TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Неделя, 29 ноември 2020 / ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-Решения на Общинския Съвет 2016 г.
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

Протокол № 16 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 22 декември 2016 година от 15.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 3

Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет –Търговище за периода м. Юни 2016г.- м. Ноември 2016 г.

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 6

Протест, подаден до Административен съд гр. Търговище, от Прокурор от Окръжна прокуратура – гр. Търговище

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 8

Копие на Докладна записка с вх. № 18-00-48/12.10.2016 г. от Магдалена Жечева – директор на Регионален исторически музей – Търговище; Копие на Акт № 2852/02.07.2004 г. за публична общинска собственост

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 9

Копие на доклад с вх. № 29-00-312/02.12.2016 г. от Валентинка Стефанова Радева – директор на Център за подкрепа за личностно развитие - Обединен детски комплекс - Търговище; Копие на Акт № 40 от 04.01.2012 г. за публична общинска собственост

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 10

Копие на писмо с вх. № 33-00-63/10.09.2016 г. от Иван Иванов – директор на Национален институт по метеорология и хидрология филиал Варна; Копие на Акт № 74/12.12.2012 г. за публична общинска собственост; Копие на скица с изх. № СК-ТСУ-1190/18.11.2016 г.

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 11

Копие на писмо с вх. № 33-00-63/10.09.2016 г. от Иван Иванов – директор на Национален институт по метеорология и хидрология филиал Варна; Копие на Акт № 74/12.12.2012 г. за публична общинска собственост; Копие на скица с изх. № СК-ТСУ-1190/18.11.2016 г.

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 12

Копие на искане с вх. № 29-00-317/06.12.2016 г. от д-р Елена Маринова – председател на Сдружение „Търговищко дружество за психично здраве” град Търговище; Копие на Акт № 1482 от 15.01.2013 г. за частна общинска собственост

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 14

Писмо с вх. № 48-00-641/02.12.2016 г.; Удостоверение изх. № 977/25.05.2016 г. на Търговищки окръжен съд

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 17

Предложение за изменение  от 12.2016 г. на арх. В. Стоянова

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 18

Задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПЗ

11.              

ПО РЕШЕНИЕ № 19

Предложение за ПУП, задание по чл. 125 от ЗУТ

12.              

ПО РЕШЕНИЕ № 21

Стратегия за развитие на предучилищното и училищно образование в община Търговище за периода 2016-2020 г.


Протокол № 15 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 29 ноември 2016 година от 09.00 часа в зала "Христо самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Приложение № 1

Приложение № 2

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 4

Мотиви и Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие  в регистър на Община Търговище

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 5

Копие на доклади с вх. № 29-00-262/31.10.2016 г. и № 29-00-296/15.11.2016 г. от Валентинка Стефанова Радева – директор на Център за подкрепа за личностно развитие - Обединен детски комплекс - Търговище; Решение № 6 по Протокол № 17 от 01.11.2012 г. на Общински съвет – Търговище

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 6

Акт за публична общинска собственост № 103/15.07.2015 г.; Писмо с вх. № 04-00-622/18.11.2016 г. от Министерство на здравеопазването

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 7

Скица, предложение за изменение № СК- ТСУ- 979/ 14.09.2016г.

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 8

Задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПЗ

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 9

Скица № К03907/24.10.2016 г. на имот № 000123 в землището на  с. Лиляк, общ. Търговище

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 10

Скица-проект № Ф00543/24.10.2016 г. на имот № 010009 в землището на с. Давидово, общ. Търговище; Скица-проект № Ф00544/24.10.2016 г. на имот № 010039 в землището на с. Давидово, общ. Търговище; Скица-проект № Ф00545/24.10.2016 г. на имот № 010040 в землището на  с. Давидово, общ. Търговище

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 11

Скица на имот № 000110 в землището на с. Острец, общ. Търговище

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 13

Мотиви и Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс Търговище


Протокол № 14 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 27 октомври 2016 година от 9.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 2

Приложение № 7.2

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 4

Докладна записка с рег. Индекс 26-00-764/12.10.2016 г. от Директора на Общинско предприятие „БКС – Търговище”

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 7

Скица № 15-447625/12.09.2016 г.

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 9

Предложение за разположение на търговски павилион за продажба на закуски

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 10

8 листа

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 11

Годишен план за ползване на дървесина от горските територии, собственост на Община Търговище за 2017 г. /Приложение № 1/; Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад от горски територии,  собственост на Община Търговище за 2017 г. /Приложение № 2/; Годишен финансов план за ползване на дървесина и недървесни горски продукти през 2017 година от горски територии – собственост на Община Търговище /Приложение № 3

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 13

Доклад с вх. № 29-00-232/10.10.2016 г. от директора на Център за подкрепа за личностно развитие- Обединен детски комплекс Търговище; Информация за дейността на Център за подкрепа за личностно развитие-Обединен детски комплекс Търговище към 11.10.2016 г.; Заповед № З-01-552/04.08.2016 г. на кмета на Община Търговище; Списък на децата и учениците със специални образователни потребности (СОП) от Община Търговище, на които се осигурява ресурсно подпомагане през 2016-2017 учебна година; Информация от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Търговище (РЦПППО)


Протокол № 13 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 20 септември 2016 година от 9.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 2

Приложение № 1 и Приложение № 2  

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 3

Приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, №7, №8, № 7.2 и № 11
Мотиви към проект на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „БКС – Търговище“, гр. Търговище
Правилник за дейността Общинско предприятие „БКС – Търговище“

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 5

Скица проект за изменение на плана

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 6

Преценка на Кмета на Община Търговище

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 7

Приложения № 8, № 6а, № 6б, № 6в, 8а, 1, 2, 3 и
Доклад за актуализирана бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Търговище

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 10

Скица № СК-ТСУ-282/15.03.2016 г.

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 13

Писмо с Изх. № 2047/17.09.2016 г. от  
Началника на РУО-Търговище

 


Протокол № 12 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 31 август 2016 година от 9.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Предложение с вх.№ 48-00-457/08.08.2016 г.

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 2

Кратки биографични данни на Николай Манев

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 3

Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 4

Приложение № 1 и Приложение № 2

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 5

Приложение № 11

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 10

Мотиви към Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Търговище; Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Търговище.

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 11

Доклад 10 листа

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 12

Копие на Доклад с вх. № 67-00-123/25.07.2016 г. от Галя Петрова Панайотова – директор на ІІ СУ „Проф. Никола Маринов” – гр. Търговище; Копие на Акт № 2848/30.06.2004 г. за публична общинска собственост; Решение № 6 по Протокол № 19 от 26.02.2009 г. на Общински съвет – Търговище

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 14

Скица № СК- ТСУ 901/ 18.08.2016г.; Препис от Решение № 18 по протокол № 19/ 26.02.2009г. на Общински съвет – Търговище

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 15

Скица № СК-ТСУ-161/18.02.2016 г.

11.              

ПО РЕШЕНИЕ № 16

Скица № 15-395632/11.08.2016 г.

12.              

ПО РЕШЕНИЕ № 17

Копие от Заявление с вх. № 94-001804/25.07.2016 г. от Радослав Василев Рачков, от гр. Търговище; Копие от Решение № 347/28.06.2016 г. на Търговищки районен съд, влязло в законна сила на 15.07.2016 г. за възстановяване на имот № 039007; Копие от актуална Скица № К00040/29.02.2016 г. за имот № 039007 в землището на с. Буховци, общ. Търговище; Копие от Договор № Д-ЗЗ-68/15.07.2014 г., сключен между Община Търговище и Борис Петров Иванов.

13.              

ПО РЕШЕНИЕ № 18

Писмо с изх. № 1762/02.08.2016 г. от Началника на регионално управление на образованието - Търговище /РУО- Търговище/

14.              

ПО РЕШЕНИЕ № 19

Решение № 6 по Протокол № 13 от 23.09.2008 г.  на Общински съвет – Търговище, Решение № 21 по Протокол № 20 от 27.03.2009 г. на Общински съвет – Търговище


Протокол № 11 от Заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 28 юли 2016 година от 9 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Приложение № 7.1 – 2 броя

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 2

Примерно седмично меню; Справка за броя на децата в детските градини; Прогноза такси в детските градини

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 5

Покана  

Бизнес-план

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 6

Правилник за дейността на Общинско предприятие „Флора” гр. Търговище

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 7

Скица № СК-ТСУ-562/01.06.2016 г.

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ №  8

3 броя скици № № 15-343666, 15-343669 и 15-343670/14.07.2016 г.

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 9

Схема на трасето на ел. захранващ кабел

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 10

Скица № К00981/21.06.2016 г. на имот № 000129 в землището на  с. Голямо Соколово, общ. Търговище

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 13

Справка на брой деца за двете учебни години 2015/2016г, 2016/2017г.и по АДМИН към м.декември 2015г.; Справка за необходимите финансови средства за работна заплата в: ЦДГ „ Зорница“ с. Дралфа с филиали: Подгорица, Голямо Ново, Росина, Кръшно, Маково; ЦДГ „Мир“ с.Търновца с филиали: с. Вардун, с.Черковна, с. Драгановец

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 16

Решение на Педагогически съвет на ЦДГ №11; Докладна записка от Димитринка Атанасова – директор на ЦДГ №11


Протокол № 10 от заседание на Общински съвет търговище, проведено на 30 юни 2016 година от 9 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 3

Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет - Търговище за периода м. Ноември 2015г.- м. Май 2016г.

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 5

Скица № СК-ТСУ-490/12.05.2016 г.

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 14

Предложение с вх. № 29-00-141/23.06.2016 г. от Групова практика за специализирана медицинска помощ „Психично здраве“ – гр.Търговище.


 Протокол № 9 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 31 май 2016 година от 9 часа в зала "Христо самсаров" на Общински съвет

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 2

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 7.1

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 4

Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за извършване разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на община Търговище, публикувани на 12.05.2016г.

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 7

Решение № 10 по Протокол № 53 от 10.06.2015 г.; Скица № 15-193679/20.04.2016 г.

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 8

Скица № СК-ТСУ-503/17.05.2016 г.

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 10

Скица № К00059/13.05.2016 г. на имот № 000041 в землището на с. Буховци, общ. Търговище.; Скица № К00685/13.05.2016 г. на имот № 000139 в землището на с. Ловец, общ. Търговище

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 11

Годишен план за ползване на дървесина от горските територии, собственост на Община Търговище за 2016 г.; Финансов план за ползване на дървесина и недървесни горски продукти през 2016 година от горски територии – собственост на Община Търговище

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 13

Скица, задание по чл. 125 от ЗУТ

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 24

Скица, задание по чл. 125 от ЗУТ.


Протокол 8 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 14 май 2016 година от 11 часа в зала Христо Самсаров" на Община Търговище

П Р Е П И С   О Т   Р Е Ш Е Н И Е  № 20 П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №  7 / 28.04.2016 г.


 Протокол 7 от заседание на Общински съвет  Търговище, проведено на 28 април 2016 година от 9 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Кратки биографични данни на Хамди Илиязов; Предложение-подписка с Вх. № 94-00-867/18.04.2016 г.

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 2

Кратки биографични данни

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 6

Мотиви към проект на Наредба за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Търговище

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 7

Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на община Търговище

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 8

Доклад-анализ за дейността на общинските търговски дружества през 2015 година

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 15

Схема на трасето на ел. захранващ кабел.

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 16

Схема на трасето на водопровода

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 18

Годишен доклад за извършените дейности и изразходвани бюджетни средства от читалищата на територията на община Търговище за 2015 г

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 23

Отчет за изпълнението на Годишен план за действие за 2015 г.

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 24

Скица; Задание по чл. 125 от ЗУТ; Решение №11 по протокол №28/26.09.2013 г. на Общински съвет Търговище


Протокол № 6 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 31 март 2016 година от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Приложения

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Приложениe № 6а - Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2017–2019 г.

Приложениe № 6б - Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2017–2019 г.

Приложениe  № 6в - Прогноза на разходите на начислена основа  за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2017–2019 г.

Приложениe № 8 - ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 3

Годишен отчетен доклад за 2015 г. за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на Община Търговище за 2014-2020 г.

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 6

Скица № 15-321433/28.07.2015 г.;
Скица № 15-321439/28.07.2015

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 7

Скица № 15-297073/14.07.2015 г.

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 9

Скица № СК-ТСУ-14/07.01.2016 г.

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 11

Скица № 463/11.09.2008 г.; Фотоснимка на жилищната сграда

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 12

Решение № 15 по Протокол № 54 от 30.07.2015 г.; Удостоверение изх. № 7505001372/02.03.2016 г.

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 14

Решение № 20 по Протокол № 39 / 31.07.2014 г. на Общински съвет Търговище

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 15

Приложение № 1. Обезпеченост с пасища, мери и ливади по населени места – годишен план за паша;

Приложение № 2. Предложение за индивидуално и общо ползване на пасища, мери и ливади, общинска собственост-площи и пазарна оценка за всеки имот;

 Приложение № 3. Правила за ползване на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд;

Приложение № 4. Списъци на животновъдите, притежаващи и отглеждащи пасищни животни

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 16

Скица № К01959/06.01.2016 г. на имот № 030071 в землището на с. Надарево, общ. Търговище; Скица № К01960/06.01.2016 г. на имот № 030072 в землището на с. Надарево, общ. Търговище; Скица № К01961/06.01.2016 г. на имот № 030073 в землището на с. Надарево, общ. Търговище

11.              

ПО РЕШЕНИЕ № 17

Скица № К02559/04.06.2015 г. на имот № 000231 в землището на    с. Макариополско, общ. Търговище; Геодезическо заснемане, отразено върху плана за земеразделяне на с. Макариополско, общ. Търговище

12.              

ПО РЕШЕНИЕ № 19

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Търговище за периода 2016/2020 г.

13.              

ПО РЕШЕНИЕ № 21

Решение № 16 по Протокол № 5 /26.02.2016 г.

14.              

ПО РЕШЕНИЕ № 24

Стратегия за развитие на социалните услуги в община Търговище 2016 г.-2020 г.
Годишен план за действие по стратегията за 2016 г.-2017 г.

15.              

ПО РЕШЕНИЕ № 25

Писмо с вх..№26-00-227/22.03.2016 г.

16.              

ПО РЕШЕНИЕ № 26

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Търговище през 2016 г.


Протокол № 5 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 26 февруари 2016 година от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Приложения

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

приложение 1актуализирани приходи по бюджета на Община Търговище към 31.12.2015 година

приложение 2 - актуализирани разходи по бюджета на Община Търговище към 31.12.2015 година

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 5

Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2015 г.

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 6

Отчет за 2015 г по изпълнение на „Програма за опазване на околната среда на Община Търговище за периода 2015- 2020 г.”

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 7

Отчет за 2015 г. по изпълнение на „Програма за управление на отпадъците на територията на Община Търговище за периода 2015- 2020 г.”

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 8

Отчет за изпълнение на Програмата за развитие  на туризма на територията на община Търговище през 2015 г.;

Програма за развитие на туризма  на територията на община Търговище  през 2016 г.

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 9

Общински годишен план за младежта за 2016 г. на Община Търговище.

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 12

Скица № СК-ТСУ-143/19.02.2015 г.

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 13

3 броя скици №№ 000752, 000753, 000754/07.07.2015 г.

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 14

Скица № К00908/12.09.2015 г.

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 15

Задание по чл. 125 от ЗУТ.

11.              

ПО РЕШЕНИЕ № 16

Задание по чл. 125 от ЗУТ.

12.              

ПО РЕШЕНИЕ № 19

Решение №11 по протокол №2/26.11.2015г.

13.              

ПО РЕШЕНИЕ № 20

Копие на Решение № 17 по Протокол № 17 от 01.11.2012 г. на Общински съвет – Търговище.

14.              

ПО РЕШЕНИЕ № 21

Програма за мерките за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище за 2016 г.


Протокол № 4 от заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 28 януари 2016 година  от 9.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.                 

ПО ТОЧКА ПЪРВА

Програма за управление на община Търговище за срока на
мандат
2015-2019 г.

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2016 – 2019 година

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 2

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2016 година

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 3

Приложения с номера от 1 до 14 - бюджет на Община Търговище за 2016 година

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 4

Актуализиран Общински план за развитие на община Търговище 2014-2020 г.
Актуализирана Програма за реализация на актуализиран Общински план за развитие на община Търговище 2014-2020 г.

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 5

Жалба с Вх. № 99-00-307/21.12.2015 г.; Решение №29 по Протокол №54/30.07.2015 г. на Общински Съвет Търговище

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 6

Задание по чл.125 от ЗУТ;  предложение за ПУП-ПЗ, изработено от правоспособно лице.

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 7

Годишен план за одитните ангажименти на Звено “Вътрешен одит” в Община Търговище за 2016 година.
/Годишният план е утвърден на 15.12.2015 г. от Кмета на община Търговище при тогава действаща структура./

 

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com