценоразпис за продажба на добита дървесина; Копие от Годишен финансов план за ползване на дървесина и недървесни горски продукти от горски територии, собственост на Община Търговище

21.              

ПО РЕШЕНИЕ № 29

Отчет за изпълнение на Програмата за развитие  на туризма на територията на община Търговище  през 2014 г.; Програма за развитие на туризма  на територията на община Търговище  през 2015 г.

22.              

ПО РЕШЕНИЕ № 30

Общинска програма за закрила на детето 2015 г. на Община Търговище; Отчет по изпълнение на Общинска програма за закрила на детето 2014 г. на Община Търговище

23.              

ПО РЕШЕНИЕ № 32

Скица, задание по чл.125 от ЗУТ

24.              

ПО РЕШЕНИЕ № 33

Извадка от кадастрална карта, задание по чл.125 от ЗУТ

25.              

ПО РЕШЕНИЕ № 34

Скица, задание по чл.125 от ЗУТ

26.              

ПО РЕШЕНИЕ № 35

Копие от парцеларен план


Протокол № 48 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 12 февруари 2015 година от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Приложения

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Приложение № 1 Икономическа обосновка за освобождаване от такси за ЦДГ от 3 до 6 годишна възраст включително

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 3

Приложение № 1 – Приходи по проекто-бюджета на Община Търговище за 2015 година

Приложение № 2 – Разпределение на преходния остатък от 2014 година по функции и дейности по бюджета на Община Търговище за 2015 година

Приложение № 3 – Разходи по дейности и функции по проекто-бюджет 2015 г. на Община Търговище

Приложение № 4 – Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2015 година на Община Търговище

Приложение № 5 – Разчет за финансиране на капиталовите разходи с приходи от продажба на нефинансови активи за 2015 г. и преходен остатък от 2014 г. по § 40 от ЕБК

Приложение № 6.1 – Справка за числеността на персонала за 2015 г. и разходите за работни заплати за 2015 г. за делегираните от държавата дейности по бюджета на Община Търговище за 2015 г.

Приложение № 6.2 - Справка за числеността на персонала за 2015 г. и разходите за работни заплати за 2015 г. за  местните дейности по бюджета на Община Търговище за 2015 г.

Приложение № 6.3 - Справка за числеността на персонала за 2015 г. и разходите за работни заплати за 2015 г. за делегираните от държавата дейности  - дофинансиране с приходи от общински характер

Приложение № 7 – План сметка за 2015 година на Общинско предприятие „Флора”

Приложение № 8 – План сметка за 2015 година на Общинско предприятие „Социални и охранителни дейности”

Приложение № 9 – Списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски, съгласно чл. 40 от ПМС № 8/16.01.2015

Приложение № 10 – Индикативен годишен разчет за сметките за средства от европейски съюз на Община Търговище за 2015 г.

Приложение № 11 – Второстепенни разпоредители с бюджет за 2015 година

Приложение № 12 – Бюджетна прогноза за периода 2015 – 2017 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 4

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2015 г.

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 5

Годишен план за одитните ангажименти на Звено «Вътрешен одит» в Община Търговище за 2015 година

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 6

Отчет за 2014 г. и за плановия период по изпълнение на „Програма за опазване на околната среда на Община Търговище за периода 2009- 2014 г.”

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 7

Отчет за 2014 г. и за плановия период по изпълнение на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Търговище за периода 2008- 2013 г.”

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 10

Скица № 15-387108 / 27.10.2014 г.

 

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 11

Скици №№ К04810; К04811; К04812; К04813; К04814; К04815; К04816; К04817; К04818; К04819 и К04820 / 18.11.2014 г.

 

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 12

Скица № СК-ТСУ-999 / 13.10.2014 г.

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 13

Скица № К00784 / 18.11.2014 г.

 

11.              

ПО РЕШЕНИЕ № 14

Скица № СК-ТСУ-1172 / 17.12.2014 г.

12.              

ПО РЕШЕНИЕ № 15

Скица № СК-ТСУ-1096 / 19.11.2014 г.

13.              

ПО РЕШЕНИЕ № 16

Скица от 20.08.2014 г.

14.              

ПО РЕШЕНИЕ № 19

Актуализиран план за действие на Община Търговище в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2015 – 2020 г. година

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com